37770

Розробка DLL-бібліотек

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Тема: Розробка DLL-бібліотек. Мета: навчитись створювати DLL-бібліотеки та використовувати їх в додатках, засвоїти навички експорту функцій.

Украинкский

2013-09-25

4.3 MB

1 чел.

7

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

Кафедра системного програмування

Лабораторна робота №7

з програмування

на тему:

«Розробка DLL-бібліотек»

Виконав:

Студент групи КІ-10-1

Ноль М.Г.

Перевірив:

Мостовий С.В.

Хмельницький

2011

Лабораторна робота №7

Тема: Розробка DLL-бібліотек.

Мета: навчитись створювати DLL-бібліотеки та використовувати їх в додатках, засвоїти навички експорту функцій.

Завдання

Розробити DLL-бібліотеку для виконання операцій над динамічним однозв’язним списком.

DLL-бібліотека

Project1.lpr

library project1;

{$mode objfpc}{$H+}

uses

 Classes, sysutils

 { you can add units after this };

 type vkaz=^spysok;

      spysok=record

        num:real;

        next:vkaz;

      end;

{$IFDEF WINDOWS}{$R project1.rc}{$ENDIF}

procedure add(var a,head:vkaz; D:real); export;   

begin

if a<>nil then while a^.next<>nil do a:=a^.next;

if a=nil then begin new(a); head:=a; end

else begin new(a^.next); a:=a^.next; end;

a^.num:=D;   a^.next:=nil;

end;

exports add name 'add';

procedure Free(var a:vkaz; var head:vkaz); export;    

 var temp:vkaz;

begin   a:=head;

while a<>nil do begin    temp:=a;    a:=a^.next;    dispose(temp);    end;

a:=nil; head:=nil;

end;

exports Free name 'Free';

procedure searchPos(var a:vkaz; head:vkaz; D:real; var N:integer); export;  

begin   n:=1;     a:=head;

while (a<>nil) and (a^.num<>D) do begin a:=a^.next; inc(n); end;

if a=nil then n:=0;

end;

exports searchPos name 'searchPos';

function search(var a:vkaz; head:vkaz; D:real):vkaz;

begin    a:=head;

if a<>nil then    while (a<>nil) and (D<>a^.num) do a:=a^.next;  Search:=a;

end;

Procedure DelElem(var a,head:vkaz;tmp:vkaz);

  var tempa:vkaz;

begin a:=head;

if (a<>nil) and (tmp<>nil) then

 begin  if tmp=a then begin a:=tmp^.next; dispose(tmp); head:=a; end

 else  begin  tempa:=a;

         while tempa^.next<>tmp do tempa:=tempa^.next;

         tempa^.next:=tmp^.next;  dispose(tmp);

         end;

 end;

end;

procedure DelElemZnach(var a,head:vkaz; D:real); export;

   var temp:vkaz;

begin

 if a<>nil then  begin  temp:=Search(a,head,D);

 if temp<>nil then DelElem(a,head,temp);  end;

end;

exports DelElemZnach name 'delnum';

Procedure DelElemPos(var a,head:vkaz;pos:integer); export;

   var i:integer; tmp:vkaz;

begin

if (pos>0) and (a<>nil) then

 begin  i:=1;  tmp:=head;

 while (tmp<>nil) and (i<>pos) do begin tmp:=tmp^.next; inc(i) end;

 if tmp<>nil then DelElem(a,head,tmp);  end;

end;

exports DelElemPos name 'delpos';

begin

end.      

Програма з використанням бібліотеки

Project1.lpr

program lab7;

{$mode objfpc}{$H+}

uses

 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}

 cthreads,

 {$ENDIF}{$ENDIF}

 Interfaces, // this includes the LCL widgetset

 Forms, Unit1, LResources

 { you can add units after this };

{$IFDEF WINDOWS}{$R lab7.rc}{$ENDIF}

begin

 Application.Title:='Однозвязні списки';

 {$I lab7.lrs}

 Application.Initialize;

 Application.CreateForm(TForm1, Form1);

 Application.Run;

end.

Unit1.pas

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses

 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type

 vkaz=^spysok;

 spysok=record

 num:real;

 next:vkaz;

 end;

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)

   Button1: TButton;    Button2: TButton;    Button3: TButton;

   CB1: TCheckBox;

   Edit1: TEdit;

   Label1: TLabel;    Label2: TLabel;

   Memo1: TMemo;

   R1: TRadioButton;    R2: TRadioButton;    R3: TRadioButton;    R4: TRadioButton;

   procedure Button1Click(Sender: TObject);

   procedure Button2Click(Sender: TObject);

   procedure Button3Click(Sender: TObject);

   procedure CB1Change(Sender: TObject);

   procedure Edit1Change(Sender: TObject);

   procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: char);

   procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: boolean);

   procedure FormCreate(Sender: TObject);

 private    { private declarations }

 public    { public declarations }

 end;

var  Form1: TForm1; list,head:vkaz;

implementation

procedure add(var a,head:vkaz; D:real); external 'project1.dll' name 'add';

procedure Freem(var a:vkaz; var head:vkaz);  external 'project1.dll' name 'Free';

procedure output(head:vkaz; var n:string); external 'project1.dll' name 'output';

procedure delnum(var a,head:vkaz; D:real); external 'project1.dll' name 'delnum';

procedure delhead(var a,head:vkaz; t:integer); external 'project1.dll' name 'delhead';

procedure searchPos(var a:vkaz; head:vkaz; D:real; var N:integer); external 'project1.dll' name 'searchPos';

{ TForm1 }

procedure output(head:vkaz);

begin    Form1.Memo1.Clear;

while head<>nil do

 begin Form1.Memo1.Caption:=Form1.Memo1.Caption+(FloatToStr(head^.num)+' ');

 head:=head^.next;

 end;

end;

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: boolean);

begin

 CanClose:=MessageDlg('Однозвязний список', 'Дійсно закрити?', mtConfirmation, [mbYes,mbNo], 0)=mrYes;

 Freem(list,head);

end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: char);

begin

 case Key of

   #8,'0'..'9': ;

   '-': if Edit1.Text<>'' then Key:=#0;

   ',': begin if Length(Edit1.Text)-pos('-',Edit1.Text)=0 then Key:=#0;

        if pos(',',Edit1.Text)<>0 then Key:=#0;

        end

 else Key:=#0;

 end;

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

var i,n:integer; ch:real;

begin

 ch:=StrToFloat(Edit1.Text);

 if R1.Checked then

    begin add(list,head,ch); Button2.Enabled:=True;

    ShowMessage('елемент '+FloatToStr(ch)+' додано.');

    if CB1.Checked then Button1Click(Sender); end else

 if R2.Checked then begin delnum(list,head,ch);

    ShowMessage('елемент '+FloatToStr(ch)+' видалено.');

    if CB1.Checked then Button1Click(Sender); end else

 if R3.Checked then begin i:=StrToInt(Edit1.Text); delhead(list,head,i);

    if n>0 then ShowMessage('елемент номер '+FloatToStr(i)+' видалено.');

    if CB1.Checked then Button1Click(Sender); end else

 begin searchPos(list,head,ch,n); if n=0 then ShowMessage('Елемент відсутній у списку')

 else ShowMessage('Елемент у списку номер '+IntToStr(n)); end;

 Edit1.Clear;

end;

procedure TForm1.CB1Change(Sender: TObject);

begin  if CB1.Checked then Button1Click(Sender) else Memo1.Clear;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin  output(head);

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

 Freem(list,head);  Button2.Enabled:=False;  Memo1.Clear;

end;

procedure TForm1.Edit1Change(Sender: TObject);

begin  Button3.Enabled:=not(Edit1.Text='');

end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

begin  list:=nil; head:=nil;

 Button2.Enabled:=False; Button3.Enabled:=False;

 R1.Checked:=True;

end;

initialization

 {$I unit1.lrs}

end.


Висновок.  Виконавши лабораторну роботу, я засвоїв принципи створення DLL-бібліотек, зрозумів методи імпорту та експорту процедур і функцій з бібліотек, та на прикладі перевірив їх виконання. Також було закріплено навички щодо опрацювання однозв’язних динамічних списків, а саме додавання, пошук, видалення знайденого елемента, звільнення пам’яті (очищення списку).

 


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

59833. Вибір цінностей 54 KB
  Візитна картка уроку: Не збирайте собі скарбів на землі де міль і хробацтво нівечить і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі де ні міль ані хробацтво не нівечить і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб там буде і твоє серце. Що таке скарб Що маємо на увазі під земними скарбами Що свідчить про те що вони не вічні Скарби на небі що це Чи піддаються вони таким небезпекам Чому Робота в групах.
59835. Мати берегиня родини 70 KB
  Хто ж його береже Головною берегинею родини завжди була мати її святою називали. Тарас Шевченко писав: У нашім раї на землі Нічого кращого немає Як тая мати молодая З своїм дитяточком малим
59836. Ich ab Geburt bis Abitur 49 KB
  Весь урок ведеться німецькою мовою, що відповідає вимогам міністерства освіти для 11 класу. Мова вчителя чітка, зрозуміла, ключові фрази повторюються для їх кращого розуміння. Темп уроку задовільний для того, щоб діти встигли прочитати, повторити і записати нові слова.
59837. Уведення та редагування тексту. Перевірка правопису 71 KB
  Мета уроку: Навчальна: Вдосконалити основні знання про текстовий редактор Microsoft Word та його можливості навчити вводити та редагувати текст засобами текстового процесора створювати документи за певною структурою...
59838. Філософський смисл новели Олеся Гончара: За мить щастя 41.5 KB
  І група Батьківщина політичний аспект ІІ група він сам психологічний аспект ІІІ група товариші морально-етичний аспект ІVгрупа жителі виноградного містечка морально-етичний аспект.
59840. СВІТ ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН. ВИХОВНА ГОДИНА ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 31 KB
  Разом колективно діти готують відповідь. Першим дає відповідь капітан а доповнюють чи підправляють його решта дітей. Чи повинен хлопчик пропустити вперед однокласницю якщо вони одночасно підійшли до дверей класу А в театрі А в магазині...