36744

Изучение стоячих волн

Лабораторная работа

Физика

Цель работы: изучение стоячих волн и определение скорости распространения волны в натянутом шнуре.

Русский

2013-09-23

45 KB

11 чел.

Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование факультета – ЕНМ

Наименование выпускающей кафедры – Общая физика

Наименование учебной дисциплины - Физика

Лабораторная работа № 2-25.

«Изучение стоячих волн».

Исполнитель:

Студентка, группы 13а61(_______) Королева Я.Ю.

                                                       подпись   

                                (_______)

                                                                                                                                          дата

Руководитель, профессор (_______) Крючков Ю.Ю.

                                                                     Должность, ученая степень, звание        подпись

          (_______)

                                                                                                                                          дата

Томск –2008

Цель работы: изучение стоячих волн и определение скорости распространения волны в натянутом шнуре.

Порядок выполнения работы:

  1.  Включить ЗГ в сеть.
  2.  Измерить длину шнура.
  3.  Прикрепить к свободному концу шнура подвес с чашей для груза общей массы 109г.
  4.  Добавить два груза массой по 54г.
  5.  Ручка лимба «Частота генератора» повернуть против часовой стрелки до упора.
  6.  Добейтесь образования в шнуре стоячей волны, вращая ручку лимба ЗГ по часовой стрелке. Фиксируйте частоту ЗГ, число пучностей и полученные данные занесите в таблицу 1. Определите, измеряя расстояние между узлами, длину волны по формулам (14) и (19) величину скорости распространения волны в шнуре.
  7.  Получите стоячие волны с и т.д. пучностями, увеличивая частоту ЗГ при той же силе натяжения шнура, и проведите аналогичные измерения и расчёты. Результаты так же занесите в таблицу 1.
  8.  Аналогичные опыты и расчёты выполнить, добавив ещё 2 груза массой по 54г. Результаты занесите в таблицу 1.
  9.  Рассчитайте среднее значение скорости распространения волны в шнуре и оцените абсолютную и относительную погрешности измерений.

Таблица 1.

Результаты лабораторной работы.

Масса груза

Сила натяжения шнура

Число пучностей,

Расстояние между узлами, м

Длина волны

Частота

Скорость

1

109

1,07

2

5-54-105

50

39

1950

2

3

5-37-70-105

45

59

2655

3

4

5-26-57-83-105

26

80

2080

4

217

2,13

2

0-55-105

50

49

2450

5

3

0-37-73-105

32

72

2304

6

4

0-28-56-81-105

28

105

2940

Вывод: в ходе данной лабораторной работы изучили стоячие волны с 2, 3 и 4 пучностями. Определили их длины, а затем рассчитали скорость распространения волны, результаты представлены в табл.1.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47764. Управление персоналом и трудовые отношения 1.68 MB
  Оценка выполняемой работы. Введение схемы оценки выполняемой работы. Кроме того что данный курс слишком краток Вы просто и не должны быть таким специалистом если не посвятили себя целиком вопросам работы с кадрами. Каждая из вышеперечисленных функций включает в себя: планирование: постановка целей и стандартов разработка правил и последовательности действий разработка планов и прогнозирование некоторых возможностей в будущем; организация: постановка определенных задач перед каждым подчиненным разделение на отделы...
47765. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 1.9 MB
  Данное учебное пособие по дисциплине «Организация и технология рекламной деятельности» предназначено для обучения студентов СПО третьего курса повышенного уровня обучения
47766. Курс лекцій. Історія української культури 3.28 MB
  Вивчення цього предмету повязане з необхідністю гуманізації університетської освіти поєднаних глибоких професійних звань з опануванням багатої історії культури України та людства в цілому Історія української культури†належить до обов’язкових до вивчення в вищому навчальному закладі дисциплін. Зокрема акцентується увага на формуванні української народності та нації на етнічному складі населення сучасної України. Етнічний склад населення України
47767. Ситуаційний і диспозиційний підходи у психології особистості 259.5 KB
  Кожна людина у силу свої індивідуальних властивостей особливостей онтогенезу соціалізації стає самостійним суб’єктом діяльності сфера активності якого соціально обумовлена. Коли йдеться про передбачуваність поведінки то маються на увазі не окремі поведінкові реакції і не вся діяльність в цілому а вчинки і система вчинків суб’єктом яких є особистість як соціальна індивідуальність. Це система структурована за ступенем узагальненості – від зв’язків особистостісуб’єкта до всієї дійсності до зв’язків з її окремими сторонами і...
47768. Загальна характеристика царства Тварин 3.62 MB
  Амеба не має постійної форми тіла що пояснюється здатністю плазми скорочуватись та відсутністю оболонки. Цисти зовні мають різноманітні випини можуть чіплятися наприклад до тіла водоплавних птахів що сприяє поширенню виду. Ектоплазма утворює пелікулу під якою містяться дуже тонкі скоротливі волоконця – міонеми розміщені у напрямку поздовжньої осі тіла. Відрізняються кулястою формою тіла тонкими довгими псевдоніжками що розходяться від клітини радіально а також наявністю черепашки з карбонату кальцію та органічних речовин або...
47769. Житлове право. Курс лекцій 1.5 MB
  У вузькому значенні житлове право традиційно розглядається як частина цивільного права яка врегульовує правові відносини які виникають в процесі користування жилими приміщеннями. Так наприклад для відносин користування жилими приміщеннями характерним є цивільноправовий метод регулювання рівність сторін їх майнова самостійність; для відносин розподілу надання житла управління житловим фондом інших відносин організаційного та управлінського характеру – метод адміністративноправового регулювання метод владипідпорядкованості. Таким...
47770. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ. ОПОРНИЙ КОНСТПЕКТ ЛЕКЦІЙ 1.3 MB
  Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості . Методологічні засади інвестиційного аналізу Інвестиції у виробництво та у ринки збуту створюючи умови для підвищення якості продукції мінімізації витрат збільшення обсягів продажу забезпечують підвищення конкурентоспроможності підприємства. Цілі що їх за інвестування ставить перед собою підприємство відповідають стратегічним для великих проектів і тактичним для малих проектів цілям підприємства на ринку. До таких цілей можна...
47771. Курс лекцій. Порядок розгляду господарських спорів у міжнародних судах 829 KB
  Зуєва – кандидат юридичних наук доцент кафедри цивільноправових дисциплін Академії митної служби України. 120 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 149 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Докорінні зміни що сталися у політичному й економічному житті незалежної України призвели до формування принципово нової порівняно з радянським періодом системи зовнішньоекономічних зв’язків. Конституція України: Закон України від 28.
47772. Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні 429.5 KB
  Поняття і ознаки місцевого самоврядування в Україні Місцеве самоврядування – це комплексне багатоаспектне явище яке ще не має досить точного і єдиного наукового визначення. Спільним для різних концепцій є розгляд місцевого самоврядування в якості основоположної засади конституційного ладу тобто в ролі одного з визначальних принципів організації та здійснення влади в суспільстві й державі який полягає у встановленні децентралізованої системи управління фінансово і організаційно відокремленої від державних органів. Конституційний принцип...