36359

Математические модели объектов

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Математические модели объектов. Математические модели являются частью математического обеспечения АСУТП и представляют собой описание объекта на формальном математическом языке уравнения формулы и т. Эти модели испся при оптимальном упри. По свойствам: статические модели позволяют рассчитывать параметры процесса без учета времени.

Русский

2013-09-21

12.39 KB

0 чел.

Вопрос 7. Математические модели объектов.

Математические модели являются частью математического обеспечения АСУТП и представляют собой описание объекта на формальном математическом языке (уравнения, формулы и т.д.). Математическая модель сложного объекта дает его упрощенное или приближенное описание. Математическая модель – алгоритм функционирования объекта.

Классификация математических моделей:

По назначению: для исследований – дают возможность исследовать объект без экспериментов с целью его совершенствования, а в некоторых случаях разрабатывать новые ТП. Должны быть достаточно точными; - для управления должны давать информацию для управления или рассчитывать управляющее воздействие. Они более просты и ограничиваются временем счета на ЭВМ.

По выполняемым функциям: - контролирующие применяются для расчета тех величин процесса, которые невозможно определить непосредственными измерениями на объекте (отсутствие датчика) или когда применяются для расчета комплексных величин, которые лучше характеризуют процесс, чем измеряемая величина; - прогнозирующие – позволяют рассчитывать изменение выходных величин или их значений в какой то будущий момент времени, т.е. прогнозировать ход процесса. Эти модели исп-ся при оптимальном упр-и.

По свойствам: - статические модели позволяют рассчитывать параметры процесса без учета времени. Они применяются для расчета некоторых комплексных параметров на основе измерения величин в данный момент времени. К статическим относятся и модели для расчета конечных значений управляемых величин, они состоят из алгебраических ур-ний.; - динамические – дают возможность рассчитывать значения вых величин и управляющих воздействий во времени используя дифф.ур-я.

По способу построения: - детерминированные (теоретические), Строго детерминированные можно построить для простых объектов. Они строятся на основе теоретических представлений о процессе с использованием химических и физических закономерностей;  экспериментально-статистические модели – строятся когда нет четкого представления о процессе или когда описываются сложные объекты. Для их построения используются экспериментальные данные или результаты длительной эксплуатации агрегата, затем подвергаются статической обработке (регрессионный, факторный, корреляционный анализы); - комбинированные модели используют принципы построения как детерминированных так и экспериментально - статистических методов.(уравнения – теоретически, коэффициенты – экспериментально).


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65289. Швидкий пошук різноформатних даних в граничних режимах систем управління 845 KB
  Сучасний розвиток промисловості характеризується зростанням вимог до інформаційного забезпечення інтеґрованого організаційно-адміністративного управління на верхньому рівні ієрархії та жорсткими вимогами...
65290. Творчість Палладія Еленопольського в контексті формування ідеалів християнського життя: історико-соціальний аспект 208.5 KB
  Актуальність роботи зумовлюється і тим що дослідження процесу використання біблійних текстів у конструюванні християнського дискурсу за часів Пізньої Античності є відносно новими і нечастими; ця сфера історичних досліджень лише нині почала активно розвиватися в зарубіжній історіографії...
65291. ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-МЕТАЛУРГІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 217 KB
  Необхідність підвищення рівня фахової компетентності майбутніх інженерівметалургів зумовлена інтенсивною модернізацією вітчизняного металургійного...
65292. Формування дослідницьких умінь студентів технічних університетів у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін 538.5 KB
  Критерії: 1 мотиваційно-ціннісний 2 когнітивний 3 діяльнісний формування ціннісного ставлення до дослідницької діяльності; створення в технічному університеті професійнодослідницького середовища; забезпечення...
65293. Підвищення ефективності процесу електродугового наплавлення шляхом використання комбінованих магнітних полів 2.57 MB
  Встановлення особливостей впливу КМП на процеси утворення форми посилення валика та форми проплавлення основного металу при дуговому наплавленні під флюсом дасть можливість розробити рекомендації для вибору оптимальних параметрів...
65294. ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 221.5 KB
  Нерозробленість даної проблеми наявні протиріччя обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: Формування загальнотехнічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій.
65295. СУЇЦИДАЛЬНИЙ ДИСКУРС В УКРАЇНСЬКІЙ ПРОЗІ 20-30-Х РР. ХХ СТ. (ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ) 165.5 KB
  Актуальність дослідження зумовлюється подальшим розвитком психоаналітичної інтерпретації в сучасному українському літературознавстві, що передбачає освоєння нової проблематики, якою є наразі суїцидальна образність.
65296. ТУРБІННИЙ ВИМІРЮВАЛЬНИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ ВИТРАТ З ГІДРОДИНАМІЧНИМ ВРІВНОВАЖЕННЯМ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА 5.41 MB
  Для визначення кількісних показників потоків широкого застосування набули прилади та системи вимірювання витрат рідин з турбінними перетворювачами витрат ТПВ завдяки їх перевагам перед існуючими приладами інших класів аналогічного призначення.
65297. КОМП’ЮТЕРНО-ВИМІРЮВАЛЬНА СИСТЕМА ТА ЇЇ КОМПОНЕНТИ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ МОМЕНТУ ІНЕРЦІЇ РОТОРНИХ СИСТЕМ 661 KB
  Визначення моменту інерції тіл обертання з осьовою симетрією відносно центральної осі обертання є задачею на сьогодні і важливою і поширеною в багатьох галузях науки і техніки. Так наприклад інформація про точні значення моменту інерції роторної системи під час її проектування і...