36594

ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

Конспект

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни Цивільний захист визначений державними вимогами спільний наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки охорони праці та гірничого нагляду від 21.2010 року № 969 922 216 Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України і не...

Украинкский

2013-09-23

109.5 KB

75 чел.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ

Кафедра «Безпеки життєдіяльності»

«ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

для студентів денної форми навчання

Галузь знань – 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»

Спеціальність підготовки –  7.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»

ОКР «Спеціаліст», «Магістр»

ПОЛТАВА – 2012

Методичні вказівки розробив:

ст. вик. В.В. Дудник,

обговорені і затверджені

на засіданні кафедри БЖД

протокол №____ від «____» ___________ 2012р.

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального закладу.

Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» визначений державними вимогами (спільний наказ Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 року, № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України») і не повинен бути меншим 36 академічних годин (1,0 кредит EСTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахунково-графічну роботу з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій (НС), прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці (АТО), об’єкти господарювання (ОГ) та населення, що мешкає поблизу, відповідно до профілю підготовки ВНЗ. Форма підсумкового контролю знань – залік.

Мета: формування у студентів здатності творчо мислити, вирішувати складні проблеми інноваційного характеру й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту (ЦЗ), з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Завдання: передбачає засвоєння студентами новітніх теорій, методів і технологій з прогнозування НС, побудови моделей їхнього розвитку, визначення рівня ризику та обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на відвернення НС, захисту персоналу, населення, матеріальних та культурних цінностей в умовах НС, локалізації та ліквідації їхніх наслідків.

Освоївши програму навчальної дисципліни "Цивільний захист" спеціалісти (магістри) у відповідних напрямах підготовки, повинні бути здатними вирішувати професійні завдання з урахуванням вимог ЦЗ та володіти наступними головними професійними компетенціями з цивільного захисту:

у науково-дослідній діяльності:

 •  проведення ідентифікації, дослідження умов виникнення і розвитку НС та забезпечення скоординованих дій щодо їх попередження на ОГ відповідно до своїх професійних обов’язків;
 •  знання методів та інструментарію моніторингу НС, побудови моделей (сценаріїв) їх розвитку та оцінки їх соціально-економічних наслідків.

у технологічній діяльності:

 •  обґрунтування і розробка безпечних технологій (в галузі діяльності);
 •  участь у проведенні розслідування НС, аварій та професійних захворювань;
 •  обрання і застосовування методик з прогнозування та оцінки обстановки в зоні НС,  розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, засобів і ресурсів для подолання наслідків НС.

в організаційно-управлінській діяльності:

 •  впровадження організаційних і технічних заходів з метою поліпшення безпеки праці;
 •  вміння визначити коло своїх обов’язків за напрямом професійної діяльності з урахуванням завдань з ЦЗ;
 •  здатність приймати рішення з питань ЦЗ в межах своїх повноважень;
 •  здатність та готовність до врахування положень законодавчих та нормативно-правових актів з цивільного захисту при виконанні виробничих та управлінських функцій;
 •  інтерпретування новітніх досягнень в теорії та практиці управління безпекою у НС.
 •  оцінювання стану готовності підрозділу до роботи в умовах загрози і виникнення НС за встановленими критеріями та показниками.

у проектній діяльності:

 •  розуміння, розробка і впровадження превентивних та оперативних (аварійних) заходів цивільного захисту.

у педагогічній діяльності:

 •  забезпечення якісного навчання працівників ОГ з питань ЦЗ, надання допомоги та консультацій працівникам організації (підрозділу) з практичних питань захисту у НС.

у консультаційній діяльності:

 •  надання допомоги та консультації працівників з практичних питань цивільного захисту;

готовність контролювати виконання вимог цивільного захисту в організації.

Лекція 1.1

Тема: Концептуальні аспекти дисципліни «Цивільний захист»

Навчальні питання:

План

Вступ.

 1.  Законодавство України з питань цивільного захисту (ЦЗ) населення  в умовах надзвичайних ситуацій (НС).
 2.  Мета і завдання ЦЗ.
 3.  Організаційна структура ЦЗ України.

Мета заняття: Ознайомити студентів з загальною організацією структури системи цивільного захисту (ЦЗ) України, її роллю і місцем з питань забезпечення життєдіяльності населення в надзвичайних ситуаціях (НС), а також з порядком вивчення  дисципліни.

Література:

 1.  1.Закон України „ Про правові засади цивільного захисту” № 1859 – IV, від 26.06 2004 р.
 2.  2.Указ Президента України № 47 від 27. 01. 2003 р.
 3.  3.Шоботов В. М. „ Цивільна оборона” 2004 р.

Вступ.

Останні роки XX століття  та початок XXI  увійшли в історію України низкою   катастроф техногенного  та природного  характеру.

Вихід з цього становища  полягає в реалізації  комплексу  заходів, що  спрямовані на  мобілізацію  державних структур,  громадськості з метою створення  відповідних органів з  підготовки поведінки людей  у  надзвичайних ситуаціях (НС),  відповідних людських та  матеріально – технічних  ресурсів для  дій у  НС.  Для цього необхідно  змінити мислення та поведінку людей.

Враховуючи це, керівництво  державою було змушене прийняти  рішення про зміну   пріоритету стосовно  призначення ЦО  у воєнний час, на   захист населення від наслідків НС  техногенного і  природного характеру.

На території України, і Полтавській області зокрема,  розміщена велика  кількість  об’єктів, що є  потенційно небезпечними  на випадок аварії, катастроф. Це кременчуцька ГЕС,  підприємства нафтової, газової, хімічної промисловості. Тому організація безпеки і захисту населення України, об’єктів економіки і  національного надбання держави  повинна розглядатися, як  невід’ємна  частина державного  будівництва, як  найважливіша функція  центральних органів  виконавчої влади, місцевих, державних адміністрацій і  виконавчих органів влади.

 Рівень національної безпеки  не може бути достатнім, якщо у загальнодержавному масштабі не буде  вирішене питання  захисту населення,  об’єктів економіки, тощо. Зрозуміло, що саме тому перед  владою постало питання  про створення єдиної системи  цивільного захисту.

 1.  Законодавство України з питань цивільного захисту (ЦЗ) населення  в умовах надзвичайних ситуацій (НС).

Функціонування на території Країни великої кількості  об’єктів  підвищеної небезпеки, різко посилює вірогідність  виникнення  великих техногенних катастроф, аварій,  провокує негативну дію   небезпечних природних явищ. Тому указом Президента України  № 47  від 27 січня 2003 року  державну пожежну  охорону передано з  Міністерства внутрішніх  справ  до складу МНС.

Президент України  в Указі № 1040 від 15 серпня 2003 року  визначив створення   невійськової служби  з рятувальними та  пожежними функціями, яка  повинна замінити війська ЦО і  сили пожежної охорони,  що повинно призвести до більш  ефективних їх дій .

Справа в тому. що  війська ЦО за своєю  чисельністю,  оснащенням в  останні часи, розташуванням і  мобільністю  стали неадекватними  потребам України,  так як за  весь  період строкової служби  неможливо  підготувати  кваліфікованого рятувальника .

Це зможуть зробити і інші  підрозділи:

 •  Академія пожежної  безпеки України;
 •  Львівський інститут  пожежної безпеки;
 •  Черкаський інститут  пожежної безпеки;
 •  Вінницьке училище  професійної підготовки  працівників  державної пожежної охорони;
 •  Український НД і І   пожежної безпеки.

Тобто дуже достатня кількість закладів.

Таким чином з метою  наближенням до  світових стандартів, держава від назви „ Цивільна оборона”  перейшла до назви „ Цивільний захист”, що  відповідно міняє  діяльність системи ЦО. Назва служби нової системи відповідає рекомендаціям Міжнародної організації ЦО і  конвенції щодо  надання допомоги у сфері цивільного  захисту, яку Україна підписала  в 2000 році. Це означає:  „Служба цивільного захисту” представляє структуру, або  будь – яку державну організацію що  створена для боротьби  з наслідками, що виникли в умовах НС.

 1.  Мета і завдання ЦЗ.

До кінця 2007 року  планується закінчення  формування служби цивільного захисту . Вона  пройшла перший  етап і  проходе другий.

Перший етап -  перетворення військової ЦО,  пожежної служби, служби порятунку „ ОІ” в оперативно – рятувальну службу. Це підрозділи, що територіально охоплюють всю державу.

Другий етап – це створення сил другого ешелону:

 •  аварійно – рятувальних загонів  для підсилення роботи  формувань першого ешелону.

Служба цивільного захисту є:

а). системою органів управління;

б). сил і засобів, що призначені для захисту  населення і  території від НС у мирний і воєнний час.

Основні функції служби пов’язані з управлінням процесами підготовки та захисту населення від наслідків НС, держнагляд за пожежною безпекою, проведення РіНР.

До посадових осіб служби  віднесенні: міністр (за особливим положенням), його заступники, керівники та  посадовці апарату і особистий склад  оперативно – рятувальної служби, курсанти, слухачі навчальних закладів,  керівники контрольно – наглядових органів.

Служба здійснюється  за контрактом і як кадрова. Її організація регламентується статутом на основі присяги  на вірність Українському народу.

Державна спеціалізована воєнізована аварійно – рятувальна служба (ДСВАРС) об’єднує державну воєнізовану  рятувальну службу, державну спеціалізовану аварійно – рятувальну  службу   метою яких є  розшуки та рятування людей, в тому числі й закордонних громадян у НС.

На цій базі утворено Головний орган управління  ДСВАРС і регіональні, що допомагають галузевим,  комунальним та об’єктовим формуванням в умовах НС.

Вся територія України поділена на Західні, Центральні, Південні та Східні регіони  з регіональними воєнізованими загонами, та  підпорядкованими їм  аварійно – рятувальними  підрозділами  в місті Києві, Полтаві, Кривому  Розі, Червонограді.

 1.  Організаційна структура ЦЗ України.

Загальне керівництво системою ЦЗ здійснює Кабмін через Міністерство України з питань НС. Очолює систему Прем’єр Міністр України. Безпосереднє керівництво  системою  здійснює Міністерство, яке створює галузеву вертикаль.

Для безпосереднього і повсякденного керівництва процесами і заходами ЦЗ до району включно, Міністерство  створює головні  управління (відділи) ЦЗ, які безпосередньо йому підпорядковані, а в повсякденні  перебувають в оперативному  підпорядкуванні керівника  відповідної держадміністрації чи іншого органу місцевого самоврядування.

Керівництво територіальною системою ЦЗ здійснюють:

 •  Рада  Міністрів АРК;
 •  Обласні, міські, міст Києва і Севастополя,  районні держадміністрації, та виконавчі структури  органів міського самоврядування,  їх керівники очолюють  систему ЦЗ  відповідних рівнів .

Галузеву ланку системи складають міністерства, інші  органи центральної виконавчої  влади, об’єднання та  об’єкти  незалежно від форм власності.

Безпосереднє керівництво  ними  здійснюють їх керівники  через органи управління, що в них  створені.

Указом Президента України № 47  від 27. 01. 03  державну пожежну охорону  передано з МПС до  складу МНС,  про що говорилось.

До складу головних управлінь МНС України в  областях  увійшли чотири основних  управління:

 •  з питань  наглядової профілактичної діяльності;
 •  планування та моніторингу;
 •   рятувальних сил;
 •  цивільного захисту.

Проведення заходів служби  ЦЗ стає відомим громадськості  завдяки центру громадських зв’язків головного управління  (газета „Ситуація 01”).

Основні положення Закону України „ Про правові  засади цивільного захисту”. № 1859 – IV, 26 червня 2004 р.  нова система ЦЗ від НС  ставить за мету

 •  утворення  національної структури  ЦЗ;
 •  приведення системи  захисту населення і території  від НС стосовно норм

 міжнародного права, стандартів ЄС,  економічних можливостей України.

Загальні положення   включають:

а). визначення термінів ЦЗ;

б). Мету ЦЗ;

в). Принципи ЦЗ;

г). Завдання ЦЗ.

Основними заходами у сфері ЦЗ є:

 •  оповіщення і інформація;
 •  спостереження і  лабораторний контроль;
 •   укриття у захисних спорудах;
 •  здійснення заходів стосовно  евакуації населення ;
 •  інженерний захист території;
 •  медичний захист населення  та забезпечення  епідемічного благополуччя в районах НС;
 •  психологічний захист;
 •  біологічний захист;
 •  екологічний захист;
 •   радіаційний та хімічний захист;
 •  захист населення від несприятливих побутових, або нестандартних ситуацій;
 •  режими функціонування єдиної системи ЦЗ;
 •  режими повсякденного функціонування (нормальна виробнича обстановка, РХБО), загроза НС відсутня;
 •  режими підвищеної готовності (істотне порушення  перелічених обставин);
 •  режим НС (встановлюється при виникненні НС та  під час  ліквідації наслідків НС);
 •  режим надзвичайного  стану ( відповідно вимог Закону України „Про правовий  режим надзвичайного стану” (1550 – 14);
 •  режим воєнного стану  (визначається Законом України „ Про правовий режим  воєнного стану” [ 1647 - 14] ).

Воно передбачає:

 •  надання допомоги іноземним  державам з питань ЦЗ ;
 •  отримання Україною  допомоги  для  ліквідації НС;
 •  представництво в  міжнародних організаціях  з питань ЦЗ.

Контроль за діяльністю органів  і підрозділів ЦЗ  здійснюється ВРУ країни, Президентом, Радою нацбезпеки і  оборони країни, кабміном України відповідно їх повноважень.  Нагляд за додержанням  законності у  сфері ЦЗ  здійснюється органами  прокуратури України.

Крім цього існує відповідальність за порушення  законодавства у  сфері ЦЗ – винні особи  притягуються до дисциплінарної,  адміністративної, цивільно – правової  і  Кримінальної відповідальності  згідно законам.

Таким чином у викладеному матеріалі лекції розглянуті  питання необхідності створення  системи цивільного захисту,  загальна організаційна структура ЦЗ держави, в тому числі і  сільськогосподарських об’єктів, дії яких  будуть розглянуті під час  подальшого  вивчення дисципліни.

Питання для контролю

 1.  Мета і завдання ЦЗ.
 2.  Організаційна структура ЦЗ.
 3.  Хто здійснює керівництво територіальною системою ЦЗ.

ЛЕКЦІЯ 5.2

Тема: Сильнодіючі ядучі речовини (СДЯР) та їх небезпека для життєдіяльності людей

1. Характеристика СДЯР, які використовуються на об’єктах АПК  та їх вплив на людей.

2. Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні СДЯР.

Мета заняття: Навчальна мета: Ознайомити студентів з характеристикою СДЯР, які використовуються в сільському господарстві, їх впливом на людей та порядком надання першої допомоги потерпілому при отруєнні СДЯР.

Література:

 1.  М.І.Стеблюк “Цивільна оборона”: Навчальний посібник. – К., 1994.
 2.  М.І.Стеблюк “Цивільна оборона”: Навчальний посібник. – К., 2004.
 3.  Щоботов В.М. “Цивільна оборона”: Навчальний посібник. – К., 2004.

1. Характеристика СДЯР, які використовуються на об’єктах АПК  та їх вплив на людей

У сільському  господарстві є великий асортимент хімічних речовин, токсичних і шкідливих для здоров'я людей, тварин і небезпечних для навколишнього середовища. Ці речовини називають СДЯР.

У воєнний час об'єкти зберігання СДЯР можуть бути зруйновані, у мирний час при виробничих аваріях або стихійних лихах СДЯР можуть потрапити у навколишнє середовище і стати причиною ураження людей, тварин і зараження навколишнього середовища.

Найбільш поширеними у народному господарстві і небезпечними є: хлор, аміак, сірчистий  ангідрид, сірководень, бензол, фтористий водень, ацетон, уайтспірит, дихлоретан, бензин, азотна, сірчана, соляна кислота, фосген, синильна кислота та ін.

Хлор - зеленувато-жовтий газ з різким запахом. Отруйний, у 2,5 рази важчий за повітря, добре розчиняється у воді. Суміш із воднем вибухонебезпечна. При тиску 5,7атм. скраплюється в темно-зелену рідину. Випаровуючись в атмосфері, утворює білий туман, стелиться по землі і збирається в долинах, ярах, підвалах. Високі, концентрації хлору 0,1 -0,2 мг/л призводять до смерті через одну годину.

При попаданні в легені спричиняє різкий біль за грудиною, сухий кашель, задихання і набряк легень.

Аміак - безколірний газ з запахом нашатирю, при t - 33°-35°С безколірна рідина, а при t0—78°С° затвердіває. Добре, розчиняється у воді, утворюючи лужний розчин. Суміш аміаку з киснем 4:3 вибухає.

Горить в атмосфері кисню. Отруйний. У людини аміак подразює верхні дихальні шляхи, в великих концентраціях уражає центральну нервову систему, викликає сильну слинотечу, блювоту, розлад дихання і кровообігу, судороги. Рідкий аміак спричиняє опіки очей і слизових оболонок. Смерть може настати від серцевої недостатності і набряку легень.

Сірчистий ангідрид - безколірний газ з гострим законом запаленого сірника. Добре розчиняться у воді, утворюючи сірчану кислоту. При впливі на організм подразнює верхні дихальні шляхи, спричиняє запалення їх слизових оболонок, а також горла і очей. Високі концентрації у повітрі спричиняють задишку, призводять до втрати свідомості і смерті.

Сірководень -  безколірний газ з характерним запахом тухлих яєць, важчий за повітря, у воді малорозчинний, дуже отруйний. Пари утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші. Подразнює слизові оболонки, спричиняє головний біль, нудоту, блювоту, біль у .грудях, відчуття задишки, печіння в очах, з'являється металевий присмак у роті, сльозотеча.

Азотна кислота - безколірна рідина з температурою плавлення 41,6 °С, кипіння 82,6°С (з розкладом) щільністю 1,52 г/см3. Пари азотної кислоти при легкому отруєнні спричиняють бронхіт, при важкому виникають різка слабість, нудота, блювота, задишка, кашель, ціаноз туб, обличчя, пальців рук, набряк легень протягом першої доби (ціаноз - побіління, обезкровлення).

Сірчана кислота - чиста 100 % - на безколірна масляниста рідина, застигає в    кристалічну масу при температурі +10,3°С. Температура кипіння +296,2°С (з   розкладанням); 95% - на концентрована затвердіває при t = - 20*С і нижче. Щільність 1,92 г/см3.

Туман сірчаної кислоти при концентрації 2,0 мг/м3 подразнює слизові оболонки носа і горла, при 6,0 мг/м1 утруднене дихання, кашель, охриплість. При вдиханні сірчаної кислоти високих концентрацій виникає набряк горла, спазм голосових зв'язок, набряк легень, інколи опік їх, блювота, можливий шок, а потім смерть.

Соляна (хлористоводнева) кислота - розчин хлористого водню у воді. Температура кипіння +108,6 °С, щільність 1,18 г/см3. Міцна кислота "димить" у повітрі, утворюючи з парами води крапельки туману. Гостре отруєння хлористим воднем (соляною кислотою) супроводжується охриплістю голосу, задухою, кашлем. Концентрація 50-75 мг/м 3 переноситься важко, 75-1 50 мг/см1 згубно діє на організм.

2. Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні СДЯР.

При отруєнні хлором на потерпілого необхідно надіти протигаз, винести із небезпечної зони, при необхідності зробити штучне дихання, дати тепле молоко з содою, вдихати кисень або нашатирний спирт. Дегазуючими речовинами є вода, гашене вапно, розчини лугів.

При отруєнні аміаком потерпілому слід надіти протигаз, винести на свіже повітря. Провести інгаляцію теплою парою із вмістом 1-2 % розчину лимонної кислоти, рот прополоскати 2-% розчином соди або теплою водою. Опіки шкіри промити водою, потім опустити в теплу воду (35°-40*С) після чого накласти стерильну пов'язку або змазати маззю пеніцілиновою чи Вишневського.

При отруєнні сірчистим ангідридом потерпілому слід надіти протигаз, винести на чисте повітря, дати подихати киснем, промити слизові оболонки 2%- ним розчином питної соди.

При  отруєнні  сірководнем  потерпілого  необхідно  винести   на повітря, очі і слизові оболонки не менше 15 хв промивати водою або 2%-ним розчином борної кислоти.

Захист органів дихання від кислот забезпечують фільтруючі й ізолюючі протигази, а також універсальні респіратори.

При концентраціях вище допустимих повинні застосовуватися тільки ізолюючі протигази, а для захисту шкіри костюми, із кислотозахисної тканини, захисні прогумовані костюми, гумові чоботи і рукавиці, спеціальні рукавиці для захисту від кислот.

Питання для контролю

 1.  Охарактеризуйте хлор.
 2.  Охарактеризуйте аміак.
 3.  Охарактеризуйте сірчану кислоту.
 4.  Надання першої допомоги потерпілому при отруєнні СДЯР.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9031. Глобалистика и ее проблемы. Глобальные проблемы современной цивилизации 42.5 KB
  Глобалистика и ее проблемы. Глобальные проблемы современной цивилизации Исторические типы взаимосвязи природы и общества определяются переходом от присваивающего к производящему хозяйству. Существуют три основных этапа такой взаимосвязи: 1 этап...
9032. Учение Августина 14.58 KB
  Учение Августина. Черты средневековой философии: теоцентризм - единый бог в центре бытия креационизм – разделение бытия на сущее (бога) и сотворенное богом провиденциализм – Бог знает все, все наполняет смыслом традиционализм...
9033. АНТИЧНЫЙ АТОМИЗМ (ДЕМОКРИТ, ЭПИКУР, ЛУКРЕЦИЙ КАР). 16.31 KB
  Античный атомизм (Демокрит, Эпикур, Лукреций Кар). Демокрит (460-360 гг.), продолжая материалистические традиции своих предшественников, в частности Левкиппа, считал, что весь мир состоит из атомов и пустоты. Все атомы создают бытие во всей полноте,...
9034. ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АРИСТОТЕЛЯ 15.81 KB
  Философские взгляды Аристотеля. Аристотель (также Стогирит, 384-322 г.), один из учеников Платона, во многом заложил основы для выделения философии как самостоятельной науки. Его основные сочинения - Метафизика, О душе, Первая вторая...
9035. СПЕЦИФИКА ФИЛОСОФСКИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ О БЫТИИ 14.23 KB
  Специфика философских размышлений о бытии. Философия - это знание всеобщего во взаимодействии мира и человека. Объединяющим началом для человека и мира является бытие. Бытие - одна из основных категорий философии, которая изучается со врем...
9036. УЧЕНИЕ ГЕРАКЛИТА. 14.05 KB
  Учение Гераклита. Взгляды Гераклита [Темного] (544-480 гг.), уроженца Эфеса, были продолжением учения представителей Милетской школы. Гераклит обращает внимание на динамизм всего сущего и считает динамизм главной характеристикой первоначала. Он пров...
9037. ДВИЖЕНИЕ, ПРОСТРАНСТВО, ВРЕМЯ - АТРИБУТЫ МАТЕРИИ. 15.54 KB
  Движение, пространство, время - атрибуты материи. Необходимым условием существования материи является взаимодействие образующих ее элементов. Оно может носить внешний и внутренний характер и приводит к изменению. Любое изменение в философии называют...
9038. Идеология и общественная психология 14.89 KB
  Идеология и общественная психология. Идеология и общественная психология связаны с духовной сферой жизни общества. Вся деятельность общества, социальные и экономические отношения, связаны с духовной деятельностью - функционированием и развитием...
9039. ИСТИНА И ЗАБЛУЖДЕНИЕ 15.54 KB
  Истина и заблуждение. Что есть истина - центральный вопрос гносеологии, поскольку познание, собственно, и направлено на постижение истины. Сложность и важность данной проблемы повлекли за собой многообразие трактовок природы истины. Классическа...