36532

Понятие систем исчисления,Виды систем исчисления.Правила двоичной арифметики.Кодировка систем исчисления

Доклад

Информатика, кибернетика и программирование

Правила двоичной арифметики: Для автоматизации работы с данными относящимися к различным типам очень важно унифицировать их форму представления для этого обычно используется прием кодирования то есть выражение данных одного типа через данные другого типа. Естественные человеческие языки это не что иное как системы кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи. К языкам близко примыкают азбуки системы кодирования компонентов языка с помощью...

Русский

2013-09-22

27.5 KB

25 чел.

Понятие систем исчисления,Виды систем исчисления.Правила двоичной арифметики.Кодировка систем исчисления

Система счисления – это способ записи (изображения) чисел. Различные системы счисления, которые существовали раньше и которые используются в настоящее время, делятся на две группы:

1)позиционные; 2)непозиционные.

Для представления данных в ЭВМ обычно используют двоичную, шестнадцатеричную и двоично-десятичную системы счисления. Двоичная система счисления является основной для использования в ЭВМ, удобной из-за простоты выполнения арифметических операций над двоичными числами.

Правила двоичной арифметики:

0+0=0 1+0=1

0+1=1 1+1= 10

0-0=0 1-1=0

1-0=1 10-1=1

00=1 10=0

01=0 11=1

Для автоматизации работы с данными, относящимися к различным типам, очень важно унифицировать их форму представления — для этого обычно используется прием кодирования, то есть выражение данных одного типа через данные другого типа. Естественные человеческие языки — это не что иное, как системы кодирования понятий для выражения мыслей посредством речи. К языкам близко примыкают азбуки (системы кодирования компонентов языка с помощью графических символов). Своя система существует и в вычислительной технике — она называется двоичным кодированием и основана на представлении данных последовательностью всего двух знаков: 0 и 1. Эти знаки называются двоичными цифрами, по-английски — binary digit или сокращенно bit (бит). Одним битом могут быть выражены два понятия: 0 или 1 (да или нет, черное или белое, истина или ложь и т. п.). Если количество битов увеличить до двух, то уже можно выразить четыре различных понятия:

00 01 10 11

Тремя битами можно закодировать восемь различных значений:

000 001 010 011 100 101 110 111

Увеличивая на единицу количество разрядов в системе двоичного кодирования, мы увеличиваем в два раза количество значений, которое может быть выражено в данной системе, то есть общая формула имеет вид:

N=2m,

где N— количество независимых кодируемых значений;

т — разрядность двоичного кодирования, принятая в данной системе


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68864. ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ЕФЕКТИВНІСТЬ 201 KB
  Суть науково-технічного прогресу полягає у безперервному процесі одержання і нагромадження наукових знань їх матеріалізації в елементи техніки та впровадження останньої у виробництво і всі сфери життя. Такі зміни виявляються насамперед у появі специфічної ланки машин – автоматичного керуючого пристрою який долає...
68865. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 175 KB
  Поняття якості продукції та її основні показники Важливою умовою підвищення ефективності сучасного промислового виробництва є постійне поліпшення якості продукції. Підвищення якості продукції необхідно розглядати з соціальної технічної і економічної точок зору.
68866. ФОРМИ РАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА 110 KB
  Поняття форм і показники рівня концентрації виробництва Процес концентрації виробництва це процес зосередження виробництва на дедалі більших підприємствах який характеризується зростанням питомої ваги великих підприємств у загальному випуску продукції даної галузі або в її сумарній потужності.
68867. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 250.5 KB
  Значення склад і характеристика виробничої інфраструктури Важливою умовою нормального проходження виробничого процесу є підтримання у робочому стані обладнання живлення агрегатів енергією своєчасне забезпечення робочих місць предметами праці та інструментом тобто чітка організація...
68868. ОПЛАТА ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ 156 KB
  Поняття види та принципи оплати праці Розподіл результатів виробництва в умовах ринку регулюється рядом економічних законів таких як: закон розподілу за капіталом дивіденди; закон розподілу за результатами найманої праці заробітна плата; закон розподілу за земельною власністю рента...
68869. СОБІВАРТІСТЬ ТА ЦІНА ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА 108.5 KB
  Поняття види і структура собівартості продукції Переваги ринкової економіки господарювання у тому що вона не вимагає великого обсягу інформації для організації діяльності підприємницьких структур. Витрати підприємства виступають у формі собівартості продукції.
68870. РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 98 KB
  Виручка від реалізації продукції і доход підприємства В умовах ринкової системи господарювання метою функціонування будьякого підприємства сфери матеріального виробництва є виготовлення і реалізація готової продукції виконання робіт чи надання послуг що знаходить своє відображення у фінансових...
68871. ВНУТРІШНЬОВИРОБНИЧІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ 63.5 KB
  Організація внутрівиробничих економічних відносин В умовах розвитку вільної ринкової економіки особливо на початковому етапі актуальною є проблема докорінної зміни механізму управління економікою підприємства.