36637

Економічна інформатика

Конспект

Информатика, кибернетика и программирование

Інформаційні технології - технологічні процеси, що охоплюють інформаційну діяльність управлінських працівників, повязану з підготовкою і прийняттям управлінських рішень. Являють собою сукупність методів і прийомів розвязання типових задач обробки даних. Включають збір, зберігання, передачу, обробку інформації.

Украинкский

2013-09-23

1.16 MB

20 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ і спорту УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Імені В.О. Сухомлинського

Кафедра міжнародної економіки та економічної теорії

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ

(опорний конспект лекцій)

з дисциплін

Економічна інформатика

для студентів

І курсу

напряму

6.030503 «міжнародна економіка»

галузі

0305 «Економіка і підприємництво

факультету

Економіки

Миколаїв-2011р.


ЗМІСТ

[1] ЗМІСТ

[2] Лекція 1. Теоретичні основи інформатики.

[3] Лекція 2. Операційна система Microsoft Windows ХР.

[4] Лекція 3. Системи оброблення тексту. Текстові редактори.

[5] Лекція 4. Системи табличного оброблення даних.

[6] Електронні таблиці.

[7] Лекція 5. Системи табличного оброблення даних.

[8] Функції. Діаграми.

[8.1] Типи даних

[8.2] Введення даних

[8.3] Виділення чарунок

[8.4] Відміна й повторення дій

[8.5] Вставка рядків і стовпчиків

[8.6] Переміщення й копіювання даних

[8.7] Переміщення й копіювання за допомогою меню

[8.8] Спеціальне копіювання даних

[8.9] Автозаповнювання

[8.10] Розташування вікон

[9] Лекція 6. Системи табличного оброблення даних.

[10] Аналіз даних.

[10.1] Умовні обчислення

[10.2] Складні логічні вирази

[10.3] Логічні функції

[11] Сортування

[11.1] Сортування списків.

[11.2] Сортування рядків за двома або трьома стовпчиками.

[11.3] Фільтрація. Авто фільтр.

[11.4] Розширений фільтр

[11.5] В яких випадках може використовуватися функція ЕСЛИ.

[11.6]  Опишіть синтаксис ЕСЛИ.

[11.7]  Опишіть синтаксис – СУММЕСЛИ.

[11.8] Опишіть синтаксис функції -СЧЕТЕСЛИ.

[11.9] Логічні функції.

[12] Лекція 7. Системи управління базами даних.

[13] MS Access. Основні поняття СУБД.

[14] Лекція 8. Системи управління базами даних. MS Access.

[15] Зв’язки між таблицями. Запити, форми.

[16] Лекція 9. Системи управління базами даних. MS Access.

[17] Форми та модулі.

[18] Лекція 10. Мережні технології.

[19] Лекція 11. Застосування Інтернету в економіці.

[20] Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.

[21] Лекція 12. Основи ВЕБ-дизайну.

[22] Основи офісного програмування.

[23] Лекція 13. Експертні і навчальні системи.

[24] Перспективи розвитку інформаційних технологій.


Лекція 1. Теоретичні основи інформатики.

 •  Предмет, зміст дисципліни.
 •  Історія розвитку обчислювальної техніки.
 •  Класифікація і покоління ПК.
 •  Значення комп'ютерної техніки в галузі економіки.
 •  Складові частини інформатики, економічна інформатика.
 •  Інформація.
 •  Види інформації і одиниці її виміру.
 •  Поняття економічної інформації.
 •  Структурні одиниці економічної інформації.
 •  Поняття класифікації і кодування інформації.

Інформатика - це наука про структуру, властивості, закономірності і методи створення, зберігання, пошуку, перетворення, передачі і використання інформації.

Інформатика - це науковий направлення, що вивчає моделі, методи і засоби збору, зберігання, обробки і передачі інформації.

Інформаційні технології - технологічні процеси, що охоплюють інформаційну діяльність управлінських працівників, пов'язану з підготовкою і прийняттям управлінських рішень. Являють собою сукупність методів і прийомів розв'язання типових задач обробки даних. Включають збір, зберігання, передачу, обробку інформації.

Підвищення ефективності використання інформаційних технологій у сфері організаційно-економічного управління відбувається за рахунок:

 •  удосконалювання систем інтелектуального інтерфейсу кінцевих користувачів різних рівнів;
 •  розробки комплексних мір захисту інформаційно-обчислювальних ресурсів від несанкціонованого доступу і перекручування (руйнування);
 •  активізації ролі фахівців управління в підготовці і розв'язанні задач економічного управління;
 •  об'єднання інформаційно-обчислювальних ресурсів за допомогою обчислювальних мереж;
 •  персоналізація обчислень на основі персональних комп'ютерів.

Приклади засобів збору первинної інформації: реєстратор, годинник, ваги.

Приклади засобів передачі інформації: телефон, пейджер, факс.

Інформація - міра усунення невизначеності відносно результату події, що цікавить нас.

Найбільш точне визначення інформації - сукупність фактів, явищ і подій, що представляють інтерес і підметів реєстрації і обробці.

Одиниці виміру інформації за зростанням: Біт, Байт, Кілобайт, Мегабайт, Гігабайт, Терабайт, Петабайт.

Дані - матеріальні об'єкти довільної форми, що виступають у якості засобу надання інформації.

Економічна інформація (ЕІ) - інформація, що відображає і обслуговує процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ.

Найбільш повний варіант вимог до економічної інформації: вірогідність, своєчасність, актуальність, документальність.

Властивості економічної інформації:

 •  перевага алфавітно-цифрових знаків;
 •  неоднорідність;
 •  організованість;
 •  дискретність.

Особливості економічної інформації:

 •  широке розповсюдження документів як носіїв вихідних даних і результатів їхньої обробки;
 •  можливість тривалого зберігання із відтворенням і відновленням;
 •  існування різних джерел і принципова неможливість концентрації і централізації процесів збору даних.

Типи економічної інформації виділяють по :

 •  приналежності до сфери матеріального виробництва і невиробничій сфері;
 •  тимчасовим стадіям управління (прогнозуємо, планова, облікова, для складання звітності);
 •  технології розв'язання (вхідна, проміжна, вихідна);
 •  стабільності в часі (постійна , змінна).

Класифікація економічної інформацій виконується:

 •  за технологією розв'язання економічних задач у системах керування - вхідна, проміжна, вихідна;
 •  по стабільності в часі: постійна, змінна;
 •  по стадії виникнення: вихідна (первинна) і похідна (вторинна).

Реквізит - елементарна одиниця економічної інформації.

Реквізити діляться на реквізити-ознаки (описові) і реквізити-підстави (кількісні).

Реквізити-ознаки відображають якісні властивості економічного об'єкта, процесу і явища і можуть бути виражені в алфавітному, цифровому, а також алфавітно-цифровому вигляді.

Реквізит характеризується: ім'ям, типом, значенням

Окремо взятий реквізит не може повністю характеризувати економічний процес або об'єкт.

Економічний показник - основна одиниця економічної інформації. Це складена одиниця інформації: включає одну реквізит-підставу і групу взаємозалежних із ним і між собою за змістом реквізитів-ознак.

Складеною одиницею інформації називають одиницю інформації, що складає із сукупності інших одиниць інформації, зв'язаних за змістом.

Состав економічного показника:

 •  визнана частина;
 •  оцінна частина (найменування, розмірність оцінки, характеристика методу одержання оцінки, кількісне значення).

Економічний документ - сукупність взаємозалежних за змістом економічних показників.

Електронний документ: відомості, представлені у формі, сприйманій електронними засобами обробки, зберігання і передачі інформації, які мають необхідні атрибути для їхньої однозначної ідентифікації.

Форма електронного документа складається із загальної, предметної і оформлювальної частин.

Інформаційний масив - основна структурна одиниця, призначена для зберігання, передачі і обробки інформації.

Інформаційні масиви діляться на:

 •  постійні (містять нормативно-довідкову інформацію) і змінні (відображають поточний стан об'єкта управління);
 •  основні і допоміжні - по використанню в задачах управління. Основні масиви призначені для зберігання інформації в процесі обробки даних і рішення задач управління;
 •  вхідні, проміжні (містять результати попередніх розрахунків і використовується для розв'язання наступних задач) і вихідні - стосовно до процесу обробки даних;
 •  робочі і службові - по зв'язку з об'єктом управління.

Інформаційний потік - сукупність інформаційних масивів, у тому числі документів, які мають динамічний характер.

Інформаційна база - сама велика структурна одиниця інформаційних масивів, включає всю сукупність інформації реального економічного об'єкта.

Економічна інформація (дані) розміщається на різних носіях - бланках, магнітних стрічках, магнітних дисках.

При розміщенні інформації на бланках виділяють структурні одиниці: позиція, запис, рядок, графа, зона документа, документ, пачка документів.

При розміщенні інформації на магнітних стрічках виділяють структурні одиниці: біт, байт, запис, доріжка, зона, тім.

При розміщенні інформації на дисках виділяють структурні одиниці: біт, байт, блок, сектор, доріжка, циліндр, тім, пакет.

Динамічні структури даних (черги і стеки) - це упорядковані множини інформаційних елементів. Додавання елемента виробляється в кінець упорядкованої множини. У черзі для обробки доступний перший елемент, а в стеці - останній.

Будь-яка система управління містить два компоненти: керуючу підсистему і керовану підсистему (об'єкт управління).

Економічні інформаційні системи за рівнем спеціалізації діляться на:

 •  загальноуправлінські,
 •  спеціалізовані,
 •  адаптивно універсальні.

Економічні інформаційні системи по ступені автоматизації функцій діляться на:

 •  інформаційно-керуючі,
 •  інформаційно - радюющі,
 •  інформаційно-довідкові.

Функції управління в системах організаційно-економічного управління можуть виділятися по:

 •  стадіям (етапам) управління;
 •  видам виробничо-господарської діяльності;
 •  ієрархії (рівням) управління.

Використання комп'ютерної і організаційної техніки в офісі пройшло кілька етапів:

 1.  Традиційний офіс. Невеликий колектив людей із широкими обов'язками.
 2.  Виробничий офіс. Характеризується великими обсягами однотипної роботи, її строгою формалізацією, твердим розподілом співробітників, і забезпечує формування і підтримку великих інформаційних фондів, їхню систематизацію, виробництво вибірок даних. Широко використовуються копіювально-множні засоби, засновані на принципі ксерографії
 3.  Електронний офіс. Має наступні основні функції: прийом документів, їхній контроль і оформлення, забезпечення доступу до документів без їхнього дублювання на папері, дистанційна і спільна робота службовців над документом, автоматизація контролю за діловодством ті ін. Посилює пряму взаємодію людей за допомогою електронної пошти, комп'ютерів і комп'ютерної мережі.

Лідируюче положення в інформаційній сфері займає США.

Класична структура ЕОМ поєднує наступні функціональні блоки: ПУ - пристрій управління, АЛП - арифметико-логічний пристрій, ЗП - запам'ятовувальний пристрій, ПВВ- пристрою вводу-виводу.

Будь-яка ЕОМ має процесор, основну (оперативну) пам'ять і зовнішні пристрої.

Центральний процесор це пристрій, що безпосередньо здійснює процес обробки даних і програмне управління цим процесом.

Центральним процесором реалізуються функції пристрою управління (ПУ) і арифметико-логічного пристрою (АЛП) і в ньому є власна пам'ять (регістри, кеш-пам'ять).

Головні носії інформації усередині процесора - це регістри.

Сучасні мікропроцесори можуть обробляти числа: із плаваючою крапкою розрядністю 32 й 64 біта, цілі, розрядністю 8, 16 й 32 біта.

Центральний процесор виконаний у вигляді великої інтегральної схеми.

Центральний процесор ПК розміщається на материнській (системній) платі.

Математичний співпроцесор - спеціалізована інтегральна мікросхема, що працює у взаємодії із центральним процесором для виконання операцій із плаваючою крапкою. Використовувався на ранніх моделях персональних комп'ютерів.

Головна характеристика мікропроцесорів - швидкодія.

Відповідно до закону Мура продуктивність процесорів подвоюється кожні півтора-два роки.

Внутрішні запам'ятовувальні пристрої комп'ютера - регістрова пам'ять процесора, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять, постійна пам'ять (ПЗП).

Оперативний запам'ятовувальний пристрій (ОЗП) - оперативна пам'ять (ОП) комп'ютера безпосередньо взаємодіє із процесором, має високу швидкодію.

ОЗП призначено для прийому, зберігання і видачі інформації в центральний процесор через системну шину при працюючому комп'ютері.

Найбільш важливі характеристики оперативної пам'яті - час доступу і місткість.

При обробці інформації процесором може відбутися звертання до будь-якого осередку оперативної пам'яті, тому її називають пам'яттю із довільним доступом.

Оперативна пам'ять існує у вигляді мікросхем - модулів.

Поряд із оперативною пам'яттю в комп'ютері використовується кеш-пам'ять, що забезпечує найшвидшу передачу інформації процесору.

Кеш пам'ять може бути організована двома способами: команди зберігаються разом із даними (загальна кеш-пам'ять) або команди і дані зберігаються окремо (розділена кеш-пам'ять).

Наявність розділеної кеш-пам'яті скорочує час доступу до команд і даних і збільшує продуктивність мікропроцесора.

Зовнішні пристрої комп'ютера призначені для вводу-виводу даних із центральних пристроїв комп'ютера (пристрою вводу-виводу) і довгострокове зберігання інформації (зовнішні запам'ятовувальні пристрої).

Передача інформації із зовнішніх (периферійних) пристроїв у центральні - операція вводу, зворотна передача інформації - операція виводу.

Передача інформації між пристроями комп'ютера здійснюється через шину, яка являється системою функціонально об'єднаних проводів, які забезпечують передачу трьох потоків даних: інформації, адресу і керуючих сигналів.

Мікросхема, яка керує роботою конкретного типу внутрішніх пристроїв і забезпечення їхнього зв'язку із системною платою, називається контролером.

Зовнішні запам'ятовувальні пристрої (стример, накопичувач на жорсткому диску, накопичувач на гнучких дисках, привод СD) - це зовнішня пам'ять, яка використовується для зберігання великих обсягів інформації не оброблюваною в цей момент процесором. Вона має низьку швидкодію. Найбільш швидким із пристроїв зовнішньої пам'яті є накопичувач на жорсткому диску, найбільш повільним - стример.

Основні операції запам'ятовувальних пристроїв - запис і зчитування інформації.

Стример - пристрій для запису і відтворення цифрової інформації на касету із магнітною стрічкою.

Пристрої виводу інформації з комп'ютера: принтер, плоттер, аудіо колонки, монітор, модем.

Принтери підключаються до ПК через паралельний порт

Існують лазерні, струминні і матричні принтери.

Для друку великої кількості текстових документів кращим являється лазерний принтер.

Модем - пристрій для перетворення даних із цифрового формату в аналоговий і назад.

Продуктивність модему визначається кількістю інформації, переданої за 1 сек.

Пристрої вводу інформації: координатні маніпулятори (миша, сенсорний екран, трекбол, пойнтер), диджитайзер, клавіатура, модем, сканер.

Сканер - пристрій автоматичного вводу графічних зображень

Сканери діляться на ручні, рулонні і планшетні.

Миша і модем підключаються до комп'ютера через послідовний порт.

Монітор надає найнебезпечніший вплив на користувача ПК.

Найважливіші технічні характеристики моніторів: максимальний дозвіл, довжина діагоналі, відстань між пикселами, частота кадрового розгорнення, відповідність стандартам екологічної безпеки.

Дозвіл, що належить до режиму VGA - 640*480 точок. Зараз використовуються більш високі дозволи 800*600; 1024*768; 1280*1024 точок.

Дигитайзер (диджитайзер) це пристрій поточечного координатного вводу графічних зображень.

Графобудівник (плоттер) це пристрій виводу для креслення складних графічних зображень.

Мультімедіа-комп’ютер - діалогова комп'ютерна система, що забезпечує синтез тексту, графіки, звуку, мови і відео зображень.

Сервер - це комп'ютер, що надає свої ресурси іншим користувачам.

Для об'єднання комп'ютерів у мережу використовуються спеціальні плати - мережні адаптери.

Адаптер - пристрій, що забезпечує узгодження параметрів вхідних і вихідних сигналів у системі.

Найважливіші типи плат розширення ПК: відеоадаптери, внутрішні модеми, звукові плати.

Для бездротового підключення пристроїв до комп'ютера використовуються інфрачервоні порти.

Контрольні питання

1. Що значить – економічна інформатика, інформаційна технологія, її основні цілі?

2. Нова інформаційна технологія?

4. Що вкладається в поняття експертна система?

5. Які основні етапи розвитку комп'ютерної техніки ви знаєте?

7. Сучасні комп'ютери їхньої можливості й область застосування.

8. Чим відрізняються персональні комп'ютери фірми ІBM?

9. Для чого необхідні системи числення?

Литература

С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

Информатика: Учебник. – 3 – е перераб. изд./Под ред проф Н.В. Макаровой.- М.: Финансы и статистика, 1999. 768 с.: ил.

Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар /За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

Персональный компьютер для всех / Под ред. А. Я. Савельева. – М.: Высшая школа, 1991.

Рогальський Ф.Б. Основи інформатики. Херсон: ХІІ, 1995.

Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя. М.: Финансы и статистика. 1994.

Компьютерная грамотность. Экспрес-курс для деловых людей. – М.: Виктор и сын, 1993.


Лекція 2. Операційна система Microsoft Windows ХР.

 •  Файли, каталоги, дерево каталогів.
 •  Повний шлях.
 •  Концептуальна, логічна і фізична структура даних.
 •  Операційна система Microsoft Windows ХР.
 •  Основні відомості про Windows ХР.
 •  Зміст робочого столу і головного меню Win ХР.
 •  Робота з меню і діалоговими вікнами.

Програмне забезпечення (software) - сукупність програм і супровідної документації для розв'язання задач на ПК.

Програмне забезпечення ділиться на системне і прикладне (Application Software).

Системне ПО - операційні системи, сервісні системи, програмно-інструментальні засоби, системи технічного обслуговування ПК

Операційна система (ОС) - сукупність програм, керуючих роботою всіх пристроїв ПК і процесом виконання прикладних програм.

Драйвер - програма, що забезпечує взаємодію операційної системи і інших програм із певним пристроєм комп'ютера. Наприклад, при переміщенні миші інформація передається драйверу миші.

Технологія, використовувана для автоматичного розпізнавання операційною системою встановлених у комп'ютері пристроїв називається Plug&Play.

Технологія, використовувана в Windows для вбудовування в документи об'єктів, створених іншими додатками, що дозволяє успадковувати властивості додатків називається OLE-Automation.

Програмно-інструментальні засоби - програмні продукти, призначені для розробки програмного забезпечення.

Сервісні системи - надають користувачу і програмам набір додаткових послуг.

До сервісних систем належать оболонки, утиліти і операційні середовища (Windows).

Оболонка операційної системи робить спілкування користувача із ПК більше комфортним, дозволяє працювати із файловою системою комп'ютера.

Файлова система - сукупність файлів, розміщених на технічних носіях відповідно до певного набору правил.

Популярна оболонка – Total Commander.

Спеціальна база даних, у якій зберігаються всі відомості про конфігурації OC Windows - реєстр.

Утиліти - службові програми, які надають ряд додаткових послуг.

До утиліт відносяться: дискові компресори, програми резервного копіювання, архиватори, програми захисту і відновлення даних, антивірусні програми.

Існуючі базові утиліти Windows:

 •  дефрагментація диска (DEFRAG) - збирає фрагменти файлів до одного блоку. Вона оптимізує роботу диска і підвищує швидкість доступу до нього;
 •  перевірка диска (Scandisk);
 •  ущільнення диска (DrvSpace);
 •  системний монітор - аналізує пікове завантаження процесора і інші ресурси;
 •  програма резервування і відновлення файлів (Backup) має наступні режими: резервування, відновлення, порівняння вихідних даних і їх резервних копій.

Операційні системи діляться:

По числу виконуваних одночасно задач - однозадачні (MS-DOS, MSX) і багатозадачні (Windows, Unix; LINUX). Розрізняють витісняючу багатозадачність (Windows NT, Unix) і невитісняюючу (Windows) багатозадачність.

Багатозадачні ОС підрозділяються на 3 типи:

 1.  Системи пакетної обробки (ОС ЄС) призначена для розв'язання задач, які не вимагають швидкого одержання результатів і реалізується у вигляді автоматичного виконання певної послідовності програм.
 2.  Системи з розподілом часу (Unix, Windows, Linux) у цих системах кожній задачі виділяється невеликий квант процесорного часу, жодна задача не займає процесор надовго і час відповіді виявляється прийнятним.
 3.  Системи реального часу (QNX, RT-11) - застосовуються для управління різними об'єктами (такими, як верстат, супутник) або технологічними процесами (гальванічна лінія, доменний процес і т. ін.).

Фоновий режим застосовується для програм, що не вимагають безпосереднього діалогу із користувачем.

Одним з важливих ознак класифікації ОС являється розподіл їх на мережні і локальні.

Для забезпечення спільної роботи великої кількості користувачів у мережі більш ефективне застосування мереж із виділеним сервером. ОС для мереж із виділеним сервером - Novell NetWare, Widows NT/2000/XP/Vista, Unix.

Для роботи в мережі на комп'ютерах мережі повинні бути встановлені дочірні плати - мережні адаптери.

Елементи, що входять до складу мережної операційної системи окремої машини: серверна частина, клієнтська частина, комунікаційні засоби.

Клієнтська частина відповідає за розпізнавання і перенапрямок у мережу запитів до віддалених ресурсів від додатків і користувачів.

Серверна частина відповідає за надання власних ресурсів і послуг у загальне користування

Комунікаційні засоби ОС забезпечують адресацію і буферизацію повідомлень, вибір маршруту передачі повідомлення по мережі.

Робота в мережі здійснюється за технологією файл-сервер або клієнт-сервер. Для роботи з великими базами даних ефективна технологія клієнт-сервер.

Відмітні риси сучасної операційної системи:

 •  багатозадачність;
 •  розвинений графічний користувальницький інтерфейс;
 •  стабільність у роботі і захищеність;
 •  повна незалежність від апаратур
 •  розширюваність.

До сучасних операційних систем відносяться ОС: Novell NetWare; Windows NT/XP/Vista; Unix; Linux; OC/2; Warp.

Операційна система Novell Netware призначена для використання на ПК - сервері.

Прикладне програмне забезпечення складається з пакетів прикладних програм (ППП) і прикладних програм користувача.

Пакети прикладних програм діляться на інтегровані ППП, проблемно-орієнтовані ППП і ППП загального призначення.

У сучасних інтегрованих ППП утримуються:

 •  текстовий процесів,
 •  електронна таблиця,
 •  система керування базою даних,
 •  засоби комунікацій (поштові програми),
 •  органайзер.

Система керування базою даних (СУБД) використається для організації зберігання і доступу до структурованої інформації. Програми Oracle, InterBase, DB2, MS SQL-server відносяться до СУБД.

Для роботи із СУБД використовується мова SQL, яка не потребує опису алгоритму обробки даних.

Органайзер це програма, що дозволяє планувати роботу.

Програми розпізнавання символів (текстів) призначені для переведення документів, зчитаних у комп'ютер за допомогою сканера, у вигляд, придатний для сприйняття програмами обробки текстів.

База знань - найважливіший елемент експертної системи, створюваної на робочому місці фахівця управління. Вона виступає в ролі накопичувача знань.

Інтегровані ППП - це сукупність функціонально різних програмних модулів, здатних взаємодіяти між собою шляхом обміну даних через єдиний користувальницький інтерфейс.

Антивірусні програми (Dr. Web (Діалог-наука); Antiviral Toolkit Pro (Ками)) відносяться до утиліт і являються засобами активної комп'ютерної безпеки.

Засоби, що входять до складу систем технічного обслуговування, діляться на засоби діагностики ПК; тестового контролю; апаратного контролю й програмно-апаратного контролю.

Засоби систем технічного обслуговування, що забезпечують автоматичний пошук помилок і виявлення несправностей із певною локалізацією їх у ПК і його окремих модулях, називаються засобами діагностики ПК.

Апаратний контроль ведеться автоматично за допомогою вбудованого в ПК обладнання.

Тестовий контроль здійснюється за допомогою спеціальних тестів для перевірки ПК і його вузлів.

Елементні бази ЕОМ у порядку появи:

 1.  електронні лампи,
 2.  напівпровідники,
 3.  інтегральні схеми,
 4.  більші інтегральні схеми.

Перші лампові ЕОМ з'явилися в 40-х роках минулого століття.

Мультипрограмування - процес, при якому на одному процесорі поперемінно виконується кілька програм.

Розділ - це ділянка пам'яті, у яку завантажується кожна програма при мультипрограмуванні.

Спулінг - спосіб організації обчислювального процесу.

Програмно-інструментальні засоби - програмні продукти, призначені для розробки програмного забезпечення. Базуються на застосуванні певних мов програмування.

Мови програмування підрозділяються на машинно-залежні й машинно-незалежні.

Машинно- залежні мови: автокоди, мови символічного кодування, асемблери.

Машинно-незалежні мови діляться на процедурно-орієнтовані (Фортран, Бейсик, Паскаль, Ада, Кобол, ПЛ/1) і проблемно-орієнтовані (РПГ, Лисп, АПЛ).

Мова СИ займає проміжне положення між машинно-машинно-залежними і машинно-незалежними мовами.

Контрольні питання

 1.  Що є основними додатками Wіndows ?
 2.  Де розташована операційне середовище Wіndows ?
 3.  З яких основних складових складається типове вікно на прикладі папки "Мій комп'ютер"?
 4.  Основні операції з об'єктами в Wіndows? Привести приклади.
 5.  Які дії необхідно виконати для того щоб установити ширину колірного ряду?
 6.  Які дії необхідно виконати для того щоб підібрати розв'язну здатність монітора?
 7.  Які дії необхідно виконати для того щоб змінити розмір шрифту, колір вікна, колір рамки?
 8.  Які дії необхідно виконати для впорядкування розміщення значків на Робочому столі?
 9.  Які дії необхідно виконати для установки нових властивостей інтерфейсу Робочого стола?
 10.  Які дії необхідно виконати для керування параметрами клавіатури, а також доступними мовами?
 11.  Які дії необхідно виконати для налагодження клавіш перемикання мови клавіатури?

Література

С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.

Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.

Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).

Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.


Лекція 3. Системи оброблення тексту. Текстові редактори.

 •  Призначення текстових редакторів.
 •  Текстовий редактор Microsoft Winword.
 •  Виклик редактора для роботи.
 •  Елементи вікна Word (рядок головного меню, панелі інструментів, лінійки прокручування, статусна рядок).

Загальна частина

Копіювання даних - операція, що дозволяє розмножувати дані з одних місць в інші.

У пункт меню Файл не входять пункти: “Копіювати”, “Панелі інструментів”, ”Повний екран”.

Стандартна панель містить команди:

 •  створити;
 •  переглянути;
 •  копіювати;
 •  скасувати

WORD - редактор текстів в MS Office

Меню Файл WORD містить пункти : Створити Відкрити, Друк ті ін.

Параметри сторінки в редакторі Word можна змінити, вибравши пункти меню Файл/ Параметри сторінки.

Вивести на друк можна наступні об'єкти: всі сторінки; вибірково по номерах сторінок; поточну сторінку; виділений фрагмент.

Вірний порядок дій для установки необхідного шрифту: Формат/ Шрифт.

Файл, створений у текстовому редакторі Word, автоматично одержує розширення *.doc.

Під редагуванням розуміється:

 •  завдання розмірів аркуша;
 •  виділення заголовків;
 •  вставка малюнків, об'єктів і графічного матеріалу в текст.

Кегль - розмір шрифту.

Гарнітура - малюнок шрифту.

Наявність графічних образів у тексті зменшує швидкість роботи текстового редактора навіть для досить потужних комп'ютерів.

Спосіб, яким можна встановити автоматичний перенос слів в MS Word - вибравши команду МОВА в меню СЕРВІС і задавши відповідну команду.

Спосіб, яким можна вставити в текст копію активного вікна із екрана: використати клавіші [Alt]+[Print Screen] для копіювання і будь-який відомий спосіб для вставки.

Для автоматичного створення змісту в документі MS Word необхідно, щоб всі пункти і підпункти були відформатовані із використанням стилів ЗАГОЛОВОК різних рівнів.

Під терміном СТИЛЬ в Microsoft Word розуміється набір параметрів форматування, що застосовується до тексту для швидкої зміни його виду.

Контрольні питання

1. Як відбувається створення документів.

2. Які типи файлів можна створити в текстовому редакторі WORD, для чого вони призначені?

3. Збереження документів декількома способами.

4. Відкриття документів декількома способами.

5. Печатка документів, параметри опції "печатка".

7. Способи виділення фрагментів тексту.

8. Копіювання, переміщення й видалення фрагментів тексту.

9. Пошук і заміна фрагментів тексту.

10. Що таке Автозамена тексту й у яких випадках її можна використати.

11. Як виконується перевірка орфографії.

Література

С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.

Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.

Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.

Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.

Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.

Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Текстовий редактор Word for Windows” з дисциплін "Інформатика та комп’ютерна техніка" для студентів всіх спеціальностей. Заняття №1 — «Створення та редагування документів» /Ф.Б. Рогальський,  М. О. Дурман. -Херсон, ХНТУ, 2007.


Лекція 4. Системи табличного оброблення даних.

Електронні таблиці.

 •  Основні відомості про табличні процесори. MS Excel для Windows.
 •  Робоче вікно MS Excel. Призначення головного меню. Призначення панелі інструментів.
 •  Робота з файлами та з аркушами.

Загальна частина

Копіювання даних - операція, що дозволяє розмножувати дані з одних місць в інші.

У пункт меню Файл не входять пункти: “Копіювати”, “Панелі інструментів”, ”Повний екран”.

Стандартна панель містить команди:

 •  створити;
 •  переглянути;
 •  копіювати;
 •  скасувати

EXCEL - засіб для створення електронних таблиць в MS Office

Кожен осередок Excel може містити дані одного із трьох типів:

 •  текст,
 •  число,
 •  формула (із функціями).

При вводі даних вони одночасно відображаються в поточному осередку і рядку формул.

Ознакою того, що в осередок в Excel введена формула, а не текст або просте числове значення, являється знак =

Присвоюючи імена осередкам в Excel, не допускається використовувати пробіли.

Знаходячись в діалоговому вікні Параметри сторінки в Excel можна:

 •  змінити відступи від краю аркуша до тексту;
 •  виділити область друку;
 •  змінити порядок сторінок при друку;
 •  створити верхній і нижній колонтитули.

Поява в осередку з формулою ###### означає, що ширина стовпця мала для розміщення результату.

Способи установки абсолютного посилання у формулі MS Excel - клавіша F4 або знак $ перед ім'ям стовпця і номером рядка.

Контрольні питання

1. Назвіть призначення електронних таблиць.

2. Яким образом запускається  програма Mіcrosoft Excel?

3. Основні поняття електронних таблиць (осередок, адреса осередку, аркуш, робоча книга, що таке комірка або чарунок,  імена стовпців, імена рядків, )

4. Які типи даних використаються в електронних таблицях?

5. Назвіть склад і призначення стандартних елементів вікна Mіcrosoft Excel.

6. Якими способами можна вибрати команду в меню?

7. Перелічите основні елементи  вікна документа і їхнє призначення.

8. З яких секцій складається рядок формул?

Література

 1.  С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.
 2.  Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.
 3.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
 4.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
 5.  Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.
 6.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Основні елементи електронної таблиці”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогалський. – Херсон, ХНТУ, 2006.


Лекція 5. Системи табличного оброблення даних.

Функції. Діаграми.

 •  Робота з даними в аркуші MS Excel.
 •  Робота з елементами таблиці.
 •  Використання функцій. Побудова графіків та діаграм.
 •  Друкування даних.

Типи даних

Excel дозволяє вводити в чарунки три типи даних: числа, текст, формули. Текст може використовуватися для заголовків таблиць, пояснення або позначок на робочому аркуші. Якщо Excel не розпізнає тип даних як числовий або як формулу, то дані сприймаються як текст.

Числа використовуються для представлення цифрової інформації й можуть бути введені в різних форматах: загальному, грошовому, фінансовому, процентному й т.д. Дата й час можуть також розглядатися як числа.

Введення даних

Натискання клавіш переміщення курсору або клацання по іншій чарунці буде завжди приводити до збереження набраних даних в активній чарунці перед переміщенням до наступної.

Текст, ширина якого занадто велика, щоб уміститися в поточній чарунці, буде на вигляд накладатися на сусідні чарунки, хоча фактично він буде міститися в одній чарунці. Excel обмежує текст або формули в чарунці довжиною в 255 символів.

Числа, які занадто великі, щоб бути показаними усередині поточної чарунки, будуть відображатися як послідовність символів ####. Щоб показати числове значення в чарунці, треба збільшити ширину стовпчика. Видалити вміст чарунки можна за допомогою клавіші Delete.

Виділення чарунок

Область виділення може бути як окремою чарункою, так і займати цілу робочу книгу. Активна чарунка завжди є частиною виділеної області.

Відміна й повторення дій

Команда Отменить (Undo) в меню Правка (Edit) контекстно залежна. Коли користувач набирає або редагує дані в рядку формул, у меню Правка буде запропонована команда, що відповідає останній виконуваній операції.

Вставка рядків і стовпчиків

Додаткові рядки або стовпчики можуть бути вставлені в міру необхідності в будь-якому місці таблиці. Команда Вставить (Insert) в меню Правка (Edit) може використовуватися для вставки нового стовпчика ліворуч від поточного стовпчик або нового рядка над поточним рядком.

При вставці й видаленні стовпчиків або рядків зміщаються адреси даних, що залишилися, у таблиці, тому при вставці або видаленні потрібно бути особливо уважними.

Переміщення й копіювання даних

Переміщення й копіювання за допомогою меню 

Спеціальне копіювання даних

Спеціальне копіювання даних між файлами містить у собі команду Специальная вставка (Paste Special) в меню Правка (Edit).  

Специальная вставка

Автозаповнювання

Функція Автозаполнение дозволяє заповнювати даними область чарунок за певними правилами. Excel здійснює пошук правила заповнення введених даних для того, щоб визначити значення порожніх чарунок.

Маркер заповнення активної чарунки

Контекстне меню автозаповнення

Для зручності роботи в Excel існують стандартні списки, що містять назви днів тижня й місяців, доступні при виборі команди Параметры в меню Сервис (закладка Списки), а також списки, створені користувачем.

Створення списку користувача

Розташування вікон

Іноді буває необхідно відкривати кілька робочих книг одночасно, наприклад коли поєднуються дані з різних файлів.

Діалогове вікно варіантів розташування вікон.

Контрольні питання

 1.  Як почати робочу книгу?
 2.  Як створити новий файл користуючись  меню, що випадає, і інструментами на стандартній панелі інструментів?
 3.  Як зберегти файл використовуючи меню й панель інструментів?
 4.  Як уводити в робочу книгу дані різних типів: числа, дату, час, текст, формулу, функцію?
 5.  Перелічите способи редагування інформації в чарунках.
 6.  Призначення засобу Автоввод.
 7.  Якими способами можливо розташувати вікна?

Література

 1.  С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.
 2.  Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.
 3.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
 4.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
 5.  Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.
 6.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Введення й редагування даних»”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.


Лекція 6. Системи табличного оброблення даних.

Аналіз даних.

 •  Проведення аналізу. Робота із списками даних.
 •  Аналіз даних у списках за допомогою запитів.
 •  Аналіз даних у списку за допомогою зведених таблиць.
 •  Використання функцій MS Excel для проведення аналізу даних у списках.

Функція ЕСЛИ використовується при перевірці умов для значень і формул.

Синтаксис ЕСЛИ (лог_выражение;значение_если_истина;значение_если_ложь)

Лог_выражение – це будь-яке значення або вираження, що приймає значення ИСТИНА або ЛОЖЬ. Наприклад, A10=100 – це логічне вираження; якщо значення в чарунці A10 дорівнює 100, то вираження приймає значення ИСТИНА. У противному випадку – ЛОЖЬ. Цей аргумент може бути використаний у будь-якому операторі.

Значение_если_истина – це значення, що вертається, якщо лог_выражение дорівнює ИСТИНА. Наприклад, якщо цей аргумент – рядок «У межах бюджету» і лог_выражение дорівнює ИСТИНА, тоді функція ЕСЛИ відобразить текст «У межах бюджету». Якщо лог_выражение дорівнює ИСТИНА, а значение_если_истина порожньо, то вертається значення 0. Щоб відобразити слово ИСТИНА, необхідно використовувати логічне значення ИСТИНА для цього аргументу. Значение_если_истина може бути формулою.

Значение_если_ложь – це значення, що вертається, якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ. Наприклад, якщо цей аргумент – рядок «Перевищення бюджету» і лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, то функція ЕСЛИ відобразить текст «Перевищення бюджету». Якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, а значение_если_ложь опущена (тобто після значение_если_истина немає крапки з комою), те вертається логічне значення ЛОЖЬ. Якщо лог_выражение дорівнює ЛОЖЬ, а значение_если_ложь порожньо (тобто після значение_если_истина стоїть крапка з комою з наступною закриваючою дужкою), то вертається значення 0. Значение_если_ложь може бути формулою.

Умовні обчислення

У стовпчику А набрані прізвища двадцяти учнів класу, у стовпчику B – їхній ріст. Потрібно визначити середній ріст учнів, які нижче 1,60 м, і середній ріст тих, хто вище зазначеної границі.

Це можна зробити функціями СУММЕСЛИ (математичні функції) і СЧЕТЕСЛИ (статистичні функції).

СУММЕСЛИ – підсумує чарунки, задані критерієм.

Синтаксис – СУММЕСЛИ(диапазон;критерий;диапазон_суммирования)

Диапазон – діапазон чарунок, що обчислюються.

Критерий – критерій у формі числа, вираження або тексту, що визначає чарунки, що сумуються. Наприклад, критерій може бути виражений як 32, "32", ">32", "яблука".

Диапазон_суммирования – фактичні чарунки для підсумовування.

 •  Чарунки в «диапазон_суммирования» підсумовуються, тільки якщо відповідні їм чарунки в аргументі «диапазон» задовольняють критерію.
 •  Якщо «диапазон_суммирования» опущений, то підсумовуються чарунки в аргументі «диапазон».
 •  Microsoft Excel пропонує додаткові функції, які можна застосовувати для аналізу даних з використанням умов. Наприклад, для підрахунку числа появ текстового рядка або числа в межах діапазону чарунок, використовуйте функцію СЧЁТЕСЛИ. Для одержання формули, що повертає залежно від виконання умови одне із двох значень, наприклад винагорода по зазначеному обсягу продажів, використовуйте функцію ЕСЛИ.

СЧЁТЕСЛИ – Підраховує кількість чарунок усередині діапазону, що задовольняють заданому критерію.

Синтаксис – СЧЁТЕСЛИ(диапазон;критерий)

Диапазон – діапазон, у якому потрібно підрахувати чарунки.

Критерий – критерій у формі числа, виразу або тексту, що визначає, які чарунки треба підраховувати. Наприклад, критерій може бути виражений у такий спосіб: 32, "32", ">32", "яблука".

Складні логічні вирази

У реальних завданнях часто умови ставляться багато складніше, ніж просте порівняння значень на рівність або перевищення. Для комбінування логічних умов використовуються елементи алгебри логіки. Її основні постулати виклав англійський математик Джордж Буль в 1847 році, тому вона ще зветься «булевой алгебри».

Логічні функції

Всі самі складні логічні вирази можуть бути представлені у вигляді комбінації трьох логічних функцій И, ИЛИ й НЕ. При цьому И повертає «істину», якщо істинні всі її аргументи (виконуються всі умови). ИЛИ повертає «істину», якщо істинний хоч один її аргумент (виконується хоч одна умова). НЕ інвертує «істину» в «хибу». (Константи «ИСТИНА» і «ЛОЖЬ» також визначені в Excel і можуть набиратися вручну або через «Мастер функций»).

Синтаксис – И(логическое_значение1; логическое_значение2; ...)

логическое_значение1; логическое_значение2; ... – це від 1 до 30 умов, що перевіряються, які можуть мати значення або ИСТИНА, або ЛОЖЬ.

 •  Аргументи повинні бути логічними значеннями (такими, як ИСТИНА або ЛОЖЬ), массивами або посиланнями, що містять логічні значення.
 •  Якщо аргумент, що є посиланням або масивом, містить текст або порожні чарунки, то такі значення ігноруються.
 •  Якщо зазначений інтервал не містить логічних значень, то И повертає значення помилки #ЗНАЧ!.


Сортування

Сортування списків.

Сортування строк за зростанням (від А до Я або від 0 до 9) або за спаданням (від Я до А або від 9 до 0)

 1.  Вкажіть чарунку у списку, що сортується.
 2.  Натисніть кнопку Сортировать по возрастанию або Сортировать по убыванию.

Сортування рядків за двома або трьома стовпчиками.

Найкраще, якщо діапазон, що сортується, буде мати заголовки стовпчиків.

 1.  Виділите чарунку у списку, що потрібно відсортувати.
 2.  У меню Данные виберіть команду Сортировка.
 3.  Укажіть стовпчики сортування в полях Сортировать по й Затем по.
 4.  Виберіть інші параметри сортування й натисніть кнопку OK.

Фільтрація. Авто фільтр.

Спливаюче меню автофильтра.

Розширений фільтр

Більше складні умови відбору даних Excel дозволяє здійснити з використанням «розширеного фільтру».

Це одне з найпростіших застосувань розширеного фільтра. Виділяємо мишкою в таблиці колонку оцінок і натискаємо в основному меню: Данные/Фильтр/Расширенный фильтр. Для відновлення вихідного виду таблиці (із включенням відфільтрованих рядків) треба в основному меню вибрати: Данные /Фильтр/Отобразить все.

       

Контрольні запитання

 1.  В яких випадках може використовуватися функція ЕСЛИ.
 2.   Опишіть синтаксис ЕСЛИ.
 3.   Опишіть синтаксис – СУММЕСЛИ.
 4.  Опишіть синтаксис функції -СЧЕТЕСЛИ.
 5.  Логічні функції.
 6.  Опишіть синтаксис – ИЛИ.
 7.  Опишіть синтаксис – И.
 8.  Опишіть синтаксис – НЕ.
 9.  Опишіть синтаксис – ЛОЖЬ().
 10.  Опишіть синтаксис – ИСТИНА().
 11.  .Що таке сортування даних і для чого воно призначено?
 12.  2.Як відбувається сортування списків?
 13.  3.Як відбувається сортування рядків по двох або трьох стовпцях, сортування по чотирьох стовпцях?
 14.  4.Як відбувається сортування рядків по місяцях і дням тижня, використання власного списку як порядок сортування?
 15.  5.Для чого необхідна фільтрація даних? Що таке автофильтр?
 16.  6.У яки випадках доцільно застосовувати розширений фільтр?

Література

 1.  С.В.Глушаков, А.С. Сурядный, Т.С. Хачиров. Учебный курс. Домашний ПК.-Харьков: Фолио, 2004.-495 с.
  1.  Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.
  2.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
  3.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
  4.  Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред.О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.
  5.  Информатика. Учебник. – 3-е изд., перераб./ /Под ред. Н.В. Макаровой. –М.: Финансы и статистика, 2002. –256 с.
  6.  Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.
  7.  Информатика / Курносов А.П., Кулев С.В., Улезько А.В. и др.; Под ред. А.П. Курносова. – М: КолосС, 2005. – 272 с. (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. заведений).
  8.  Конюховский В., Колесов Д. Экономическая информатика. – СПб: Питер, 2002. – 560 с.
  9.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт “Табличний процесор Excel for Windows” для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – “Умовний оператор”/О.Є.Огнєва, О.Ф.Рогальський. – Херсон, ХНТУ, 2006.


Лекція 7. Системи управління базами даних.

MS Access. Основні поняття СУБД.

 •  Моделі даних.
 •  Принципи та етапи проектування БД.
 •  Загальна характеристика СУБД MS Access.
 •  Основні складові.
 •  Робота з таблицями: створення, редагування, вилучення.

Банки даних, бази даних, ACCESS

Типи моделей даних, заснованих на графічному поданні інформації: мережна і ієрархічна.

Тип моделі даних, які організують дані у вигляді деревоподібної структури і реалізуютьі відносини «ціле-частина» - ієрархічна.

Ознаки ієрархічної моделі:

 •  одне дерево має один корінь;
 •  вузол містить один або кілька атрибутів.

Найпоширеніша модель даних, заснована на табличному поданні даних - реляційна.

Основні достоїнства реляційної моделі даних: простота і доступність; можливість непроцедурних запитів.

Два основних аспекти розгляду питань, пов'язаних з інформаційним забезпеченням: інфологічний (інформаційно-логічний) і даталогічний.

Інфологічний аспект інформаційного забезпечення розглядає значеннєвий зміст даних незалежно від способів їх представлення в пам'яті системи; даталогічний - розглядає представлення інформації в системі за допомогою даних.

Етапи проектування бази даних:

 1.  дослідження предметної області,
 2.  аналіз даних,
 3.  встановлення взаємозв'язків між елементами,
 4.  визначення первинних і вторинних ключів відносин.

Фундаментальні властивості відносин у базі даних: відсутність кортежів-дублікатів; атомарность значень атрибутів.

Види схем опису даних: концептуальна, зовнішня, внутрішня.

Опис даних БД виконується на трьох рівнях, що породили відповідно три схеми: концептуальну, зовнішню і внутрішню.

Схема, що представляє собою опис логічної структури всій БД - концептуальна.

Вимоги до організації бази даних:

 •  багаторазове використання даних;
 •  таємність;
 •  простота внесення змін;
 •  гнучкість використання;
 •  продуктивність.

Банк даних - це система спеціальним образом організованих даних, технічних, програмних, язикових, організаційно-методичних засобів, призначених для централізованого нагромадження і колективного використання даних.

Банк даних повинен:

 1.  задовольняти актуальним інформаційним потребам зовнішніх користувачів, забезпечувати можливість зберігання і модифікації більших обсягів багатоаспектної інформації,
 2.  забезпечувати заданий рівень вірогідності збереженої інформації і її несуперечність,
 3.  забезпечувати можливість пошуку інформації із довільної групи ознак,
 4.  забезпечувати простоту і зручність звертання зовнішніх користувачів за інформацією,

Банк даних включає у свій состав два основних компоненти: базу даних і систему керування банком даних.

Ядром Банку даних являється база даних.

Програмний компонент Банку даних включає у свій склад:

 •  ядро СУБД,
 •  транслятори,
 •  утиліти.

Основу програмних засобів банку даних становить система керування базою даних (СУБД).

Об'єкти СУБД Access:

 •  таблиці,
 •  запити,
 •  форми,
 •  звіти,
 •  макроси,
 •  модулі.

Таблиця в Access це набір даних по конкретній темі або про конкретний об'єкт.

Форма - об'єкт бази даних, що представляє собою бланк, який підлягає заповненню, використовуються для вводу і перегляду даних.

Запит - об'єкт бази даних Microsoft Access, що дозволяє вибирати із БД тільки необхідну інформацію.

Макроси - об'єкти, що автоматизують виконання конкретної операції БД без програмування.

Модуль - послідовність інструкцій мовою програмування, оформлених як процедура SUB, призначена для автоматизації виконання типових операцій.

Контрольні питання

 1.  Що являється об'єктами бази даних.
 2.  Які нові можливості має Mіcrosoft Access 2000.
 3.  Основні поняття й термінологія банків даних..
 4.  Яким чином відбувається  керування даними?
 5.  Що таке реляційні банки даних, для чого вони потрібні та де використовуються.

Література

 1.  Клименко О.Ф., Головко Н.Р., Шарапов О.Д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч.-метод. посібник / За заг. Ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534с.
 2.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
 3.  Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.
 4.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
 5.  Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. – М.: Мир, 1991.
 6.  Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.
 7.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт Обробка даних за допомогою системи управління базами даних ACCESS” з дисциплін для студентів усіх спеціальностей. Заняття №1 – “Створення і заповнення бази даних. Створення форм” / М. О. Дурман, С. В. Вишемирська, О. Є. Огнєва. – Херсон, ХДТУ, 2004.


Лекція 8. Системи управління базами даних. MS Access.

Зв’язки між таблицями. Запити, форми.

 •  Встановлення зв’язків між таблицями.
 •  Використання запитів для пошуку інформації.
 •  Створення та використання форм.

Створення форми

Для створення "Автоформы" за допомогою кнопки "Создать" треба: 

Запити

Створити запити в Access можна вручну або за допомогою майстра запитів. Майстер запитів

 1.  У вікні БД відкрити вкладку Запросы.
 2.  Натиснути кнопку Создать. З'явиться діалогове вікно Новый запрос.

 

Створення запиту за допомогою конструктора

Сортування

Результати запиту можна сортувати за одним або декількома полями. За умовчанням дані відображаються в порядку, встановленому для ключового поля першої вибраної таблиці. Якщо ключового поля немає, дані відображаються в порядку відбору записів. Щоб задати порядок сортування даних, треба натиснути в рядку Сортировка, відкрити список і вибрати По возрастанию або По убыванию. Текстові дані сортуються за зростанням від А до Я, а числові - від 0 до 9. За спаданням дані сортуються в зворотному порядку: текстові від Я до А, а числові - від 9 до 0.

Порядок сортування за декількома полями визначає пріоритет полів. Крайнє зліва поле з увімкненим сортуванням має найвищий пріоритет, а крайнє справа - найнижчий.

Запити можна зберігати так, як і інші об'єкти Access.

Запит на вибірку

 1.  У рядку «Поле» клацніть у правій частині клітки на стрільці, що указує вниз, і виберіть ім'я полю, по якому буде здійснюватися запит. Якщо запит здійснюється по полях з різних таблиць, то спочатку клацніть у рядку«Таблиця» і вкажіть потрібну таблицю, що дозволить обмежити список полів у рядку «Поле». Якщо запит буде здійснюватися по декількох полях, відобразите їхні імена у вільних клітках рядка «Поле».
 2.  Простежте, щоб у рядку «Вывод на экран» прапорець відображався б галочкою.
 3.  У рядку «Условие отбора» введіть критерії вибору. (Для завдання діапазону значень у вікні Конструктора запитів можуть бути використані оператори: > (більше), >= (не менш), < (менше), <= (не більш) і Between (Вираження1),and (Вираження2) як з текстовими і числовими полями, так і з полями дат). Для введення умови вибірки можна використовувати вікно Построитель выражений (кнопка Построить панелі інструментів чи відповідна кнопка контекстного меню).

Запит з параметром (параметричний запит)

 1.  Відкрийте в режимі Конструктора вікно запиту і додайте в нього таблицю. Створіть запит, «перетягнувши» необхідні поля в бланк запиту і задавши умову вибору.
 2.  Як умову введіть параметр, поміщений в квадратні дужки (наприклад, [Введіть назву] чи >[Вище якого росту?]).
 3.  Виберіть команду Запрос, Параметры.
 4.  У вікні Параметры запроса, що з'явилося, введіть без квадратних дужок параметр (для точності введення скористайтеся «швидкими» клавішами копіювання і вставки з буфера обміну) і укажіть відповідний йому тип даних. Натисніть ОК.
 5.  Натисніть кнопку Запуск панелі інструментів.
 6.  У вікні, що з'явилося, укажіть значення параметра.
 7.  Результат запиту буде містити тільки ті записи, що задовольняють заданому значенню параметра.

Поля, що обчислюються, в запитах

Запит можна використовувати для виконання розрахунків і підведення підсумків з вихідних таблиць. Для створення полів, що обчислюються, використовуються математичні і строкові оператори. При цьому Access перевіряє синтаксис вираження й автоматично вставляє наступні символи:

квадратні дужки ([...]), у них полягають імена елементів керування;

знаки номерів (#), у них полягають розпізнані дати;

лапки (""), у них полягає текст, що не містить пробілів чи знаків пунктуації.

Поле, вміст якого, є результатом розрахунку по змісту інших полів, називається полем, що обчислюється. Поле, що обчислюється, існує тільки в результуючій таблиці. Загальний формат полю, що обчислюється, виглядає так: Ім'я полю, що обчислюється, Вираження для створення полю, що обчислюється.

Наприклад: Прибуток:[Доход]-[Витрата].

Створення полю, що обчислюється, здійснюється шляхом простого уведення вираження для обчислення в комірку «Поле» порожнього стовпця бланка запиту. Після виконання запиту поле, що обчислюється, засноване на цьому вираженні, виводить на екран результат обчислень, а не саме вираження.

 1.  У рядок «Поле» порожнього стовпця бланка запиту введіть вираження, що починається зі знака «=» і, що складається з імен полів, записаних у квадратні дужки і якої-небудь арифметичної чи іншої операції.
 2.  Після виконання запиту в результуючій таблиці з'явиться нове поле з назвою «Виражение 1», використовуваним як ім'я обчислення вираження.
 3.  У режимі конструктора запиту зміните ім'я «Виражение!» на більш значиме.

Контольні питання

 1.  Що таке форми та для чого вони потрібні.
 2.  Як швидко створити « Автоформы».
 3.  Опишіть створення "Автоформы" за допомогою кнопки "Создать".
 4.  Як відбувається відкриття форми.
 5.  Як відбувається введення даних у режимі "Формы".
 6.  Як відбувається створення форми за допомогою "Майстра" .
 7.  Як відбувається видалення "Автоформи" .
 8.  Що таке запити, які типи запитів ви знаєте.
 9.  Опишіть створення запиту за допомогою конструктора.
 10.  Що таке сортування та для чого воно потрібне.
 11.  Що таке і як зробити запит на вибірку.
 12.  Що таке і як зробити запит з параметром (параметричний запит).

Література

 1.  Клименко О.Ф. Головко Н.Р., Шарапов О.д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. методич. посібник - / за заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.
 2.  Информатика. Базовый курс. 2-е издание / Под ред. С.В. Симоновича. – СПб.: Питер, 2003. – 640с.
 3.  Руденко В. Д., Макарчук О. М., Патланжоглу М. О. Практичний курс інформатики / За ред. В. М. – К.: Фенікс, 1997.
 4.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
 5.  Куправа Т.А. Создание и программирование баз данных средствами СУБД. – М.: Мир, 1991.
 6.  Попов А.А. Программирование в среде СУБД FoxPRO 2.0. Построение систем обработки данных. – М.: Радио и связь, К.: ТОО «Век», 1995.
 7.  Лабораторний практикум з інформатики та комп’ютерних технологій /В.В. Браткевич, І.О. Золотарьова, В.Є. Климнюк, І.О. Пушкар/За ред. О.І. Пушкаря: Навчальний посібник.-Х.: Видавничий дім «ІНЖЕК», 2003. – 424с.
 8.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт Обробка даних за допомогою системи управління базами даних ACCESS” з дисциплін  для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних” / М. О. Дурман, С. В. Вишемирська, О. Є. Огнєва. – Херсон, ХДТУ, 2004.


Лекція 9. Системи управління базами даних. MS Access.

Форми та модулі.

 •  Використання фільтрів для пошуку інформації.
 •  Створення та використання модулів.

Фільтри

Використання фільтрів для пошуку інформації

Фільтр — це набір умов для вибирання множини записів або для сортування записів.

Існують такі типи фільтрів: фільтр по виділеному фрагменту, звичайний фільтр, розширений фільтр.Фільтр по виділеному фрагменту дозволяє відібрати записи з використанням значень, які вибираються у таблиці, запиті або у полі форми в режимі таблиці.

Порядок створення фільтру:

Відкрити таблицю, запит або форму. Виділити значення, яке повинні містити записи. Вибрати меню Записи/Фильтр/Фильтр по вьіделенному або натиснути на відповідну кнопку

Звичайний фільтр дозволяє відібрати записи шляхом уведення критеріїв у порожню таблицю, запит або форму. Наприклад, необхідно з таблиці Табель відібрати записи, в яких поле МІСЯЦЬ=2 та КІЛЬКІСТЬ ВІДПРАЦЬОВАНИХ ДНІВ > =20.

Розширений фільтр дозволяє створювати складні критерії відбирання записів.

Відкрити таблицю, запит або форму. Вибрати меню Записи/Фильтр/Расширенньїй фильтр. У результаті відкриється вікно, схоже на вікно конструктора запитів. Додати поле або поля, для яких будуть задані умови для відбирання записів. Задати порядок сортування. Задати шукане значення або ввести вираз у рядок отбора для кожного поля. Вираз можна ввести безпосередньо у комірку, або з використання будівника виразів.Вибрати меню Записи/ІІрименение фильтра або натиснути на відповідну кнопку панелі інструментів.

Підсумкові запити

Запити дозволяють робити підсумкові обчислення. Для цих цілей у Access 97 передбачені статистичні функції SQL. Статистичну функцію задають у рядку Групповая операция бланка запитів, що з'являється при виконанні команди Вид, Групповые операции .

Виклик вікна Групповые операции

Вікно вибору групових операцій

Для виконання підсумкового запиту:

 1.  Знаходячись у режимі Конструктора запиту, виберіть команду Вид, Групповая операция  чи натисніть кнопку <Групповая операция> панелі інструментів. У результаті чого в бланку запиту з'явиться рядок «Групповая операция».
 2.  Для відповідного поля виберіть потрібну функцію зі списку «Группировка» . Ок
 3.  Перехресний запит
 4.  Перехресний запит застосовується в тому випадку, якщо необхідно об'єднати дані у форматі рядків-стовпців.  
 5.   У режимі Конструктора сформуйте запит, додавши таблицю, що повинна лежати в його основі.
 6.   Виберіть команду Запрос, Перекрестный. Рядок запиту «Вывод на экран» у бланку запиту зміниться на новий рядок «Перекрестная таблица» і перед нею з'явиться рядок «Групповая операция».
 7.   У рядку «Поле» укажіть поле, значення якого в новій таблиці повинно з'явитися у виді рядків; поле, значення якого в новій таблиці повинно з'явитися у виді стовпців, і поле, уміст якого в перехресній таблиці необхідно індицирувати як значення. Полів, що будуть використані як заголовки, може бути кілька.
 8.  Клацніть мишею в рядку «Перекрестная таблица» і виберіть відповідні значенням даних полів опції зі списку, що розвертається.
 9.  Для поля, уміст якого індицирується як значення, у рядку «Групповая операция» введіть необхідну функцію, наприклад, автосумування (Sum), визначення середнього значення (Avg) чи кількості (Count).

Контрольні питання

 1.  Яким чином відбувається використання фільтрів для пошуку інформації.
 2.  Які існують типи фільтрів.
 3.  Порядок створення фільтру.
 4.  Що треба зробити для відміни дії  фільтру.
 5.  Яким чином створюють Звичайний фільтр.
 6.  Порядок створення звичайного фільтру.
 7.  Порядок створення розширеного фільтру.
 8.  Порядок створення підсумкового запиту.
 9.  Порядок створення перехресного запиту.

Література

 1.  Клименко О.Ф. Головко Н.Р., Шарапов О.д. Інформатика та комп’ютерна техніка: Навч. методич. посібник - / за заг. ред. О.Д. Шарапова. – К.: КНЕУ, 2002. – 534 с.
 2.  Евдокимов В. В. и др. Экономическая информатика. Учебник для ВУЗов. – СПб.: Питер, 1997.
 3.  Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт Обробка даних за допомогою системи управління базами даних ACCESS” з дисциплін  для студентів усіх спеціальностей. Заняття №2 – “Формування запитів на вибірку. Створення звітів із групуванням даних” / М. О. Дурман, С. В. Вишемирська, О. Є. Огнєва. – Херсон, ХДТУ, 2004.
 4.  Методичні вказівки  для проведення лабораторних робіт «Обробка даних за допомогою системи керування базами даних ACCESS” з дисципліни для студентів усіх спеціальностей. Заняття №4 – «Формування складних запитів» / М. О. Дурман, С. В. Вишемирська, О. Є. Огнєва.-Херсон, ХДТУ, 2004.


Лекція 10. Мережні технології.

 •  Поняття комп’ютерної мережі.
 •  Класифікація комп’ютерних мереж.
 •  Поняття архітектури комп’ютерної мережі.
 •  Поняття топології мережі.
 •  Мережні операційні системи.
 •  Поняття сервера та робочої станції.

Комп'ютерна мережа - сукупність комп'ютерів, між якими можливий інформаційний обмін без проміжних носіїв інформації.

Локальна комп'ютерна мережа - комп'ютери, розташовані на невеликій відстані, з'єднані спеціальними кабелями і постачені спеціальними платами - мережними адаптерами. У локальну мережу може поєднуватися до декількох сотень комп'ютерів.

Мережна плата (адаптер) - пристрій для з'єднання комп'ютерів у локальну мережу.

Розподілена (регіональна) мережа відрізняється спеціальними постійно діючими виділеними каналами між розташованими на значній відстані комп'ютерами.

Глобальна мережа - мережа комп'ютерів, розподілених по усім світі і постійно зв'язаних каналами із дуже високою пропускною здатністю, на яких є великий обсяг різноманітної інформації, доступної на комерційній основі всім бажаючої.

Корпоративна мережа - термін, що використовується в літературі для позначення декількох мереж, кожна з яких може бути побудована на різних технічних, програмних і інформаційних принципах.

Пряме кабельне з'єднання (найпростіша комп'ютерна мережа) - утвориться при з'єднанні двох недалеко віддалений друг від друга комп'ютерів (10-20 м) за допомогою спеціального кабелю, називаного нуль - модемом, що підключається до послідовних або паралельних портів обох комп'ютерів.

Для встановлення прямого зв'язку між ПК використовуються комутаційні (термінальні) програми.

Типи взаємодії ПК при прямому їхньому з'єднанні: прямій доступ і віддалене керування.

Типи взаємодії ПК при роботі в мережі: віддалений доступ і віддалене керування.

Віддалений доступ - спосіб підключення до окремого ПК або до локальної мережі офісу, після чого віддалений ПК стає повноправною робочою станцією цієї мережі, а модем одночасно виконує функції мережної карти.

Дія, яку не можна виконувати в режимі віддаленого доступу - користуватися модемом, підключеним до віддаленого ПК.

Віддалене керування - це керування, коли комп'ютер-сервер стає як би продовженням комп'ютера-клієнта.

Існуючі типи локальних мереж: однорангова, ієрархічна (у ній є серверна частина програмного забезпечення).

Ієрархічна мережа - модель мережі, у якій є потужний комп'ютер - виділений сервер, ресурси якого надаються іншим, з'єднаним із ним комп'ютерам - робочим станціям.

Однорангова мережа це мережа рівноправних комп'ютерів, кожний з них має унікальне ім'я. У цій мережі серверна частина програмного забезпечення відсутня.

Елементи однорангової мережі, які належать до інформаційних ресурсів робочої станції: пристрої довгострокової пам'яті, включаючи логічні диски, накопичувачі на CD-ROM, ZIP, DVD і інші аналогічні пристроїв; папки (із вкладеними папками більш низького рівня або без них).

Ціль створення однорангової мережі - спільне використання ресурсів різних комп'ютерів мережі.

Локальний ресурс - ресурс, доступний тільки із ПК, на якому він перебуває.

Поділюваний ресурс - доступ можливий із інших комп'ютерів.

Властивості, встановлювані власником поділюваного ресурсу при його створенні:

 •  мережне ім'я,
 •  право доступу,
 •  паролі доступу.

Компоненти клієнтського програмного забезпечення:

 •  клієнт,
 •  служби,
 •  протокол,
 •  мережна плата.

Клієнт - програма, що реалізує загальні функції керування взаємодією робочої станції із іншими комп'ютерами в мережі.

Служби - програми, що встановлюють вид доступу до ресурсів і які забезпечують перетворення конкретного локального ресурсу в мережний і назад.

Протокол - програма, що керує передачею інформації в мережі, що представляє собою язик обміну інформацією.

Мережна плата - драйвер, керуючий роботою мережного адаптера (при організації прямого кабельного з'єднання між ПК цей компонент може бути відсутнім).

Переваги ієрархічної мережі в порівнянні з однорангової:

 •  більше висока швидкодія;
 •  більше висока надійність роботи мережі;
 •  підвищена конфіденційність і надійність зберігання інформації.

Програми керування ієрархічною мережею складаються з мережної операційної системи і клієнтської частини.

Мережні операційні системи :Novell Netware, Lantastic, Windows NT.

На жорсткому диску сервера користувачу виділяються:

 •  особиста область,
 •  загальна область,
 •  область для читання.

Базові мережні можливості мережних операційних систем для локальних і розподілених мереж дозволяють:

 •  копіювати файли з одного ПК мережі на іншій;
 •  с одного ПК мережі обробляти дані, розміщені на іншому ПК;
 •  запускати програму, розміщену в пам'яті одного ПК мережі, що буде оперувати з даними, що зберігаються на іншому ПК;
 •  використати з будь-якого ПК мережі периферійні пристрої, підключені до конкретних ПК.

Функції системного адміністратора в ієрархічній мережі:

 •  визначення способу організації зберігання інформації на сервері;
 •  реєстрація користувачів;
 •  визначення прав користувача;
 •  забезпечення працездатності сервера і відновлення інформації у випадку системних збоїв.

Сервер - комп'ютер мережі, що надає свої ресурси в загальне користування.

Типи серверів в ієрархічній мережі:

 •  поштовий - сервер зберігає інформацію;
 •  файл-сервер - містить спільно оброблювані файли або (і) спільно використовувані програми;
 •  сервер баз даних - на ньому розміщаються бази даних (наприклад, Консультант +, Гарант);
 •  принт-сервер - комп'ютер до якого підключений потужний принтер.

Модем служить для перетворення цифрових і аналогових сигналів, його основна характеристика - мах. швидкість передачі даних по лініях зв'язку.

Функції модемів: автодозвон, автовідповідач, передача голосових повідомлень, перехід від одного номера до іншого при неможливості встановити зв'язок.

Види модемів: внутрішні і зовнішні.

Внутрішні модеми мають переваги: дешевше, не потрібно підключати до електромережі, готові до роботи після включення ПК.

Для роботи із факсом-модемом може використовуватися програма MS Outlook.

Зв'язок із дошкою оголошень (BBS) - спосіб з'єднання із комп'ютером або із локальною мережею, у якій є база даних або спеціальне програмне забезпечення, що реалізує мову запитів, пошук у базі необхідної інформації і її копіювання на ПК абонента.

Відмінності BBS від глобальних мереж - некомерційний характер послуг, не потрібний контракт із провайдером, менш широкий охват користувачів, чим у глобальних мереж.

Прямий зв'язок - найпростіший спосіб зв'язку двох "звичайних" комп'ютерів і організації обміну інформацією між ними без посередників і без додаткової оплати.

Способи відправлення факсимільних повідомлень:

 •  із програми, у якій підготовлений документ;
 •  за допомогою програм органайзерів;
 •  за допомогою комутаційних програм, що мають можливість посилки факсимільних повідомлень

Контрольні питання

Сформулюйте основні відмінності глобальних обчислювальних мереж від локальних.

Сформулюйте базові принципи побудови мережі Інтернет.

Що являє собою сучасна структура Інтернету?

Які інформаційні сервиси Інтернету ви можете назвати?

Дайте характеристику формату повідомлення електронної пошти.

У чому зміст стандарту MIME?

Які основні засоби пошуку існують в Інтернеті?

Література

 1.  Бабушкин М., Иваненко С., Коростелев В. Web-сервер в действии. СПб.: Питер, 1997.
 2.  Кенцл Т. Форматы файлов Internet. СПб.: Питер, 1997.
 3.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2000.
 4.  Павлов А. CGI-программирование: учебный курс. СПб.: Питер, 2000.
 5.  Холзнер С. Perl: Специальный справочник. СПб.: Питер, 2000.
 6.  Хеслоп Б., Бадник Л. HTML с самого начала. СПб.: Питер, 1997.


Лекція 11. Застосування Інтернету в економіці.

Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації. 

 •  Підключення індивідуального комп'ютера до мережі.
 •  Поняття World Wide Web.
 •  Пошук необхідної інформації. Комп’ютерна безпека.

Інтернет являє собою глобальну комп'ютерну мережу, що охоплює весь світ.

Інтернет використовується для різних цілей: одержання інформації виконання комерційних справ; перегляду фільмів і прослуховування музики; здійснення покупок.

Початковим етапом при будь-якому виді робіт у глобальних мережах являється з'єднання із провайдером.

Провайдер - юридична особа, що забезпечує роботу сайтів і доступ в Інтернет.

Найбільш досконалий спосіб доступу в Інтернет це постійне з'єднання із Інтернет по виділеній лінії.

Інший спосіб доступу - з'єднання по комутируючим лініям. Якість тут залежить тільки від якості телефонної лінії і модему.

Кожна локальна мережа в Інтернеті це вузол або сайт. Хост - це комп'ютер, підключений до Інтернету.

Більшість серверів в Інтернет працює під керуванням ОС Unix.

Розширення, що відповідає файлам Unix - Shar.

Для перевірки якості зв'язку із сервером провайдера використовується програма Ping.

Основний протокол для роботи в Інтернет - TCP/IP, що сполучає протокол передачі даних TCP і ідентифікації (адресації) хостів IP.

IP- адреса це адреса комп'ютера в Інтернеті, аналогічний номеру телефону. Складається з 4-х груп десяткових цифр (чотирьох байтів). У кожній групі числа можуть приймати значення від 0 до 255.

Для значеннєвої ідентифікації розміщення комп'ютерів в Інтернет використовується система доменних імен.

Домен - виділена множина об'єктів. Доменне ім'я читається праворуч / ліворуч. Наприклад: домен, що позначає освітні структури - edu, військові - mil, комерційні - com.

Географічні домени - дволітерні: ru -росія, us -США, de - Німеччина.

Повна адреса ресурсу в Інтенеті зветься URL, наприклад http://home.microsoft.com/intl/ru/www_tour.html.

де

 •  http:// - префікс, що вказує тип протоколу;
 •  home.microsoft.com - доменне ім'я хосту;
 •  /int/ru/ - шлях до файлу на комп'ютері - хосту;
 •  www_tour.html - ім'я файлу.

URL-адреса не повинен містити російських букв і пробілів.

Основні служби Інтернету:

 •  WWW;
 •  електронна пошта (E-mail);
 •  файлові архіви (FTP);
 •  конференції (Usenet),
 •  служба інтерактивного спілкування (ICQ), працююча в режимі реального часу.

Електронна пошта служить для пересилання і одержання двійкових файлів довільного виду і текстового повідомлення. Вона використовується для передачі повідомлень по мережі без застосування паперового носія.

Протоколи, по яких працює електронна пошта:

 •  SMTP (передача повідомлень),
 •  POP (одержання повідомлень),
 •  IMAP (дозволяє працювати із поштою на сервері провайдера).

Адреса електронної пошти (E-mail) не повинена містити російських букв і пробілів і складається з імені користувача, роздільника @ і доменного імені провайдера, на комп'ютері якого зберігатися поштова скринька користувача, наприклад vasil@mail.ru.

Як поштовий клієнт і для роботи із новинами часто використовуються програми Outlook Express, МS Outlook.

Особливості служби WWW:

 •  гіпертекстова організація сторінок www;
 •  можливість включення в сторінки мультімедійних засобів;
 •  можливість передачі на сайт власника www-сторінки різної інформації.

WWW-сторінки створюються у форматі мови HTML (мова розмітки гіпертексту).

Програмні засоби, що забезпечують роботу із ресурсами WWW - браузери. Браузер може працювати і поза Інтернетом - як програма Провідник. Розповсюджені браузери: Internet Explorer і Netscape Navigator.

Домашня сторінка - фіксована сторінка, із якої починається робота браузера.

Англомовні машини пошуку інформації в Інтернет: Infoseek; Alta Vista, Lycos.

Російськомовні машини пошуку в Інтернет: Rambler, Yandex.

Файлові архіви розміщаються на FTP-серверах, які забезпечують завантаження, зберігання і передачу файлів.

Категорії, на які ділиться інформація на FTP-серверах по ступеню доступності:

 •  захищена інформація, доступ до якої дозволений тільки визначеним користувачам або за визначену плату;
 •  вільно розповсюджувані файли за умови їхнього некомерційного використання;
 •  файли із статусом shareware.

Захистити інформацію - значить забезпечити фізичну цілісність інформації, не допустити підміни елементів інформації при збереження її цілісності, не допустити несанкціонованого одержання інформації.

Система захисту інформації - сукупність організаційних і технологічних мір, технічних засобів, правових норм, спрямованих на протидію погрозам порушників.

Етапи розробки архітектури безпеки - аналіз можливих погроз, розробка системи захисту, реалізація системи захисту, супроводження системи захисту.

Ідентифікація - присвоєння якому-небудь суб'єктові або об'єкту унікального імені.

Аутентифікація - встановлення дійсності об'єкта. Встановлення системи паролів ставиться до методу аутентифікації.

Об'єкти захисту інформації - структурний компонент системи, у якому находиться підлягаюча захисту інформація (вузол зв'язку, засоби відображення і документування інформації, накопичувачі і носії інформації, зовнішні канали зв'язку ій мережне обладнання).

Елемент захисту - сукупність даних, що може містити підлягаючі захисту відомості (дані, відображувані на екрані монітора, журнали призначення паролів і пріоритетів зареєстрованим користувачам; дані, виведені на принтер при використанні ПК; пакети даних, передані по каналах зв'язки).

Процеси по порушенні надійності інформації класифікують на випадкові і злочинні.

Злочинні порушення надійності інформації це несанкціонований перегляд даних, підміна даних.

Міри, що обмежують несанкціонований доступ:

 •  не зберігати паролі в обчислювальній системі в незашифрованому виді;
 •  частіше міняти пароль.

Несанкціоноване ознайомлення із інформацією поділяється на активне і пасивне.

Причинами випадкових впливів при функціонуванні комп'ютерних систем можуть бути:

 •  алгоритмічні і програмні помилки;
 •  помилки людини в роботі із ПК;
 •  аварійні ситуації (пожежа, повінь, вихід з ладу електроживлення і т. ін).

Унікальною характеристикою вірусної програми, що видає присутність вірусу в комп'ютерній системі являється його сигнатура.

Ознаки появи вірусу: поява на екрані дивних написів (типу: Я Вірус!); часті збої і зависання комп'ютера.

Види вірусів по алгоритмічній особливості побудови:

 •  мутанти,
 •   логічні бомби,
 •   реплікаторні,
 •   небачені,
 •   троянські коні,
 •   макровіруси.

Віруси, які класифікуються по середі перебування:

 •  завантажувальні,
 •  файлові,
 •  мережні,
 •  файлово- завантажувальні,
 •  системні.

Класифікація вірусів по способах зараження: резидентні й нерезидентні.

Логічна бомба (комп'ютерний вірус) - програма, яка вмонтовує у великий програмний комплекс і нешкідлива до настання певної події, після якого реалізується її механізм.

Види антивірусних програм:

 •  фільтри,
 •  вакцини,
 •  доктори,
 •  ревізори,
 •  детектори.

Програми-фільтри являється резидентними.

Програми фаги і поліфаги належать до програм - докторам. Їх завдання виявлення вірусу і знищення вірусу.

Вакцини - антивірусні програми, які модифікують програми і диски таким чином, це не відображається на роботі програм, але вірус, від якого виробляється захист, вважає їх уже зараженими і не впроваджується в них. Являються резидентними.

Ревізори - антивірусні програми, які запам'ятовують вихідний стан системи (до зараження) і порівнюють його із поточним станом

Для усунення побічних ефектів при застосуванні програми Aidstest після знешкодження вірусу рекомендується перезавантажити комп'ютер, використовуючи кнопку RESET.

Дії, що відбуваються при вмиканні антивірусної програми в AUTOEXEC.bat: збільшується час початкового завантаження комп'ютера; пошук вірусів відбувається автоматично.

Програми-брандмауери (Cyber Patrol, Surf-Watch) призначені для обмеження доступу до інформаційних ресурсів Інтернету.

Існуючі засоби захисту інформації:

 •  технічні,
 •  технологічні,
 •  організаційно-адміністративні,
 •  програмні,
 •  правові.

Технічні засоби захисту створюють деяке фізично замкнуте середовище навколо об'єкта і елементів захисту.

Технологічні засоби захисту інформації - комплекс заходів, обмежено введених у технологічні процеси перетворення даних.

До технологічних засобів захисту відноситься створення архівних копій носіїв; реєстрація користувачів комп'ютерних засобів у журналах.

Організаційно-адміністративні засоби захисту - розмежування доступу до інформації відповідно до функціональних обов'язків посадових осіб; створення контрольно-пропускного режиму на території розташування засобів обробки інформації.

Криптографічне перетворення - це один з найбільш ефективних методів захисту інформації.

Методи, які відносяться до криптографічних перетворень: заміна (підстановка), перестановка, аддитивні, комбіновані.

Криптографічне перетворення підвищує безпеку: передачі і зберігання даних, що знаходяться у віддалених пристроях пам'яті; інформації при обміні між віддаленими об'єктами.

Цілі захисту програмних продуктів: обмеження несанкціонованого доступу окремих користувачів до роботи із ними; виняток навмисного псування програм.

Кращі способи обмеження доступу до програмних продуктів:

 •  використання пароля;
 •  використання ключової дискети;
 •  електронний цифровий підпис - спосіб шифрування за допомогою криптографічного перетворення; призначення електронного цифрового підпису - посвідчення автентичності відомостей;
 •  мікросхема, що вмонтовує в пластикові картки smart-card.

Контрольні питання

 1.  Охарактеризуйте основні напрямки розвитку електронної комерції.
 2.  Приведіть класифікацію проблем, що виникають при передачі інформації в глобальних комп'ютерних мережах.
 3.  Що таке електронний підпис і для чого вона служить?
 4.  Перелічите основні схеми шифрування.
 5.  Перелічите основні заходи, використовувані для організації захисту мереж.

Література

 1.  Бабушкин М., Иваненко С., Коростелев В. Web-сервер в действии. СПб.: Питер, 1997.
 2.  Кенцл Т. Форматы файлов Internet. СПб.: Питер, 1997.
 3.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2000.
 4.  Павлов А. CGI-программирование: учебный курс. СПб.: Питер, 2000.
 5.  Холзнер С. Perl: Специальный справочник. СПб.: Питер, 2000.
 6.  Хеслоп Б., Бадник Л. HTML с самого начала. СПб.: Питер, 1997.


Лекція 12. Основи ВЕБ-дизайну.

Основи офісного програмування.

 •  Графічна інтерпритація економічної інформації.
 •  Робота з елементами Clipard.
 •  Викоритання макросів.

Комп'ютерна графіка - галузь науки, пов'язана зі створенням і використанням засобів обробки графічних зображень.

Комп'ютерна графіка - це набір інструментів виконуючих:

 •  оформлення коротких текстів як малюнків;
 •  графічне оформлення документів;
 •  анімацію мальованих зображень в Інтернеті;
 •  графічну інтерпретацію понять.

Графіка в документах являється інструментом відображення і інтерпретації інформації, формою її існування, засобом виразу змісту і оформлення документів.

Мультімедіа це комбінація даних різного типу:

 •  анімація, синхронізована зі звуком (динамічна аудіографіка);
 •  статичне або динамічне відеозображення (відео-мультімедіа);
 •  гіпертекст із мультімедіа пакетами (гіпермультімедіа).

Анімація - пожвавлення зображення, у тому числі анімація шрифту і динамічні пакети.

Динамічна аудіографіка - анімація, синхронізована зі звуком.

Типи графіки, яка використовується в бізнесі:

 •  зафарбування;
 •  діаграми;
 •  фігурне оформлення комерційних текстів.

Пожвавлення і озвучування комерційних ілюстрацій має на увазі створення мультімедіа-ілюстрацій для комп'ютерної підтримки пабліситі.

Засоби автоматизованого ілюстрування:

 •  механізм виправлення зображень;
 •  засоби зафарбування;
 •  інформаційно-пошукова система мультімедіа-шаблонів Clip Gallery.

Графічні послуги локальних мереж:

 •  колективна підготовка зображень;
 •  колективне резензування і виправлення графіки;
 •  спільне використання зображень.

Засоби мережної графіки дозволяють:

 •  розширити сферу обміну інформацією із потенційними інвесторами і іншими зацікавленими особами;
 •  забезпечити сприятливі умови для управління суспільною думкою.

Графічні послуги Інтернет можуть бути представлені:

 •  колективним виконанням графічних робіт у програмі Net Meeting;
 •  обміном зображення поштою в Outlook Express.

Засоби оформлення символів тексту:

 •  гарнітура,
 •  кольори,
 •  накреслення,
 •  щільність.

Гарнітури за рівнем використання графіки діляться на групи:

 •  прості (Arial, Times);
 •  спеціальні (Comic);
 •  тематичні набори малюнків (Wingdings).

Засобами оформлення тіла тексту є:

 •  візерунок,
 •  кольори візерунка,
 •  кольори тіла,
 •  границя навколо тексту.

Текст у документах може бути лінійним і нелінійним (таблиця, гіпертекст, база даних).

Можливості обрамлення тексту залежать від одиниці тексту.

Фігурне оформлення тексту (панель Малювання) це:

 •  керування контуром тексту, як малюнком, створення тіні або об'єму;
 •  включення зображення в текст із різними варіантами обтікання;
 •  включення до тексту контур зображення і обертання тексту.

Програма ділової графіки MS Graph дозволяє представити інформацію у вигляді діаграм.

Наявні види діаграм: гістограми; кругові; крапкові; поверхні.

Діаграми можуть бути 1-, 2- або 3-мірними (по числу координат).

Діаграма може містити в собі:

 •  ряди,
 •  числові осі,
 •  осі категорій,
 •  легенду,
 •  заголовки.

Легенда - система позначень елементів діаграми.

Якщо на діаграмі відкладається доля числа в загальній сумі, то її шкала являється нормованою.

Для представлення рядів показників на окремих осях варто вибрати пелюсткову діаграму.

Кругова і кільцева діаграма має один вимір і показник на них зображується у вигляді сектора.

Невірогідність комерційної інформації має джерела: погрішність, невизначеність.

Для виявлення комерційних тенденцій використовують різні способи згладжування рядів економічних показників: графічний і графоаналітичний.

При графічному згладжуванні одержуємо графік тренда. При графоаналітичному - графік тренда і статистичні оцінки тренда (коефіцієнти рівняння тренда й помилку згладжування).

У графоаналітичному методі використовується 3 способи згладжування: рівняння тренда: змінне середнє і експонентне середнє. Змінне середнє застосовується, якщо не потрібне рівняння тренда і припустиме виключення застаріваючих даних.

Програма - дані, призначені для управління конкретними компонентами системи обробки даних з метою реалізації певного алгоритму.

Алгоритм - точне розпорядження, що обумовлює обчислювальний процес, який веде від початкових даних до шуканого результату.

Алгоритм являє собою кінцевий набір правил, що однозначно розкривають зміст і послідовність виконання операцій для систематичного рішення певного класу задач за кінцеве число кроків.

Властивості алгоритму:

 1.  результативність - при будь-яких припустимих данных він повинен через кінцеве число кроків завершити роботу;
 2.  дискретність - можливість розбивки алгоритму на окремі елементарні дії;
 3.  масовість - придатність для розв'язання безлічі задач даного класу;
 4.  детермінованість - визначеність, однозначність розуміння операцій алгоритму будь-яким виконавцем.

Способи опису алгоритмів:

 1.  словесний,
 2.  формульно-словесний,
 3.  графічний,
 4.  операторний,
 5.  таблицями розв'язань.

Етапи технологічного процесу написання програми:

 1.  постановка задачі;
 2.  економіко-математичний опис;
 3.  розробка алгоритму;
 4.  програмування;
 5.  тестування й налагодження;
 6.  приймально-здавальні випробування;
 7.  експериментальна експлуатація;
 8.  промислова експлуатація.

Вид реквізиту по його ролі в процесі розв'язання задачі: вихідний, нормативний, розрахунковий.

Під програмно-інструментальними засобами розуміють програмне забезпечення, що дозволяє програмувати розв'язання задач управління.

Система програмування містить у собі вихідну мову; транслятор, бібліотеку підпрограм.

Робота транслятора може будуватися по принципах: інтерпретації, компіляції.

Програма, отримана в результаті трансляції методом компіляції - об'єктний модуль.

Мови програмування по специфіці організаційної структури язикових конструкцій діляться на операторні і функціональні.

Мови програмування із урахуванням залежності від ЕОМ підрозділяються на групи машинно-залежні і машинно-незалежні.

Мова Си використовується головним чином для створення системних і прикладних програмних продуктів, у яких вирішальне значення приділяється факторам швидкодії і мінімізації об'ємів пам'яті.

Мови маніпулювання даними - SQL використовуються як мови запитів до баз даних.

Помилки в програмах за своїм характером діляться на: логічні, синтаксичні.

Редактор VBA активізується з додатка MS Office комбінацією клавіш [ALT]+[F11].

Компоненти, що включають в інтерфейс редактори VBA:

 •  вікно проекту;
 •  панелі інструментів;
 •  вікно редагування форм.

Головним в ієрархії об'єктів Excel являється об'єкт: Application.

Лексема - одиниця тексту програми, що має певний сенс для компілятора і яка не може бути розбита надалі.

Состав алфавіту VBA:

 •  прописні і малі літери латинського алфавіту;
 •  всі цифри;
 •  символ підкреслення «_».

Вимоги до складання імен у програмуванні:

 •  повинне бути змістовним і відображати призначення змінної;
 •  ім'я бажано починати із префікса, що позначає тип;
 •  повинне бути унікальним.

Обмеження, що накладають на імена в VBA:

 •  ім'я повинне починатися із букви; ім'я повинне бути унікальним;
 •  воно не повинне збігатися із зарезервованими словами VBA або із іншими іменами;
 •  довжина імені не повинна перевищувати 255 символів.

Об'єкти, які не можуть міститися в імені VBA:

 •  крапка,
 •  пробіл,
 •  знак “+”.

Неправильно задане ім'я - 2Week Номер.1

Змінні - об'єкти в VBA, призначені для зберігання даних.

Суфікс, застосовуваний при декларації базових типів змінних Visual Basic і відповідному типу змінної Integer, це %

Суфікс, що відповідає змінної «Double», це #

Константи - об'єкти, значення яких залишаються постійними і не можуть бути змінені під час виконання програми.

Типи констант в VBA - восьмеричні цілі, десяткові цілі, шістнадцятеричні цілі.

Програмний оператор - будь-яка комбінація ключових слів, властивостей, функцій, операцій і символів, сукупність яких являє собою конструкцію, розпізнавану компілятором.

Програмний оператор в VBA: рядок із кодом, розпізнавана компілятором.

Операції, які можливо здійснювати в VBA: операція присвоювання; математичні операції; операції відносини; операції конкатенації; логічні операції.

Операторами керування являється: оператор вибору ;оператор циклу; оператор переходу.

Форми, що мають синтаксичну конструкцію лінійного оператора умови: безальтернативна, альтернативна.

Основні види циклів: цикли з умовою; цикли із лічильником.

Тип циклів, у яких початок і кінець визначаються операторами For і Next - цикли із лічильником.

Коментар - пояснення у вихідному тексті програми.

Функція VBA, що перетворить числове вираження або рядок у дату - CDate (вираження).

Контрольні питання

 1.  Що означає поняття «Комп'ютерна графіка»?
 2.  Мультімедіа. Як використовуються засоби мультімедії в бізнесі?
 3.  Дайте визначення поняття анімації.
 4.  Які типи графіки використовуються в бізнесі?
 5.  Назвіть засоби автоматизованого ілюстрування.
 6.  Перелічите графічні послуги локальних мереж.
 7.  Як можуть бути представлені графічні послуги Інтернет?
 8.  Яким може бути текст у документі?
 9.  Що означає термін «Програма»?
 10.  Властивості алгоритму
 11.  Які існують етапи технологічного процесу написання програми?
 12.  Які існують способи опису алгоритмів?
 13.  Перелічите основні компоненти, що включаються в інтерфейс редактора VBA.
 14.  Типи констант в VBA.
 15.  Дайте визначення поняття програмного оператору.

Література

 1.  Бабушкин М., Иваненко С., Коростелев В. Web-сервер в действии. СПб.: Питер, 1997.
 2.  Кенцл Т. Форматы файлов Internet. СПб.: Питер, 1997.
 3.  Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2000.
 4.  Павлов А. CGI-программирование: учебный курс. СПб.: Питер, 2000.
 5.  Холзнер С. Perl: Специальный справочник. СПб.: Питер, 2000.
 6.  Хеслоп Б., Бадник Л. HTML с самого начала. СПб.: Питер, 1997.


Лекція 13. Експертні і навчальні системи.

Перспективи розвитку інформаційних технологій.

 •  Автоматизування роботи бухгалтера (фінансиста, маркетолога).
 •  Програмні пакети: “1С: Предприятие”, “Парус”, “Офис 2000”.
 •  Навчаючі програми.

Виникнення і призначення

Інтенсивні дослідження створення систем штучного інтелекту (СШІ) проводяться з початку 60-х років. Основною метою являлася розробка математичних і програмних засобів моделювання процесів людського мислення для автоматичного розв'язання різних прикладних і теоретичних задач. До 80-х років прийшло розуміння того, що ефективність систем такого роду залежить від знань, якими вони володіють. Ці знання не тільки чисто емпіричні (отримані емпіричним шляхом), але й евристичні - набір правил і рекомендацій, якими варто користуватися в тій або іншій ситуації, що виникає в даній предметній області. Такого роду емпіричні правила (евристики) поставляються експертами, у зв'язку із чим системи одержали назву експертних систем (ЕС). У самому загальному виді ЕС - це програмна система, здатна в даній предметній області виробляти рішення, яке по ефективності конкурує з рішеннями експерта. Задачі, які доцільно вирішувати за допомогою ЕС, можуть бути охарактеризовані наступними властивостями:

 •  неможливість алгоритмічного розв'язання (у силу поганого формалізування задач або величезних витрат машинного часу);
 •  суперечливість, неповнота, можлива помилковість вихідних даних і знань у предметній області;
 •  величезна розмірність даних і знань, погано уявлених у якій-небудь наочній формі;
 •  динамічно мінливий склад даних і знань (у силу постійного їхнього поповнення, зміни і розвитку);
 •  необхідність широкого використання в процесі розв'язань евристичних і емпіричних процедур, сформульованих експертами;
 •  необхідність участі в процесі розв'язання людини (користувача), що шляхом відповіді на питання, що задають додатково, привносить додаткову інформацію і вибирає альтернативні шляхи ухвалення рішення.

У першому наближенні ЕС можна уявити собі як збори величезного числа даних (факторів) і деяких емпіричних правил (знань), одержання певних виводів із цих даних. У процесі одержання відповіді на поставлене питання користувач подає додаткову інформацію і бере участь у процесі ухвалення рішення. Особливість ЕС, що полягає в її можливості давати відповіді на заздалегідь непередбачувані і неформалізовані питання і у її орієнтації на "змінний" состав користувачів, робить особливо важливої для неї створення мови спілкування "Ес-пользователь". Ще більше значення має "прозорість" для користувача виводів ЕС. Дійсно, оскільки однозначні алгоритмічні виводи відсутні (як правило), то необхідно мати можливість контролю ходу логічних виводів. ЕС, що відповідає система називається - "підсистема пояснень".

Отже, виділимо наступні основні складові (підсистеми) ЕС: 1) база знань (БЗ); 2) редактор бази знань; 3) машина (механізм) логічного виводу; 4) інтерфейс із користувачем, заснований на псевдоістотній мові; 5) підсистема пояснень. Відзначимо, що обов'язковими для будь-який ЕС є три перші підсистеми. Найближчим часом очікується бурхливий розвиток ринку ЕС і супутніх їм компонент. Серед останніх виділяють програмні кошти, включаючи мови програмування типу ПРОЛОГ і ЛИСП; інструментальні засоби розробки ЕС; автоматизовані робочі місця ЕС (АРМ ЕС) і спеціальні ЕОМ для розв'язання задач штучного інтелекту (ШІ); інтелектуальні роботи (ІР).

Представлення знань в експертних системах

Чіткого визначення поняття "знання" не існує: воно відрізняється від поняття "дані" наступними особливостями:

 •  активність - у класичному програмуванні процедури первинні над даними. Для людини - навпаки: ті або інші процедури він використовує тому, що виникла певна ситуація. Така активність бази даних (БД) дозволяє ЕС формувати мотиви, цілі і процедури їхнього розв'язання;
 •  зв’язність означає можливість встановлення між інформаційними одиницями різноманітних відносин, що визначають їхню семантику і ін.;
 •  структурованість - визначає порядок між інформаційними одиницями, можливість їхнього об'єднання і розчленовування і ін.

Машина логічного виводу

Машина дозволяє: висувати і перевіряти різні гіпотези; виробляти нові знання; формувати запити на введення нових даних і знань; формувати рішення. Механізм виводу, звичайно, визначається використовуваною концепцією і структурою бази знань (БЗ). Однак існують деякі загальні підходи до організації логічного виводу, найважливіші з яких наступні. Сам вивід може здійснюватися в прямому і зворотному напрямку: від даних (посилок) - до мети або назад. Наявність різних варіантів рішень приводить до "дерева розгалуження рішень", що може проглядатися "всередину" і "ушир". Неповноту, неточність, невірогідність, суб'єктивність даних враховують методами оцінки невизначеності, заснованими на теорії імовірності, математичної статистики і ін. У результаті в ЕС маніпулюють такими поняттями, як "коефіцієнт впевненості", "розмита множина" і ін. Розрізняють монотонний і немонотонний виводи. У першому випадку отримані в процесі виводу результати не переглядаються, у другому - можуть переглядатися.

Підсистема пояснення

Найважливіше значення ця система має в ЕС, призначених для навчання. Для "учня" вона відіграє роль "вчителя", довідника, спаринг - партнера. Вона розкриває механізм і послідовність виводів, аргументує їхніми фактичними даними і поясненнями. У ділових ЕС підсистема дає можливість переконатися в правильності і обґрунтованості рішень. Розрізняють два компоненти підсистеми: активну і пасивну. Перша - стандартна, звичайна для програмних систем: запитує вихідні дані, пропонує підказки і ін. Її діяльність регламентована "Меню", HELP, підказками і ін. Пасивний компонент специфічний для ЕС. Підсистема повинна в будь-який момент часу припиняти роботу ЕС, повідомляти параметри її стану і інформацію про пройдений шлях виводів, надавати можливість повернення на будь-яку її ділянку; одержувати відповіді на питання типу "чому", "як", "навіщо" і ін.

Засіб розробки ЕС

Можна виділити чотири види засобів;

 1.  алгоритмічні мови програмування (BASIC, FORTRAN, С/ С++, PASCAL, їхні труднощі програмування, крім мови системного програмування С/ С++, інші вважаються безперспективними);
 2.  мови логічного і функціонального програмування (PROLOG, LISP) найбільш придатні для ЕС у силу закладених у них принципів математичної логіки;
 3.  інструментальні засоби створення ЕС; «оболонки» ЕС (SHELL-системи).

Зупинимося спочатку на "оболонках" ЕС. Це порожні ЕС, у яких бази знань не заповнені. Проектування ЕС на базі наявної оболонки являються нетривалим і нетрудомістким. Однак доводиться "втискуватися" у наявні обмеження, що робить ЕС неефективною, негнучкою для даної предметної області. Для того щоб уникнути занадто великих обмежень, що накладаються оболонками, останнім часом стала розвиватися концепція інструментальних засобів ЕС. Вона дозволяє створювати окремі компоненти ЕС за рахунок надання зручного інструментарію: інтерпретатори і компілятори для обробки знань; механізм логічного виводу; засобу керування базами знань; засобу побудови інтерфейсу з користувачем; засобу для пояснення виводів ЕС. Цей інструментарій дозволяє з меншими витратами створювати оболонки ЕС, більш придатних для даної предметної області. Як приклад можна назвати ABC, ART, KEE, розробку РАН "ПИЭС".

Контрольні питання

 1.  Коли виникли ЕС?
 2.  Для чого призначенні ЕС?
 3.  Перелічите основні складові (підсистеми) ЕС.
 4.  Що означає «Підсистема пояснення»?
 5.  Які ЕС повинні мати «Підсистему пояснень»?
 6.  Перелічите основні засоби розробки ЕС.

Література

1. Нейлор К. Как построить свою экспертную систему. М., 1991. 286 с.

2. Элти Дж., Кумбс М. Экспертные системы: концепции и примеры. М.: 1987. 191 с.

3. Братко И. Программирование на языке Пролог для искусственного интеллекта. М,: Мир, 1990, 560 с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66565. Налаштування конфігурації системи в CMOS-Setup 173 KB
  Мета: Вивчити основні принципи роботи BIOS та призначення розділів і пунктів CMOS-Setup. Навчитися налаштовувати параметри CMOS-Setup на максимальну продуктивність. Перед завантаженням операційної системи в комп'ютері починає виконання вбудована в чіп материнської плати програма BIOS (Base Input/Output System, основна система вводу-виводу).
66566. Освоєння технології структурного та модульного програмування при розробці й створенні програми мовою Турбо Паскаль при реалізації на ПЕОМ задач з використанням функцій 137 KB
  Мета роботи Дослідити роботу операторів функцій мови Паскаль; знати призначення, форму запису та особливості вживання функцій. Освоїти методику розробки, відладки Паскаль-програм (ПП) з використанням функцій на персональних ЕОМ.
66567. Работа с графической средой ОС UNIX и Windows 44 KB
  Цель работы – изучить архитектуру системы X Window, базовых механизмов отображения графической информации и способов управления графическими окнами в UNIX, основные компоненты оконного интерфейса в Windows.
66568. РАБОТА С ГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ ОС UNIX И WINDOWS 118.91 KB
  Цель работы – изучить архитектуру системы X Window, базовых механизмов отображения графической информации и способов управления графическими окнами в UNIX, основные компоненты оконного интерфейса в Windows.
66569. Исследование схемы автоматического управления электроприводом в функции изменения частоты вращения 112.5 KB
  Целью работы является изучение схем управления электроприводом и исследование режимов работы экспериментальной установки Автоматизированное управление электроприводом в функции изменения частоты вращения. Схемы управления электроприводом...
66570. Построение сети типа «hot-spot» на основе шлюза DSA-3100 42 KB
  Цель работы: получить практические навыки в построение сетей типа «hot-spot». I. Конфигурирование точек доступа Настраиваем первую точку доступа DWL-2100AP публичной подсети: а) заходим на web-интерфейс первой точки доступа.
66571. ВИМІРЮВАННЯ ПОТУЖНОСТІ В ТРИФАЗНИХ КОЛАХ 1.03 MB
  Електричні схеми трифазного електричного кола при зєднанні споживачів зіркою а трикутником б для вимірювання активної потужності фази одним ватметром Ватметром PW вимірюють активну потужність тільки в одній фазі: PФ = UФIФcos φФ де PФ UФ IФ відповідно фазні потужність...