36570

Процедура: описание и вызов процедуры

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Русский

2013-09-22

30 KB

3 чел.

Процедура: описание и вызов процедуры.

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Синтаксическая форма описания процедуры имеет вид:

procedure <имя процедуры> (< список формальных параметров >);

< описание локальных имен процедуры >

begin

< тело процедуры - последовательность операторов процедуры >

end;

Раздел описаний процедуры содержит описание всех локальных имён, используемых в разделе операторов процедуры. Локальными называются имена, которые объявлены в данной процедуре (эти имена теряют свои значения при выходе из процедуры). Часто локальными именами являются вспомогательные переменные, необходимые для выполнения вычислений в процедуре, ими могут быть и другие процедуры или функции.

Раздел операторов процедуры может содержать любую последовательность операторов, выполняющих необходимое действие. В этих операторах могут использоваться как формальные параметры, так и локальные имена, а также глобальные имена, т.е. имена, описанные вне данной процедуры. Глобальные имена представляют

собой еще один механизм передачи параметров между процедурой и внешней средой.

Выполнение процедуры заканчивается либо при достижении слова end, завершающего раздел операторов, либо при выполнении оператора exit.

Вызов процедуры имеет следующую синтаксическую форму:

<имя процедуры>(<список фактических параметров>);

где фактические параметры перечисляются в списке через запятую.

Пример программы на Турбо Паскале, использующей процедуру:

program triangle1;{Программа, вычисляющая длины сторон треугольника АВС}

 uses CRT;

 type point = array [1..2] of real; {тип- точка на плоскости}

 var A,B,C:point; {вводимые точки}

AB,BC,AC:real; {стороны треугольника}

ch:char;

procedure d(X,Y:point; var r:real);{ расстояние между точками X и Y }

 begin r:= sqrt(sqr(X[1]-Y[1])+sqr(X[2]-Y[2])) end { d};

 BEGIN TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;

window(10,5,60,10);TextBackground(green); ClrScr;

 repeat

writeln(' Введите координаты вершин A,B,C:');

writeln('A[1] A[2] B[1] B[2] C[1] C[2] '); readln(A[1],A[2],B[1],B[2],C[1],C[2]);

writeln(' Длины сторон треугольника АВС:');d(A,B,AB);d(B,C,BC);d(A,C,AC);

writeln(' AB=', AB:2:2,' AC=', AC:2:2,' BC =', BC:2:2); readln(ch)

 until ch=' ';

END {triangle1}.

Задача 4.2.6(8)

program alex8;

type mas=array[1..4,1..5]of integer;

var a:mas;

i,j,x,y:integer;

procedure raz(b:mas;n,m:Integer;var d:integer);

var i,j:integer;

begin

d:=0;

for i:=n to m do

for j:=1 to 5 do

if b[i,j]=0 then d:=d+1;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

raz(a,1,2,x);

raz(a,3,4,y);

if x>y then Writeln('v verhnei bolshe')

else if x<y then Writeln('v niznei bolshe');

if x=y then Writeln('odinakovo');

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

31708. Складові психології спілкування 47 KB
  Складові психології спілкуванняСпілкування завжди займало важливе значення в житті людини. Хоч людське спілкування належить до основи соціального буття безпосереднім об’єктом психологічного та соціальнопсихологічного аналізу воно постало лише в ХХ столітті. Спілкування – дуже складний та многогранний процес. Паригіна “Основи соціально – психологічної теоріїâ€ автор відзначив що процес спілкування може виступати як процес взаємодії людей як інформаційний процес як відношення людини до оточуючих як процес впливу один на одного а...
31710. Основні види діяльності 59 KB
  У дошкільному віці провідним різновидом діяльності є гра у шкільному навчання а в зрілому праця. Гра та навчання властиві і людям і тваринам. Але вона відрізняється від навчання та праці.
31711. Колектив як соціокультурне середовище виховання і розвитку 52.5 KB
  Емоціональний рівень ввзаємодії в колективі відображає домінуючі емоціональні стани дітей їх спільні переживання стосунки симпатій чи антипатій між членами колективу гуманістичні та суспільно значимі мотиви. Ініціатива творча позиція особистості зростання самостійності і самоуправління дітей ціннісний зміст їх спільної діяльності є індикаторами виховного потенціалу дитячого колективу. Підходи до розробки колективу та індивідуальності. Погляди на проблеми колективу відобразили сутність суспільних культурноісторичних процесів розвитку...
31712. Двіжущіе сили та умови розвитку особистості 99 KB
  Двіжущіе сили та умови розвитку особистості Розвиток особистості слід розуміти як процес формування особистості як соціальної якості індивіда в результаті його соціалізації та виховання. Володіючи природними анатомофізіологічними передумовами до становлення особистості в процесі соціалізації дитина вступає у взаємодію з навколишнім світом опановуючи досягненнями людства. Створювані в ході цього процесу здібності і функції відтворюють в особистості історично сформувалися людські якості. Оволодіння дійсністю у дитини здійснюється в його...
31713. Соціалізація особистості 95.5 KB
  socilis суспільний характеристика це процес входження індивіда в суспільство соціалізації особистості активного засвоєння ним соціального досвіду соціальних ролей норм цінностей необхідних для успішної життєдіяльності в даному суспільстві. У процесі соціалізації в людини формуються соціальні якості знання вміння відповідні навички що дає їй змогу стати дієздатним учасником соціальних відносин. Отже основа соціальнопсихологічного розуміння соціалізації особистості грунтується на характеристиці соціальнопсихологічного типу...
31714. Загальні поняття про особистість 49 KB
  В особистості немовби концентруються особливості суспільства основні його риси. Тому зрозуміти життя особистості можна тільки розглядаючи її у конкретних суспільних умовах в діяльності та стосунках з іншими людьми аналізуючи її соціальний статус та місце в суспільних відносинах. Усі особистості – індивіди але не кожен індивід – особистість. Паригіна модель особистості котра повинна зайняти місце в системі психології припускає поєднання двох підходів: соціологічного й загальнопсихолоігчного.
31715. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ 105 KB
  Метод спостереження може використатися як один із центральних самостійних методів дослідження. Метод спостереження здійснюється також з метою збору первинного матеріалу дослідження а також для контролю отриманих емпіричних даних. Класифікація спостереження виконується на різних підставах.
31716. Соціалізація старшокласників у школі 89.5 KB
  Ціннісні орієнтації референтної групи істотною мірою визначають соціальнопсихологічне обличчя підлітка. Оскільки група єдина площина соціальнопсихологічного досвіду в якій може проявити себе підліток яку він може засвоїти й через яку пізнати сукупність суспільних відносин то саме група стає формівною силою в соціалізації підлітка. Тут надзвичайно суттєвим є питання про те що визначає референтну значущість тієї чи іншої групи в очах підлітка або навпаки сприяє її зниженню.