37266

Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО

Конспект урока

Педагогика и дидактика

Заняття №20: Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО. Основна частина 70 Обговорення питання №1 âФорми методи і техніки виховання військовослужбовців в арміях провідних країн світу â 35 Обговорення питання №2 â Аналіз відео інформаційних матеріалів з мережі Інтернет щодо вирішення офіцерами проблемних питань щодо виховання підлеглих в арміях провідних країн світу â 35 3. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності міжособистісних взаємин а також моральнопсихологічного стану...

Украинкский

2013-09-23

153 KB

102 чел.

13

PAGE  13

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри

морально-психологічного забезпечення

діяльності військ

полковник                           О.В. БОЙКО

“____” __________________ 2011 року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття з навчальної дисципліни

«Військове навчання і виховання»

Т Е М А №2: «Військове виховання».

Заняття №20: «Методика виховного впливу на військовослужбовців в арміях НАТО».

Час: 2 години

Мета заняття:

1. Закріпити знання, одержані курсантами (студентами) в процесі самостійної роботи над навчальною, методичною і науковою літературою;

2. Сформувати у курсантів навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навча1льного матеріалу, вміння висувати і захищати свої погляди з питань, що розглядаються;

3. Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;

4. Формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;

5. Сприяти розвитку у курсантів почуття свідомої військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

до 10

2.

Основна частина

70

Обговорення питання №1 “Форми, методи і техніки виховання військовослужбовців в арміях провідних країн світу ”

35

Обговорення питання №2 “ Аналіз відео-, інформаційних матеріалів з мережі Інтернет щодо вирішення офіцерами проблемних питань щодо виховання підлеглих в арміях провідних країн світу ”

35

3.

Заключна частина

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1.  В.В. Ягупов «Військова психологія».
 2.  “Управление адаптацией молодежи и военнослужащих к службе в армии” методическое пособие, ОдВО 1995 г.
 3.  А.Г. Караяні «Прикладная военная психология».
 4.  Маклаков А.Г. «Военная психология».
 5.  «Военная психология и педагогика», под редакцией А.В. Барабанщикова, 1986р.
 6.  «Основы военной психологи и педагогики под редакцией А.В. Барабанщикова, 1981 р.
 7.  «Военная психология и педагогика», под редакцией П.А. Корчемного, 1998 р.
 8.  «Военная психология» під ред. В.Шеляги.
 9.  «Основы военно-морской психологии», під ред. В.Грішанова.
 10.  «Психологическая оценка и прогнозирование профессиональной пригодности военных специалистов»: учебное пособие. – М., 1988 р.
 11.  www.soldiering.ru
 12.  www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ
 13.  http://psychology.net.ru
 14.  http://www.elective.ru/predmets/voenpsy.htm
 15.  http://www.milpsy.effcon.ru/literatura.html
 16.  http://armyrus.ru

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук, Інтернет (за потребою)

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

Прийняти рапорт чергового навчальної групи, перевірити наявність курсантів на занятті, їх зовнішній вигляд, готовність до занять.

Оголосити тему заняття, її актуальність та зв'язок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує об'єктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування, показати шляхи оптимізація спілкування у військовому середовищі із метою якісного використання цих знань в подальшій діяльності військового керівника

Вивчення соціально-психологічних явищ і процесів у військових колективах - один з найбільш складних і відповідальних напрямів діяльності командира підрозділу, органів по роботі з особовим складом. Формування здорового морально-психологічного клімату у військових колективах, підтримання статутного порядку і дисципліни, правильно організована індивідуальна виховна робота з особовим складом - головні чинники профілактики злочинів і подій. У військових колективах командир спільно з офіцерами гуманітарних структур повинен вирішувати завдання діагностики, корекції і формування їх соціально-психологічних характеристик. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окремих військовослужбовців. Тільки у тісній взаємодії командирів підрозділів з офіцерами з гуманітарних питань, з медичними працівниками можливе вирішення завдань, що стоять перед нами.

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Виховання військовослужбовців зарубіжних армій

Аналіз показує, що системи виховання в зарубіжних арміях мають багато загального. У їх основі лежить «американська модель». Тому представляється доцільним докладний розгляд системи виховання в озброєних силах США і аналіз її деяких особливостей в арміях ФРН, Англії і Франції.

Система виховання особового складу ЗС США.

9 липня 1776 р. генерал Дж. Вашингтон наказав командирам своїх частин читати військам Декларацію незалежності (як відомо, незалежна держава − США було утворено в 1776 р. в ході війни за незалежність в Північній Америці, 1775-1783 рр.). Ця дата символізує собою початок становлення системи виховання в американській армії, що пройшла в своєму розвитку складний і суперечливий шлях.

Загальне поняття про систему виховання американських військовослужбовців.

Система виховання особового складу озброєних сил США є діалектичною єдністю наступних її структурних елементів: головній меті виховання; її суб'єкта; об'єкту виховання; основних напрямів виховання військовослужбовців; форм виховної роботи; її методів; засобів виховання.

Зрозуміло, ведучим системоутворюючим чинником є головна мета виховання. По суті вона пронизує всі елементи цієї системи, додаючи їй цілісність і автономність. Головна мета виховання полягає в тому, щоб сформувати і розвинути особу американського військовослужбовця як громадянина-патріота США і як воїна-професіонала, постійно прагнучого до свого самовдосконалення.

Як показує практика, в ролі суб'єкта виховання особового складу американської армії виступає комплекс державних і суспільних структур США: органи законодавчої і виконавчої влади країни; науково-дослідні і військово-наукові центри; університети і коледжі; широка мережа радіо- і телевізійних компаній; редакції газет і журналів; інформаційні агентства; центри кіномистецтва і дозвілля і т.д.

Проте безпосереднім суб'єктом виховання військовослужбовців є військове командування, яке спирається в своїй роботі з особовим складом на спеціальний апарат Міністерства оборони США. Як об'єкт системи виховання виступають як окремі органи, установи і заклади, так і окремі люди (рядові, сержанти, ворент офіцери, офіцери, цивільний персонал, члени сімей військовослужбовців).

Аналіз суті головної мети виховання, його суб'єкта і об'єкту сприяє глибшому з'ясуванню його змісту. У нього виділяються наступні напрями: формування і розвиток у військовослужбовців високих військово-професійних якостей; виховання у них патріотизму; формування і розвиток у особового складу позитивної мотивації до військової служби; морально-етичне виховання військовослужбовців; виховання у них полоненостійкості; організація здорового способу життя; фізичне виховання особового складу і ін.

Як відомо, способом існування і виразу змісту виховання виступає його форма, яка знаходиться в прямій залежності від його суті.

До основних форм виховної роботи в ЗС США відносяться: щотижневі групові заняття за програмами: “Командна інформація”, “Моральний спадок і людське самовдосконалення”, “Рівні можливості”; заняття по так званому у військах “Курсу виживання”; релігійні заходи (“Година капелана”, богослужіння, індивідуальні пасторські бесіди і т.д.); зустрічі з представниками НАТО, вечора бойової дружби; святкування дня ЗС США; змагання за право називатися кращим солдатом місяця (кварталу, року) і ін.

Слід підкреслити, що найважливішою формою виховання американських військовослужбовців є заняття за програмою “Командна інформація”. Характерна особливість: їх наказано проводити особисто командирові підрозділу. Крім того, на цих заняттях обов'язкова присутність всього особового складу, включаючи офіцерів. Вони проводяться зі всіма категоріями військовослужбовців у формі вільного обміну думками не рідше одного разу в тиждень по одній годині. Їх основні теми: “Борг, честь, країна”, “ЗС на службі нації” і ін.

До занять за програмою “Моральний спадок і людське самовдосконалення” крім командирів частин і підрозділів притягуються військові капелани. У місяць виділяється 7 годин, зокрема одне заняття протягом години, на якій розбираються моделі поведінки військовослужбовців в різних ситуаціях, а 6 годин — для співбесід з основних питань.

Метою програми “Рівні можливості” є ослаблення суперечностей в підрозділах на національному і расовому ґрунті, а також за ознакою підлоги і походження. Керівникам занять за цією програмою рекомендується “обговорювати відкриту дискримінацію тих або інших категорій військовослужбовців, зневажливі клички, образливі анекдоти на расові і національні теми; виховувати у командирів всіх ступенів відчуття “справедливого” відношення до своїх підлеглих незалежно від раси, віросповідання, кольору шкіри, підлоги або національності; популяризувати внесок представників різних національних меншин в озброєні сили США” і т.д.

Аналіз показує, що головною формою виховної роботи в американській армії є індивідуальна робота. Наприклад, дані свідчать, що близько 75% часу капелана йде на особисте спілкування з військовослужбовцями.

В процесі виховної роботи в озброєних силах США використовуються найрізноманітніші методи: переконання, навіювання, приклад, моральне і матеріальне стимулювання, примушення. При цьому ретельно враховуються рекомендації західних психологів (Еріка Берна, Аллана Піза, Фредеріка Перлза, Курта Льовіна і ін.) за технологією ефективного спілкування з людьми.

У системі підготовки особового складу американської армії важливу роль грають засоби виховання: цивільний і військовий друк; різні установи міністерства оборони (музеї, клуби, бібліотеки, кафе і т.д.); художня, військово-історична і мемуарна література; методичні розробки, довідники, плакати. В цілому система виховання характеризується високою розвиненістю її матеріальної бази. Тільки у озброєних силах США є 1850 періодичних видань, разовий тираж яких перевищує 12 млн. екземплярів, що складає близько 4 одиниць друкарської продукції на кожного американського військовослужбовця.

Органи по роботі з особовим складом в ЗС США і їх функції.

Головним суб’єктом виховання військовослужбовців в американських озброєних силах виступає командир. Як наголошується в повчанні АК360-81, в своїй повсякденній діяльності він зобов’язаний організовувати і проводити роботу по вихованню у підлеглих наступних якостей: “відповідальності як громадянина США, особистої відданості і рішучості битися за американські цінності і ідеали, вірності військовому боргу, розумінню кожним військовослужбовцем принципів американської демократії і свободи, суті військової політики держави, ролі і призначення озброєних сил як захисника американського способу життя, а також свободи і демократії в країнах вільного світу”.

Як відомо, на відміну від Російської армії в американських ЗС у командирів немає структури по роботі з особовим складом (з ВР). Більш того, в їх структурі традиційно відсутній єдиний орган, що відповідає за виховання військовослужбовців. Ця прерогатива повністю належить командирові, який в своїй роботі з особовим складом спирається на спеціальний апарат, що складається з трьох основних служб: по зв'язку з громадськістю, по особовому складу і тилу, військових священиків.

Характерна деталь: з одного боку, всі ці служби діють самостійно, з іншої − виключно погоджено, гнучко і ефективно. Це досягається умілою керівною дією командира, який залежно від обстановки і завдань формує найближчі і перспективні напрями діяльності кожної служби, а також здійснює контроль за якістю виховної роботи з особовим складом. Цьому командира учать у військових коледжах і академіях і в процесі його практичної роботи у військах. Тому в його стилі діяльності, як правило, відсутня зневага до “потреб людини” при ухваленні управлінських рішень. Більш того, як свідчить практика, командир, що не уміє ефективно їх використовувати, практично не може розраховувати на подальше просування по службі.

Зрозуміло, роль різних служб, що входять в апарат по роботі з особовим складом, в практиці виховання військовослужбовців США нерівнозначна. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок про те, що лідируюче положення тут належить службі військових священиків. Доказом може служити той факт, що навіть самі капелани називають решту всіх служб «офісними», тим самим підкреслюючи, що вони реагують тільки тоді, коли людина до них звертається. Капелан же звертається до людини і приходить до нього сам. Для нього «відкриті» всі сторони життєдіяльності військовослужбовця − від побуту до виконання бойового завдання.

Як вже наголошувалося, капелани традиційно грають виключно важливу роль в системі виховання військовослужбовців. Не випадково видатний полководець другої світової війни Д. Ейзенхауер заявляв, що хороший військовий священик коштує більше, ніж вага його самого в золоті.

У статутах американських озброєних сил відсутнє чітке визначення обов’язків капелана. Причиною цього є сам характер роботи, при необхідності “регламентації” якої виникли б перешкоди, що заважають виконання його прямих обов’язків. На думку військових теоретиків США, в обов'язки капелана входить “все і вся”, тобто він виконує свої завдання у всіх сферах життєдіяльності військового колективу. Ось тільки деякі напрями їх роботи: надання допомоги військовослужбовцем в задоволенні їх духовних потреб; проведення регулярних богослужінь; підтримка згуртованості і морального духу серед особового складу; вирішення конфліктних ситуацій; інформування командира про настрої його підлеглих; запобігання самогубствам; профілактика алкоголізму і наркоманії; відвідини хворих і поранених; турбота про сім’ї військовослужбовців тощо.

Як свідчить практика, командирами всіх ступенів в роботі з особовим складом широко використовуються рекомендації соціально-психологічної служби. Вона є у всіх видах озброєних сил США (у кожній американській медичній роті є психолог, психіатр і соціолог, а також 6-8 їх помічників). В цілому в ній зайнято близько 8000 дипломованих військових і цивільних психологів і соціологів.

Соціально-психологічна служба покликана сприяти рішенню наступних задач: навчанню командирів і всього особового складу методам сучасного розпізнавання психічних порушень, створенню в підрозділах і частинах оптимального морально-психологічного клімату, зміцненню військової дисципліни і ін. Про ефективність її діяльності красномовно говорять такі дані: економія від профілактичної роботи фахівців цієї служби, направленої на запобігання аваріям, порушень заходів безпеки із зброєю, самогубств, складає приблизно 11 млн. дол. в рік.

Основні напрями виховання американського військового персоналу.

Пріоритетним напрямом виховної роботи в озброєних силах США виступає формування і розвиток у військовослужбовців високих військово-професійних якостей. Вимоги до них закріплені в системі показників військової кваліфікації, яка розглядається військовим командуванням як інструмент, сприяючий зростанню професійної майстерності військовослужбовців.

Під професіоналізмом в американських озброєних силах, як правило, розуміють сукупність трьох елементів:

 1.  спеціальні знання − “в наріжних областях людської діяльності і безпосередньо по своїй спеціальності”;
 2.  відповідальність − “робота в контексті суспільства, визнання його цінностей і неухильне проходження їм в службі”;
 3.  корпоративність − “членство в професійній організації разом з володінням спеціальними знаннями і ухваленням особливих зобов’язань стає критеріям професійного статусу, який відрізняє професіонала від любителя”.

Як показує практика, наріжним каменем високого професіоналізму військовослужбовців США є їх ґрунтовна гуманітарна підготовка. На думку Міністерства оборони США, військові дисципліни в національних військово-карних закладах не повинні перевищувати 15% від загального об'єму учбового годинника. Вважається, що випускник військового коледжу повинен бути в першу чергу високоінтелектуальним, високоосвіченим офіцером, по багатьом параметрам що перевершує випускника будь-якого з престижних цивільних університетів. Такий офіцер здатний швидко освоїти вибрану військово-облікову спеціальність після прибуття у війська. Тому на гуманітарні дисципліни у військових училищах США відводиться до 50% навчального часу на першому курсі, до 30% − на другому, до 60% − на третьому і до 70% − на четвертому. Курсанти поглиблено вивчають політику, історію, психологію, правознавство, соціологію, світову культуру, основи військового керівництва, політекономію, логіку, філософію, расову теорію, теорію лідерства, літературу, теологію, мистецтво, іноземні мови і т.д.

Вивчення широкого круга питань суспільно-гуманітарної спрямованості припускає і статус сержанта професійної армії як основного “вихователя і організатора”. У учбових підрозділах і спеціальних курсах на вивчення гуманітарних дисциплін для сержантів відводиться близько 80% навчального часу.

Найважливішим напрямом формування морального духу американських військовослужбовців є виховання у них патріотизму. Воно включає наступні елементи:

Про виховання у особового складу відчуття гордості за свою країну і її озброєні сили;

Про формування у військовослужбовців прихильності ідеалам і цінностям американського способу життя, переконаності в справедливості і винятковості соціально-економічних засад в США;

Про виховання особового складу на історії і традиціях озброєних сил;

Про формування у солдатів і офіцерів корпоративного духу; широке рекламування військової служби.

Важливо відзначити високу дієвість патріотичного виховання в озброєних силах США. Останнім часом, особливо у зв'язку з успішним проведенням патріотизм висувався на одне з провідних місць в мотиваційній сфері військовослужбовців. Більше 95% опитаних горді тим, що «служать інтересам Америки» в озброєних силах [54. - З. 19]. Зрозуміло, такий результат досягається ціною чималих зусиль. Наприклад, тільки на рекламу армійського життя в сукупному численні на кожного рекрута витрачається близько 4 тис. дол. [44. - З. 9]. Особливе значення в озброєних силах США надається вихованню у військовослужбовців «полкового духу». Кожне об'єднання і з'єднання американської армії має умовний знак. Він носиться на рукаві повсякденного обмундирування. У ряді частин і з'єднань заведені різні талісмани (тварини, птахи, окремі предмети). Навколо них розповсюджується повір'я, ніби то вони «приносять успіх в бою». У одній з повітряно-десантних дивізій таким талісманом вважається живий орел. Його винесення перед ладом є найурочистішим моментом будь-якого параду. Все це свідчить про добре продуману систему виховання патріотизму в озброєних силах США.

Особлива увага в армії США приділяється формуванню і розвитку у військовослужбовців позитивної мотивації до військової служби. Це досягається головним чином умілим використанням матеріальних стимулів, наданням їм різноманітних пільг (безкоштовне медичне обслуговування, можливість здобути вищу освіту за рахунок Міністерства оборони США і ін.). Як відомо, оклади американських військовослужбовців залежать від звання і вислуги років. Проте надбавка до них ув'язується з підвищенням професійної майстерності. Вже наголошувалося, що в армії США рядові і сержанти розбиваються на дев'ять категорій, які позначаються Е1, Е2 і т.д. Збільшення окладу для Е2, наприклад, після двох років припиняється. Якщо солдат хоче отримати більше, то він повинен здати на ЕЗ. Таким чином стимулюється його професійне зростання. При цьому військовослужбовець з вищим рейтингом відповідає за навчання і виховання менш досвідченого товариша по службі.

Одним з провідних напрямів виховної роботи в американських озброєних силах є морально-етичне виховання військовослужбовців, яке характеризується наступними особливостями. По-перше, воно носить яскраво виражену релігійну спрямованість. Морально-етичне виховання особового складу здійснюється на таких загальних принципах релігії, як: не заподіюй людям болю тим, від чого тобі боляче самому; не роби для не», широкомасштабній акції на території колишньої Югославії інших того, що ти сам ненавидиш; роби для людей те, що зробив би для самого себе, і ін.

По-друге, морально-етичне виховання військовослужбовців ґрунтується на фундаментальних загальнолюдських цінностях з урахуванням специфіки військової професії, таких, як честь, чесність, мужність, самовідданість, вірність військовому боргу і ін. Ці цінності закріплені у військовій присязі, етичному кодексі озброєних сил США і інших нормативних документах.

Аналіз військових джерел США показує: останнім часом особлива увага в американській армії приділяється морально-етичному вихованню офіцерського складу. При цьому акцент робиться на виховання у офіцерів чести і чесності. Я переконаний, — пише полковник ВВС США Мел-Кем М.Уейкін в статті “Етика командування-2”, що честь - це фундаментальна чеснота для воєначальників, якщо вони хочуть успішно розвивати в своїх підлеглих відчуття вірності і покори» На думку військового командування США, офіцер повинен бути виключно чесним і щирим. На формування цих якостей націлений і військово-педагогічний процес в американських військово-карних закладах. Наприклад, в Клятві честі академії ВВС США йдеться: “Ми не брехатимемо і не одурюватимемо або не терпітимемо тих, хто бреше або одурює. Понад те, я зобов'язуюся виконати свій борг і жити чесно, та допоможе мені Господь!”.

Проявляючи постійну турботу про підвищення дієвості морально-етичного виховання військовослужбовців, військове командування США приймає енергійні заходи по вдосконаленню “етичної підготовки” офіцерів. З цією метою у військах створений спеціальний Центр підготовки командного складу у Форт-Лівенворт / штат Канзас) і включений розділ «Професійна етика військовослужбовців сухопутних військ» в Польовий статут РМ-22-100 “Військове керівництво”. Військовий друк США повідомляє, що “учбова програма Центру будується на аналізі конкретних ситуацій з упором на ролеве моделювання, що дозволяє враховувати рівень підготовки слухачів і перевіряти розуміння цими питань етики в ході дискусій. Крім того, Центр є ініціатором розробки і введення учбових програм по етиці у всіх підрозділах ЗС”.

Важливе значення в американських озброєних силах надається вихованню у особового складу полоненостійкості. З цією метою здійснюється планомірна підготовка військовослужбовців, на правлена на засвоєння правил поведінки в полоні у ворога. Ця робота будується перш за все на основі Кодексу поведінки військовополонених. Велика увага приділяється роз'ясненню особовому складу відповідальності за порушення тієї або іншої статті Кодексу: надання допомоги ворогові; участь в злочинних змовах; підбурювання або спроба підбурювання до непокори старшим за званням і зрадою і т.д. Особливий упор робиться на строге дотримання найбільш часто порушуваної статті V, яка свідчить: “Я не зроблю жодної усної або письмової заяви, що зрадницької по відношенню до моєї країни і її союзників або шкодить їх справі”. Тим американським військовополоненим, які вже не мають більше сил чинити опір в полоні, рекомендується “тимчасово відступити”, тобто піти на незначні поступки своїм тюремникам. З тим щоб звести до мінімуму успіх ворога, їх учать “...писати або вимовляти слова неправильно, так щоб будь-який американець, читаючи або слухаючи подібне за явище, відразу зрозумів, що воно було зроблене під тиском”. Все це свідчить про те, що виховна робота в ЗС США носить яскраво виражений конкретний, практичний характер і націлена перш за все на підготовку військовослужбовців до ведення бойових дій.

Як відомо, «тема полону» в нашій країні найчастіше традиційно замовчувалася. Проте досвід ведення бойових дій в роки Великої Вітчизняної війни, в Афганістані, гарячих точках СНД і т.д. показав, що в Російській армії назріла необхідність в розробці детальної «технології» поведінки солдатів і офіцерів в полоні у ворога, продуманої системи виховної роботи по формуванню у особового складу високої полоненостійкості.

Одним з основних напрямів виховної роботи в американських озброєних силах виступає організація здорового способу життя військовослужбовців. З цією метою особлива увага приділяється реалізації програми профілактики алкоголізму і наркоманії. Вона складається з чотирьох частин: 1) медичного контролю (проведення медоглядів раз на три місяці, вибіркових урологічних тестів на кокаїн, марихуану, опіум, амфетамін, транквілізатори типа РСР, ЛСД, алкоголь); 2) освітній частині (військовослужбовці відвідують заняття, де їм говорять про шкоду алкоголю і наркотиків, про можливі наслідки їх вживання для здоров’я, працездатності організму); 3) реабілітації тих військовослужбовців, у яких є проблеми, пов'язані з алкоголізмом і наркоманією (у кожному з’єднанні існують консультаційні центри, в яких працюють цивільні психологи з вченими ступенями і званнями); 4) звільнення військовослужбовців з озброєних сил (як правило, звільненню з армії підлягають ті військовослужбовці, які були відмічені на службі у вживанні наркотиків і алкоголю більше двох разів). Слід підкреслити, що хоча військове командування і визнає за можливе вживання алкоголю поза службою, проте упор у виховній роботі з особовим складом робиться на проведення антиалкогольної пропаганди. З цією метою вносяться корективи в керівні військові документи. Наприклад, в нове доповнення до статуту Сухопутних військ США 600-85 включений план заходів щодо створення “культури нейтрального відношення до алкоголю”. Ось тільки деякі витяги з цього плану: забороняється всяка пропаганда, що створює видимість схвалення споживання алкогольних напоїв на офіційних прийомах і вечорах; забороняється проведення будь-яких заходів, головною метою яких є споживання алкогольних напоїв; забороняється використання алкогольних напоїв як призи і нагороди; чергові офіцери повинні перевіряти кожен питущий заклад, щоб переконатися в дотриманні там заходів по контролю за споживанням алкоголю.

Виключно важливе місце в системі підготовки військовослужбовців США відводиться фізичному вихованню особового складу. З цією метою з середини 80-х рр. в американських озброєних силах здійснюється програма забезпечення відповідності фізичного розвитку військовослужбовців вимогам, що пред'являються до них. Фізичний стан військовослужбовців визначається їх здатністю виконати певний комплекс фізичних вправ по нормативах. Наприклад, для жінок, що навчаються в учбовому центрі сухопутних військ Форт-Беннінг, необхідно зробити 60 віджимань на руках за 2 хв. Перевірка фізичної підготовки військовослужбовців проводиться, як правило, раз на 6 місяців. Велика увага в американських озброєних силах приділяється контролю ваги особового складу. Так, в повчанні Міністерства оборони США РМ 600-9 “Програма контролю ваги особового складу” мовиться, що кількість жиру в тілі для чоловіків не повинно перевищувати 24%, а для жінок – 32%. Оптимальними ж показниками є 20 і 26% відповідно. У ВМС використовується формула, що включає результати вимірів зростання, кіл живота і шиї у чоловіків, а також зростання, кіл зап’ястя, стегна і шиї у жінок.

Сучасні тенденції розвитку системи виховання військовослужбовців США. Її сильні і слабкі сторони.

Дослідження системи виховання американських військовослужбовців припускає визначення загальних напрямів її розвитку. Це сприяє глибшому з’ясуванню суті змін, що відбуваються в ній. Проведений аналіз дозволяє виявити наступні основні тенденції розвитку системи виховання особового складу ЗС США.

Посилення практичної спрямованості виховної роботи з військовослужбовцями. Командири всіх ступенів і їх “помічники” по роботі з особовим складом перш за все націлені на формування у підлеглих високих військово-професійних якостей. Ця робота в кожному виді озброєних сил проводиться під певними девізами: “Будьте тим, ким ви можете бути” (сухопутні війська), “Гордість і професіоналізм” (ВМС), “Мета над усе” (корпус морської піхоти) і т.д.

“Зростаюча деідеологізація і гуманізація процесу виховання особового складу. Найяскравіше ця тенденція виявляється у відмові військового командування США від формування стереотипів “образу ворога” в свідомості своїх солдатів і офіцерів у міру змін, що відбуваються в світі, у визнанні американського військовослужбовця як особі зі всіма людськими потребами, у вихованні його на загальнолюдських цінностях.

Посилення профілактичної спрямованості виховної роботи по викорінюванню негативних явищ в озброєних силах. У повсякденній виховній діяльності командирів, військових капеланів і інших посадовців вся зростаюча увага приділяється запобіганню серед підлеглих алкоголізму, наркоманії, самогубств і інших негативних явищ. До цієї роботи притягуються медики, психологи, юристи і інші фахівці.

Зміцнення матеріально-технічної бази виховної роботи з військовослужбовцями, цивільним персоналом озброєних сил і членами їх сімей (постачання частин і підрозділів новітніми технічними засобами пропаганди, наприклад, забезпечення всіх кораблів ВМС відеотеками; широке використання в телебаченні і радіомовленні каналів космічного зв’язку, збільшення об’єму випуску військово-періодичного друку і т.д.).

Ця тенденція виявляється, перш за все у тому, що в роботі з особовим складом військове командування США акцентує більшу увагу не на організацію прямого виховного впливу (за допомогою слів), а на створення таких умов життєдіяльності військовослужбовців, які б максимально стимулювали б у них виключно добросовісне і самовіддане відношення до виконання своїх військово-професійних обов’язків посилення соціальної спрямованості виховної роботи з військовослужбовцями (висока оплата військової служби, отримання освіти за рахунок МО, реальна турбота про сім’ї військовослужбовців тощо).

Отже, ці тенденції свідчать про те, що основна домінанта у визначенні змісту роботи з людиною в американській армії, все більше переміщується у площину поваги до особистості, визнання її цінностей. При цьому розвиток особистості не тільки декларується, але й активно стимулюється шляхом раціонального поєднання зусиль командування, з одного боку, щодо підтримання морально-правового статусу військовослужбовця в колективі, з другого − створення матеріально-пільгових умов для його самовдосконалення.

Аналіз показує, що найбільш сильні сторони системи виховання американських військовослужбовців полягають в наступному:

− в її чітко вираженій соціальній, практичній і профілактичній спрямованості;

− спрямованості виховних зусиль командування перш за все на створення комфортного духовного і професійного функціонування особистості військовослужбовця;

− гнучкому, ненав’язливому характері виховних впливів командирів ї їх “помічників” на підлеглих з опорою на шанобливе відношення до них як до особистостей;

− орієнтації виховної діяльності всіх посадових осіб на індивідуальну роботу з кожним військовослужбовцем;

− вмілому використанні командуванням традицій і звичаїв американського способу життя, матеріальної зацікавленості;

− широким використанням цивільних спеціалістів із різних галузей у вихованні військовослужбовців (психології, соціології, політології, літератури тощо);

− використання у вихованні особового складу всього науково-технічного арсеналу, всіх засобів масової інформації, новітніх досягнень науки;

− участь у вихованні військовослужбовців державних органів, громадських організацій, спеціальних науково-дослідних центрів, учбових закладів, церкви.

Все це свідчить про те, що виховна діяльність командування, фахівців з роботи з особовим складом озброєних сил США носить цілеспрямований, багатоплановий характер. Вона робить істотний вплив на морально-психологічний стан американських військовослужбовців. Як показує практика, сильними сторонами морального духу особового складу озброєних сил США є:

− високий рівень особистої професійної підготовки переважної більшості військовослужбовців і постійне прагнення до його підвищення;

− переконаність американських військовослужбовців у винятковості соціально-економічного ладу в США і готовність до його захисту;

− гордість військовослужбовців за приналежність до своєї країни і її ЗС;

− прихильність до традицій ЗС і своєї частини;

− упевненість в своїй зброї, неперевершеній американської бойової техніки;

− “військовий прагматизм”, винахідливість, технічна культура, висока спортивна підготовленість;

− психологічна готовність до початку бойових дій.

Проведений аналіз дозволяє визначити і деякі уразливі сторони системи виховання американських військовослужбовців. У їх числі виділяються:

− надмірна захопленість матеріальним стимулюванням в збиток морально-етичному вихованню особового складу. На практиці це нерідко виливається в окремі випадки прояву рецидиву поведінки солдата-найманця в самих гірших формах;

− акцентування уваги в процесі виховання на формування і розвиток «сильної особи» в збиток колективізму в підрозділі і частині. Нерідко це приводить до прояву крайніх форм індивідуалізму, що викликає заклопотаність у командування;

− суперечливий характер окремих аргументів і тез, використовуваних у виховній роботі.

Відповідно слабкі сторони морального духу американських військ складають:

− моральна нестійкість частини військовослужбовців (зловживання алкоголем, наркотиками, сексуальні збочення);

− недостатньо здоровий морально-психологічний клімат у ряді підрозділів і частин (наявність расових забобонів, прояв крайніх форм індивідуалізму, кар'єризм, відчуженість, напруженість у взаєминах);

− зневага до супротивника, переоцінка своїх сил;

− переважання матеріальної зацікавленості під час вступу на військову службу і ін.

Зрозуміло, слабкі сторони системи виховання американських військовослужбовців не можна не приймати до уваги при оцінці її ефективності. В той же час недопустима і їх абсолютизація. Як показує практика, в цілому існуюча система підготовки особового складу в американських озброєних силах відповідає сучасним вимогам командування США.

Аналіз показує, що на відміну від американських озброєних сил виховання в арміях інших зарубіжних країн має деякі особливості.

Специфіка виховання в арміях ФРН, Англії і Франції.

Як відомо, виховання в армії ФРН реалізується на основі концепції “внутрішнього керівництва”. Її психолого-педагогічний сенс полягає у формуванні у військовослужбовців достатньо міцної мотивації для якісного виконання ними своїх завдань. Це забезпечується роботою, направленою на досягнення:

− високого ступеня інтеграції озброєних сил і кожного військовослужбовця в цивільне суспільство;

− гарантії пошани, особистої гідності військовослужбовців і забезпечення гуманних відносин в підрозділах;

− відлагодженої системи забезпечення військовослужбовців всім необхідним, матеріального і морального стимулювання, соціального і правового захисту;

− знань посадовців в області психології і педагогіки.

В цілому для виховного процесу в німецькій армії характерні наступні відмітні ознаки:

− закріплення в свідомості військовослужбовців “комплексу провини” за злочини німецького фашизму в роки другої світової війни;

− формування німецького військовослужбовця як носія гуманістичних ідей нової Німеччини, вільної від проявів тоталітаризму, країни розвиненої демократії і гаранта мирного співжиття багатьох національностей в рамках єдиної німецької держави;

− цілеспрямована робота з особовим складом по недопущенню реваншизму і інших антилюдських проявів;

− розвиток ідей німецької пунктуальності, обов’язковості, надійності і високої культури праці.

Проведене дослідження дозволяє виявити й своєрідні риси виховного процесу в армії Англії. У сучасних умовах він направлений перш за все на рішення наступних задач:

− не допустити розповсюдження серед особового складу настроїв пацифістів у зв'язку із змінами, що відбуваються в світі;

− переконати військовослужбовців в необхідності сильного ядерного потенціалу;

− підсилити акцент на пропаганді “світової ролі” британських ЗС, їх особливій “місії” в Західній Європі.

У загальному плані специфіка виховання англійських військовослужбовців виявляється:

− у формуванні у особового складу гордості за приналежність до озброєних сил Англії як світової морської держави і центру Великої співдружності націй, що зберігає багатовікові традиції;

− у вихованні військового персоналу на ідеях монархізму, відданості королеві;

− в посиленій пропаганді традицій військ колишньої колоніальної імперії;

− в схильності до звичних методів і форм виховання, хоч і упроваджуються прогресивні підходи до роботи з особовим складом, апробовані в інших країнах НАТО.

На наш погляд, особливої уваги заслуговує і аналіз системи виховання в армії Франції. Вона характеризується наступними особливостями:

− в основі виховання військовослужбовців лежить ідея “Великої Франції, голлізма (голлізм − від імені Шарля де Голля)”;

П найважливішим напрямом виховання є формування у особового складу відчуття особливої місії воїна-француза у вирішенні проблем дружніх країн.

Висновок:

Отже, в сучасних арміях зарубіжних країн накопичений значний досвід підготовки особового складу. Зрозуміло, він може бути використаний в управлінській діяльності командирів (начальників) Російських ЗС в умовах їх поступового переходу до комплектування ЗС на контрактній основі і надалі. Проте при цьому не можна допустити його “сліпого копіювання” без урахування історичних, економічних, соціальних, національних особливостей і традицій становлення і розвитку Української армії.

____________________________________________________________________

Розробив:

“____”______________20_____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "28" серпня 2011 року №6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66454. Анализ опыта побуждения персонала к труду как фактора хозяйственной деятельности предприятия на примере административно-управленческого персонала ЗАО «Престиж» 202 KB
  Актуальность темы данной выпускной квалификационной работы обусловлена тем что фактически во всей литературе по менеджменту информация о методах мотивации и стимулирования персонала является достаточно устоявшейся и легко вписывается в схему: содержательные теории мотивации пирамида...
66456. Совершенствование системы управления персоналом в ГУ ЦЗН 244 KB
  Актуальность выбранной темы определяется тем, что в современной российской действительности в процессе реализации задач эффективного государственного управления учреждения столкнулись с множеством проблем, ключевой из которых является низкая эффективность системы управления персоналом.
66457. Причин высокого уровня инфляции в России на протяжении многих лет 154.5 KB
  Целью дипломной работы является поиск возможных причин высокого уровня инфляции в России на протяжении многих лет. Причиной дипломной является интерес к тому факту что уровень инфляции в Европе и США является в последние годы низким...
66458. Разработка и оценка действующего механизма управления прибылью в условиях малого предприятия ООО «Флер де Элен» 347.5 KB
  Целью данной работы является изучение теоретических основ управления прибылью анализ разработка и оценка действующего механизма управления прибылью в условиях малого предприятия ООО Флер де Элен планирование финансовых результатов определение направлений их совершенствования и поиск путей увеличения чистой прибыли.
66459. Анализ эффективности управления кредитными операциями коммерческого банка (на примере АБ Капитал) 772 KB
  Анализ эффективности управления кредитными операциями коммерческого банка на примере АБ Капитал Поэтому перед российскими коммерческими банками при увеличении конкурентной борьбы за потенциальных заемщиков возникла необходимость планирования своей кредитной деятельности.
66461. Структурно-семантичні та прагматичні особливості парантезу в оповіданнях У.Фолкнера 209 KB
  Робоча гіпотеза, яка висувається в дослідженні полягає в тому, що експресивна функція парантетичних внесень, експресивний характер є результатом нашарування текстових характеристик на статичну природу речення. Тому парантези — це не тільки, навіть не стільки належність речення, скільки належність тексту.
66462. Розробка рекомендацій щодо підвищення дохідності КБ «Фінанси та кредит» 5.49 MB
  Метою нашої роботи є вивчення і аналіз роботи по проведенню валютно-розрахункових операцій на прикладі КБ Фінанси та кредит здійснення розрахунків по експортно-імпортних операціях залучення клієнтів та збільшення прибутків банку. Національна мережа банківського обслуговування банку...