36576

Оператор выбора CASE OF

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

Оператор выбора является обобщением оператора ifthenelse на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора селектору. Синтаксическая структура этого оператора такова: cse ключ выбора of константа выбора 1 : оператор 1 ; .

Русский

2013-09-22

31 KB

2 чел.

Оператор выбора CASE OF.

Оператор выбора является обобщением оператора if-then-else на случай выбора одного из нескольких возможных продолжений выполнения программы. Выбор осуществляется по ключу выбора (селектору). Синтаксическая структура этого оператора такова:

case < ключ выбора > of

 < константа выбора 1> : < оператор 1>;

. . . . . .

 < константа выбора m> : < оператор m>;

[else < оператор>]

end;

где: < константа выбора > - значение того же типа, что и ключ выбора. Ключом выбора может быть выражение любого порядкового типа.

m - число ветвей выбора (не более чем мощность типа ключа выбора).

При выполнении оператора выбора вначале вычисляется значение ключа, а затем последовательным просмотром ветвей выбора отыскивается такая ветвь, для которой константа выбора совпадает со значением ключа. Оператор этой ветви выполняется, после чего оператор выбора завершает работу и передает управление следующему по тексту программы оператору. Ветвь else (если она присутствует) выполняется только в том случае, когда ни одна ветвь оператора case-of не выбрана. Если ветвь else отсутствует, то это эквивалентно ветви else с пустым оператором.

В ветвях выбора вместо констант выбора можно использовать список констант выбора (разделенных запятыми), либо диапазон констант выбора (заданный посредством .. также как для типа-диапазона). В этих случаях выбор ветви производится при равенстве константы из списка или из диапазона констант с ключом выбора.

Операторы выбора являются хорошо структурированным средством выбора из любого числа альтернатив и часто выполняют ту же функцию, что и вложенные операторы if-then-else.

Следующая простая программа демонстрирует создание и использование перечислимого типа и оператора case-of.

program colors;{Выбор цвета из набора, заданного перечислимым типом}

 uses CRT;

 type color = (cWhite,cRed,cBlue,cGreen,cBlack); {перечислимый тип}

 var b:0..4; c:color;

 begin TextBackground(cyan);TextColor(white);ClrScr;window(10,10,50,20);

 write('Введите число (от 0 до 4):');read(b);c:=color(b);

 case c of cWhite: begin TextColor(white);writeln('white') end;

 cRed: begin TextColor(red);writeln('red') end;

 cBlue: begin TextColor(blue);writeln('blue') end;

 cGreen: begin TextColor(green);writeln('green') end;

 cBlack: begin TextColor(black);writeln('black') end;

 end

 end {colors}.

Задача 4.2.6(14)

program Project14;

type mas=array[1..3,1..4] of Integer;

var a,b:mas;

i,j,l1,l2,d1,d2,s:Integer;

procedure p(x:mas; e1,e2:Integer; var n,k:integer);

var i,j,max:Integer;

begin

max:=x[1,1];

n:=1;

k:=1;

for i:=1 to e1 do

for j:=1 to e2 do

if x[i,j]<max then

begin

max:=x[i,j];

n:=i;

k:=j;

end;

end;

begin

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 3 do

read(a[i,j]);

Writeln;

for i:=1 to 3 do

for j:=1 to 4 do

read(b[i,j]);

p(a,3,3,l1,l2);

p(b,3,4,d1,d2);

s:=a[l1,l2];

a[l1,l2]:=b[d1,d2];

b[d1,d2]:=s;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 3 do begin

write(a[i,j],' ');

end; writeln; end;

Writeln;

for i:=1 to 3 do begin

for j:=1 to 4 do begin

write(b[i,j],' ');

 end; writeln; end;

Readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24677. Управління витратами 27 KB
  Згідно з наведеним раніше визначенням виробничого обліку можна вирізнити три напрями класифікації витрат в основу якої покладено принцип: різні витрати для різних цілей. Витрати для прийняття управлінських рішень поділяються на: релевантні та нерелевантні; постійні та змінні; маржинальні та середні; дійсні та альтернативні. Очікувані релевантні витрати це витрати що можуть бути змінені внаслідок прийняття управлінських рішень тобто майбутні витрати.
24678. Раціональне і економічне використання ресурсів у виробництві 28 KB
  На підприємствах для кожного цеху виходячи з умов вирва застосовують конкретний метод обліку використання на вирво матеріалів. Для контролю використання сировини матеріалів на вирві застосовують метод: Партіонного розкрою передбачає виявлення відхилень від норм за кожною партією матеріалівякі підлягають розкрою застосовуються для високоякісних листових сталей кольорових металів шкіряних хутра. На кожну партію матеріалу застосовується облікова карткав якій зазначають скільки і яких заготівок має бути отримано в результаті розкрою...
24679. Напівфабрикати 27 KB
  Точка беззбитковості являє собою такий обсяг діяльності підприємства коли доходи дорівнюють витратам. Таким чином визначити критичний обсяг діяльності можна за допомогою формул отриманих шляхом трансформування формули :Як бачимо з наведених вище формул досягнення точки беззбитковості залежить від двох ключових чинників: 1обсягу постійних витрат тобто величини витрат які не залежать від обсягів діяльності але мають бути покриті результатами поточної діяльності; 2коефіцієнта маржинального доходу тобто відносної ефективності поточної...
24680. Раціональне і економічне використання ресурсів 26.5 KB
  На підприємствах для кожного цеху виходячи з умов вирва застосовують конкретний метод обліку використання на вирво матеріалів. Для контролю використання сировини матеріалів на вирві застосовують метод: Інвентарний метод у разі неможливості або недоцільності використання партіонного методу застосовують інвентарний метод обліку відхилень від норм . цінностей та необхідністю деталізації в обліку. Він потребує належної організації обліку фактичного витрачення за операціями і проведення перевірок невикористаної сировини та матеріалів.
24681. Нормативний метод 28 KB
  В поєднанні з позамовним та попередільним методами обліку витрат для оцінки і контролю за використанням виробничих ресурсів підприємства в цілому та його структурних підрозділів. Поточний облік фактичних витрат виробництва з відокремленим обліком витрат за нормами та обліком відхилень від норм. Індекс відхилень = сума відхилення витрати за нормами В залежності від галузі промисловості в практиці можна виділити 3 варіанти організації нормативного методу: 1. Облік ведеться за нормативними витратами: Нормативні витрати Відхилення = Фактичні...
24682. Господарська діяльність підприємств 32.5 KB
  Специфіка цих факторів і методика їх дослідження залежить від особливостей технології а також від використання видів сировини матеріалів палива та енергії. Також в будьякому випадку та за будьяких умов необхідно виявити вплив двох факторів : 1 зміни питомої витрати сировини і матеріалів на одиницю продукції фактор норми; 2 зміни собівартості заготівлі одиниці сировини та матеріалів фактор цін. Собівартість заготовлення матеріалів складається з наступних трьох частин: [21 с. Зміна питомих витрат сировини й матеріалів може...
24683. Стандартні витрати 36 KB
  Стандарти відображають заплановані витрати на одиницю продукції величина яких базується на обґрунтованих нормах витрат ресурсів.Система калькулювання стандартних витрат – це система яка застосовується для:1 контролю витрат;2 прийняття рішень щодо цін;3 оцінка виконання бюджетів;4 усвідомлення витрат;5 управління за відхиленнями.Система калькулювання стандартних витрат включає:1.
24684. Система директ - костинг 34 KB
  Маржинальний дохід розраховується:Маржинальний дохід =Виручка відреалізаціїЗмінні витратиОпераційнийприбуток =Маржинальний дохід Постійні витратиКоли маржа з змінних витрат тільки відшкодовує суму постійних витрат досягається €œмертва точка€ або точка критичного обсягу коли фінансовий результат дорівнює нулю Переваги системи €œдирект костинг€: дана система дає можливість розмежувати змінні та постійні витрати визначити релевантність витрат та вплив на них; спрощується калькулювання собівартості за центрами відповідальності....
24685. Управлінський облік, будучи продовженням фінансового обліку, має з ним реальний, справжній взаємозв’язок і певні відмінності 28.5 KB
  Взаємодія управлінського і бухалтерського обліку досягається на основі наступності послідовності і комплексного використання первинної інформації єдності норм і нормативів а також єдності нормативнодовідкової інформації в цілому доповнення інформації одного виду обліку даними другого одноразової фіксації всієї вихідної змінної інформації в первинному обліку взаємопроникнення методів або їх елементів наближення облікової інформації до місць прийняття рішень єдиного підходу до розробки задач управлінського і фінансового обліку...