36579

Оператор итерационного цикла ( repeat , while )

Контрольная

Информатика, кибернетика и программирование

В каждом операторе итерационного цикла будем различать условие и тело цикла повторяющееся действие. Тело цикла whiledo это один оператор записанный после do а для цикла repetuntil тело цикла может быть и последовательностью операторов записанных между repet и until. Если условие есть true выполняется тело цикла и повторно вычисляется значение условия.

Русский

2013-09-22

31 KB

3 чел.

Оператор итерационного цикла ( repeat , while ).

Ещё одним видом операторов с условиями являются операторы итерационных циклов. В Турбо Паскале имеются две разновидности таких операторов: оператор с предусловием (оператор while-do) и оператор с постусловием (оператор repeat-until). Синтаксическая структура этих операторов имеет следующую форму:

while < условие > do <оператор >;

repeat <последовательность операторов > until <условие>;

Итерационный цикл - это цикл, в котором повторяется выполнение некоторого действия до тех пор, пока не будет выполнено некоторое условие. Он позволяет описывать последовательности (цепочки) вычислений (длина цепочки, возможно, зависит от исходных данных) без явного перечисления этих последовательностей.

В каждом операторе итерационного цикла будем различать условие и тело цикла (повторяющееся действие). Тело цикла while-do - это один оператор, записанный после do, а для цикла repeat-until - тело цикла может быть и последовательностью операторов, записанных между repeat и until.

В цикле while-do при входе в цикл вычисляется значение условия. Если условие есть true - выполняется тело цикла и повторно вычисляется значение условия. Если вычисленное условие окажется false - осуществляется выход из цикла и переход к следующему по порядку оператору программы. Тело цикла - один оператор, поэтому, как и в случае оператора if-then-else , если в теле цикла необходимо выполнить последовательность операторов, её следует заключить в операторные скобки begin end.

В цикле repeat-until при входе в цикл вначале выполняется тело цикла (последовательность операторов между repeat и until), а затем вычисляется значение условия (стоящего после until). Если условие есть true - производится выход из цикла, если же false - повторяется тело цикла и опять проверяется условие. В цикле repeat-until ключевые слова repeat-until выполняют также и роль операторных скобок.

Резюмируя выполнение операторов while-do и repeat-until, следует обратить внимание на их различие: для оператора while-do повторение тела цикла происходит при значении условия true, а для оператора repeat-until при значении условия false. Соответственно выход из цикла while-do происходит при значении условия false, а для цикла repeat-until - при значении условия true. Во многих случаях более предпочтительной конструкцией является repeat-until т.к. нет необходимости в использовании скобок begin end , однако иногда более простым оператором цикла является while-do (если в алгоритме возможен случай, когда тело цикла не выполнится ни разу).

Особой проблемой при построении циклов является проблема завершения циклов. При соответствующем сочетании тела цикла и условия цикл может выполняться бесконечное число раз (зацикливание). Обычно это свидетельствует об ошибке в цикле. К сожалению, не существует (и не может существовать) никаких общих методов, определяющих бесконечен цикл или нет. Ответственным за корректное построение итерационных циклов является сам программист.

Тело цикла может в свою очередь содержать оператор цикла. В этом случае мы имеем вложенные циклы.

Задача 4.2.6(17)

program alex17;

type mas=array[1..5,1..4]of integer;

var a,b:mas;

i,j:integer;

procedure proc(var x:mas;m,k,l:integer);

var c:array[1..5]of integer;

i:integer;

begin

for i:=1 to m do

begin

c[i]:=x[i,k];

x[i,k]:=x[i,l];

x[i,l]:=c[i];

end;

end;

begin

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 4 do

read(a[i,j]);

writeln;

for i:=1 to 4 do

for j:=1 to 3 do

read(b[i,j]);

proc(a,5,2,4);

proc(b,4,2,3);writeln;

for i:=1 to 5 do

begin

for j:=1 to 4 do

write(a[i,j],' ');

writeln;

end;writeln;

for i:=1 to 4 do

begin

for j:=1 to 3 do

write(b[i,j],' ');

 writeln;

end;

readln;

end.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48007. СТАНОВЛЕННЯ ФІЛОСОФІЇ ЯК СИСТЕМИ ЗНАНЬ І СВІТОГЛЯДУ 1.26 MB
  Філософія і світогляд. Філософія як ядро філософського типу світогляду. Філософія історії. Філософія.
48008. Живопис. Курс лекцій 929 KB
  Вивчаючи натуру закони живопису студент розвиває почуття ритму як лінійного так і ритму основних мас тону і кольору вирішує складні пластичні просторові кольоросвітлові завдання. На основі засвоєння знань законів живопису оволодіння культурою використання кольору і форми студент набуває навичок що дають можливість кваліфіковано вирішувати творчі завдання. Використання контрасту та нюансу кольору у натюрморті 2729 Тема 5. Національні особливості використання кольору в живописних роботах 2935 Тема 6.
48009. Житлове право 251.5 KB
  Так громадянин має право на приватизацію державного житлового фонду але він може отримати його у приватну власність якщо він є наймачем державного комунального житла; наявне законодавство що регулює механізм приватизації житлового фонду; належна йому квартира будинок знаходиться у державному житловому фонді; волевиявлення проявляється у формі заяви та надання інших необхідних документів про склад сім'ї пільги паспорт тощо. Громадяни самостійно здійснюють право на одержання жилого приміщення в будинках державного і комунального...
48010. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.51 MB
  Орієнтація нашої держави на ринкову економіку необхідність підготовки ґрунту для вступу України до Світової організації торгівлі постійне залучення іноземних інвесторів та розвиток комерційних відносин між вітчизняними й іноземними підприємствами доводить що облік зовнішньоекономічної діяльності підприємств є досить актуальною темою для дослідження. Зовнішньоекономічна діяльність це діяльність суб‘єктів господарської діяльності України та іноземних суб‘єктів господарської діяльності яка побудована на взаємовідносинах між ними є...
48011. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 1.79 MB
  Система показників комплексного АГД Показники вихідних умов діяльності підприємства наявність необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для нормального функціонування підприємства і виконання виробничої програми організаційнотехнічний рівень підприємства рівень маркетингової діяльності Показники використання засобів виробництва фондорентабельність фондовіддача фондомісткість середньорічна вартість основних засобів амортизація Показники використання предметів праці матеріаломісткість матеріаловіддача вартість предметів труда за аналізує...
48012. Координати у просторі 3.8 MB
  Закони додавання векторів Переставний закон: Сполучний закон: Правило паралелограма на площині Правило паралелепіпеда у просторі Віднімання векторів Різницею двох векторів називається такий вектор сума якого з другим вектором дорівнює першому. Множення вектора на число Множення вектора на додатне число Добутком ненульового вектора на число k 0 називається такий вектор співнапрямлений даному довжина якого дорівнює довжині даного вектора помноженій на k. Множення вектора на нуль...
48013. Економіка праці та соціально-трудові відносини, конспект лекцій 2.29 MB
  Економіка праці: Конспект лекцій. Висвітлено загальні теоретичні поняття з дисципліни Економіка праці та соціальнотрудові відносини: розглянуто основні теоретичні й практичні аспекти функціонування ринку праці проблеми зайнятості населення та її регулювання; розкрито питання еволюції концепцій доходів населення соціальної політики і соціального партнерства; висвітлено економічну сутність продуктивності праці методи її вимірювання; особлива увага приділена питанням організації оплати праці та її удосконаленню в умовах становлення...
48014. Форматирование HTML-документа 97.5 KB
  P P Элемент абзаца Вместе с элементом P можно использовать атрибут выравнивания lign: lign= left выравнивание по левому краю;lign= center выравнивание по центру;lign= right выравнивание по правому краю;lign= justify выравнивание по ширине; BR Элемент обеспечивающий принудительный переход на новую строку. NORB norb Этот элемент по своему действию является прямой противоположностью предыдущему. Этот элемент требует наличия конечного тега. CENTER center Элемент для центрирования текста а точнее любого содержимого рисунка таблицы...
48015. ПОЛІТОЛОГІЯ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК 1.41 MB
  Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки Держава у політичній системі Світовий вимір політики. Історія розвитку світової та вітчизняної політичної думки . 157 ВСТУП Демократичний розвиток України як засвідчила її історія останніх років стає невід`ємним від рівня політичної культури людей як керівників так і пересічних громадян. У свою чергу високий рівень політичної культури має базуватись на знаннях а не на упередженнях міфах утопічних сподіваннях буденних уявленнях щодо політики форм влади керування...