37691

Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Украинкский

2013-09-25

143.69 KB

8 чел.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5

з програмування

Складні структури даних. Структури.

Об’єднання. Бітові поля

Студент групи КІ-10-1      _______   ___________   Ноль М.Г.

Керівник                             _______   ___________   Медзатий Д.М.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №5

Тема: Складні структури даних. Структури. Об’єднання. Бітові поля.

Мета: навчитись проводити обробку складних структур даних і вирішувати задачі з використанням різних методів сумісного збереження даних різноманітних типів.

Завдання

Створити структуру “Банк”, в якій містяться наступні поля:

-   прізвище, ім’я, по батькові;

-   номер рахунку;

-   дата останньої операції;

-   сума останньої операції;

-   сума вкладу.

Написати програму, що окремими функціями виконує наступні дії:

-   введення з клавіатури даних у масив, що складається з N змінних типу “Банк”;

-   впорядкування записів за зменшенням суми вкладу;

-   виведення на екран інформації про всіх абонентів, сума останньої операції яких не перевищує 100 грн і номер рахунку яких містить цифру, що вводиться із клавіатури.

Програма

#include <stdio.h>

#include <string.h>

struct {char pib[50],number[10],data[10]; int suma,vklad;} b[10],t;

int N;

void read()

{

int i;

do printf("Введіть кількість записів N (N<10): "), scanf("%d",&N); while ((N<=0)||(N>10));

for (i=0;i<N;i++)  {

  printf("\n\tВведіть прізвище,ім'я,по-батькові:  "); gets(b[i].pib);

  printf("\tВведіть номер рахунку:  "); gets(b[i].number);

  printf("\tВведіть дату останньої операції:  "); gets(b[i].data);

  printf("\tВведіть суму останньої операції:  "); scanf("%d",&b[i].suma);

  printf("\tВведіть суму вкладу:  "); scanf("%d",&b[i].vklad);  }

}

void sort()

{

int i,j;

for (i=0;i<N;i++) for (j=1;j<N;j++) if (b[j].vklad>b[j-1].vklad) t=b[j],b[j]=b[j-1],b[j-1]=t;

}

void res()

{

int i; char a;

printf("Введіть цифру: "); scanf("%s",&a);

for (i=0;i<N;i++) if ((b[i].suma<=100)&&(strchr(b[i].number,a)!=NULL))

   {printf("\n\tПІБ:  "); puts(b[i].pib);

    printf("\tНомер рахунку:  "); puts(b[i].number);

    printf("\tДата останньої операції:  "); puts(b[i].data);

    printf("\tСума останньої операції:  "); printf("%d\n",b[i].suma);

    printf("\tСума вкладу:  "); printf("%d\n",b[i].vklad);

   }  

}

void main()

{

read();

sort();

res();

}


Висновок

Виконавши лабораторну роботу, я навчився описувати та опрацьовувати структури в мові програмування С, сумісно зберігати дані різних типів, а також засвоїв створення функцій.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48742. Направления совершенствования деятельности предприятия 450.5 KB
  Существует связь между информационными технологиями и менеджментом. Менеджеру все время приходится принимать решения в условиях большой неопределенности: инфляция, изменения валютного курса, изменение налоговых и правовых условий работы...
48743. Анализ линейной динамической цепи 372.5 KB
  В данной работе исследуется линейная реактивная цепь, нагруженная на резистор и питаемая от источника ЭДС. С помощью метода узловых напряжений составляется система уравнений цепи в матричной и скалярной форме.
48744. Вивчення ролі державної мови у контексті формування та зміцнення української національної свідомості 387.5 KB
  У державотворчому процесі мова поряд із внутрішніми консолідуючими чинниками виконує й зовнішню функцію яка полягає у виокремленні держави зпоміж інших країн в утвердженні нації і держави серед багатомовної спільноти. У суспільстві де переважає корінний етнос і панує його мова як наприклад у країнах Європи зазначені функції мови поєднуються гармонійно. Внаслідок заборон і дискримінації адміністративносилового тиску якому піддавалася українська мова упродовж останніх трьох з половиною...
48745. Автопоезд-сортиментовоз самозагружающийся 8x4 с прицепом 2.86 MB
  Рама является одним из важнейших элементов любого автомобиля и характеризует грузоподъемность и производительность в данном случае сортиментовоза последняя собственно и характеризует себестоимость перевозок. Особое внимание необходимо уделить надежности автомобиля и его технологического оборудования.1 Технические характеристики Технические характеристики Модель МАЗ630308226 Колёсная формула: 6x4 Полная масса автопоезда кг 47 500 Полная масса автомобиля кг 27 500 Распределение полной массы: на переднюю ось кг 6 500 на заднюю...
48746. Подогреватели регенерации питательной воды турбоагрегатов 869.5 KB
  Рассмотрены схемы движения теплоносителей в аппаратах.Расчёт расходов и параметров теплоносителей в системе регенеративного подогрева Параметры пара и питательной воды в системе регенерации ПТУ К500240 Параметры пара и питательной воды в системе регенерации ПТУ К500240
48747. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА 1.28 MB
  На те блоки структурной схемы, которые должны быть спроектированы, в соответствующих таблицах заданы исходные данные, а для остальных блоков должны быть выбраны только принципиальные или функциональные схемы и дано описание их работы.
48748. Расчет структуры электромагнитных полей 202.5 KB
  Решение Так как поблизости исследуемого объекта нет областей занятых током то следует решать уравнение Лапласа скалярного магнитного потенциала с соответствующими граничными условиями на поверхности r = R 1.6 Найдём частное решение для потенциала из системы 1. Таким образом частное решение для φm : где С1=А1А4;С2=А24 Найдём решение уравнений 5.2: Решение его можно записать в виде N=Bcosθ.
48749. Расчет структуры переменных электромагнитных полей в волноводе 416 KB
  Для заданного типа волны с начальной амплитудой поля Em=5кВ см распространяющейся в прямоугольном волноводе сечением а x в получить аналитические выражения продольной и поперечных компонент полей в комплексной форме записи и для мгновенных значений.1 Распространяющиеся в волноводе электромагнитные волны являются волнами бегущими вдоль оси волновода вдоль оси z и стоячими в двух остальных направлениях. Стоячие волны в направлениях x и y образуются вследствие многократных отражений волн от стенок волновода. Другими словами для Hволны...
48750. Расчет структуры полей проводящего шара в диэлектрической среде 103.5 KB
  Цель работы: расчет структуры полей проводящего шара в диэлектрической среде а также в волноводе для приведенных в задании параметров. Метод исследования : метод разделения переменных при интегрировании дифференциальных уравнений для получения аналитических выражений потенциалов и напряженностей полей с последующим построением на ЭВМ структуры этих полей. Для заданной геометрии и параметров среды получены аналитические выражения значений потенциалов и напряженностей полей диэлектрического шара в диэлектрической среде. В...