37734

Определение отношения теплоемкостей газов способом Дезорма и Клемана

Лабораторная работа

Физика

По определению теплоемкость 1 По первому началу термодинамики 2 теплота переданная газу; изменение внутренней энергии газа; работа совершаемая газом. Элементарная работа совершаемая газом при изменении его объема определяется 3 давление газа; ...

Русский

2013-09-25

128 KB

13 чел.

Министерство образования Российской Федерации

ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Наименование факультета – ЕНМФ

Наименование выпускающей кафедры – Общая физика

Наименование учебной дисциплины - Физика

Лабораторная работа №1-34

Наименование работы – Определение отношения теплоемкостей газов  способом Дезорма и Клемана.

Исполнитель:

Студент, группы 13А72 (_______)  Бабаев П.А.

 

подпись

(18.02.2008г)

дата

Руководитель,  (_______)  

Должность, ученая степень, звание        подпись

(18.02.2008г)

дата

Томск – 2007

Цель работы: определить отношение теплоемкостей  для воздуха.

Приборы и принадлежности: стеклянные баллоны, - образный водяной манометр, ручной насос.

КРАТКОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

Теплоемкостью называется количество теплоты, которое необходимо сообщить телу для изменения его температуры на 1 K.

По определению теплоемкость

                                                                                   (1)

По первому началу термодинамики

                                             (2)

— теплота, переданная газу; — изменение внутренней энергии газа;  — работа, совершаемая газом.

Элементарная работа, совершаемая газом при изменении его объема, определяется

          (3)

— давление газа; — изменение объема.

Теплоемкость газа равна:

    (4)

                        (4 а)

При изохорном процессе ,  , а поэтому теплоемкость газа, сохраняющего неизменным объем,

                (5)

При изобарном процессе остается неизменным давление газа, т.е. . Величину найдем, используя уравнение Менделеева — Клапейрона

Продифференцируем уравнение (6) для случая

    (6)

    (7)

Таким образом, теплоемкость газа при постоянном давлении определяется

из уравнения (4 а)

   (8)

Из уравнения (8) видно, что всегда . При этом их отношение равно показателю адиабаты.

    (9)

С помощью опыта можно определить показатель адиабаты. Он равен:

         (10)

Давление в баллоне в начальном состоянии:

Давление в баллоне в конечном состоянии:

При подставлении  и  в формулу (10) получаем, что адиабата равна:

    (11)

Таблица 1

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЫТА

№ опыта

Примечание

1

2

3

2

29,5

29,7

19,2

43,0

43,2

43,5

27,8

27,0

28,4

35,7

36,5

35,2

13,5

13,5

24,3

7,9

9,5

6,8

0,58

0,7

0,28

0,52

-0,65

Установка №2

1

2

3

4

19,9

19,5

19,5

43,0

43,2

43,5

29,4

29,5

29,5

34,4

33,8

34,3

23,1

23,7

24,0

5,0

4,3

4,8

0,22

0,18

0,20

0,20

-1,60

1

2

3

6

19,8

19,8

19,7

43,0

43,0

43,3

30,2

30,2

30,3

33,5

33,7

33,6

23,2

23,2

23,6

3,3

3,5

3,3

0,14

0,15

0,14

0,143

-1,94

1

2

3

8

19,7

19,5

19,4

43,0

43,4

43,5

30,4

30,5

30,5

33,4

33,4

33,4

23,3

23,9

24,1

3,0

2,9

2,9

0,13

0,12

0,12

0,123

-2,09

1

2

3

10

19,8

19,5

19,8

43,7

43,3

43,2

30,5

30,6

30,6

33,5

33,3

33,3

23,9

23,8

23,4

3,0

2,7

2,7

0,12

0,11

0,12

0,116

-2,15

Вывод: определила отношение теплоемкости газа способом Дезорма и Клемана. Опытным путем получила измерения, благодаря которым построила график зависимости. Через полученные точки провела прямую до пересечения с осью ординат. Точка пересечения , соответствующую процессу, происходящему бесконечно быстро, - адиабатическому. Потенциальную определила отношением ; подставила это значение в расчетную формулу и получила показание адиабаты. А так же сделала вывод, что газ либо двухатомный, либо одноатомный.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65616. Історико-демографічні процеси в італійському суспільстві XII – XVII ст.: теоретико-методологічний аспект 236.5 KB
  Для аналізу взаємодії демографічних та соціально-економічних процесів була обрана історія Італії XІІ XVII ст. Протягом цього тривалого періоду розвиток Італії радикально змінювався і був непрямолінійним. Демографічна та соціально-економічна динаміка розвитку Італії XІІ –XVII ст.
65617. МІЖЕТНІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ НАРОДІВ КРИМУ (ПОЛІТИЧНИЙ І СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТИ) 175 KB
  Перша група обумовлена складністю багатогранністю і суперечністю міжетнічної взаємодії народів Криму. У контексті Криму з його специфічною інтеграційною моделлю міжетнічної взаємодії ця проблема є досить актуальною. Малодослідженим залишається питання про форму взаємодії етносів Криму.
65618. ПОВНІ МЕТОДИ ПОШУКУ ВИВЕДЕННЯ В СИСТЕМАХ ЛОГІЧНОГО ПРОГРАМУВАННЯ 190.5 KB
  Досліджено резолюційні і парамодуляційні стратег ії лінійного типу для упорядкованих диз’юнктів що використовують ослаблений варіант правила факторизації; доведено їхню коректність і повноту. Далі вивчається так зване числення літеральних секвенцій lS модифікований випадок sS коли в антецеденті секвенцій...
65619. КОМБІНОВАНЕ ЛІКУВАННЯ УРОТЕЛІАЛЬНИХ ПУХЛИН НИРКИ 259.5 KB
  Актуальність пошуку нових методик у комплексному і комбінованому лікуванні уротеліальних пухлин нирки й особливо при метастатичних формах захворювання обумовлена невтішними результатами лікування даної категорії хворих навіть у рамках найбільших...
65620. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 265 KB
  Практичне розв’язання завдань які постали перед системою медичної освіти України потребує належної підготовки лікарів компетентність яких відповідатиме міжнародним стандартам та які здатні на високому професійноетичному рівні у складних умовах сьогодення ефективно вирішувати...
65621. ЗАСТОСУВАННЯ ЧАСТОТНО-ЧАСОВИХ МЕТОДІВ ДО ОБРОБКИ НЕСТАЦІОНАРНИХ СИГНАЛІВ В РЕАЛЬНОМУ МАСШТАБІ ЧАСУ 5.84 MB
  Робота всіх радіотехнічних пристроїв супроводжується динамічними спотвореннями при обробці сигналів з маніпуляцією параметрів або з безперервною зміною цих параметрів. Дослідженню і розробленню методів аналізу динамічних режимів кіл та перетворень нестаціонарних сигналів в динамічних колах присвячено багато робіт.
65622. ПОВІСТІ Й РОМАНИ І. С. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО: АРХЕТИПНИЙ АНАЛІЗ 149 KB
  Цей аспект його творчості довго замовчувався дослідниками. Об’єктивний аналіз написаного митцем засвідчує, що його українська сутність виявляється не лише на ідеологічному рівні, а й виринає із глибин підсвідомості. Через те він немовби зсередини бачив історію України, долю українців, душу українця.
65623. ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛІХЕНОІНДИКАЦІЇ АНТРОПОГЕННО ТРАНСФОРМОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ 297 KB
  На відміну від центральних регіонів країни на південному сході України вивченість можливості ліхеноіндикації не була реалізована повною мірою. Оскільки біоіндикаційні властивості можуть бути обмежені екологічними факторами навколишнього середовища вплив яких викликає у індикаторного...
65624. ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН НА НЕРІВНОМІРНІСТЬ ЇХНЬОГО НАВАНТАЖУВАННЯ І СТІЙКІСТЬ РУХУ АВТОМОБІЛІВ 397 KB
  Традиційні способи комплектації шин (у тому числі і здвоєних) не забезпечують необхідної довговічності під час експлуатації. На складених колесах зі здвоєними шинами утворюються потоки паразитної потужності, що циркулює у замкненому контурі й спричинює додаткові втрати на тертя між рушієм і дорогою.