36959

Спрощена інструкція по роботі з інформаційною системою для бізнес-планування Project Expert

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Вікно Новый проект назву проекту наприклад Проект підприємства з випуску офісних меблів; варіант довільну назву варіанта наприклад: 1 або Оптимістичний; прізвище автора код спеціальності та номер групи наприклад Іванов І. В результаті зявиться робоче вікно Содержание рис. Робоче вікно Содержание Примітка: протягом подальшої роботи над проектом слід час від часу зберігати файл проекту. Робоче вікно Валюта проекта 2.

Украинкский

2013-09-23

790 KB

5 чел.

Спрощена інструкція по роботі з інформаційною системою для бізнес-планування Project Expert

 1) Послідовність створення та аналізу проекту у Рroject Expert

Порядок роботи з Рroject Expert, рекомендований розробниками і описаний у довідковій системі пакета, передбачає таку послідовність кроків:

1. Побудова моделі.

2. Визначення потреби у фінансуванні.

3. Розроблення стратегії фінансування.

4. Аналіз фінансових результатів.

5. Формування і друкування звіту,        

6. Контроль реалізації проекту.      

Наведемо стислий опис зазначених кроків.

1.1. Побудова моделі

Процес побудови моделі найбільш трудомісткий і потребує значної підготовчої роботи зі збирання та аналізу вхідних даних. Різноманітні модулі Рroject Expert незалежні й доступні користувачеві практично в будь-якій послідовності. Проте відсутність деяких необхідних вхідних даних-може блокувати доступ до інших модулів програми. Незалежно від того, чи розробляється детальний фінансовий план, чи необхідно зробити попередній експрес-аналіз проекту, слід насамперед увести такі вхідні дані:

- дата початку і тривалість проекту;

    - перелік продуктів і/або послуг, виробництво і збут яких здійснюватиметься у рамках проекту;

    - валюта розрахунку або дві валюти розрахунку для платіжних операцій на внутрішньому і зовнішньому ринках, а також їхній обмінний курс і прогноз його зміни;       

      - перелік, ставки та умови виплат основних податків;

    - для діючого підприємства — опис балансу, включаючи структуру і склад наявних активів, зобов'язань і капіталу підприємства на дату початку проекту.

    Наступним етапом процесу побудови моделі є опис плану розвитку підприємства (проекту). Для цього необхідно ввести такі вхідні дані:

- інвестиційний план, включаючи календарний план робіт із зазначенням витрат і використовуваних ресурсів;

- операційний план, включаючи стратегію збуту продукції або послуг, план виробництва, план персоналу, а також виробничі витрати і накладні витрати.

   1.2. Визначення потреби у фінансуванні

    Для визначення потреби у фінансуванні слід зробити попередній розрахунок проекту, в результаті чого встановлюються ефективність проекту та обсяг коштів, необхідний і достатній для покриття дефіциту капіталу в кожний період часу розвитку проекту з кроком один місяць.

    Потреба у капіталі визначається на підставі даних, відображених у Плані грошових потоків (Сash-Flow). Значення сальдо рахунка підприємства наводяться в останньому рядку таблиці Сash-Flow і демонструють прогнозований стан розрахункового рахунка підприємства, що реалізує проект, у різноманітні періоди часу. Від'ємне значення сальдо розрахункового рахунку означає, що підприємство не має у своєму розпорядженні потрібної суми коштів. Саме у ті періоди, яким відповідає від'ємне сальдо, має бути залучений додатковий капітал.

   1.3. Розроблення стратегії фінансування

    Після визначення потреби у фінансуванні розробляється план фінансування. Користувач має можливість описати способи фінансування:

- за допомогою залучення акціонерного капіталу;

- за допомогою залучення позикових коштів;

- за допомогою лізингу.

    У процесі розроблення стратегії фінансування проекту користувач може промоделювати обсяг і періодичність виплачуваних дивідендів, а також стратегію використання вільних коштів (наприклад, розміщення коштів на депозит у комерційному банку або придбання акцій сторонніх підприємств).

   1.4. Аналіз фінансових результатів

У процесі розрахунків Рroject Expert автоматично генерує стандартні звітні бухгалтерські документи:

—звіт про прибутки і збитки;

—бухгалтерський баланс;

—звіт про рух коштів;

—звіт про використання прибутку.

На основі даних звітних бухгалтерських документів здійснюється розрахунок основних показників ефективності та фінансових коефіцієнтів.

 Рroject Expert забезпечує можливість аналізу чутливості (рис. 1), одержання графіків точки беззбитковості (рис. 2), статистичного аналізу впливу випадкових факторів за методом Монте-Карло. Використання What-If- аналізу уможливлює порівняння різних варіантів проекту та вибір найефективнішого.  

           

Рис. 1. Графік аналізу чутливості у Рroject Expert

              

Рис. 2. Графік «Точка беззбитковості» у Рroject Expert


    1.5. Формування і друкування звіту

    Після завершення аналізу проекту формується звіт (бізнес-план). У Рroject Expert передбачено спеціальний генератор звіту, що забезпечує компонування і редагування звіту за бажанням користувача. У звіт можуть бути вбудовані не тільки стандартні графіки і таблиці, а й таблиці та графіки, побудовані користувачем за допомогою спеціального редактора.

    Користувач має також можливість убудувати у звіт текстові коментарі.

   1.6. Контроль реалізації проекту

У Рroject Expert передбачено засоби для введення фактичної інформації, що стає відомою під час реалізації проекту. Актуальна інформація може вводитися щомісяця. На основі плану проекту та введених фактичних даних формується звіт про неузгодженості планової і фактичної інформації, який може бути використаний для координації керування проектом.

   2. Інструкція щодо роботи з інформаційною системою Рroject Expert

2.1. Запуск системи.

   Увага!!! Запуск системи Рroject Expert  здійснюється з OC Windows – 98!!!

Для цього слід активізувати командну послідовність Пуск/Программы/Рroject Expert 6 Holding/ Рroject Expert 6 Holding та вибрати команду меню Проект/Новий (або натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів) і у вікні Новий проект увести (рис. 1):

                 

Рис. 1. Вікно Новый проект

- назву проекту (наприклад, Проект підприємства з випуску офісних меблів);

   - варіант (довільну назву варіанта, наприклад: 1 або Оптимістичний);

- прізвище автора, код спеціальності та номер групи (наприклад, Іванов І.І., 6107, гр.4);

   - тривалість (2 роки);

    - ім'я файла з розширенням .рех (наприклад, Ivanov_6107_04). 

У полі Шаблон залишити запропонований програмою шаблон (який містить лише дані про податки). Натиснути ОК. В результаті зявиться робоче вікно Содержание (рис.2).

                 

Рис. 2. Робоче вікно Содержание

    Примітка: протягом подальшої роботи над проектом слід час від часу зберігати файл проекту.

  1.  Розділ Окружение 

    На даному етапі в цьому розділі слід виконати наступні дії:

    - активізувати  модуль Валюта та вибрати в ньому основну валюту (гривня) та другу валюту (долар США);

    - ввести величини приросту курсу другої валюти в % (зі знаком «+», якщо курс збільшується, та «-» — якщо зменшується) (рис. 3).

                     

Рис. 3. Робоче вікно Валюта проекта

    2.3. Розділ Проект

    2.3.1. У модулі Список продуктов слід ввести 2—3 продукти виробництва (послуги)(наприклад, «стіл офісний», «шафа для компакт-дисків» тощо), а також ввести з клавіатури одиниці виміру та дати початку продажу(рис.4).

                           

Рис. 4. Робоче вікно Продукты/Услуги

    2.3.2. У модулі Отображение данных/Масштаб слід вибрати бажаний масштаб (для дворічних проектів — по місяцях до закінчення проекту). У вкладці Отображение данных/Итоговые таблицы вказати бажані характеристики. У вкладці Отображение данных/Таблища кэш-фло необхыдно встановити позначку Дисконтировать строки при отображении, якщо у результатах хочуть бачити звіт про грошові потоки, перераховані з огляду на ставку дисконтування (див. пункт 2.3.3 цієї інструкції) (рис. 5). Всі установки щодо відображення даних можно буде змінювати під час перегляду результатів з метою подання даних у потрібному вигляді.

                       

Рис. 5. Робоче вікно Отображение данных

2.3.3. У модулі Настройка расчета/Ставка дисконтирования слід вказати крок дисконтування (рік) і ставки дисконтування (приблизно 20 % для гривні і 11 % для долара). Ставка дисконтування використовується для перерахування майбутніх надходжень на момент початку проекту і приблизно дорівнює процентній ставці банку. У вкладці Настройка расчета/Детализаия необхідно встановити позначку на Разнесение издержек. У вкладці Настройка расчета/Показатели эффективности встановити позначку для врахування процентів по кредитах і зменшити частку виплат до 60—80 % (рис. 6).

               

Рис. 6. Робоче вікно Настройка отчета

2.4. Розділ Компания

2.4.1. Для проектів, що розробляються на базі діючого підприємства, у модулі Стартовий баланс уводиться баланс підприємства.

Примітка: для нових проектів активи у балансі не вводяться, а описуються в Инвестиционном плане. !!!!                           

2.4.2. У модулі Банк. Система учета вибрати місяць початку фінансового року (січень) і принцип обліку запасів матеріалів, комплектуючих виробів і готової продукції на складах підприємства:

- FІРО — метод оцінювання запасів за цінами перших закупівель («first input first output»). Собівартість товарів, куплених раніше, в першу чергу переноситься на товари, продані раніше. Метод збільшує вплив циклу економічного розвитку на показник доходу;

- LIFO — метод оцінювання запасів за цінами останніх закупівель («last input first output»). Собівартість товарів, куплених в останню чергу, використовується для визначення вартості товарів, проданих в першу чергу. Метод згладжує вплив циклів економічного розвитку;

- По-середньому. Собівартість товарів, придбаних протягом періоду, визначається як середня ціна закупівель за період (рис. 7).

                 

Рис. 7. Робоче вікно Банк. Система учета

2.4.3. У модулі Структура компании слід додати у компанію не менше двох підрозділів (цехів, філій, дослідних підрозділів тощо) за допомогою кнопки Добавить подразделение або контекстного меню. Ввести найменування підрозділів. Розподілити обсяги виробництва продукції між компанією та її підрозділами. Для цього зменшити обсяги продукції, що припадають на компанію, або взагалі вилучити деякі з продуктів (за допомогою кнопки Удалить) і додати їх у підрозділи (кнопка Добавить продукт). Загальна величина виробництва кожного продукту має становити 100% (рис. 8).

             

Рис. 8. Робоче вікно Структура компании

2.5. Розділ Окружение

    2.5.1. У модулі Учетная ставка необхідно задати ставку рефінансування — частку, у якій процентні платежі за кредити відносяться на витрати (решта— на прибуток). Значення ставки рефінансування не перевищує значення процентної ставки плати за кредит і може дорівнювати для гривні 20 %, для долара — 11% (рис. 9).

              

Рис. 9. Робоче вікно Ставка рефинансирования

    2.5.2. У модулі Инфляция слід ввести рівні інфляції для обох валют. Інфляція може вводитись окремо для кожної групи об'єктів (якщо для них рівні інфляції різні) або одразу для всіх груп об'єктів, (якщо встановлено позначку Использовать для всех обьектов). Інфляцію для наступних років (після першого) можна ввести, вказавши тенденції змінення (зі знаком «+» або «-») і натиснувши кнопку Пересчитать (рис. 10).

                 

Рис. 10. Робоче вікно Инфляция

    2.5.3. У модулі Налоги необхідно змінити параметри стандартних для російського законодавства податків, заданих файлом шаблону, на українські. Зайві податки вилучити за допомогою кнопки Del (рис. 11). 

   2.5.3.1. (Пункт не є обовязковим) -  Створити нестандартний податок, для чого ввести назву податку, процентну ставку, вибрати зі списку Налогооблагаемая база рядок Настраиваемая і натиснути кнопку Формула. Для побудови формули для бази податку виконують такі дії:

    - вибір найменування таблиці, з якої необхідно взяти дані для розрахунку, у полі Таблица;

    - вибір рядка таблиці, який увійде у формулу, у полі Строки таблицы;

    - уведення числового множника для вибраного рядка в поле, розташоване ліворуч від найменування рядків;

    - натиснення кнопки із зображенням знаку «+» або «-», що визначає, з яким знаком увійде вибрана величина у формулу;

    - для включення у формулу константи слід увести її найменування у поле Фиксированная строка і натиснути кнопку Редактировать. У рядку, що відкриється, вводяться числові значення, котрі залежно від вибраного знаку додаватимуться до (або відніматимуться від) значення бази у періоди часу, вказані у шапці таблиці.

                        

Рис. 11. Робоче вікно Налоги

    2.6. Розділ Инвестиционный план

    2.6.1. У модулі Ресурсы слід ввести декілька ресурсів, які витрачатимуться під час попередньої та підготовчої стадій інвестиційного плану (наприклад, транспортні засоби, менеджер, будівельні робітники, будівельні матеріали, обладнання). Додавання нового ресурсу здійснюється за допомогою клавіші Іnsert або команди контекстного меню Добавить. Для нового ресурсу вибрати тип з випадного списку, вказати одиницю виміру і ціну (рис. 12).

Рис. 12. Робоче вікно Редактирование ресурсов

    2.6.2. У модулі Календарний план необхідно ввести етапи проекту.

    На попередній стадії інвестиційного плану можуть реалізовуватись такі етапи: техніко-економічне обґрунтування проекту, технічне завдання, вибір джерел фінансування, погодження проекту із зовнішніми організаціями. На підготовчій стадії: реєстрація і створення підприємства; науково-дослідні роботи; підготовка проектної, конструкторської та технологічної документації; будівельні роботи; купівля і монтаж обладнання; рекламні заходи. На виробничій стадії: виробництво кожного виду продукції (послуг). Спочатку слід увести етапи попередньої і підготовчої стадій, а потім виробничі етапи:

    а) для додавання у діаграму Ганта нового етапу слід використовувати екранну кнопку Добавить этап. Для введення невиробничих етапів потрібно вказувати їх назву, обсяги витрат ресурсів, тривалість. Для таких етапів, як «купівля (оренда) земельних ділянок», «цех: проектування, будівництво», «обладнання: купівля, встановлення, налаштування» у вікні Редактирование этапа проекта належить встановити позначку Этап является активом і натиснути кнопку Характеристики. Далі у вікні Характеристики актива вибрати тип активу за допомогою перемикача і ввести дані щодо амортизації активу;                            

    б) для об'єднання етапів в групи слід виділити декілька етапів і натиснути кнопку Сгруппировать. При цьому група етапів буде підпорядкована попередньому етапу;

    в) для хронологічного зв'язування етапів слід натиснути кнопку Связывание і протягнути курсором з натиснутою кнопкою миші від одного до іншого етапу. Для повернення до звичайного вигляду курсора натиснути екранну кнопку Выделение;

    г) для переміщення етапу слід скористатися кнопкою Перемещение;

    д) для додавання у діаграму виробничого етапу слід натиснути екранну кнопку Добавить производство і вибрати найменування продукту (послуги). Зазначені дії слід повторити для всіх видів продукції (послуг) (рис.13).

     Етап виробництва слугує лише для позначення можливості виробництва, а не фактичного його початку. Фактичний початок виробництва та його обсяги визначаються операційним планом проекту.

Рис. 13. Робоче вікно Календарный план (побудова діаграми Ганта)

    2.7. Розділ Операционный план

    2.7.1. У вікні модуля План сбыта слід встановити позначку Детальное описание. Додати варіанти збуту продуктів (наприклад, «на експорт»), використовуючи клавішу Insert та екранну кнопку Варианты, і ввести ціни на продукти в основній валюті з урахуванням ПДВ (для внутрішнього ринку) або другій валюті з урахуванням податку на експорт (для зовнішнього ринку). Для всіх варіантів увести обсяги збуту, натиснувши екранну кнопку Быстрый ввод і вказавши максимальний обсяг продажу та тривалість періоду зростання обсягів продажу, час початку спаду обсягів продажу і тривалість життєвого циклу продукту. Після введення обсягів продажу слід обнулити обсяги у тих місяцях, що за календарним планом передують етапам виробництва (див. пункт 2.6.2 цієї інструкції), а також за перший місяць виробництва (якщо не було введено запасів готової продукції у балансі). За необхідності слід увести дані у вкладках Ценообразованне, Условия оплаты, Условия поставок. Дані щодо нестандартних податків та інфляції для окремих видів продукції, введені у вкладці Ценообразование, пріоритетніші за значення, введені у розділі Окружение (рис. 14).

Рис. 14. Робоче вікно План сбыта

    2.7.2. У модулі Материалы и комплектующие за допомогою клавіші Insert або команди Добавить контекстного меню додати два — три види матеріалів або комплектуючих виробів, що мають використовуватися у виробництві продукції, вказавши для кожного виду одиницю виміру і ціну (рис. 15).

Рис. 15. Робоче вікно Сырье, материалы и комплектующие

    2.7.3. У модулі План производства для кожного виду продукції слід увести прямі витрати на одиницю продукції і графік виробництва. Під час уведення прямих витрат слід стежити за тим, щоб їхня загальна вартість на одиницю продукції не перевищувала ціну, введену у модулі План сбыта.

       У вкладці Материалы слід встановити перемикач у положення Список материалов и комплектующих і за допомогою клавіші Insert або контекстового меню додати у список матеріали і комплектуючі вироби та вказати норми їх витрат на одиницю продукції (рис. 16).

Рис. 16. Робоче вікно Производство

    У вкладці Сдельная зарплата необхідно встановити перемикач у положення Суммарые прямые издержки та ввести величину зарплати на одиницю продукції.

    У вкладці Продукти за допомогою клавіші Іnsert або контекстового меню необхідно вказати, які продукти власного виробництва витрачаються на виробництво готової продукції (якщо вони є), і ввести норми їх витрат.

    У вкладці График производства надаються такі можливості введення обсягів виробництва:

    1) неограниченное производство — автоматизований розрахунок обсягу виробництва, що є достатнім для забезпечення обсягу збуту;

    2) фиксированный обьем производства — введення обсягів за календарні періоди у натуральному вимірі. У другому випадку слід розрахувати обсяги виробництва, які забезпечують потреби збуту та витрат на виробництво, але не створюють надмірних запасів готової продукції.

    Примітка: під час виконання лабораторної роботи слід скористатися першою можливістю.

2.7.4. У модулях План по персоналу та Общие издержки визначаються непрямі (загальні) витрати по проекту. За допомогою клавіші Іnsert або контекстного меню у модулі План по персоналу потрібно ввести посади управлінського персоналу (наприклад, директор, головний бухгалтер, конструктор тощо), а також вказати їхню зарплату (рис. 17).

          

Рис. 18. Робоче вікно План персонала

2.7.5. У модулі Общие издержки ввести відомості щодо загальних витрат (наприклад, на придбання обчислювальної техніки, електроенергію, рекламу) (рис. 19).

            

Рис. 19. Робоче вікно Общие издержки

    2.7.6. Після створення моделі інвестиційного проекту слід здійснити розрахунок проекту, вибираючи команду Результаты/Пересчет або натиснувши кнопку Расчет інструментальної панелі, або натиснувши клавішу F9. 

    Увага!!! У разі появи повідомлень щодо невідповідності обсягів або термінів виробництва та збуту необхідно перевірити календарний план, плани збуту та виробництва, дати можливого початку продажу в модулі Список продуктов вкладки Проект.

    2.8. Розділ Финансирование

    2.8.1. У модулі Акционерный капитал слід натиснути кнопку Дефицит і після розрахунку проаналізувати інформацію з таблиці Кэш-фло з указанням початкового та максимального дефіциту готівкових коштів (рис. 20).

       

Рис. 20. Робоче вікно Дефицит наличных средств

    За наявності дефіциту визначити стратегію фінансування проекту, передбачивши залучення капіталу (акціонерного або позикового) лише у ті періоди, коли це необхідно. Ввести дані щодо залучення капіталу у модулях Акционерный капитал або Займы і знову натиснути кнопку Дефицит (рис.21). Повторювати ці дії до тих пір, поки сума дефіциту не буде нульовою

                 

Рис. 21. Робоче вікно Акционерный капитал

    2.8.2. У разі використання акціонерного капіталу в модулі Распределение прибыли необхыдно визначити частку прибутку, яка має витрачатися на виплату дивідендів.

    2.8.3. За наявності вільних грошових коштів можна передбачити їх вкладення у цінні папери або на банківський депозит. Інформацію про ці операції можна ввести у модулі Инвестиции.

   2.9. Розділ Результаты

2.9.1. Проаналізувати результати, подані у стандартних звітах Прибыли-убьтки, Кэш-фло, Баланс, Отчет об использованни прибыли, а також График окупаемости (рис. 22-26).

Рис. 22. Вікно звіту Прибыли-убытки

Рис. 23. Вікно звіту Кэш-фло

Рис. 24. Вікно звіту Баланс

Рис. 25. Вікно звіту Отчет об использовании прибыли

Рис. 26. Робоче вікно График окупаемости

2.9.2. (Пункт не є обовязковим) - У модулі Таблица  пользователя створити нову таблицю, для чого виконати такі дії:

- натиснути на кнопку Добавить, 

- у вікні Настройка таблицы за допомогою клавіші Insert або контекстного меню додати один — два рядки у таблицю і натиснути кнопку Формула:

   - у вікні редагування формули вибрати зі списку стандартну таблицю, рядки якої використовуватимуться у формулі;

    - у відповідному вікні вказати значення множника, з яким рядок увійде у формулу;

    - активізувати вікно числівника або знаменника, клацнувши на ньому мишею;

       _ натиснути на кнопку з відповідним знаком, з яким визначена величина ввійде у формулу;

    - у разі необхідності введення у формулу фіксованого рядка, набрати його назву у полі Фиксированная строка і натиснути кнопку Редактировать для введення його значень.

    - для показу нагромаджуваних даних установити позначку Аккумулированные значення; для показу різниці між даними за різні періоди — позначку Дифференцированные значення і для показу дисконтованих даних — позначку Дисконтированные значення.

Рис. 27. Робоче вікно Таблица пользователя

  2.9.3. У модулі Отчет необхідно натиснути кнопку Добавить, далі вибрати варіант звіту Стандартний. У вікні Стандартний отчет вибрати напрямок передання звіту — Місrosoft Word  або HTML , мову звіту, помітити позначками декілька розділів звіту і натиснути ОК. Далі виконати команду меню Проект/Печать, після чого звіт буде передано або у МS Word, або у HTML. У разі успішного передання звіту виділити його і вибрати шрифт із символами кирилиці.

    2.10. Розділ Анализ проекта

2.10.1. Проаналізувати показники, наведені у таблицях Финансовые  показатели та Эффектнвность инвестиций (рис.28-29).

Рис. 28. Вікно Финансовые  показатели

Рис. 29. Вікно Эффектнвность инвестиций

2.10.2. (Пункт не є обовязковим) - У модулі Анализ чувствительности у списку ліворуч вибрати параметри або ставку дисконту, які використовуватимуться в аналізі чутливості як змінні. У списку праворуч вибрати показник, чутливість якого досліджуватиметься. Вказати інтервал змінення і натиснути кнопку Пересчитать. Далі натиснути кнопку График і проаналізувати результати впливу параметрів.

2.10.3. У модулі Монте-Карло виконати аналіз проекту з урахуванням неточності вхідних даних. Для цього здійснити такі дії:

    - за допомогою кнопки Добавить вибрати вхідні дані і вказати інтервал можливих відхилень їх значень;

    - натиснути кнопку Пересчитать;

    - активізувати вкладку Результаты і проаналізувати очікувані значення показників ефективності проекту, статистичний розподіл цих значень і значення показника стійкості проекту. При цьому використовувати дані таблиці і форму графіків, що виводяться на екран за натискування кнопки Показать.

    2.10.4. (Пункт не є обовязковим) - У модулі Разнесение издержек здійснити рознесення витрат по продуктах або підрозділах. Для цього виконати такі дії:

    - вибрати тип витрат зі списку;

    - установити перемикач у положення Разносить издержки по схеме;

    - установити курсор проти виду витрат у верхній таблиці;

    - у схемі рознесення встановити перемикач у положення По продуктам або По подразделениям,

    -  за допомогою кнопки Добавить додати у нижню таблицю продукти або підрозділи та вказати частки рознесення витрат у процентах.

    2.10.5. (Пункт не є обовязковим) - У модулі Анализ безубыточности побудувати графік точки беззбитковості. Для цього слід натиснути кнопку Пересчет, клацнути мишею на першій заповненій клітині у рядку таблиці і натиснути кнопку Показать.

    2.11. Розділ Актуализация

2.11.1. (Пункт не є обовязковим) - У модулі Актуализация ввести деякі з фактичних даних про рух грошових коштів за один —два місяці проекту. Для цього у полі з прокруткою указати період, за який вводяться фактичні дані, та ввести дані у таблицю.

Потім слід закрити вікно Актуализация й виконати розрахунок проекту.

Рис. 30. Вікно Актуализированный кэш-фло

2.11.2. Після цього можна ознайомитися зі змістом актуалізованого звіту «Кэш-фло». Для аналізу відповідності фактичних і планованих грошових потоків використовується звіт Рассогласование кэш-фло, в якому подано суми неузгоджених надходжень і виплат у кожний період часу. Червоним кольором показано суми дефіциту надходжень або перевищення витрат, чорним — надходження понад плану або економія витрат.

PAGE  12


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

25303. РОЛЬ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ В УПРАВЛЕНИИ ДВИЖЕНИЯМИ. СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КОРРЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЙ 35.5 KB
  СОМАТОСЕНСОРНАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ И КОРРЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЙ Выполнение движений сопряжено с растягиванием кожи и давлением на отдельные ее участки поэтому кожные рецепторы оказываются включенными в анализ движений. Эта функциональная связь является физиологической основой комплексного кинестетического анализа движений при котором импульсы кожных рецепторов дополняют мышечную проприоцептивную чувствительность. Благодаря проприоцепции возможны коррекция уточнение движений в соответствии с текущими потребностями выполнения произвольного действия....
25304. Физиологические реакции живого организма 39 KB
  Раздражение Раздражителем живой клетки или организма как целого может оказаться любое изменение внешней среды или внутреннего состояния организма если оно достаточно велико возникло достаточно быстро и продолжается достаточно долго. Клетки значительно более чувствительны по отношению к своим адекватным раздражителям чем к неадекватным. Возбудимость Некоторые клетки и ткани нервная мышечная и железистая специально приспособлены к осуществлению быстрых реакций на раздражение.
25305. Стресс 33.5 KB
  0004 ГОМЕОСТАЗ Внутренняя среда организма в которой живут все его клетки это кровь лимфа межтканевая жидкость. Ее характеризует относительное постоянство гомеостаз различных показателей так как любые ее изменения приводят к нарушению функций клеток и тканей организма особенно высокоспециализированных клеток центральной нервной системы. Способность сохранять гомеостаз в условиях постоянного обмена веществ и значительных колебаний факторов внешней среды обеспечивается комплексом регуляторных функций организма. существовать и двигаться...
25306. Адаптация 28 KB
  У человека адаптация выступает как свойство организма которое обеспечивается автоматизированными самонастраивающимися саморегулирующимися системами сердечнососудистой дыхательной выделительной и др. Адаптация это эффективная и экономная адекватная приспособительная деятельность организма к воздействию факторов внешней среды. Чем выше уровень интеграции координированности сложных регуляторных процессов тем эффективнее адаптация.
25307. Природа потенциала покоя 28.5 KB
  Согласно этой теории биоэлектрические потенциалы обусловлены неодинаковой концентрацией ионов К' N3' СГ внутри и вне клетки и различной проницаемостью для них поверхностной мембраны. Протоплазма нервных и мышечных клеток содержит в 3050 раз больше ионов калия в 810 раз меньше ионов натрия и в 50 раз меньше ионов хлора чем внеклеточная жидкость. На структурных элементах мембраны фиксируются различные ионы что придает стенкам ее пор тот или иной заряд и тем самым затрудняет или облегчает прохождение через них ионов. Так предполагается...
25308. Потенциал действия 37.5 KB
  Потенциал действия может быть зарегистрирован двояким способом: с помощью электродов приложенных к внешней поверхности волокна внеклеточное отведение и с помощью микроэлектрода введенного внутрь протоплазмы внутриклеточное отведение. Долгое время физиологи полагали что потенциал действия представляет собой лишь результат кратковременного исчезновения той разности потенциалов которая существует в покое между наружной и внутренней сторонами мембраны. Однако точные измерения проведенные с помощью внутриклеточных микроэлектродов...
25309. Законы раздражения 44 KB
  Механизм раздражающего действия тока при всех видах стимулов в принципе одинаков однако в наиболее отчетливой форме он выявляется при использовании постоянного тока прямоугольной формы. При использовании в качестве раздражителя электрического тока порог выражается в единицах силы тока или напряжения. Существует два способа подведения электрического тока к ткани: внеклеточный и внутриклеточный. Недостаток этого метода заключается в значительном ветвлении тока: только часть его проходит через мембраны клеток часть же ответвляется в...
25310. Строение и классификация нейронов 35.5 KB
  Место отхождения аксона от тела нервной клетки называют аксонным холмиком. Дендриты это многочисленные ветвящиеся отростки функция которых состоит в восприятии импульсов приходящих от других нейронов и проведении возбуждения к телу нервной клетки. В центральной нервной системе тела нейронов сосредоточены в сером веществе больших полушарий головного мозга подкорковых образований мозжечка мозгового ствола и спинного мозга.
25311. Строение и работа синапсов 28 KB
  Они образуются концевыми разветвлениями нейрона на теле или отростках другого нейрона. В структуре синапса различают три элемента: 1пресинаптическую мембрану образованную утолщением мембраны конечной веточки аксона; 2синаптическую щель между нейронами; 3постсинаптическую мембрану утолщение прилегающей поверхности следующего нейрона. В большинстве случаев передача влияния одного нейрона на другой осуществляется химическим путем.Для возбуждения нейрона необходимо чтобы ВПСП достиг порогового уровня.