36615

РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ

Конспект

Менеджмент, консалтинг и предпринимательство

Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління призначений для студентів спеціальності 6. Конспект лекцій з дисципліни Регіональне управління складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки молоді та спорту України.

Украинкский

2013-09-23

584.5 KB

49 чел.

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Маріупольський державний університет

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ

«РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ»

(ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ  «МЕНЕДЖМЕНТ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ  «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ»

(УСІХ ФОРМ НАВЧАННЯ)

МАРІУПОЛЬ – 2011


УДК 65.291.21.73

Перепадя Ф.Л. Регіональне управління [конспект лекцій для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання)]/   Перепадя Ф.Л. – Маріуполь: МДУ, 2011. – 102 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Регіональне управління » призначений для студентів спеціальності 6.030601 «Менеджмент організацій» усіх форм навчання. Дисципліна є варіативною для студентів зазначеного фаху і передбачає вивчення історичних аспектів менеджменту, закономірностей його розвитку, основних принципів та значення дисципліни на сучасному етапі розвитку людства. Конспект лекцій з дисципліни «Регіональне управління» складено на підставі відповідних нормативних вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Рецензенти:          к.е.н., доцент, заступник завідувача кафедри

                                      менеджменту Маріупольського державного

                                      університету Мацука В.М.

к.е.н., доцент кафедри менеджменту

Маріупольського державного університету Єсаян Е.М.

Затверджено на засіданні 

кафедри менеджменту МДУ

протокол № 7

від «16» лютого 2011 р.

© Перепадя Ф.Л.

© Маріуполь, МДУ

План

Тема 1 Сутність і завдання регіонального управління ..............................3 

Тема 2 Поняття "регіон", "економічний район ".........................................7 

Тема 3 Економічна система та її елементи ................................................17

Тема 4 Типи господарських систем ............................................. .............20 

Тема 5. Теорії розміщення регіонального виробництва ..........................26 

Тема 6. Методи досліджень в регіональному управлінні ........................45

Тема 7. Основи регіонального управління економікою ..........................49 

Тема 8. Регіональний розвиток: цілі, критерії та методи управління ….62 

Тема 9.  Фактори соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів………………………………………………...78 

Тема 10.  Методи управління регіональною економікою ........................89 

Тема 11. Організація управління економікою регіону .............................94 


Тема 1. Сутність і завдання регіонального управління

  1.  Сутність регіонального управління
  2.  Завдання регіонального управління

1. Сутність регіонального управління

Регіональний менеджмент як один з видів спеціального менеджменту являє собою сукупність принципів, методів, форм і засобів впливу на господарську діяльність регіону.

З точки зору сучасної української практики регіональний менеджмент - це управління соціально-економічними процесами в регіоні в умовах переходу його господарства до ринкових відносин.

Суть переходу від планово-директивної системи управління господарством регіону до регіонального менеджменту полягає в таких змінах, як:

орієнтація розвитку регіону на вирішення соціальних проблем, на відтворення умов, що забезпечують високу якість та високий рівень життєдіяльності людини як найвищої цінності суспільства;

формування організаційно-економічних умов для реалізації усіма господарюючими суб'єктами регіону принципів економічної свободи та господарської самостійності;

орієнтація інвестиційної та структурной політики регіону на попит і потреби ринку, на запити внутрішніх позарегіональних споживачів та організація виробництва тих видів продукції, які користуються попитом на міжрегіональному та зарубіжному ринках і можуть сприяти підвищенню фінансової самостійності регіону;

формування і розвиток регіонального маркетингу як основи розробки та реалізації програм поточного та стратегічного розвитку регіону;

перехід від регіональної статистики до регіонального моніторингу з використанням сучасної інформаційної бази для здійснення системного аналізу і контролю соціально-економічної, політичної та екологічної ситуації в регіоні;

оцінка кінцевого результату регіонального менеджменту в залежності від ступеня відповідності рівня економічного розвитку регіону і рівня життєдіяльності населення (соціальні стандарти, бюджетна забезпеченість, структура доходів і витрат сімей, екологія, демографічна ситуація, екологічна безпека тощо).

Регіональний менеджмент можна розглядати як науку і практику управління соціально-економічними процесами регіону в умовах ринкової економіки. Наукові основи регіонального менеджменту - це система наукових знань, яка є його теоретичною базою: Принципи регіонального менеджменту; методи і моделі регіонального менеджменту; механізми регіонального менеджменту; система регіонального менеджменту. Наукові основи регіонального менеджменту в нашій країні знаходяться в стадії формування. Зарубіжний досвід мало придатний до специфіки територіальної організації Україна з її величезними просторами, різноманіттям природно-кліматичних, національних, історичних та інших особливостей. Тим не менше досвід формування регіонального менеджменту в країнах з ринковою економікою може бути використаний для аналізу нашого власного досвіду і практики, а також для використання деяких його елементів формується в системі регіонального менеджменту в Україну.

2. Завдання регіонального управління

Регіональний менеджмент функціонує відповідно до законів розвитку ринкової системи господарювання, і його механізм повинен забезпечувати гнучке регулювання соціально-економічних процесів у регіоні в ринкових умовах.

Перед регіональним менеджментом як наукою управління стоїть завдання знайти і розробити механізми, методи і засоби, які дозволять забезпечити найбільш ефективне досягнення цілей і завдань регіонального розвитку.

Завдання і об'єкт регіонального управління. Завдання регіонального менеджменту різноманітні і обумовлені особливостями перехідного періоду.

У процесі переходу від планово-централізованої до ринкової системи регулювання господарства регіону руйнуються вертикальні зв'язки, зароджуються і стабілізуються горизонтальні, внутрішні міжрегіональні зв'язки. З перекладом частини господарства регіону на ринкові відносини змінюється функціональна структура механізму регіонального управління, що веде до деформації і скорочення його організаційної та ієрархічної структури. Різко зростає роль опосередкованих методів взаємодії суб'єктів і об'єктів федерального, регіонального та муніципального управління, ускладнюються їхні господарські зв'язки, відносини з приводу використання власності і т.д. Все це служить об'єктивною основою для становлення та розвитку регіонального менеджменту, завдання якого відрізняються від завдань планово-директивної системи територіального управління. У число основних задач регіонального менеджменту входить:

забезпечення розширеного відтворення умов життєдіяльності населення регіону, високого рівня і якості життя;

економічна та соціальна трансформація господарства регіону, аналіз, прогнозування та програмування регіонального розвитку;

оптимізація фінансових потоків, формування умов та механізмів зміцнення економічної бази регіону і муніципальних утворень;

забезпечення екологічної безпеки в регіоні, захист навколишнього середовища;

формування та реалізація структурної, інвестиційної та науково-технічної політики в регіоні, створення та розвиток ринкової інфраструктури.

Виходячи із сутності, змісту і завдань регіонального менеджменту, сформульованих вище, його об'єкт можна класифікувати за такими основними ознаками.

Належність об'єкта до тієї чи іншої форми власності (федеральна, муніципальна, власність суб'єкта Федерації).

Характер продукції або послуг, вироблених суб'єктом господарювання (продукція цілком або в основному споживається всередині регіону, продукція має міжрегіональне споживання, експортна продукція та ін).

Характер і ступінь впливу суб'єкта господарювання на економічні, соціальні, екологічні та інші процеси в регіоні.

Відтворення умов життєдіяльності населення, задоволення потреб людей поза сферою виробництва (охорона здоров'я, задоволення потреб в освіті та культурі, соціальний захист і підтримка).

Аналіз наведеної класифікації об'єктів дозволяє зробити висновок про те, що до об'єктів регіонального менеджменту можна віднести всі господарські одиниці регіону. Однак безпосереднім об'єктом регіонального менеджменту є підприємства та організації, віднесені до власності суб'єктів Федерації, а також інфраструктурні ланки, діяльність яких спрямована на відтворення умов життєдіяльності населення поза сферою виробництва. На зазначені об'єкти регіональний менеджмент надає пряме (безпосереднє) вплив, на всі інші об'єкти - опосередковане.

Тема 2. Поняття "регіон", "економічний район"

1. Відмінність понять регіон і економічний район

2. Проблеми регіонального розвитку

3. Закордонна практика у дослідженні поняття регіон і економічний район

1. Відмінність понять регіон і економічний район

Актуальність розгляду проблеми розмежування понять і визначень, з'ясування сутнісного змісту деяких економічних категорій обумовлюються зростанням ролі регіонального управління, становленням місцевого самоврядування, впливом територіальних організацій на соціально-економічний розвиток територій. У зв'язку з цим необхідні:

облік місцевих ресурсів та специфіки при виробленні критеріїв, методики та інструментарію управління використанням соціально-економічного потенціалу;

опора на економічний стан і рівень розвитку муніципальних утворень і регіонів;

страхування від впливу на процеси, що відбуваються внутрішніх і зовнішніх факторів, без чого неможливі високоефективна організація управління та прийняття рішень місцевими органами влади і управління. Проблеми вдосконалення управління соціально-економічним потенціалом з метою прискорення соціально-економічного розвитку регіонів, муніципальних утворень у процесі регіонального відтворення в умовах децентралізації - тема нова, мало вивчена у вітчизняній науці та практиці.

Вітчизняна економічна наука з 70-х років минулого століття основну увагу приділяла вивченню теорії та розробці практичних рекомендацій, що стосуються регіонального відтворення та управління ресурсами. Разом з тим багато питань інтенсифікації використання потенціалу розвитку муніципальних утворень, розробки життєздатних моделей ефективного використання місцевих ресурсів залишаються недостатньо вивченими і дискусійними у науці і злободенними - у практичній діяльності. У їх числі:

- ефективність управління соціально-економічним потенціалом у регіонах;

- співвідношення місцевих, регіональних і федеральних інтересів;

- формування місцевих і регіональних ринків та їх інфраструктури;

- інвестиційна політика;

- управління майном при різних формах власності;

- підвищення ефективності використання місцевих pecypсов;

- інтенсифікація використання ресурсів та інші проблеми.

Що стосується питань відпрацювання методики оцінки впливу специфіки територіальної організації та розвиненості соціально-економічного потенціалу на фінансово-економічний стан муніципальних утворень і регіонів, Вироблення інноваційних підходів в управлінні економічним розвитком урахуванням об'єктивних зовнішніх і внутрішніх факторів, то вони сьогодні залишаються на рівні дискусій.

Виняткова важливість дійсно наукового забезпечення радикальних ринкових перетворень, створення (збереження) єдиного ринкового простору в поєднанні з формуванням регіональних ринків, з розвитком місцевого самоврядування визначила гостру необхідність більш поглибленого вивчення питань підвищення ефективності діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування у сфері регіонального управління.

2. Проблеми регіонального розвитку

Нам належить вивчити дві головні проблеми регіонального розвитку:

формування і функціонування соціально-економічного комплексу регіону;

регіональне управління (політичне, економічне, соціальне, екологічне) в нових умовах.

Таке вивчення передбачає регіональний аналіз усіх факторів і явищ, що впливають на регіональний розвиток: історичних, природно-ресурсних, етнічних, релігійних, екологічних, політичних, а також внутрішньорегіональних і міжрегіональних зв'язків. Ми звернемося до наукових методикам, що використовують управлінські та юридичні науки, економічну історію, економічну і соціальну географію, демографію, соціологію, статистику, релігієзнавство, етнографію, екологію і т.д.

Розглядаючи методологічні аспекти, важливо визначитися з понятійним інструментарієм, і в першу чергу з поняттям "регіон". Справа в тому, що і в нашій, і в зарубіжній науковій літературі немає чіткого визначення цього поняття, що є однією з причин різноманіття напрямків і методологічних концепцій у сучасних регіональних дослідженнях в Україні та за кордоном.

В економічній літературі найчастіше фігурують два поняття регіону, причому досить часто між поняттями "регіон" та "район" ставиться знак рівності. Так, ряд авторів під регіоном розуміють певну частину народногосподарського комплексу країни, що відрізняється географічними умовами та природно-ресурсною спеціалізацією. Ці райони є відносно замкнутими як у виробничо-технічному, так і в економічному відношеннях. Інші під регіоном розуміють одиницю адміністративного поділу країни: край, область, місто.

3. Закордонна практика у дослідженні поняття регіон і економічний район

Зарубіжні вчені-регіоноведи трактують поняття "регіон" по-своєму. Визнаючи існуючу плутанину у визначенні понять "регіон" та "район", американські професори П. Джеймс та Дж. Мартін у своєму капітальному дослідженні "Всі можливі світи" пишуть: "Зазвичай під словом" регіон "розуміється цілісна ділянка території, що відрізняється деякою однорідністю в своїй основі, але не володіє чіткими кордонами. Більш того, це слово часто вживають для позначення досить великих територій, що утворюють головні підрозділи континентів. Але в професійній мові географів, використовують тут, слово "регіон", або "район", застосовують по відношенню до територій самої різної площі, які характеризуються певною однорідністю, що є специфічною і служить підставою для того, щоб виділити ці теріторії ". У роботах американських вчених, втім, як і вітчизняних дослідженнях, зустрічаються різні визначення поняття "район". Так, професор Гарвардського університету писав: "Ми можемо визначити державу. Воно має організацію, кордони та назву. Вона має записану історію. Але що таке район? Звичайно, це не політична і не адміністративна одиниця. Ми можемо сказати лише, що це територія, що відрізняється досить характерними ознаками для того, щоб відокремити її від сусідів ".

На запит підкомітету з районування Комітету національних ресурсів конгресу США від різних наукових центрів, що займаються проблемами регіонознавства та економічного районування, були отримані такі відповіді:

- Чиказький університет, професор В. Джонс: "Район - це територія, всередині якої є однорідність в одне або декількох відносинах".

- Північна Кароліна, професор Вуфтер: "Район - територія, в межах якої поєднання природних і економічних факторів створило однорідність економічної, соціальної структури".

- Міннесотський університет, професор Р. Хартсхорн: "Район - це безперервна територія, в межах якої є в деякій мірі однорідність у загальному (природному культурному) ландшафті".

Ще один учений з Чикаго - Р. Платт сказав, що поняття "район" - це "територія, виділена на основі загальної однорідності характеру землі і загальної однорідності її використання".

На підставі отриманих суджень, а також виходячи з власних поглядів Комітет з районування дав таке тлумачення: "Під районом взагалі слід розуміти територію, xaрактеризуючу однорідністю в одному або декількох відношеннях (аспектах)".

З роками за кордоном змінювалися погляди на регіональний процес. На думку Е. Куклінські, регіональний розвиток, регіональні проблеми довгий час "розглядалися з точки зору матеріального підходу. Будівництво нових фізичних об'єктів, таких як фабрики і дороги, визнавалося найважливішим внеском в розвиток даного регіону. Нині найбільш значущим є нематеріальний підхід. Концепція регіонального розвитку, орієнтована на знання та інновації, домінує не тільки в науковій, але також і в практичній сфері у все зростаючій кількості країн ".

До речі, Е. Куклінські розглядає регіони як складові частини просторової економічної системи, де панують сили конкуренції. "Регіони, які - завдяки своїй більш високої конкурентоспроможності - можуть залучити значну частку вітчизняного та закордонного ринку ... Таким чином, регіони можна в принципі розглядати як острови інновацій та духу підприємництва у більш широкому контексті просторової мережі".

Необхідно підкреслити, що інтерес до регіонознавства, до соціально-економічного районування своїх територій характерний не тільки для США, але і для Канади, Франції, Великобританії, Німеччини, Китаю. Особливо активізувалися "регіональні ідеї" в Європі. 4 грудня 1996 р. більше 300 європейських регіонів з різними територіями, політико-адміністративного устрою, що представляють інтереси понад 400 млн. своїх громадян, прийняли Декларацію про регіоналізм в Європі. Головний мотив прийняття Декларації - прагнення до подальшої регіоналізації в інституційних рамках своїх країн. Ініціатором прийняття Декларації була Асамблея регіонів Європи, яка у своїй програмі дій прагне до визнання регіоналізму не лише в Європейському союзі, але і за його межами.

У Декларації записано, що поняття "регіон" "є виразом певної політичної самобутності, яка може приймати самі різні політичні форми, що відображають демократичну волю кожного регіону приймати ту форму політичної організації, якому він віддає перевагу. Регіон сам обирає своє керівництво і встановлює знаки відмінності його представництва ".

Поняттю "регіон" приділяється багато уваги і в сучасній економічній, географічній та містобудівній літературі. Найбільш часто вживаними критеріями для формування поняття "регіон" є:

географічні (розташування, величина території і кількість населення);

виробничо-функціональні (специфіка переважаючих видів діяльності);

містобудівні (характер забудови об'єктів виробничої діяльності, житла та обслуговування);

соціологічні (норми спілкування, поведінки).

Така різноманітність критеріїв ускладнює повне розкриття сутності регіону в одному визначенні. Адже регіон повинен розглядатися одночасно і як елемент територіальної організації національного господарства, і як елемент системи розселення, і як елемент соціальної організації суспільства - місця всіх сфер життєзабезпечення і життєдіяльності людини.

Регіон - цілісна система зі своїю структурою, функціями, зв'язками із зовнішнім середовищем, історією, культурою, умовами життя населення. Її характеризують: висока розмірність; велика кількість взаємопов'язаних підсистем різних типів з локальними цілями; багатоконтурне управління; ієрархічність структури; неповна визначеність станів елементів. У функціонуванні регіону визначальну роль грає населення, трудові колективи. Ефективне управління регіоном, містом принципово неможливо без урахування соціального фактора. Залежність між елементами цієї складної системи не може бути описане лінійними функціями, тому що життя суспільства зазвичай характеризується нелінійними процесами. Вивчення суспільного життя в регіоні можливо тільки на основі структуризації, тобто виділення підсистем, спільне функціонування яких визначає динаміку розвитку регіону.

Як соціально-економічна система регіон може бути представлений сукупністю п'яти основних підсистем, до яких відносяться:

- системоутворююча база;

- сістемообслуговуючий комплекс;

- екологія;

- населення;

- інфраструктура ринку.

Головним фактором, що забезпечує взаємозв'язок і взаємодію зазначених підсистем, інтегруючим їх в єдину соціально-економічну систему, є діяльність людей. Людина - органічна частина кожної з підсистем. Він являє собою частину природи, основний компонент продуктивних сил національного господарства і, нарешті, частина населення, так як через зв'язки і відносини з іншими людьми утворює власну соціально-територіальну спільність.

Отже, грунтуючись на вищесказаному, можна прийняти за основу наступне визначення регіону.

Регіон - це територія в адміністративних межах суб'єкта Федерації, що характеризується: комплексністю, цілісністю, спеціалізацією і керованістю, тобто наявністю політико-адміністративних органів управління.

Комплексність господарства регіону означає збалансованний, пропорційний погоджений розвиток продуктивних сил регіону. Це такий взаємозв'язок між елементами господарства, коли ефективно виконується основна народногосподарська функція - спеціалізація регіону, не спостерігається значних внутрішньорегіональних диспропорцій і зберігається здатність регіону здійснювати у своїх межах розширене відтворення на основі наявних ресурсів.

Показниками комплексності регіонального господарства можуть бути: Відсоток продукції всередині регіонального виробництва споживається в самому регіоні; питома вага продукції міжгалузевого застосування; ступінь використання регіональних ресурсів. Комплексність і цілісність служать передумовами відносного відокремлення регіонів у рамках національного господарства. Вони виявляються в тому, що частина відтворювальних зв'язків обмежується цією територією і на цій основі утворюється відносна самостійність.

Для визначення регіональної спеціалізації, на думку регіоноведів, найбільш суттєвими показниками є:

- індекс рівня спеціалізації регіону по галузям;

- індекс ефективності спеціалізації (відношення обсягу виробництва на одиницю витрат в регіоні до такого ж показника по Україні);

- загальний індекс спеціалізації (твір попередніх приватних індексів).

Як зазначалося вище, важливою ознакою регіону є керованість, безпосередньо пов'язана з адміністративно-територіальним поділом країни. І тут важливо підкреслити, що керованість в певній мірі сприяє цілісність регіону, бо адміністративно-територіальні органи повинні забезпечувати координацію (управління) всіх елементів суспільного господарства: Матеріального виробництва, природно-ресурсних потенціалів, інфраструктури, трудових ресурсів, а також різноманіття зв'язків - торговельних, фінансових, соціальних, екологічних, виробничих, які мають певну просторову і тимчасову стійкість.

Економічна самостійність регіону виражає ступінь забезпеченості його економічними (в першу чергу фінансовими) ресурсами для самостійного, зацікавленого і відповідального рішення соціально-економічних питань, які входять до компетенції регіонального рівня господарювання.

Виділимо ще кілька понять, які часто фігурують в економічній літературі, присвяченій регіональним проблемам. Розглянемо такий термін, як "національно-територіальний устрій". У ньому в якості одного з критеріїв членування території виступає національний склад населення, а самі національні питання вирішується шляхом надання національно-територіальним утворенням елементів державності.

Безпосередньо з регіоном пов'язане й інше поняття - "територіальна організація суспільства". У широкому сенсі слова це поняття охоплює всі питання, що стосуються: територіального поділу праці; розміщення продуктивних сил; регіональних відмінностей у виробничих відносинах; розселення людей; взаємовідносин суспільства і навколишнього середовища; регіональної соціально-економічної політики; місця регіону в міжнародному та загальнодержавному поділі праці.

Можна виділити і таке поняття, як "регіональний поділ праці" - спеціалізація регіонів на виробництві певних видів товарів і послуг та подальшому обміні ними. Необхідно мати уявлення і про наступні терміни.

Промисловий вузол - група підприємств різних галузей, зосереджених в одному місці, побудованих, як правило, за єдиним проектом і мають загальні обслуговуючі та допоміжні об'єкти і споруди.

Агломерація - територіально-господарське поєднання, яке:

- виникає на базі великого міста (кількох міст) і створює значну зону урбанізації;

- відрізняється високим ступенем територіальної концентрації промисловості, інфраструктури та щільності населення;

- робить вирішальний вплив на економіку і соціальне життя навколишньої території;

- показує високий ступінь комплексності господарства і територіальну інтеграцію населення.

Територіально-виробничий комплекс (ТВК) - значна територія, де розташована група взаємопов'язаних підприємств і організацій, що складають єдиний технологічний ланцюжок, комплексно використовують природні ресурси і одержують додатковий ефект за рахунок скорочення транспортних витрат.

Міжгалузевий територіальний комплекс - інтегровані на території галузеві виробництва, що входять одночасно в загальнодержавну систему міжгалузевих утворень і мають єдину програму розвитку.

Економічний район - цілісна територіальна частина національного господарства країни зі своєю спеціалізацією і міцними внутрішніми економічними зв'язками, основна ланка в системі економічного районування країни. За своїм внутрішнім змістом термін відповідає більш гнучкого поняттю "регіон".

Економічні зони – групи збільшених районів, що виділяються по ряду ознак (територіальною, природно-сировинною, географічною і т.д.).

Контрольні питання

Що таке національна економіка?

Намалюйте схему відтворювальних процесів в економіці.

Що мається на увазі, коли говорять про "реальну економіку"?

Яке співвідношення існує між поняттями "регіон" та "економічний район"?

Дайте визначення поняття "регіон".

Що означають цілісність регіону і комплексність господарства регіону?

Наведіть класифікацію регіонів.

Які показники використовуються для визначення регіональної спеціалізації? Розкрийте суть кожного показника.

Розкрийте терміни "промисловий вузол", "територіально-виробничий комплекс", "міжгалузевий територіальний комплекс" "економічний район", "агломерація".


Тема 3. Економічна система та її елементи

1. Елементи економічної систем

2. Історія виникнення економічних систем

1. Елементи економічної системи

Сукупність усіх економічних процесів, що відбуваються в суспільстві на основі діючих в ньому майнових відносин і організаційних форм, являє собою економічну систему цього суспільства. Зрозумівши суть системи, можна зрозуміти численні закономірності господарського життя суспільства.

Елементи економічної системи. Основними елементами економічної системи є:

соціально-економічні відносини, що базуються на сформованих у кожній економічній системі формах власності на економічних ресурсах та результатах господарської діяльності;

організаційні форми господарської діяльності;

господарський механізм, тобто спосіб регулювання економічної діяльності на макроекономічному рівні;

конкретні економічні зв'язки між господарюючими суб'єктами.

2. Історія виникнення економічних систем

В останні півтора-два століття в світі діяли різні типи економічних систем: дві ринкові системи, в яких домінує ринкове господарство, - ринкова економіка вільної конкуренції (чистий капіталізм) і сучасна ринкова економіка (сучасний капіталізм) і дві неринкові системи - традиційна і адміністративно-командна. У рамках тієї чи іншої економічної системи існують різноманітні моделі економічного розвитку окремих країн і регіонів. Розглянемо характерні риси основних типів економічних систем.

Ринкова економіка з вільною конкуренцією (чистий капіталізм). Хоча ця система склалася в XVIII ст. і припинила своє існування в кінці XIX - у перших десятиліттях XX ст. (у різних країнах по-різному), однак дуже багато її елементів увійшли в сучасну ринкову систему.

Відмінними рисами ринкової економіки з вільною конкуренцією були:

- приватна власність на інвестиційні ресурси;

- ринковий механізм регулювання макроекономічної діяльності, заснований на вільній конкуренції;

- наявність безлічі самостійно діючих покупців і продавців кожного продукту і товару.

Однією з головних передумов до виникнення чистого капіталізму виступає особиста свобода всіх учасників економічної діяльності - не тільки капіталіста-підприємця, а й найманого працівника.

Вирішальною умовою економічного прогресу стала свобода підприємницької діяльності тих, хто мав капітал. Був досягнутий новий рівень розвитку людського чинника - головної продуктивної сили суспільства. Найманий працівник і капіталіст-підприємець виступали як юридично рівноправні агенти ринкових відносин. Поняття "вільний найманий працівник" передбачає право вільного вибору покупця робочої сили, місця її продажу, тобто свободу пересування в межах ринку праці. Подібно всякому товаровласнику, реалізувавши свій товар і отримав за нього гроші, найманий працівник мав свободою вибору предметів і способів задоволення потреб. Зворотною стороною свободи вибору напрямку розвитку стала особиста відповідальність за підтримання робочої сили в нормальному стані, за правильність прийнятого рішення, за дотримання умов трудової угоди.

Фундаментальні завдання економічного розвитку в розглянутій економічній системі вирішуються опосередковано, через ціни та ринок. Коливання цін, їх більш високий чи низький рівень служать індикатором суспільних потреб. Орієнтуючись на кон'юнктуру ринку, рівень і динаміку цін, товаровиробник самостійно вирішує проблему розподілу всіх видів ресурсів, виробляючи ті товари, які користуються попитом на ринку.

Підприємці прагнуть отримувати все більший дохід (прибуток), гранично економно використовувати природні, трудові та інвестиційні ресурси та максимально широко реалізовувати такий ресурс, як свої творчі та організаційні (так звані підприємницькі) здібності в обраній ними сфері діяльності. Це служить потужним стимулом розвитку і вдосконалення виробництва, розкриває творчі можливості приватної власності.

 

Тема 4. Типи господарських систем

1. Поняття господарської системи

2. Державні галузеві та загальнонаціональні програми

3. Види господарських систем

1. Поняття господарської системи

Сучасна ринкова економіка представлена кількома типами господарських систем. Англійський економіст Фрідріх фон Гаєк особливо відзначає "випереджальну подію" ділову активність, ініціативу і самостійність господарюючих суб'єктів, що діють у специфічних умовах даних господарських систем. Самі господарські системи можуть підрозділятися на кілька типів.

Під господарською системою розуміється система виробничо-економічних відносин, яка визначає порядок взаємодії суб'єктів господарювання у межах певних правил і умов, обумовлених або встановлених законодавством цієї держави.

В останні два століття в світі діяли різні типи господарсько-економічних систем.

У ринковій економіці ціни на товари і послуги встановлює ринок під впливом попиту.

Згідно з чинним на ринку законом попиту, обсяг покупок обернено пропорційний рівню цін. При зниженні цін зробити покупку може велика кількість споживачів, а при підвищенні цін - кількість покупців скорочується.

У рамках певних господарських систем можуть існувати різні моделі ринкових економік. Всі вони широко представлені в сучасному світі. З усіх господарських систем ринкова система виявилася найбільш гнучкою: вона здатна перебудовуватися, пристосовуватися до мінливих внутрішнім і зовнішнім економічним умовам.

У другій половині XX ст., коли широко розгорнулася науково-технічна революція і стала особливо швидко розвиватися виробнича і соціальна інфраструктура, держава стала набагато активніше впливати на розвиток національної економіки. У зв'язку з цим змінився господарський механізм, організаційні форми господарської діяльності та економічні зв'язки між господарюючими суб'єктами.

У розвинутій ринковій економіці господарський механізм зазнає істотні зміни. Планові методи господарювання отримують подальший розвиток в рамках окремих фірм у вигляді маркетингової системи управління. У той же час на макро-рівні розвиток планових методів пов'язаний з державним регулюванням економіки.

Планомірність виступає як засіб активного пристосування до вимог ринку, в результаті і ключові завдання економічного розвитку отримують нове рішення. Так, питання про обсяг і структуру виробленої продукції вирішується на основі маркетингових досліджень в рамках фірм, а також аналізу пріоритетних напрямків НТП, прогнозу розвитку суспільних потреб на макро-рівні. Прогноз ринку дозволяє завчасно скорочувати випуск застарілих товарів і переходити до якісно новим моделям і видам продукції. Маркетингова система управління виробництвом створює можливість ще до початку виробництва приводити індивідуальні витрати компаній, що випускають основну масу товарів даного виду, у відповідність із суспільно необхідними витратами.

2. Державні галузеві та загальнонаціональні програми

Державні галузеві та загальнонаціональні програми (плани) також істотно впливають на обсяг і структуру вироблених товарів і послуг, забезпечуючи їх більшу відповідність змінюються суспільним потребам.

Завдання використання ресурсів вирішується в рамках великих компаній на основі стратегічного планування з урахуванням найбільш перспективних галузей. У той же час перерозподіл ресурсів на розвиток новітніх галузей відбувається за рахунок бюджетних асигнувань, державних загальнонаціональних і міждержавних програм, проведення НДДКР у пріоритетних напрямах НТР. Наприклад, в даний час реалізуються загальноєвропейські програми "Еврика" і "Еспріт".

Нарешті, завдання розподілу створеного валового національного продукту (ВНП) вирішується не тільки на основі традиційно сформованих форм, але і доповнюється виділенням все більших ресурсів як великими компаніями, так і державою для вкладень у розвиток людського фактора (фінансування систем освіти, в тому числі перепідготовки працівників різної кваліфікації, вдосконалення медичного обслуговування населення, соціальні потреби).

На соціальне забезпечення, реалізацію численних програм боротьби з бідністю в розвинених країнах в даний час прямує не менше 30-40% всіх державних бюджетних асигнувань. Одночасно великі фірми піклуються про своїх співробітників, прагнучи активізувати роботу персоналу, підвищити продуктивність праці, скоротити витрати робочого часу і тим самим зміцнити власну конкурентоспроможність.

Традиційна господарська система. В економічно слаборозвинених країнах існує традиційна економічна система, яка базується на відсталій технології, широкому поширенні ручної праці, багатоукладності економіки. Багатоукладність економіки означає існування в даній економічній системі різних форм господарювання. У ряді країн зберігаються натурально-громадські форми, засновані на громадському колективному веденні господарства та натуральних формах розподілу створеного продукту. Величезне значення має дрібнотоварне виробництво. Воно засноване на приватній власності на виробничі ресурси і особистій праці їх власника. У країнах з традиційною системою дрібне товарне виробництво представлене численними селянськими ремісничими господарствами, які домінують в економіці.

В умовах відносно слабо розвиненого національного підприємництва величезну роль в економіці розглянутих країн часто грає іноземний капітал. У житті суспільства переважають освячені століттями традиції і звичаї, релігійні та культурні цінності, кастовий і становий розподіл, що стримують соціально-економічний прогрес.

Рішення ключових економічних задач має специфічні особливості в рамках різних побутах. Традиційній системі властива активна роль держави. Перерозподіляючи через бюджет значну частину національного доходу, держава спрямовує кошти на розвиток інфраструктури і надання соціальної підтримки найбіднішим верствам населення.

3. Види господарських систем

Адміністративно-командна система (централізовано-планова комуністична). Ця система панувала раніше в CCCР, країнах Східної Європи і в ряді азіатських держав. В останні роки багато вітчизняних і зарубіжних економістів в своїх роботах спробували дати її узагальнену характеристику.

Характерними рисами адміністративно-командної системи є: суспільна (а в реальності державна) власність практично на всі економічні ресурси; монополізація і бюрократизація економіки в специфічних формах; централізоване економічне планування як основа господарського механізму.

Господарський механізм адміністративно-командної системи має ряд особливостей. Він передбачає, по-перше, безпосереднє управління всіма підприємствами з єдиного центру - вищих ешелонів державної влади, що зводить нанівець самостійність господарських суб'єктів. По-друге, держава повністю контролює виробництво і розподіл продукції, в результаті чого виключаються вільні ринкові взаємозв'язки між окремими господарствами. По-третє, державний апарат керує господарською діяльністю за допомогою переважно адміністративно-розпорядчих методів, що підриває матеріальну зацікавленість у результатах праці.

При надмірній централізації виконавчої влади розвивається бюрократизація господарського механізму та економічних зв'язків. За своєю природою бюрократичний централізм не здатний забезпечити зростання ефективності господарської діяльності. Справа тут насамперед у тому, що повне одержавлення господарства викликає небачену за своїми масштабами монополізацію виробництва і збуту продукції. Гігантські монополії, що затвердилися у всіх областях народного господарства і підтримувані міністерствами і відомствами, при відсутності конкуренції не піклуються про впровадження новинок техніки і технології. Для породжуваної монополізмом дефіцитної економіки характерна відсутність нормальних матеріальних і людських резервів у випадку виникнення диспропорцій в народному господарстві.

У країнах з адміністративно-командною системою рішення загальноекономічних завдань мало специфічні особливості. Відповідно до панування ідеологічними установками завдання визначення обсягу і структури продукції вважалася дуже серйозною і відповідальною, щоб передати її рішення безпосереднім виробникам - промисловим підприємствам, колгоспам та радгоспам. Тому структура суспільних потреб визначалася безпосередньо центральними плановими органами. Однак, оскільки деталізувати і передбачати зміну суспільних потреб у таких масштабах принципово неможливо, ці органи керувалися переважно завданнями задоволення мінімальних потреб.

Централізований розподіл матеріальних благ, трудових і фінансових ресурсів здійснювався без участі безпосередніх виробників і споживачів відповідно до заздалегідь вибраними в якості "громадськими" цілями і критеріями на основі централізованого планування. Значна частина ресурсів згідно домінованим ідеологічним установкам прямувала на розвиток військово-промислового комплексу.

Розподіл створеної продукції між учасниками виробництва жорстко регламентувався центральними органами за допомогою повсюдно застосовоною тарифною системою, а також централізовано затверджуваних нормативів коштів, що спрямовуються у фонд заробітної плати. Це вело до переваги зрівняльного підходу в оплаті праці.

Нежиттєздатність цієї системи, її негнучкість та інертність щодо впровадження досягнень НТР, нездатність забезпечити перехід до інтенсивного типу економічного розвитку послужили причиною соціально-економічних перетворень в усіх колишніх соціалістичних країнах. Сьогодні стратегія економічних реформ в цих країнах хоча і визначається орієнтирами розвитку світової цивілізації, однак повністю залежить від внутрішніх можливостей кожної держави.


Тема 5. Теорії розміщення регіонального виробництва

1. Теорія сільськогосподарського штандорта Й. Тюнена

2. Раціональний штандорт промислового підприємства В. Лаунхардта

3. Теорія промислового штандорта А. Вебера

4. Теорія центральних місць

5. Регіональні ринки і просторова теорія ціни

6. Теорії регіональної спеціалізації та міжрегіональної торгівлі

7. Теорія абсолютних і порівняльних переваг Сміта - Рікардо

8. Теорія Хекшера - Оліна

1. Теорія сільськогосподарського штандорта Й. Тюнена

Становлення теорії розміщення (локалізації) прийнято пов'язувати з виходом в 1826 р. книги німецького економіста Й. Тюнена "Ізольована держава в її відношенні до сільського господарства і національної економії". Головним змістом цієї фундаментальної праці було виявлення закономірностей розміщення сільськогосподарського виробництва.

Дослідження Й. Тюнена відрізняли високий рівень абстракції, точні формулювання поставлених завдань. Він припускав наявність економічно ізольованої від решти світу держави, в межах якої є центральний місто, яке є єдиним ринком збуту сільськогосподарської продукції та джерелом забезпечення промисловими товарами. Тут ціна кожного продукту в будь-якій точці простору відрізняється від його ціни в місті на величину транспортних витрат, які приймаються прямо пропорційними вазі вантажу і дальності перевезення.

Й. Тюнен ставить питання: Які форми прийме при встановлених передумовах сільське господарство, і який вплив на його розміщення буде надавати відстань від міста? Він знаходить відповідь на поставлене питання методом зіставлення транспортних витрат на перевезення продукції від місця виробництва до ринку, в результаті чого виявляються зони, найбільш сприятливі (з точки зору мінімізації транспортних витрат) для розміщення в їх межах тих чи інших видів сільськогосподарського виробництва.

Й. Тюнен доводить, що в рамках зроблених припущень оптимальна схема розміщення сільськогосподарського виробництва - це система концентричних кіл (поясів) різного діаметру навколо центрального міста, які поділяють зони розміщення різних видів сільськогосподарської діяльності. Чим вище врожайність (продуктивність), тим ближче до міста має розміщуватися виробництво. У той же час чим дорожче той чи інший продукт на одиницю ваги, тим далі від міста доцільно його розміщення. У результаті інтенсивність ведення господарства знижується в міру віддалення від міста.

Й. Тюнен виділяє шість поясів (кілець) розміщення сільськогосподарської діяльності, грунтуючись на умовах господарювання у своєму маєтку в Мекленбурзі. Ясно, що за інших умов конкретний склад поясів буде іншим, але принцип їх чергування збережеться.

Знаходження відстані, що відокремлює зони розміщення тих чи інших видів сільськогосподарської діяльності від центру збуту, здійснюється за простими формулами. Нехай є "не сільськогосподарські культури, прибутковість яких на одиницю продукції складають т1 і т2, а обсяги їх виробляє" - v1 і v2. Транспортний тариф (на 1т) дорівнює t. Тоді r - відстань від центру, що розмежовує посіви двох культур, знаходиться з рівняння байдужості (рівності різниць між доходом і транспортними витратами):

Одночасно Й. Тюнен обгрунтував основні положення теорії земельної ренти за місцеположенням. Певний продукт продається по одній і тій же ціні незалежно від місця свого виробництва. Земельна рента дорівнює величині економії на транспортних витратах у господарствах, розташованих відносно ближче до центру. Вона максимальна в першому кільці і падає в міру віддалення земельної ділянки від центру. У найбільш віддаленому кільці, де ще ведеться сільське господарство, величина ренти дорівнює нулю. Мінімум транспортних витрат на доставку сільськогосподарської продукції відповідає максимуму земельної ренти.

Мабуть, Й. Тюнен не знав теорії ренти за місцем розташування Д. Рікардо. Тим не менш, починаючи свій аналіз з принципово інших посилок, він приходить до тих самих висновків, що Д. Рікардо.

Робота Й. Тюнена була першим і дуже показовим прикладом використання абстрактних математичних моделей в теорії просторової економіки. Її важливе методичне значення визнане в новій економічній науці.

2. Раціональний штандарт промислового підприємства В. Лаунхардта

Головне відкриття німецького вченого В. Лаунхардта, основна робота якого була опублікована в 1882 р., - метод знаходження пункту оптимального розміщення окремого промислового підприємства щодо джерел сировини ринку збуту продукції.

Вирішальним фактором розміщення виробництва у В. Лаунхардта, так само як і у Й. Тюнена, є транспортні витрати. Виробничі витрати приймаються рівними для всіх точок досліджуваної території. Точка оптимального розміщення підприємства знаходиться в залежності від вагових співвідношень перевезених вантажів і відстаней. Для вирішення цього завдання В. Лаунхардт розробив метод вагового (або локаційного) трикутника.

3. Теорія промислового штандорта А. Вебера

Основна праця німецького економіста і соціолога А. Вебера "Про розміщення промисловості: чиста територія штандорта" був опублікований в 1909 р. Вчений поставив перед собою задачу створити загальну "чисту" теорію розміщення виробництва на основі розгляду ізольованого підприємства. Він зробив суттєвий крок вперед в порівнянні з Й. Тюненом і В. Лаунхардтом, ввівши в теоретичний аналіз нові фактори розміщення виробництва на додаток до транспортних витрат і ставлячи більш загальну оптимізаційну задачу: мінімізацію загальних витрат виробництва, а не лише транспортних.

А. Вебер створив детальну класифікацію чинників розміщення по їх впливу, ступеня спільності і проявами. Фактором розміщення він називає економічну вигоду, "яка виявляється для господарської діяльності залежно від місця, де здійснюється ця діяльність. Ця вигода полягає в скороченні витрат з виробництва і збуту певного промислового продукту і означає, отже, можливість виготовляти цей продукт в одному якому-небудь місці меншими витратами, ніж в іншому місці ". У результаті відсіювання елементів виробничих витрат, що не залежать від місця розташування, А. Вебер залишає три чинники: витрати на сирі матеріали, витрати на робочу силу і транспортні витрати. Проте перший з них – різницю в цінах на використовувані матеріали - можна, як вважає Вебер, висловити у відмінностях транспортних витрат, виключивши з самостійного аналізу. Всі інші умови, що включають розміщення підприємства, він розглядає як деяку "об'єднану агломераційну силу", або третій штандортний фактор. Таким чином, в кінцевому рахунку аналізуються три фактори: транспорт, робоча сила і агломерація.

Подальший аналіз ведеться послідовно за трьома факторами. Відповідно виділяються і три основні орієнтації в розміщенні: транспортна, робоча та агломераційна.

Транспортна орієнтація. Згідно Веберу, величина транспортних витрат залежить від ваги перевезених вантажів і відстані перевезення. Під впливом транспортних витрат промислове підприємство буде притягуватися до того пункту, в якому з урахуванням місця розташування споживчого центру та джерел сировини транспортні витрати мінімальні. Цей пункт є транспортний штандорт (транспортний пункт). Для його знаходження використовується ваговий (локаційний) трикутник В. Лаунхардта. При цьому важливу роль відіграють два показники: матеріальний індекс і штандортна вага.

Наприклад, для виробництва 100 т продукту потрібно 300 т одного матеріалу і 200 т іншого. Тоді матеріал індекс буде дорівнювати (300 + 200): 100 = 5. Штандортна вага складе 300 + 200 + 100 = 600 (т), або 6 в перерахунку на 1т готового продукту, тобто штандортна вага дорівнює матеріальному індексу плюс одиниця. Існують виробництва, у яких матеріал індекс менше одиниці. Виходячи зі співвідношення зазначених показників легко встановити, що виробництва з високим матеріальним індексом тяжіють до пунктів виробництва сировини матеріалів, а виробництва з невеликим індексом - до центру споживання.

Робоча орієнтація. Далі, враховуючи розбіжності у витратах на робочу силу (робочих витрат), визначається робочий пункт, тобто пункт з найменшими робочими витратами. Робочий пункт буде притягувати виробництво до себе, в результаті чого виробництво або залишиться в транспортному пункті, або переміститься в робочий пункт. Таке переміщення може відбутися тоді, коли економія на робочих витратах в даному пункті перекриває перевитрати в транспортних витратах через переміщення виробництва.

Для визначення промислового штандорта з урахуванням спільного впливу чинників транспортних витрат і робочої сили А. Вебер вдається до побудов так званих изодапан (isodapane), зміст яких полягає в наступному. Прирости транспортних витрат, обумовлені переміщенням виробництва з транспортного пункту в робочий, збільшуються з віддаленням від транспортного пункту, причому більш-менш рівномірно в будь-якому напрямку видалення. Тому в кожному напрямку повинні існувати пункти, для яких прирости транспортних витрат (або витрати відхилення) будуть однаковими. Лінії, що з'єднують ці пункти однакових витрат відхилення, і називаються ізодапанами.

 

Рис. 5.1. Транспортний і робочі пункти та ізодапан

Графічно такі лінії можна представити у вигляді замкнутих кривих, які описуються навколо пункту транспортного мінімуму (Р) і з'єднуються точки однакових відхилень у транспортних витратах при переміщенні виробництва в робочі пункти (P1 або P2). При цьому ізодапан, з'єднує точки, в яких відхилення транспортних витрат рівні економії на робочих витратах, називається критичною ізодапаною для даного робочого пункту.

Якщо даний робочий пункт лежить всередині своєї критичної ізодапан, то переміщення виробництва з транспортного пункту в робочий пункт вигідно, а якщо поза її, то переміщення невигідно. Наприклад, якщо для робочого пункту P1 критичною ізодапаноює А3, то підприємство краще розмістити в транспортному пункті Р. Якщо критична ізодапана є А4, то підприємство доцільно розмістити в робочому пункті P1.

Агломераційна орієнтація. Аналіз впливу агломераційних факторів на розміщення промислового підприємства Вебер провів на базі оцінки змін, що викликаються процесами агломерації, в оптимальній схемі розміщення виробництва, отриманої на основі транспортної та робочої орієнтацій. Для цього він ввів додаткове поняття - індекс заощаджень. Сенс цього поняття пояснимо на наступному простому прикладі.

Нехай різними обсягами агломерованої маси (наприклад, річний випуск продукції) відповідають різні питомі витрати:

100 т - 10 руб.;

400 т - 6 руб.;

1600 т - 4руб.;

6400 т - 3 руб.

Зменшення питомих витрат при зростанні обсягу виробництва відображає ефект концентрації. Різниця у витратах для агломерованих мас у порівнянні з першим рівнем концентрації виробництва складе: для другого рівня - 4 (10 - 6); для третього - 6 (10 - 4); для четвертого - 7 (10 - 3). Отримані величини (4, 6, 7) і являють собою ті заощадження, які виходять до різних ступенів агломерації і підвищуються при збільшенні виробництва. Ці величини Вебер і називав індексами заощаджень при агломерації.

Проведений аналіз впливу фактора агломерації на розміщення виробництва передбачає відсутність впливу всіх інших факторів, крім транспортного. Виходячи з транспортної орієнтації відшукуються відхилення виробництва транспортних пунктів, зумовлені дією чинника агломерації. Такі відхилення доцільні, якщо витрати відхилення перекриваються заощадженнями в агломераційних пунктах.

Дні визначення місця розміщення агломераційного виробництва навколо транспортних пунктів проводяться ізодапан, серед яких виділяється критична ізодапан, тобто. геометричне місце точок, де перевитрати транспортних витрат дорівнюють економії від агломерації виробництва. Вебер стверджує, що відхилення ізольованих виробництв від транспортних пунктів має сенс тільки тоді, коли всі відхиляються виробництва, не виходячи за межі своїх критичних ізодапан, з'єднуються в якомусь одному місці. Таким місцем є площа загального сегменту, утвореного пересічними критичними ізодапанамі, так як тільки всередині цього сегменту витрати відхилення для кожного виробництва не перевищують тієї вигоди, яка виходить від з'єднання, тобто не перевищує агломераційних заощаджень. Ілюстрацією цього міркування є рис. 5.2.

 

Рис. 5.2. Транспортні пункти і площа агломерації виробництв

Агломеруючи виробництва повинні розміщуватися в штрихованому сегменті. Вибір точки розміщення відбувається з урахуванням транспортного чинника. У більш загальному випадку кілька підприємств утворюють не один, а кілька сегментів.

А. Вебер розглядає різні ситуації при здійсненні агломерації, конкретизуючи методику знаходження штандорта. Він пропонує формули агломераційних ефектів.

Нехай М - виробнича маса будь-якого великого виробництва. Величина заощаджень від агломерації в розрахунку на одиницю продукту буде виражатися у вигляді функції заощадження - f (M). Тоді загальна величина заощаджень на всю виробничу масу складе:

Е1 = М f (M).

Припустимо, що з великим виробництвом зливається дрібне виробництво з виробничою масою т. Тоді загальна сумма збереження для двох виробництв складе:

Е2 = (М т) f (M т).

Визначимо приріст заощадження, отриманого в результаті злиття двох виробництв:

Е = Е2 - Е1 = (М т) f (M т) - M f (M)

4. Теорія центральних місць

Першу теорію про функції розміщення системи населених пунктів (центральних місць) у ринковому просторі висунув В. Крісталлер у своїй праці "Центральні місця в південній Німеччині", опублікованому в 1993 р. Теоретичні висновки він обгрунтував емпіричними даними.

Центральними місцями У. Крісталлер називає економічні центри, які обслуговують товарами і послугами не тільки себе, але і населення своєї області (зони збуту). Згідно У. Крісталлер, зони обслуговування і збуту з плином часу мають тенденцію оформлятися в правильні шестикутники (бджолині соти), а вся заселена територія покривається шестикутниками без просвітів (крісталлеровські грати). Завдяки цьому мінімізується середня відстань для збуту продукції чи поїздок до центрів для покупок і обслуговування.

Теорія У. Крісталлера пояснює, чому одні товари і послуги повинні проводитися (надаватися) у кожному населеному пункті (продукти першої необхідності), інші - середніх поселеннях (звичайний одяг, основні побутові послуга тощо), треті - тільки у великих містах (предмети розкоші , театри, музеї і т.д.)

Кожне центральне місце має тим більшу зону збуту, чим вище рівень ієрархії, до якого воно належить. Окрім продукції, необхідної для зони свого рангу (свого шестикутника), центр виробляє (надає) товари і послуги, типові для всіх центрів нижчих рангів.

Рис. 5.3. Розміщення зон обслуговування та населених пунктів по теорії В. Крісталлера

Тип ієрархії визначається числом центральних місць даного рівня. Число підлеглих центральних місць, збільшене на одиницю, позначається літерою К. Будь-центр завжди має залежне від нього однакову кількість поселень, які займають більш низький ступінь.

Розглянемо, наприклад, випадок, коли є триступенева ієрархія поселень: місто - селище - село. Тоді при К = 7 навколо кожного міста буде розташовано 6 селищ, а навколо кожного селища - 6 сіл, тобто. навколо міста буде всього 6 селищ і 36 сіл. При чотириступінчатій ієрархії (місто - селище - поселення - село) навколо міста розмістяться 6 селищ, 36 поселень та 216 сіл і т.д. Загальна формула для відображення цієї залежності має наступний вигляд:

Mn = (K - 1) n,

де Mn - кількість залежних місць на тій чи іншій мірі ієрархії; n - ступінь ієрархії.

Кількість можливих типів ієрархії в принципі може бути будь-яким. Однак найбільшу увагу В. Крісталлер і його послідовники приділяли аналізу трьох типів, або варіантів, ієрархії при К = 3, 4, 7. Ці варіанти ієрархії систем розселення інтерпретуються наступним чином.

Варіант при К = 3 забезпечує оптимальну конфігурацію ринкових зон (територій, населення яких набуває товари та послуги в даному центральному місці). Обслуговування території досягається найменшим можливим числом центральних місць. При цьому кожне центральне місце обслуговується трьома центральними місцями наступного, більш високого рівня ієрархії і знаходиться на рівних відстанях від них.

Варіант при К = 4 створює найкращі умови для будівництва транспортних шляхів, так як в цьому випадку найбільше число центральних місць буде розташовано на одній трасі, що сполучає більші міста, що забезпечить мінімальні витрати на будівництво дороги, тобто дане центральне місце буде знаходитися на найкоротшому відстані до двох найближчих центрів більш високого рівня ієрархії.

Варіант при К = 7 представляється доцільним, якщо необхідний чіткий адміністративний контроль. У цьому випадку всі центральні місця, залежні від даного місця, повністю входять в його зону.

З наведених прикладів видно, що функції поселень різні, кожне з них має свій радіус впливу і притягування. Відповідно до цього можливі й різні способи територіальної організації систем розселення, при яких створюються найбільш сприятливі умови для виконання тих або інших їх функцій. Розглянуті три випадки, що відповідають значенням показника К, можна інтерпретувати як ринкову, транспортну та адміністративну орієнтації у формуванні територіальної структури розселення.

Теорія центральних місць В. Крісталлера хоча і носить вкрай абстрактний характер, але дозволяє сформулювати загальні уявлення про доцільне розселення на тій чи іншій території. Її можна розглядати як теорію, що дає ідеальний еталон системи розселення, з яким слід порівняти складаються в реальності системи розселення з метою виявлення напрямів їх вдосконалення. Відомі також приклади практичного застосування теорії центральних місць до вирішення конкретних проблем територіальної організації господарства і розселення в різних країнах.

5. Регіональні ринки і просторова теорія ціни

Багато підручників мікроекономіки починаються з аналізу механізму попиту та пропозиції на товарному ринку, демонструючи при цьому модель ринкової рівноваги, де передбачається, що попит на товар D падає при збільшенні ціни Р, пропозиція товару S, навпаки, Зростає при збільшенні ціни. Перетин зворотних функцій попиту і пропозиції QD = D (P) і QS = S (P) дає точку рівноваги попиту та пропозиції Q * і ціну рівноваги Р *:

Q * = D (Р *) = S (Р *).

Наведена широко відома модель має, однак, принциповий недолік: Вона ігнорує вплив простору або (що по суті те ж саме) допускає, що ринок є точкою. Для теорії просторової або регіональної економіки такі припущення неприйнятні. Мабуть, першим, хто звернув увагу на цю невідповідність (ще в 1838 р.), був французький економіст - математик О. Курно.

Початковий крок аналізу механізму попиту та пропозиції в економічному просторі - це розгляд просторово розділених автономних регіональних ринків. Явно, що в кожному повністю автономному регіоні будуть встановлювати свою ринкову рівновагу попиту і пропозиції і свої ціни ринкової рівноваги, тобто у кожному регіоні описана вище модель буде "працювати" автономно.

Ситуація принципово ускладнюється, якщо регіональні ринки зв'язуються один з одним. Проведемо аналіз двох ринків регіональної системи, що виробляє і споживає однорідний товар.

Рис. 5.4. Рівновага попиту і пропозиції однорідного товару на точковому ринку

Нехай А1 - ціна рівноваги для автономного регіону 1; А2 - то ж для автономного регіону 2; Т1, 2 - транспортні витрати на доставку одиниці товару з регіону 1 в регіон 2; Т2, 1 - транспортні витрати на доставку одиниці товару з регіону 2 в регіон 1. Завдання полягає в тому, щоб визначити обсяги виробництва, міжрегіональні поставки товару і ціни рівноваги (Р1 * і Р2 *) у системі пов'язаних регіональних ринків.

Нехай для визначеності А2> А1. Тоді у виробників (продавців) виникає стимул для поставки товару з регіону 1 в регіон 2 з метою реалізації його за вищою ціною. Наслідок відкриття регіональних ринків буде залежати від співвідношення різниці А2 - А1 і транспортних витрат Т1, 2.

Якщо виявляється, що А2-А1 <Т1, 2, то міжрегіональна торгівля неефективна, оскільки виграш виробника (продавця) регіону 1 на ціні реалізованого товару менше транспортних витрат. У цьому випадку стан рівноваги регіональних ринків зберігається такими ж, як і при автономному їх функціонуванні. Більш цікавий варіант, коли А1 = А2. Тоді вигідно поставляти товар з регіону 1 в регіон 2, а на кожному регіональному ринку встановиться нова рівновага. Ціни рівноваги будуть задовольняти умові Р2 * = Р1 * Т1, 2 (причому Р1 *> А1; Р2 * <А2), а вивезення товару з регіону 1 в регіон 2 буде дорівнювати ввезенню товару в регіон 2 з регіону 1 (з оберненим знаком) :

E1, 2 = E2, 1.

Виведення умов ринкової рівноваги для багаторегіональної системи являє собою принципово більш складну математичну задачу. До створення потужних комп'ютерів і алгоритмів знаходження стану рівноваги в задачах більшої розмірності робилися спроби моделювання рішень за допомогою особливих методик. В даний час вирішення таких завдань не являє надмірної складності.

6. Теорії регіональної спеціалізації та міжрегіональної торгівлі

Теоретичні принципи виробничої спеціалізації регіонів та міжрегіональної торгівлі формально (понятійно, термінологічно) були вперше виведені в рамках теорій міжнародних економічних відносин, тобто міжнародниками а не регіоналістами. У зв'язку з цим необхідно назвати класиків англійської політичної економіки А. Сміта і Д. Рікардо і шведських економістів Е. Хекшера та Б. Оліна. Чому ж отримані ними наукові результати правомірно відносять до теоретичних основ регіональної економіки? В гл. 1 ми відзначали наявність багатьох спільних рис і проблем у міжрегіональному та міжнародному поділі праці, в міжрегіональній та міжнародній торгівлі, проте є і якісні відмінності.

Міжрегіональний поділ праці і міжнародна торгівля - процеси, що відбуваються в рамках різних частин однієї національної зони вільної торгівлі, однією митної території, однією валютної системи, одного національного ринку праці та капіталу. У міжрегіональної торгівлі, як правило, відсутні адміністративні, митні, політичні, мовні та інші бар'єри, в тій чи іншій мірі зберігаються в міжнародних економічних відносинах, незважаючи на переважаючу тенденцію лібералізації та глобалізації.

Основні висновки міжнародних теорій Сміта - Рікардо і Хекшера - Оліна отримані в системі постулатів міжрегіональних відносин, незважаючи на те, що їх автори у своїх пояснювальних ситуаціях згадують про Англію, Шотландію, Португалію та наводять інші міжнародні приклади. Безумовно, висновки, про які йде мова, можна застосувати й до міжнародних відносин (більшою мірою це стосується валютних і торгових союзів, спільних ринків), але вони вимагають доповнень і коригувань, що враховують специфіку саме міжнародних відносин (включення валютних, митних, інституціональних та інших умов). Б. Олін, лауреат Нобелівської премії, свою головну роботу назвав "Міжрегіональна і міжнародна торгівля" (1933 р.), підкреслюючи спільність та відмінності двох типів торгівлі.

7. Теорія абсолютних і порівняльних переваг Сміта - Рікардо

Названі класики політичної економії були ідеологами вільної торгівлі (фритредерства), що протистоять прихильникам економічного меркантилізму. У цьому відношенні вони, безумовно, споріднені всім теоретикам регіональної економіки. Міжнародна (міжрегіональна) торгівля - спосіб отримання вигоди для кожного учасника. Міжнародний поділ праці, вважав А. Сміт, доцільно здійснювати з урахуванням тих абсолютних переваг, якими володіє та чи інша країна (мається на увазі регіон). Кожна країна (регіон) повинна спеціалізуватися на виробництві та продажу того товару, за яким вона володіє абсолютною перевагою. Якщо вона сконцентрує свої ресурси на виробництві тільки таких товарів і відмовиться від виробництва товарів, за якими країна (регіон) не має абсолютними перевагами, то це призведе до збільшення обсягів виробництва та споживання товарів у співпрацюючих країнах (регіонах).

Розглянемо умовну ситуацію, коли два регіони (А і В) виробляють два продукти (метал і хліб) з різними трудовими витратами.

У кожному регіоні є по 10 одиниць трудових ресурсів, які є єдиним обмежуючим фактором. При ізольованому (автаркічному) функціонуванні регіони можуть виробляти продукти в різних співвідношеннях, погодившись зі своїми внутрішніми потребами. Зокрема, регіон А може зробити 1 од. металу та 5 од. хліба, регіон В - 0,5 од. металу та 4 од. хліба. Обидва регіони при цьому повністю використовують свої трудові ресурси.

Товари 

Витрати праці на виробництво одиниці

продукту в регіоні

А

В

Метал

5

4

Хліб

1

2

Виходячи з принципу абсолютних переваг регіону А чи доцільно спеціалізуватися на виробництві хліба (різниця витрат 1 - 2 = - 1), а регіону В - на виробництві металу (різниця витрат 4 - 5 = - 1). Тоді регіон А зможе виробити 10 од. хліба, а регіон У - 2,5 од. металу. При цьому виникає безліч варіантів обміну.

Припустимо, обидва регіони мають намір у результаті спеціалізації та обміну збільшити споживання обох продуктів у порівнянні з ізольованим розвитком. Нехай регіон А з вироблених 10 од. бажає 5,2 од. використовувати усередині регіону, а 4,8 од. продати в обмін на метал. Регіон У намір з 2,5 од. металу використовувати у собі 1,3 од., а 1,2 од. обміняти на хліб. Очевидно, тут виникає питання про ціни обміну. Один з компромісів - справедливі ціни, пропорційні трудовим витратам на виробництво металу і хліба, тобто 4:1. У цьому випадку пропоновані на продаж регіоном А 4,8 од. хліба еквівалентні 1,2 од. металу, пропонованих регіоном У.

У підсумку в регіоні А споживання складе: 1,2 од. металу (0,2) і 5,2 од. хліба (0,2), в регіоні У - 1,3 од. металу (0,8) і 4,8 од. хліба (0,8). Існує досить широкий діапазон цін обміну, що дозволяє обом регіонам отримати вигоду від торгівлі.

Д. Рікардо просунувся в теорії суттєво далі А. Сміта. Він довів, що абсолютні переваги представляють лише окремий випадок загального принципу раціонального поділу праці. Головне - не абсолютні, а відносні (порівняльні) переваги. Навіть країни (регіони), що мають більш високі виробничі витрати по всіх товарах, можуть виграти від спеціалізації та обміну завдяки грі, на різниці витрат.

Повернемося до попереднього прикладу. Замість регіону У введемо в розгляд регіон С, де витрати вище, ніж у регіоні А, по обох товарах.

Товари

Витрати праці на виробництво одиниці

продукту в регіоні

А

С

Метал

5

6

Хліб

1

2

Якщо дотримуватися принципу А. Сміта, то торгівля регіону А з регіоном С безглузда ("там все дорожче"), а для регіону С з регіоном А безнадійна ("нашу дорогу продукцію не куплять"). Насправді це не так.

Збережемо всі колишні умови по регіону А. Регіон С при ізольованому розвитку виробляє і споживає 0,4 од. металу і 3,8 од. хліба, він також має в своєму розпорядженні 10 од. трудових ресурсів.

Зауважимо, що регіони А і С мають суттєво різні співвідношення витрат. У регіоні А метал дорожче хліба в 5 разів, а в регіоні С - тільки в 3 рази. Таким чином, регіон А має відносну (і абсолютну) перевагу з виробництва хліба, а регіон С - відносну (але не абсолютну) перевагу з виробництва металу. На використанні відносних переваг засновані раціональна спеціалізація регіонів та міжрегіональна торгівля.

Припустимо, що в умовах поділу праці регіон А вироблятиме 10 од. хліба, а регіон С - 12 / з од. металу (10: 6 = 12 / з). Існує безліч варіантів обміну, при яких обидва регіони, безумовно, виграють у тому сенсі, що можуть збільшити внутрішнє споживання обох товарів порівняно з автаркичною ситуацією. Наприклад:

Bаріант 1. Регіон А вивозить 4,6 од. хліба, регіон С - 12 / 9 од. металу. У регіоні А споживання складе: металу - 12 / 9 (2 / 9), хліба - 5,4 (0,4). У регіоні С споживання складе: металу - 4 / 9 [0,04 (4)], хліба - 4,6 (0,8);

Bаріант 2. Регіон А вивозить 4,8 од. хліба, регіон С - 12 / 9 металу. Тоді споживання в регіоні А: металу - 12 / 9 (1 / 9), хліба - 5,2 (0,2). Споживання в регіоні С: металу - 5 / 9 [0,15 (5)], хліба - 4,8 (1,0).

Відзначимо, що обмін за цінами, пропорційним регіональним трудовим витратам (6: 1), невигідний для регіону А. При таких цінах він в результаті обміну не може отримати виграш у споживанні по обох продуктів.

З аналізу, проведеного Д. Рікардо, випливають два висновки:

- виграш при обміні відбувається не з абсолютної переваги, а з того, що співвідношення витрат у різних регіонах різні;

- виробництво і споживання всіх товарів може бути збільшено, якщо регіони будуть спеціалізуватися на виробництві і торгівлі тими товарами, за якими вони володіють порівняльними перевагами.

На жаль, є безліч свідчень того, що повсякденне економічне мислення як і раніше тяжіє до уявлень А. Сміта, але не Д. Рікардо.

8. Теорія Хекшера - Оліна

У теоріях А. Сміта і Д. Рікардо головним чинником, що визначає раціональну структуру виробництва і обміну, є трудові витрати. У 30-х роках XX ст. шведські економісти Е. Хекшер і Б. Олін розвинули теорію міжнародного (міжрегіонального) поділу праці, ввівши в розгляд співвідношення основних взаємозамінних чинників виробництва (праці, капіталу, землі та ін.) Їх основні теоретичні положення зводяться до наступного:

- країни (регіони) повинні вивозити продукти інтенсивного використання надлишкових (щодо недефіцитних) чинників виробництва і ввозити продукти інтенсивного використання дефіцитних для них факторів;

- в міжнародній (міжрегіональній) торгівлі за відповідних умов здійснюється тенденція вирівнювання факторних цін;

- вивезення і ввезення товарів можуть замінюватися переміщенням факторів виробництва.

Хекшер та Олін обгрунтовували доцільність лібералізації не тільки торгівлі, а й міжнародного (міжрегіонального) переміщення факторів виробництва. Відзначимо знову, що в наведених постулатах і висновках відсутня будь-яка міжнародна специфіка. Ця теорія перебуває повністю в рамках умов міжрегіональних відносин, тим більше що в порівнянні з товарообміном переміщення праці і капіталу між регіонами однієї країни зустрічає набагато менше перешкод, ніж між різними країнами.

З висновків Хекшера та Оліна випливає, що відсталі або країни, що розвиваються (регіони), що мають, як правило, сильний дефіцит капіталу і надлишок робочої сили, повинні спеціалізуватися на виробництві та вивезенні трудомісткою продукції. Розвинені країни (регіони), що накопичили великі маси функціонуючого капіталу (у тому числі науково-технічного), повинні прагнути до вивезення капіталомісткої продукції. Країни (регіони), що володіють великими площами сільськогосподарських угідь і відносно низькою щільністю населення, зацікавлені в розширенні вивезення сільськогосподарської продукції. Зауважимо, що земля та інші природні ресурси є немобільними чинниками, а переміщатися можуть тільки продукти їх використання.

Основні припущення та інтерпретації теорії Хекшера - Оліна піддавалися перевірці та коригуванні в наступні десятиліття. Зокрема, було встановлено, що для вибору доцільної структури вивезення і ввезення товарів необхідно приймати до уваги не тільки прямі витрати виробничих факторів, а й непрямі, сконцентровані в споживаних сировину і матеріали. Цю аналітичну задачу реалізував багато пізніше У. Леонтьєв на основі методу міжгалузевого балансу (input-output analysis). Отримані ним результати увійшли в історію як парадокс В. Леонтьєва.

Тема 6. Методи досліджень в регіональному управлінні

1. Методи дослідження регеаналоведенія

2. Економіко-математичні методи

1. Методи дослідження регіаналоведення

У дослідженнях регіоноведів використовується широкий комплекс наукових методів, найважливішими з яких є наступні.

Системний аналіз. Цей метод спирається на принцип поетапності (постановка мети, визначення завдань, формулювання наукової гіпотези, комплексне вивчення особливостей оптимального варіанта розміщення галузей). Це метод наукового пізнання, що дозволяє вивчати структури галузей господарства, їх внутрішні зв'язки і взаємодію.

Метод систематизації. Він пов'язаний з поділом досліджуваних явищ (виходячи з цілей дослідження) та обраних критеріїв на сукупності, що характеризуються певною спільністю і відмітними ознаками. Мова йде про такі прийоми, як класифікація, типологія, концентрація та інші.

Балансовий метод. Даний метод характеризується становленням галузевих і регіональних балансів.

Метод економіко-географічного дослідження. Цей метод підрозділяється на три складові частини: Регіональний метод (дослідження шляхів формування і розвитку територій, вивчення розвитку і розміщення суспільного виробництва у регіональному розвитку), галузевий метод (дослідження шляхів формування і функціонування галузей економіки в географічному аспекті, вивчення розвитку і розміщення суспільного виробництва в галузевому розрізі) і місцевий метод (дослідження шляхів формування і розвитку виробництва окремого міста, селища; вивчення розвитку і розміщення виробництва за його первинними осередками).

Картографічний метод. Цей метод дозволяє наочно представляти особливості розміщення.

Метод економіко-математичного моделювання (моделювання територіальних пропорцій розвитку економіки регіону; моделювання по галузях господарства регіону; моделювання формування господарських комплексів регіону). З використанням сучасних електронних засобів даний метод дозволяє з мінімальними витратами праці і часу обробляти величезний і різноманітний статистичний матеріал, різні вихідні дані, що характеризують рівень, структуру, особливості соціально-економічного комплексу регіону. Крім того, він дає можливість вибирати оптимальні рішення, оптимальні варіанти, моделі у відповідності з тими цілями, які поставлені перед регіональним дослідженням.

З цим методом (так само як і з методом систематизації) тісно пов'язані методи багатовимірного статистичного аналізу. В 70-90-ті роки було опубліковано значну кількість робіт, присвячених методам обробки статистичних даних. Одним з поширених методів аналізу багатовимірної інформації є факторний аналіз, або кластер-аналіз. Він полягає в переході до малого числа латентних (прихованих) змінних (факторів) і в класифікації об'єктів по цих факторах.

Одним з перших видів статистичних моделей, що використовуються в регіональних дослідженнях, була модель так званої економічної бази. Вона була сформульована вченим Г. Хойт (США) у 30-ті роки і була використана за 40 років у більш ніж 100 окремих регіональних дослідженнях США.

Моделі економічної бази достатньо прості як з теоретичного обгрунтування, так і з розробки. Для їх побудови необхідні тільки показники економічної активності (в основному показники зайнятості) за два періоди часу. Аналіз економічної бази є прискореним методом прогнозування регіонального економічного зростання, при цьому використовується спрощена теорія зростання, а потреби в інформації мінімальні. Отримані результати зводяться лише до прогнозування розвитку базисного і обслуговуючого секторів.

У дослідженнях соціально-економічного розвитку регіонів в даний час використовуються метод головних кластерів і метод порядкової класифікації об'єктів регіонального аналізу.

2. Економіко-математичні методи

На думку академіка М. Некрасова, основою регіональних економіко-математичних моделей є наступні положення:

- соціально-економічні аспекти кожного конкретного регіону розглядаються як основна частина загальної системи регіонів країни; звідси висновок: Оцінка різних варіантів ефективного формування регіону виходить з оптимальних територіальних економічних пропорцій національного господарства на певний період;

- регіональні територіальні моделі коректують галузеві моделі розміщення економіки на основі територіальної соціально-економічної інформації перспективного балансу природно-ресурсного та трудового потенціалу, мережі міських і сільських поселень, транспортних зв'язків і т.д.;

- регіональні моделі нерозривно пов'язані з моделями територіальних пропорцій, з галузевими економіко-математичними розрахунками та представляють органічну частину загального науково-методичного підходу до варіантної оцінки перспективного розміщення продуктивних сил і оптимального формування економіки всієї системи регіонів.

Науковий напрямок в регіональній економіці, що займається застосуванням математичних методів, тобто регіональним моделюванням, називається регіонометрікой. Серед математичних методів можна виділити наступні.

Метод таксонірованія - процес членування території на зіставні або ієрархічні супідрядні таксони. Таксони - рівнозначні або ієрархічно супідрядні територіальні осередки, прикладом адміністративні райони, муніципальні освіти. Фактично процес районування на будь-якому рівні є таксонірованієм. Оскільки об'єктом таксонірованія виступають регіони, в даному випадку можна вжити поняття регіоналізація.

Варіантний метод розміщення продуктивних сил регіону. Цей метод найчастіше використовується при розробці схем розміщення виробництва по території регіону на перших етапах планування та прогнозування. Він передбачає розгляд варіантів різних рівнів розвитку господарства тих чи інших регіонів, варіантів територіальних економічних пропорцій по регіонах.

Методи соціологічних досліджень. Вони включають: Стандартизовані інтерв'ю, індивідуальні співбесіди з представниками різних галузей і сфер соціально-економічного комплексу регіону; контент-аналіз інтерв'ю та публічних виступів керівної еліти регіонів, вчених та фахівців і т.д.

Важливе місце в регіональних дослідженнях займають методи зіставлення регіональних рівнів життя населення та прогнозування розвитку регіональної соціальної інфраструктури. Для аналізу рівня життя населення регіонів центральними економічними органами розроблена методика зіставлення на основі системи синтетичних і приватних показників. У кінцевому рахунку основна мета територіального аналізу рівня життя населення полягає у виявленні фактично сформованих розходжень у рівні життя і досягнень щодо рівній мірі задоволення потреб населення всіх регіонів України, а рівень життя населення безпосередньо пов'язаний з розвитком регіональної соціальної інфраструктури.

Таким чином, вивчення регіональних соціально-економічних систем спирається на досить широке коло методів і способів, якими активно користувалися і користуються регіоноведи.

Тема 7. Основи регіонального управління економікою

1. Особливості організації регіонального управління

2. Сутність і завдання регіонального управління

3. Принципи і методи регіонального управління

1. Особливості організації регіонального управління

Суперечності і неврегульованість відносин між федеральними, регіональними та муніципальними структурами управління є наслідком переходу до нової моделі управління економікою, спрямованої на ринкові відносини.

Можна виділити наступні умови і передумови формування регіонального менеджменту в сучасних українських умовах.

1. Система нових відносин створюється в умовах, коли планово-директивні методи управління регіональним господарством зруйновані, а ринкові знаходяться в процесі формування. Отже, створюваної системи регіональних і муніципальних суб'єктів управління, доводиться постійно адаптуватися до нових умов і принципів функціонування.

2. У нових умовах суб'єкти регіонів зосередили велику частину владних і господарських функцій. Регіон є основним суб'єктом власності, який делегує функції власника широкому колу господарюючих суб'єктів. У цих умовах природно виникає прагнення до більшої економічної самостійності регіональних і муніципальних утворень.

3. Скасування державної галузевої системи управління економікою диктує необхідність формування нових, партнерських відносин у системах: суб'єкт Федерації - муніципалітет; муніципалітет - основна виробнича ланка; суб'єкт Федерації - основна виробнича ланка.

4. У цих умовах змінюються регулююча і стимулююча функції суб'єктів регіонального управління, які, з одного боку, заохочують будь- яке підприємництво, стимулюючи суб'єкти господарювання цієї сфери діяльності, А з іншого - змушені формувати механізм взаємодії з підприємствами та організаціями всіх форм власності на взаємовигідних умовах юридично рівних партнерів.

5. Щоб забезпечити зацікавленість суб'єктів Федерації у розвитку ринкових відносин у виробничій та соціальній сферах, необхідно законодавчо закріпити їх функції, компетенцію і ресурси в суворій відповідності з цілями регіонального управління та обсягом розв'язуваних завдань.

2. Сутність і завдання регіонального управління

Регіональний менеджмент як один з видів спеціального менеджменту являє собою сукупність принципів, методів, форм і засобів впливу на господарську діяльність регіону.

З точки зору сучасної української практики регіональний менеджмент - це управління соціально-економічними процесами в регіоні в умовах переходу його господарства до ринкових відносин.

Суть переходу від планово-директивної системи управління господарством регіону до регіонального менеджменту полягає в таких змінах, як:

- орієнтація розвитку регіону на вирішення соціальних проблем, на відтворення умов, що забезпечують високу якість та високий рівень життєдіяльності людини як найвищої цінності суспільства;

- формування організаційно-економічних умов для реалізації усіма господарюючими суб'єктами регіону принципів економічної свободи та господарської самостійності;

- орієнтація інвестиційної та структурной політики регіону на попит і потреби ринку, на запити внутрішніх позарегіональних споживачів та організацію виробництва тих видів продукції, які користуються попитом на міжрегіональному та зарубіжному ринках і можуть сприяти підвищенню фінансової самостійності регіону;

- формування і розвиток регіонального маркетингу як основи розробки та реалізації програм поточного та стратегічного розвитку регіону;

- перехід від регіональної статистики до регіональному моніторингу з використанням сучасної інформаційної бази для здійснення системного аналізу і контролю соціально-економічної, політичної та екологічної ситуації в регіоні;

- оцінка кінцевого результату регіонального менеджменту в залежності від ступеня відповідності рівня економічного розвитку регіону і рівня життєдіяльності населення (соціальні стандарти, бюджетна забезпеченість, структура доходів і витрат сімей, екологія, демографічна ситуація, екологічна безпека тощо).

Регіональний менеджмент можна розглядати як науку і практику управління соціально-економічними процесами регіону в умовах ринкової економіки. Наукові основи регіонального менеджменту - це система наукових знань, яка є його теоретичною базою: Принципи регіонального менеджменту; методи і моделі регіонального менеджменту; механізми регіонального менеджменту; система регіонального менеджменту. Наукові основи регіонального менеджменту в нашій країні знаходяться в стадії формування. Зарубіжний досвід мало придатний до специфіки територіальної організації Україна з її величезними просторами, різноманіттям природно-кліматичних, національних, історичних та інших особливостей. Тим не менше досвід формування регіонального менеджменту в країнах з ринковою економікою може бути використаний для аналізу нашого власного досвіду і практики, а також для використання деяких його елементів, формується в системі регіонального менеджменту в Україні.

Регіональний менеджмент функціонує відповідно до законів розвитку ринкової системи господарювання, і його механізм повинен забезпечувати гнучке регулювання соціально-економічних процесів у регіоні у ринкових умовах.

Перед регіональним менеджментом як наукою управління стоїть завдання знайти і розробити механізми, методи і засоби, які дозволять забезпечити найбільш ефективне досягнення цілей і завдань регіонального розвитку.

Завдання і об'єкт регіонального управління. Завдання регіонального менеджменту різноманітні і обумовлені особливостями перехідного періоду.

У процесі переходу від планово-централізованої до ринкової системи регулювання господарства регіону руйнуються вертикальні зв'язки, зароджуються і стабілізуються горизонтальні, внутрішні міжрегіональні зв'язки. З перекладом частини господарства регіону на ринкові відносини, змінюється функціональна структура механізму регіонального управління, що веде до деформації і скорочення його організаційної та ієрархічної структур. Різко зростає роль опосередкованих методів взаємодії суб'єктів і об'єктів федерального, регіонального та муніципального управління, ускладнюються їхні господарські зв'язки, відносини з приводу використання власності і т.д. Все це служить об'єктивною основою для становлення та розвитку регіонального менеджменту, завдання якого відрізняються від завдань планово-директивної системи територіального управління. У число основних задач регіонального менеджменту входять:

- забезпечення розширеного відтворення умов життєдіяльності населення регіону, високого рівня і якості життя;

- економічна та соціальна трансформація господарства регіону, аналіз, прогнозування та програмування регіонального розвитку;

- оптимізація фінансових потоків, формування умов та механізмів зміцнення економічної бази регіону і муніципальних утворень;

- забезпечення екологічної безпеки в регіоні, захист навколишнього середовища;

- формування та реалізація структурної, інвестиційної та науково-технічної політики в регіоні, створення та розвиток ринкової інфраструктури.

Виходячи із сутності, змісту і завдань регіонального менеджменту, сформульованих вище, його об'єкт можна класифікувати за такими основними ознаками.

Належність об'єкта до тієї чи іншої форми власності (федеральна, муніципальна, власність суб'єкта Федерації).

Характер продукції або послуг, вироблених суб'єктом господарювання (продукція цілком або в основному споживається всередині регіону, продукція має міжрегіональне споживання, експортна продукція та ін).

Характер і ступінь впливу суб'єкта господарювання на економічні, соціальні, екологічні та інші процеси в регіоні.

Відтворення умов життєдіяльності населення, задоволення потреб людей поза сферою виробництва (охорона здоров'я, задоволення потреб в освіті та культурі, соціальний захист і підтримка).

Аналіз наведеної класифікації об'єктів дозволяє зробити висновок про те, що до об'єктів регіонального менеджменту можна віднести всі господарські одиниці регіону. Однак безпосереднім об'єктом регіонального менеджменту є підприємства та організації, віднесені до власності суб'єктів Федерації, а також інфраструктурні ланки, діяльність яких спрямована на відтворення умов життєдіяльності населення поза сферою виробництва. На зазначені об'єкти регіональний менеджмент надає прямий (безпосередній) вплив, на всі інші об'єкти - опосередкований.

3. Принципи і методи регіонального управління

Зміст регіонального менеджменту як сукупності принципів, методів, форм і засобів цілеспрямованого впливу на соціально-економічні процеси, що протікають в регіоні, складно і різнопланово. Аналіз зарубіжної практики, а також досвіду регіонального менеджменту в Україні показує, що його ефективність багато в чому залежить від дотримання певних, перевірених самим життям принципів, обумовлених законами ринкової економіки.

До основних принципів регіонального менеджменту відносяться: Децентралізація, партнерство, субсидіарність, мобільність і адаптивність, а також принцип виділеної компетенції.

Суть принципу децентралізації полягає у переміщенні прийняття рішень від центральних органів управління до агентів ринку. Цей принцип обмежує монополію регіонального менеджменту на всевладдя, забезпечує економічну свободу суб'єктів господарювання в регіоні та поліцентричну систему прийняття рішень, а також делегування функцій управління зверху вниз.

Принцип партнерства передбачає відхід від жорсткої ієрархічної підпорядкованості по вертикалі. Він диктує правила поведінки об'єктів і суб'єктів регіонального управління в процесі їх взаємодії як юридично рівних партнерів.

Принцип субсидіарності полягає у виділенні фінансових ресурсів під заздалегідь певні цілі. Він реалізується в регіональному менеджменті через формування механізмів перерозподілу фінансових ресурсів з метою забезпечення мінімальних державних соціальних стандартів для всього населення регіону, а також мінімальної бюджетної забезпеченості.

Змістом принципу мобільності та адаптивності є здатність системи регіонального управління чуйно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Цей принцип проявляється через постійну трансформацію функціональної та організаційної структур регіонального менеджменту, що дозволяє суб'єктам управління адаптуватися до швидко мінливих ринкових умов функціонування.

Принцип виділеної компетенції (на відміну від принципу розмежування функцій) полягає в диференціації функцій не між сферами регіонального управління, а всередині них. За таким принципом здійснюються перерозподіл функцій суб'єктів федерального, регіонального та муніципального управління, а також ресурсне забезпечення реалізації кожної функції. Принцип виділеної компетенції більш детально буде розглянуто нижче.

Методи регіонального менеджменту також обумовлені системою ринкового господарства регіону. Під методами регіонального менеджменту прийнято розуміти сукупність прийомів і засобів впливу на господарюючі суб'єкти регіону. У практиці регіонального менеджменту використовуються два основні методи: Методи прямого (безпосереднього) впливу на суб'єкти господарювання та методи опосередкованого впливу. Як зазначалося раніше, перші з них більшою мірою стосуються об'єктів, що відносяться до власності суб'єктів Федерації, другі - по всіх інших об'єктів.

Поділ функцій, ресурсів та відповідальності на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях

Функції регіонального менеджменту як конкретні форми впливу на економічні, соціальні, екологічні, політичні та інші процеси в регіоні можна диференціювати за призначенням і змістом. Така диференціація спирається на сутність та соціальну орієнтацію регіонального менеджменту як інструменту ринкової економіки.

Різноманіття функцій регіонального менеджменту опосередковується широким колом його завдань, розглянутих раніше. При цьому виділяють такі основні функції: Цілепокладання, регулювання і стимулювання.

Реалізація функції цілепокладання обумовлена необхідністю здійснення наукового прогнозування соціально-економічного розвитку регіону та розробкою регіональних цільових програм. Враховуючи, що головною метою соціально орієнтованої ринкової економіки є відтворення умов, що забезпечують високий рівень життєдіяльності людини, функція визначення мети реалізується в процесі економічної та соціальної трансформації господарства регіону, обгрунтування напрямків його реструктуризації. Особливого значення ця функція набуває у перехідний період, коли кожен регіон змушений шукати і завойовувати певну нішу на українському та світовому ринках, вписуватися в міжрегіональні та світогосподарські економічні зв'язки і ринкові відносини.

Функція регулювання в регіональному менеджменті реалізується в основному в системі об'єктів, які належать до державної власності суб'єктів Федерації, а також об'єктів федеральної власності, переданих у власність регіонів. У реалізації функції регулювання можуть використовуватися методи як прямого, так і опосередкованого впливу. При цьому ступінь впливу суб'єкта управління на всі об'єкти, в тому числі і на об'єкти регіональної власності, буде постійно змінюватися, оскільки обсяг і повнота реалізації функції регулювання знаходяться в певній залежності від ступеня зрілості ринкових відносин та їх впровадження в господарство регіону. Наприклад, підприємства автомобільного транспорту, що є власністю суб'єктів Федерації, можуть бути передані на договірних умовах акціонерному товариству, здані в оренду будь-якому господарюючому суб'єкту. У цьому випадку обсяг функції регулювання знизиться, а сама функція суб'єкта управління буде зведена по суті до контролю за дотриманням договірних зобов'язань.

У разі перекладу господарства регіонів на ринкові відносини особливе місце в регіональному менеджменті відводиться функції стимулювання. Це пов'язано насамперед з обмеженістю використання в регіональному менеджменті методів безпосереднього впливу. У багатоукладному господарстві регіону функціонують підприємства та організації, пов'язані з різними формами і видами власності - федеральної, регіональної, муніципальної, колективної, приватної та ін. Але методи безпосереднього впливу регіонального менеджменту правомірні лише стосовно об'єктів регіональної власності. Для всіх інших об'єктів ефективними можуть бути тільки методи опосередкованого впливу, і перш за все, стимулювання діяльності суб'єктів господарювання.

Стимул, як відомо, - активний стимул діяльності підприємств і організацій будь-яких форм власності. Стимулююча функція регіонального менеджменту дає суб'єкту управління потужні засоби для реалізації інтересів регіону, муніципальних утворень, підприємств і організацій, соціальних груп. Таким чином, сутність функції стимулювання полягає в цілеспрямованому впливі суб'єкта управління на соціально-економічні процеси регіону через опосередкований вплив на всі об'єкти, що функціонують на території регіону. Так, адміністрація області не може зобов'язати підприємство, що належить до федеральної, муніципальної чи іншій формі власності, виділити кошти, наприклад, для будівництва якого-небудь об'єкта (навіть соціально значущого і необхідного) загальнорегіонального значення. Однак адміністрація області може укласти з цим підприємством договір, відповідно до якого підприємство забезпечить якусь частину фінансування будівництва, а адміністрація створить йому певні стимулюючі умови господарювання - звільнить від податку на прибуток (частини, що належить обласному бюджету), надасть пільгові умови водо-, енергокористування і т.д.

Розглядаючи функціональну структуру регіонального менеджменту, слід хоча б коротко зупинитися на проблемі взаємодії функцій суб'єктів управління на федеральному, регіональному і муніципальному рівнях. Як зазначалося раніше, перерозподіл і взаємодія функцій зазначених суб'єктів управління здійснюється на основі принципу виділеної компетенції.

Цей принцип, в корені відрізняється від традиційного принципу розмежування функцій, не отримав висвітлення ні у вітчизняній, ні в зарубіжній літературі. Подальша відмова від використання зазначеного принципу в російській практиці регіональних реформ - це потужний фактор їх стримування.

Слід зазначити, що і в умовах планово-директивної системи управління господарством регіонів проблема розмежування функцій завжди стояла дуже гостро. На жаль, від старої хвороби не можуть поки позбутися й вищі органи державної влади нової України, намагаючись штучно розмежувати функції управління між виконавчими і законодавчими (представницькими) органами, між регіонами і центром, між суб'єктами федерації і муніципальними структурами.

Тим часом у країнах з ринковою економікою давно відмовилися від принципу розмежування функцій, взявши на озброєння його протилежність - принцип виділеної компетенції. Суть цього принципу полягає в наділенні кожного суб'єкта управління точно окресленими функціями, які законодавчо закріплюються за ним. При цьому для реалізації кожної функції закон встановлює відповідні обсяги ресурсів та їх джерела.


Таблиця 7.1. Повнота реалізації функцій різними суб'єктами управління в країнах з різним типом державного устрою

Функції

А

Б

В

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1. Житлове господарство

++

+

+

+

++

+

+

++

2. Торгівля та побутове обслуговування,

продовольче забезпечення

+

++

++

+

++

3. Охорона здоров'я

+

++

+++

+

++

4. Народна освіта

+

++

+++

++

++

5. Транспорт і зв'язок

+

++

+++

+

++

6. Енергопостачання та водопостачання

++

+

+

+

++

+

++

+

7. Будівництво житла та об'єктів міського господарства

++

+

+++

+

+

++

8. Охорона навколишнього середовища

++

+

+

++

+

++

9. Культура та дозвілля

+

++

+++

+++

+

10. Землекористування

+++

+

++

+++

11. Охорона правопорядку

+

++

+

++

+

++

12. Зайнятість і ринок праці

++

+

++

++

+

13. Соціальний захист

+++

+

++

+

+++

14. Фінанси та податкова політика

+++

++

+

+

++

15. Планування і забудова населеного пункту

+

++

+

++

+++

16. Підтримка ринкових структур та підприємництва

++

+

+

++

++

17. Зовнішньоекономічна діяльність

+++

++

+

+

+

+

++

У табл. 7.1 прийняті наступні позначення:

А - в країнах з централізованими економікою та управлінням;

Б - країни з перехідною економікою та реформованої системою управління (України);

В - у країнах з розвиненою ринковою економікою і розвиненим місцевим самоврядуванням;

1 - держава;

2 - місцеві органи;

3 - населення;

() Функція практично в повному обсязі реалізуется даним суб'єктом;

() Функція реалізується частково;

() Обсяг повноважень у рамках даної функції незначний;

(-) Повноваження щодо реалізації даної функції у суб'єкта практично відсутні.

Кардинальна відмінність принципу виділеної компетенції полягає в тому, що якщо в російській практиці розмежування функцій здійснюється між різними сферами діяльності і між різними галузями господарства, то у закордонній - кожен суб'єкт господарювання наділяється певною компетенцією у сфері діяльності або в кожній галузі господарства (табл. 7.1).

У Україні, наприклад, у сфері освіти всі суб'єкти управління (регіональні, муніципальні) займаються всіма її об'єктами. Керівництво загальноосвітньої середньої школою здійснюють міністерства (у республіках), крайові (обласні) управління або департаменти освіти, районні (міські) відділи народної освіти. Таким чином, в умовах, здавалося б, чіткого розмежування функцій між сферами всередині цих сфер у нас діє принцип "всі займаються всім". Наприклад, у країнах Західної Європи муніципалітет несе відповідальність тільки за стан середньої школи. У нашій країні, якщо на території будь-якого міста чи району знаходиться вуз або професійно-технічне училище, то глава місцевої адміністрації несе за них відповідальність нарівні з регіональними і федеральними органами управління.

Необхідність реалізації принципу виділеної компетенції обумовлена обмежуючими факторами ринкового регулювання регіонального та муніципального господарства. Регіональний і муніципальний менеджмент самі по собі не гарантують соціально-економічну стабільність в країні, не усувають диференціації рівнів та якості життя населення регіонів і муніципальних утворень. У цих умовах принцип виділеної компетенції стає одним з ефективних інструментів реалізації державної регіональної соціально-економічної політики. Як зазначалося, компетенція суб'єктів управління кожного рівня в країнах Західної Європи закріплена відповідними законами.

Наприклад, в Німеччині принцип виділеної компетенції реалізується на трьох рівнях: федеральному, регіональному (земля) та локальному (комуна). Їх суб'єкти управління здійснюють функції в суворій відповідності з принципом виділеної компетенції та обсягом коштів, призначених для реалізації цих функцій.

 


Тема 8
. Регіональний розвиток: цілі, критерії та методи управління

1. Визначення поняття «розвиток»

2. Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону

3. Методи управління регіональним розвитком

1. Визначення поняття «розвиток»

Термін "розвиток" часто вживається в таких поєднаннях: Економічний розвиток, соціально-економічний розвиток, розвиток економіки України (або іншої країни), розвиток регіону, міста. У кожному випадку під розвитком зазвичай мається на увазі будь-яка прогресивна зміна насамперед в економічній сфері. Якщо зміна кількісне, говорять про економічне зростання. При якісній зміні мова може йти про структурні зміни або про зміну змісту розвитку, або про придбання економічною системою нових характеристик.

Поряд з чисто економічними характеристиками нерідко розглядають соціальні параметри розвитку. Більш того, соціальні характеристики давно вже стали повноправними показниками, що оцінюють ступінь розвитку будь-якого регіону.

Розвиток завжди має спрямованість, обумовлену метою або системою цілей. Якщо ця спрямованість позитивна, то говорять про прогрес, якщо негативна, то про регрес, або про деградацію. Іншими словами, природа розвитку регіонів завжди припускає певну мету або кілька цілей.

Розвиток регіону - багатовимірний і багатоаспектний процес, який зазвичай розглядається з точки зору сукупності різних соціальних і економічних цілей. Навіть якщо мова йде лише про економічний розвиток, воно зазвичай розглядається спільно з розвитком соціальним. Соціально-економічний розвиток включає в себе такі аспекти, як:

- зростання виробництва і доходів;

- зміни в інституційній, соціальній та адміністративній структурах суспільства;

- зміни у суспільній свідомості;

- зміни в традиціях і звичках.

В даний час основною метою економічного розвитку більшості країн світу і їх регіонів є поліпшення якості життя населення. Тому процес соціально-економічного розвитку включає в себе три найважливіші складові:

- підвищення доходів, поліпшення здоров'я населення та підвищення рівня його освіти;

- створення умов, які сприяють зростанню самоповаги людей в результаті формування соціальної, політичної, економічної та інституційної систем, орієнтованих на повагу людської гідності;

- збільшення ступеня свободи людей, у тому числі їх економічної свободи.

Останні дві складові якості життя не завжди враховуються при оцінках ступеня соціально-економічного розвитку країн і регіонів, проте останнім часом в економічній науці і політичній практиці їм приділяється все більше значення.

Розвиток будь-якого регіону - багатоцільовий і багатокритеріальний процес. Зміст розвитку регіонів може сильно відрізнятися. Дійсно, розвиток Бурятії, Калінінградської області, Ямало-Ненецького автономного округу і Москви за своїм змістом сильно відрізняються, і це розходження обумовлене не тільки вихідним рівнем розвитку, але й особливостями кожного регіону, його виробничою структурою, географічним становищем, виробничою спеціалізацією.

2. Цілі та критерії соціально-економічного розвитку регіону

В якості цілей соціально-економічного розвитку регіону використовуються такі, як збільшення доходів, поліпшення освіти, харчування та охорони здоров'я, зниження рівня бідності, оздоровлення навколишнього середовища, рівність можливостей, розширення особистої свободи, збагачення культурного життя. Деякі з цих цілей ідентичні, але в певних умовах вони можуть мати суттєві відмінності. Так, обмежені кошти можна направити або на розвиток охорони здоров'я, або на охорону навколишнього середовища. Виникає конфлікт між цілями розвитку. У той же час зрозуміло, що чим більш чистим буде навколишнє середовище, тим здоровіше буде населення і тим більшою мірою буде досягнута кінцева мета - здоров'я людей. Тому в даному випадку конфлікт між цілями не носить абсолютно нерозв'язного характеру. Однак в інших випадках конфлікт цілей розвитку вимагає особливого розгляду і спеціальних методів вирішення.

Відповідно цілям розвитку регіонів будується система критеріїв (характеристик розвитку) і показників, які вимірюють ці критерії. Незважаючи на деякі відмінності між країнами і регіонами в ієрархії цінностей і з метою розвитку, міжнародні організації оцінюють ступінь розвитку країн і регіонів за деякими універсальними інтегральними показниками. Одним з таких показників є індекс розвитку людини, розроблений у рамках Програми розвитку ООН. Даний показник ранжирує країни по висхідній від 0 до 1. При цьому для розрахунку використовуються три показники економічного розвитку:

- очікувана тривалість життя при народженні;

- інтелектуальний потенціал (грамотність дорослого населення та середня тривалість навчання);

- величина доходу з урахуванням купівельної спроможності валюти і зниження граничної корисності доходу.

У міжрегіональному порівнянні, так само, як і в міжнародному аналізі, можна використовувати індекс розвитку людини та інші аналогічні показники.

Разом з інтегральними показниками можна використовувати і окремі показники розвитку регіону. Серед них:

- національний дохід на душу населення;

- рівень споживання окремих матеріальних благ;

- ступінь диференціації доходів;

- тривалість життя;

- рівень фізичного здоров'я;

- рівень освіти;

- ступінь щастя населення.

Доцільно виділяти довгострокові і короткострокові цілі і відповідні ним критерії економічного розвитку країни. Серед довгострокових цілей - становлення і розвиток постіндустріального суспільства, створення робочих місць вищої кваліфікації для майбутніх поколінь, підвищення рівня життя всіх громадян країни, включаючи рівень охорони здоров'я, освіти та культури. Як короткострокові цілі можна розглядати подолання кризи і досягнення конкретних величин приросту валового національного продукту в наступному році, кварталі, місяці і ін довгострокові і короткострокові цілі за своїм змістом достатньо сильно розрізняються, заходи по їх досягненню також неоднакові.

Критерії економічного розвитку не завжди відіграють роль цілей або цільових орієнтирів, і навпаки. Нерідко тактичними цілями регіонального розвитку виступають проміжні завдання, що відіграють роль необхідних умов успішного розвитку. Серед таких тактичних цілей розвитку регіону або міста можна назвати:

- залучення нових видів бізнесу;

- розширення існуючого бізнесу;

- розвиток малого бізнесу;

- розвиток центру міста;

- розвиток промисловості;

- розвиток сфери послуг;

- підвищення рівня зайнятості населення регіону.

Особливе значення у визначенні рівня економічного розвитку регіону мають традиційні показники, що оцінюють рівень виробництва і споживання благ і зростання цього рівня в розрахунку на душу населення (валовий національний дохід (ВНП), валовий внутрішній продукт (ВВП), реальний ВНП на душу населення, темпи зростання цих показників).

Для оцінки динаміки розвитку доцільно використовувати показники, що оцінюють темпи економічного зростання в регіоні: темпи зростання доходу на душу населення, продуктивності праці, а також темпи структурної трансформації виробництва і суспільства. Вплив на темпи економічного зростання - життєво важливе питання для економічної політики як країни в цілому, так і окремого регіону.

Суто економічні показники, якими є ВВП, доход на душу, продуктивність праці і темпи їх зростання, не можуть повною мірою оцінити соціально-економічний розвиток регіону. Не менш важливі показники тривалості життя, рівня здоров'я населення, ступеня його освіти і кваліфікації, а також показники структурних змін у виробництві та суспільстві.

Економічний розвиток багатьох країн і регіонів супроводжується зміною структури суспільного виробництва, зокрема, на зміну індустріальному суспільству поступово приходить постіндустріальне. Все більша частина зайнятих працює в нематеріальному секторі, все менша частина - безпосередньо в промисловості і сільському господарстві.

Так звані базові галузі перестають бути такими і ніколи не стануть базовими знову. Споживання індивідуалізується, тиражність виробництва падає, відбувається так звана демасифікація виробництва. Поглиблюється його інтелектуалізація, основними чинниками виробництва стають інформаційні ресурси. Додана вартість створюється головним чином у нематеріальній сфері, при цьому праця набуває нових рис: у ньому починають переважати творчі функції, превалюючим типом працівника стає творча особистість, прихильна своїй справі і прагне привнести в свою роботу нові елементи. Стираються відмінності між низькими високотехнологічними галузями: всі галузі стають наукомісткими, абсорбуючи потік управлінських, фінансових і комерційних інновацій. Навички працівників і наявність прогресивної технології стають важливішими за низьких витрат на робочу силу та інших звичайних факторів конкурентоспроможності. Традиційні переваги країн і регіонів починають втрачати колишнє значення. Всі названі тенденції проявляються майже в усіх країнах світу більшою чи меншою мірою.

Нематеріальне виробництво стає парадигмою економічного розвитку, що змушує по-новому оцінювати ступінь багатства країн і регіонів. Традиційно країни та регіони оцінюються з точки зору багатства лісом, корисними копалинами, грунтами, кліматичними умовами, основними фондами, географічним положенням. Нові уявлення про нематеріальне виробництво як про сферу, де створюється велика частина вартості, міняють критерії оцінки багатства країн і регіонів. На перше місце висуваються такі фактори, як багатство людьми та їх кваліфікацією, управлінськими технологіями, ринковою інфраструктурою, мережею бізнесу, культурою організацій. Нові уявлення про джерела і фактори економічного розвитку дозволяють по-новому подивитися на освіту, науку, медицину, телекомунікації, навички менеджменту як на ті сфери суспільного життя, які мають вирішальний вплив на темпи і напрям економічного розвитку країни в цілому.

Отже, на рівні регіону можна розглядати наступні критерії та відповідні їм показники соціально-економічного розвитку:

ВНП чи ВВП (абсолютна величина і на душу населення) і темпи зростання цих показників;

середній рівень доходів населення і ступінь їх диференціації;

тривалість життя, рівень фізичного і психічного здоров'я людей;

рівень освіти;

рівень споживання матеріальних благ і послуг (продуктів харчування, житла, телефонних послуг), забезпеченість домашніх господарств товарами тривалого користування;

рівень охорони здоров'я (забезпеченість поліклініками, аптеками, лікарнями, діагностичними центрами і послугами швидкої допомоги, якість медичних послуг);

стан навколишнього середовища;

рівність можливостей людей, розвиток малого бізнесу;

збагачення культурного життя людей.

Стандартним способом оцінки економічного розвитку регіону є оцінка рівня виробництва (до того ж, як правило, матеріального виробництва). Така оцінка є сьогодні односторонньою і недостатньою. Розроблені міжнародними організаціями підходи до оцінки економічного розвитку країн примушують при оцінці рівня розвитку регіону розглядати не тільки обсяг виробництва, а й такі, наприклад, аспекти, як освіта, охорона здоров'я, стан навколишнього середовища, рівність можливостей в економічній сфері, особиста свобода і культура життя. Цілком доречно в якості інтегрального показника розвитку регіону використовувати індекс розвитку людини, розроблений і вживаний Програмою розвитку ООН для оцінки розвитку окремих країн.

При управлінні економічним розвитком окремого регіону доцільно виділяти всі перераховані вище відносно самостійні цілі і здійснювати моніторинг їх досягнення. Зокрема, поряд з моніторингом стану регіонального виробництва та динаміки грошових доходів населення необхідно відстежувати та інші найважливіші параметри економічного розвитку.

Наявність і рівень якості шкіл, дитячих садів, інших освітніх закладів та їх доступність, а також рівень освіти і кваліфікації людей - найважливіші параметри рівня розвитку будь-якого регіону. Постачання продуктами харчування, контроль за їх якістю, дотримання прав споживачів на роздрібному ринку - це також параметри оцінки рівня регіонального розвитку. Рівень фізичного і психічного здоров'я населення, тривалість життя, рівень розвитку системи охорони здоров'я та її доступність, стан навколишнього середовища - також важливі оціночні критерії соціально-економічного розвитку регіону.

Навіть якщо припустити, що більша частина російських регіонів вийде з економічної кризи у вузькому сенсі цього слова, тобто запанує позитивна динаміка зростання виробленої продукції, то навряд чи ще можна буде говорити про позитивні зрушення в динаміці соціально-економічного розвитку в сучасному розумінні, оскільки екологічна складова гальмуватиме просування регіонів вперед.

Багато міст характеризуються багаторазовим перевищенням допустимих норм забруднення води і повітря. Значні площі родючих земель щорічно безповоротно втрачаються і назавжди виводяться із сільськогосподарського обороту. Усі негативні екологічні тенденції роблять вплив на загальний тренд соціально-економічного стану українських регіонів.

У поняття соціально-економічного розвитку регіону входить і така важко вимірна субстанція, як культура життя населення. Позитивна динаміка економічного розвитку регіону можлива лише за умови збагачення культурою життя населення даного регіону. Соціально-економічний розвиток регіону лише тоді має позитивну динаміку, коли за інших рівних умов розширюється особиста свобода кожного, в тому числі і в економічній області, що можливо при ефективній підтримці малого і середнього бізнесу, антимонопольних заходи, захист прав споживачів, забезпеченні реальної свободи пересувань, яка забезпечується розвиненим ринком житла.

Тенденції розвитку регіонів і міст. Розглянемо деякі базові теоретичні уявлення, що лежать в поясненні основних тенденцій економічного розвитку регіонів і міст.

Перше з них - теорія просторових переваг, або теорія розміщення. Відповідно до цієї теорії просторові переваги проявляються в будь-якої економічної діяльності. Вони змушують ті чи інші види виробництв розташовуватися в цілком певних регіонах. Так, алюмінієва промисловість тяжіє до джерел дешевої електроенергії, металургійні заводи - до місць видобутку залізної руди та коксу, будь-які виробництва, які сильно залежать від сировини, розташовуються, як правило, близько до джерел сировини. Деякі виробництва, орієнтовані на місцеві ринки і які передбачають значні транспортні витрати, розташовуються близько до ринків збуту. Кожен регіон, кожне місто має свої територіальні переваги, пов'язані або з джерелами сировини, або з іншими факторами виробництва (робоча сила, земля, енергія), або з близькістю до ринків збуту. Дана теорія в значній мірі пояснює склалося розміщення продуктивних сил.

Інші традиційні уявлення, пов'язані не тільки з теорією, але і з практикою економічного розвитку, грунтуються на закономірностях агломерації, концентрації і комбінації виробництва. У великих містах або міських агломераціях додаткова економія або додатковий економічний ефект утворюється у зв'язку з тим, що навколо успішно діючих виробництв формується їх оточення і завдяки об'єднаному використанню загальних ресурсів (трудових, енергетичних, інфраструктурних) досягається додаткова економія. Висока концентрація промисловості у великих містах дозволяє отримати додаткову економію, що виникає завдяки агломераційному ефекту (сукупні витрати всіх виробництв у великій агломерації менше, ніж сума витрат кожного виробництва в разі їх одиночного розміщення поза межами даної агломерації). У великих центрах виникає додатковий потенціал їх розвитку завдяки тому, що деякі види висококваліфікованої діяльності можливі тільки у великих центрах (музеї, великі театри, медичні центри і т.п.).

Дуже плідною концепцією, що дозволяє ефективно аналізувати проблеми економічного розвитку регіону, є концепція основного і допоміжного виробництва. У будь-якому регіоні можна виділити основну промисловість, тобто ту, продукція якої в основному вивозиться з регіону, і допоміжне виробництво, продукція якого споживається переважно в межах регіону. Як приклад можна розглянути машинобудівний завод як основного виробництва і всю обслуговуючу його інфраструктуру - пошту, дитячі сади, школи, поліклініки, банки, страхові установи, експедиційні і транспортні служби, будівництво - як допоміжний. Зазвичай при розширенні основного виробництва збільшується і вся обслуговуюча його інфраструктура; виникає так званий мультиплікативний ефект: основне виробництво можна розглядати як своєрідний прискорювач економічного зростання.

Основне виробництво може бути не тільки прискорювачем, але і гальмом розвитку, зокрема в тому випадку, коли кількість робочих місць в основному виробництві скорочується в процесі структурної перебудови. При достатньо швидких структурних зрушеннях, обумовлених науково-технічним прогресом, головним чинником успішного розвитку регіону стає не основне, а допоміжне виробництво. Довгострокове процвітання регіону залежить від того, наскільки розвинена в ньому інфраструктура і наскільки вона готова взяти на себе навантаження нового основного виробництва. Чим більше розвинена інфраструктура (допоміжне виробництво), тим більш гнучкою є вся економіка регіону, тим на більш міцній основі базується його економічний розвиток і процвітання.

Таким чином, в умовах швидкої зміни основних виробництв головним чинником стійкого економічного розвитку стає ступінь розвиненості всієї міської інфраструктури. Це дає підставу по-новому поглянути на роль так званих допоміжних виробництв, оцінити їх як первинний фактор економічного розвитку й запоруку його процвітання в майбутньому.

При аналізі якості регіонального розвитку корисно використовувати концепцію теорії стадій росту Д. Белла. У всіх країнах та регіонах економічний розвиток проходить три основні стадії: доіндустріальне, індустріальне і постіндустріальне. Домінуючими галузями доіндустріального розвитку є видобувні галузі, сільське господарство, рибна, лісова і гірничодобувна промисловість. В індустріальній стадії переважають переробні галузі - машинобудування, легка і харчова промисловість. У постіндустріальній стадії основними галузями, на яких базується економічний розвиток, стає галузі нематеріального виробництва: наука, освіта, торгівля, фінанси, страхування, охорону здоров'я. Характерними рисами постіндустріального суспільства стають відносне падіння виробництва товарів і відносне збільшення виробництва послуг, зростання наукоємного виробництва, підвищення рівня кваліфікації персоналу, що випереджає інтернаціоналізація виробництва.

Загальні закономірності світового економічного розвитку дають можливість якісно оцінити передісторію і перспективу економічного розвитку того чи іншого міста або регіону. За домінуючою галузевою приналежністю можна виділити міста доіндустріальні, індустріальні та постіндустріальні. У містах та регіонах, що знаходяться на різних стадіях розвитку, відбуваються різні за своєю суттю процеси, і до них застосовні різні рецепти управління процесом економічного розвитку.

На стадії індустріального розвитку в місті або регіоні діють закономірності, зумовлені роллю провідних галузей, "локомотивів індустрії", які створюють так званий мультиплікативний ефект і визначають весь хід розвитку міста або регіону в цілому. Провідна галузь створює додаткові робочі місця, вся інша інфраструктура міста як би обслуговує основне виробництво. У цих умовах нерідко формуються міста з моногалузевою структурою, коли одне або декілька підприємств однієї галузі визначають стан економіки та соціальної сфери всього міста (рис. 8.1).

На постіндустріальної стадії розвитку міста або регіону головним чинником, що визначає його добробут, стає рівень розвитку міської інфраструктури. Наскільки розвинені дороги, зв'язок, житловий сектор, сфера послуг та індустрія розваг, наскільки доступні офісні приміщення, наскільки низький рівень злочинності і забезпечено місто кваліфікованими кадрами - все це визначає потенціал розвитку постіндустріального міста. Наскільки вся інфраструктура міста здатна прийняти нові види бізнесу і нових людей, наскільки швидко і ефективно може вся міська інфраструктура пристосуватися до нових умов - все це визначає потенціал постіндустріального розвитку.

Індустріальний розвиток

Постіндустріальний розвиток

галузь, що створює додаткові робочі місця

мультиплікатор зростання

інфраструктура

диверсифікація

гнучкість

Рис. 8.1. Фактори розвитку міст різних типів

3. Методи управління регіональним розвитком

Місцеві органи влади будь-якого рівня - регіону, міста чи району - виконують дві основні функції: надання послуг мешканцям та підприємствам (утримання доріг, водо-, тепло-, енергопостачання, прибирання сміття, утримання парків, місць відпочинку.) Та управління соціально-економічним розвитком підвідомчої території.

Управління розвитком може здійснюватися за допомогою різноманітного спектра стратегій, програм, конкретних дій і одноразових управлінських рішень, за допомогою яких місцева адміністрація прагне стимулювати розвиток економіки регіону, створити нові робочі місця, збільшити податкову базу, Розширити можливості для певних видів економічної активності, в яких зацікавлене місцеве співтовариство (рис. 8.2).

Об'єкти управління функціонуванням

Об'єкти управління

розвитком

дороги

прибирання сміття

водо-, газо-, тепло-, електропостачання

стан і експлуатація житлового фонду

парки, благоустрій

виникнення нових і розвиток старих виробництв

розвиток міської інфраструктури,

зайнятість

рівень добробуту

Рис. 8.2. Управління функціонуванням і розвитком

Функція соціально-економічного розвитку стає особливо значущою в перехідний період, коли до традиційних питань економічного розвитку приєднуються питання формування і розвитку ринкової інфраструктури та подолання кризових явищ, супроводжуючих перехід економіки з одного стану в інший. Вихід з кризи може виявитися болючим, якщо економічні процеси пущені на самоплив, і в той же час він може бути більш гладким, якщо регіональна адміністрація буде активно впливати на процеси економічного розвитку, використовуючи наявні місцеві переваги і створюючи нові.

Подолання кризи в будь-якій сфері життя регіону безпосередньо пов'язане з рівнем економічної активності. Соціальний розвиток, хоч і має відносну самостійність, значною мірою визначається ресурсними можливостями, які, у свою чергу, залежать від ступеня економічного розвитку. Тому, тільки розвиваючи економічну активність, можна здійснити ті чи інші прориви в житті місцевої громади та підняти рівень добробуту населення, який в кінцевому підсумку завжди визначає успіх тієї чи іншої соціально-економічної політики.

Створення сприятливих загальних умов для розвитку ділової активності. До таких умов слід віднести ринкову інфраструктуру, наявність землі та відповідних прав на неї для розвитку нових видів економічної активності, добре розвинені транспорт, зв'язок, офісне господарство та ін.

У країнах Заходу адміністрація все частіше здійснює інвестиції в регіональну інфраструктуру, робить певні акції з реорганізації земельних ділянок, а також проводить роботу в рамках регіонального маркетингу для залучення нових видів бізнесу в регіон. Адміністрації російських регіонів в умовах становлення ринкових відносин крім цих видів непрямого впливу здійснюють пряму підтримку нових інститутів, що складають основу ринкової інфраструктури.

Традиційними є активні дії по створенню і зміцненню інфраструктури, яка є базовою для всіх видів бізнесу: дороги, телефон, міські вокзали, аеропорт. По відношенню до землі також можна здійснювати цілеспрямовані дії - об'єднувати і дробити земельні ділянки, викуповувати і продавати їх, здавати в оренду і навіть передавати у безоплатне користування. Від конкретних дій, які стосуються землі залежать як загальний напрямок, так і інтенсивність нової ділової активності в регіоні.

Регулювання ділової активності. Адміністрація формує спонукальні мотиви підприємців з метою прийняття ними необхідних для розвитку даного регіону рішень. Це досягається, зокрема, шляхом зменшення місцевих податків або надання дешевого капіталу за допомогою інструментів позики, субсидій, гарантій і навіть прямих запозичень.

Дані методи впливу на підприємців нерідко піддаються обгрунтованій критиці. Зокрема, доводиться, що такі заходи ведуть до прямих втрат ресурсів регіонів і міст, і не впливають в кінцевому рахунку на розміщення нових видів бізнесу. Справа в тому, що різниця в умовах місцевого оподаткування, як правило, є величина незрівнянно менша, ніж різниця за іншими умовами бізнесу (розташування, наявність близьких постачальників, близькість ринків збуту та ін) Більш того, конкуренція між регіонами та містами часто веде до вирівнювання величин пільг по місцевих податках. У цілому стратегія податкового та іншого впливу виявляється ефективною лише тоді, коли у влади є докладна інформація, в тому числі аналітична, про стан того чи іншого бізнесу і про чинники, що впливають на прийняття стратегічних рішень. Зазвичай подібної інформації у адміністрації немає. Більше того, інформація такого роду звичайно приховується з метою отримання податкових та інших пільг. Все це призводить до того, що податкові пільги стають необгрунтованим і одностороннім виграшем бізнесу.

У той же час особливий податковий режим для нових інвестиційних проектів у сучасних російських умовах дозволяє досягти вельми значущих результатів. Так, адміністрація Новгородської області встановила податкові пільги для інвестицій на території області, отримала суттєвий приплив іноземних інвестицій, що гарантують вже сьогодні високий потенціал економічного розвитку області у майбутньому.

Виділення відповідних зон використання землі для житлового будівництва, для торгівлі та бізнес-центрів, для промислового використання впливає на приватних інвесторів, які планують розвиток своєї ділової активності. При плануванні і здійсненні того або іншого будівництва можна змінювати звичайні правила забудови, тим самим надаючи конкретні пільги або вивільняючи кошти під ті чи інші програми.

Регулювання порядку забудови може дати досить відчутний ефект в тривалій перспективі. Однак отримання відповідного ефекту можливо тільки за умови опрацювання стратегічних планів розвитку міста, при чіткому виділенні довгострокових і короткострокових цілей його розвитку.

Забезпечуючи процес економічного розвитку регіону, керівники місцевої адміністрації часом діють як посередники, як "творці коаліцій", помічники реальних діючих осіб, використовуючи різноманітні підходи до сприяння економічному розвитку. Тому робота з економічного розвитку може і повинна будуватися із залученням керівників найбільших підприємств і роботодавців регіону. У такій кооперації з керівниками підприємств регіональна адміністрація може більш ефективно вирішувати питання навчання персоналу, розвитку інфраструктури, стимулювання малого та середнього бізнесу.

Інструментами управління економічним розвитком на регіональному рівні, як показано на рис. 8.3, є створення спільних умов бізнесу (дорога, зв'язок, офіси, ринкова інфраструктура), регулювання ділової активності (місцеві податку, зонування, особливі умови), пряма кооперація адміністрації та бізнесу (спільні проекти).

Для виходу з кризового стану потрібні цільові плани, що передбачають комбінацію всіх методів впливу на економічний розвиток регіону, при цьому вельми важливим аспектом складання таких програм може стати аналіз балансу результатів і витрат, пов'язаних із здійсненням програми.

Формування

загальних умов бізнесу

Регулювання

ділової активності

Пряма кооперація

адміністрації та бізнесу

транспорт

зв'язок

готелі

рекреації

телекомунікації

регіональна ринкова

інфраструктура: Банки, аудит, страхування, консультації

зонування

правила землекористування

оподаткування

субсидії

пільги

гарантії

спільні проекти

взаємодія з

некомерційними організаціями:

торгово-промислові палати

навчально-консультаційні центри

Рис. 8.3. Види впливу на економічний розвиток регіону


Тема 9. Фактори соціально-економічного розвитку та конкурентоспроможності регіонів

1. Організаційно-економічні фактори

2. Внутрішнє та зовнішнє середовище регіону

3. Порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних чинників

1. Організаційно-економічні фактори

Соціально-економічний розвиток регіонів в даний час відчуває зростаючий вплив трьох головних факторів.

1. Ринкового - взаємопроникнення регіональних, національних і світового ринків. Для України та її регіонів найбільш значимими є лібералізація зовнішньої торгівлі та зняття протекціоністських обмежень у найближчому майбутньому в результаті вступу в силу угоди з ЄС і можливого прийняття до СОТ.

2. Конкурентного - посилення конкуренції на всіх перерахованих ринках, особливо нецінової конкуренції - конкуренції у сфері якості життя та інновацій.

3. Виробничого - поступовий перехід від фордизму до постфордизму як способу організації виробництва, що має на увазі: заміну масового виробництва дрібносерійним; заміною вертикальної організації праці - горизонтальною; низькою індивідуальної відповідальності - співучастю індивіда у виробничому процесі.

Ці чинники ведуть від територіальної диференціації та поділу праці до його територіальної інтеграції, від гомогенних регіональних ринків - до диверсифікованих, а в цілому - від національної регіональної політики до власне регіональної на рівні окремих суб'єктів Федерації.

Фактори, сприятливі сьогодні для розміщення на території підприємств, завтра означають додаткові можливості для залучення інвестицій, збільшення зайнятості та вирішення інших нагальних регіональних проблем. Тобто вони водночас стають умовами, індикаторами успішного соціально-економічного розвитку регіонів у майбутньому.

Необхідно враховувати, таким чином, вплив цих змін на конкурентоспроможність і господарюючих суб'єктів, і регіонів. Наприклад, для регіонів це означає, що одні розвиваються як економічно найбільш сильні області, здатні мобілізувати власні ресурси та залучити додаткові інвестиції. Інші залишаються на периферії, треті розвиваються лише в окремих специфічних сферах (приклад - туризм). Потрібно з'ясувати, отже, які фактори повинні в першу чергу враховувати господарюючі суб'єкти, і які фактори повинні покращувати регіони для підвищення своєї конкурентоспроможності.

2. Внутрішнє та зовнішнє середовище регіону

Як і всяка економічна система, регіон має внутрішню і зовнішню середу, які взаємодіють. Ці зв'язки можуть бути як прямого, так і непрямого впливу.

Для якісної характеристики і оцінки динаміки зміни внутрішнього середовища досить проаналізувати такі групи факторів, що характеризують:

- виробничо-ресурсний потенціал регіону;

- структуру регіонального ринку;

- кадровий потенціал регіону;

- регіональний бюджет;

- стратегію розвитку регіону.

Зовнішнє середовище регіону прямого впливу включає взаємозв'язок з партнерами:

- зовнішніми постачальниками товарів і послуг;

- зовнішніми споживачами;

- регіонами-конкурентами;

- фінансовими організаціями;

- транспортними підприємствами.

Середа непрямого впливу на регіон може включати наступні групи факторів впливу:

- загальноекономічні;

- загальнополітичні;

- науково-технічні;

- природно-екологічні;

- демографічні.

3. Порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних чинників

Традиційно у вітчизняній економічній літературі виділяються наступні групи факторів розміщення: природні, демографічні, економіко-географічні, економічні. Найбільш уживані фактори названі у гр. 1 табл. 9.1.

Характерно, що самі назви (не кажучи вже про загальновідому практику застосування) несуть відбиток епохи побудови індустріального суспільства першої половини XX ст. з властивим їй екстенсивним способом господарювання при обмеженому застосуванні ринкових регуляторів.

У зарубіжній теорії та практиці в даний час прийнятий трохи інший стандартний набір факторів. У першу чергу розрізняють дві великі групи факторів: так звані "жорсткі" і "м'які".

Під "жорсткими" розуміються кількісно вимірювані фактори: А) орієнтовані на виробничі ресурси (земля, робоча сила, капітал), Б) зорієнтовані на виробництво і збут продукції (близькість партнерів по кооперації, інфраструктура, структура населення і споживання); В) встановлені державою (податки, система господарювання, субсидії та програми підтримки). Найбільш часто використовують фактори, показані і гр. 2 табл.9.1.

Якщо між вітчизняними та жорсткими факторами ще можна провести паралелі, то м'які фактори в число перших поки не включені взагалі. Вони стосуються насамперед кількісно трудноізмеряемих категорій: Рівня розвитку соціального середовища населеного пункту, його, якщо можна так висловитися, дружності економіці. В якості м'яких факторів найчастіше згадують:

- стабільність політичної ситуації;

- стабільність суспільного клімату;

- кваліфікацію зайнятих за наймом;

- регіональну структуру економіки та окремих підприємств;

- якість системи освіти та професійної підготовки кадрів;

- оснащення регіону вузами, технологічними центрами, дослідними організаціями;

- наявність факторів, орієнтованих на виробництво послуг (економічний і податковий консалтинг, реклама, маркетинг);

- відношення до економіки основних діючих осіб регіону (підприємств і спілок підприємців, що працюють за наймом і профспілок, комунальних і регіональних адміністрацій, політиків);

- якість життя в регіоні (якість житла, екологічна ситуація, культурні та рекреаційні можливості і т.д.).

Таблиця 9.1. Відповідність деяких вітчизняних і зарубіжних чинників

Вітчизняні фактори

Зарубіжні фактори

Сировинний - наявність сировини та її економічна оцінка

Витрати на використану сировину

Витрати на комплектуючі,

Напівфабрикати та послуги з боку

Паливно-енергетична - забезпеченість ресурсами ПЕК

Витрати на енергію

Водна - забезпеченість водними ресурсами

Земельний - забезпеченість земельними ресурсами

Ціна земельних ділянок

Трудовий - забезпеченість трудовими ресурсами відповідної кваліфікації

Рівень заробітної плати, включаючи відрахування на соціальні потреби

Транспортний:

наявність комунікацій

вартість перевезень

Транспортне положення і транспортні зв'язки

Транспортні витрати

Наявність телекомунікацій

НТП - рівень НТП, що забезпечує ефективне застосування ресурсів

Наявність технології і ноу-хау

Споживчий - наявність основної маси споживачів товарів і послуг

Купівельна спроможність населення

Економіко-географічне положення

Територіальне розташування,

близькість ринків

Агломераційні ефекти

Навантаження на навколишнє середовище, інфраструктурне оснащення,

ефекти синергії

Співвідношення між окремими факторами розміщення їх значимість знаходяться в постійному русі. Всі ж середини 90-х років можна зафіксувати кілька загальних змін, які  ще більшою мірою будуть діяти на рубежі століть.

Найважливішою тенденцією є те, що значення жорстких факторів розміщення знизилося на користь м'яких. Саме м'які чинники все частіше стають умовами економічного успіху (1).

По групі жорстких факторів відповідно зі структурною перебудовою економіки від первинного (сільське господарство) до вторинного (промисловість) і третинного (послуги та інформація) секторам фактори "земля", "близькість до джерел сировини", "Витрати на заробітну плату і початковий капітал" втрачають своє значення на користь агломераційних переваг (близькості ринків, оснащення інфраструктурою і т.д.) (2).

Таблиця 9.2. Ранжування факторів за стадіями виробничого циклу (у порядку убування значимості)

Фактори

 

Виробництво

Розподілення

Управління

/маркетинг/

збут

Дослідження і розвиток

Надійність енергопостачання

1

 

 

 

Наявність телекомунікацій

2

1

1

2

Стабільність політичного становища

3

5

2

1

Витрати на заробітну плату

4

4

3

 

Наявність кваліфікованої робочої сили

5

 

 

4

Близькість до мережі магістральних автодоріг

 

2

 

 

Транспортні витрати

 

3

 

 

Близькість до аеропорту

 

 

4

 

Здорова економічна

ситуація

 

 

5

 

Стабільність социального клімату

 

 

 

3

Можливість співпраці з дослідницькими організаціями

 

 

 

5

У ході подальшого розвитку транспорту і комунікацій знизилася роль транспортних витрат. У той же час якість транспортних сполучень (наявність міжнародних аеропортів, швидкісних залізничних ліній) грає головну роль.

Серед м'яких факторів визначальну вагу отримують стабільність економічного, соціального і політичного становища. Зростає значення близькості до дослідницьких центрів, хороших умов життя для висококваліфікованих трудових ресурсів. Важливим чинником стає і сама наявність  управлінських структур регіону стратегії узгодженого розвитку, яка головною своєю метою повинна мати створення сприятливого іміджу регіону (3).

Якщо диференціювати чинники не за принципом м'який - жорсткий, а по стадіях виробництва, то сучасні переваги розподіляться таким чином (4).

Безумовно, облік цих тенденцій на практиці має на увазі, що не всі вони однаково важливі для конкретного населеного пункту або конкретного підприємства. Наприклад, витрати на фактори виробництва будуть, очевидно, і далі грати вирішальну роль при виготовленні трудомісткої кінцевої продукції або для молодих підприємств з високою потребою в капіталі.

В аспекті конкретних регіонів більш високу значимість будуть мати ті фактори, які характерні для галузей спеціалізації регіонального соціально-економічного комплексу.

У більш загальному плані вага фактора буде залежати від його здібностей локалізуватися і бути мобільною: Найбільш прив'язаними до території будуть фактори із сильною концентрацією і немобільні (рис. 9.1).

Мобільність

Локалізація

концентровані

дисперсні

Немобільні

Агломераційні

переваги, високоспеціалізована інфраструктура підприємства

Неспеціалізована

інфраструктура, місцеві комунальні земельні ділянки

Маломобільні

Висококваліфіковані трудові ресурси,  ноу-хау

Некваліфіковані

трудові ресурси

Високомобільні

Спеціалізована

інформація

Неспеціалізована

інформація,

банківський капітал за нормальними умовами

Рис. 9.1. Приклади просторової диференціації факторів розміщення

З усієї сукупності факторів виділяються головні, що діють у конкретному регіоні і / або переважно впливають на вибір місця розташування конкретного підприємства.

Таблиця 9.3. Ранжування факторів розміщення за галузями спеціалізації ВВЕР (у порядку зменшування значимості)

Фактори розміщення

Машино -

будування

Автомобіле

будування 

Електротехніка

Хімічна промисловість

Харчова промисловість

Витрати на заробітну плату

1

3

5

 

 

Наявність телекомунікацій

2

1

1

5

 

Наявність кваліфікованої робочої сили

3

 

4

2

 

Стабільність політичного становища

4

4

3

4

3

Надійність енергопостачання

5

2

2

1

1

Низькі податки

з підприємств

 

5

 

 

 

Наявність сировини

 

 

 

 

2

Близькість ринків

 

 

 

 

4

Можливість позмінної роботи

 

 

 

3

 

Близькість до мережі магістральних автодоріг

 

 

 

 

5

Актуальною вимогою стає жорстка робота з аналізу і позитивного впливу на м'які чинники розміщення. Зацікавлені в цьому регіональні та муніципальні органи влади і управління підштовхуються до довготривалої діяльності з поліпшення виробничої, соціальної, інституціональної та екологічної інфраструктур регіону, створення і підтримання його іміджу як засобу залучення інвестицій.

Рис. 9.2. Організаційні форми індустріальних систем


Тема 10
. Методи управління регіональною економікою

1. Загальна характеристика методів управління

2. Економічне моделювання

1. Загальна характеристика методів управління

Методи управління - найважливіший елемент у механізмі використання об'єктивних законів ринку. Якість та ефективність управлінської діяльності багато в чому залежать від застосовуваних методів управління.

Метод управління - це спосіб цілеспрямованого впливу на організацію з метою досягнення поставлених перед нею завдань.

Складність, мінливість об'єкта управління визначає і різноманіття використовуваних методів.

Розрізняють загальні та спеціальні методи управління, які реалізуються через вивчення об'єкта управління в часі і просторі, в тісному взаємозв'язку і взаємозумовленості з іншими об'єктами, з урахуванням етнопсихології населення і т.д.

Класифікація включає такі методи управління:

- адміністративні (організаційно-розпорядницькі);

- економічні;

- соціально-психологічні;

- виховні та ін.

Такий розподіл методів певною мірою умовний, тому що абсолютно чітко відокремити кожен з них не представляється можливим: вони взаємопроникають і мають чимало спільних рис.

Особливої гостроти проблема методів управління набуває в обстановці переходу до ринкових відносин. Найважливішими відмінними рисами створюваної в Україні ринкової економіки є перехід від переважно адміністративних до переважно економічних методів управління.

Адміністративні методи. Діяльність з управління неможлива без розумного застосування адміністративних методів (які нерідко називають організаційно-адміністративними або організаційно-розпорядчими). З їх допомогою формуються основні системи управління у вигляді стійких зв'язків і відносин, положень, що передбачають права і відповідальність підрозділів апарату управління, окремих працівників.

Адміністративні методи реалізуються шляхом прямого впливу керівників, власників на підлеглих. Воно може здійснюватися на основі укладених договорів, через адміністративні накази і розпорядження, різні положення, правила, нормативи та інші документи, організаційно регламентують діяльність підлеглих осіб, їх чітку роботу, забезпечують належну дисципліну та відповідальність.

Форми і масштаби застосування адміністративних методів визначаються завданнями керуючого органу, рівнем організації виробництва, кваліфікацією та культурою працівників, які приймають рішення. Чим повніше представлені ці параметри, тим менше потреби в адміністративному втручанні.

У сучасних умовах застосування адміністративних методів припускає попередній аналіз матеріалів, що дають повне, достовірне уявлення про стан керованого об'єкта, і несумісно з яким би то не було волюнтаризмом.

Економічні методи. Потреба в економічних методах управління закономірно й істотно зростає, оскільки в умовах розвитку приватного підприємництва не завжди можливо і розумно вирішувати за допомогою директивного впливу складну сукупність завдань задоволення зростаючих потреб населення.

Сутність економічних методів - у впливі на економічні інтереси споживача і працівників за допомогою цін, оплати праці, кредиту, прибутку, податків та інших економічних важелів, що дозволяють створювати ефективний механізм роботи. Економічні методи грунтуються на використанні стимулів, які передбачають зацікавленість і відповідальність управлінських працівників за наслідки прийнятих рішень і спонукають працівників домагатися ініціативного здійснення поставлених завдань без спеціальних на те розпоряджень.

Особливості економічних методів управління полягають у тому, що вони:

- базуються на деяких загальних правилах поведінки, що дають можливість маневрувати ресурсами, тоді як адміністративні характеризуються конкретно-адресними завданнями, орієнтованими на досягнення цілей керованої системи шляхом формування її чіткої структури, створення умов для підготовки, прийняття та реалізації рішень (хоча деякі загальні правила, що стосуються, наприклад, методики розробки бізнес-планів, режиму роботи та інші, можуть передбачатися директивними актами);

- надають на виробників і споживачів непрямий вплив, за допомогою системи відносин враховують інтереси колективу і окремих працівників (адміністративні методи за своєю природою не здатні настільки повно і безпосередньо орієнтуватися на економічні інтереси об'єктів управління);

- неодмінно припускають самостійність підприємства на всіх рівнях при одночасному покладанні на нього відповідальності за прийняті рішення та їх наслідки (на відміну від адміністративних методів, що передбачають значну частку відповідальності вищих органів, що приймають рішення);

- спонукають виконавців до підготовки альтернативних рішень та вибору з них найбільш відповідних інтересам колективу (адміністративні розпорядження здебільшого однозначні, вимагають обов'язкового, точного виконання).

Економічні методи управління повинні зайняти і неминуче займуть домінуюче положення. Це необхідно для забезпечення нормальних умов функціонування асоціацій, спілок, підприємств у нових умовах господарювання. Одночасно скорочується число ланок управління.

При вмілому використанні економічних методів керуючі органи в умовах ринку легше долають інертність в реалізації своїх завдань, обумовленою відсутністю відповідної економічної зацікавленості в оперативному задоволенні мінливих потреб. Посилюється самоконтроль, до мінімуму знижується необхідність в адміністративному контролі, який зосереджується, якщо в тому є потреба, кінцевих результатах обслуговування населення.

Чим ширше застосовуються економічні методи, тим більше число питань вирішується безпосередньо в основних ланках управління, ближче до джерела інформації. У минулому в умовах необгрунтовано широкого застосування адміністративних методів нерідко на високих рівнях управління приймалися рішення, які за своїм змістом входили до компетенції нижчих ланок управління. У результаті сповільнювався процес прийняття рішень і не забезпечувалася необхідна оперативність управління, знижувалися його компетентність і якість.

Використання системи економічних методів на державних підприємствах дасть належний ефект тільки в тому випадку, якщо принцип прибутковості ведення господарства буде охоплювати всі ланки організаційної структури управління, утворюючи замкнуту систему з розподілом матеріальної відповідальності між усіма її ланками.

2. Економічне моделювання

У практиці управління часто доводиться вирішувати завдання, пов'язані зі зміною умов функціонування об'єкта. Часом зміни системи управління в ході різних експериментів досягаються методами проб і помилок, які часом обертаються чималими прорахунками для споживачів. Нерідко долю експерименту визначають зовнішні умови функціонування об'єкта управління, не регульовані їм. Істотна частина внутрішніх факторів і зовнішніх умов постійно знаходиться у розвитку в часі і просторі. У результаті все складніше стає без спеціальних методів, спираючись лише на прості розрахунки і тим більше на інтуїцію, прогнозувати поведінку об'єкта управління при переході на ринкові механізми господарювання, розробляти альтернативні рішення.

Дозвіл виникають у зв'язку з цим проблем в значній мірі полегшується завдяки економічному моделюванню. Процеси, що піддаються кількісному виміру, можна описати у вигляді економічних моделей, ввівши умовні позначення для складових їх факторів і результатів. Розрахувавши такі моделі, легко використовувати їх для науково обгрунтованого управління об'єктом аналізу, прогнозування, розподілу ресурсів і маневру ними, для контролю за ефективністю роботи і реалізації інших функцій управління.

Адміністративні та економічні методи управління мають разом з характерними відмінностями і багато спільного. У практиці управління вони доповнюють один одного. Важливо підкреслити, що адміністративні рішення - це не просто якісь директиви, а рішення, обгрунтовані з точки зору їх економічної доцільності.

Ефективне повсякденне застосування в управлінні підприємством економічних методів припускає наявність об'єктивних передумов і умінь користуватися такими інструментами ринкової економіки, як ціни і податки, кредити та банківські ставки, котирування цінних паперів.

Тема 11. Організація управління економікою регіону

1. Сутність організації управління економікою регіону

2. Фактори, що впливають на організаційні структури.

3. Класифікація організаційних структур управління

4. Сучасні проблеми розвитку організаційних структур управління

1. Сутність організації управління економікою регіону

Організаційна структура управління є соціально-економічною категорією, що характеризує відносини сукупності ланок апарату управління та існуючих між ними організаційних зв'язків, що виражають взаємодію і координацію елементів усередині даної системи. Структура відбиває склад елементів, внутрішню форму організації системи, її статику, тоді як організаційні відносини забезпечують тісноту та ефективність структурних зв'язків.

Організаційні структури управління мають три сфери застосування: державну, комерційну та громадську. Державна сфера в свою чергу має три рівні: федеральний, регіональний і казенних підприємств. Комерційна сфера управління охоплює різні рівні корпоративного (усуспільнених власників) управління: Малого, середнього та великого підприємництва в різних організаційних формах. Це суб'єкти господарювання - кооперативи, концерни, холдингу і ін. Громадська сфера в даний час набуває екстраординарний характер. Якщо раніше органи громадського самоврядування мали певні і обмежені функції, то тепер громадськими структурами є як представницькі і судові органи, державні громадські фонди, органи самоврядування, так і структури опікунського характеру і допомоги, політичні рухи та партії.

Така типізація організаційних структур обумовлює і відповідні організаційні форми управління: міністерства, відомства, комітети, асоціації, акціонерні товариства, муніципальні освіти, приватні і казенні підприємства, банки, фонди і т.д.

Елементи організаційної структури в сукупності утворюють організаційну єдність для реалізації спільної мети.

Кожен елемент наділяється відповідними функціями. Немає і не може бути чистих функцій без їх субстанціональних носіїв, так само як і не належать певній структурі. Тому природні і необхідні зміни в структурі, якщо змінюються функції її окремих компонентів.

Формування ринкової економіки передбачає створення нових організаційних відносин і структур управління.

По-перше, характерним стає перерозподіл функцій між різними органами державного, комерційного та громадського управління, делегування функцій не тільки зверху вниз, а й знизу вгору. Прагнення регіональних і муніципальних утворень до розширення управлінської самостійності має під собою переконливі підстави. Одне з них - неможливість центральної влади як раніше централізувати доходи від податків і прибутку; інше - та обставина, що центральна влада фактично не може забезпечити збереження і розвиток соціальних стандартів в регіонах.

По-друге, з часом відбувається моральне старіння структури управління, наслідком чого стає неминучою заміна структур, не здатних мобілізувати організаційні резерви. Формуються перспективні організаційні структури. Серед останніх найважливішими є ті, які є адекватними соціально-ринковому середовищу економічного розвитку України, створюють умови для якісних перетворень у системі суспільних відносин; через структури стимулюються інтенсивні фактори зростання соціальної та економічної ефективності.

2. Фактори, що впливають на організаційні структури

На організаційні структури впливає низка факторів. З одного боку, вони об'єктивно зумовлюють і зумовлюють процес їх перетворення, а з іншого - підпорядковують ці структури вольовому впливу повноважних органів і відповідальних осіб.

Серед об'єктивних факторів, що впливають на організаційну структуру виробництва, особливе і все зростаюче значення набуває науково-технічний прогрес. Він є каталізатором соціальних, економічних, управлінських та інших організаційних змін у системі відносин учасників процесу виробництва. Досягнення НТП впливають на склад елементів організаційних структур виробництва і управління.

У минулому дискретний і часто випадковий процес формування організаційних структур пояснюється тим фактом, що в умовах командно-адміністративної системи управління була непомірно велика роль суб'єктивного чинника. При цьому керувалися вольовими рішеннями окремих відомств, державних і господарських організацій, суб'єктивною думкою політичних лідерів.

Типи організаційних структур управління. На початковому етапі переходу на ринкові відносини в економіці Україні діють два типи організаційних структур: екстенсивний (командно-адміністративний) та інтенсивний (товарний, ринковий). Особливість інтенсивного типу полягає в значному підвищенні ролі соціальних чинників суспільного розвитку, що вимагає збалансованості всіх елементів організаційної структури управління. Зміна пріоритетів змінює всі зв'язки між елементами структури, акцентує увагу керівників різних рівнів управління не на командних функціях з приводу розподілу виробничих планів і завдань, а на виявленні загальних проблем розвитку підприємств і на задоволення потреб споживачів. Отже, інтенсивний тип виробництва і адекватний йому тип організаційної структури набувають стратегічного значення.

Спільними передумовами створення якісно нових організаційних структур управління інтенсивного типу є:

- переклад соціально-економічних функцій міністерств і відомств, регіональних структур управління, підприємств і організацій, всіх існуючих і створюваних;

- реалізація соціальних цілей великою кількістю державних, регіональних, муніципальних, комерційних структур. Акценти розставляються таким чином, щоб всі елементи, складові соціального комплексу, були задіяні при вирішенні поточних і перспективних соціальних завдань. Різноманітні духовні і фізичні запити людини стають тим громадським індикатором, за допомогою якого визначаються напрями інвестиційної, науково-прикладної, економічної і технічної політики. Критерієм якості організаційних структур виробництва і управління виступає найбільший кінцевий соціально-економічний і навіть психологічний результат.

Екстенсивний тип організаційних структур управління, що діє до останнього часу, характеризується такими рисами: "Багатоголовим" централізмом управління; бюрократичним методом роботи; підпорядкуванням часто етнополітичних і елітно-груповим інтересам; примітивізмом (формалізмом) ринкових відносин, що влаштовує відомчі, але не споживчі інтереси.

Екстенсивний тип структур управління має ряд якісних ознак:

- недостатня гнучкість і сприйнятливість до змін, викликаним науково-технічним і соціальним прогресом;

- слабка розробленість стратегії розвитку організаційних структур. У виробництві відсутні пріоритети, пов'язані з НТП; в управлінні організаційна структура орієнтована на вирішення оперативних (поточних) завдань і ін;

- витратний принцип стимулювання вдосконалення організаційної структури. У виробництві він характеризується слабкою зацікавленістю в ресурсозбереженні, а в управлінні - економією тільки за допомогою скорочення чисельності апарату;

- слабка адаптивність організаційних структур управління до мінливих умов виробництва, ринкового механізму господарювання;

- неадекватність ролі органів місцевого самоврядування їх можливостям у вирішенні соціальних, економічних технологічних територіальних проблем;

- відсутність соціально-політичної та економічної стабільності, розвинених відносин власності. Не можна не бачити, що управлінські структури по всій вертикалі влади пристосовуються до змін, що відбуваються. На рівні Федерації та регіону зміцнюються виконавчі органи влади, все виразніше домінує авторитарний принцип керівництва. При недостатній узгодженості структур управління зазначеної вертикалі влади (регіон - муніципалітет) виникає велика кількість проблем, пов'язаних з формуванням соціально орієнтованих ринкових відносин в центрі і на місцях. У структурі суспільного виробництва господарські організації краще взаємодіють у зручних для цих структур соціально-організаційних формах. В даний час такими є акціонерні компанії. Вони сьогодні замінюють галузеві міністерства, регіональні органи управління, зміцнюють статус великих підприємств і виробництв.

Розвиток ринкової економіки супроводжується переглядом та реорганізацією практично всіх організаційних відносин - техніко-технологічних, соціально-економічних, політичних. Тому підприємство будь-якого розміру, будь-якої сфери діяльності являє собою соціальну виробничо-економічну систему.

3. Класифікація організаційних структур управління

На взаємодію елементів організаційної структури впливають цілі та завдання учасників, складність і динамізм зовнішніх факторів, технологічні та територіальні характеристики їх виробничої структури, внутрішньовиробничі зв'язки і т.д. Ефективна та організаційна структура, яка успішно реалізує поставлені перед нею цілі. З цієї позиції організаційні структури можуть бути прогресивними чи регресивними.

Безліч типів організаційних структур зумовлена різноманітністю критеріїв їх класифікації. Серед них можна виділити загальні, особливі і приватні.

До загальних критеріїв належать специфіка відтворення, форми усуспільнення і масштаби виробництва, до особливих - форми власності, принципи організації управління, характер зв'язків, до приватних - форми організації виробництва та управління.

За ознакою відтворювального циклу розрізняються екстенсивні і інтенсивні організаційні структури; за формами зв'язку - горизонтальні (змішаного типу) і вертикальні (стратифіковані); за формами власності - державні (адміністративні), кооперативні, змішані, приватні; за принципами організації виробництва та управління - галузеві (міжгалузеві), територіальні, програмно-цільові та виробничі; за сферами діяльності - державні, громадські, комерційні; за методами господарювання - державні, корпоративні, приватні; за рівнями управління - федеральні, регіональні, муніципальні; за формами організації виробництва - високоспеціалізовані, малі, великі підприємства; за формами організації управління - концерни, трести, асоціації.

Різноманіття критеріїв формування організаційних структур не дає підстав для їх протиставлення, важливо, щоб вони задовольняли загальному критерію ефективності - давали високий соціальний результат. Мобільність організаційних структур, їх адаптивність до місця і часу, різноманітність форм їх організації можливо і доцільно регламентувати з урахуванням історичних особливостей розвитку державного, комерційного та громадського управління.

4. Сучасні проблеми розвитку організаційних структур управління

У зв'язку з перерозподілом функцій між центром і суб'єктами Федерації в органах управління останніх неминучі глибокі структурні перетворення, створення нових управлінських органів, що враховують особливості сприйняття регіональних організаційних відносин. Вони укладаються в наступні функціональні напрямки:

- підтримання виробництва на ще життєздатних діючих підприємствах для збереження на регіональному ринку прийнятного рівня пропозиції споживчих товарів, зайнятості, стримування зростання соціальної напруженості і запобігання конфліктів;

- забезпечення регульованого згортання економічно безперспективних виробництв та надання необхідної селективної допомоги пріоритетним (з точки зору регіону) напрямам розвитку та підприємствам;

- організація роботи з санації підприємств, виходячи з концептуальних позицій структурної та інвестиційної діяльності регіону;

- організація раціональних господарських зв'язків підприємств регіону в інтересах останнього шляхом можливої інтеграції зусиль підприємств різних територіальних утворень (як всередині Україна, так і за кордоном);

- забезпечення стійкості функціонування основних систем життєзабезпечення та запобігання руйнування ключових елементів виробничої системи суб'єкта Федерації;

- недопущення технологічних та екологічних катастроф, у тому числі за рахунок вливання мінімуму інвестицій;

- зміна ринкової структури шляхом підтримки підприємництва, особливо малого та середнього бізнесу, який створює нові робочі місця, що збільшує пропозицію товарів і послуг на місцевому ринку, що знижує роль галузевих монополій;

- пошук потенційних інвесторів, організація отримання та ефективного використання іноземних кредитів (особливо в сфері рекреаційного бізнесу, туризму), створення сприятливого клімату для прямих іноземних інвестицій, в першу чергу в сферу матеріального виробництва;

- формування регіональної системи інституційних інвесторів, позабюджетних джерел, здатних акумулювати накопичення та ефективно звертати їх в інвестиції;

- активне просування на зарубіжні ринки товарів місцевих експортерів у взаємодії з централізованими експортними програмами Федерації;

- створення податкової системи, що враховує її трирівневу організацію.

При зростаючому значенні регіональних організаційних форм і функцій управління в суб'єктах Федерації та їх регіональних центрах необхідно оновлювати структуру органів управління відповідно до змін, що відбуваються. Це стосується всієї системи органів управління, що займається регіональною політикою. Очевидно, що апарат Президента РФ є центром цієї роботи. У той же час необхідно мати спеціальний виконавчий апарат в Уряді РФ, який може і повинен систематично здійснювати регіональну політику. Таким органом в даний час є Міністерство у справах національностей та федеративних відносин. Його ефективність може бути підвищена, якщо головною метою діяльності міністерства буде не спонтанне "гасіння" національних і територіальних конфліктів, а стратегічна робота з налагодження федеративних засад взаємодії Федерації, її суб'єктів та місцевого самоврядування (як по вертикалі, так і по горизонталі).

Інакше кажучи, в Україні для забезпечення дієвості конституційних принципів управління (по вертикалі і горизонталі) потрібна система органів представницької та виконавчої влади: від президентської до муніципальної, при якій верховенство федерального законодавства повинно знайти відображення в статутах і положеннях в республіканських, крайових і обласних структурах влади, а також в законодавчих актах органів самоврядування (муніципалітетів) на місцях. При цьому потрібно керуватися комплексним підходом до вирішення всіх економічних проблем на різних рівнях управління.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23852. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное 21.96 KB
  Протопоп Аввакум написал житие по благословению инока Епифаниясвоего духовного отца. В это время Аввакума и его сторонников остригли и бросили в темницу. Родился Аввакум в Нижегородской земле.
23853. Житие Сергия Радонежского 21.96 KB
  Преподобный Сергий родился в Тверской земле в годы княжения тверского князя Дмитрия при митрополите Петре. Варфоломей позвал к себе в пустыньку старца игумена Митрофанакоторый постриг его в монашество с наречением имени Сергий. После пострижения Сергий причастился и церковь при этом наполнилась благоуханием. Однажды когда Сергий в церкви пел заутреню стена расступилась и вошёл сам дьявол со множеством бесов.
23854. Житие Феодосия Печерского 23.97 KB
  Мать хотела чтобы Феодосий одевался почище и играл со сверстниками. Услышав о святых местах Феодосий молился Богу о том чтобы посетить их. Феодосий снова стал ежедневно ходить в церковь. Феодосий так разумно отвечал ей о важности этого делачто мать на целый год оставила его в покое.
23855. Из Англии — в Россию 23.75 KB
  Мы знаем только что Англия была крайним пределом его путешествия там он сказал себе что пора возвратиться в отечество и сел в Лондоне на корабль идущий в Россию. Жива ли ты о Лила или в волнах окончила жизнь свою Герой хотел броситься к юноше утешить его но тут капитан взял его за руку и сказал что дует благоприятный ветер и надо отправляться. Был закат корабль летел на всех парусах вокруг на разном отдалении развевались разноцветные флаги а по правой стороне чернелось чтотонапоминающее землю. На вопрос героя капитан...
23856. Николай Михайлович Карамзин 34.5 KB
  В 1789 году в журнале Детское чтение появилась первая оригинальная повесть Карамзина Евгений и Юлия. К середине 1790х Карамзин становится признанным главой русского сентиментализма открывавшего новую страницу в русской литературе. В 180203 годах Карамзин издавал журнал Вестник Европы в котором преобладали литература и политика.
23857. Что нужно автору 14.11 KB
  Когда ты хочешь писать портрет свой то посмотрись прежде в верное зеркало: может ли быть лицо твое предметом искусства которое должно заниматься одним изящным изображать красоту гармонию и распространять в области чувствительного приятные впечатления Если творческая натура произвела тебя в час небрежения или в минуту раздора своего с красотою: то будь благоразумен не безобразь художниковой кисти оставь свое намерение. Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя наедине без свидетелей искренно: каков...
23858. Оды 16.41 KB
  Первая ода Ломоносова На взятие Хотина 1739 посвящена победе над турками. Полная мифология российской истории разворачивается в одах посвящённых императрице Елисавете Петровне. Хотя по временам Он насылает на неё Свой гневно затем переменяет его на милость: Я в гневе Россам был ТворецНо ныне паки им Отец Ода 1742 г. Бог как и в прежних одахсокрушает злобу разрушая умыслы врагов России там же и в других местах.
23859. Повесть о Горе и Злочастии, как Горе-Злочастие довело молодца во иноческий чин 13.93 KB
  Молодец же пытается жить своим умом а объясняет автор это желание тем что молодец был в то время се мал и глуп не в полном разуме и несовершенен разумом.Хозяевам нравится что молодец ведёт себя по писанному учениюто есть так как и учили его родители.Но молодец кручинится а после признаётся при всех в том что ослушался родителей и спрашивает совета как жить на чужой стороне. Молодец слушается ГореЗлочастие пропивает все деньги и только после этого спохватывается и пытается избавиться от своего спутника ГоряЗлочастия.
23860. Повесть о Петре и Февронии Муромских 15.5 KB
  Змий рассказал княгине что смерть его будет от Петрова плеча от Агрикова меча. У князя был брат по имени Петр. Однажды Петр пришел к брату.