36100

ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ

Конспект

Экология и защита окружающей среды

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені такі види адміністративних стягнень: попередження; штраф який обчислюється у кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян нмдг; оплатне вилучення предмета який став знаряддям вчинення або безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення; конфіскація: предмета який став знаряддям вчинення або безпосереднім обєктом адміністративного правопорушення; незаконно добутих обєктів тваринного чи рослинного світу; грошей одержаних внаслідок вчинення...

Украинкский

2013-09-21

245.5 KB

54 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

В.М. Ладиженський, Н.О. Телюра

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ЕКОЛОГІЧНЕ ІНСПЕКТУВАННЯ»

(для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0708 -  «Екологія»,

спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”)

Харків – ХНАМГ - 2009

Конспект лекцій навчальної дисципліни  «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0708 -  «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”). Авт.: Ладиженський В.М., Телюра Н.О. – Х.: ХНАМГ, 2009. -  36 с.

Автори: В.М. Ладиженський, Н.О. Телюра

         

Рецензент: завідувач кафедрою Інженерної екології міст,

                  д.т.н., проф. Ф. В. Стольберг

 

Затверджено на засіданні кафедри інженерної екології міст протокол № 1 від 04.09.2009 р.


ЗМІСТ

Вступ ……………………………………………………………………….....…. 4

 1.  Органи що здійснюють екологічне інспектування......................………..... 5
  1.  Державна екологічна інспекція.....................……………………….….... 5
  2.  Державне управління охороною навколишнього природного середовища……....................................................................…………...... 9
 2.  Екологічне інспектування повітряноохоронної діяльності ...................... 10
 3.   Державний контроль за охороною водних ресурсів .................................11
 4.  Екологічне інспектування використання земельних ресурсів ..................12
 5.  Екологічне інспектування меліоративних робіт ………………………….13
 6.  Екологічне інспектування рекультиваційних робіт ………………………14
 7.  Контроль діяльності об’єктів природно-заповідного фонду .....................15
 8.  Взаємодія екологічної інспекції з підрозділами державних установ ........16
 9.  Результати екологічного інспектування.......................................................16
 10.   Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства........18


ВСТУП

Екологічне інспектування – одне із завдань і видів діяльності, що здійснюються підрозділами, підпорядкованими Міністерству охорони навколишнього природного середовища України.

Метою екологічного інспектування є запобігання, встановлення та усунення правопорушень природоохоронного законодавства, що виникають або можуть виникнути під час здійснення господарської діяльності підприємств або окремих громадян.

Екологічне інспектування здійснюється шляхом:

 •  обстеження джерел забруднення або пошкодження навколишнього середовища чи його окремих компонентів;
 •  виявлення і оцінки впливу негативних чинників на стан довкілля;
 •  прийняття відповідних заходів щодо усунення виявлених  правопорушень природоохоронного законодавства та притягнення винних у цьому осіб до відповідальності, а також сприяння відшкодуванню збитків, нанесених довкіллю, інженерним спорудам, суб’єктам підприємницької діяльності та окремим громадянам.

Екологічне інспектування поділяється на обстежувальне та дозвільне.

Обстежувальне інспектування здійснюється під час нагляду та контролю за джерелами шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Дозвільне інспектування є упереджувальним заходом і полягає у видачі дозволів здійснення впливів на довкілля в межах чинних екологічних нормативів.

 1.  
  Органи, що здійснюють екологічне інспектування
  1.  Державна еколоічна інспекція

Обстежувальне екологічне інспектування здійснюється Державною екологічною інспекцією, яка є спеціальним підрозділом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України і має свої підрозділи в областях,  містах Києві та Севастополі.

Основним завданнями Державної екологічної інспекції є:

 •  участь в реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорона природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечним хімічним речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки на підвідомчої території
 •  здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства на підвідомчий території.

Екологічна інспекція відповідно до покладених на неї завдань здійснює державний контроль за:

 •  додержанням вимог природоохоронного законодавства;
 •  додержанням правил, нормативів і стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, поводження з відходами;
 •  виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи;
 •  додержанням умов виданих дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на скиди стічних вод у водні об’єкти, на розміщення побутових і промислових твердих відходів;
 •  забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок викидів в атмосферне повітря та скидів стічних вод шляхом проведення інструментально-лабораторних вимірювань показників складу та властивостей атмосферного повітря та природних вод;
 •  додержанням вимог екологічної безпеки:
 •  у зонах спостереження атомних електростанцій;
 •  у пунктах пропуску через державний кордон України небезпечних хімічних речовин, виробничих та інших видів відходів, пестицидів та агрохімікатів;
 •  при транскордоннім переміщенні об’єктів рослинного і тваринного світу;
 •  на військових і оборонних об’єктах, під час передислокації військ і військової техніки, проведення військових навчань і маневрів;
 •  у процесі проведення наукових і дослідно-конструкторських робіт, впровадження у виробництво нової техніки, а також устаткування, технологій і систем що імпортуються.

За результатами своєї діяльності Державна екологічна інспекція подає до Міністерства охорони навколишнього природного середовища пропозиції щодо:

 •  розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних та інших програм з охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення або підвищення екологічної безпеки;
 •  удосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів;
 •  розроблення правил, нормативів і стандартів у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання та відтворення природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечним хімічним речовинами, пестицидами та агрохімікатами;
 •  розроблення нормативів зборів за використання природних ресурсі і забруднення навколишнього приодного середовища, а також порядку їх стягнення;
 •  видачі, зупинення дії чи анулювання  дозвілів, лімітів та квот  на спеціальне використання природних ресурсів, викидів і скидів забруднюючих ресчовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, транскордонного переміщення обєктів рослинного і тваринного світу;
 •  планування та здійснення заходів щодо попередження та реагування на надзвичайні ситуації технічного та природного характеру з метою забезпечення екологічної безпеки.

Державна екологічна інспекція інформує про свою діяльність органи влади і місцевого самоврядування, а через засоби масової інформації – громадськість про виявлені порушення природоохоронного законодавства, факти забруднення довкілля, недбалого поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами і таке інше.

Екологічна інспекція підтримує і сприяє діяльності громадських організації у сфері охорони  навколишнього природного середовища.

Діяльність екологічної інспекції полягає в обстеженні підприємств, установ і організації, включаючи військові та інші об’єкти з метою перевірки додержання ними вимог природоохоронного законодавства, раціональне використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами, небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами, екологічної безпеки. При необхідності на об’єктах, що обстежуються, здійснюється відбір проб повітря, стічних і природних вод, небезпечних речовин, відходів та інших речовин.

Під час обстеження об’єктів перевірки екологічний інспектор має право одержувати документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань, здійснювати фотографування, звукозапис, кіно- і відеозйомку, одержувати усні або письмові пояснення у зв’язку з порушенням вимог природоохоронного законодавства.

По закінченню обстеження складається акт перевірки, а в разі  виявлення порушень природоохоронного законодавства – обов’язків для виконання припис щодо усунення виявлених порушень.

На осіб, внаслідок дій або бездіяльності яких виникли правопорушення, складається протокол про адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (див. Розділ. ).

За результатами обстеження, включаючи аналізи відібраних проб, інспекція має право обмежити чи тимчасово зупинити експлуатацію об’єктів, що створюють загрозу екологічної безпеки.

Припинення діяльності таких об’єктів здійснюється шляхом опломбування приміщень і устаткування подачі електроенергії  або води.

У разі заподіяння шкоди довкіллю, інженерним спорудам, майну чи діяльності окремих підприємств або громадян екологічна інспекція має право подавати позови про відшкодування втрат і збитків, завданих внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства.

При виконанні своїх обов’язків екологічна інспекція має право залучати до консультації спеціалістів владних структур, підприємств, установ і організацій за погодженням з їх керівниками до розгляду питань що належать до їх повноважень.

Екологічна інспекція взаємодіючи з місцевими органами у сфері мисливського господарства і регулювання рибальства, має право зупиняти транспортні засоби, в тому числі плавучі, та проводити їх обстеження і огляд знарядь добування об’єктів рослинного і тваринного світу.

У разі виявлення порушень чинного законодавства інспекція має право вилучити знаряддя добування природних ресурсів, об’єктів рослинного та тваринного світу, транспортні засоби, незаконно добуті природні ресурси і продукцію що з них вироблена, а також відповідні документи – ліцензії, дозволи.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища під час виконання своїх службових обов’язків мають прав на носіння форменого одягу, а також на носіння та використання вогнепального зброї і спеціальних засобів стримування правопорушників і власного захисту.

1.2 Державне управління охорони навколишнього природного середовища

Дозвільне екологічне інспектування здійснюється Державними управліннями охорони навколишнього природного середовища в областях.

Дозвільне екологічне інспектування полягає у:

 •  складанні висновків за результатами екологічної експертизи проектної документації;
 •  надання суб’єктам підприємницької діяльності дозволів на викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря, на скиди забруднюючих речовин со стічними водами у водні об’єкти, на розміщення виробничих відходів на території підприємств і за їх межами;
 •  наданні дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, включаючи дозволи на спеціальне водокористування, на користування надрами, ліміти на використання природних ресурсів місцевого значення;
 •  наданні дозволів на проведення на землях водного фонду робіт з будівництва гідротехнічних і гідрометричних об’єктів, днопоглиблювальних робіт, видобування піску і гравію у руслах річок, прокладення кабелів, трубопроводів та інших комунікацій;
 •  погодженні вибору земельних ділянок для будівництва об’єктів.

Державне управління охорони навколишнього природного середовища організовує регіональний моніторинг довкілля і забезпечує його функціонування. Держуправління інформує органи влади, органи місцевого самоврядування, а через засоби масової інформації і населення про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативно оповіщає про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

 

2. Екологічне інспектування повітряноохоронної діяльності

Охорона атмосферного повітря від забруднення досягається дотриманням лімітів викидів забруднюючих речовин в атмосферу, встановлених Дозволом, що надається підприємству Держу правлінням охорони навколишнього природного середовища. Проекти Дозволів складаються таким чином, щоб рівень приземних концентрацій забруднюючих речовин, що містяться у викидах, не перевищував ГДК (ОБРВ) на межі санітарно-захисної зони даного підприємства.

Під час перевірки повітряноохоронної діяльності підприємств здійснюється відбір проб викидів по найбільш потужних та найбільш небезпечних джерелах викидів. Результатом лабораторних аналізів відібраних проб порівнюються з лімітами викидів забруднюючих речовин, що встановлені Дозволом. Можливо також здійснити відбір проб повітря у під факельному просторі для наступного порівняння його  складу з результатами  розрахунків розсіяння забруднюючих речовин, які містяться у матеріалах інвентаризації.

При інспектуванні обстежується стан пилегазоочисного устаткування, встановлюється   ефективність його роботи, перевіряється термін атестування.


3. Державний контроль за охороною водних ресурсів

Під час здійснення контролю за охороною водних ресурсів перевіряється вплив діяльності підприємств на можливе забруднення природних вод та їх виснаження.

Захист водних об’єктів (поверхневих і підземних) від виснаження полягає у наступному:

 •  впровадження оборотних систем водопостачання;
 •  повторне використання стічних вод;
 •  встановлення приладів обліку використання води;
 •  дотримання норм використання та водовідведення.

Захист природних вод від забруднення полягає у дотриманні нормативів скиду стічних вод до міської каналізаційної мережі чи безпосередньо у водний об’єкт.

При екологічному інспектуванні водогосподарської діяльності підприємства перевіряється:

 •  дотримання лімітів збору води з міського водопроводу згідно з умовами Договору на водопостачання, укладеному з КП „Вода”, або з водного об’єкту згідно з Дозволом на спеціальне водокористування; при експлуатації водозаборів підземних вод з глибоких горизонтів перевіряється наявність відповідної ліцензії та термін її дії;
 •  наявність та термін атестації приладів обліку використання води;
 •  склад стічних вод, що скидаються до міської каналізаційної мережі або у водні об’єкти, шляхом відбору проб, результати лабораторних аналізів яких порівнюються з нормативами скиду, вказаними у  Договорі на водовідведення (умови прийому стічних вод у міську каналізаційну мережу) або у Дозволі неспеціальне водокористування (нормативи ГДС);
 •  для водовипусків у водні об’єкти – склад природних вод у контрольному та фоновому створах, який порівнюється з нормативами ГДК.

З метою збереження та поліпшення стану поверхневих водних об’єктів здійснюється екологічне інспектування водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.

Під час перевірок встановлюється:

 •  наявність проектів водоохоронних зон;
 •  визначення на місцевості меж водоохоронних смуг шляхом встановлення знаків з відповідними надписами;
 •  наявність місць забруднення території водоохоронної зони;
 •  дотримання встановленого режиму  господарської діяльності в межах водоохоронних зон і прибережних захисних смуг;
 •  наявність будов і споруд, які не повинні знаходитися на території водоохоронної зони;
 •  стан та ефективність експлуатації гідротехнічних та очисних споруд (нагірні канави, захисні дамби, біоплато і ін.), розташовані в водоохоронній зоні;
 •  стан захисної деревно-чагарникової та трав’янистої рослинності на території водоохоронної зони.

4. Екологічне інспектування використання земельних ресурсів

 

При екологічному інспектуванні земельних ділянок перевіряється:

 •  наявність Державного акту права власності на землю або Договору оренди, де вказане цільове призначення земельної ділянки та її розміри;
 •  використання земельної ділянки відповідно до цільового призначення;
 •  розташування меж земельної ділянки відповідно до встановлених розмірів;
 •  наявність ділянок, забруднених сільськогосподарськими та побутовими відходами, пестицидами та іншими хімічними речовинами; для встановлення цього здійснюється відбір проб грунтів;
 •  стан ґрунтового покриву, включаючи наявність  осередків водної та вітрової ерозії, виснаження родючості;
 •  наявність і стан полезахисних лісових смуг, заходів протидії водної ерозії.

5. Екологічне інспектування меліоративних робіт

Меліорація – це система заходів, спрямованих на поліпшення родючості сільськогосподарських угідь. Розрізняють меліорацію гідротехнічну, хімічну і фітомеліорацію

Меліорація гідротехнічна – сукупність заходів по зрошенню, обводненню і осушенню земель для сільськогосподарського використання з метою покрашення їх водного режиму.

Меліорація хімічна полягає головним чином у реагуванні лужності і кислотності грунтів шляхом  внесення відповідних хімічних речовин.

Фітомеліорація передбачає використання певних видів рослин для зниження мінералізації та надмірного зволоження грунтів, застосування сівозмін для підвищення родючості  сільськогосподарських угідь.

Екологічне інспектування меліоративних робіт полягає в обстеженні та оцінки стану  земельних угідь, де здійснюється меліорація.

Зрошування земель не повинно призводити до заболочування та засолення угідь. При обстеженні зрошувальних масивів встановлюється фактичний рівень ґрунтових вод, який порівнюється з проектним, що спостерігався до початку зрошення. Здійснюється відбір проб грунтів для подальшого хімічного аналізу на вміст солей та мінеральних елементів і порівняння з хімічним складом грунта до початку зрошувальних робіт.

Обводнення має на увазі забезпечення водою безводних та маловодних районів, яке відбувається шляхом спорудження каналів та водогонів від великих річок, як правило, зарегульованих. Обводнювальні канали не повинні бути джерелом підтоплення прилеглої території.

Осушення земель, які були раніш заболоченими, не повинно викликати вітрову ерозію грунтів.

Хімічна меліорація земель може призвести до перевищення залишкових концентрацій речовин – меліорантів. При екологічному інспектуванні таких земель здійснюється відбір проб для хімічного аналізу грунтів для з’ясування ступеню забрудненості хімічними меліорантами.

При екологічному інспектуванні земель встановлюється дотримання периодічності сівозмін і ефективність застосування фітомеліорації.

6. Екологічне інспектування рекультиваційних робіт

Необхідність рекультивації території виникає після закінчення видобування корисних копалин відкритим способом, включаючи такі поширені копалини, як пісок та глина.

Мета рекультивації – повернення території видобутку корисних копалин для використання у сільському господарстві, для лісових насаджень та для інших потреб.

Процес рекультивації території видобутку повинен починатися в міру того, як окремі ділянки позбуваються покладень корисних копалин.

Рекультивація територій складається з трьох етапів.

На першому етапі порожнина, що утворилася внаслідок видобутку корисних копалин, заповнюється відходами видобутку, будівництва або іншими нейтральними відходами. На другому етапі після планувальних робіт поверхня засипається родючим грунтом товщиною 0,5 – 1,0 м і більше. На третьому етапі здійснюється посадка травинної рослинності, чагарників та дерев.

Необхідність у рекультивації виникає також по закінченні будівельних робіт при  спорудженні об’єктів. В цьому випадку ре культиваційні роботи полягають у плануванні території з подальшим її оздобленням шляхом посади рослинності, а також асфальтування окремих ділянок та проїздів.

Екологічне інспектування рекультиваційних робіт полягає у встановленні установ, відповідальних за проведення рекультивації, контролю строку початку рекультиваційних робіт, визначених проектом організації видобутку корисних копалин або проектом організації будівельних робіт, дотриманням стадійності виконання рекультиваційних робіт та їх якості.

7. Контроль діяльності об’єктів природно-заповідного фонду

Державний контроль територій та об’єктів природно-заповідного фонду полягає у перевірки:

 •  додержання режиму заповідання;
 •  організації охорони заповідних територій та об’єктів;
 •  діяльність служби охорони заповідної території та належне виконання нею своїх службових обов’язків;
 •  наявність охоронних зон територій та об’єктів природно-заповідного фонду, їх визначення на місцевості, дотримання встановленого режиму господарської діяльності в межах охоронних зон.


8. Взаємодія екологічної інспекції з підрозділами державних установ

Державна екологічна інспекція під час виконання своїх службових обов’язків взаємодія з відповідним державним службами:

 •  з державною лісовою охороною – при обстеженні стану лісових територій;
 •  з держрибінспекцією – при обстеженні стану рибогосподарських водних об’єктів і контролю за здійсненням промислового, любительського та спортивного рибальства;
 •  з державною службою охорони природно-заповідного фонду – при обстеженні територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

9. Результати екологічного інспектування

По закінченню перевірки діяльності підприємства представником Державної екологічної  інспекції складається протокол перевірки, де вказується:

 •  об’єкт, що підлягав обстеженню, і його характеристика;
 •  виявлені під час обстеження об’єкту порушення природоохоронного законодавства і яким чином вони були встановлені;
 •  висновки, зроблені за результатами перевірки об’єкту.

Протокол перевірки підписується екологічним інспектором, що здійснював обстеження об’єкту, та керівником (відповідальним представником) установи, яку перевіряли, і затверджується керівником обласної екологічної інспекції.

У разі відмови керівника підприємства підписати протокол перевірки на місці його підпису екологічний інспектор робить запис: „Від підпису протоколу відмовився”.

За Висновками перевірки складаються:

 •  припис щодо виявлених порушень природоохоронного законодавства і терміни їх усунення, який передається керівникові підприємства, де здійснювалося екологічне інспектування, для прийняття відповідних заходів;
 •  постанова про застосування міри адміністративної відповідальності за виявлені порушення природоохоронного законодавства, яку підписує керівник обласної екологічної інспекції.

Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачені такі види адміністративних стягнень:

 •  попередження;
 •  штраф, який обчислюється у кількості неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (нмдг);
 •  оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
 •  конфіскація:
  •  предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення;
   •  незаконно добутих об’єктів тваринного чи рослинного світу;
   •  грошей, одержаних внаслідок вчинення адміністративного правопорушення;
 •  позбавлення права полювання, промислового рибальства, керування транспортними засобами.

У разі участі  екологічної інспекції у заходах по боротьбі з браконьєрством, включаючи незаконну вирубку деревини, інспектор, діючи сумісно з представниками інших контролюючих відомств (рибінспекції, єгерської служби, лісової охорони, охорони заповідних територій та ін..), складає протокол по факту браконьєрства і має право вилучення знарядь вчинення браконьєрських дій, включаючи транспортні засоби, незаконно добутих об’єктів тваринного і рослинного світу.

Екологічний інспектор має право на носіння табельної зброї і застосування її у разі крайньої необхідності.

 

 

10.  Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства

Порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища тягне за собою встановлену законодавством України дисциплінарну, адміністративну, цивільну і кримінальну відповідальність.

Види дисциплінарних стягнень: зауваження, догана, строга догана, переведення на нижчеоплачувальну роботу або на нижчу посаду, звільнення з роботи.

Дисциплінарні стягнення накладаються на посадову особу, що допустила екологічні правопорушення , її керівництвом за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, згідно з законодавством України про працю.

Види адміністративних стягнень:  попередження; штраф (до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), оплатне вилучення або конфіскація знаряддя, що стало предметом вчинення правопорушення; конфіскація незаконно добутого або грошей, отриманих від його продажу; позбавлення права займатися певною діяльністю громадянину, що вчинив правопорушення; виправні роботи строком до 2 місяців; адміністративний арешт строком до 15 діб. Виправні роботи і адміністративний арешт призначаються за рішенням суду.

Визначення адміністративних стягнень та порядок їх вчинення здійснюється згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення.

Цивільна відповідальність полягає у відшкодуванні збитків, заподіяних внаслідок порушення норм і вимог природоохоронного законодавства, включаючи неодержані прибутки за час, необхідний для відновлення якості навколишнього природного середовища і відтворення природних ресурсів до стану, придатного для використання за цільовим призначенням, згідно з Цивільним кодексом України.

Кримінальна відповідальність, що вчиняється тільки за рішенням суду, полягає у накладанні значних штрафів (від 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян), обмеженні або позбавленні волі осіб, з вини яких виникли тяжкі наслідки для довкілля і здоров’я людей або спричинило загибель людей.

Визначення кримінальних стягнень та порядок їх вчинення здійснюється згідно з Кримінальним кодексом України.

Санкції за окремі порушення природоохоронного законодавства наведені далі у табличній формі, де застосовано такі скорочення.

ЗПОНПС – Закон України „Про охорону навколишнього природного середовища”

ЗКУ – Земельний кодекс України

ВКУ – Водний кодекс України

КУПН – Кодекс України про надра

ЛКУ – Лісовий кодекс України

ЗПОАП – Закон України „Про охорону атмосферного повітря”

ЗППЗФ  - Закон України „Про природно-заповідний фонд України”

ЗПВ – Закон України „Про відходи”

КПРС – Закон України „Про рослинний світ”

ЗПТС – Закон України „Про тваринний світ”

ЗПЧК – Закон України „Про Червону книгу України”

ЗПЕЕ – Закон України „Про екологічну експертизу”

ЗПЕА – Закон України „Про екологічний аудит”

АКУ – Кодекс України про адміністративні правопорушення

ККУ – Кримінальний кодекс України

НМДГ – неоподатковуваний мінімум доходів громадян

МРЗП – мінімальний розмір заробітної плати

Відповідальність за порушення природоохоронного законодавства

Кваліфікація правопорушень законодавства

Санкції

Нормативні документи

1

2

3

Порушення правил екологічної безпеки.

Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об’єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологічне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ЗПОНПС ст. 68б

ЗПЕЕ ст. 50

ККУ ст. 236

Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації без обов’язкових інженерних систем захисту довкілля або введення в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких екологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, інших тяжких насідків.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або обмеження волі на той самий строк

ЗПОНПС ст. 68е

ККУ ст. 253-1

Ті самі дії, що спричинили такі наслідки.

Обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років

ККУ ст. 253-2

1

2

3

Недодержання екологічних вимог під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції та прийняття в експлуатацію об’єктів чи споруд, недодержання строків, встановлених для кожного етапу будівництва природоохоронних об’єктів чи споруд, або строків прийняття їх в експлуатацію

 

Штраф на:  громадян від 1 до 15 НМДГ, на посадових осіб від 5 до 20 НМДГ

ЗПОНПС ст. 68е

АКУ ст. 79-1

Порушення правил застосування, зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації та захоронення пестицидів і  агрохімікатів, токсичних речовин та інших препаратів

Штраф на: громадін від 3 до 7 НМДГ, посадових осіб від 7 до 10 НМДГ

ЗПОНПС ст.68й

АКУ ст. 83

Невиконання правил і норм у процесі створення, виробництва, зберігання, транспортування, використання, знешкодження, ліквідації, захоронення мікроорганізмів, біологічно активних речовин та інших продуктів біотехнологій

Штраф на: громадян від 5 до 8 НМДГ,  посадових осіб від 7 до 10 НМДГ

ЗПОНПС ст.68й

АКУ ст. 90-1

Перевищення затверджених лімітів та нормативів використання природних ресурсів

Штраф на: громадян від 1 до 6 НМДГ,

посадових осіб від 3 до 10 НМДГ

ЗПОНПС ст.68є;

ст. 68ж

АКУ ст. 91-2

Ненадання повної та достовірної екологічної інформації

Штраф на посадових осіб від 3 до 10 НМДГ

ЗПОНПС ст. 68л

АКУ ст. 91-4

Приховування або умисне перекручення відомостей про екологічний стан, в тому числі радіаційний, який пов’язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров’я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою.  

Штраф до 100 НМДГ або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або обмеження  волі на строк до 3 років

ЗПОНПС ст. 68л

ККУ ст.238-1

Ті самі діяння, вчинені повторно або в місцевості, оголошену зоною надзвичайної екологічної ситуації, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки

Обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ККУ ст. 238-2

Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення.

Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактивацій них чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків забруднення, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

ЗПОНПС ст. 68і

ККУ ст. 237

Самовільне зайняття земельної ділянки

Штраф на: громадян від 10 до 50 НМДГ, посадових осіб від 20 до 100 НМДГ.

Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам без відшкодування затрат, понесених за час незаконного користування ними.

Приведення земельних ділянок у придатний для користування стан, включаючи знесення будинків, будівель і споруд, здійснюється за рахунок громадян  або юридичних осіб, які самовільно зайняли земельні ділянки. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням суду.

ЗКУ ст. 211б

АКУ ст. 53-1

ЗКУ ст. 212

Перекручення або приховування даних державного земельного кадастру, в тому числі про наявність земель запасу або резервного фонду, про стан земель

Штраф на посадових осіб від 5 до 20 НМДГ

ЗКУ ст. 211є

АКУ ст. 53-2

Псування та забруднення сільськогосподарських та інших земель хімічними і радіоактивними речовинами, нафтою та нафтопродуктами, неочищеними стічними водами, виробничими та іншими відходами, а так само невжиття заходів по боротьбі з бур’янами

Штраф на: громадян від 10 до 20 НМДГ

Посадових осіб від 15 до 30 НМДГ

ЗКУ ст. 211в

АКУ ст. 52

Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей або довкілля

Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, їх  масове захворювання або інші тяжкі наслідки

Штраф до 200 НМДГ або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років

Обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ЗКУ ст. 211в

ККУ ст. 239

ККУ ст. 239

Порушення права використання земель, в тому числі використання земель не за цільовим призначенням, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісових насаджень

Штраф на: громадян від 5 до 25 НМДГ, посадових осіб від 15 до 30 НМДГ

ЗКУ ст. 211г;

ст. 211з

АКУ ст. 53

Безпосереднє використання земель, якщо це спричинило тривале знищення або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту

Штраф до 250 НМДГ або обмеження чи позбавлення волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого

ЗКУ ст. 211

Зняття та перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок без спеціального дозволу, невиконання умов зняття, збереження і використання родючого шару грунту

Штраф на: громадян від 10 до 20 НМДГ,

на посадових осіб від 20 до 50 НМДГ

ЗКУ ст. 211и

АКУ ст. 53-3

Порушення строків повернення тимчасово зайнятих земель, не приведення їх у стан, придатний для використання за призначенням

Штраф на: громадян від 10 до 20 НМДГ, посадових осіб від 15 до 30 НМДГ

ЗКУ ст. 211д

АКУ ст. 54-1

Не проведення рекультивації порушених земель

Штраф на: громадян від 5 до 10 НМДГ,

посадових осіб від 10 до 30 НМДГ

ЗКУ ст. 211ж

АКУ ст. 54-2

Самовільне відхилення від проектів землеустрою

Штраф на: громадян від 5 до 20 НМДГ,

посадових осіб від 15 до 30 НМДГ

ЗКУ від 211і

АКУ ст. 55

Знищення межових знаків меж землекористувачів

Штраф від 5 до 10 НМДГ

ЗКУ ст. 211е

АКУ ст.56

Порушення правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля, а також незаконне вдовування корисних копалин, крім загальнопоширених

Ті самі діяння вчинені повторно або, якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання, інші тяжкі наслідки або вчинені на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду

Штраф до 50 НМДГ або обмеження волі на строк до 2 років

Обмеженням або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з конфіскацією незаконно добутого і знаряддя видобування

КУПН ст. 65

ККУ ст. 240-1

ККУ ст. 240-2

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин, знищення або пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, маркшейдерських і геодезичних знаків

Штраф на: громадян від 4 до 6 НМДГ, посадових осіб від 10 до 14 НМДГ

Самовільна забудова площ залягання корисних копалин припиняється без відшкодування понесених витрат

КУПН ст. 65

АКУ ст. 57

КУПН ст. 66

Вибіркова відробка багатих ділянок родовищ, псування родовищ корисних копалин та інші порушення вимог раціонального використання їх запасів

Штраф на посадових осіб від 10 до 14 НМДГ

КУПН ст. 65

АКУ ст. 57

Невиконання вимог щодо приведення гірничих виробок і бурових  свердловин, які ліквідуються або консервуються, в стан, що забезпечує безпеку населення, а також вимог щодо збереження родовищ, гірничих виробок і бурових свердловин на час консервації

Штраф на посадових осіб від 10 до 14 НМДГ

КУПН ст. 65

АКУ ст. 57

Порушення умов ліцензії (дозволу) на користування надрами, якщо це не пов’язано з отриманням дозволу у великих розмірах

Штраф від 10 до 100 НМДГ

КУПН ст. 65

АКУ ст. 57

Забруднення  і засмічення вод, порушення водоохоронного режиму на водозаборах

Штраф на: громадян від 3 до 7 НМДГ, посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ВКУ ст. 110-2; ст. 110-3

АКУ ст. 59

Порушення правил охорони вод, якщо це причинило забруднення поверхневих чи підземних вод, або виснаження водних джерел і створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи для довкілля.

Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об’єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки

Штраф від 100 до 200 НМДГ або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення права обіймати певні посади на той же строк

Обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років

ВКУ ст. 110-2

ККУ ст. 242-1

Введення в експлуатацію підприємств, комунальних та інших об’єктів без споруд та пристроїв, що запобігають забрудненню і засміченню вод або їх шкідливому діянню

Штраф на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ВКУ ст. 110-5

АКУ ст. 59

Забір води з порушення лімітів водокористування, самовільне проведення гідротехнічних робіт, безгосподарне використання води, порушення правил ведення первинного обліку вод, що збираються з водних об’єктів і скидаються до них, та визначення якості вод, що скидаються

Штраф на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ВКУ ст. 110-6; ст. 110-7;

ст. 110-8

АКУ ст. 60

Пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв, порушення правил їх експлуатації

Штраф на: громадян від 3 до 7 НМДГ, на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ВКУ ст. 110-9

АКУ ст. 61

Порушення порядку здійснення викиду забруднюючих речовин в атмосферу або впливу на неї фізичних або біологічних факторів

Штраф на посадових осіб від  5 до 8 НМДГ

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 78

Порушення порядку здійснення діяльності, спрямованої на штучні зміни стану атмосфери і атмосферних явищ

Штраф від 5 до 7 НМДГ

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 78-1

Введення в експлуатацію нових і реконструйованих підприємств, споруд та інших об’єктів, які не відповідають вимогам щодо охорони атмосферного повітря, невикористання встановлених споруд, устаткування, апаратури для очищення і контролю викидів в атмосферу, порушення правил їх експлуатації

Попередження або штраф на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 79

Забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами та відходами виробництва, якщо це створило небезпеку для життя, здоров’я людей чи довкілля

Ті самі дії, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки

Штраф від 100 до 200 НМДГ або обмеження волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого

Обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років або без такого

ЗПОАП ст. 33

ККУ ст. 241-1

ККУ ст. 241-2

Випуск в експлуатацію транспортних та інших пересувних перевищенням нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівня впливу фізичних факторів під час роботи

Штраф на посадових осіб від 2 до 3 НМДГ

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 80

Експлуатація громадянами автомототранспортних та інших пересувних засобів і установок, у яких вміст забруднюючих речовин у відпрацьованих газах, а також рівень впливу фізичних факторів під час роботи перевищують установлені нормативи

Штраф від 1 до 3 НМДГ

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 81

Невиконання розпоряджень органів, що здійснюють контроль за охороною атмосферного повітря

Штраф на громадян: від 0,5 до 1 МРЗП; посадових осіб від 1 до 1,5 МРЗП

ЗПОАП ст. 33

АКУ ст. 84

Використання ділянок земель державного лісового фонду для розкорковування, спорудження будівель, переробки деревини, влаштування складів і т.ін. без належного дозволу на використання цих ділянок

Штраф на: громадян від 5 до 10 НМДГ, посадових осіб від 9 до 18 НМДГ

ЛКУ ст. 105-8

АКУ ст. 63

Порушення встановленого порядку використання лісового фонду, заготівлі і вивезення деревини та заготовці живиці

Штраф на: громадян від 3 до 7 НМДГ, на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ЛКУ ст. 105-12

АКУ ст. 64

Незаконна порубка і пошкодження дерев і чагарників, саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення

Штраф на: громадян від 5 до 10 НМДГ, на посадових осіб від 7 до 12 НМДГ

ЛКУ ст. 105-6

АКУ ст. 65

Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць або інших таких насаджень вогнем чи іншим загально небезпечним способом

Ті самі діяння, що спричинили загибель людей, масову загибель людей або інші тяжкі наслідки

Обмеження або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років

Позбавлення волі на строк від 5 до 10 років

ЛКУ ст. 105-1

ККУ ст. 245-1

ККУ ст. 245-2

Знищення або пошкодження полезахисних смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів, навколо водних об’єктів, гідротехнічних споруд, на смугах відводу автомобільних доріг, залізниць та інших захисних лісових насаджень

Штраф на: громадян від 5 до 10 НМДГ, посадових осіб від 7 до 12 НМДГ

ЛКУ ст. 105

ЗКУ ст. 211

ВКУ ст. 110

АКУ ст. 65-1

Здійснення лісових користувань не у відповідності з вимогами або вимогами, передбаченими у лісовому або у лісорубному квитку (ордері)

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ,

на посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-1

АКУ ст. 67

Порушення правил та інструкцій по відновленню, поліпшенню стану і природного складу лісів, підвищенню їх продуктивності, а також по використанню ресурсів спілої деревини

Штраф на посадових осіб від 5 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-12

АКУ ст. 68

Пошкодження сінокосів і пасовищних угідь на землях державного лісового фонду

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-17

АКУ ст. 69

Самовільне сінокосіння та пасіння худоби в лісах і на землях державного лісового фонду, не вкритих лісом, збирання дикорослих плодів, горіхів, ягід і т.ін. з порушенням установлених строків їх збирання або на ділянках, де це заборонене

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-9

АКУ ст. 70

Введення в експлуатацію виробничих об’єктів без обладнання, що запобігає шкідливому впливу на стан і відтворення лісів

Штраф на посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-15

АКУ ст. 71

Пошкодження лісу стічним и водами, хімічним речовинами, нафтою і нафтопродуктами, шкідливими речовинами, відходами і покидьками, що спричиняє його усихання чи захворювання

Штраф на посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ЛКУ ст. 105-3

АКУ ст. 72

Засмічення лісів відходами

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-4

АКУ ст. 73

Знищення або пошкодження лісо осушувальних каналів, дренажних систем і шляхів на землях державного лісового фонду, а також знищення або пошкодження від межувальних знаків у лісах

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105-18

АКУ ст. 74, 75

Знищення корисної для лісу фауни

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 7 НМДГ

ЛКУ ст. 105

АКУ ст. 76

Порушення вимог пожежної безпеки в лісах

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ, посадових осіб від 3 до 10 НМДГ

ЛКУ ст. 105-2

АКУ ст. 77

Знищення або пошкодження лісу внаслідок виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі

Штраф на: громадян від 3 до 10 НМДГ, посадових осіб від 7 до 12 НМДГ

ЛКУ ст. 105-2

АКУ ст. 77

Порушення законодавства про захист рослин

Попередження або штраф на: громадян від 5 до 10 НМДГ, посадових осіб від 10 до 18 НМДГ

КПРС ст. 40

АКУ ст. 83-1

Самовільне випалювання рослинності або її залишків та опалого листя

Ті самі дії, вчинені в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Штраф на: громадян від 10 до 20 НМДГ, посадових осіб від 50 до 70 НМДГ

Штраф на: громадян від 20 до 40 НМДГ, посадових осіб від 70 до 100 НМДГ

ЗПРС ст. 40

АКУ ст. 77-1

АКУ ст. 77-1

Порушення правил, установлених для боротьби зі шкідниками і хворобами рослин, та інших вимог законодавства про захист рослин, що спричинило тяжкі наслідки

Штраф до 100 НМДГ або обмеження волі на строк до 2 років

ЗПРС ст. 40

ККУ ст. 247

Порушення правил охорони та використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду

Штраф на: громадян від 3 до 8 НМДГ з конфіскацією знаряддя і засобів вчинення правопорушення та незаконне добутих природних ресурсів чи без такої;

Посадових осіб від 5 до 10 НМДГ з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих природних ресурсів  чи без такої

ЗППЗФ ст. 64-е

АКУ ст. 91

Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду

Ті самі події, вчинені шляхом підпалу або іншим загально небезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки

Штраф від 100 до 200 НМДГ або обмеження волі на строк до 3 років

Позбавлення волі на строк від 5 до 12 років

ЗППЗФ ст. 64 ж

ККУ ст. 252-1

ККУ ст. 252-2

Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що спричинило істотну шкоду, а також на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, в інших особливо охоронюваних містах

Штраф від 50 до 100 НМДГ або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією незаконно добутого

ЗППЗФ ст. 64е

ККУ ст. 246

Порушення вимог щодо    охорони видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України

Штраф на: громадян від 20 до 30 НМДГ з конфіскацією незаконно добутого;

посадових осіб від 30 до 50 НМДГ з конфіскацією незаконно добутого

ЗПЧКУ ст. 20

ЗПРС ст. 40

ЗПТС ст. 63

АКУ ст. 90

Експлуатація на водних об’єктах водозабірних споруд, не забезпечених рибозахисним обладнанням

Штраф на: громадян від 1 до 6 НМДГ, посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ЗПТС ст. 63

АКУ ст. 86-1

Порушення правил рибальства

Попередження або штраф на: громадян від 2 до 40 НМДГ, з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутої риби чи без такої;

посадових осіб від 10 дот 50 НМДГ з конфіскацією знарядь і улову риби чи без такої

ЗПТС ст. 63

АКУ ст. 85

Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин

Штраф до 50 НМДГ або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 3 років

ЗПТС ст. 63

ККУ ст. 250-1

Виготовлення та збут заборонених знарядь добування об’єктів тваринного або рослинного  світу, а також збут незаконно добутої продукції

Штраф від 3 до 7 НМДГ з конфіскацією цих знарядь, матеріалів та засобів для їх виготовлення

ЗПТС ст. 63

ЗПРС ст. 40

АКУ ст. 85-1

Порушення правил полювання, яке не мало наслідком добування тварин

Повторне порушення правил полювання чи таке, яке не мало наслідком добування, знищення або поранення тварин

Попередження або штраф на: громадян від 2 до 20 НМДГ; посадових осіб від 10 до 30 НМДГ

Штраф на: громадян від 20 до 40 НМДГ з конфіскацією рушниць та інших знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої або позбавлення права полювання на строк до 3-х років;

на посадових осіб від 30 до 50 НМДГ з конфіскацією знарядь і засобів вчинення правопорушення та незаконно добутих об’єктів тваринного світу чи без такої

ЗПТС ст. 63

АКУ ст. 85

Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло істотну шкоду, а також незаконне полювання на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звірів, птахів та інших видів, що занесені до Червоної книги України

Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища або за попередньою змовою групи осіб, або способом масового знищення об’єктів тваринного світу, з використанням транспортних засобів, або особою, раніше засудженою за такі злочини

Штраф до 100 НМДГ або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання і всього добутого

Штраф від 100 до 200 НМДГ або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років з конфіскацією знарядь і засобів полювання і всього добутого

ЗПТС ст. 63

ККУ ст. 248-1

ККУ ст. 248-2

Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду

Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового знищення об’єктів тваринного світу або особою, раніш судимою за подібний злочин

Штраф до 100 НМДГ або обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу і всього добутого

Штраф від 100 до 200 НМДГ або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу і всього добутого

ЗПТС ст. 63

ККУ ст. 249-1

Порушення правил складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання відходів

Штраф на: громадян від 1 до 5 НМДГ;

посадових осіб від 5 до 8 НМДГ

ЗПВ ст.42

АКУ ст. 82

Порушення правил ведення первинного обліку на здійснення контролю за операціями поводження з відходами або неподання або подання звітності щодо утворення, використання, знешкодження та видалення відходів з порушенням встановлених строків, а так само порядку подання такої звітності

Штраф на посадових осіб від 3 до 5 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-1

Приховування перевищення встановлених лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів

Штраф на посадових осіб від 2 до 5 НМДГ

ЗПВ ст.

АКУ ст. 91-3

Приховування, перекручення або відмова від надання повної та достовірної інформації за запитами посадових осі і зверненнями громадян та їх об’єднань щодо безпеки утворення  відходів та поводження з ними, в тому числі про їх аварійні скиди та відповідні наслідки

Штраф на посадових осіб від 3 до 5 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-3

Змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія, без спеціального дозволу органів охорони навколишнього природного середовища

Штраф на посадових осіб від 2 до 5 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-4

Передача відходів організаціям, що не мають відповідного дозволу на їх зберігання, оброблення або видалення

Штраф на: громадян від 1 до 3 НМДГ; посадових осіб від 2 до 5 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-5

Порушення встановлених правил і режиму експлуатації установок і виробництв з оброблення та утилізації відходів, а також полігонів промислових, побутових та інших відходів

Штраф на посадових осіб від 2 до 5 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-6

Виробництво продукції з відходів чи з їх використанням без відповідної нормативно-технічної та технологічної документації, погодженої в установленому порядку

Штраф на посадових осіб від 3 до 15 НМДГ

ЗПВ ст. 42

АКУ ст. 82-2

 


Література

1. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»

2. Положення про Державне управління охорони навколишнього природного середовища в областях, містах Києві та Севастополі. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2006 р. № 548

3. Положення про Державну екологічну інспекцію в областях, містах Києві та Севастополі. Затверджено наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.12.2006 р. № 549

4. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»

5. Закон України „Про охорону атмосферного повітря”

6. Водний кодекс України

7. Земельний кодекс України

8. Кодекс України про надра

9. Лісовий кодекс України

10. Закон України „Про природно-заповідний фонд”

11. Закон України „Про відходи”

12. Закон України „Про рослинний світ”

13. Закон України „Про тваринний світ”

14. Закон України „Про Червону книгу України”

15. Закон України „Про екологічну експертизу”

16. Закон України „Про екологічний аудит”

17. Кримінальний кодекс України


Навчальне видання

Конспект лекцій навчальної дисципліни  «Екологічне інспектування» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, напрям підготовки 0708 -  «Екологія», спеціальності 7.070801 „Екологія та охорона навколишнього середовища”).

Автори:    Віктор Миколайович Ладиженський,

        Наталія Олександрівна Телюра

Редактор: М.З. Аляб’єв

 

План 2009, поз.     

Підп. до друку

Формат 60х84 1/16

Папір офісний

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 0,8

Обл. – вид. арк. 1,0

Зам. №

Тираж 50 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ

61002, Харків, вул Революції, 12


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

54735. Тригонометриялық функциялардың қасиеттері мен графиктері 556.5 KB
  Сабақтың типі: Бекіту жүйелеу сабағы.Сабақтың түрі: Дәстүрлі Сабақтың көрнекілігі: слайдттар плакаттар интерактивті тақта. Пәнаралық байланыс: физика гармониялық тербеліс Сабақтың барысы 1.
54736. Музыкальность стихов А. Блока 109 KB
  Цели: Показать своеобразие лирики Блока и особенности поэтики. Блока удивительно музыкальны. В стихах Блока есть таинственный смысл как в музыке. Чем достигается музыкальность Блоковской лирики Для Блока приемом музыкальной организации стиха является Ассонанс и много других литературных приёмов.
54737. Процессы и аппараты пищевых производств 2.49 MB
  Анализ проблемных производственных ситуаций, связанных с гидромеханикой, тепло-массообменом в технологических средах; совершенствованием или созданием новых производств; поиск путей и новых способов решения нестандартных производственных задач, связанных с эксплуатацией тепломассообменной аппаратуры; анализ состояния и динамики показателей качества работы технологического оборудования; интенсификация реализуемых процессов путем использования современных представлений по гидромеханике и тепломассообмену.
54738. Суд над Р.Раскольниковым по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание» 62 KB
  Действующие лица деловой игры: Судья Присяжные 3 человека Родион Раскольников Следователь Порфирий Петрович Адвокат Прокурор Разумихин Соня Мармеладова Доктор Зосимов Хозяйка квартиры Раскольникова Ход урока. Спустя 5 месяцев после совершенного Раскольниковым преступления состоялся суд над главным героем. Сегодняшний урок будет проходить в форме деловой игры в форме суда над Раскольниковым. Заседание посвящено расследованию причин убийства Алены Ивановны и ее сестры Лизаветы господином Раскольниковым.
54739. Конспект урока Железы внутренней секреции 86.5 KB
  Образовательная цель: активизация учебного процесса в направлении повышения его эффективности придания уроку современных динамичных форм раскрыть основные свойства гормонов. Железы внутренней секреции. Я хочу послушать ваше мнение как вы прокомментируете увиденное Ученик: профессор Преображенский занимался проблемами омоложения и с этой целью желая приостановить старение организма пытался пересаживать половые железы. Но почему он пересадил гипофиз Учитель: вопрос очень хороший поскольку...
54740. Текстовый редактор “Word” 37.5 KB
  Цели урока: Образовательные обеспечить повторение понятия ТР форматирование редактирования правила набора текста работа с выделенным фрагментом текста; продолжить формировать навыки и умения работы в ТР; 3 восполнить следующие пробелы: правила набор текста работа с выделенным объектом. Этапы урока. Организация начала урока.
54741. Открытие явления электромагнитной индукции 36 KB
  Проблема: А может ли магнитное поле породить ток Осуществим ли лозунг который ставили перед собой ученые 19 века Слайд №2: Превратить магнетизм в электричество Выдвижение цели урока осуществляется совместно с учениками: Выяснить экспериментальным путем возможности или невозможности создания тока магнитным полем. ЭТАП 3 Анализ результатов: создание слайда №6 способы получения тока с помощью магнитного поля. Примерные рассуждения учащихся: слайд3 слайд4 слайд5 Гальванометр...
54742. Понятие средних издержек. Предельные издержки 33.75 KB
  Средние издержки – это валовые издержки (валовые издержки – это сумма постоянных и переменных издержек. Они представляют собой денежные расходы фирмы на производство продукции), приходящиеся на единицу продукции.
54743. Совокупный, средний, предельный доход предприятия 23.99 KB
  Доход – денежная оценка результатов деятельности фирмы (или отдельного физического лица) в форме денежной суммы, поступающей в ее непосредственное распоряжение, т.е. это выручка от реализованной продукции (услуги) в течение какого-либо периода