37713

Ознайомлення з інструментальним середовищем Lazarus

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus. Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.

Украинкский

2013-09-25

306.24 KB

16 чел.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький Національний Університет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Лабораторна робота №3

Структури даних і алгоритмів

Ознайомлення з інструментальним середовищем

Lazarus

Виконав:

Гика В. А.

Перевірив:

Лисенко С. М.

Хмельницький 2011

Мета роботи:

Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus.

Завдання:

Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.

Лістинг програми:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses

 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,

 StdCtrls, ExtCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)

   Button1: TButton;

   Button2: TButton;

   Button3: TButton;

   Edit1: TEdit;

   Edit2: TEdit;

   Edit3: TEdit;

   Image1: TImage;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   Label4: TLabel;

   Label5: TLabel;

   Label6: TLabel;

   Label7: TLabel;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

 private

   { private declarations }

 public

   { public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

 a,b,c,s,p,r:real;

implementation

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

 close;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:='';

 Edit2.Text:='';

 Edit3.Text:='';

 Label1.Caption:='Результат:';

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a,b,c,s,p,r:real;

   begin

 a:=strtofloat(edit1.text);

 b:=strtofloat(edit2.Text);

 c:=strtofloat(edit3.Text);

 p:=(a+b+c)/2;

 s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

 r:=S/P;

 label1.Caption:='Результат: r='+ floattostr(r)+ ' см.';

end;

initialization

 {$I unit1.lrs}

end.

Результати роботи програми:

Висновок: в даній роботі я ознайомився з середовищі Lazarus.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8678. Філософія середньовіччя та ренесансу 150 KB
  Філософія середньовіччя та ренесансу. Патристика раннього християнства. Середньовічна схоластика. Філософська думка пізнього Середньовіччя. Новий погляд на людину у філософії Ренесансу. Патристика. Загальна характеристика пат...
8679. Філософія нового часу. Емпіризм та раціоналізм. 114.5 KB
  Філософія нового часу. Емпіризм та раціоналізм. Філософія Просвітництва. Марксистська філософія. Новим часом називають епоху, яка розпочалася буржуазними революціями в Західній Європі (наприкінці XVI- на початку XVII...
8680. Німецька класична філософія 153 KB
  Іммануїл Кант народився в 1724 р. у сімї ремісника в Кенігсберзі. Тут Кант вчився, вчителював, став професором, ректором університету. У Кенігсберзі він написав усі свої твори, тут він і помер у 1804...
8682. Сучасна світова філософія: школи і напрямки 96.5 KB
  Сучасна світова філософія: школи і напрямки. Філософія науки: позитивізм і неопозитивізм діалектичний матеріалізм фрейдизм і неофрейдизм. Філософія ірраціоналізму: світський екзистенціалізм релігійний...
8683. Філософська думка України 116 KB
  Філософська думка України. Філософська думка у давніх словян і в Київській Русі. Середньовічна українська філософія. Києво-Могилянська філософська школа. Українські просвітники. Філософія - явище загальнолюдське. Вона д...
8684. Філософська думка України. Українська філософія діаспори 207.5 KB
  Філософська думка України Філософія київського кола. Філософська думка під час культурно-історичного підйому 20-х років. Філософське обґрунтування національного радикалізму. Філософія українських шестидесятників...
8685. Філософське розуміння світу. Проблема буття 93 KB
  Філософське розуміння світу. Проблема буття. Філософський зміст проблеми буття. Особливості розуміння проблеми буття. Форми буття. Буття. Субстанція і матерія. Дух. З самого початку західно-європейського мислення і до сьогоднішньог...
8686. Діалектика. Антиподи діалектики: софістика, метафізика 177 KB
  Діалектика Діалектика як вчення про розвиток і універсальні зв’язки. Принципи діалектики. Категорії діалектики. Закони діалектики, їхнє методологічне та світоглядне значення. Антиподи діалектики: софістика, метафізика.  ...