38140

Морально-психологічне забезпечення основних видів бою Сухопутних військ ЗС України

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Оголосити тему заняття, її актуальність та звязок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує обєктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування...

Украинкский

2013-09-27

133.5 KB

28 чел.

11

PAGE  11

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

полковник                          О.В. БОЙКО

“____” __________________ 20__ року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

для проведення семінарського заняття з навчальної дисципліни

« Морально-психологічне забезпечення військової діяльності »

Т Е М А №5: «Морально-психологічне забезпечення застосування підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України»

Заняття №4: «Морально-психологічне забезпечення основних видів бою Сухопутних військ ЗС України»

 

 Час: 2 години

Мета заняття:

1. Розкрити педагогічну характеристику соціального середовища .

2. Проаналізувати иховні функції військового середовища .

3  3. Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

до 10

2.

Основна частина

70

Заслуховування доповіді

до 10

Обговорення (відпрацювання) першого питання: «Морально-психологічне забезпечення відмобілізування військ».

15

Обговорення (відпрацювання) другого питання: «Морально-психологічне забезпечення оборони».

15

Обговорення (відпрацювання) третього питання: «Морально-психологічне забезпечення наступу».

15

Обговорення (відпрацювання) четвертого питання: «Морально-психологічне забезпечення пересування військ».

15

3.

Заключна частина

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

                    

                    

 1.  Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года. – Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. – М., 1956.

Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. – М., 1957.

Серых В.Д. Воинские ритуалы. – М., 1986.

4. «Военная психология и педагогика», под редакцией П.А. Корчемного, 1998 р.

5. www.soldiering.ru

6. www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ

7. http://psychology.net.ru

8. http://www.elective.ru/predmets/voenpsy.htm

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

Прийняти рапорт чергового навчальної групи, перевірити наявність курсантів на занятті, їх зовнішній вигляд, готовність до занять.

Оголосити тему заняття, її актуальність та зв'язок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує об'єктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування, показати шляхи оптимізація спілкування у військовому середовищі із метою якісного використання цих знань в подальшій діяльності військового керівника.

Спільне життя й діяльність людей передбачає регулювання та спрямування їхніх взаємодій. Універсальним засобом такого регулювання виступає спілкування. Через це воно є одним із центральних проблем у психологічній науці. Соціальна функція спілкування полягає в тому, що воно є засобом передавання суспільного досвіду, а його зміст спрямований на інтеграцію людей та координацію їхніх дій, вироблення спільних норм і правил поведінки та діяльності, передання наступному поколінню соціального досвіду, налагодження контактів з іншими людьми, обмін думками та почуттями тощо.

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Метою МПЗ вiдмобiлiзування та приведення у вищі ступені бойової готовності є:

 •  формування у вiйськовослужбовцiв систем моральних цінностей, моральних норм, принципів, мотивів, спонукань i прагнення досконалого опанування бойовим фахом, успішно виконувати навчально-бойовi завдання, бути готовим до дій у бойовій обстановці;
 •  підготовка свiдомостi i психіки особового складу до швидкого переключення на бойовий режим роботи, до негайного виконання бойових завдань у будь-який обстановці, розвивати у вiйськовослужбовцiв емоцiйно-психологiчну стiйкiсть, підвищувати функціональну надiйнiсть їх психіки, здатність до ефективних i адекватних дій в бойовій обстановці;
 •  формування у вiйськовослужбовцiв здатності протистояти iнформацiйно-психологiчному впливу вiрогiдного противника в загрозливий період i в ході бойових дій;
 •  формування глибокого розуміння військовослужбовцями, населенням України необхiдностi вiйськовоi служби, забезпечення безпеки нашої країни, створення сучасних боєздатних i боєготових Збройних Сил;
 •  створення i підтримання у військах здорової моpально-психологiчної обстановки, високого рівня органiзованостi, порядку i дисципліни.

Основними завданнями МПЗ є: перевід свідомості військовослужбовців з мирного на воєнний лад, усвідомлення особовим складом всієї складності воєнно-політичної обстановки, формування психологічного настрою на реальності загрози Батьківщині, внутрішньої мобілізованості всіх сил, впевненості особового складу в бойових можливостях техніки та озброєння, посилення почуття бойової пильності.

Інформаційно-пропагандистське забезпечення спрямовується на роз’яснення воєнно-політичної обстановки, формування у військовослужбовців переконаності в необхідності збройного захисту. Забезпечується ефективна робота довідково-інформаційних центрів на пунктах прийому особового складу, передбачається розгортання на пунктах прийому особового складу та техніки польових комплектів наочної агітації та польових автоклубів, оперативно інформуються призвані із запасу про воєнно-політичну обстановку та завдання, що стоять перед підрозділами. Відстежується динаміка суспільно-політичної обстановки в регіоні; налагоджується плідна співпраця з місцевими органами влади та патріотичними громадськими організаціями з метою використання місцевих засобів масової інформації в інтересах військ.

Психологічне забезпечення спрямовується на прискорення відновлення бойових якостей та навичок військовослужбовців; формування злагоджених та боєздатних екіпажів, підрозділів та частин. З цією метою командирам підрозділів всіх рівнів надається допомога щодо правильної оцінки морально-психологічного стану підлеглих, вміння оперативно та ефективно впливати на нього; без послаблень, в повному обсязі та творчо організовувати спеціальну та цільову психологічну підготовку під час проведення бойового злагодження.

Воєнно-соціальна робота спрямовується на забезпечення соціальних умов для виконання особовим складом бойових завдань, формування  бойових товариських стосунків у відділеннях, взводах, ротах; формування поваги до командирів та начальників. У роботі із сім’ями військовослужбовців проводяться заходи щодо роз’яснення обстановки та евакуації згідно із раніше затвердженим планом.

Культурно-виховна робота спрямовується на мобілізацію особового складу на виконання бойових завдань, задоволення їх духовних потреб.

Заходи інформаційно-психологічної протидії спрямовуються на недопущення негативного впливу противника та деструктивних сил суспільства на військовослужбовців. Для цього налагоджується чітка система оперативного воєнно-політичного та бойового інформування; встановлюється тісний зв’язок з органами місцевої влади, МВС, СБУ з метою виявлення та оперативного перекриття каналів ворожого інформаційно-психологічного впливу.

Основні завдання морально-психологічного забезпечення маршу

Марш являє собою організоване пересування підрозділів з одного району в інший з метою своєчасного зосередження їх у зазначеному районі, в зазначений строк і в повній готовності до виконання бойових задач.

Досвід сучасних збройних конфліктів свідчить про підвищення ролі маршу, вимог до нього. Це обумовлено певними факторами:

- по-перше, при здійсненні маршу підрозділи повинні бути завжди готовими до ведення активних бойових дій;

- по-друге, війська здійснюють марш виключно на бойовій техніці, вони спроможні пересуватись швидко і на велику відстань;

- по-третє, під час пересування проти військ противник активно використовує авіацію і високоточну зброю. Пересування частин знаходиться під безперервним контролем космічної, авіаційної, радіотехнічної розвідки противника, дій диверсійно-розвідувальних груп;

- по-четверте, маршрути пересування військ, частин, підрозділів можуть знаходитись у районах криміногенної небезпеки, напруженої соціально-політичної обстановки, у регіонах збудженого морально-психологічного стану населення, національних меншин, проходити через райони великого інформаційно-психологічного впливу противника. Під час планування пересування виникає необхідність враховувати такі особливості, як марш у районах розташування АЕС, хімічних об'єктів, об'єктів, які знаходяться під захистом міжнародного гуманітарного права.

Морально-психологічне забезпечення маршу здійснюється з урахуванням:

 •  бойового завдання;
 •  конкретних умов морально-психологічної, соціально-політичної обстановки у регіоні, через який пересуваються війська;
 •  морально-психологічного стану особового складу;
 •  характеру вогневого впливу противника;
 •  характеру місцевості та терміну часу.

Морально-психологічне забезпечення маршу спрямовується на:

 •  своєчасне прибуття в зазначений район, готовність до розгортання у бойовий порядок і готовність успішно вести бій;
 •  роз'яснення особовому складу характеру маршрутів, особливостей морально-психологічної, соціально-політичної, релігійної і криміногенної обстановки у районах, через які пересуваються війська, роз'яснення заходів безпеки, захисту від впливу авіації противника, його високоточної зброї;
 •  роз'яснення завдань маршу, мобілізацію військовослужбовців, особливо водіїв, на якісну підготовку бойової техніки та озброєння до маршу;
 •  чітке виконання дисципліни маршу і організованості, заходів маскування, сигналів управління;
 •  підтримання постійної високої бойової готовності до можливого нападу противника і відбиття його ударів, до сміливих та рішучих дій щодо знищення противника у зустрічному бою;
 •  прийняття необхідних заходів для своєчасного харчування і відпочинку особового складу під час маршу, збереження його моральних і фізичних сил;
 •  надання особливої уваги виховній роботі з особовим складом підрозділів протиповітряної оборони, розвідки, загону забезпечення руху, комендантської служби, підготовці механіків-водіїв до нічного маршу.

У період підготовки до маршу:

 •  визначається мета і завдання МПЗ маршу і зустрічного бою, проводиться інструктаж офіцерів і посадових осіб з питань реалізації МПЗ маршу;
 •  організується оперативне, бойове, суспільно-політичне інформування особового складу, офіцерів штабу , служб, до проведення інформування залучається керівний склад;
 •  планується і організується психологічна підготовка всіх категорій особового складу до маршу, звертається увага на спеціальну і цільову психологічну підготовку водіїв, фахівців підрозділів ППО, розвідки, бойової охорони;
 •  сумісно з технічною службою плануються і проводяться технічні інформації, інструктажі, обмін досвідом, гуманітарний час з метою запобігання аварій і катастроф з бойовою технікою і озброєнням;
 •  готуються до практичної діяльності та проводять тренування екіпажі пунктів психологічної допомоги і реабілітації;
 •  виховна робота спрямовується на глибоке усвідомлення кожним військовослужбовцем справедливого характеру бойових дій;
 •  здійснюється військово-патріотичне виховання з метою формування вірності Військовій присязі, обов’язку, військовому товариству, бойовим традиціям ЗС, народу;
 •  доводяться до особового складу соціально-правові гарантії держави в разі поранення чи загибелі військовослужбовця;
 •  організується протидія інформаційному впливу противника, своєчасне його виявлення і роз'яснення особовому складу цілей, форм та методів цього впливу.

Під час маршу:

 •  оперативно доводяться до військовослужбовців зміни в о6становці;
 •  нарощується робота щодо пропаганди бойового досвіду;
 •  вивчається противник, його сильні та слабкі сторони;
 •  здійснюється контроль системи інформаційного забезпечення особового складу;
 •  контролюється порядок харчування особового складу під час маршу і відпочинку водіїв, механіків-водіїв;
 •  забезпечується проведення заходів культурно-виховної роботи за допомогою автоклубів, інших технічних засобів;
 •  проводиться вивчення настроїв особового складу, експрес-оцінка морально-психологічного стану особового складу.

Найбільш оперативними, дієвими формами МПЗ маршу, виходячи із досвіду бойових дій, є:

 •  короткі наради з вивчення вимог наказу на марш з офіцерами і сержантами;
 •  висвітлення різними засобами (листівки, звернення) досвіду здійснення маршу під час війни, збройних конфліктів, тактичних навчань;
 •  організація виступу перед особовим складом досвідчених фахівців, водіїв високого класу, учасників бойових дій;
 •  системне і своєчасне оперативне інструктування усіх категорій особового складу;
 •  розподіл та розміщення у кожній колоні бойової техніки досвідчених фахівців з бойової та транспортної техніки;
 •  участь у комплексній перевірці готовності до маршу;
 •  інструктування фахівців пересувних пунктів психологічної допомоги;
 •  проведення індивідуальних та колективних бесід з особовим складом стосовно цілей, завдань і особливостей маршу, можливого вогневого та інформаційно-психологічного впливу противника;
 •  вивчення пам’яток водіями, механіками-водіями тощо;
 •  проведення занять щодо вивчення особливостей водіння вночі, навчання водіїв, механіків-водіїв методам аутотренінгу, саморегуляції, вольової мобілізації;
 •  при можливості проведення мітингів, зустрічей з місцевим населенням, зборів особового складу;
 •  проведення заходів душпастирської роботи;
 •  надання психологічної допомоги окремим воїнам, проведення заходів психодіагностики і психокорекції;
 •  проведення роботи з військовослужбовцями щодо підвищення їх психологічної стійкості та готовності до подолання бойових психічних травм, бойового стресу;
 •  застосування заходів прискорення адаптації військовослужбовців до умов маршу, можливих екстремальних ситуацій.  

Заходи проводяться з урахуванням категорій військовослужбовців і їх військового фаху (з офіцерами, активом, з водіями, іншими категоріями військовослужбовців).

Результатом МПЗ маршу в бойовій обстановці повинно бути своєчасне прибуття підрозділу у визначений район у повній морально-психологічній готовності до активних бойових дій.

Підвищенню ефективності морально-психологічного забезпечення маршу сприяють оперативність і цілеспрямованість кожного заходу, підбір і розстановка бойового активу, вміле керівництво ним.

Основні завдання морально-психологічного забезпечення

оборонного бою

Метою оборони є відбиття наступу противника, нанесення йому значних втрат, утримання важливих районів, рубежів, об'єктів місцевості, створення умов для переходу до рішучого наступу.

Головні зусилля МПЗ зосереджуються на формуванні та підтримці морально-психологічної готовності, здатності особового складу військових частин і підрозділів відбити атаки противника, перехопленні й утриманні морально-психологічної переваги над ним, створенні умов завдання поразки його угрупованням.

МПЗ оборони має свої особливості, які витікають з її мети та основного завдання.

Головною метою МПЗ бойових дій в обороні є : формування та підтримка у особового складу військ та органів управління високого морально-психологічного стану, що в системі всіх видів забезпечення військ створить необхідні умови для ефективного виконання бойових завдань.

Морально-психологічні заходи в обороні мають забезпечити:

 •  мобілізацію особового складу частин і підрозділів на відбиття нападу противника;
 •  підтримання високої морально-психічної стійкості особового складу в умовах застосування противником ЗМУ та інших сучасних видів зброї;
 •  мобілізацію зусиль особового складу на створення в стислі терміни надійної оборони, ефективної системи вогню і загороджень, інженерне обладнання району оборони, проведення заходів щодо маскування;
 •  роз'яснення військовослужбовцям завдань щодо нанесення поразки противнику на різних етапах ведення оборонних бойових дій;
 •  підтримання у особового складу мужності, завзятості й міцної дисципліни;
 •  свідоме виконання завдань оборонного бою в будь-яких умовах бойової обстановки;
 •  підсилення морально-психологічного впливу на особовий склад частин і підрозділів, які діють на найважливіших напрямках оборони;
 •  вивчення сильних і слабких боків противника та роз'яснення їх особовому складу;
 •  проведення цілеспрямованої роботи з військовослужбовцями, які створюють другий ешелон і резерв, з метою їх підготовки до рішучих дій по знищенню угруповань противника, що вклинились або прорвались в оборону наших військ;
 •  створення високого наступального настрою у військовослужбовців, які беруть участь у контратаках, відновленні позицій на найважливіших напрямках тощо.

Основними напрямами МПЗ оборони, виходячи із сукупності чинників і особливостей оборонного бою, можуть бути такі:

 •  формування й підтримання постійної морально-психологічної стійкості та готовності військовослужбовців до виконання завдань оборонного бою;
 •  нарощування морально-психологічного потенціалу особового складу;
 •  перехоплення та утримання морально-психологічної ініціативи у першому ешелоні військ на напрямку головного удару;
 •  забезпечення психологічної готовності щодо утримання рубежу оборони, рішучих дій при проведенні контратак та вирішенні інших завдань.

Систему МПЗ оборонного бою складає сукупність функціонально пов’язаних сил і засобів, технологій і методик впливу на свідомість і поведінку військовослужбовців, захисту їх психологічних (психо-фізіологічних) властивостей, реабілітації психотравмованих, які забезпечують реалізацію морально-психологічного потенціалу військ під час бою.

Основні завдання МПЗ оборонного бою:

 1.  досягнення морально-психологічної переваги над противником;
 2.  приведення змісту, форм та методів (технологій) МПЗ у відповідність до вимог бойової обстановки, що склалася;
 3.  підтримання правопорядку і військової дисципліни у військах під час підготовки та проведення оборонної операції, забезпечення дотримання норм міжнародного гуманітарного права;
 4.  забезпечення психологічної стійкості особового складу, формування його прагнення до рішучих, ініціативних дій;
 5.  надійний захист військ і населення країни від інформаційно-психологічного впливу противника;
 6.  створення позитивних соціально-політичних умов бойового застосування військ.

Успішне вирішення завдань оборонних бойових дій неможливе без добре продуманої, цілеспрямованої, ретельно спланованої системи заходів морально-психологічного забезпечення, основи якої необхідно закладати ще в мирний час, у ході вирішення завдань підготовки військ в умовах мирного часу.

Будучи невід’ємною складовою частиною підготовки та ведення бойових дій в обороні, морально-психологічне забезпечення сприяє успішному виконанню бойових завдань, що стоять перед військами, мобілізації особового складу на активні та рішучі дії.

Основні завдання морально-психологічного забезпечення

наступального бою

Досвід свідчить про те, що найкращим рішенням завдань оборонного бою є організація та здійснення наступу на противника. Але наступ є дуже складним, і тому до його проведення потрібна ретельна й всебічна підготовка.

Під час підготовки й ведення наступу основні зусилля МПЗ зосереджуються на таких напрямах роботи:

 •  формування та підтримка високої морально-психологічної готовності до виконання завдань наступу особовим складом підрозділів, його бойової активності;
 •  створення високого наступального пориву особового складу;
 •  досягнення та утримання морально-психологічної переваги над противником, максимальне його морально-психологічне придушення;
 •  відновлення та підтримання високого наступального духу воїнів;
 •  їх мобілізація на рішучі, ініціативні дії по знищенню противника, з урахуванням його слабких боків;
 •  забезпечення безперервності морально-психологічного впливу на особовий склад частин і підрозділів, досягнення стійкості управління системою МПЗ на напрямку виконання найважливіших завдань;
 •  виявлення об'єктів ефективного інформаційно-психологічного впливу на війська противника;
 •  підтримання високого бойового духу в особового складу, який виконує завдання в першому ешелоні, резерві, розвідці, передовому загоні.

Отже, особливої уваги потребують ті частини й підрозділи, які виконують завдання з метою прориву переднього краю противника, форсування водних перешкод, оволодіння населеними пунктами. Під час наступу може виникнути необхідність посилення морально-психологічної підтримки тих частин і підрозділів, які оточують противника; готуються до вводу в бій, виконують завдання окремо від основних сил.

Під час дій підрозділів і частин у складі тактичних повітряних десантів морально-психологічний вплив спрямовується на підтримання в особового складу почуття високої відповідальності, ініціативи, мобілізацію його на енергійні та завзяті дії в тилу противника, захоплення й утримання найважливіших рубежів і об'єктів. Виходячи з цих основних напрямів МПЗ наступального бою, формуються і завдання МПЗ на наступ, а саме:

 •  організація оперативно-бойового інформування;
 •  роз'яснення звернень командування до особового складу, бойових завдань на наступальний бій;
 •  планування і проведення спеціальної та цільової психологічної підготовки, особливо молодих солдатів, залучення для цього військовослужбовців, які мають бойовий досвід;
 •  організація пропагування бойового досвіду військовослужбовців і підрозділів, що відзначились у боях;
 •  проведення заходів з вивчення дій противника, бойових можливостей і слабких боків його техніки та озброєння;
 •  організація та проведення заходів правової роботи, спрямованих на укріплення єдиноначальності, безумовне виконання наказів командирів;
 •  організація взаємодії з органами з гуманітарних питань частин підсилення, сусідів, планування та проведення з ними спільних заходів з урахуванням їх бойового досвіду;
 •  проведення роботи з протидії впливу матеріалів листівок та інших пропагандистських матеріалів противника, викриття і показу їх дійсного підривного змісту й смислу;
 •  забезпечення об'єктивної оцінки МПС особового складу перед боєм, врахування його під час планування і ведення, безперервний аналіз морально-психологічної обстановки;
 •  забезпечення всіма формами культурно-виховної роботи відпочинку особового складу перед наступом, зняття та послаблення напруги, підвищення морально-психологічної переваги над ворогом;
 •  організація та проведення певної роботи з метою навчання військовослужбовців навичкам зняття стресового стану, саморегуляції та вольової мобілізації;
 •  підтримка настанови на безумовне виконання бойового завдання, підвищення настрою;
 •  проведення заходів щодо прогнозування можливих психічних втрат, підготовка до роботи в умовах наступального бою пунктів психологічної реабілітації;
 •  підсилення контролю за станом втоми особового складу в бою;
 •  проведення напередодні бою мітингів і зборів особового складу, зустріч з учасниками бойових дій.

Основними цілями МПЗ в основних видах бойових дій є:

 •  досягнення високої бойової активності особового складу підрозділів і частин, його спроможності витримувати нервово-психічні й фізичні перевантаження, зберігати боєздатність в умовах дій стрес-факторів сучасного бою;
 •  мобілізація військовослужбовців на виконання конкретних бойових завдань, формування свідомого ставлення до них, прогнозування динаміки МПС особового складу підрозділів і частин, збереження його стійкості та керованості;
 •  зрив психологічних операцій противника, прогнозування і профілактика його негативного інформаційно-психологічного впливу;
 •  організація комплексного захисту духовних, моральних, психічних, психофізіологічних, фізичних якостей військовослужбовців, їх своєчасної психологічної допомоги, реабілітація та їх корекція.

Розробив:

“____”______________20_____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

8169. Особа, суспільство, держава 31 KB
  Тема уроку. Особа, суспільство, держава. Мета: Навчити ліцеїстів розрізняти поняття людина, індивід, особистість, особа, громадянин. розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання...
8170. Громадянство. Правова і соціальна держава 27 KB
  Тема уроку. Громадянство. Правова і соціальна держава. Мета уроку: визначити поняття громадянство, правова і соціальна держава розвивати вміння висловлювати власне ставлення до проблеми виховувати почуття правової свідомості. Обладнання: Дош...
8171. Культура Гетьманщини 15.54 KB
  Культура Гетьманщини 1648 pp. - період гетьманської держави, її очолюють високоосвічені, європейського рівня політичні й громадські діячі: П. Сагайдачний, Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа. Вони докладають великих зусиль і кош...
8172. Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури 15.29 KB
  Феофан Прокопович - видатний діяч просвітництва і культури Феофан Прокопович народився в Києві 1677 р. Рано втратив рідних, жив під опікою дядька, професора і ректора Києво-Могилянської академії. Дядько рано віддав хлопчика на навчання до Акаде...
8173. Козацькі Літописи 18.81 KB
  Козацькі Літописи Історії Запорозької Січі присвячено численні розвідки - від суто популяризаторських до капітальних праць. Різними дослідниками це явище висвітлюється по-різному: і як цілісний процес, і як окремі його складові чи персонали. Пр...
8174. Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії 18.05 KB
  Вплив української культури на розвиток культурних процесів Росії У козацьку добу Україна посідала чільне місце серед держав Східної Європи. Чигирин став центром, куди приїздили для політичних і ділових контактів посли Молдавії, Швеції, Валахії, Поль...
8175. Українське бароко 15.85 KB
  Українське бароко У другій половині XVII ст. в Україні поширюється стиль бароко, що став цілісною художньою системою, під впливом якої розвивалися всі види і жанри мистецтва. У його рамках розвивались ідейно-стильові тенденції: офіційне аристократич...
8176. Григорій Сковорода - просвітитель, філософ, поет 15.27 KB
  Григорій Сковорода - просвітитель, філософ, поет Григорій Сковорода (1722-1794) - самобутній український мислитель. Син козака з Лівобережжя, він здобув освіту в Києво-Могилянській академії, працював викладачем у Переяславському та Харківському коле...
8177. Початки українського театрального мистецтва 15.3 KB
  Початки українського театрального мистецтва Витоки театрального мистецтва України сягають княжої доби, коли мандрівні актори-скоморохи розважали народ своїми дійствами - танцями, піснями, завжди доречними та актуальними. У середині XVIст....