36614

ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ

Конспект

Производство и промышленные технологии

ПРИЙОМИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. Створення одягу це мистецтво. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами а обємами і просторами певної конфігурації і величини.

Украинкский

2013-09-23

762 KB

138 чел.

Лекція №1

МЕТА, ЗАДАЧІ І  ЗМІСТ КУРСУ "ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ".  ЙОГО  ЗВЯЗОК  З ІНШИМИ СПЕЦІАЛЬНИМ ДИСЦИПЛІНАМИ.  ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ І ПОНЯТЬ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В КУРСІ ППФО.  ПРИЙОМИ  ТВОРЧОГО ПОШУКУ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ.

Специфічною особливістю проектування виробів промислового виробництва, як відомо, є єдність естетичних  і  утилітарних принципів.

Під утилітарністю розуміється корисність, надійність, зручність користування, а під естетичністю - краса, виразність, образність. Обидва ці поняття зв'язані, причому  утилітарні вимоги в більшості випадків, є домінуючими.

Принципи формування  утилітарних принципів:

 •  функціональність – прагнення до досягнення прогресивних параметрів, технічної досконалості конструкції, а також її найбільшої відповідності заданим вимогам;
 •  конструктивність – досягнення максимально можливої простоти і доцільності конструкції, максимальної компактності;
 •  технологічність – забезпечення простоти і зручності виготовлення, збірки і регулювання деталей вузлів і конструкцій;
 •  економічність – забезпечення високої економічної ефективності конструкцій у виробництві і експлуатації;
 •  надійність – підвищення експлуатаційних властивостей виробу і чіткості його роботи при нормальних режимах, гарантійної довговічності, простоти і безпеки обслуговування;
 •  ергономічність – забезпечення зручності обслуговування і ремонту.

Вироби, необхідні людині в повсякденному житті, повинні володіти не тільки утилітарними властивостями , але також і художньою цінністю, здатністю емоційно впливати на людину.

Бажання зробити предмети праці і побуту зручними і красивими прокинулося у людини з перших кроків його творчої діяльності. Краса - це особливе відчуття, яким можуть володіти як об'єкти або явища природи, так і продукти праці людини.

В процесі творчої праці людина реалізує свою здатність формувати матерію по законах краси. Вона пізнає естетичні властивості предметів, шукає закономірності створення прекрасних форм.

Принципи формування естетичних властивостей - досягнення цілісності, відповідності і виразності форми виробу, якнайкращої її відповідності конструкції і призначенню. Естетичне починається тоді, коли створена відповідно своїм функціям, матеріалу і конструкції річ задовольняє потреби людини в прагненні до краси і гармонії, сприяє збагаченню сучасного життя, відповідає традиціям. До цієї групи можна віднести наступні основні принципи:

 •  образність – відповідність форми художньому змісту;
 •  організованість – взаємодія форми і композиції;
 •  комунікативність – відповідність форми духовним можливостям і  потребам людини.

Одним з основних принципів формування естетичних властивостей також є принцип пластичності - взаємодія форми з матеріалом.

Створення одягу - це мистецтво. Ті види мистецтв, твори яких існують в просторі, виконуються шляхом обробки речовинного матеріалу і які сприймаються людиною за допомогою органів зору називаються пластичними мистецтвами (просторовими, наочними).

Пластика (від грец. plastikе – створення, скульптура) – 1) те ж, що скульптура; 2) мистецтво ліплення з м'яких матеріалів; 3) те ж, що пластичність.

Пластичність (від грец. plastikуs – придатний для ліплення, піддатливий) – художня виразність об'ємної форми у всіх пластичних мистецтвах – архітектурі, живописі, графіку, декоративно-прикладному мистецтві і ін.

Одяг по своїй художній формі відноситься до категорії об'ємних (тривимірних) структур і по своїх властивостях найбільш близький до скульптури. Тому пластична композиція форми одягу вирішується не лініями і площинами, а об'ємами і просторами певної конфігурації і величини.

В якості основних чинників, які визначають величину і конфігурацію цих об'ємів, а, відповідно, і пластичну форму одягу, виділяють фігуру людини і характер матеріалу, що використовується.

Пластика одягу залежить від:

 •  співвідношення окремих її об'ємів;
 •  характеру формоутворювальних ліній;
 •  конструктивного рішення;
 •  технологічної обробки виробів.

Під пластичною формою одягу розуміється художньо-виразна форма, яка характеризується безперервністю руху ліній, гармонійним співвідношенням її частин, чіткістю і витонченістю всіх конструктивних елементів.

ЛЕКЦІЯ №2

МЕТОДИ ОБЄМНО – ПРОСТОРОВОЇ РОЗРОБКИ ФОРМИ ОДЯГУ.  ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА СПОСОБІВ ЗАВДАННЯ І ЗАСОБІВ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ. ВИКОРИСТОВУВАННЯ МЕТОДУ НАКОЛКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОДЯГУ

До теперішнього часу в швейній промисловості накопичений чималий досвід характеристики форми проектованої моделі одягу, який може бути представлений за допомогою певних способів і засобів (табл. 1).

Таблиця 1.1 - Основні способи і засоби характеристики форми одягу

Способи

Представлення

форми одягу

Засоби представлення форми одягу

Площинний

Графічні:

ескіз

рисунок

технічний рисунок

креслення конструкції одягу

розгортки поверхні одягу

За допомогою фотографії

Об'ємно-просторовий

Наколка

Муляж

Макет

Готовий виріб

Скульптурне зображення

Комп'ютерна візуалізація

Вербальний

Який-небудь словесний опис, у тому числі порівняння форми з:

геометричними фігурами

предметами

буквами

цифрами

Комбінований

Об'єднання яких-небудь способів з числа вищезгаданих

До площинного способу відносяться різного роду графічні зображення форми, а також характеристика форми одягу за допомогою фотографії. При цьому якість відтворення площинного зображення моделі одягу в об'ємно-просторову структуру у великій мірі залежить від рівня кваліфікації конструктора.

Представлення форми одягу за допомогою муляжу, наколки, макета, скульптурного зображення є засобами її об'ємно-просторової характеристики. При цьому фахівцям необхідно володіти великою майстерністю, навиками роботи з матеріалами. Високий ступінь складності і трудомісткості визначає використовування характеристики форми одягу за допомогою скульптурних зображень для вирішення вузькоспеціалізованих задач.

Для створення виробу початкова інформація, яку необхідно формалізувати, є тривимірна характеристика будови фігури людини і параметри об'ємно-просторової форми одягу. У зв'язку з цим комп'ютерна візуалізація виробу віднесена до об'ємно-просторового способу характеристики форми одягу.

Вербальний спосіб характеристики форми одягу зводиться до опису її конфігурації набором слів. В цьому випадку частіше за все вдаються до образного порівняння форми з добре відомими геометричними фігурами (прямокутником, овалом, трапецією і т.д.), предметами (ліхтариком, морою і т.д.), буквами і цифрами (форма А, Н, Х і т.д.). Така характеристика вкрай не визначена і умовна, зрозуміла лише вузькому колу фахівців і не містить кількісної оцінки форми одягу.

Звичайно в практиці конструювання одягу про розміри форми вироби судять по величині їх відмінності від розмірів відповідних ділянок фігури людини. При цьому критерієм оцінки форми одягу є надбавки на її основних конструктивних рівнях. Принцип характеристики форми одягу шляхом зіставлення її складових частин з відповідними ділянками або частинами фігури людини встановлений в основу комбінованого способу. В цьому випадку форма одягу представлена або площинним, або об'ємно-просторовим способом, а зіставлення здійснюється вербальним способом. Не дивлячись на те, що при використовуванні комбінованого способу здійснюється кількісна оцінка, визначення величини відмінності форми одягу від розмірних параметрів фігури у великій мірі залежить від досвіду і кваліфікації фахівця.

Безумовно, одним з найвідповідальніших є етап обробки форми одягу на об'ємі з використанням певних матеріалів. Саме на цьому етапі перевіряються об'ємні параметри майбутнього виробу, які при площинному способі дуже складно врахувати; відпрацьовується композиція моделі одягу з урахуванням властивостей матеріалів, що використовуються. Такий спосіб дозволяє більш наочно виразити особливості об'ємної форми одягу, знайти її пропорції, визначити характер конструкції і обробки.

Виходячи з вищевикладеного мета курсу "Проектування пластичної форми одягу" полягає в придбанні теоретичних знань і практичних навиків по створенню художньо виразної форми одягу з різних матеріалів шляхом її об'ємно-просторової розробки.

Об'єктами вивчення в даному курсі є методи, прийоми і засоби проектування об'ємно-просторової форми одягу. До таких методів перш за все відноситься метод наколки і його окремий випадок – муляжний метод.

ВИКОРИСТОВУВАННЯ МЕТОДУ НАКОЛКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ ОДЯГУ

Одним з найстаріших методів створення одягу, що успішно   використовується як протягом багатьох століть, так і в даний час, є метод безпосереднього формування матеріалу на манекені або фігурі людини.

Сутність методу наколки полягає в тому, що модель одягу формують з матеріалу (паперу, макетної або конкретної тканини) безпосередньо на манекені або фігурі людини за допомогою шпильок. Якщо наколювання матеріалу ведеться на фігурі або на манекені-двійнику (манекен, що повторює антропоморфологічну характеристику конкретної фігури), то при розробці форми одягу враховуються всі індивідуальні особливості будови замовника.

Виділяють наступні види наколки:

а) при створенні нових форм одягу. В цьому випадку мета методу наколки полягає в творчому пошуку форми одягу виходячи із загального задуму художника і властивостей матеріалу, що використовується. Така наколка вимагає від фахівця великої майстерності, досвіду у виявленні пластичних і інших властивостей матеріалів, знання пластики фігури людини. При цьому, як правило, використовується прийом незшитого одягу і використовується цілий шматок матеріалу;

б) при відтворенні відомої форми виробу відповідно до ескіза, малюнка, фотографії моделі одягу. При цьому мета методу наколки полягає в остаточному відробітку форми одягу (її об'єму, співвідношення окремих частин), уточненні розташування конструктивних і декоративних ліній, окремих деталей. В цьому випадку створюється муляж виробу (від фр. moulage – зліпок (або модель), який точно передає форму предмету у натуральну величину), а процес наколювання називається муляжування. При цьому для пілочки, спинки, рукава і ін. деталей використовуються окремі шматки тканини, розміри яких обчислюються приблизно;

в) при коректуванні на об'ємі (манекені, фігурі людини) форми одягу, деталі якого розроблені розрахунковим шляхом на площині. В даному випадку йдеться мова про примірку виробу і така наколка проводиться з тканини моделі, а не з макетної тканини.

Сам прийом наколювання може виконуватися двома способами:

 •  наколювання на лицьовій поверхні тканини з одночасним підвертанням швів, виточок на виворітну сторону. Це традиційний прийом наколювання;
 •  сколювання "встик", коли всі шви, виточки виводяться на лицьову сторону і сколюються між собою встик, на ребро.

Основні переваги методу наколки:

 •  можливість пошуку нових форм одягу безпосередньо в об'ємі;
 •  більш повне виявлення пластичних і інших властивостей матеріалу, що впливають на художньо-конструктивне рішення форми одягу.

До недоліків методу наколки можна віднести:

 •  трудомісткість;
 •  матеріаломісткість;
 •  наявність певного рівня кваліфікації фахівця.

Лекція  №3

Стадії і етапи процесу проектування об'ємно-просторової форми одягу муляжним методом

Як вже наголошувалося, метод наколки широко застосовують при відтворенні форми одягу відповідно до її ескізу, рисунку, фотографії, тобто при створенні муляжу виробу. Для ефективного використовування муляжного методу рекомендується дотримуватися певної послідовності дій щоб уникнути перетворення цього процесу в трудомісткий і багатоопераційний, а також для отримання якнайкращого результату з мінімальними витратами часу.

Створення об'ємно-просторової форми одягу муляжним способом можна здійснювати як на манекені, так і на фігурі людини. Муляжування на конкретній фігурі є більш відповідальним і трудомістким процесом, але в деяких випадках воно має перевагу..

Основне правило при використовуванні муляжного методу – це дотримання взаємне перпендикулярного розташування ниток основи і утка, які повинні співпадати відповідно з вертикальними і горизонтальними лініями, прокладеними на фігурі людини або на манекені.

В загальному випадку при муляжуванні виділяють наступні стадії:

I – Підготовча.

II – Наколювання макета виробу.

III – Розробка деталей конструкції.

IV – Монтаж макета виробу.

Підготовча стадія цього процесу складається з декількох етапів.

Перший етап – підготовка поверхні фігури - полягає в прокладенні тасьми по основних лініях симетрії і вимірювань жіночої фігури. При цьому тасьма, щільно прилегла до тіла, проходить через певні антропометричні точки. Необхідно відзначити, що горизонтальні кругові лінії - груди, талії, стегон - рекомендується намічати за допомогою еластичної тасьми.

Після прокладення тасьми на жіночій фігурі по вказаних лініях важливо ще раз перевірити правильність їх розташовування - строго в горизонтальному і вертикальному напрямі.

Наступний етап – підготовка поверхні матеріалу - починається з викроювання прямокутних шматків тканини для деталей виробу. Габарити цих шматків розраховуються залежно від величини розмірних ознак фігури, вигляду і проектованої форми одягу.

Потім у напрямі нитки основи і утка прокладають певні орієнтирні строчки (більш докладно див. в джерелі 15).

Наступна стадія - наколювання муляжу виробу - зазвичай здійснюється на правій стороні жіночої фігури. Шпильки наколюють на тасьму з великою обережністю і ретельністю, щоб вони не ушкоджували шкіру людини і не зміщувалися при русі.

На першому етапі наколювання здійснюють поєднання орієнтирних строчок на тканині і відповідних ліній на жіночій фігурі:

 •  у вертикальному напрямі - орієнтирної строчки середини деталі з середньосагітальною вертикаллю відповідної поверхні фігури людини;
 •  в горизонтальному напрямі – орієнтирної строчки талії з лінією обхвату талії.

Потім за допомогою шпильок необхідно в певних точках зафіксувати тканину на фігурі людини.

Наколювання деталей макета завершують оформленням ліній і зрізів наколки, а також здійснюють оцінку правильності виконаної роботи.

На наступній стадії необхідно розробити шаблони основних деталей конструкції.

При завершенні муляжування на останній стадії виготовляють макет виробу.

Найкраще всього використовування муляжного методу можна представити на прикладі розробки основи верхньої частини жіночого виробу, рукава, спідниці. Створення конкретних моделей одягу є окремим випадком наколки основи з внесенням відповідних змін і доповнень.

Лекція №4

ФІГУРА ЛЮДИНИ – ОСНОВА ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ

Форма одягу як об'ємно-просторова структура залежить від безлічі чинників, які до теперішнього часу ще недостатньо добре вивчені.

Проте безперечним є те, що проектування нових форм одягу відбувається стосовно однієї, раз і назавжди даній об'ємно-просторовій структурі – до фігури людини.

Одяг можна визначити як штучний покрив, що покриває людське тіло. Без фігури людини-носія одяг втрачає своє значення. Тому повна або худа, з певним пластичним вигином - фігура людини завжди лежала в основі ідеї форми костюма будь-якого історичного періоду.

Характерні ознак  будови людської фігури, які визначають її пластику:

 1.  фігура людини – це об'ємно-просторова структура, яка знаходиться в русі.
 2.  людська фігура є впорядкованою системою з певним розташуванням її частин щодо вертикалі. Основою її будови є хребетний стовп.
 3.  кожна з трьох сторін людської фігури має свою будову і свої визначені природою функції. Тому при створенні одягу людська фігура обов'язково повинна розглядатися з трьох позицій: спереду, збоку, ззаду, оскільки кожна сторона виглядає по-різному і також по-різному відбувається її взаємодія з матеріалом.
 4.  людська фігура має ясно виражені осі симетрії передньої і задньої поверхні. Для фахівця це визначає можливість пошуку і відробітку майбутньої форми одягу на одній стороні (наприклад, правої для жіночої фігури).
 5.  людська фігура пропорційна і, як правило, має в своєму анатомічному утворенні принцип "золотого перетину".

Отже, пластика фігури людини визначається безперервністю руху в її організації, вертикальністю, різносторонністю, симетричністю, пропорційністю, що створює враження цілісності будови людського тіла.

Така фігура завжди красива і, безумовно, красивий буде і одяг, створений з урахуванням її будови. При створенні костюма вивчення пластики фігури людини є дуже важливим етапом, адже саме за допомогою форми одягу можна не тільки підкреслити переваги фігури, але і відкоректувати деякі особливості її будови.

З чого ж починається аналіз пластики фігури?

Людське око – наш оптичний інструмент – сприймає перш за все загальні контури предметів, зупиняючи погляд в певних точках. Це початкові структурні або їх називають ще тектонічними точками фігури людини. Іншими словами це точки, які служать орієнтиром при сприйнятті будови людського тіла. Структурні (тектонічні точки) співпадають з основними антропометричними точками.До них перш за все відносяться: точки основи шиї збоку; плечові; соскові; висоти лінії талії; виступаюча точка живота; верхні виступаючі точки стегон – клубово-гребінцева; нижні виступаючі точки стегон - вертельна; лобкова; шийна; лопаток; сідниці.

Якщо ці точки з'єднати лініями, то їх сукупність складе допоміжну сітку, яка визначає положення основних конструктивних рівнів в одязі і є орієнтиром при побудові креслень конструкції. Керуючись ними також упевнено можна створювати форму одягу в об'ємі (наколюванням або муляжуванням), знаючи, що вона відповідатиме будові і пластиці фігури.

Після визначення положення структурних точок, тобто визначення загальних контурів і розмірів, починається наступний етап аналізу форми фігури людини – більш детальний розгляд фігури по окремих частинах.


Рисунок 1. – Пропорційність будови тіла людини


У відповідності до теорії геометричної подібності типи жіночих фігур умовно можна поділити на збалансовані і незбалансовані. Оцінити контури фігури можна також за допомогою теорії геометричної подібності, згідно якої зовнішні контури тіла візуально, залежно від взаєморозташування структурних точок, можна охарактеризувати тією або іншою геометричною фігурою або предметом.

Відповідно до цієї теорії виділені такі типи статури жіночих фігур (рис 4.2):

дві трапеції, сполучені меншою стороною або стандартний найпоширеніший і самий пропорційний тип жіночої фігури. Талія намічена, але не яскраво виражена.

прямокутний - ширина плечей талії і стегон приблизно рівні, талія не виражена. Найпоширеніший варіант цього типу – підліткова фігура.

трикутний – плечі значно вужче за стегна, талія може бути виражена більшою чи меншою мірою.

трапецієвидний (перевернена трапеція) – розвинені плечі і спина, можливо повні груди, порівняльно вузькі стегна і тонкі ноги.

пісочний годинник – плечі і стегна приблизно однієї ширини, талія вузька. Це не обов'язково параметри 90-60-90, фігура може бути достатньо повною, але з яскраво вираженою талією.

вісімка - схожий на попередній тип, але відрізняється великими об'ємами і округлістю форм. Плечі, як правило, не дуже широкі, великі груди і стегна, осина талія.

Чоловічі фігури розрізняють (рис 4.3):

клиноподібний тип – широкі плечі, досить вузькі стегна;

прямокутний тип – ширина грудної клітки, талії і стегон приблизно однакові, найпоширеніший тип;

овальний тип - неширокі плечі, виступаючий живіт, широкі стегна.

Три основних принципи дизайну утворення форми одягу

Неправильно підібраний силует, покрій і колір  одягу, його невідповідність типу зовнішності можуть викликати психологічний дискомфорт і викликати комплекси некрасивості непривабливості і невпевненості у собі.

Всесвітньо відомий кутюр’є  Жирар Піпар писав: «Не треба тяготитися будь-яким  фізичним недоліком. Намагаючись будь-якою ціною приховати його і по цій причині з упертістю  відвертатися від моди. Ви досягаєте зворотнього результату – привертаючи до нього увагу. Але якщо у вас красива шия і не дуже красиві ноги постарайтеся підкреслити красу шиї і забудьте про ноги». Переводячи увагу на сильні сторони фігури ви використовуєте  механізм  «фігури і фона». Зробивши акцент на сильній стороні вашої зовнішності і все інше відійде на другий план і стане фоном.

 1.  Основна мета – спрямувати погляд на найбільш пропорційні і красиві частини фігури людини;
 2.  Принцип виразності: оформлення горловини та інше;
 3.  Принцип завершеності дозволяє створити гармонічну. цілісну, органічну форму.

На закінчення слід зазначити, що на відміну від інших виробів промислового виробництва саме форма і розміри фігури людини є головним, постійним і незмінним чинником, який визначає форму одягу. В цьому простота і, в теж час, складність процесу створення нових форм одягу.

Будова фігури, як основа силуетів форми одягу  

Людина перед усім сприймає загальну форму предмета, потім колір і окремі елементи форми і лише в останню чергу – деталі і подробиці. Форма костюма  впливає на те, яке  враження ми створюємо у оточуючих нас людей. Найбільш високим статусом володіє силует – прямокутник з підкресленими кутами, а найнижчим – округлі форми.

Рисунок 2 – Схема виникнення основних силуетних форм одягу на основі будови фігури людини

Квадрат. Люди з квадратною фігурою сприймаються коренастими, міцними, важкими, такими, що  впевнено стоять на ногах, впевненими  в собі. Одяг силуету приближеному до квадрату. І до того ж ще підкреслений клітинкою говорить про добрі ділові якості, стабільність, раціональність мислення, матеріальність, відсутність ілюзій, приземленість. В  області кольору цій формі відповідає червоний колір  (рис.2.а) .

Прямокутник. Як і квадрат, ця форма рідко зустрічається в природі. Прямокутні будинки, меблі, аркуші паперу, упаковка – все це створено руками людини  і пов’язано з розумом, логікою мислення, організованістю. Прямокутний силует костюма найчастіше за все використовується в діловому  бізнес-стилі, де існує потреба підкреслити ділові якості, розум, відповідальність, серйозність і стриманість. (рис 2.б).

Коло асоціюється з сонячним диском, повною луною. Це правильна форма, замкнена і стабільна. Але якщо квадрат уособлює статику. То коло – це постійний рух. Вплив його спокійний і ненапружений – так рухаються стрілки по циферблату  або  обертається колесо огляду.  Цілком круглий силует в одязі не використовують, лише в деталях. Зате його похідні – овал, еліпс, хвилеподібні форми і параболи – вносять в костюм м’якість, рухливість і легкість. З колом поєднується синій колір (рис 2.г).

Трикутник – це рух, динаміка. Його  гострі кути здаються бойовими і агресивними.

- Трикутнику основою вниз або трапеція – більш жіночні варіанти: вузькі плечі, широкі стегна. Розширенні сукні-сарафани, летючі спідниці   створюють враження  рухливості, романтики, легковажності.

- Трикутник основою догори підкреслює ширину плечей, це головним чином чоловічий силует. Він надає відчуття сили. Впевненості. Тому розширення плечового пояса  жорсткими плечовими накладками, гострими лацканами. Двобортною застібкою використовується для надання фігурі більшої солідності і авторитетного виду.

Овал – форма достатньо м’яка. Люди які мають овальний тип фігури. Як правило схильні до повноти, у них невеликі покаті плечі. Широкі стегна, маленька стопа. Вони здаються спокійними, миролюбними, флегматичними. Овальна форма костюма  Налаштовує на відпочинок, розслаблення. Неформальне спілкування. Асоціюється з фіолетовим кольором. (рис 2.г).   

Лекція №5

МАТЕРІАЛ – ОДИН З ОСНОВНИХ КОМПОНЕНТІВ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ

Як відомо, форма створює художній образ виробу. Вона не може існувати без  конструкції. Тому конструкцію можна розглядати як своєрідну технічну структуру виробу, яка у великій мірі залежить від властивостей матеріалу, що використовується. Логічний взаємозв'язок форми, конструкції і матеріалу визначає тектоніку виробу

Взаємозв'язок цих складових спостерігається в одязі протягом століть. Так, наприклад, в ХVI – XVII ст. виробляли дуже щільні, важкі тканини (сукно, оксамит, парчу і т.п.). З них відповідно виготовляли складні громіздкі костюми.

В кінці XVIII ст. характер жіночого костюма під впливом античного костюма різко міняється, зникають каркасні, важкі форми і актуальними стає одяг з м'якими драпіровками. Драпіровки ж красиві на м'яких світлих гладко фарбованих тканинах, коли кожна фалда дає глибокі світлотіні. Відповідно з'являється серпанок, муслін, батист, кашемір переважно світлих тонів.

До 30-х рр. XIX ст. в костюмі знову починає з'являтися чіткість форм; на зміну легким тканинам приходять більш жорсткі, хоча і менш громіздкі і важкі, чим раніше. Це муар, тафта, атлас і т.д.

Вплив пластичних властивостей матеріалів на характер форми одягу можна спостерігати також і на прикладах народних костюмів. Так, російські селянки шили свій одяг з домотканого льняного або вовняного полотна. Така тканина відрізнялася значною товщиною і жорсткістю, тому вона погано драпірувалася і була здатна утворювати лише жорстку форму одягу типу футляра. Ці якості тканини визначили характер пластики костюма – прямолінійну геометричну.

Китай же відвіку славився виробництвом високоякісного шовку. Природно, що одяг в Китаї виготовлявся переважно з натуральних шовкових тканин, які мають прекрасні пластичні властивості: "текучість", рухливість, здатність створювати красиві драпіровки. Тому китайський костюм має зовсім інший, на відміну від російського, криволінійний характер форми.

Аналізуючи ці і інші приклади, можна зробити висновок про те, що тектоніка - це не що інше, як природна пластика матеріалу, його невимушена, ненасильна робота. При цьому такої ж ясною повинна бути конструкція виробу. Звичайно, можна з матеріалу, що "ллється", наприклад, шляхом його дублювання, створити жорстку, "суху" форму одягу. Але в цьому випадку не можна говорити ні про природну пластику матеріалу, ні про ненасильну роботу конструкції. Образно кажучи, тектоніка – це природність форми, яка досягається ненасильною роботою конструкції і ясністю пластики матеріалу. Такий взаємозв'язок, кінець кінцем, визначає пластичну форму виробу.

Властивості, що визначають формоутворювальну  здатність текстильних матеріалів

Важливою  складовою роботи сучасного фахівця над проектованою формою одягу є його уміння передбачати поведінку текстильних матеріалів, максимально розкрити їх виразні якості і здібності.

Характер поведінки матеріалу залежить від безлічі чинників, які в сукупності визначають його пластику. Одні матеріали здатні зберігати задану форму костюма без додаткових технологічних прийомів, інші - створюють нестійку рухому форму, що постійно змінюється в процесі руху людини. Іншими словами, у великій мірі завдяки формоутворювальним властивостям швейних матеріалів створюється той або інший пластичний образ форми одягу, творчий пошук якого може ефективно здійснюватися шляхом ескізування  наколюванням.

В теорії проектування костюма пластика матеріалу розглядається як художньо-естетичне поняття і означає його здатність утворювати ту або іншу об'ємну форму виробу. Ця здатність визначається формоутворювальними властивостями матеріалу, які дозволяють забезпечити певну пластичну організацію форми одягу. Ці властивості залежать від ряду механічних, фізичних і ін. властивостей, а також від різних характеристик будови матеріалу, які розглядаються в даному випадку з погляду можливості їх визначення органолептичним способом.

В зв'язку з цим особливо важливими є наступні групи властивостей.

Геометричні властивості:

 •  ширина – відстань між краями матеріалу,  яка визначається в напрямі, перпендикулярному ниткам основи – кількісний показник;
 •  товщина – відстань між самими виступаючими ділянками поверхні ниток на лицьовій і виворітній сторонах матеріалу. Коливається в широких межах: від 0,14 мм у дуже тонких платтянних, до 3,5 мм у товстих пальтових тканинах. Даний показник оцінюється по такій градації: дуже тонкий (до 0,5 мм); тонкий (від 0,5 до 1,0 мм); середньої товщини (від 1,0 до 2,0 мм); товстий (понад 2,0 мм).

Фізичні властивості представлені однією характеристикою, що оцінюється без технічних засобів вимірювання за допомогою суб'єктивних відчуттів:

маса матеріалу, якісні показники якої наступні: легкий; середньої тяжкості; важкий.

Механічні властивості визначаються також без технічних засобів вимірювання такими характеристиками вигину:

 •  жорсткість – здатність тканини чинити опір вигину, зміні форми. Розрізняють матеріали підвищеної жорсткості, жорсткі.
 •  гнучкість є характеристикою, протилежною жорсткості. Розрізняють матеріали гнучкі, дуже гнучкі.
 •  драпірування– це здатність матеріалу утворювати м'які округлі складки під дією власної маси. Залежно від драпіруючої здатності розрізняють матеріали: добре, задовільно, погано що драпіруються.
 •  зминальність – здатність матеріалу утворювати зморшки і складки під дією вигину і стиснення. Розрізняють матеріали: зминаючі, малозминаючі, незминаючі.

Естетичні властивості. Важливу роль в створенні пластичної форми одягу відіграє характер структури поверхні, тобто фактура матеріалу (від лат. factura – обробка, будова), тобто його лицьова поверхня, одержана в результаті певної технологічної обробки тканини. Фактура створює зоровий образ виробу і виступає одним з основних джерел відчутної на дотик інформації. Саме фактура дає нам змогу відрізняти на чорно – білому відображенні води і метал, сніг і папір. Фактура – це характер поверхні матеріалу (ворс, вузли, букле, китиці, піря, жгути).. Наприклад, тканини можуть бути гладкими або шорсткими, зернистими, блискучими, матовими  

Фактура сучасних матеріалів для одягу має широкий спектр варіантів. З одного боку – це гладкі поверхні, на яких елементи поверхні настільки малі, що їх майже не можливо розрізнити, з іншої – поверхні , на яких елементи фактури за своєю величиною сприймаються, як самостійні елементи форми і кількість їх достатньо мала, так що всіх їх  можна достатньо добре розрізнити . В такому випадку елементи фактури поверхні виступають вже, як елементи членування ( рельєфна поверхня)

Фактура матеріалів має велике значення для визначення ступеня обємності одягу, його маси, щільності. Поверхня матеріалів з ярко вираженою фактурою надає костюму обєму і маси. Гладка поверхня навпаки надає легкості та зорово зменшує обєм. Використання насичених фактурних поверхонь є модним прийомом при створенні сучасного костюму.

При створенні швейного виробу вибір фактури поверхні _ настільки ж важлива задача, як і сам вибір тканини. Недостатня увага ло властивостей фактури , невдале поєднання різних матеріалів в одному виробі часто приводить до роздробленості і дисгармонії форми.

Залежно від характеру поверхні матеріалів умовно розрізняють наступні види фактури:

 •  гладка – тканини з рівною поверхнею і з чітким малюнком переплетення;
 •  шорстка - нерівна, вузликова, зерниста поверхня. Виділяють дрібнозернисті, грубозернисті поверхні;
 •  рельєфна фактура виходить при вживанні переплетень створюючих опухкий рельєфний узор, за рахунок використовування ниток різної товщини, а також в результаті обробних операцій, сприяючих утворенню опуклого малюнка (жмуті, тиснення, гофре);
 •  повстяноподібна або валяна поверхня виходить в результаті механічної обробки (валяння) з метою її ущільнення. Характеризується тим, що повстяноподібний застил повністю закриває малюнок переплетення;
 •  ворсова фактура може бути створена в результаті начесування, ворсовим і петельним переплетеннями, а також шляхом приклеювання ворсу, який, як правило, знаходитися на лицьовій стороні.

Залежно від величини і кількості елементів фактури на одиницю площі тканини мають різну по своїй виразності поверхню. Слід враховувати, що великим малюнок фактури зменшує розміри поверхні; дрібний, навпаки, збільшує розміри поверхні.

Крайніми межами у виразі фактури є:

 •  дуже великий елемент, а кількість цих елементів на одиницю площі невелика. Тоді тканина сприймається як рельєфна (витравний оксамит);
 •  дуже дрібний елемент, а кількість цих елементів на одиницю площі велика. Тоді тканина практично сприймається як гладка (тканини крепового переплетення).

Кожна фактура несе в собі ознаки певного емоційно-образного звучання. По силі дії на глядача розрізняють фактури пасивні, що мають майже однорідну нейтральну поверхню з дуже дрібними елементами, і активні, мають складну рельєфну поверхню з великими елементами.

Активні фактури дуже декоративні і не потребують додаткової прикраси. Пасивні ж фактури є хорошим  фоном для активних або для їх обробки.

Різні фактури по-різному взаємодіють з формою одягу. Так, наприклад:

 •  гладкі блискучі поверхні зорово зменшують об'єм, додають м'якість формі;
 •  з яскраво вираженою рельєфністю (в широкий рубчик), буклюючі навпаки, зорово збільшують об'ємність, тяжкість форми одягу;
 •  тканини з довгим ворсом додає формі одягу округлість, узагальненість;
 •  завиткові хутра (каракуль) володіють властивістю додавати формі монолітність, цілісність, скульптурну чіткість оскільки з'єднання окремих частин форми, завдяки посиленій фактурності матеріалу, зорово не відчутні

Текстура  матеріалу – характер його побудови в зрізі чи на зломі. Вона має декоративне значення у тектоніці формування оздоблювальних елементів одягу.

Малюнок і декор тканини розрізняють в залежності від способу виробництва та її обробки. За способом виробництва розрізняють  малюнки ткані, набивні, витравні. Тканини з тканим малюнком часто бувають двосторонніми, а лицьова і виворотна сторони можуть використовуватися як тканини-компаньйони.

За характером елементів, що складають малюнок на поверхні тканини, розрізняють безпредметний (абстрактний), геометричний, рослинний, тематичний і стилізований рисунки.

За величиною рапорту на сьогодні  розрізнять тканини однотонні і тканини  з дрібними за масштабом малюнком. Розмір рапорту коливається в межах 0,5-1,5см. Рисунки трактуються умовно, в графічній манері. Серед мотивів найбільше розповсюджені смужки, прості клітинки, квадрати, ромби, прості  орнаменти. В рослинних мотивах також домінує прямокутна схема рапорту. Структура поверхні таких тканин відрізняється формостійкістю і матовістю. Тканини з середнім рапортом рисунка. Розмір рапорту коливається в межах 2,0-5,0см. При цьому треба розрізняти тканини з рисунками прямокутної або ромбовидної побудови, і тканини абстрактного розташування окремих елементів. Тканини з великим рапортом рисунка. Розмір рапорту коливається в межах 5,0-10,0см.

За частотою заповнення тла розрізняють тканини із суцільним заповненням тла (гладкофарбовані), з рідким, частим, рівномірним, а також каймовим і купонним заповненням тла. Кожен з цих типів малюнків потребує особливого підходу до створення форми виробу, взаємного розташування окремих елементів малюнки на деталях виробу (симетричне несиметричне). Для малюнків з середніми і великими   рапортами  і  елементами  увагу  необхідно  зосередити  на членуванні їх конструктивними лініями і зоровими ілюзіями, які при цьому виникають.

Окремо треба сказати про тканини у смужку.  Тканини з широкою поперечною смужкою або з частою вузькою збільшують ширину і зменшують довжину, тканини з широкими  вертикальними смужками і вузькими горизонтальними – навпаки сприяє збільшенню довжини і зменшує ширину фігури.

Колір і орнаментація матеріалів мають велике значення  в моделюванні одягу, впливають на зовнішній вигляд форми, її виразність, декоративність, образність, вибір основних тектонічних характеристик формоутворення костюма (величину і масу форми, ступінь її статичності та динамічності). Кольори здійснюють заспокійливий, збуджуючий або пригнічуючий вплив на відчуття людини. Кольори можуть сприйматися, як радісні або похмурі, об’ємні або плоскі, щільні або повітряні, виступаючі або відступаючі.  При виборі кольорової гами треба пам’ятати наступне правило: холодні кольори (зеленувато-блакитні, синій, синьо-фіолетовий, чорний) зорово зменшують фігуру, а світлі і теплі  кольори – сприяють збільшенню об’єму. Тому для людей великих розмірів не підходять яскраві тканини з великим орнаментом. Не рекомендуються для таких споживачів і чорні, особливо блискучі тканини, які можуть виділяти фігуру на відповідному фоні і підкреслювати об’єм.

Оптичні властивості визначаються двома показниками:

блиск матеріалу залежить від ступеня віддзеркалення світлового потоку. Розрізняють матеріали:

 •  матові, коли світло від поверхні відображається у різних напрямах;
 •  блискучі, коли світло від поверхні відображається в одному напрямі;
 •  мерехтливі, коли світло від поверхні відображається в певному напрямі;
 •  дзеркальні, коли відбувається 100%-ве віддзеркалення світла від поверхні матеріалу.
 •  прозорість – здатність матеріалу пропускати проміння видимої частини спектру. Залежно від ступеня прозорості розрізняють: прозорі; напівпрозорі; непрозорі.

Тактильні властивості визначаються, перш за все, сприйняттям текстильних матеріалів на дотик, характером дотику – туше, яке має словесні характеристики, що позначають стан відчуттів (приємне, неприємне, тепле, холодне і т. д). Наприклад:

 •  сухі - хрусткі, шарудять, папероподібні (органза, тафта, льон з шовком, поплін). – дозволяють створювати стійкі форми з чіткими контурами, не дивлячись на те, що при їх використовуванні виникають певні технологічні труднощі в процесі виготовлення виробів. Як правило, вони забарвлені в спокійні, пастельні тони. Ці особливості використовуються при створенні стриманих, чітких геометричних форм одягу повсякденного призначення, а також спеціального одягу;
 •  пружні (типу поліаміду) – створюють пишні легкі форми з складками, , що стирчать. При використовуванні прозорих тканин, такі форми виконуються з мінімальною кількістю швів, оскільки шви ускладнюють сприйняття виробу;
 •  рихлі – об'ємні, пористі, пухнасті (махрові, буклювали). Створюють форму м'яку нестійку;
 •  маслянисті (типу креп–сатина) - володіють хорошою відбивною здатністю (завдяки сатиновому переплетенню) і драпирувальність. З подібних тканин можливі ковзаючі форми, які підкреслюються грою відблисків;
 •  що ллються – струмуючі, мокрі, спадаючі. Вони чудово драпіруються і стискаються в джгут. Створюють текучі форми, змінні при русі фігури, але не "липнуть" до тіла.

Отже, при характеристиці пластики форми костюма (її геометричної чіткості, овальності, м'якості, жорсткості, текучості і т.д.), завжди мається на увазі сукупність певних властивостей матеріалів. Це значить, що якщо необхідно створити форму певного геометричного вигляду, виходячи зі всієї різноманітності тканин вибрати тільки ту, яка своїми властивостями у зв'язку з певним конструктивним рішенням зможе забезпечити стійкість цієї форми.

В композиційні елементи форми входять, крім конструктивних ліній, і різного виду оздоблення :

- іншою тканиною (іншого кольору та фактури),

- вишивка (нитками , бісером, стеклярусом, паєтками);

- фурнітурою ( ґудзиками, кнопками, декоративними застібками, петлями ті інше.)

- обробка застібок, кишень, кокеток „блискавками”;

- іншими матеріалами (трикотажем, хутром, шкірою, бархатом);

-оздоблювання китицями, бахромою, мереживом, кантами, стрічками, аплікацією;

- оздоблення штучними квітами.

При використанні оздоблення існує лише одне правило: необхідно мати відчуття міри. Сучасне моделювання дозволяє використання різноманітних  видів оздоблення. Іноді моделі дуже перевантаженні фактурою та оздобленням, але навіть це не завжди заважає дотримуватися відчуття міри, потрібно лише особливе композиційне чуття.

Фактура – поверхня форми – створює зовнішній вид виробів і визначає його зоровий образ. Використання в одній моделі матеріалів різних фактур дає можливість підкреслити особливості кожної поверхні. Використовуються контрастні і ньюансні сполучення фактур, в яких композиція побудована на витончених переходах однієї фактури в іншу.. Для кінця 90 – хх років були характерні насиченість та перевантаження моделей обємними поверхнями. В цей час зявилися нові , іноді парадоксальні сполучення , наприклад: легкі прозорі тканини поєднувалися зі шкірою, хутром, мохером. Ці ризиковані сполучення раніше ніколи не застосовувалися при моделюванні одягу.  Металізовані, з різним блиском тканини, трикотаж і інші матеріали переходять з святкового одягу у повсякденний. Фактура насичується об’ємними доповненнями: ворса , вузли, букле, китиці, жгути – все це збільшує загальну масу виробу ,  в той час , як гладка поверхня надає виробам легкості , пластичності , зорово зменшує об’єм. Крім того, йде розвиток мяких , гофрованих, плісированих та складчастих поверхонь.

Новим в моделюванні одягу є поєднання в одному виробі традиційних оздоблювань, рисунків тканин і активних насичених фактур поверхонь.

Сучасні рисунки тканин характеризуються великим різноманіттям:

 •  просторові в стилі „оп-арт”;
  •  космічні;
  •  лінійні (схеми і креслення);
  •  декоративні в „національному” стилі , наприклад , країн Латинської Америки;
  •  квіткові;
  •  ті, що імітують  різні фактури;
  •  геометричні : клітинка, смужка, кола, квадрати, зиг-заги;
  •  багато рисунків в стилі „компюторної графіки” від окремих мотивів до крупних моно композицій.

 

Особливості моделювання виробів з тканини в клітинки та смужку.

Тканини з рисунком в клітинку та смужку  займають  видне місце в асортименті  тканин, які використовуються при виготовленні одягу. Рисунки клітинок можуть бути дуже різноманітними. Розміри клітинок бувають різноманітними. Умовно їх можна поділити з дрібними (до 0,5см) , середніми (від 0,5 до 5,0 см) і крупними (5, см і більше) клітинками.

Незалежно від величини клітинок , їх рисунки можна поділити на два види:

 •  рисунки, які отримані чергуванням квадратів різних кольорів, однакового розміру, тобто чергуванням сполошних клітин;
  •  рисунки отримані взаємним перетином смужок , які йдуть по основі і утку в самих різних варіантах ширини і кольору.

Крім того рисунки в клітинку бувають симетричні і несиметричні:

 •  симетричними ми будемо вважати такий рисунок в клітинку , в якому можна знайти лінію, яка розділяє його на дві рівні частини, так щоб кожна частина є дзеркальним відображенням  другої частини, як за формою, так і за кольором;
  •  несиметричний рисунок не має такої лінії симетрії у всіх напрямах. Як правило в багатьох несиметричних рисунках можна знайти лінію симетрії лише в продольному або поперечному напрямку.

Кожен з рисунків тканин в клітинку має свій рапорт. Це повторюваність  смужок або квадратів с визначеним інтервалом. Якщо в рисунку є клітинки, які різко виділяються на загальному фоні клітинки з великим рапортом то треба звернути увагу саме на них.

При виготовлені одягу з тканини в клітинку до нею не можна братися, як до гладкої тканини.

Перед усім треба врахувати  що строгість і геометричність рисунка в якійсь мірі обмежує можливості застосування тканин в клітинку.

Враховуючи рисунок тканини, треба памятати,  що тканина  мяка при роботі з нею ( епонж, вовняна і напіввовняна шотландка , штапельне полотно), добро лежить на фігурі як у продольному так і в поперечному напрямку. Якщо тканина жорстка (віскозна шотландка, тафта) , то її краще використовувати в косому напрямку.

Крім того, з тканин що добре драпіюються , можна робити і широкі, вільні вироби, і вузькі, прилеглі до фігурі. З жорстких же тканин вузьких виробів зробити важко. Їх можна використовувати для деяких видів нарядного одягу: широких виробів, які добре зберігають форму, пишних спідниць, рукавів, комірів та бантів.

Для вирішення, які моделі треба проектувати з  визначеної тканини в клітинку, тканину  рекомендується накинути  на фігуру або манекен і подивитися в якому напрямі вона виглядає привабливіше.

Для виробів з тканини в клітинку характерним є поєднання прямого рисунка з косим. Наприклад: ліф або частина сукні можуть мати повздовжнє або поперечне направлення рисунку клітинки або смужки, а спідниця та дрібні деталі були викроєні під кутом 45 градусів.

Добре виглядає з тканини в клітинку суцільнокроєний рукав. В цьому випадку рисунок на рукавах і ліфі постійно змінює свій напрямок, що значно прикрашає одяг.

Однакове направлення клітинки чи смужки на всіх деталях і частинах, особливо вертикальне, лише при  великій майстерності може дати добрі результати, так як підігнати точно на всіх деталях дуже важко.  Але навіть тоді коли це вдається, то деталі і конструкція погано видні. Одноманітність в розташуванні рисунка робить виріб монотонним і надає йому скучний вигляд.

При проектуванні виробів з тканин в клітинку і смужку треба намагатися, неминучі переломлення рисунку в місцях виточок, швів і тощо були оформлені не випадково, а продумано, щоб  не складалося   враження, що виріб виконано недбало.

При роботі з симетричними тканинами треба щоб лінії симетрії рисунка і фігури людини співпадали. Якщо цього не дотримуватися  то готовий виріб може порушити враження про симетричність самої фігури. В тканинах з рисунком, який отримано чергуваннями смуг, лінію симетрії можна вибрати або по центру одного з рідів клітинок, або по лінії, що розділяє ці ряди.

При роботі з тканинами з несиметричним рисунком клітинки необхідно знайти лінію, яка умовно може бути прийнята за лінію симетрії,  та пов’язати її з лінією симетрії фігури.

Лекція №6

ОСНОВНІ СПОСОБИ УТВОРЕННЯ ПЛАСТИЧНОЇ ФОРМИ ОДЯГУ

(Способи формування матеріалу на фігурі людини)

З історії одягу відомо, що за стародавніх часів одяг не кроїли, а обгортали шматок матеріалу навкруги тіла. Так, наприклад, робили пов'язки на стегнах єгиптяни, драпірований одяг – стародавні греки і римляни, потім одяг почали зшивати з прямокутних шматків, як приклад – римська туніка, сорочки слов'янських народів. Перші спроби створення форми одягу за формою людської фігури зробили на Сході, але вони не одержали розвитку. Пізніше такі ідеї виникли в Європі – середньовічні кравці шнуруванням сполучали деталі одягу по бічних сторонах. Звичайно, такий одяг не міг підкреслити красу форм людського тіла. Припускають, що ідея складання одягу з частин (деталей) запозичена майстрами одягу у винахідників роз'ємної зброї. Так з'явилися рукави, які довгий час були самостійним предметом одягу, і штани, їх також не зшивали, а надягали на ноги окремо.

Цей короткий екскурс в історію одягу є історичними етапами освоєння матеріалу людиною, а весь досвід створення пластичних форм одягу з того або іншого матеріалу, що налічує тисячоліття, зводиться до чотирьох способів:

 •  від шматка тканини, тобто не викроена, не зшита форма;
 •  на основі прямолінійного крою;
 •  на основі криволінійного крою;
 •  на основі окремих елементів крою.

Вказані способи принципово різні і в той час органічно зв'язані між собою. В основі кожного способу лежать два основні принципи. Це, по-перше, принцип співвідношення форми одягу і фігури людини, підкреслення природної анатомічної будови фігури (пластичний або скульптурний напрям), або, навпаки, утаєння цієї будови (геометричний або декоративний напрям). По-друге, принцип якнайповнішого розкриття пластичних можливостей, виразності матеріалу при утворенні тієї або іншої форми одягу.

Утворення форми одягу з цілого не викроєного шматка матеріалу

Прообразом одягу, створеного цим способом, була, безумовно, оброблена шкура тварини, накинута на тіло первісної людини і скріплена  на ньому.

Характерною особливістю цього способу є те, що одяг створений за допомогою нього, не викроюється і не зшивається. Іншими словами - такий одяг не має швів, при її виготовленні немає відходів матеріалу.

Простий шматок тканини супроводжував людину в історії його розвитку і продовжує супроводжувати, не тільки виконуючи утилітарну функцію захисту від холоду, але і додаючи скульптурність, гармонійну цілісність формі костюма.

Свого розвитку створення форми одягу від цілого шматка матеріалу досягло в період античності. Стародавні греки, використовуючи прямокутний шматок тканини, створювали самі різні за формою види одягу. Він драпірувався навкруги тіла, і не зшиваючись, скріплявся на плечах спеціальними застібками – аграфами.

Не викроєна і не зшита форма одягу зустрічалася в костюмах практично всіх народів планети. Не зшита форма і зараз зустрічається в національних костюмах багатьох народів – арабів, індусів, південноамериканських індійців і ін.

Не зшитий одяг як та або інша частина костюма входить і до складу сучасного костюма, або, граючи самостійну роль, або, утворюючи фрагменти, частини одягу, або виступаючи як доповнення. Прикладом може бути така звична деталь жіночого костюма, як хустка, шаль, палантин, накидка, пончо і ін. Вони, так чи інакше, можуть доповнювати структуру костюма, можуть брати участь в його організації. Але тільки брати участь. Тоді як в античному костюмі нерозрізані шматки тканини складали традиційні форми костюма.

Цілком природно, що у наш час такі костюми мало функціональні. Діловий світ давно відмовився від хітона, гіматія і тоги, вибравши як костюм облягаючу тіло оболонку, зшиту з деталей. Але і античний костюм, і сучасний костюм різних країн, в яких спостерігається використовування цього способу створення форми, представляє великий інтерес для фахівців при створенні сучасного одягу.

Мабуть, найбільш  яскравими прикладами складання сучасного костюма з не викроєними і не зшитими елементами можуть служити костюми з використанням хусток і шалей, пончо та деякі види пелерин..

Утворення форми одягу з використанням принципу хустки

Особливість цього принципу полягає в квадратній формі самого шматка тканини. Серед різних видів хусток як частина костюма виділяються головні хустки, хустки-шалі, хустки-пледи. Їх пряме призначення – вкривати голову, плечі або стегна від холоду і одночасно прикрашати фігуру, бути частиною костюма. Саме так з незапам'ятних часів хустка служить людині. Наприклад, кашмірські хустки, вивезені з Індії, увійшли до європейського костюма на початку ХХ ст.; їх носили накинутими на плечі. Вони дали поштовх появі і розвитку російського виробництва хусток кашеміру в м. Павловській-Посад.

Створення форми за цим принципом може здійснюватися з цілої хустки або її частини. Виділяють декілька прийомів вживання принципу хустки в утворенні форми костюма.

Перший прийом полягає у використовуванні хустки по своєму прямому призначенню. Це теж утворення форми, але форми як частини костюма, як додавання до його об'ємно-просторової структури. Використовування хустки як головного убору дає можливість додаткового скульптурного ліплення форми костюма, що дозволяє різноманітити його не тільки тектонічно, але і образно. Наприклад, залежно від того, як буде пов'язана хустка, чи будуть укладені або довільно розкидані складки його кінців, виходить костюм монументальний, динамічний, завзятий, сумний або веселий.

Другий прийом вживання принципу хустки полягає в утворенні з хустки тих або інших форм одягу або його частин без порушення форми хустки. При цьому частини хустки можуть так чи інакше скріплятися застібками або з'єднуватися

 

швами. Наприклад, з одного, двох або більш хусток можна зробити спідницю; з одного пледа можна зробити м'яке пальто дорожнього типу і т.д.

Якщо, зберігаючи форму хустки, зробити отвір для голови, то одержимо пончо. При цьому отвори можуть бути двох видів – у вигляді щілини і кругле (різного діаметра). Пластика хустки-пончо у свою чергу дає два варіанти його створення – по косій нитці і по прямій. В першому випадку звисаючі кінці хустки повідомляють силуету костюма м'якість і динамічність, в другому – велику гостроту і монументальність.

Укладати і сполучати декілька хусток можна по-різному, одержуючи при цьому різні форми одягу. Особливо цікавими можуть бути форми накидок, блуз, платтів.

Третім прийомом використовування принципу хустки слід рахувати створення з нього форм із застосуванням підкрою. Цей прийом дозволяє наблизити форму одягу, що виходить, до форми фігури і одночасно зберегти пластику хустки, декоративність його малюнка. В даному випадку протипоказана облягаюча форма, бо в облягаючій формі пропадає специфіка ефекту хустки, пропадає м'якість, спотворюється малюнок.

Четвертим прийомом використовування принципу хустки є прийом художньо-образної асоціації на тему хустки. Він полягає в тому, що дизайнер використовує свої враження від пластичних властивостей хустки, його формоутворювальних і декоративних можливостей, для створення нових форм одягу. Як правило, асоціації на тему хустки дають найефективніший результат при створенні одягу для урочистих випадків.

Утворення форми одягу на основі прямолінійного крою

Виник він в місцях з суворим кліматом, де необхідність захисту тіла від холоду примусила людину зшивати полотнища тканини і шкіри, для того щоб одержати непроникну оболонку.

Виникнення прямого крою відбулося не через відсутність уявлень про красу і зручність кривих ліній при утворенні форми. Адже криволінійний крій не винахід ХХ ст. На формування прямого крою вплинула необхідність економії матеріалу, який виготовлявся самим селянином тяжкою працею. Відходи не викидалися: прямокутні шматочки легко зшивати, з них утворювалася форма від найпростішої по сприйняттю до складної, іноді дуже об'ємної.

Об'єм одягу визначався шириною домотканих полотен. Виконані з льону і шерсті домашнього прядіння, вони поступаються по пластиці шовку і бавовняним тканинам.

Характерними особливостями цього способу є:

 •  прямолінійність швів;
 •  економічність витрати матеріалу, відсутність відходів;
 •  достатня свобода облягання, що дозволяє виготовляти одяг без ретельної підгонки по фігурі конкретної людини.

Одяг з прямолінійним кроєм йде людям з різними типами фігур і особливостями статури, оскільки вона приховує як зайву повноту, так і надмірну худину, особливо, якщо виготовляється вона з м'якої тканини. Тому в сучасному костюмі цей спосіб широко використовується у виробництві одягу з трикотажу.

В утворенні форми одягу прямого крою можна виділити наступні прийоми:

 1.  перекидний – коли тканина згинається пополам на плечах;
 2.  перекидний з центральним швом;
 3.  перекидний з двома вертикальними швами;
 4.  прямою з клинами і вставками.

Хоча прямий крій спостерігається в одязі всього світу: і в одязі африканців, і індійців, і народів Півночі, найвиразнішим прикладом формоутворення такого одягу є народний костюм слов'ян. Спадщина народного костюма є, по суті, енциклопедією варіантів прямого крою.

Як показують дослідження, вироби, створені за допомогою прямого крою, можуть мати різні силуетні рішення.

Частіше всього йдеться, безумовно, про прямий силует, найхарактерніший для такого крою. Проте, якщо горловину такого одягу зібрати в складки, то можна одержати овальний силует.

Деякі види одягу з прямокутним кроєм мали форму дзвону, тобто трапецієвидний силует, який виходив за рахунок вставлених в нижню частину трикутних клинів.

Принципи створення прямовикроєного одягу періодично стають актуальними. Як приклади можна назвати прямі тунікоподібні плаття 10-20 рр, введені в моду початку століття художником Полем Пуаре; костюми прямого силуету, створені в післявоєнні роки Крістіаном Діором; молодіжну міні-моду 60-х років. Причина інтересу до використовування такого крою обумовлена багатьма чинниками: простотою виготовлення такого одягу, універсальністю і зручністю, доцільністю використовування тканини.

І все-таки в сучасному виробництві одягу частіше за все використовується принцип створення форми одягу за допомогою прямого крою в поєднанні з іншими способами. Звичайно прямі лінії крою з'єднуються з кривими лініями, наприклад такими, як пройма, окат, лінія горловини і т.д.

Утворення форми одягу на основі криволінійного крою

Цей спосіб сформувався набагато пізніше, ніж розглянуті нами. В європейському костюмі епохи середньовіччя затверджується нова форма одягу, що підкреслює будову фігури людини. В цей період починає складатися новий спосіб утворення форми, заснований на криволінійному крої.

В основі криволінійного крою лежить принцип підгонки форми одягу до складної форми фігури людини. Іншими словами криволінійний крій тісно пов'язаний з пластикою фігури. Форма одягу "виточується" подібно скульптурі, коли різцем віддаляються всі надлишки матеріалу, що заважають побачити задуману скульптором форму.

Криволінійний крій обумовлений складною топологією фігури людини, поверхня якої виключає наявність прямих ліній. Щоб добитися такої форми одягу необхідно використовувати в конструкції виробу безліч розчленувань. Вивчення історії розвитку форм одягу показує, що розчленовування форми, що повторює тіло, проходить по самих опуклих або увігнутих ділянках фігури людини, по структурним точкам, а також через межі м'язових і кісткових з'єднань. Криволінійний характер мають пройма, окат, лінія горловини, бічні лінії, лінія талії. Саме завдяки їх кривизні виникає можливість підгонки одягу по фігурі.

При створенні форми одягу криволінійний крій переслідує різні цілі: це відтворення форми фігури людини повністю або частково. Це здійснюється різними прийомами: за допомогою виточок, підрізів, рельєфів і ін. засобів.

Як вже наголошувалося, при створенні одягу від цілого шматка тканини або заснованої на прямолінійному крої краще використовувати м'які, тканини які добре драпіруються, оскільки з жорстких матеріалів така форма виглядає громіздкою і незграбною. Криволінійний крій знаходить своє краще втілення в щільних, формоутворювальних матеріалах, таких як драп, сукно, тафта, парча і ін.

Описаний спосіб найбільш активно використовується при створенні сучасного одягу і, мабуть, є єдиним способом, який може бути з успіхом використаний в чистому вигляді.

Утворення форми одягу на основі окремих елементів крою

Цей метод застосовують при створенні форми одягу з жорстких, матеріалів, що виключають волого-теплову обробку: плівкові матеріали, матеріали з водовідштовхувальним просоченням, штучні шкіри і т.д. Особливістю їх є те, що вони мають незначний степінь розтяжності, тому одяг, який з них виготовляється, повинен мати достатню свободу облягання. В той же час, через свою жорсткість, такі матеріали не здатні драпіруватися, а значить, якщо створений одяг має значний об'єм, то одяг непривабливо стирчатиме, мати погану посадку.

Цей спосіб достатньо специфічний, хоча і є, по суті, проміжним між способом створення форми від шматка і формоутворення за допомогою крою. Іноді він дуже близький до прямовикроєного утворення форми одягу.

При використовуванні цього способу одяг будується з окремих модулів, що мають певну геометричну форму. Наявність виточок при цьому усувають, і надлишки тканини забирають в шви.

Обов'язковою умовою створення форми з окремих елементів є визначення числа і конфігурації цих елементів, а також напряму швів, по яких вони об'єднуються в єдине ціле. При цьому швам надається особливе значення: вони повинні бути гранично чіткими, геометрично чистими, вони повинні членувати форму в гармонійних відносинах. Іншими словами, в такому одязі шви набувають не тільки конструктивне, але і декоративне значення.

Специфікою утворення форми тут є і те, що число швів повинне бути не дуже великим, але і не дуже малим.

Технологія виготовлення форми розрахована на спеціальні способи з'єднання елементів: склеюванням, зваркою струмами високої частоти і т.д.

За допомогою цього способу здійснюється також створення форми з натурального хутра. Важливим моментом при цьому є підбірка хутра по малюнку, забарвленню, напряму ворсу. Будучи цінною сировиною, він вимагає уважної підбірки і визначення найраціональнішої кількості і розташування швів, за допомогою якого утворюється форма.

Розглянуті способи створення сучасної форми одягу рідко застосовуються ізольовані один від одного. Так, наприклад, нарядний туалет може бути побудований весь за принципом драпірованого шматка тканини, і лише фрагмент його може бути викроєним. Або навпаки, основу його може складати викроєна форма (наприклад, вузьке облягаюче плаття з доповненням у вигляді палантина, що створює контрастну м'яку об'ємну форму).

І на закінчення хотілося б відзначити, що розглянуті способи створення форми не є самі по собі застиглою грамотою. Так само, як все на світі, вони міняються і розвиваються.

Перелік основної та додаткової літератури, що рекомендується при вивчені дисципліни «Проєктування пластичної форми одягу»

 1.  Акилова З.Т., Петушкова Г.И., Пацявичюте А.А. Моделювання одягу на основі принципу трансформації (нові прийоми розробки модних форм одягу): Навчальний посібник для вузів. – М.: Легпромбитіздат, 1993. – 200 с.
 2.  Бердник Т.О. Основи художнього проектування костюма і ескізної графіки. (сірий. “підручники ХХІ століття”). Ростов н/Д: Фенікс, 2001. – 320 с.
 3.  Білевич А.Ю. Деякі аспекти використання методів об’ємно-просторового пошуку під час створення форми одягу // Легка промисловість. – 2003. -№4. – З. 54-55.
 4.  Білевич А.Ю. Особливості створення форми одягу методом наколки // Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Хмельніцький: ХIКМШВ, 2003. –С. 118-120.
 5.  Горина Г.С. Моделювання форми одягу.– М.: Ліг. і пищ. пром-сть,1982.-184 с.
 6.  Дворак М., Ксик М., Шиллер Е. Рисунок і проблема пластики в швейному виробництві: Пер. з польск.- М.: Легка індустрія, 1965. - 156 с.
 7.  Єрмилова В.В., Єрмилова Д.Ю. Моделювання і художнє оздоблення одягу. – М.: Майстерність; 2001.–184 с.

9.  Кащенко О.Д., Козлова Т.В. Покупцю про одяг і моду. – М.:Экономика, 1986.–   159с.

 1.  Козлова Т.В., Ритвінська Л.Б., Тимашева З.Н. Моделювання і художнє оздоблення жіночого і дитячого одягу. – М.: Ліг. індустрія,1990.– 318 10.

с.

 1.  Коробцева Н.А. Процес конструювання виробів методом муляжирования (повідомлення 1) // Швейна промисловість. – 1995. -№2. – З. 22-25.
 2.  Коробцева Н.А. Процес конструювання виробів методом муляжування (повідомлення 2) // Швейна промисловість. – 1996. -№2. – С. 42-43.
 3.  Кочедикова М. Винтовой крій // Ательє. – 2005. -№5. – З. 46-48.
 4.  Литвина Л.М., Леонидова И.С., Турчановская Л.Ф. Моделювання і художнє оздоблення жіночого і дитячого одягу. – М.: Ліг. індустрія, 1972. - 392 з.
 5.  Матузова Е.М., Соколова Р.І, Гончарук Н.С. Мода і крій /Під ред. Аль-Хаббаль Л.А. – Ізд-е 3-е, перероб. і доп. – М.: 2001. – 192 с.
 6.  Метод розкрою муляжуванням /Пер. з француз. Третьяковой Т.В., Капицыной Н.Э. – М.: Ліг. індустрія, 1967. – 80 с.
 7.  Найденська Н., Новокщенова І., Трубецкова І., Людина. Образ. Стиль. – М.: 2001. – 192 с.
 8.  Орленко Л.В. Термінологічний словник одягу. – М.:Легпромбытиздат,1996.
 9.  Пармон Ф.М. Композиція костюма. – М.: Легпромбитіздат, 1985. – 264 с.
 10.  Сучасна енциклопедія Аванта. Мода і стиль/ Глав. ред. В.А. Володін. – М.: Аванта +, 2002. – 480  с.
 11.  Соріни, сестри. Презентація зовнішності або фігура в одязі і без. М.: Видавництво ГНОМ і Д, 2001. –224 с.
 12.  Сафина Л.А., Тухбатуллина Л.М, Хам матова В.В. Дизайн костюма  Ростов-на-Дону „Феныкс” 2006.- 390 с.
 13.  Петрушкова Г.И. Проектырование костюма . М. Издательский центр „ Академия”, 2006 .-4 16 с
 14.  Тканко З., Коровіцький О. Моделювання костюма в Україні ХХ століття: Навчальній посібник. – Львів: Відавніцтво “Браті Сиротинські і До”, 2000. – 96 с.
 15.  Черемних А.И. Основи художнього конструювання жіночого одягу. – М.: Ліг. і пищ. пром-сть, 1983. - 192 с.
 16.  Періодична література (журнали моделей одягу, “Легка промисловість”, “Текстильна промисловість”, “Швейна промисловість”, “Текстиль” і т. ін.).

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

79663. London 22.39 KB
  London with its suburbs hs popultion of bout 11 million people. London hs been cpitl for nerly thousnd yers. The most fmous of them re the Tower of London where the crown jewels re kept Westminster bbey nd St.
79664. Krasnodar 16.57 KB
  I ws born in Krsnodr. The history of Krsnodr begn in 1793. The popultion of Krsnodr is more thn 800 000 people.
79665. The United States of America 20.59 KB
  The United Sttes is lnd of rivers nd lkes. The United Sttes re riebii nturl nd minerl resources.
79666. Education in the Russian Federation 21.38 KB
  Every boy or girl must get secondry eduction. Eduction in Russi is compulsory up to the 9th form inclusive. If pupil of secondry school wishes to go on in higher eduction he or she must sty t school for two more yers.
79667. Russia 20.03 KB
  The vst territory of Russi lies in the estern prt of Europe nd the northern prt of si. Russi is wshed by twelve ses nd three ocens. Russi borders on mny countries such s Mongoli nd Chin in the southest Finlnd nd Norwy in the northwest nd so on.
79669. New York 16.14 KB
  New York is divided into 5 prts: The Bronx Brooklyn Mnhttn Queens nd Stten Islnd. In New York mny districts nd lnd mrks is wellknown s well s bridges skyscrpers nd prks. The most fmous plces in New York is Times Squre ldquo;The crossrods of the Worldrdquo; Brodwy theter nd others.
79670. Higher education in the USA 16.29 KB
  Most of the students bout 80 per cent study t public institutions of higher eduction becuse tuition fees here re much lower. In the US higher eduction is period of dvnced study following the completion of secondry eduction.
79671. Pollution 16.58 KB
  In this world round us there re two things tht do not belong to ny one country: ir nd ocen wter. Mny ships sil in the ocen wter fishing ships some ships crrying people some crrying oil. In cse of ships losing some of the oil in the wter the wter becomes dirty. we must lern to protect the wter the ir nd the erth from pollution.