36572

Структурный тип строка. Основы обработки строк

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Основы обработки строк. Строки относятся к важным средствам представления нечисловой информации и обработка строк имеет широкие приложения во многих областях использования нечисловой информации редактирование текстов логический анализ автоматизация перевода распознавание текстов и др. Поскольку строки указанного типа являются разновидностями массива для них можно применять всё что применимо к массивам.

Русский

2013-09-22

29 KB

2 чел.

Структурный тип строка. Основы обработки строк.

Строки относятся к важным средствам представления нечисловой информации, и обработка строк имеет широкие приложения во многих областях использования нечисловой информации (редактирование текстов, логический анализ, автоматизация перевода, распознавание текстов и др.).

Поскольку строки указанного типа являются разновидностями массива, для них можно применять всё, что применимо к массивам. Кроме того, для обработки строк в Турбо Паскале предусмотрен ряд достаточно удобных и эффективных средств:

Для строк допустим оператор присваивания вида:

< переменная типа string > := < выражение типа string или типа char >;

Над строками допустимы отношения сравнения <,<=,>,>=, =, <>, причём длины сравниваемых строк могут быть различными (меньшая строка при сравнении дополняется справа до выравнивания длин символами chr(0)). Сравнение выполняется посимвольно слева направо по кодам символов таблицы ASCII. Например: 'A' >'1', 'Turbo' < 'TURBO PASCAL'.

К строкам применима операция сцепления строк (конкатенация), обозначаемая символом '+'. Например: 'Это -' + 'строка' {соответствует 'Это - строка' }.

Стандартные процедуры обработки строк:

Delete(st, Npos, count) -удаление из строки st, начиная с позиции Npos под-  строки длины count .

Insert(subst, st, Npos) -вставка в строку st подстроки subst с позиции Npos.

Стандартные функции обработки строк:

Length(st) -длина строки st (без учёта нулевой позиции строки).

Copy(st, Npos, count) -выделение из строки st подстроки длиной count, на чиная с позиции Npos.

Pos(subst, st) -позиция начала первого вхождения подстроки subst в строку st (если подстрока не найдена, то pos=0).

Основными элементарными задачами обработки строк являются: управление пробелами в строке (удаление лишних пробелов, удаление пробелов в начале или в конце строки, выравнивание длин строк вставкой пробелов и др.), анализ частот символов, либо подстрок, поиск подстрок по заданным критериям (первого вхождения, всех вхождений, по образцу, по шаблону и др.), подстановка подстрок и другие.

Задача 4.2.6(10)

program alex10;

type mass=array[1..4,1..3]of integer;

var a:mass;

i,j,k1,k2,b:integer;

procedure proc(x:mass;n:integer;var k:integer);

var max: integer;

i:integer;

begin

max:=x[1,n];

k:=1;

for i:=2 to 4 do

if x[i,n]>max then begin

max:=x[i,n];

k:=i;

end;

end;

begin

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 3 do

read(a[i,j]);

proc(a,1,k1);

proc(a,3,k2);

b:=a[k1,1];

a[k1,1]:=a[k2,3];

a[k2,3]:=b;

for i:=1 to 4 do

begin

writeln;

for j:=1 to 3 do

write (' ',a[i,j]);

 end;

readln;

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36125. Релігієзнавство. Основи філософських знань 181 KB
  Філософія релігії Мені довелося потіснити знання щоб звільнити місце вірі І. Центральний об’єкт релігійної віри – Бог саме з нього виводиться зміст усієї релігії. Розподіл філософії та релігії на самостійні форми суспільної свідомості відбувається лише в Новий час коли починають розвиватися природничі науки механіка. Філософія прагне заповнити емоційнодушевну пустоту відновити властиву релігії психологічну рівновагу.
36126. Основи національної економіки 2.85 MB
  Основні етапи розвитку національної економіки України. Особливості й ключові завдання сучасного етапу розвитку української національної економіки. Основні показники рівня розвитку національної економіки. ПОНЯТТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Поняття національна економіка досить багатозначне оскільки це перш за все певний підсумок багатовікового розвитку народногосподарського комплексу країни.
36127. Соціальне страхування 462.5 KB
  Сутність принципи й роль соціального страхування План Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. Становлення і розвиток соціального страхування. Сутність і необхідність соціального страхування в умовах ринкової економіки. У багатьох країнах діє система взаємодоповнюючого соціального страхування що містить у собі такі елементи як: Державне соціальне забезпечення; Корпоративні соціальні програми; Індивідуальне часткове страхування.
36128. Системне програмне забезпечення 506.5 KB
  Переміщаючі завантажувачі можуть помістити програму в будьяке вільне місце в памяті. Очевидно що в більшості випадків початкові дані потрапляють в оперативну память із зовнішніх пристроїв. Класифікація ресурсів При розробці перших систем ресурсами вважалися процесорний час память канали вводу виводу і периферійні пристрої. Відповідно доки здійснювався обмін даними між оперативною памяттю і зовнішніми пристроями процесор не міг виконувати обчислення.
36129. КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЕКОЛОГІЧНА СТАНДАРТИЗАЦІЯ І СЕРТИФІКАЦІЯ для студентів 5 курс 130 KB
  Національні стандарти мають позначку абревіатуру ДСТУ – державний стандарт України. Міжнародні стандарти що введені в дію в Україні мають позначки ДСТУ ISO і ДСТУ EN. Розроблені державні стандарти України отримали абревіатуру – ДСТУ. З’явилися екологічні стандарти з позначками: ДСТУ ISO ДСТУ EN.
36130. СТАТИСТИКА. Лекційні заняття 1.67 MB
  Ознака яка набуває в межах сукупності різних значень називається варіюючою змінною мінливою а відмінність коливання ознаки варіацією. Наприклад ознаки людини: вік стать сімейний стан освіта тощо; ознаки підприємства: спеціалізація форма власності рентабельність виробництва і т. За характером вираження ознаки поділяють: Атрибутивні – ознаки окремі значення яких виражаються словами. Кількісні – ознаки окремі значення яких виражаються числами вік людини розряд робітника стаж роботи і вони відіграють головну роль в статистиці.
36131. Соціальна робота та соціальні технології 1003.5 KB
  Специфіка технологій соціальної роботи. Критерії ефективності процесу технологізації соціальної роботи. Державноправові засади соціальної роботи. Основні нормативні акти щодо питань соціальної роботи.
36132. Бухгалтерський облік 978.5 KB
  Вимірники часу праці дні години хвилини людинодні людиногодини Використовують з метою обліку кількості відпрацьованого часу та обліку праці витраченої на виготовлення продукції. Звіт про фінансовий стан підприємства який відображає на певну дату його активи зобов'язання і власний капітал відповідно до ПСБО 1 Загальні вимоги до фінансової звітності Спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату Визначення балансу як форми...
36133. Склад і структура видатків державного бюджету України 507.5 KB
  Капітальні вкладення і джерела їх фінансування. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик. Організація наукових досліджень і джерела їх фінансування. Фінансування фундаментальних досліджень у наукових установах Національної академії наук України у відомчих наукових закладах та вищих навчальних закладах.