36570

Процедура: описание и вызов процедуры

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Русский

2013-09-22

30 KB

5 чел.

Процедура: описание и вызов процедуры.

Структура описания процедуры во многом сходна со структурой программы. По существу отличие только в заголовке процедуры. Описание процедуры может быть помещено на любое место в разделе описания вызывающей подпрограммы.

Синтаксическая форма описания процедуры имеет вид:

procedure <имя процедуры> (< список формальных параметров >);

< описание локальных имен процедуры >

begin

< тело процедуры - последовательность операторов процедуры >

end;

Раздел описаний процедуры содержит описание всех локальных имён, используемых в разделе операторов процедуры. Локальными называются имена, которые объявлены в данной процедуре (эти имена теряют свои значения при выходе из процедуры). Часто локальными именами являются вспомогательные переменные, необходимые для выполнения вычислений в процедуре, ими могут быть и другие процедуры или функции.

Раздел операторов процедуры может содержать любую последовательность операторов, выполняющих необходимое действие. В этих операторах могут использоваться как формальные параметры, так и локальные имена, а также глобальные имена, т.е. имена, описанные вне данной процедуры. Глобальные имена представляют

собой еще один механизм передачи параметров между процедурой и внешней средой.

Выполнение процедуры заканчивается либо при достижении слова end, завершающего раздел операторов, либо при выполнении оператора exit.

Вызов процедуры имеет следующую синтаксическую форму:

<имя процедуры>(<список фактических параметров>);

где фактические параметры перечисляются в списке через запятую.

Пример программы на Турбо Паскале, использующей процедуру:

program triangle1;{Программа, вычисляющая длины сторон треугольника АВС}

 uses CRT;

 type point = array [1..2] of real; {тип- точка на плоскости}

 var A,B,C:point; {вводимые точки}

AB,BC,AC:real; {стороны треугольника}

ch:char;

procedure d(X,Y:point; var r:real);{ расстояние между точками X и Y }

 begin r:= sqrt(sqr(X[1]-Y[1])+sqr(X[2]-Y[2])) end { d};

 BEGIN TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;

window(10,5,60,10);TextBackground(green); ClrScr;

 repeat

writeln(' Введите координаты вершин A,B,C:');

writeln('A[1] A[2] B[1] B[2] C[1] C[2] '); readln(A[1],A[2],B[1],B[2],C[1],C[2]);

writeln(' Длины сторон треугольника АВС:');d(A,B,AB);d(B,C,BC);d(A,C,AC);

writeln(' AB=', AB:2:2,' AC=', AC:2:2,' BC =', BC:2:2); readln(ch)

 until ch=' ';

END {triangle1}.

Задача 4.2.6(8)

program alex8;

type mas=array[1..4,1..5]of integer;

var a:mas;

i,j,x,y:integer;

procedure raz(b:mas;n,m:Integer;var d:integer);

var i,j:integer;

begin

d:=0;

for i:=n to m do

for j:=1 to 5 do

if b[i,j]=0 then d:=d+1;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 5 do

read(a[i,j]);

raz(a,1,2,x);

raz(a,3,4,y);

if x>y then Writeln('v verhnei bolshe')

else if x<y then Writeln('v niznei bolshe');

if x=y then Writeln('odinakovo');

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65547. АВТОМАТИЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДСИСТЕМАМИ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОМПЛЕКСУ ЦУКРОВОГО ЗАВОДУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ І ПРОГНОЗУВАННЯ 937 KB
  Метою роботи є підвищення ефективності функціонування ТК цукрового заводу за рахунок удосконалення систем автоматизації шляхом використання алгоритмів діагностики і прогнозування. При вирішенні поставлених задач одержані нові наукові результати: вперше показано що для оцінки...
65548. МЕТОДИ ТА СИСТЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕНЬ НА БАЗІ ЛОГІКО-ЧАСОВИХ ПЕРЕТВОРЕННЬ 857.65 KB
  Для візуального подання інформації та її реалістичного відображення необхідно створити системи відтворення зображень серед яких перспективними є світлодіодні матричні екрани які широко використовуються в професійних інсталяціях.
65549. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОБРОБКИ НА СЕРЕДНІХ ТОКАРНИХ ВЕРСТАТАХ ЗА РАХУНОК ОПТИМІЗАЦІЇ КОНСТРУКТИВНИХ ПАРАМЕТРІВ РІЗЦІВ І РЕЖИМІВ РІЗАННЯ 868.5 KB
  В умовах ринкової економіки вибір типа конструкції інструменту його параметрів режимів різання має бути кількісно обґрунтований з урахуванням багатьох технічних економічних і ергономічних факторів причому рішення що приймаються мають бути оптимальними.
65550. ТЕХНОЛОГІЯ СТРУКТУРНИХ МОДИФІКАЦІЙ ДЕГРАДАЦІЙНО-РЕЛАКСАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МАТЕРІАЛАХ НА ОСНОВІ СТЕКОЛ ТА КЕРАМІКИ ДЛЯ СЕНСОРІВ ЕЛЕКТРОННОЇ ТЕХНІКИ 376.5 KB
  Визначальним фактором прогресу сучасного людського суспільства є розвиток матеріалознавства, пошук, розробка та широке впровадження принципово нових та синтетичних матеріалів з унікальними функціональними властивостями, високою надійністю і технологічною відтворюваністю.
65551. ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 223 KB
  Тому одним із найважливіших завдань які стоять перед кожним з них зокрема та перед економікою країни в цілому є підвищення рівня інвестиційної привабливості. Особливої гостроти проблема підвищення інвестиційної привабливості набуває в сільському господарстві яке значно відстало...
65552. ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТЕРМОПАРАМИ В ПРОЦЕСІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 1.36 MB
  Метою дисертації є розробка методу корекції похибки від набутої в процесі тривалої експлуатації термоелектричної неоднорідності електродів термопар на основі аналізу властивостей цієї похибки.
65553. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ 295.64 KB
  Водночас важливим шляхом у процесі трансформування є глибоке осмислення й усвідомлення власного історичного досвіду звернення до національних джерел зародження і розвитку професійної підготовки фахівців пожежнорятувальної служби.
65554. Комплексна оцінка успішності інтродукції видів роду PICEA Dietr. в умовах Сходу України 317 KB
  На Сході України ялини є інтродукованими видами. Уперше для умов Сходу України: визначено особливості росту якісні показники селекційну структуру стан формове різноманіття та репродуктивну спроможність ялин; визначено перспективність застосування видів ялин для створення насаджень...
65555. УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛОГО-ЦИФРОВОЇ СИСТЕМИ СИНХРОННОГО СТЕРЕОФОНІЧНОГО РАДІОМОВЛЕННЯ З ПІЛОТ-ТОНОМ 467.5 KB
  Стереофонічний ефект і його якість є основою системи стереофонічного радіомовлення, тому має місце нагальна необхідність проведення подальших досліджень з встановлення необхідних захисних відношень за радіочастотою, що забезпечували би високу якість стереофонічного радіоприймання.