36974

Dивчення засобів роботи з масивами в C++

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Украинкский

2013-09-23

71.5 KB

4 чел.

Лабораторна робота №9

М е т а  р о б о т и : вивчення засобів роботи з масивами в C++. Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів.

Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).

Текст програми

 1.  1.#include<iostream.h>
 2.  2.#include<conio.h>
 3.  3.#include<stdio.h>
 4.  #include<math.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int Tem[n][n];int i,j;
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  if ((i%2)==1)
 7.  for (j=0;j<n;j++)
 8.  Tem[i][j]=(n-j);
 9.  else
 10.  for (j=0;j<n;j++)
 11.  Tem[i][j]=(j+1);
 12.  for (i=0;i<n;i++)
 13.  { cout<<"\n";
 14.  for (j=0;j<n;j++)
 15.  cout<<"   "<<Tem[i][j];
 16.  }
 17.  getch ();
 18.  return 0;
 19.  }

Результат виконання програми:

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  10   9   8   7   6   5   4   3   2   1

Завдання 9_2: Скласти програму, яка утворює матрицю (n×n) випадкових дійсних чисел, знаходить найбільше значення серед елементів заштрихованої частини матриці та найменше – в незаштрихованій і виводить на екран матрицю та знайдені числа:

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdio.h>
 4.  #include<stdlib.h>

 1.  int main()
 2.  { clrscr();
 3.  const int n=10;
 4.  int i,j,c,q; int Man[n][n];
 5.  for (i=0;i<n;i++)
 6.  for(j=0;j<n;j++)
 7.  Man[i][j]=random(1000);
 8.  for (i=0;i<n;i++)
 9.  {
 10.  cout<<"\n";

 1.  for (j=0;j<n;j++)
 2.  printf("%6i",Man[i][j]);
 3.  }
 4.  c=1000;
 5.  q=0;
 6.  for (i=0;i<n;i++)
 7.  for(j=0;j<n;j++)
 8.  {
 9.  if (((i<j)&&(j<n/2))||(((i+j)>(n-1))
 10.  &&(i<n/2))||(((i+j)>(n-1))&&(j<i)))
 11.  {
 12.  if (Man[i][j]<c)
 13.  c=Man[i][j];
 14.  }
 15.  else {
 16.  if(Man[i][j]>q)
 17.  q=Man[i][j];
 18.  }}
 19.  cout<<"\nNaymenshe znachennya "<<c;
 20.  cout<<"\nNaybilshe znachennya "<<q;
 21.  getch();
 22.  return 0;
 23.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

Naymenshe znachennya 3

Naybilshe znachennya 959

Завдання 9-3: Скласти програму, яка будує квадратну матрицю випадкових цілих чисел (розміром 2n×2n), виводить її на екран, потім міняє місцями однойменні парні рядки та стовпці і виводить результат обробки.

Текст програми

 1.  #include<iostream.h>
 2.  #include<conio.h>
 3.  #include<stdlib.h>
 4.  #include<stdio.h>
 5.  int main()
 6.  {clrscr();

 1.  const int n=3;
 2.  int Tem[2*n][2*n];
 3.  int i,j,Q;

 1.  Q=1;
 2.  for (i=0;i<2*n;i++)
 3.  for (j=0;j<n*2;j++)
 4.  Tem[i][j]=random(1000);
 5.  for (i=0;i<n*2;i++)
 6.  { cout<<"\n";
 7.  for (j=0;j<n*2;j++)
 8.  printf("%6i",Tem[i][j]);
 9.  }
 10.  cout<<"\n";
 11.  for (i=0;i<n*2;i++)
 12.  for(j=0;j<n*2;j++)
 13.  {
 14.  Q=Tem[i][j];
 15.  Tem[i][j]=Tem[j][i];
 16.  Tem[j][i]=Q;
 17.  }
 18.  for (i=0;i<n*2;i++)
 19.  {  cout<<"\n";
 20.  for(j=0;j<n*2;j++)
 21.  printf("%6i",Tem[j][i]);
 22.  }
 23.  getch();
 24.  return 0;
 25.  }

Результат виконання програми:

   10     3   335    33   355   217

  536   195   700   949   274   444

  108   698   564    41   165   815

  685   764   827   959   219   426

  952   839   923   810   451   604

  661   599   549   720   113   406

   10   536   108   685   952   661

    3   195   698   764   839   599

  335   700   564   827   923   549

   33   949    41   959   810   720

  355   274   165   219   451   113

  217   444   815   426   604   406


Змн
.

Арк.

№ докум.

Підпис

Дата

Арк.

PAGE  \* LOWER 1

Розроб.

Тащилин А.С

Перевір.

Зівенко В.О.

 

 

.

Затверд.

Зівенко В.О.

Лабораторна

робота №9

Літ.

Акрушів

5

МНУ ім.Сухомлинського

6.051003.К-128.12.ЛР

2

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

5

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

4

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.

6.051003.К-128.12.ЛР

PAGE  \* LOWER 3

Арк.

Дата

Підпис

№ докум.

Арк.

Змн.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23078. Дослідження анізотропних кристалів під поляризаційним мікроскопом 458 KB
  Прилади: поляризаційний мікроскоп клин або компенсатор Берека набір шліфів і пластинок з одновісних та двовісних кристалів вирізаних під різними кутами до оптичної осі. Різниця яку вносить пластинка залежить від її товщини матеріалу зразка та орієнтації оптичної осі відносно зрізу. Форма і розміщення ізохромат залежать від напряму оптичної осі відносно зрізу товщини зразка і довжини хвилі Форма і розміщення ізогір залежать від орієнтації осі відносно зрізу і взаємного положення поляризатора та аналізатора. Для пластинки вирізаної...
23079. Вимірювання оптичних сталих металів та напівпровідників за допомогою компенсатора Бабіне 278.5 KB
  Відомо що лінійнополяризоване світло яке падає на межу поділу діелектрик провідне середовище після відбиття перетворюється на еліптичнополяризоване крім того випадку коли напрям коливань електричного вектора лежить в площині падіння або в перпендикулярній площині. Вимірюючи параметри еліптичнополяризованого світла а саме; зсув фаз Δ між р та s складовими електричного вектора відбитої хвилі азимут відновленої поляризації ψ а також кут падіння світлової хвилі на площину дзеркала φ можна обчислити оптичні сталі n і κ з співвідношень...
23080. Вимірювання оптичних сталих металів та напівпровідників фотоелектричним методом Бітті 933.5 KB
  Якщо поляризатор утворює з площиною падіння кут β а аналізатор кут α то електричний вектор після проходження світлом поляризатора відбиття від зразка та проходження через аналізатор складатиметься з двох проекцій р та s компонент зсунутих по фазі одна відносно іншої. Проекції р та s компонент на площину аналізатора визначають з формул де α кут між площиною коливань в аналізаторі і р площиною А0 амплітуда коливань пропущених поляризатором; rp rs амплітудні коефіцієнти відбиття для р та...
23081. Визначення залежності ступеня поляризації стопи від кута паління та числа пластин за допомогою поляриметра Корню 391 KB
  Визначення залежності ступеня поляризації стопи від кута паління та числа пластин за допомогою поляриметра Корню. Ступінь поляризації залежить від кута падіння на межу поділу і відносного показника заломлення. Для світла що проходить значної поляризації при одноразовому проходженні досягти неможливо тому звичайно використовують стопу набір з кількох пластин. Ступінь поляризації частково поляризованого світла визначається за формулою 7 де і максимальна та мінімальна...
23082. Дослідження залежності зсуву фаз від кута падіння при повному відбитті за допомогою компенсатора Сенармона 894.5 KB
  Дослідження залежності зсуву фаз від кута падіння при повному відбитті за допомогою компенсатора Сенармона. Теоретичні відомості Світло що відбивається від межі поділу двох середовищ з різною оптичною густиною проходить у середовище з меншої густиною лише при кутах падіння менших деякого граничного кута якай можна знайти за формулою φгр = arcsin n 10 де n показник заломлення другого середовища відносно першого. При куті падіння φгр кут заломлення у другому...
23083. Влияние импульсного магнитного поля и низко импульсного электромагнитного излучения очень высоких частот на дрожжевые клетки рода Saccharomyces cerevisiae при приготовлении пшеничного хлеба 647.5 KB
  Пекарские дрожжи относятся к виду Saccharomyces cerevisiae. Их выращивают в богатой кислородом среде, в особых емкостях с сахарной свеклой, азотными минералами и смесями. Магнитное поле промышленной частоты и мероприятия по защите от него
23084. Синхронний детектор 294.5 KB
  Якщо потенціал на вході такого детектора вище деякого рівня обумовленого відмиканням діода то цей сигнал накопичується на виході як правило на конденсаторі фільтра і таким чином фіксується. 7 Тоді коефіцієнт передачі детектора визначений як відношення амплітуди вихідної напруги до амплітуди вхідної напруги дорівнює: . 8 Таким чином частотна характеристика детектора з гармонійною модуляцією мал. Частотна характеристика детектора з гармонійною модуляцією Рис.
23085. ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННІ ПРИЛАДИ І СИСТЕМИ 352 KB
  Метод лічби одноелектронних імпульсів. Опис спектрофотометра СФ5 Тут Ви познайомитеся із можливістю виміру інтенсивності потоку випромінювання шляхом підрахунку кількості електричних імпульсів на виході приймача випромінювання здійснюючи таким чином цифрову обробку оптичної інформації. Теоретична частина Метод лічби одноелектронних імпульсів може бути застосований лише для дуже вузького кола приймачів випромінювання ПВ які мають внутрішнє підсилення фотоелектронних помножувачів ФЕП і лавинних фотодіодів ЛФД.
23086. Вимірювання форми імпульсу випромінювання 196 KB
  Якщо реєструємий імпульс однократний і більш того шуми в його присутності перевищують рівень корисного сигналу то проблема виділення сигналу із шуму стає практично нерозв'язною. У випадку ж повторюваних імпульсів у нас з'являється можливість у присутності нерегулярних перешкод застосувати метод накопичення тобто багаторазово і незалежно вимірювати миттєві значення амплітуди імпульсу в різних частинах періоду повторення для того щоб можна було знайти усереднені значення рівня сигналу що відповідають різним моментам часу. Ілюстрація...