37262

Креслення засобами прогарми AutoCAD

Лекция

Информатика, кибернетика и программирование

Також можна набрати з клавіатури: line У відповідь система видасть: Specify first point: Вводимо координати першої точки: 1010. Далі вводяться координати наступних точок: Specify next point or [Undo]:30.20 Specify next point or [Undo]:35.50 Для завершення побудови можна тиснути клавішу ENTER або скористатися ключами с close чи u undo: Specify next point or[Close Undo]:close Тут ключ close автоматично замикає проведені сегменти ключ undo відміняє проведення останнього сегмента.

Русский

2013-09-23

229.5 KB

12 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Рада директорів ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області

Херсонський політехнічний коледж

Одеського національного політехнічного університету

(базовий ВНЗ І-ІІ р. а. Херсонської області)

ВНЗ «Херсонський державний морський інститут»

Морський коледж

Методичне об’єднання викладачів

з інформатики та обчислювальної техніки

ЛЕКЦІЇ

з курсу «Основи інформатики»

на тему: Креслення засобами прогарми AutoCAD

для курсантів спеціальності 5.07010403

«Експлуатація суднових енергетичних установок»

Рекомендовано до друку методичною радою

Морського коледжу
ВНЗ «Херсонський державний морський інститут»

Протокол № 3 від 3 березня 2011 р.

Рекомендовано до друку методичним об’єднанням

викладачів інформатики та обчислювальної техніки

Протокол №1 від 28 березня 2011 р.

Херсон    2011


ЛЕКЦІЇ з курсу «Основи інформатики»

на тему: Креслення засобами прогарми AutoCAD

/ Укладач: Могірчук Л.І.. – Херсон: ХПТК ОНПУ, 2011. –  17с.

Навчальне видання

ЛЕКЦІЇ

з курсу «Основи інформатики»

на тему: Креслення засобами прогарми AutoCAD

для курсантів спеціальності 5.07010403

«Експлуатація суднових енергетичних установок»

Укладач

Могірчук Лариса Іванівна,

викладач основ інформатики, спеціаліст вищої категорії

Відповідальний

Редактор:

Т.О.Литвиненко методист базового ВНЗ, методист І категорії

Л.І.Могірчук, голова циклової комісії з інформатики та обчислювальної техніки, спеціаліст вищої категорії.

Технічний
редактор

І.О. Курілко, голова циклової методичної комісії суднокорпусних дисциплін Морського коледжу ВНЗ «Херсонський державний морський інститут»

Рецензент

О.М.Кондрвтова, викладач основ інформатики, спеціаліст

За редакцією укладача

Надруковано з оригінал-макета замовника

Підписано до друку 18.03.2011. Формат 600х840М1/16.

Папір офсетний. Ум. друк. арк. 0,9. Гарнітура Times.

Спосіб друку – ризографія. Тираж 4 прим. Зам. № __

Лабораторія організаційно-видавничої діяльності

ХПТК ОНПУ

73000, м. Херсон, вул. 40 років Жовтня, 23

тел. (0552) 22-55-38, тел./факс (0552) 22-27-43

Теоретичні відомості

ВІДКРИТТЯ  ВІКНА  КРЕСЛЕННЯ

     Для запуску системи AutoCAD можна скористатися меню кнопки Start (Пуск) у середовищі Windows.Слід вибрати Start →ProgramsAutoCAD2002→AutoCAD2002 або здійснити подвійне натиснення мишею по піктограмі AutoCAD 2002 на робочому столі Windows.При завантаженні системи з’явиться запрошувальне вікно AutoCAD 2002 TODAY.Для початку роботи можна скористатися закладками Open Drawings (відкрити існуючі креслення),Create Drawings (створити нові креслення) та Symbol Libraries (графічна бібліотека з дизайн-центру системи (AutoCAD Design Center-Symbol Libraries).На закладці Creat Drawings у списку Select how to begin містяться три пункти: Template, Start from Scratch, Wizards.

      Template (Шаблон)- дозволяє вибрати шаблон, який містить необхідні параметри на лаштування.AutoCAD містить декілька десятків шаблонів з налаштуванням згідно зі стандартами ISO, JIS і ANSI.Вибрати шаблон можна із списку Select a Template (Вибрати шаблон), який з’являється після натиснення кнопки Template.Внизу під списком з’являється короткий коментар до вибраного шаблона; а праворуч-його графічне зображення. Вибрати необхідно шаблони, які відповідають нормам ISO- (Європейської організації стандартів).

       Start from Scratch (Без шаблону)- створює креслення, в якому встановлюються лише система виміру лінійних одиниць: дюймова або метрична. Дюймова (English(feet and inches)) встановлює британську систему одиниць виміру і робочу область розміром 12х9 дюймів. Метрична (Metric) встановлює метричну систему і робочу область розміром 429х297мм.

       Wizards (Майстри) – дозволяє вибрати один із двох можливих варіантів на лаштувань (майстрів): Quik setup (Швидке на лаштування), який дозволяє виконати швидке налаштування робочого середовища – вибрати одиниці виміру і визначити робочу область креслення, і визначити робочу область креслення, і Advanced Setup (Детальне на лаштування) для повного встановлення параметрів: дозволяє задати одиниці виміру довжин і кутів, початок і напрям відліку кутів, визначити робочу область креслення.   

РОБОЧЕ ВІКНО ПРОГРАМИ

Залежно від вибору варіанту старту з’являється робоче вікно програми AutoCAD. Стандартні налаштування нового документа в метричній системі вимірювання показані на рисунку. Такий же вигляд має і стандартне робоче вікно програми за умовчанням.

Вгорі ,під рядом заголовку  Auto CAD 2002,розміщений рядок меню, нижче якого – дві палітри інструментів: стандартна ( Standard Toolbar )та палітра властивостей об’єкта (Object Properties )Внизу розміщений рядок стану, в якому відображаються поточні установки і режими креслення , над ним – командний рядок ( як правило 3 рядки ) .Зліва розміщені палітри інструментів для виклику команд, які створюють і редагують графічні об’єкти – перша палітра містить у собі інструменти для створення креслення , а друга – інструменти редагування ( модифікації ) . В середній частині представлена головна зона, в якій відображаються всі геометричні побудови , - вікно креслення або робоча область .незважаючи на невеликі розміри робочої області , AutoCAd дозволяє працювати з графічними об’єктами довільної величини – від мініатюрних до гігантських розмірів . Для цього в системі  AutoCAD існує ряд команд збільшення і зменшення зображень. В графічній зоні екрана присутній вказівник миші ( графічний курсор ) у вигляді двох відрізків , які перетинаються і паралельні осям X і Y поточної системи координат. Інколи графічний курсор може замінюватися рамкою або невеликим квадратом. Графічний курсор – основний інструмент для вказування точок при побудові і редагуванні креслень. Керування графічним курсором здійснюється з клавіатури або за допомогою „миші”. Нарешті, вертикальна та горизонтальна смуги прокрутки здійснюють переміщення накресленого в межах вікна креслення у вертикальному та горизонтальному напрямах.

У вікні командного рядка відображається діалог користувача з комп’ютером. Незважаючи на складність системи Автокад, вона легко керується за допомогою команд. Автокад має гнучку структуру команд, що дозволяє виконувати їх в довільній послідовності. Введення команд здійснюється набором з клавіатури повного імені команди, вибором із меню або вказуванням відповідної кнопки на палітрі інструментів. Меню – це графічна структура списку імен, яка дозволяє швидко вибрати потрібну команду. Для зручності роботи однотипні команди, наприклад команди, які будують зображення об’єктів, або команди редагування і т .д. ,розміщені в одному розділі – підменю, що прискорює їх пошук користувачем. Рядок меню може включати в собі не тільки команду Автокаду, але і назву підрозділу більш низького рівня. Вибір такої назви призводить до появи команд цього підрозділу на екрані.

У верхній частині робочого вікна розміщується рядок спадних меню ( main menu ). Пункти цього рядка є іменами підменю. Вибір пункту приводить до появи списку команд, розмішеного під вибраним пунктом. Для вибору команди на її ім’я поміщають курсор „миші”, а для її виконання достатньо один раз натиснути ліву кнопку миші. Стрілка в кінці рядка підменю означає, що при виборі цього рядка відкривається підменю в якому в свою чергу можуть бути стрілки для відкриття підменю наступного рівня. Така каскадність списків підвищує зручність і швидкість вибору необхідної команди.

При натисканні правої клавіші „миші” на місці положення графічного курсору з’являється контекстне меню ( popup menu ), вміст якого залежить не тільки від місце розташування курсору, але і від ситуації , під час якої було викликане меню.   

    СПАДНІ МЕНЮ AUTOCAD

Рядок спадних меню програми AutoCAD за умовчанням містить наступні пункти:

File (Файл) - робота з файлами: відкриття, збереження, друк, експорт та ін.;

Edit (Редагування) - робота з фрагментами вікна креслення: виділення, копіювання, вирізання, вставка та ін.;

View (Редагування) – керування вікном креслення: промальовування, масштабування та ін.; керування палітрами інструментів;

Insert (Вставка) – вставка зовнішніх об’єктів, динамічних зв’язків;

Format (Формат) – керування параметрами об’єктів креслення, стилями, шарами та ін.;

Tools (Інструменти) – засоби керування більшістю параметрів роботи за допомогою діалогів;

Draw (Креслення) – виклик функцій побудов графічних примітивів, тексту та ін.;

Dimension (Розміри) – нанесення розмірів та керування їх параметрами;

Modify (Зміни) – редагування, зміна елементів креслення;

Image (Зображення) – інтеграція та швидке конвертування сканованих зображень, аерофотозйомок, інших растрових зображень для подальшого використання в системі AutoCAD;

Window (Вікно) – керування багато віконним інтерфейсом;

Help (Допомога) – довідкова система з гіпертекстовими вказівниками.

ПАЛІТРИ ІНСТРУМЕНТІВ AUTOCAD

За умовчанням робоче вікно програми AutoCAD містить чотири палітри інструментів: стандартну, властивостей об’єкта, креслення та модифікації.

Залежно від розміщення палітр інструментів в межах робочого вікна розрізняють плаваючі (float) та закріплені (dock) палітри інструментів. Плаваючі палітри легко змінюють свій розмір місце розташування за допомогою миші. Також мишею можна змінювати статус палітри. Плаваючу палітру можна зробити закріпленою, лише перетягнувши її мишею за межі вікна креслення, і навпаки, закріплена палітра перетворюється в плаваючу, якщо вона перетягується мишею у вікно креслення.  

У процесі креслення виникає необхідність у виклику інших палітр інструментів, крім тих, які відображаються за умовчанням. Це можна зробити шляхом вибору меню ToolsCustomizeToolbars або викликом контекстного меню натисненням правої кнопки миші на будь-якій палітрі інструментів і вибору → Customize. Вибір палітр здійснюється зі списку Customize Toolbars. На цьому рисунку зображено вибір палітр Reference та Dimension, які одразу ж з’являються у плаваючому вигляді ліворуч списку. Слід зауважити, що виклик контекстного меню натисненням правої кнопки миші в межах будь-якої палітри призведе до виклику більш спрощеного контекстного меню.

РЯДОК СТАНУ

Рядок стану розміщений внизу робочого вікна системи AutoCAD. Він містить динамічну інформацію про поточні координати графічного курсору та кнопки-піктограми режимів креслення, які працюють як перемикачі цих режимів. До них належать:

 SNAP ( ПОКРОКОВА ПРИВ’ЯЗКА) – вмикає та вимикає режим покрокового пересування графічного курсору по вузлах сітки. Параметри зміни кроку та кута прив’язки відносно сітки викликаються з меню Tools => Drafting Settings в закладці  Snap and   Grin (рис. 4.7а) або викликом контекстного меню на кнопці-піктограмиі;

 GRID ( СІТКА) – вмикає і вимикає сітку креслення. При включеній прив’язці до сітки полегшується процес рисування точних геометричних об’єктів. Можна змінювати крок сітки, відключати її видимість при включеній прив’язці  до неї, при цьому сама сітка при друці чи експортуванні в файл залишиться невидимою. Для зміни кроку сітки відносно Х та Y використовується друга половина діалогового вікна, яке викликається аналогічно з меню, чи викликом контекстного меню на кнопці – піктограмі;

 ORTHO ( ОРТО) – вмикає та вимикає режим полярного відслідковування креслення. Лінія відслідковування та  підказка з’ являється тоді, коли пряма, проведена через попередньо вкладену точку, і курсор проходить під кутом, близьким до кутів прямого від слідкування ( за умовчанням це 900 ). Зміна кута відслідковування здійснюється викликом діалогового вікна з меню Toois => Drafting Settings в закладці Polar Tracking, або викликом конкретного меню на кнопці – піктограмі. Стандартний набір кутів включає в себе 900, 450, 300, 22,50, 180 , 150, 100, 50. Можна також задати власну величину кута у списку Increment angle;

 OTRACK ( ВІДСЛІДКОВУВАННЯ ПРИ ОБ’ЄКТНІЙ ПРИВ’ЯЗЦІ) – вмикає та вимикає режим відслідковування при об’єктній прив’язці. Для зміни параметрів відслідковування використовується друга половина діалогового вікна, яке викликається аналогічно з меню, чи викликом контекстного меню на кнопці – піктограмі;

 LWT ( ТОВЩИНА ЛІНІЙ ) – вмикає та вимикає режим відображення ліній залежно з їх товщинами;

 MODEL / PAPER ( МОДЕЛЬ- АРКУШ ) – вмикає та вимикає режим відображення розмітки моделі – розмітки аркуша.

КРЕСЛЕННЯ ПРОСТИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЄЛЕМЕНТІВ

Як уже зазначалося креслення AutoCAD створюється з набору графічних примітивів. Їх сукупність належним чином редагується для одержання потрібної геометричної форми.

Команди побудови графічних елементів можна набрати з клавіатури, вибрати в спадному меню Draw або н палітрі інструментів Draw. Розглянемо основні з них.

ВІДОІЗОК (LINE)

Відрізки, побудовані цією командою, можуть бути в одинарними або об’єднаними в послідовність прямолінійних сегментів. Початкова та кінцева точки відрізка фіксуються натисненням лівої кнопки миші. Кінцева точка одночасно може бути і початковою для наступного сегмента. Вихід з режиму здійснюється натисненням клавіш ENTER або ESC. Також можна набрати з клавіатури:

line

У відповідь система видасть:

Specify first point:

Вводимо координати першої точки: 10,10.

Далі вводяться координати наступних точок:

Specify next point or [Undo]:30.20

Specify next point or [Undo]:35.50

Для завершення побудови можна тиснути клавішу ENTER або скористатися ключами с (close)  чи u (undo):

Specify next point or[Close/Undo]:close

Тут ключ close автоматично замикає проведені сегменти, ключ undo – відміняє проведення останнього сегмента.      

Багатокутник (Polygon)

Будує правильний багатокутник із числом сторін до 1024.

Після введення команди з’являється запит Number of sides:, на який потрібно вказати число сторін. Наступний запит: Specify center of polygon or [Edge]: – потребує задання центру або вибору ключа. Після задання центру  пропонуються наступні ключі:

 Incribed in circle (I) –вписується багатокутник у коло даного радіуса;

 Circumscribed about circle (C) – описує багатокутник навколо кола заданого радіуса;

Далі на запит Specify radius of circle: потрібно вказати значення радіуса.

Ключ Edge дозволяє побудувати багатокутник за його стороною, шляхом вибору її початкової  (Specify first endpoint of edge):  та кінцевої (Specify second endpoint of edge): точок. AutoCad будує багатокутник, створюючи круговий масив вказаних сторін. Побудова ведеться проти годинникової стрілки.

Побудову правильного п’ятикутника з ключем i (вписати в коло). Центром умовного кола є точка 50,50 його радіус 50.Командний рядок при цьому матиме наступний вигляд.

Command:polygon

Enter number of sides <8>:5

Specify center of polygon or [Edge]: 50,50

Enter an option [Incribed in circle/Circumcribed about circle]<I>:i

Specify radius ofcircle: 50

Прямокутник (Rectangle)

 Командний рядок: Ractang. 

Будує прямокутник за двома діагонально протилежними вершинами, які треба вказати відповідно на запити:

 Specify first corner point: та Specify other corner point:

 Ключі: Chamfer – дозволяє побудувати прямокутник з фасками. Після вибору цього ключа видаються запити на розміри фаски по горизонталі та вертикалі. (Specify first chamber distance for rectangles: та Specify second chamfer distance for rectangles:).

Elevation – дозволяє задати рівень (заміщення п осі Z) площини XY, в якій будується прямокутник, якщо розглядати його в тривимірному просторі.

 Filletдозволяє заокруглити кути прямокутника. На запит Specify fillet radius for rectangles:, що видається після вибору цього ключа, потрібно ввести значення радіуса заокруглення.

 Thickness – будує замість плоскої фігури прямокутника чотири бічні грані паралелепіпеда на його основі. Висоту потрібно вказати у відповідь на запит Specify thickness for rectangles:.

 Width – будує прямокутник (або відповідно бічні грані паралелепіпеда) з заданою товщиною сторін. Товщина вказується у відповідь на запит Specify line width for rectangles:

Побудову прямокутника, заданого двома діагонально протилежними вершинами з координатами відповідно 100,100 та 30,50. Командний рядок при цьому матиме вигляд:

 Command:Rectang

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]:100,100

Specify other corner point or [Dimensions]:30,30

КРЕСЛЕННЯ ПРОСТИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЄЛЕМЕНТІВ

Як уже зазначалося креслення AutoCAD створюється з набору графічних примітивів. Їх сукупність належним чином редагується для одержання потрібної геометричної форми.

Команди побудови графічних елементів можна набрати з клавіатури, вибрати в спадному меню Draw або н палітрі інструментів Draw. Розглянемо основні з них.

СПЛАЙН (SPLINE)

Сплайн - це гладка крива, що проходить через заданий набір точок.

Команда spline будує криву за заданими точками і напрямами дотичних в початковій та кінцевій точках. У відповідь на команду видається запит Specify first point orbject]:, який потребує введення першої точки або вибору ключа. Після введення першої точки потрібно ввести другу (Specify next point:). На наступні запити (Specify next point or [ Сlоsе /Fit tolerance]<start tangent>:) можна ввести точку, вибрати ключ, або натиснути клавішу ЕNТЕR., щоб визначити напрями дотичних (Specify tangent:) у початковій та кінцевій точках.

Ключі: Оbject - перетворює згладжені полілінії в еквівалентний сплайн.

Сlоsе - закриває криву сплайна так, щоб збіглися остання і перша точки та дотичні до них.

 Fit tolerance - дозволяє змінювати допуск для сплайнової кривої.

Приклад побудови сплайна наведено на малюнку.

У командному рядку при цьому вказувалися чотири точки і тангенси нахилу дотичних у початковій та кінцевій точках:

Command spline

Specify first point or [object]: 20,25

Specify next point: 30,40

Specify next point ог [Сlosе/Fit/ tolerance] < start tangent >: 50,80

Specify next point ог [Сlosе/Fit/ tolerance] < start tangent >: 130,110

Specify next point ог [Сlosе/Fit/ tolerance] < start tangent >:

Specify start tangent: 45

Specify end tangent: 60

ЕЛІПС (ЕLLIPS)

Будує еліпс за двома осями або за центром та радіусом ізометричного кола, якщо встановлено ізометричний режим прив'язки. За умовчанням еліпс будується завданням початкової та кінцевої точок однієї осі та відстанню від центра еліпса до кінця іншої осі. Довша з осей еліпса зветься його великою віссю, коротша - малою віссю.

Запит: Specify axis endpoint of ellipse or  [Аrс / Сепter] - потрібно вказати; кінцеву точку однієї з осей еліпса або вибрати ключ. Після введення точки видається запит на другу кінцеву точку (Specify other endpoint of axis:), а далі пропонується вказати відстань від центра еліпса до кінця другої осі або вибрати ключ (Specify distance to other  axis or[Rotation]:).

Опції: Rotation - дозволяє будувати еліпс як проекцію на площину креслення кола, що обертається навколо діаметра, визначеного заданими перед цим точками. Діапазон допустимих кутів 0...89,4о.

Сепterцентральна точка еліпсі Після її вибору з'являється запит (Specify endpoint of axis:):, на який треба вказати кінцеву точку осі, а далі - вже відомий запит: (Specify distance to other  axis or[Rotation]:).

Аrc - дозволяє створити еліптичну дугу.

Isocircle - будує ізометричне коло в поточній ізометричній площині креслення.

Наступний приклад ілюструє побудову еліпса методом завдання його центра, координати точки закінчення однієї його осі та відстані від центру до іншої осі:

Command: ellipse

Specify axis endpoint of ellipse or [Агс/ Сеnter]: с

Specify center of ellipse: 50,50

Specify endpoint of axis: 100,100

Specify distance to other axis or[Rotation]: 20

МАСШТАБУВАННЯ (Zoom)

Як видно з малюнка, підменю Zoomвідкриває варіанти масштабування. Палітра Zoom тут продубльована двічі: горизонтально (плаваючий вигляд) та вертикально (як підпалітра палітри Standard). Розглянемо усі кнопки-піктограми по порядку.

Zoom Window- відобразити виділене рамкою. Рамка задається мишею або вказанням двох діагональне протилежних вершин у командному рядку;

Zoom Dynamic - відобразити виділене динамічною рамкою. Спочатку динамічна рамка переміщується по вікну креслення і має всередині значок «хрестик». Користувач фіксує рамку натисненням лівої кнопки миші. Тоді всередині рамки з'являється значок «стрілка», і вона змінює свої розміри, залежно від рухів графічного курсора. Зафіксувати потрібне положення теж слід натисненням лівої кнопки миші. Після натиснення клавіші ЕNTER. відображається вміст зафіксованої рамки;

Zoom Scale - відобразити із заданим коефіцієнтом. Система видає запит: Епter а scale factor (пХ оr пХР):, на який слід ввести коефіцієнт відносно поточного вигляду чи відносно простору аркуша. Наприклад, для збільшення зображення у півтора рази слід ввести 1,5х;

Zoom Сеnter - відобразити із заданим центром та висотою рамки, які вводяться відповідно на запити Specify center point: та Епter таgnification оr height: - тут можна ввести коефіцієнт пХ чи висоту;

Zoom Іn - збільшення вдвічі;

Zoom Оut - зменшення вдвічі;

Zoom Аll- відобразити всю область креслення;

Zoom Extents - відобразити все накреслене.

Розглянемо тепер ще дві кнопки – піктограми на палітрі інструментів Standard, які теж мають відношення до масштабування. Кнопка Zoom Realtime служить для задання масштабування в реальному часі. Здійснюється це так При фіксації та довільному переміщенні  маніпулятора миші доверху масштаб зображення динамічно збільшується на певну величину, при переміщенні донизу - відповідно зменшується. Вихід з режиму - натисненням клавіш ЕSС чи ЕNТЕR. Кнопка Zoom Ргеvious повертає попередній режим масштабування. Обидва ці методи представлені також у спадному меню - це відповідно Realtime та Ргеvious.

ПАНОРАМУВАННЯ (РАN)

Найпростішим та, відповідно, найуживанішим інструментом панорамування с Раn Realtime (панорамування у реальному часі), який і винесений на палітру Standard. При його виборі на екрані зображається рука, якою «пересувають» зображення у вікні креслення:

Спадне меню View → Раn →.. пропонує ще кілька варіантів панорамування:

Роіnt - пересування точкою. Нагадує операцію Move, тільки змінюються не координати об'єктів, а положення вікна креслення;

Left, Right, Up, Down – пересування у заданому напрямі. Здійснюється на певну фіксовану відстань, яку можна змінити у відповідь на запит Specify base point or displacement:.

РЯДОК СТАНУ

Рядок стану розміщений внизу робочого вікна системи AutoCAD. Він містить динамічну інформацію про поточні координати графічного курсору та кнопки-піктограми режимів креслення, які працюють як перемикачі цих режимів. До них належать:

 SNAP ( ПОКРОКОВА ПРИВ’ЯЗКА) – вмикає та вимикає режим покрокового пересування графічного курсору по вузлах сітки. Параметри зміни кроку та кута прив’язки відносно сітки викликаються з меню Tools => Drafting Settings в закладці  Snap and   Grin  або викликом контекстного меню на кнопці-піктограмиі;

БАГАТОРЯДКОВИЙ ТЕКСТ (Multiline Text)

Для введення довгого тексту слід скористатися вибором зі спадного меню DrawTextMultiline Text, вибором відповідної піктограми на палітрі Draw чи введенням командного рядка Мtext. Багаторядковий текст у системі AUTOCAD вписується у наперед задану монтажну ширину (Width), розміри якої легко змінити мишею. У багаторядковому тексті, на відміну від однорядкового (Single Line Техt) є можливість модифікації окремих слів та символів: зміни розміру, шрифту, кольору і т.д.

Командний рядок: Мtext.

Запити: Current text style: - під час першого виклику команди необхідно вибрати поточний стиль тексту або створити свій стиль; Text height: - під час першого виклику команди необхідно вибрати поточну висоту тексту або задати власну;

Specify first corner: - вказати координати точки початку прямокутного текстового блоку;

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Style/Width]: - вказати координати діагонально протилежної точки закінчення прямокутного текстового блоку чи змінити відповідно параметри висоти тексту, способу вирівнювання, відстані між рядками тексту, текстового стилю, монтажної ширини блоку тексту.

Найпростіший спосіб швидкого введення багаторядкового тексту - це вказати мишею стартову точку, далі з'явиться прямокутник, діагональне протилежна вершина якого змінюватиметься одночасно з перетягуванням графічного курсору, для її фіксації слід просто натиснути ліву кнопку миші.

Ось приклад командного рядка:

Command: Мtext 

Current text style: “Standard”

Text height : 2.5

Specify first corner: 20,40

Specify opposite corner ог [Height/Justify/Line spacing/Style/Width]: s

Enter style name ог [?] < Standard >:

Specify opposite corner ог [Height/Justify/Line spacing/Style/Width]: h

Specify height <2.5>: 5

Specify opposite corner ог [Height/Justify/Line spacing/Style/Width]: 50,80

Після введення стартових параметрів та визначення монтажного прямокутника з'явиться діалогове вікно Multiline Text Editor.

У цьому діалоговому вікні закладки Character, Properties, Line Spacing та  Find/ Replace  почергово відкривають діалоги зміни параметрів, які на рисунку подані усі разом і з'єднані лініями із відповідними закладками. Так, наприклад, закладка Character дозволяє змінити відповідно шрифт, його висоту, стиль накреслювання, шар, а також вставити спеціальні символи. Закладка Properties дозволяє змінити відповідно текстовий стиль, вирівнювання, монтажну ширину та кут. Закладки Line Spacing та Find/ Replace  служать відповідно для зміни відстані між рядками тексту та контекстного пошуку/заміни по тексту.

Результат виконання вищенаведеного командного рядка та введення тексту з щойно описаного діалогового вікна Multiline Text Editor наведено на малюнку.

Для редагування текстових стилів можна скористатися діалоговим вікном Техt Stylе, яке викликається зі спадного меню Format → Техt Stylе. Палітра Stylе Name (Ім'я стилю) містить список текстових стилів, з якого можна вибрати поточний, створити новий можна за допомогою кнопки New, перейменувати чи видалити текстовий стиль можна відповідно кнопками Rename та Delete. Палітра Font (Шрифт) містить список шрифтів та способів їх накреслення, а також поле для редагування висоти шрифту.

Палітра Еffects(Ефекти) містить варіанти накреслення тексту «перевернутим» відносно горизонталі та вертикалі, а також поля для завдання ширини символів та кута їх нахилу. Остання палітра - Preview (Перегляд) - містить поле для введення контрольного тексту та кнопку Preview для перегляду його накреслення на основі вибраних налаштувань. Кнопка діалогового вікна Аррlу (Застосувати) зберігає для подальшого застосування заданий стиль з вибраними відповідними налаштуваннями.

Приклад виклику даного діалогового вікна та створення нового стилю із вибором відповідних налаштувань показано на малюнку.

ОДНОРЯДКОВИЙ ТЕКСТ (Single line text)

Для нанесення на креслення простішого тексту доцільно користуватися однорядковим текстом. Уданому режимі можна ввести потрібну кількість однорядкових текстових фрагментів. Режим можна вибрати зі спадного меню DrawText Single line text.

Командний рядок: Dtext.

У відповідь на команду система видає повідомлення про поточні установки у вибраному поточному стилі, а далі запит: Specify start point of text ог [Justify/Style]:. Після визначення початкової точки (ЇЇ можна визначати також залежно від способу вирівнювання або мишею) видаються запити на введення висоти тексту (Specify height:), кута повороту (Specify rotation angle of text:) та власне тексту nter text:). На відміну від багаторядкового тексту, при задані мишею монтажна область приймає вигляд не прямокутника, а відрізка, а сам текст можна вводити безпосередньо у вікні креслення. Клавіша Еnter дозволяє ввести наступний однорядковий текст з тими ж параметрами, а вихід з режиму здійснюється натисненням клавіші ЕSС.

Ключі: (J) Justify - встановити спосіб вирівнювання тексту:

(А) Аlіgп - текст, повністю вписується між початковою та кінцевою точками, висота і ширина тексту при цьому обчислюються автоматично;

(f) Fit - формує вирівняний по висоті та ширині текст. Запитує початкову та кінцеву точки тексту, а також його висоту;

(С) Сепtег - центрує текст відносно заданої точки;

(М) Мiddlе - центрує текст горизонтально та вертикально відносно заданої точки;

(R) Right - вирівнює текстовий рядок праворуч;

ТL - вирівнює текстовий рядок доверху та ліворуч;

ТC - вирівнює текстовий рядок доверху та по центру;

TR вирівнює текстовий рядок доверху та праворуч;

ML - вирівнює текстовий рядок посередині та ліворуч;

MC- вирівнює текстовий рядок по середній точці по горизонталі та вертикалі;

MR - вирівнює текстовий рядок поcередині та праворуч;

BL - вирівнює текстовий рядок донизу та ліворуч;

BC- вирівнює текстовий рядок донизу та по центру;

BR - вирівнює текстовий рядок донизу та праворуч.

(S) Stylе - встановити текстовий стиль.

Приклад, ілюстрований на малюнку показує побудову однорядкового тексту за допомогою вибору ключів вирівнювання (j), завдання способу вирівнювання (а), а також початкової та кінцевої точок. Сам текст також вводився з командного рядка. Загальний вигляд командного рядка при цьому такий:

Command: dtext

Current text style: “victextstyle”

Text height : 3.8869

Specify start point of text ог [Justify/Style]: j

Еnter an option [Algin/Fit/Center/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR]: a

Specify first endpoint of text baseline: 50,100

Specify second endpoint of text baseline: 200,50

Еnter text: example of single text

Еnter text: *Cancel*

ШТРИХУВАННЯ (НАТСН)

Командний рядок: ВHATCH.

Виконує штрихування замкненої області, обмеженої відрізками, дугами, колами, еліпсами, полілініями, сплайнами, блоками. Команда виводить діалогове вікно Воundary Hatch (Штрихування по контуру), зображене на малюнку. Закладка Quick (Швидке налаштування) цього діалогового вікна дозволяє задати палітру штрихування (Раttern) та властивості штриховки: кут, масштаб (Аnglе, Scalе).

Щоб вибрати зразок штрихування зі стандартної бібліотеки Аuto САD, потрібно кнопкою ..., що поряд зі списком Раttern, викликати діалогове вікно Наtch Раttern Раlettе і вказати в ньому потрібний зразок. Зразки штриховки у цьому вікні розбиті по закладкам: АNSІ ІSО, Оther Ргеdefined (інші описані), Сustom (створені вручну).

Для створення простого (у вигляді паралельних ліній) шаблона штрихування потрібно зі списку Туре  вибрати  User defined (Описаний користувачем). При цьому стають доступними поля введення Аnglе (Кут) та Sрасіng (Інтервал), де можна задати необхідні значення. Щоб накласти на штрихування з паралельних ліній ще один набір ліній, орієнтований під кутом 90° до першого, потрібно встановити прапорець Doublе (Подвійний).

Аutо САD автоматично визначає контур штрихування, базуючись або на точці, вказаній всередині області, що штрихується, або на вибраних об'єктах, які обмежують цю область. У першому випадку потрібно натиснути кнопку Рісk Роіnt (Вказати точку), в іншому - кнопку Sе1есt Оbjесt (Вибрати об'єкти). Після вибору точки або об'єктів повернутися далі в діалогове вікно штрихування можна, натиснувши клавішу ЕNТЕR. Для попереднього перегляду штрихування використовується кнопка Ргеview (Перегляд). Для того, щоб вийти з режиму перегляду, слід натиснути праву кнопку миші або клавішу ЕNТЕR. Якщо показаний варіант штрихування задовольняє, треба натиснути кнопку ОК.

На малюнку показано приклад штрихування палітрою АNSІ31 перетину кола з багатокутником шляхом вказання точки перетину.

У разі, коли у зоні штрихування виявляються незаштриховані ділянки, потрібно застосувати для їх видалення кнопку Remove Islands.

Кнопка Inherit Properties дозволяє заштрихувати об'єкт аналогічно до вже існуючого заштрихованого об'єкта.

Додаткові можливості у створенні контура зони штрихування надає діалогове вікно Аdvanced Орtіоns, що відкривається при виборі закладки Аdvanced. В палітрах Іsland detection style та Іsland detection method можна вибрати стиль штрихування та спосіб визначення вкладених областей.

Редагування об’єктів.

 Команди редагування дозволяють вносити в накреслені об’єкти, створюючи на їх основі креслення будь-якої складності. Ці команди знаходяться в спадному меню Modify та палітрах інструментів Modify та Modify ІІ.

ВИБІР ОБ'ЄКТІВ

Щойно буде вибрано будь-яку команду редагування, її перший запит буде

Select objects: (вибрати об'єкти).

При цьому графічний курсор прийме вигляд «прицілу». Вибір набору об'єктів здійснюється почерговим натисканням миші на потрібних об'єктах і/або за допомогою наступних ключів:

Add (Додати) - встановлює режим доповнення існуючого набору;

AllІ (Усі) - вибирає всі примітиви;

Аиtо (Автоматично) - вибирає об'єкт, на котрий вказує графічний курсор;

Вох (Прямокутник) - вибір об'єктів всередині прямокутника, який задається двома точками;

Сrоssing (Рамка-перетин) - виділяє об'єкти, які перетинають задану рамку або повністю містяться всередині і хоча б частково видимі;

Сроlуgоп (Багатокутник-перетин) виділяє об'єкти, які перетинають заданий багатокутник або повністю містяться всередині. Багатокутник будується шляхом надання точок навколо об'єктів, які слід виділити, але без самоперетинів;

Fепсе (Лінія-перетин) - виділяє об'єкти, які перетинають задані лінії. Лінії можуть перетинатися;

Grоир (Група) - виділяє об'єкти всередині заданої групи;

Last (Останній) ~ виділяє: останній накреслений об’єкт;

Multiple (Декілька) – одночасний вибір декількох об’єктів. Вихід із режиму здійснюється натисненням клавіш ENTER чи ESC.

Previous (Поточний)  - вибирає поточний набір об’єктів;

Remove (Викинути) - викидає вказані об'єкти з набору;

Single (Один) - режим вибору тільки одного об'єкта;

Undo (Відмінити) викидає з набору останній включений туди об’єкт;

Window (Вікно) - вибирає об'єкти, які цілком потрапляють у задану рамку;

Wpolygon  (Вікно-багатокутник) - вибирає об'єкти, які цілком потрапляють у заданий багатокутник.

Зауважимо лише, що набір елементі в можна створювати і до виклику команд редагування. Над одним і тим же набором можна проводити потрібну кількість операцій редагування.

ЗАГАЛЬНІ СПОСОБИ РЕДАГУВАННЯ В РЕЖИМІ ВИДІЛЕННЯ

Після формування набору виділення на об'єктах, що увійшли до набору, висвітляться їх ключові точки, які матимуть вигляд маленьких квадратиків.

Для редагування ключової точки об’єкта слід її виділити мишею, а далі перейти у відповідний режим редагування: Stretch (Розтяг), Моvе (Переміщення), Rоtаtе (Поворот), Sсаlе (Масштаб), Мirrоr (Дзеркало). Це можна зробити введенням відповідного ключа у командний рядок (причому, якщо ввести, наприклад, з, то ,система перепитає: Stretch ог Sсаlе?), а можна вибрати потрібний режим, послідовно натискаючи клавіші ENTER чи SРАСЕВАR.. За першим натисканням активізується режим Моvе, за другим - Rоtаtе і т.д. Інформація про активний режим завжди відображатиметься у командному рядку. Детальніше про роботу в даних режимах редагування читайте далі. Для того, щоб вийти з режиму редагування ключових точок і перейти у звичайний режим Соmmand, слід набрати X у командному рядку чи натиснути клавішу ЕSС.

Якщо при виконанні певної команди редагування при вказані точки нового положення об'єкта тримати натисненою клавішу SНІFТ, то активізується режим багаторазового копіювання. Для прикладу, проілюструємо виконання команди Rоtаtе для набору з попереднього рисунка і увімкнемо режим багаторазового копіювання.

Режим багаторазового копіювання залишатися активним до тих пір, поки у командному рядку не буде набрано ключ переходу в інший режим роботи з ключовими точками або поки не буде натиснуто клавішу ENTER чи ESC.

ВИДАЛЕННЯ ОБ’ЄКТІВ (ERASE)

Видаляє з креслення один або кілька вибраних об'єктів. Викликається вибором зі спадного меню ModifyErase чи вибором відповідної кнопки-піктограми на палітрі інструментів Modify.

У відповідь на запит Select objects : потрібно вибрати об'єкти і натиснути клавішу ENTER. Щоб повернути на екрані останній видалений об'єкт, слід набрати в командному рядку Оорs (ОЙ!).

ПЕРЕМІЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ (МOVE)

Здійснює переміщення об'єктів. Викликається зі спадного меню Modify Моvе чи вибором відповідної кнопки на палітрі  інструментів Modify.

Запити: Select objects: - потребує вибору об'єктів для переміщення.

Specify base point or displacement: потребує вибору базової точки, відносно якої буде здійснюватися переміщення.

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>: потрібно вказати нове положення базової точки. Якщо у відповідь на цей запит натиснути ENTER, то координати першої точки будуть визначати вектор переміщення.

ОБЕРТАННЯ ОБ’ЄКТІВ (ROTATE)

Повертає об’єкт або набір об’єктів на певний кут. Викликається зі спадного меню Modify Rоtаtе чи вибором відповідної кнопки піктограми на палітрі інструментів Modify.

Запити: Select objects: - потребує вибору об’єктів для обертання.

Specify base point – необхідно вказати точку, відносно якої будуть обертатися об’єкти.

Specify rоtаtе angle or [Reference]: - потрібно вказати значення кута або вибрати ключ.

Ключі: Reference: - дозволяє визначити кут обертання відносно поточного кута об’єкта. При виборі цієї опції з’являється запит Specify the reference angle<0>: на який треба ввести числове значення кута, що визначає поточне положення об’єкта, вказати дві точки, що задають цей кут. Specify the new angle: - треба ввести нове значення кута.

КОПІЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ (COPY)

Копіює об’єкт або набір об’єктів. Викликається зі спадного меню ModifyCopy чи вибором відповідної кнопки-піктограми на палітрі інструментів Modify.

Запити:Select objects: - потребує вибору об’єктів для копіювання.

Specify base point or displacement or [Multiple]:- потребує введення базової точки для копіювання або вибору ключа.

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:- задати нове положення базової точки. Якщо у відповідь натиснути клавішу ENTER, то координати першої точки будуть визначати вектор переміщення

Ключі: Multiple (або натиснута клавішу SHIFT при указані нового положення базової точки) – перехід у режим багаторазового копіювання.

ДЗЕРКАЛЬНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ()

Modify

Modify 

Select objects:

Specify base point

Specify second point of displacement or <use first point as displacement>:

Нанесення розмірів у АutoСАD.

 Auto CAD дозволяє точно нанести розміри на будь – якому кресленні, не вдаючись при цьому до жодних вимірювань. Достатньо вказати дві точки і розмір між ними буде визначено з необхідністю точністю. Засоби асоціативного визначення розмірів автоматично обновляють їх при зміні відповідного об’єкта.

У системі Auto CAD реалізовано 11 варіантів нанесення розмірів. Умовно їх можна розділити на три групи: лінійні, радіальні, кутові. Усі вони містяться у спадному меню Dimension та у відповідній панелі інструментів.

Палітра інструментів Dimension у АutoСАD.

Для зручності перегляду розташування кнопок на палітрі зроблено два рядки.

У верхньому рядку розміщені кнопки – піктограми основних варіантів нанесення розмірів. Внизу розміщені кнопки – піктограми нанесення допусків, центрів кіл, редагування розмірних ліній та розмірного тексту. Список на палітрі служить для вибору поточного розмірного стилю. Остання кнопка  поруч зі списком вмикає розмірні стилі. Вигляд будь – якого розміру на кресленні визначається розмірним стилем. Він задає форму та розмір тексту та інші особливості.

Розмірні стилі у АutoСАD.

За умовчанням Auto CAD пропонує стиль ISO – 25, призначений для машинобудівного креслення, але який дещо відрізняється від вимог діючих стандартів України. Тому необхідно, перш ніж приставляти розміри, створити відповідний стиль.

Створити власний стиль можна за допомогою діалогового вікна Dimension Style Manager, яке використовується: з командного рядка командою Dimstyle або Ddim, зі спадного меню Format Dimension Style або Dimension→ Style, або натисненням відповідної кнопки – піктограми на палітрі інструментів Dimention.

Кнопки Set current, New...., Modify, що знаходяться в цьому вікні, дозволяють відповідно встановити розмірний стиль поточним, створити новий модифікувати існуючий. Для створення нового розмірного стилю після натиснення кнопки New з’являється діалогове вікно Create New Dimension Style.

У поле введення New Style name: потрібно ввести ім’я нового стилю. Зі списку Star With; слід вибрати існуючий стиль, на основі якого буде створюватися новий. У полі Use for: обирається, для яких типів розмірів буде актуальним створений стиль.

Після натиснення кнопки Continue розпочинається власне редагування стилю. Відкривається діалогове вікно New Dimension Style: <ім’я стилю>.

На палітрах Dimension Lines та Extension Lines визначаються колір та товщина відповідно розмірних та виносних ліній. Палітра Arrowheads визначає тип та розмір стрілок. Auto CAD пропонує до вибору 20 варіантів стрілок плюс ті, які користувач створить сам. Для вибору власних стрілок слід вибрати зі списку User Arrow. Тоді з’явиться  діалогове вікно з єдиним запитом: Select from Drawing Blocks:. Як бачимо, власні стрілки для експорту слід зберігати у блоках, причому попередньо слід потурбуватися про видимість блоків у діалоговому вікні: якщо, наприклад, блоки зберігалися у файлах не у поточному каталозі, то слід їх перед тим пошукати командою Insert Block, оскільки у діалозі вибору стрілок кнопки Browse не передбачено.

Остання палітра закладки – Center Marks for Circlesвстановлює тип та розмір маркерів центру кола.

Наступна закладка Text керує параметрами розмірного тексту.

Палітра Text Appearance містить список вибору текстового стилю. Крім того, на палітрі задаються колір, розмір тексту та інші параметри. Палітри Text Placement та Text Alignment визначають способи розміщення тексту відносно розмірних ліній. Особливу увагу слід звернути на перемикачі Horisontal, Aligned with dimension line та ISO Standard.

Закладка Fit задає способи взаємного розміщення розмірних, виносних ліній та тексту, а також масштаб розмірів.

Закладка Primary Units  дозволяє визначити формат основних розмірів написів, кількість значущих цифр у них, їх префікси, суфікси, і т.д.

Закладка Alternate units визначає те ж саме, але для альтернативних одиниць. Вони зображатимуться поряд з основними у квадратних дужках.

Закладка Tolerance визначає формат та точність допусків.

Створений стиль можна застосовувати при нанесенні розмірів. Далі розглянемо основні види розмірів: ліній, кутові та радіальні.

Лінійні розміри у АutoСАD.

LINEAR DIMENSION

Наносить горизонтальний, вертикальний та похилий розміри. Викликається зі спадного меню DimensionLinear чи вибором відповідної кнопки на палітрі інструментів Dimension.

Командний рядок:Dimlinear.

Specify first extension line origint or <select object>: - вказати точку початку першої виносної лінії або натиснути клавішу ENTER, щоб далі вибрати об’єкт і доручити AutoCAD самому визначити положення виносних ліній.

Specify second extension line origint: - вказати положення другої виносної лінії.

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: - вказати положення розмірної лінії або вибрати ключ.

Ключі: Mtext – дозволяє редагувати розмірний текст за допомогою діалогового вікна Multilane Text Editor.

Text – дозволяє ввести свій розмірний текст.

Andle – дозволяє задати кут нахилу тексту.

Horizontal – визначає горизонтальний розмір між вказаними точками.

Vertical – визначає вертикальний розмір між вказівними точками.

Rotated – дозволяє повернути розмірну і виносну лінії на певний кут.

ALIGNED DIMENSION

Наносить розмір, паралельний до лінії, що з'єднує вказані початкові точки виносних ліній.

Викликається зі спадного меню DimensionAligned чи вибором відповідної кнопки – піктограми на палітрі інструментів Dimension.

Командний рядок: Dimaligned.

Запити і ключі у цієї команди такі ж, як і у команді Dimlinear.

 BASELINE DIMENSION

 Дозволяє нанести лінійний розмір від тієїж бази, що й попередній. Викликається зі спадного меню DimensionBaseline відповідної кнопки – піктограми на палітрі інструментів Dimension.

Командний рядок: Dimbaseline.

Запит:  Specify second extension line origin or  [Undo/Select ] < Select >- вказати початок другої виносної лінії або вибрати ключ.

Ключі: Undo - відмінює останній розмір, поставлений цією командою.

< Select > дозволяє вибрати іншу розмірну лінію, перша виносна лінія якої буде базовою.

У цьому режимі можна послідовно нанести потрібну кількість розмірів. Вийти з режиму можна, натиснувши клавіші ENTER чи ESC.

CONTINUE DIMENSION

Дозволяє продовжити рядок розмірів від раніше побудованого розміру. Викликається зі спадного меню DimensionContinue чи вибором відповідної кнопки – піктограми на палітрі інструментів Dimension.

Командний рядок: Dimcontinue.

Запити і ключі аналогічні запитам і ключам команди Dimbaseline.

Кутові  розміри.

Angular Dimension

Наносить розміри кутів , які  можуть задаватися двома непаралельними прямими , другою, двома точками на колі, трьома точками. Викликається зі  спадного меню DimensionAngular чи вибором відповідної кнопки-піктограми на палітрі інструментів Dimension.

 Командний рядок : Dimangular

Запити : Select arc , circle, line or <specify vertex>: - вибрати  дугу , коло , відрізок або натиснути клавішу ENTER.  Для всіх варіантів відповідей , окрім вибору дуги , йдуть уточню вальні  запити , а саме :

Для  кола: Specify second angle endpoint : потрібно вказати другу кінцеву точку кута (за першу приймається точка вибору);

Для прямої : Specify second  line : - вказати другий відрізок;

Для <ENTER>: Specify angle vertex : - вказати вершину кута,

Specify first angle endpoint: - вказати першу точку,

Specify second angle endpoint: - вказати другу точку.

  Після відповідних  уточнень видається запит : Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle] : - потрібно вказати положення розмірної або вибрати опцію.

   Ключі команди аналогічні ключам команди Dimlinear.

Радіальні  розміри.

DIAMETR DIMENSION 

Наносить діаметр кола або дуги. Викликається  зі спадного меню DimensionDiameter чи вибором відповідної кнопки піктограми на палітрі інструментів Dimensoin.

      Командній рядок : Dimdiameter.

      Запити : Select arc or  circle : - вибрати другу  або коло.

      Specify dimension line location or [Mtext/ Text/ Angle]: - потрібно вказати положення розмірної лінії або вибрати ключ. Ключі команди аналогічні ключам команди Dimlinear.  

RADIUS DIMENSION

Наносять радіус кола або дуги. Викликаємо зі спадного меню DimensionRadius чи вибором відповідної кнопки піктограми на палітрі інструментів Dimension.

       Командний рядок : Dimradius.

Діє аналогічно команді Dimdiameter. Ключі ті ж самі.

 Контрольні запитання

 1.  Як відкрити нове вікно креслення?
 2.  Як відкрити вже існуючий файл?
 3.  Як користуватися шаблонами?
 4.  За допомогою чого можна виконати швидке налаштовування робочого середовища?
 5.  Назвіть з чого складається стандартне вікно програми?
 6.  Для чого існує командний рядок?
 7.  Для чого існує рядок меню?
 8.  Для чого існують палітри інструментів?
 9.  Як ще називається вікно креслення?
 10.  Що розміщено на рядку стану?
 11.  Як виглядає вказівник миші?
 12.  Де установлюють палітри інструментів?
 13.  Які існують палітри інструментів?
 14.  Які команди виконуються на Standard Toolbar?
 15.  Які команди виконуються на Draw?
 16.  Які команди виконуються на Object Properties?
 17.  Які команди виконуються на Modify?
 18.  Які команди виконуються на Dimension?
 19.  Для чого використовується покрокова прив’язка?
 20.  Як ввімкнути або вимкнути сітку?
 21.  Як ввімкнути або вимкнути режим полярного від слідкування креслення?
 22.  Як змінити тип точки та  розмір її зображення?
 23.  Які необхідно ввести координати для зображення точки?
 24.  Якою командою малюють відрізок?
 25.  Які необхідні параметри для малювання відрізка?
 26.  Яка використовується команда для побудови прямокутника?
 27.  Які існують ключі для команди Rectanagle?
 28.  Яким ключем можна закруглити кути у прямокутнику?
 29.  Які необхідно вказати параметри для побудови прямокутника?
 30.  Яка використовується команда для побудови дуги?
 31.  Які існують ключі для команди Arc?
 32.  Яким ключем можна побудувати дугу за трьома точками?
 33.  Які необхідно вказати параметри для побудови дуги?
 34.  Яка використовується команда для побудови кола?
 35.  Які існують ключі для команди Circle?
 36.  Яким ключем можна побудувати коло за трьома точками?
 37.  Які необхідно вказати параметри для побудови кола?
 38.  Яку необхідно натиснути клавішу для виходу з команди?
 39.  Який необхідно установити режим для ввімкнення сітки?
 40.  Яким чином змінити розміри сітки?
 41.  Який необхідно установити режим для прив’язки до сітки?
 42.  Яку використовують команду на побудови кільця?
 43.  Які необхідні параметри для побудови кільця командою Donut?
 44.  Яку використовують команду на побудови сплайна?
 45.  Які необхідні параметри для побудови сплайна командою Spline?
 46.  Яку використовують команду на побудови еліпса?
 47.  Які необхідні параметри для побудови еліпса командою Ellipse?
 48.  Які існують варіанти масштабування?
 49.  Якою командою креслення відображається виділеною рамкою?
 50.  Якою командою креслення відображається виділеною динамічною рамкою?
 51.  Якою командою креслення відображається із заданим коефіцієнтом?
 52.  Якою командою креслення відображається із заданим центром та висотою рамки?
 53.  Якою командою креслення відображається в реальному часі?
 54.  Яку необхідно натиснути клавішу для виходу з режиму?
 55.  Що визначає покрокову прив’язку?
 56.  Де установлюють параметри зміни кроку та кута прив’язки відносно сітки?
 57.  Що визначає об’єктивну прив’язку?
 58.  Де можна змінити варіанти прив’язки?
 59.  Яку необхідно ввести команду для введення багаторядкового тексту?
 60.  Які необхідно ввести параметри для введення багаторядкового тексту?
 61.  Яку необхідно ввести команду для однорядкового тексту?
 62.  Які існують ключі для форматування однорядкового тексту?
 63.  Яку необхідно ввести команду для штрихування?
 64.  Які необхідні параметри для штрихування?
 65.  Які існують варіанти визначення контурів штрихування?
 66.  Якою командою можна переглянути попереднє штрихування?
 67.  Як вибрати зразок штрихування із стандартної бібліотеки?
 68.  Які існують варіанти масштабування?
 69.  Якою командою креслення відображається виділеною рамкою?
 70.  Якою командою креслення відображається виділеною динамічною рамкою?
 71.  Якою командою креслення відображається із заданим коефіцієнтом?
 72.  Якою командою креслення відображається із заданим центром та висотою рамки?
 73.  Якою командою креслення відображається в реальному часі?
 74.  Яку необхідно натиснути клавішу для виходу з режиму?
 75.  Що визначає покрокову прив’язку?
 76.  Де установлюють параметри зміни кроку та кута прив’язки відносно сітки?
 77.  Що визначає об’єктивну прив’язку?
 78.  Де можна змінити варіанти прив’язки?
 79.  Яку необхідно ввести команду для введення багаторядкового тексту?
 80.  Які необхідно ввести параметри для введення багаторядкового тексту?
 81.  Яку необхідно ввести команду для однорядкового тексту?
 82.  Які існують ключі для форматування однорядкового тексту?
 83.  Яку необхідно ввести команду для штрихування?
 84.  Які необхідні параметри для штрихування?
 85.  Які існують варіанти визначення контурів штрихування?
 86.  Якою командою можна переглянути попереднє штрихування?
 87.  Як вибрати зразок штрихування із стандартної бібліотеки?
 88.  Яке використовують спадне меню для нанесення розмірів?
 89.  На які три групи умовно розділяються варіанти нанесення розмірів?
 90.  Поясніть, що таке розмірний стиль?
 91.  Який стиль пропонує АutoСАD за замовчуванням?
 92.  За допомогою якого діалогового вікна можна створити власний стиль?
 93.  Яку використовують команду для нанесення горизонтального, вертикального та похилого розміру?
 94.  За допомогою якої команди можна нанести розмір паралельний до лінії, що з’єднує вказані точки виносних ліній?
 95.  За допомогою якої команди можна нанести розмір від тієї ж бази, що й попередній?
 96.  За допомогою якої команди можна продовжити рядок розмірів від раніше побудованого розміру?
 97.  За допомогою якої команди можна нанести розміри кутів, які можуть задаватися двома паралельними прямими, дугою, двома точками на колі, трьома точками?
 98.  За допомогою якої команди можна нанести діаметр кола, або дуги?

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М.Ковальов «Інженерна та комп’ютерна графіка» изд.»Каравела», Київ, 2004. – 340с.

С.В.Симонович "Інформатика" базовый курс учебник для вузов. Изд. Питер, Санк-Петербург, 2006. - 638с.

С.В.Симонович «Спеціальная информатика».изд.АСТпресс, Москва,2007, 478с.

И.Т. Зарецкая "Інформатика"., К.: Форум, 2008. - 485 с.

Я.Н.Глинський Практикум з інформатики , учбовий посібник, Львів – 2006. 295с.

Международная Конвенция ПДНВ. Лондон 26/06-7/07   1995г., Одесса:1998.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

60964. Жінка, весна, любов - сценарій проведення 8 березня 42 KB
  Ведучий: Сьогодні у нас свято. Кричать шпаки у всі кінці: Весна просунуті Весни дорогу Ведучий: Весна А перше весняне свято свято милих дам чарівниць яким чоловіки в усі часи співали або присвячували серенади.
60965. Подорож у Країну квітів 43.5 KB
  Послухайте що це за квітка Відгадайте загадку. Послухайте ще одну загадку і скажіть що це за квітка. З кола квітів виходить квітка Тюльпан. Це квітка тюльпан Садівник.
60966. Виховний захід: «Птахи – наші пернаті друзі» 48 KB
  Звучить фонограма співу Баба-Яга Діти а про яку пташку ця загадка Сіла пташка на дубку Завела своє Куку Стрепенулись їжачок заєць і козулі. За одну годину вона зїдає до ста гусениць...