36389

тема или АИС это совокупность различных программноаппаратных средств которые предназначены для автомат.

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Учет снабжения Финансовый учет Информация опоставке информация об оплате Бухгалтерский учет Требования на отпускинформация о поступлении груза цены на ресурсы данные о качестве Учет производства и контроль качества Учет вспомогательно прва Управление и анализ Отчетность по снабжению указания и планы Подсистема Учет снабжения предназначена для ввода и обработки информации по обеспечению оборудованием и материалами предоставляемой отделами и службами предприятия. Данная подсистема осуществляет интенсивный обмен информацией с подсистемой...

Русский

2013-09-21

28.78 KB

1 чел.

Вопрос 10.Учет снабжения.

автоматизированная информационная система или АИС — это совокупность различных программно-аппаратных средств, которые предназначены для автоматизации какой-либо деятельности, связанной с передачей, хранением и обработкой различной информации.

Требования на отпуск

Таможенные декларации, счета-фактуры, приемные акты,накладные,требования, реестр расхода.

Учет

снабжения

Финансовый

учет

Информация опоставке,

информация об оплате

Бухгалтерский

учет

Требования на отпуск,информация о поступлении

груза, цены на ресурсы,

данные о качестве

Учет  производства

и контроль качества

Учет

вспомогательно

пр-ва

Управление и анализ

Отчетность по снабжению,

указания и планы

Подсистема "Учет снабжения" предназначена для ввода и обработки информации по обеспечению оборудованием и материалами, предоставляемой отделами и службами предприятия. Данная подсистема осуществляет интенсивный обмен информацией с подсистемой "Бухгалтерский учет" (в части приходования материалов и инвентаризации) и с подсистемами "Учет производства и контроль качества" и "Учет деятельности вспомогательного производства" (в части оформления требования на выдачу материалов со склада).

Для всех операций по перемещению материалов, предусмотрено несколько возможных схем, что позволяет четко и безошибочно учитывать прибывающие/убывающие товары, вне зависимости от наличия тех или иных документов или проведения тех или иных мероприятий (например, оформление таможенной декларации).

Особое внимание уделено реализации связи с подсистемой Управления и Анализа. В эту подсистему поступает как оперативная информация по деятельности служб снабжения, так и всевозможная отчетность за различные периоды по всем аспектам деятельности.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68181. ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ХІМІЇ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 322.5 KB
  Формування у випускників вищих навчальних закладів освіти вмінь та навичок дослідницької діяльності розглядаємо як одне з основних завдань підготовки майбутнього вчителя. Результати проведеного нами пілотажного дослідження показали недостатню сформованість дослідницької компетентності...
68182. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 801.5 KB
  Зважаючи на багатоаспектне теоретичне обґрунтування компетентнісного підходу та виокремлення різновидів професійних компетентностей у науці не запропоновано цілісного підходу до з’ясування та формування базових професійних компетентностей у майбутніх...
68183. Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об’єкту регулювання 821 KB
  Керування багатьма технічними об’єктами і технологічними процесами здійснюється за допомогою подовжених конструкцій що зв’язують приводний двигун із робочим органом. При керуванні такими протяжними об’єктами необхідно враховувати власні механічні коливання обумовлені пружними властивостями...
68184. Фітоіндикація початкових етапів грунтогенезу на рекультивованих землях Нікопольського марганцеворудного басейну 2.04 MB
  Мета дослідити агроекологічні чинники формування родючості і морфологічних ознак техноземів сформованих із різних за літологічним складом розкривних гірських порід і гумусованого шару зонального ґрунту за тривалого сільськогосподарського використання рекультивованих земель в умовах...
68186. РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗВУКОВИХ ІМПУЛЬСІВ У ХВИЛЕВОДАХ, ЗАПОВНЕНИХ ІДЕАЛЬНОЮ РІДИНОЮ 1.25 MB
  Наукова новизна отриманих результатів: показана можливість використання моделі нестаціонарної пружної хвилі у вигляді періодичної послідовності часових відрізків синусоїди за відсутністю або наявності частотної модуляції з метою дослідження процесу розповсюдження імпульсу у хвилеводі...
68187. ЛІНГВОСЕМІОТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГІПЕРРЕАЛЬНОСТІ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ЖАНРУ ФЕНТЕЗІ 3.44 MB
  Поставлена мета передбачає розв’язання таких завдань: визначити лінгвосеміотичну природу гіперреальності в художньому тексті жанру фентезі; розробити методику аналізу знаків гіперреальності в англомовному художньому тексті жанру фентезі; змоделювати фрейм гіперреальності в художніх...
68188. ПРЕФІКСАЛЬНА КОНВЕРГЕНЦІЯ РОСІЙСЬКИХ ДІЄСЛІВ 148.5 KB
  У сучасній дериватології як динамічній підсистемі мови загалом й у царині дослідження окремих словотвірних процесів зокрема дієслівної префіксації спостерігається пошук нових шляхів дослідження. Колібаби на матеріалі віддієслівних іменників Н. Лахно...
68189. ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ОПОДАТКУВАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА В УКРАЇНІ 261.5 KB
  Запровадження оподаткування нерухомого майна є одним з пріоритетних завдань реформування податкової системи України, реалізацію якого передбачено Податковим кодексом. Податки на нерухоме майно як інструмент фіскальної політики застосовуються у багатьох країнах світу з різними формами державного устрою...