38152

Керівні документи з питань організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Моральнопсихологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби Заняття №3: Керівні документи з питань організації та проведення заходів моральнопсихологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах Час: 4 години Мета заняття: 1. ОСНОВНА ЧАСТИНА: Завдання та алгоритм роботи посадових осіб військових частин...

Украинкский

2013-09-27

132.5 KB

4 чел.

11

PAGE  11

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ

полковник                           О.В. БОЙКО

“____” __________________ 20__ року

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття з навчальної дисципліни

«Морально-психологічне забезпечення військової діяльності»

Тема№12: «Морально-психологічне забезпечення адаптації військовослужбовців до умов військової служби»

Заняття №3: «Керівні документи з питань організації та проведення заходів морально-психологічного забезпечення адаптації молодого поповнення у військах»

Час: 4 години

Мета заняття:

1. Закріпити знання, одержані курсантами (студентами) в процесі самостійної роботи над навчальною, методичною і науковою літературою;

2. Сформувати у курсантів навички пошуку, узагальнення, критичного аналізу навча1льного матеріалу, вміння висувати і захищати свої погляди з питань, що розглядаються;

3. Формувати у курсантів риси, необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;

4. Формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ

Час

(хв.)

1.

Вступна частина

до 10

2.

Основна частина

160

Обговорення питання №1 “Вивчення керівних документів щодо адаптації військовослужбовців до військової служби”.

80

Обговорення питання №2 “Відпрацювання плануючої та звітної документації з питань адаптації військовослужбовців в підрозділі”.

80

3.

Заключна частина

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 1.  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2002. – 250 с.
 2.  Караяни А.Г. Прикладная военная психология. – СПб.,2006. – 471с.
 3.  Психология и педагогика. Военная психология / Под ред. А.Г. Маклакова. – СПб.: Питер, 2004. – 464с. (Серия «Учебник для вузов»).
 4.  Военная психология и педагогіка / Под редакцией А.В. Барабанщикова, 1986.
 5.  «Основы военной психологии и педагогики / Под редакцией А.В. Барабанщикова, 1981 р.
 6.  «Военная психология и педагогика» / Под редакцией П.А. Корчемного, 1998.
 7.  Наказ Міністра оборони України від 18.04.2000 № 105 «Про затвердження Інструкції про організацію вартової служби у Збройних Силах України».
 8.  Наказ командувача військ ЗахОК 2003 року №162 «Про морально-психологічне забезпечення виконання завдань вартової служби у військах Західного оперативного командування».

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук, Інтернет (за потребою)

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

Прийняти рапорт чергового навчальної групи, перевірити наявність курсантів на занятті, їх зовнішній вигляд, готовність до занять.

Оголосити тему заняття, її актуальність та зв'язок з іншими темами, мету та навчальні питання, які будуть розглянуті. Особливу увагу на занятті необхідно звернути на те, що існує об'єктивна потреба в оволодінні всім офіцерським складом загальними поняттями про психологію спілкування у військовому колективі, а також розкрити сутність, функції та структура спілкування, показати шляхи оптимізація спілкування у військовому середовищі із метою якісного використання цих знань в подальшій діяльності військового керівника

Вивчення соціально-психологічних явищ і процесів у військових колективах - один з найбільш складних і відповідальних напрямів діяльності командира підрозділу, органів по роботі з особовим складом. Формування здорового морально-психологічного клімату у військових колективах, підтримання статутного порядку і дисципліни, правильно організована індивідуальна виховна робота з особовим складом - головні чинники профілактики злочинів і подій. У військових колективах командир спільно з офіцерами гуманітарних структур повинен вирішувати завдання діагностики, корекції і формування їх соціально-психологічних характеристик. Головною метою його роботи є оптимізація спільної військової діяльності, міжособистісних взаємин, а також морально-психологічного стану окремих військовослужбовців. Тільки у тісній взаємодії командирів підрозділів з офіцерами з гуманітарних питань, з медичними працівниками можливе вирішення завдань, що стоять перед нами.

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Завдання та алгоритм роботи посадових осіб військових частин, установ:

З виданням Указу Президента України та наказу Міністра оборони України “Про звільнення в запас військовослужбовців та черговий призов громадян на строкову військову службу” необхідно:

1) Визначити конкретні завдання посадовим особам щодо організації морально-психологічного забезпечення виконання заходів звільнення військовослужбовців строкової служби та призову молодого поповнення, організувати підготовку учбово-матеріальної бази, наочної агітації, медичного, речового та продовольчого забезпечення молодих солдатів, організації навчального процесу.

2) Відпрацювати “План основних заходів на період підготовки та проведення звільнення у запас військовослужбовців, прийому та адаптації молодого поповнення, випускників навчальних підрозділів” в якому окремим розділом визначити заходи морально-психологічного забезпечення.

3) Провести відбір посадових осіб до складу адміністрації зборів молодого поповнення, команд для отримання та супроводу молодого поповнення з військових комісаріатів до військових частин, комісії професійно-психологічного відбору, з виданням відповідного наказу командира частини. До складу адміністрації, команд включити найбільш підготовлених, вимогливих і бездоганних офіцерів, прапорщиків та сержантів, які мають досвід роботи з особовим складом. Підготувати та провести триденний методичний збір з адміністраціями молодого поповнення, інструктивно-методичні заняття зі складом команд.

4) Визначити приміщення для молодого поповнення у з'єднаннях та частинах, привести їх у відповідність до вимог статуту внутрішньої служби ЗС України. Народознавчі світлиці оформити з дотриманням вимог керівних документів.

5) З числа найбільш підготовлених та досвідчених командирів підрозділів, офіцерів штабів, начальників родів військ та служб, офіцерів органів гуманітарних питань, фахівців з медичної служби, створити комісію професійно-психологічного відбору з'єднання (частини) для здійснення розподілу молодого поповнення по підрозділах та спеціальностях, яка відпрацьовує та затверджує план проведення професійно-психологічного відбору.

В день прибуття молоді до частини необхідно:

1) Провести зустріч молодого поповнення на вокзалі та перевезення його у частину.

2) Організувати урочисту зустріч молоді особовим складом частини.

3) Розмістити поповнення у приміщеннях відведених для зборів та ізольованих від інших підрозділів, організувати харчування та відпочинок.

4) Здійснити санітарну обробку та переодягнення молоді у військову форму одягу (якщо не переодягнені). Навчити молодих солдатів правилам догляду за обмундируванням та взуттям, прасуванню, користуванню онучами, розповісти про основні правила гігієни.

5) Визначити кожному солдату його місце в казармі, їдальні, строю, клубі.

6) Розповісти про основи військової ввічливості, порядок звернення військовослужбовців один до одного, основні заходи безпеки.

7) Довести до молодого поповнення порядок відправки поштової кореспонденції, поштову адресу, телефон частини з міжміським кодом.

8) Особисті речі надіслати за вказаними новачками адресами.

9) Забезпечити молоде поповнення періодичними виданнями та технічними засобами виховання.

10) Направити до медичного пункту призовників, які заявили скарги на стан здоров'я.

На другий день перебування у частині необхідно:

1) Організувати заходи первинного вивчення молоді:

індивідуальні бесіди про ставлення до військової служби, настрої, плани (психолог, заступник командира частини з гуманітарних питань, інші офіцери апарату гуманітарних питань за його дорученням);

аналіз документів що надійшли з призовниками.

2) Організувати зустріч молодого поповнення з начальниками служб частини.

3) Провести відвідування кімнати історії частини. Ознайомити молоде поповнення з командирами, історією, бойовим шляхом, традиціями та розташуванням частини.

4) Довести молодим солдатам під розпис вимоги законодавства України про відповідальність за скоєння військових та загально кримінальних злочинів, роз'яснити їм основні вимоги статутів Збройних Сил, заходи безпеки у всіх видах життєдіяльності військ, порядок подальших дій, основи проходження військової служби.

З перших днів перебування у частині до дня прийняття Військової присяги. Цей період найважливіший і найвідповідальніший у роботі щодо формування статутних відносин між військовослужбовцями, профілактики нестатутних взаємин. Головне завдання - забезпечити безболісне входження молодих воїнів у військове середовище .

1) З метою удосконалення початкової військової підготовки молодого поповнення організувати заняття з гуманітарної, стройової, фізичної вогневої підготовки, статутів, вивчення вимог законів України з військових питань, у т.ч. за участю керівного складу, начальників служб частини.

2) Провести поглиблене медичне обстеження, щеплення. Визначити військовослужбовців з фізичними вадами, прийняти їх на динамічне спостереження фахівцями медичної служби.

Всі військовослужбовці, які висловили скарги на стан здоров’я, проходять консультацію у лікарів – спеціалістів, а при необхідності направляються на стаціонарне лікування в медичні заклади для прийняття експертного рішення.

3) Вивчити розпорядок дня, загальні обов'язки військовослужбовців, текст Військової присяги.

4) Провести стрільби зі стрілецької зброї.

5) Організувати фотографування та заведення “Особових справ” на кожного молодого солдата.

6) Організувати навчання практиці виконання обов'язків днювального роти.

7) Роз'яснити порядок поведінки військовослужбовця у випадку приниження його честі та гідності.

8) Організувати всебічне вивчення індивідуальних соціально-психологічних якостей молодих солдатів. Його проводити з використання наступних методів та методик психологічного вивчення:

індивідуальної ознайомлювальної бесіди з уточненням соціально-демографічних відомостей;

психологічного аналізу (вивчення) документів, що характеризують особистість;

спостереження;

тестування за методиками “Прогноз” (особливу увагу звернути на відповіді на запитання №№ 27, 41, 45, 51, 65, 69, 73), Методикою визначення ризику суїциду, СЗЧ- 3;

узагальнення незалежних характеристик.

Результати вивчення довести до командира частини та командирів підрозділів, занести у “Особову справу військовослужбовця”.

9) Визначити військовослужбовців "групи ризику", підготувати рекомендації командирам підрозділів з організації індивідуальної профілактичної роботи з ними.

10) Підготувати рекомендації командирам (начальникам), штабам щодо розподілу молоді за спеціальністю та підрозділами, допуску до несення вартової служби.

11) Провести розподіл молодого поповнення за підрозділами та спеціальностями з урахуванням рівня освіти, фаху до призову, стану здоров'я, психологічних якостей. Скласти якісну характеристику молодого поповнення.

12)  Організувати листування з рідними та близькими молодих солдатів.

Підготовка та приведення молодого поповнення до Військової присяги.

1) У підготовчий період:

роз'яснити значення Військової присяги, обов'язків які вона накладає на військовослужбовця;

перевірити знання молоддю Військової присяги, роз'яснити порядок проведення ритуалу;

запросити на урочисту церемонію батьків, представників державних та громадських організацій;

провести опитування молодих солдатів з метою виявлення тих, хто з різних причин не може, або висловлює небажання прийняти Військову присягу, по кожному випадку ретельно розібратись з причинами, організувати роботу щодо роз'яснення законодавства України з цих питань.

2) У день складання Військової присяги:

організувати зустріч командира частини та його заступників з батьками молодих солдатів, розповісти їм про особливості служби, оголосити під запис адресу частини і телефони командира та його заступника з гуманітарних питань;

ритуал складання Військової присяги провести у святковий, урочистій обстановці;

сфотографувати кожного солдата, в подальшому вручити йому це пам'ятне фото;

організувати святковий обід;

надати звільнення за межі частини усім солдатам, до яких приїхали родичі, а рештою організувати екскурсії, відвідування театру, кіно, історичних  місць;

оформити запис про прийняття Військової присяги у військових квитках.

На початковому етапі служби молодих солдатів: з першого дня перебування у штатному підрозділі до кінця першого місяця.

1) Організувати урочистий прийом молодого поповнення у штатні підрозділи, спланувати і провести тематичний вечір “Відрекомендовуюсь колективу”.

2) Довести до молодих солдатів завдання, які стоять перед підрозділом.

3) Визначити кожному солдату його місце у відповідності до штату у строю, спальному приміщенні, їдальні, клубі.

4) Написати батькам новачків листи про їхнє прибуття та перші дні служби у підрозділі.

5) Надати допомогу молодим солдатам у прийомі техніки та озброєння, закріпити за молоддю найбільш підготовлених та авторитетних співслужбовців.

6) Організувати вивчення посадових обов'язків кожним солдатом.

7) Забезпечити рівномірність розподілу нарядів, робіт, дотримання графіку прибирання приміщень та території.

8) Організувати проведення індивідуальних бесід офіцерами і прапорщиками підрозділів з кожним молодим солдатом, спостереження за їх поведінкою з метою виявлення адаптаційних проблем, здійснити у разі необхідності заходи психологічної допомоги.

9) Проводити заходи індивідуальної профілактичної роботи з військовослужбовцями "групи ризику".

10) Організувати індивідуальне психологічне вивчення кожного солдата посадовими особами підрозділу, оформлення "Особової справи".

11) Провести опитування молодих військовослужбовців за опитувальником “Адаптація”, вивчити хід адаптації молоді до умов військової служби у складі штатних підрозділів. Всі результати опитувань та підсумки вивчення з відповідними рекомендаціями доводити до командирів підрозділів, відображати у “Особових справах” молодих солдатів.

На етапі активного оволодіння бойовою спеціальністю та зміцнення внутрішньо колективних зв'язків (перший період служби).

1) Командирам підрозділів, їх заступникам з гуманітарних питань проводити індивідуальні бесіди з кожним молодим солдатом про хід адаптації, настрої, труднощі та проблеми (щомісяця).

2). Проаналізувати особисту дисциплінованість молодих солдатів.

3) Проводити подальше вивчення молоді у відповідності до "Особової справи".

4) За підсумками періоду навчання відпрацювати службову характеристику на кожного солдата.

5) Скласти на кожного з них психологічну характеристику (характеристику особистості).

6) Провести соціометричне вивчення внутрішньо-колективних зв'язків та стосунків у підрозділах, за його результатами вжити організаційні та психокорекційні заходи.

7) Провести опитування за анкетою “”Адаптація” та "Самовільне залишення частини" (СЗЧ-3).

8) Узагальнити результати спостережень, дисциплінарної практики, листування з батьками молодих солдатів, висновки про хід адаптації молоді до армійських умов та моральну атмосферу у її середовищі. При необхідності вжити корекційні заходи.

9) За результатами контролю за ходом адаптації молодого поповнення підготувати доповідь і пропозиції командиру частини, методичні рекомендації командирам підрозділів.

Важливим напрямком роботи є подолання конфліктів у процесі адаптації молодих військовослужбовців.

Організувати постійний контроль за військовослужбовцями, яким властива підвищена конфліктність (за результатом спостережень, проведенням індивідуальних бесід).

Аналізувати звернення військовослужбовців до командира частини, його заступника з гуманітарних питань "Телефоном довіри", "Поштою командира", під час проведення вечорів запитань та відповідей, інформацію, отриману від батьків при відвідуванні частини, інші скарги та заяви, що надійшли від особового складу.

У разі виявлення конфлікту вивчити його суть та добиватися його подолання.

Провести заняття з молодими солдатами про дії у випадку включення у конфлікт або конфліктну ситуацію, шляхи їх подолання.

Визначити порядок інформування керівного складу частини про реальний стан справ у підрозділах.

Індивідуальна профілактична робота з кожним військовослужбовцем доповнюється комплексом заходів виховного характеру. В підрозділі проводяться збори військовослужбовців, тематичні вечори, присвячені найкращим воїнам, зустрічі з працівниками прокуратури, військового суду, диспути, доводиться відповідальність військовослужбовців за скоєння військових злочинів.

Яка ж інформація і кому надається про хід адаптації молодого поповнення.

За підсумками вивчення молодого поповнення у частинах (установах) проводиться аналіз його соціально-психологічних якостей, який у письмовому вигляді подається на розгляд відповідним командирам (начальникам) і з висновками і вказівками доводиться до підпорядкованих військ.

В аналізі соціально-психологічних якостей молодого поповнення (донесенні про підсумки вивчення соціально-психологічних якостей молодого поповнення) відображається:

 •  соціальні дані молодого поповнення та тенденції їх змін;
 •  стан здоров’я, загальна фізична підготовленість та підсумки психологічних та медичних обстежень молоді фахівцями військово-медичних закладів;
 •  освітній рівень молодого поповнення та його вплив на засвоєння програми бойової підготовки, причини перерваної чи незакінченої освіти;
 •  наявність молоді, яка до призову порушувала закон, підпадала під санкції судів, органів МВС України (при наявності засуджених умовно вказувати прізвище, ініціали, коли скоєно правопорушення, статті КК України, термін засудження);
 •  ставлення молодого поповнення до військової служби, нестатутних взаємин, основні причини незадоволеності умовами служби;
 •  факти призову на військову службу з порушенням чинного законодавства (вказати прізвища, ім’я, по батькові, яким військкоматом призваний, з порушенням якого закону (статті, пункту) призваний);
 •  якість відпрацювання супроводжуючих документів;
 •  хід адаптації молоді до умов служби, участь командирів штатних підрозділів у вивченні молодого поповнення, правопорушення, які були скоєні молодими солдатами;
 •  проблемні питання, які виникли у зв’язку з проведенням призову та пропозиції щодо їх вирішення;

За результатами аналізу ходу адаптації молодих солдатів:

заступник командира підрозділу з гуманітарних питань подає рапорт на ім'я старших начальників;

заступник командира частини з гуманітарних питань узагальнює дані, отримані з підрозділів, готує відповідні пропозиції командиру частини, методичні рекомендації підлеглим.

За підсумками першого періоду служби:

заступник командира частини з гуманітарних питань проводить поглиблений аналіз ходу адаптації молодого поповнення, результати якого з пропозиціями і рекомендаціями подає командиру частини;

командир частини визначає завдання заступникам, начальникам служб, командирам підрозділів щодо попередження недоліків у роботі посадових осіб з молоддю чергового призову.

Як же організовується проведення психологічного супроводження та інших заходів забезпечення адаптації молодого поповнення.

Психологічне супроводження повинно включати в себе наступні заходи:

вивчення біографічних особливостей. Особлива увага при цьому звертається на сімейний стан (виховання в неповній сім’ї, наявність дружини, дітей, відносини в родині, матеріальний рівень родини, наявність важко хворих родичів), освітній рівень, причини перерваної чи незакінченої освіти, фаховий рівень – наявність спорідненого з військовим фаху, відсутність кваліфікації, досвіду праці в колективі, наявність досвіду асоціального життя у вигляді приводів у міліцію, перебування на обліку в дитячій кімнаті міліції, притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від виду покарання, епізодичне вживання наркотичних речовин чи зловживання алкогольними напоями, наявність спроб суїциду, відношення до служби у ЗС України, національні та соціальні особливості, особливості релігійних переконань, активність у суспільному житті – в перші дві доби перебування у частині;

вивчення стану здоров’я за результатами військово-лікарської комісії та на підставі персонального опитування – в перший тиждень перебування у частині;

вивчення фізичного стану щодо наявності чи відсутності спортивних розрядів, фізичних можливостей щодо виконання нормативів (біг на 1000 метрів, кількість підтягувань) та загально-фізичної підготовленості – на протязі першого тижня перебування у частині;

вивчення психічних особливостей із застосуванням тестів “Прогноз”, результатів тестування на ризик суїциду, СЗЧ-3 – на протязі другого-третього тижня перебування у частині;

вивчення комунікативних особливостей та моделі поведінки у конфліктній ситуації – перший-другий місяць служби;

вивчення ходу адаптації військовослужбовця до умов військової служби – другий місяць служби; до умов штатних підрозділів – за підсумками І-го періоду служби;

дослідження соціометричного статусу особи в групі – за підсумками І-го періоду служби.

Особливості інтерпретації отриманих матеріалів полягають в наступному:

опитування особового складу проводиться офіцерами гуманітарних питань, інтерпретація психологічних методик – лише особами, що мають відповідну підготовку та певний досвід такої роботи. Інформація щодо психологічних особливостей особового складу не повинна поширюватись за межі потрібного. Ключі до опитувальників, опитувальники зберігаються як документи для службового користування. Обов’язково враховується, що в період адаптації молодого поповнення на його поведінку впливають не так особливості психіки, як досвід попереднього життя, тому отримані психологічні показники відіграють допоміжну роль, головне – спрямованість особи та досвід попереднього;

відхилена поведінка найбільш вірогідна за умов поєднання кількох факторів ризику, наприклад, недостатня освіта + досвід соціального життя до призову + високі показники по шкалі нейротизму + акцентуація особи.

В першу чергу доцільним є поглиблене вивчення осіб з порушеннями адаптації. З метою активного виявлення таких осіб необхідно особливу увагу звернути на особовий склад, який часто звертається до медичного пункту або при зверненні до лікаря не отримує лікарської допомоги через відсутність наявної хвороби.

Це дає можливість припустити наявність проблем в психологічній сфері.

Перші два місяці після призову психологам частин доцільно вести свої прийоми в медичних пунктах разом з лікарями, що дозволить своєчасно та оперативно вирішувати питання психологічної допомоги особовому складу.

Забороняється призначити до варти особовий склад, який прибув на поповнення раніше:

- двох місяців після проходження програми молодого солдата і прийняття Військової присяги;

- одного місяця прибуття з навчальних підрозділів;

- одного тижня повернення з відпустки, лікувальних закладів та відряджень;

- який не пройшов комісію на допуск до несення вартової служби.

Психологічні заходи щодо поліпшення умов адаптації молодого поповнення до служби та терміни їх проведення:

вивчення психофізіологічних особливостей молодого поповнення – в перший тиждень перебування (психологом, лікарем, начальником фізичної підготовки та спорту);

психологічні тестування – в перший-четвертий тижні (психологом, заступником командира підрозділу з гуманітарних питань);

вивчення соціометричного статусу особи в групі – за підсумками І-го періоду служби (психологом, заступником командира підрозділу з гуманітарних питань);

визначення соціально-психологічного клімату в підрозділах на четвертий-дев’ятий тижні (психологом, заступником командиром частини з гуманітарних питань);

планування індивідуальних співбесід та їх проведення – з першого дня перебування (заступником командира з гуманітарних питань роти, батальйону, частини, психологом, лікарем, начальником фізичної підготовки та спорту, а також командирами підрозділів та відповідними начальниками родів військ та служб, в які планується направити поповнення);

поглиблена індивідуальна співбесіда – в перший-другий тижні (психологом, заступником командира підрозділу з гуманітарних питань);

лікарський огляд та планування індивідуальних профілактичних заходів – в перший тиждень (начальником медичної служби);

загальна бесіда з усім молодим поповненням – в перший місяць (командиром частини особисто);

вивчення фізичного стану – в перший місяць (особисто начальником фізичної підготовки та спорту). В перші три тижні виключаються надмірні фізичні навантаження, марш-кидки, кроси;

планування індивідуального фізичного виховання для осіб з низьким та нижче середнього рівнем фізичного здоров’я – перший місяць (начальником фізичної підготовки та спорту, лікарем частини).

В кожній частині плануються заходи психологічного супроводу ходу адаптації молодих солдатів до умов військової служби, якими передбачається:

дослідження з проблем вивчення самовільного залишення частин – в 1 місяць перебування у частині та в кінці І-го періоду;

вивчення рівня нервово-психологічної стійкості – в 1-й місяць перебування у частині та кожний квартал;

вивчення ризику суїциду – в 1-й – 4-й місяці перебування у частині;

дослідження проблем адаптації молодого поповнення до служби у ЗС України – в 2 місяць перебування молодих військовослужбовців у частині та в кінці І-го періоду служби;

соціометричне вивчення внутрішньо колективних взаємовідносин – за підсумками І-го періоду служби у частині;

вивчення морально-психологічного клімату військових колективів – в 3-4 місяць перебування у частині;

дослідження з проблем нестатутних взаємовідносин – в 1-2 місяць перебування молодих військовослужбовців в частині;

вивчення проблем несення вартової служби та загальне соціально-психологічне вивчення індивідуальних якостей та психологічних особливостей військовослужбовців-водіїв автотранспорту – щомісячно.

Заступник командира частини з гуманітарних питань відповідає за якісне і своєчасне проведення досліджень та повноту розробки рекомендацій з визначених проблем. Командир частини зобов’язаний за підсумками кожного дослідження прийняти рішення щодо впровадження рекомендацій у життєдіяльність частини.

Висновки

Для успішного вирішення завдань психологічної підготовки необхідно, щоб увесь офіцерський склад добре знав основи військової педагогіки і психології, виявляв цілеспрямованість, творчість у психологічній підготовці, більше уваги приділяв польовому вишколу підлеглих, створював на навчаннях і заняттях обстановку, наближену до бойової, вів рішучу боротьбу з усякого роду послабленнями і спрощеннями, сміливо вносив у практику бойового навчання елементи напруженості, раптовості, небезпеки і ризику.

________________________________________________________________________Розробив:

“____”______________20_____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6