37713

Ознайомлення з інструментальним середовищем Lazarus

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus. Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.

Украинкский

2013-09-25

306.24 KB

16 чел.

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький Національний Університет

Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Лабораторна робота №3

Структури даних і алгоритмів

Ознайомлення з інструментальним середовищем

Lazarus

Виконав:

Гика В. А.

Перевірив:

Лисенко С. М.

Хмельницький 2011

Мета роботи:

Ознайомитись із середовищем програмування Lazarus.

Завдання:

Написати програму яка забезпечує обчислення радіуса вписаного в трикутник кола за його сторонами.

Лістинг програми:

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses

 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,

 StdCtrls, ExtCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)

   Button1: TButton;

   Button2: TButton;

   Button3: TButton;

   Edit1: TEdit;

   Edit2: TEdit;

   Edit3: TEdit;

   Image1: TImage;

   Label1: TLabel;

   Label2: TLabel;

   Label3: TLabel;

   Label4: TLabel;

   Label5: TLabel;

   Label6: TLabel;

   Label7: TLabel;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

 private

   { private declarations }

 public

   { public declarations }

 end;

var

 Form1: TForm1;

 a,b,c,s,p,r:real;

implementation

{ TForm1 }

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

 close;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

 Edit1.Text:='';

 Edit2.Text:='';

 Edit3.Text:='';

 Label1.Caption:='Результат:';

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var a,b,c,s,p,r:real;

   begin

 a:=strtofloat(edit1.text);

 b:=strtofloat(edit2.Text);

 c:=strtofloat(edit3.Text);

 p:=(a+b+c)/2;

 s:=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

 r:=S/P;

 label1.Caption:='Результат: r='+ floattostr(r)+ ' см.';

end;

initialization

 {$I unit1.lrs}

end.

Результати роботи програми:

Висновок: в даній роботі я ознайомився з середовищі Lazarus.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55584. ВИВЧЕННЯ СПАДЩИНИ В.О.СУХОМЛИНСЬКОГО В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 128.5 KB
  Розширити знання учнів про слова ввічливості; розвивати навики читання; Вправи на розвиток кута зору: вправи в таблицях дя кую про шу ви бачте про бачте добрий день Діти...
55585. Читання вибудовує долі 43 KB
  В історії розвитку людства читання завжди відігравало важливу роль. Але на жаль нині в українському суспільстві цінність читання знижується. Тож читання сьогодні є основою освіти й самоосвіти неперервною навичкою освіти людини протягом усього життя.
55586. Дивовижні пригоди в лісовій школі 41.5 KB
  Пята та шоста група отримують завдання серед запропонованих карток відібрати тільки імена та прізвища письменників Додаток 3. Довідкова служба повідомляє заздалегідь підготовану інформацію про письменника...
55587. Путешествие по сказочным тропкам 201.5 KB
  Цель сказок заключается в том, чтобы какою угодно ценою воспитать в ребенке человечность – эту дивную способность человека волноваться чужим несчастьям, радоваться радостям другого, переживать чужую судьбу, как свою.
55588. Українські народні казки 110.5 KB
  Мета: Формувати навички свідомого виразного читання вдосконалювати вміння робити аналіз прочитаного тексту розвивати мислення i звязне мовлення виховувати любов до рідної мови.
55589. Слухайте маму й татка, і буде все в порядку 48.5 KB
  Мета: ознайомити дітей з особливостями пєси; удосконалювати навички виразного читання, інсценізації пєси; розвивати уяву і фантазію, творчі здібності, навички спілкування; виховувати слухняність, повагу до близьких, взаємодопомогу.
55590. Краса люблячого серця 152 KB
  Мета: Розглянути поняття серце в різних проявах науковому духовному творчому; на основі опрацювання змісту художніх творів розширити знання дітей про хороші вчинки красиві стосунки між людьми...
55591. Путешествие по страницам любимых сказок 39 KB
  Цель: дидактическая: повторить, обобщить, систематизировать материал по теме; развивающая: развивать познавательную активность учащихся, воспитательная: прививать любовь к чтению.
55592. Знай свій рідний край 111.5 KB
  Узагальнити та систематизувати знання учнів про Україну, про назву держави, в якій вони живуть; навчати сприймати художні твори про красу рідного краю, милуватися і захоплюватися описаними та побаченими картинами природи; виховувати любов до рідного краю, рідної землі; збагачувати словниковий запас.