38155

Морально-психологічне забезпечення фахової підготовки особового складу

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

ВСТУПНА ЧАСТИНА ОСНОВНА ЧАСТИНА Мобілізація особового складу підрозділу на відмінне опанування військовою спеціальністю та глибоке вивчення бойової техніки і озброєння. Виховання у військовослужбовців бережливого відношення до військової техніки та озброєння. Обслуговування й експлуатація такої техніки яка представляє складні комплекси викликали подальшу диференціацію військової праці. Її зміст у різних родах військ у частинах визначається характером зброї і бойової техніки способами їх експлуатації та застосування у бою.

Украинкский

2013-09-27

158 KB

6 чел.

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ

ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри _________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20___ року

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

"Морально-психологічне забезпечення військової діяльності"

Т Е  №3: « Тема №3:         «Морально-психологічне забезпечення бойової підготовки»

Заняття №1:

«Морально-психологічне забезпечення фахової підготовки особового складу».

Час:   2 години

Мета заняття: 

 1.  формувати у курсантів  риси,  необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;
 2.  сприяти  розвитку   почуття   свідомої  військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості;
 3.  формувати світогляд курсантів, спираючись на загальнолюдські цінності.
 4.  формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;

       

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

Навчальні питання

Час

(хв.)

1

2

ВСТУПНА ЧАСТИНА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Мобілізація особового складу підрозділу на відмінне опанування військовою спеціальністю та глибоке вивчення бойової техніки і озброєння.

Виховання у військовослужбовців бережливого  відношення до військової техніки та озброєння.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

10

70

35

35

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Концепція виховної роботи у ЗС України”,

2. “Концепція морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) ЗС України”,

3. “Концепція гуманітарного і соціального розвитку ЗС України”, «Положення про органи з гуманітарних питань у Збройних Силах України».

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 •  прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;
 •  перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;
 •  перевірити  форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;
 •  при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;
 •  нагадати  основну проблематику минулої теми, заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;
 •  довести  під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;
 •  зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;
 •  визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;
 •  представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);
 •  визначити   порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;
 •  довести  заходи безпеки (при необхідності).

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Збройні Сили України оснащені досконалою бойовою технікою і зброєю. Обслуговування й експлуатація такої техніки, яка представляє складні комплекси, викликали подальшу диференціацію військової праці. Це, в свою чергу, зумовило збільшення кількості спеціальностей, кожна з яких вимагає від воїнів великих знань і твердих навичок. Оволодіння ними і складає сутність фахової підготовки. Її зміст у різних родах військ, у частинах визначається характером зброї і бойової техніки, способами їх експлуатації та застосування у бою. Вона тісно пов’язана з іншими видами бойової підготовки, особливо з технічною, тактичною і вогневою.

У сучасних умовах неймовірно зросла роль технічної грамотності кожного воїна, відділення, обслуги, екіпажу. Все це підвищує роль морально-психологічного забезпечення фахової підготовки військових фахівців.

Мобілізація особового складу підрозділу на опанування спеціальністю та вивчення бойової техніки й озброєння

Основними завданнями морально-психологічного забезпечення фахової підготовки є: мобілізація воїнів на швидке й успішне опанування своєю спеціальністю; боротьба за взаємозамінність в екіпажах, обслугах, на бойових постах, досягнення бойової згуртованості підрозділів і частин.

Бойова підготовка кожного воїна починається з озброєння його знаннями з конкретної спеціальності, засвоєння ним своїх обов’язків. У процесі наступного навчання військовослужбовці ширше опановують прийоми дій зі зброєю і бойовою технікою, способами застосування їх у бою. Закріплення військово-технічних знань, практичних навичок і вмінь, а також перевірка ступеня фахової підготовки воїнів здійснюється в ході комплексних польових занять і навчань.

Щоб кожне заняття з фахової підготовки було змістовним, давало солдатам не тільки знання та навички, але і виховувало в них любов до військової справи, почуття відповідальності за виконання своїх обов’язків, спонукало до удосконалення бойової майстерності, командно-виховний та інженерно-технічний склад повинен приділяти велику увагу підготовці керівників занять.

На інструктивно-методичних нарадах командир підрозділу поряд із докладним розглядом спеціальних питань повинен знайомити керівників із новою літературою, давати рекомендації з методики занять, разом із своїм заступником з виховної та соціально-психологічної роботи проводити їм інструктаж з питань змісту, форм і методів морально-психологічного забезпечення. При цьому особлива увага повинна приділятися молодим прапорщикам і офіцерам.

Але справа не тільки в інструктивно-методичних нарадах. Дуже важливо, щоб командир і його заступник з виховної та соціально-психологічної роботи глибоко вникали в зміст і методику занять, які проводяться на місці, допомагали покращувати їх якість.

У полі зору командно-виховного складу повинні знаходитися питання, пов’язані з підвищенням військово-теоретичних знань і методичних навичок прапорщиків і сержантів, яким нерідко доручається проведення занять по спеціальності, організація самопідготовки, надання практичної допомоги у вивченні воїнами функціональних обов’язків. З командирами взводів, відділень і обслуг необхідно регулярно проводити інструктивно-методичні і показові заняття, методичні наради, бесіди за темами майбутніх занять, організовувати допомогу з вивчення спеціальної літератури, в розробці плану-конспекту заняття, обмін досвідом, тренування, лекції, доповіді, співбесіди з найважливіших питань фахової підготовки.

Одним із основних напрямків морально-психологічного забезпечення є мобілізація молодих воїнів на швидке освоєння свого фаху, виховання у них свідомого відношення до кожного заняття і тренування. Командири, офіцери органів з гуманітарних питань, інженери і техніки з цією метою повинні роз’яснювати солдатам значення, зміст і конкретні завдання фахової підготовки, вказувати шляхи оволодіння військовою спеціальністю, пропагувати досвід передовиків, організовувати взаємну допомогу у навчанні. Особлива увага повинна приділятися тим, кому важко дається освоєння спеціальності. Їм необхідно додатково роз’яснювати навчальні завдання, практично показувати виконання того чи іншого прийому, дії, підбадьорювати, закликати не пасувати перед невдачами. Велике виховне значення має вміння керівників занять правильно оцінити дії воїнів, які навчаються, відмітити і заохотити найбільш ретельних, надати добру пораду, як краще опанувати фах, долати неминучі труднощі.

Індивідуальний підхід до воїна завжди дає позитивні результати в навчально-виховній роботі. Одному солдату достатньо пояснити функціональні обов’язки, розказати про передовий досвід; іншому потрібно довгий час допомагати, поки він опанує свою спеціальність, навчиться працювати на матеріальній частині; з ледаря корисно суворо спитати, піддати його критиці товаришів по службі.

Майбутня професія стає для молодих воїнів більш зрозумілою і привабливою, коли їх знайомлять з роботою кращих фахівців.

Успішне вирішення завдань фахової підготовки багато в чому залежить від особистої взірцевості кращих військовослужбовців в опануванні технікою, засвоєнні функціональних обов’язків. Адже у невеликих військових колективах люди на очах у всіх, і приклад товариша здійснює безпосередній вплив на кожного воїна.

Численним загоном військових фахівців є, наприклад, механіки – водії бойових машин і водії. Від рівня їх підготовки і дисциплінованості значною мірою залежить уміла експлуатація, безаварійна робота та збереження бойової, спеціальної і транспортної техніки. Причому характер сучасного бою вимагає від механіків - водіїв і водіїв уміння водити машини на максимально можливих швидкостях, у різних умовах місцевості і погоди, без перевантаження агрегатів і механізмів долати перешкоди, здійснювати вантаження і вивантаження машин з інших транспортних засобів, впевнено орієнтуватися на місцевості при водінні машин в індивідуальних засобах захисту. Ці знання та навички механіки – водії і водії отримують на спеціальних заняттях і тренуваннях, при виконанні вправ із водіння.

Мета морально-психологічного забезпечення підготовки водіїв полягає в тому, щоб мобілізувати їх на відмінне вивчення бойових і транспортних машин і додержання правил їх водіння, на якісне виконання вправ; виховати у кожного водія почуття особистої відповідальності за збереження і постійну готовність машин до дії.

Дуже важливо домогтися такого стану, щоб механік-водій, водій глибоко усвідомив, що водіння бойових машин і автомобілів вимагає від нього високої технічної культури, внутрішньої зібраності, бездоганної дисциплінованості, щоб він горів бажанням відмінно виконати всі навчальні вправи, здійснити марш. Ось чому, готуючи воїнів до занять, командно - виховний склад, інженери і техніки повинні пояснювати водіям особливості кожної вправи і порядок її виконання, причини найбільш характерних помилок, які допускаються інколи при водінні, пропагувати передовий досвід безаварійної роботи.

На зборах або нарадах офіцерів, прапорщиків, сержантів необхідно обговорювати питання про те, що необхідно зробити кожному з них для успішного виконання вправи, як особистим прикладом і дохідливим словом повести за собою всіх воїнів.

Найбільш ефективними формами і методами морально-психологічного забезпечення праці механіків - водіїв і водіїв є: особисте спілкування з ними командирів, офіцерів органів з гуманітарних питань, інженерів і техніків, короткі бесіди, повідомлення про воїнів, які успішно виконали вправу. На танкодромах і автодромах доцільно обладнати спеціальні місця, де можна знайти навчальні посібники, пам’ятки водіям, плакати або стенди про правила водіння, матеріали, які наочно висвітлюють результати виконання вправ. Вся усна і наочна агітація спрямовується на підтримання високої дисципліни, порядку і організованості, на пропаганду досвіду кращих і конкретну допомогу тим, хто тільки ще встає до бойових лав.

Таким чином, найважливішими вимогами до морально-психологічного забезпечення процесу опанування воїнами свого фаху є боротьба за якісне проведення кожного заняття і тренування, забезпечення особистої взірцевості офіцерів, прапорщиків, сержантів, диференційований підхід до людей, неослабна увага до молодих солдатів, широке залучення кращих фахівців до їх вишколу і виховання, чітка організація психодіагностичних, психокорекційних і психореабілітаційних заходів.

У сучасних умовах від військовослужбовців вимагається не просто знати свій фах, але і досконало ним володіти, тобто стати майстром своєї професії і продовжувати безперервно підвищувати свою кваліфікацію. Чим більше в підрозділі майстрів військової справи, тим краще налагоджений процес експлуатації та збереження техніки й озброєння, вище боєготовність підрозділу. Високопідготовлені фахівці – надійні помічники командно-виховного складу, інженерів і техніків у покращенні спеціальної підготовки молодих воїнів і скороченні термінів їх бойового вишколу. Цим обумовлюється значимість морально-психологічного забезпечення виховання високопідготовлених фахівців.

Завдання морально-психологічного забезпечення полягають у тому, щоб роз’яснити особовому складу значення і необхідність високої фахової підготовки; розгорнути боротьбу за підвищення кваліфікації; надавати воїнам допомогу в освоєнні бойової техніки і роботі на ній; забезпечувати взірцевість активу підрозділів у досягненні цієї мети; узагальнювати і впроваджувати передовий досвід майстрів військової справи в практику вишколу всіх воїнів.

Від заступників командирів підрозділів з виховної та соціально-психологічної роботи вимагається уміння надихати воїнів на змагання за майстерне оволодіння технікою і зброєю, своїм фахом. Їх прямим обов’язком є забезпечення проведення кожного заняття під девізом: «Кожне заняття – крок до військової майстерності». Причому характерно, що в ході виконання нормативів і завдань воїни повинні вимагати від керівників занять, щоб останні визначали, де і за рахунок чого можна підвищити часові показники, як усунути недоліки, що виникли. Доцільно широко практикувати тренування з неодноразовим повторенням одних і тих самих дій. Обов’язковим елементом підготовки фахівців високого класу і засобом психологічного гарту воїнів є тренування. Яким би досвідченим не був фахівець, без регулярних тренувань йому не обійтись. Відомо, що якщо пілот деякий час не літає, він втрачає свої професійні навички; якщо спортсмен не тренується, він втрачає спортивну форму. Те ж саме відбувається з будь - яким класним фахівцем. Тому командири, офіцери з виховної та соціально-психологічної роботи, інженери і техніки повинні виховувати у воїнів прагнення до удосконалення свого фаху, турбуватися про регулярне проведення тренувань, організовувати в процесі їх змагання за нормативами, забезпечувати взаємодопомогу. До того ж командири повинні поступово ускладнювати тренування, вводити до них елементи морально-психологічної напруги.

Добру допомогу надають воїнам, які бажають стати класними фахівцями, заходи, які проводяться у позаслужбовий час: бесіди, додаткові заняття, консультації, обмін досвідом, індивідуальне шефство класних фахівців, тренування на техніці.

Навчальне і морально-психологічне забезпечення підготовки класних фахівців стає ефективнішим, якщо в ньому беруть активну участь інженери і техніки. Спільна дружна праця всіх офіцерів взаємно збагачує їх: заступник з озброєння залучається до морально-психологічного забезпечення, а заступник з виховної та соціально-психологічної роботи засвоює нові військово-технічні знання, що дозволяє йому більш кваліфіковано вирішувати питання фахової підготовки.

Забезпечення взаємозамінності в кожному підрозділі – одна із найважливіших умов підвищення боєготовності військ. Характер сучасної зброї такий, що успіх її бойового застосування залежить не тільки від високої індивідуальної підготовки кожного фахівця, але і від згуртованості, швидкості і чіткості дій усього військового колективу, який бере участь у виконанні навчально-бойового завдання, від здатності кожного військовослужбовця замінити товариша.

Досвід сучасних бойових дій свідчить про те, що взаємозамінність дозволяє більш успішно виконувати бойові завдання, здійснювати тривалі марші, обслуговувати техніку й озброєння в бойових умовах тощо. Не менш важливий і моральний бік взаємозамінності: вона ще більше скріплює військову дружбу і товариськість, допомагає формувати у військовослужбовців таку важливу якість, як взаємодопомога в бою. Тому питання взаємозамінності повинні знаходитись у центрі морально-психологічного забезпечення, яке проводиться серед особового складу командирами, їх заступниками з виховної та соціально-психологічної роботи. Цим питанням повинна приділятися увага на всіх заняттях із бойової і гуманітарної підготовки.

Командири, офіцери органів з виховної та соціально-психологічної роботи, інженерно-технічний склад, турбуючись про якісне проведення занять, тренувань, тактичних навчань, повинні домагатися, щоб на кожному з них удосконалення бойового вишколу фахівців проходило в комплексі, щоб невід’ємною їх частиною було вивчення елементів суміжного фаху, командир і його заступники повинні надавати допомогу офіцерам, прапорщикам, сержантам у правильному визначенні мети і навчальних завдань занять, найбільш раціональному розподілу часу, в удосконаленні методики вишколу.

Досягненню взаємозамінності активно сприяють також змагання за фахом між екіпажами, обслугами і відділеннями, які проводяться у вогневому містечку, парку, на танкодромі, полігоні, в навчальному центрі. Комісія, яка призначається командиром, за допомогою кращих фахівців доводить до кожного екіпажу, обслуги і відділення програму змагань, систему оцінок і заохочень. Змагання проводяться в два етапи. Перший – дії з виконанням воїнами нормативів і завдань за основним фахом, другий – дії з виконанням обов’язків за суміжним фахом. Переможцям вручаються перехідні вимпели.

Офіцери гуманітарних структур повинні всебічно пропагувати успіхи воїнів підрозділів у боротьбі за взаємозамінність. Докладно розповідати про них на зборах особового складу, в бесідах, бойових аркушах, стінних і радіогазетах. Дякуючи цьому, досвід передовиків стає набутком усього особового складу підрозділу.

Таким чином, закінчуючи розгляд першого навчального питання, ми можемо зробити висновок, що підготовка воїнів – фахівців високого класу, досягнення взаємозамінності у відділеннях, обслугах, екіпажах – один із важливих напрямків морально-психологічного забезпечення. Вирішуючи ці завдання, командири, офіцери органів з виховної та соціально-психологічної роботи, інженери і техніки повинні зосереджувати свої зусилля безпосередньо на покращенні якості занять, на забезпеченні передової ролі кращих фахівців в опануванні своєю і суміжною спеціальностями, на посиленні дієвості змагання за підвищення класності і досягнення взаємозамінності в кожному підрозділі.

2. Виховання у військовослужбовців бережливого ставлення до військової техніки й озброєння

Висока технічна оснащеність збройних сил розвинених країн привела до надзвичайної технізації ведення сучасної війни. Яскравим прикладом цьому є дії американських і союзних військ в Афганістані та Іраку під час здійснення ними антитерористичної операції. Водночас відбувається інтелектуалізація усіх сфер військової діяльності у зв’язку із застосуванням високоточної зброї для досягнення рішучої переваги над противником.

Військово-професійна діяльність у сучасних умовах стала більш диференційованою і складною. Наприклад, якщо в роки Першої світової війни число основних військових спеціальностей дорівнювало 15-20, в роки Другої світової війни – 160, то зараз їх нараховується вже біля 2000. У Збройних Силах України нараховується більше як 1000 зразків техніки й озброєння.

У цих умовах відмінне знання і майстерне володіння військовослужбовцями зброєю і бойовою технікою, правильна їх експлуатація й уміле збереження – одна із найважливіших передумов підтримання постійної бойової готовності військових підрозділів і частин. Бойова техніка і зброя багаторазово примножують фізичні й інтелектуальні сили військовослужбовця в бою, розширюють його бойові можливості у збройній боротьбі з противником. Тому в сучасних умовах значення зброї й бойової техніки, вміле їх використання безперервно зростає і, відповідно, все більше підвищуються вимоги до оволодіння засобами збройної боротьби.

Через те відмінне освоєння, ретельне обслуговування зброї і бойової техніки, підтримання їх у постійній бойовій готовності має посідати значне місце у системі морально-психологічного забезпечення життєдіяльності військ.

МПЗ процесу вивчення, експлуатації і збереження бойової техніки і зброї являє собою комплекс взаємопов’язаних і узгоджених організаційних, виховних, психологічних, технічних та інших заходів командирів та їх заступників, начальників відповідних служб і родів військ, органів з виховної та соціально-психологічної роботи, спрямованих на ефективне застосування особовим складом бойової техніки і зброї під час виконання бойових, навчально-бойових і інших завдань.

Якісна організація МПЗ у цьому процесі має сприяти:

 •  усвідомленню кожним військовослужбовцем важливості майстерного опанування сучасною бойовою технікою і зброєю;
 •  формуванню, підтриманню і розвитку у них мотивації до майстерного опанування сучасною бойовою технікою і зброєю й ефективного їх застосування у різноманітних умовах бойової і навчально-бойової діяльності;
 •  оптимальному опануванню ними сучасною бойовою технікою і зброєю за допомогою сучасних концепцій навчання;
 •  всебічному психологічному насиченню занять із вивчення бойової техніки і зброї, формування практичних технічних навичок і умінь їх експлуатації;
 •  формуванню почуття особистої відповідальності за їх підтримання у постійній бойовій готовності, правильну експлуатацію і збереження тощо.

Вивчення, експлуатація й обслуговування бойової техніки і зброї здійснюється на заняттях із технічної, спеціальної, тактичної і вогневої підготовки, при відпрацюванні практичних вправ на танкодромах, стрільбищах і полігонах, у процесі польових занять і навчань, регламентних робіт, парково-господарських днів, у ході самостійної підготовки.

Основними напрямками МПЗ мобілізації особового складу на глибоке вивчення бойової техніки і зброї є такі:

 •  турбота про високу якість кожного заняття, підвищення його пізнавального і виховного значення;
 •  психологічне насичення занять із польової підготовки;
 •  виховання в особового складу свідомого ставлення до вивчення бойової техніки і зброї, правильної їх експлуатації та максимального використання їх бойових можливостей під час виконання бойових і навчально-бойових завдань;
 •  формування і підтримання в активному стані позитивної мотивації особового складу на якісне вивчення бойової техніки і зброї, ефективну їх експлуатацію та максимальне використання їх можливостей на заняттях з бойової підготовки;
 •  сприяння всебічному розвитку психіки військовослужбовців на заняттях із технічної підготовки, у процесі експлуатації та збереження бойової техніки і зброї, тобто формування психологічної стійкості і готовності особового складу до ефективного застосування бойової техніки і зброї під час виконання бойових і навчально-бойових завдань тощо.  

Одним із важливих напрямків МПЗ є турбота про високу якість кожного заняття, підвищення його пізнавального і виховного значення. Командир підрозділу, його заступник з гуманітарних питань, а також досвідчені офіцери мають надати методичну допомогу керівникам занять, звертаючи особливу увагу на те, щоб на них переконливо розкривалася значення глибоких технічних знань і міцних навичок і умінь, необхідних для підвищення боєздатності і боєготовності військ, удосконалювалась якість військово-технічної підготовки особового складу. 3 цією метою організуються регулярні заняття з військово-технічних проблем у системі командирської підготовки, огляди новинок військово-технічної літератури та ін.

Повсякденно спілкуючись із командирами взводів і екіпажів, заступник командира з виховної та соціально-психологічної роботи повинен давати їм поради про те, як краще розв’язувати виховні, психологічні та дидактичні завдання при вивченні конкретних тем технічної підготовки. Він використовує службові наради, збори особового складу для пропаганди передового досвіду бойової підготовки, заохочує командирів до вдосконалення своїх військово-технічних знань, навичок і умінь, методичної майстерності. На складних заняттях йому особисто рекомендується бути присутнім і, якщо необхідно, брати активну участь в їх проведенні та психологічному супроводженні. Наприклад, такі заходи обов’язково потрібні перед подоланням на бойовій техніці водних перешкод, організації занять із водіння танків з подоланням водних перешкод, БМП у ночі тощо.

Досконало володіти зброєю і бойовою технікою, знати їх тактико-технічні можливості, вміти з найбільшою ефективністю застосовувати їх у складних, часто критичних умовах – завдання, яке слід по праву назвати завданням №1 у бойовій підготовці військ. Його успішне вирішення значною мірою залежить від якості польової підготовки. Командири, їх заступники з виховної та соціально-психологічної роботи повинні формувати у кожного молодого воїна нестримне прагнення стати господарем цієї грізної техніки, вижати з неї все, на що вона спроможна.

Бажання досконало опанувати бойову техніку і зброю має виховуватися у солдатів з перших кроків їх військової служби. Позитивна мотивація, по-перше, орієнтує воїна на сумлінне ставлення до вивчення бойової техніки і зброї; по-друге, помагає подолати йому труднощі на цьому важкому шляху.

Одним із методів вирішення цього та інших завдань МПЗ мобілізації особового складу на глибоке вивчення бойової техніки і зброї є їх показ і демонстрування бойових можливостей. Разом із командиром підрозділу, його заступником з озброєння безпосередню участь у підготовці і проведенні цього заходу бере заступник з виховної та соціально-психологічної роботи. Напередодні цього показу доцільно організувати для молодих воїнів бесіди про бойові якості і можливості різних видів зброї і бойової, які є на озброєнні військової частини (підрозділу), а також пропагувати досвід відмінників бойової й гуманітарної підготовки, класних спеціалістів, якого вони досягли своєю наполегливою працею за короткий термін служби.

Методи показу бойової техніки і зброї різні. Наприклад, це може бути демонстрування зразків бойової техніки і зброї на спеціальних майданчиках. У такому випадку біля кожного експоната виставляється щит, на якому розміщується інформація про призначення даного виду зброї чи бойової техніки, її тактико-технічні дані і бойові можливості. Пояснення воїнам дають досвідчені фахівці. Після огляду, як правило, організується показ роботи військовослужбовців старшого призову на бойовій техніці та зброї. Позитивно впливають на свідомість і підсвідомість, мотиваційну, емоційно-почуттєву і вольову сферу психіки військовослужбовців молодого поповнення виступи командира частини, його заступників, а також військовослужбовців, які отримали державні нагороди і заохочення за відмінне опанування бойовою технікою і зброєю. Їх виступи доцільно супроводжувати демонстрацією навчальних кінофільмів на військово-технічні теми. Все це має безпосередній позитивний вплив на емоційно-почуттєву сферу психіки військовослужбовця, формує у нього первинну настанову на майстерне опанування бойової техніки і зброї, розвиває гордість за вітчизняну бойову техніку і зброю.

Дієвою формою виховної роботи є урочисте вручення молодим воїнам зброї і техніки, яке ніби демонструє прийняття воїнів повноправними членами військових колективів. При підготовці до цього ритуалу ветерани Другої світової війни, учасники бойових дій і миротворчих операцій, класні спеціалісти повинні розповідати солдатам про те, як відмінне знання і майстерне володіння зброєю і бойовою технікою сприяли здобуттю воїнами перемоги в бою з підступним і сильним ворогом, а в мирний час – успішному виконанню навчальних і навчально-бойових завдань. У військових підрозділах необхідно проводити зустрічі молодих воїнів із воїнами старшого призову, які розповідають їм про свій досвід експлуатації бойової техніки і зброї, майстерного їх застосування.

Важливе місце в мобілізації особового складу на глибоке вивчення бойової техніки і зброї посідає усна і друкована пропаганда досвіду відмінників бойової підготовки, класних спеціалістів, найбільш підготовлених солдатів і сержантів старшого призову. Вона допомагає молодим воїнам наочно побачити, усвідомити і з’ясувати шляхи, методи і форми опанування військовою спеціальністю і просування до висот військової майстерності, виховує любов до бойової техніки і зброї, формує впевненість у власних можливостях й мотивує прагнення військовослужбовців пізнати “таємниці” їх вмілого застосування в будь-яких умовах навчальної та навчально-бойової діяльності.

До числа перевірених ефективних засобів морального стимулювання воїнів, які показують приклад сумлінного ставлення до вивчення бойової техніки і зброї та майстерної їх експлуатації, відносяться різноманітні заохочення. Командири підрозділів та їх заступники особисто застосовують цей стимул, а також навчають командирів взводів, відділень, обслуг, екіпажів його вмілому застосуванню. Вони повинні турбуватися про заохочення воїнів, що відзначилися, і про розповсюдження їх передового досвіду.

Підвищення технічних знань, вдосконалення практичних технічних навичок і вмінь неможливе без систематичної самостійної роботи воїнів над книгою, журналом, безпосередньо на бойовій техніці та зброї. Обов’язок командирів, інженерно-технічного складу, офіцерів із виховної та соціально-психологічної роботи – знати новинки технічної літератури і систематично звертати увагу підлеглих на корисні для них посібники і статті, допомагати розібратись у складних технічних проблемах, використовувати все нове у практичній діяльності. Заступникам командира з виховної та соціально-психологічної роботи та з озброєння доцільно організувати в народознавчій світлиці виставки технічної літератури, вивішувати списки книжкових новинок у бібліотеці військової частини.

Якість занять із технічної підготовки, їх дієвість багато в чому залежать від стану навчально-матеріальної бази. Досвід свідчить, що неможливо як слід розтлумачити сутність процесів, які проходять в електричних, гідравлічних, електронних та інших обладнаннях, користуючись лише закритим блоком або схемою із навчального посібника. Для цього необхідні також наочні посібники (плакати, креслення), діючі макети і тренажери.

Для вдосконалення цієї бази багато можуть зробити раціоналізатори і винахідники. Командири, інженери і техніки мають розробити для них проблемні завдання, мобілізувати на їх розв’язання кращих фахівців, умільців військової частини, своєчасно надавати їм необхідну технічну й організаційну допомогу, вміло заохочувати за раціоналізаторські і винахідницькі успіхи, широко популяризувати їх досягнення у наочній і усній агітації.

Діяльність раціоналізаторів і винахідників слід спрямувати не тільки на активне вдосконалення навчально-матеріальної бази, а також і на підвищення ефективності праці при обслуговуванні, ремонті й експлуатації бойової техніки і зброї, на більш оптимальне використання енергії та обладнання. Своїм особистим прикладом вони мають розвивати у воїнів творче технічне мислення, ініціативу, працелюбність, любов до техніки, допомагати краще освоїти бойову спеціальність. Ось чому заступник командира з виховної та соціально-психологічної роботи, спираючись на весь актив, залучає до числа раціоналізаторів і винахідників офіцерів, прапорщиків, сержантів, солдатів, широко розповсюджує досягнення новаторів.

Бойова готовність підрозділу, частини залежить не тільки від хорошого знання, правильної експлуатації бойової техніки і зброї, але також від старанного збереження і своєчасного обслуговування кожної бойової машини, гармати, установки, агрегату, приладу тощо. Безумовно, ці проблеми нерозривно пов’язані між собою: чим вище у воїна розвинуто почуття відповідальності, чим глибше він знає ввірену йому зброю і бойову техніку, тим краще їх експлуатує і використовує. Виховання бережливого відношення до технічних засобів і зброї заслуговує на особливу увагу командирів, інженерно-технічного складу, органів з виховної та соціально-психологічної роботи.

Порядок експлуатації й обслуговування бойової техніки і зброї чітко визначений у статутах і настановах. У них передбачена система планово-профілактичного ремонту, правила проведення щоденних технічних оглядів бойової техніки і зброї, парково-господарських днів, переводу техніки на сезонний режим експлуатації, технічного обслуговування машин і агрегатів.

Заступнику командира з виховної та соціально-психологічної роботи за допомогою кращих фахівців необхідно систематично роз’яснювати особовому складу вимоги керівних документів щодо ефективної експлуатації різноманітної бойової техніки і зброї військової частини (підрозділу), показувати оптимальні прийоми і способи їх застосування під час вирішення бойових і навчально-бойових завдань, пропагувати передовий досвід їх обслуговування і піклуватися за впровадження їх у практику бойової підготовки. Доцільно регулярно доводити до військовослужбовців закони України про їх відповідальність за збереження бойової техніки і зброї, накази Міністра оборони України з оголошенням постанов військових судів про засудження військовослужбовців за навмисне зіпсування військової техніки, крадіжки зброї і боєприпасів та інші злочини.

Основні заходи щодо обслуговування бойової техніки і зброї виконуються в парково-господарські дні. У процесі підготовки до цих днів заступник командира з виховної та соціально-психологічної роботи роз’яснює воїнам завдання, які поставив командир, мобілізує всіх військовослужбовців на їх якісне виконання. Він організує проведення індивідуальних і групових бесід із військовослужбовцями, випуск стінної газети і бойових аркушів, спільно з офіцерами, прапорщиками і сержантами організує змагання за краще знання і обслуговування бойової техніки і зброї. На спеціальних щитах, які встановлені безпосередньо біля бойової техніки і зброї, вивішуються завдання на парково-господарський день, різноманітні інструкції і пам’ятки щодо оптимального їх обслуговування, відповідні виписки із настанов та інші інформаційні і стимулюючи матеріали.

У проведенні цього дня велика роль належить сержантам і прапорщикам, які безпосередньо організують обслуговуючу діяльність особового складу, забезпечують оптимальне і своєчасне виконання ним запланованих технічних заходів, дають підлеглим конкретні вказівки і поради про те, як краще виконувати поставлені технічні завдання, узагальнюють і розповсюджують передовий досвід, роз’яснюють різноманітні технічні проблеми. В цей день заступник командира з виховної та соціально-психологічної роботи за участю кращих фахівців організує випуск бойових аркушів і листівок-блискавок, бесіди на технічні теми, повідомлення про воїнів, які відзначилися у процесі обслуговування бойової техніки, зброї, конкретних механізмів, приладів і обладнання.

По закінченні обслуговування бойової техніки і зброї командир підрозділу підбиває підсумки парково-господарського дня з особовим складом, аналізує якість виконання ним технічних завдань, відмічає допущені технічні помилки, заохочує найбільш ініціативних і сумлінних воїнів, уточнює завдання на наступне технічне обслуговування. Заступник командира з виховної та соціально-психологічної роботи оцінює діяльність активу, організує усну і наочну пропаганду досягнутого успіху взагалі та передового досвіду зокрема.

МПЗ, яке проводиться під час обслуговування техніки і зброї, спрямовується на те, щоб допомогти кожному воїну глибоко усвідомити свою відповідальність за своєчасне й якісне проведення цього заходу для підтримання бойової готовності військової частини (підрозділу).

У планах МПЗ переводу техніки на сезонний режим експлуатації рекомендується передбачати широкий спектр різноманітних заходів. Наприклад, у підрозділах плануються і проводяться збори особового складу, на яких визначаються конкретні завдання воїнів щодо виконання майбутніх обслуговуючих робіт.

Офіцерам підрозділу доцільно провести показові заняття, на яких особовому складу наочно демонструються порядок і послідовність оптимального проведення сезонних робіт на бойовій техніці і зброї, аргументовано доводяться вимоги щодо дотримання заходів безпеки у процесі здійснення цих робіт. Доцільно організувати бесіди інженерів і техніків про передовий досвід переводу бойових і спеціальних машин, зброї на той чи інший сезонний режим експлуатації, а також про недоліки, які допускалися в минулому, і про те, як слід їх уникати.

Зміст технічних заходів і оптимальна послідовність їх практичної реалізації відображається в матеріалах наочної агітації і виставках технічної літератури. Серед воїнів доцільно організувати змагання за зразкове виконання завдань сезонного обслуговування бойової техніки і зброї. У військових підрозділах рекомендується мати вимпели для нагородження найкращих взводів, відділень, обслуг, екіпажів, які вирізнилися у процесі переводу техніки і зброї на сезонний режим експлуатації.

У ході виконання робіт із переводу бойової техніки на сезонний режим експлуатації доцільно практикувати передачі місцевого радіовузла. За вказівкою командира частини та його заступника з виховної та соціально-психологічної роботи через радіовузол частини передаються плани робіт на день, нагадуються правила обслуговування окремих машин, агрегатів, додержання заходів безпеки, розповсюджується передовий досвід кращих воїнів, піддаються критиці випадки недисциплінованості окремих воїнів та інші недоліки. Громадського осудження також заслуговують, наприклад, факти неохайного, безвідповідального обслуговування бойової техніки. Позитивні підсумки кожного дня і недоліки, що є, висвітлюються в усній і наочній агітації, у тому числі і стінних сатиричних газетах.

Після переводу техніки на новий сезонний режим, як правило, проводяться збори особового складу підрозділу, на яких аналізується діяльність особового складу, акцентується увага на позитивному досвіді роботи, доводиться наказ командира частини, в якому відзначаються кращі воїни, відділення, обслуги, екіпажі, взводи, а також оголошуються заохочення, вручаються подарунки, грамоти та вимпели.

Висновки

Одне із важливих завдань морально-психологічного забезпечення – домагатися глибокого вивчення, відмінного зберігання, грамотної експлуатації особовим складом підрозділу зброї і бойової техніки, удосконалення системи планового ремонту і чіткої організації парково-господарських днів, мобілізувати воїнів на скорочення термінів вивчення бойової техніки, на скоріше придбання твердих навичок ефективного застосування зброї і техніки в сучасному бою.

Розробив:

“____”______________20_____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

4799. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 1.55 MB
  В учебном пособии раскрываются особенности организации бухгалтерского учета в страховании, формирования себестоимости страховых услуг и конечного финансового результата, страховых резервов и фондов, а также составления отчетности. Особое внимание уд...
4801. Устройство ЛАДА 2110 (ВАЗ 2110) 10.47 MB
  Устройство ЛАДА 2110 (ВАЗ 2110) ВАЗ-2110, -2111, -2112 и их модификации - пятиместные легковые автомобили с передним расположением двигателя. Кузов - несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова: ВАЗ-2110 - седан, ВАЗ-2111 универсал...
4802. Управление активами и пассивами 108.5 KB
  Управление активами и пассивами Сущность и подходы к управлению активами и пассивами в коммерческом банке Типы управления активами и пассивами. Процесс управления активами и пассивами Вопрос 1. Сущность, цели и методы управления активами...
4803. Структурная схема системы связи, предназначенной для передачи данных и передачи аналоговых сигналов методом ИКМ 269 KB
  Разработать структурную схему системы связи, предназначенной для передачи данных и передачи аналоговых сигналов методом ИКМ для заданного вида модуляции и способа приема сигналов. Рассчитать основные параметры системы связи. Указать и обосновать пут...
4804. Технические средства автоматизации и управления 1.77 MB
  Классификация, типовое обеспечение и интеграция современных автоматизированных систем управления Классификация автоматизированных систем управления АСУ ТП – автоматизированная система управления технологическим процессом, представляюща...
4805. Управление инновационной деятельностью предприятия 79.5 KB
  Управление инновационной деятельностью предприятия Тема включает два раздела: Содержание инновационного менеджмента. Организационные формы инновационного менеджмента. Содержание инновационного менеджмента Вопросы: Содержание инновационной де...
4806. Теории мотивации в современном управлении 65.22 KB
  Теории мотивации в современном управлении Введение Человека побуждает к активным действиям необходимость удовлетворения различных потребностей. Демокрит рассматривал потребность как основную движущую силу, которая сделала ум человека изощренным, поз...
4807. Проблемы и перспективы правового обеспечения страхования жизни в Украине 73 KB
  Данный реферат посвящен теме правовое обеспечение страхования в Украине. Данная тема является актуальной, поскольку правовое обеспечение страхования Украины необходимо знать каждому гражданину, так это непосредственно касается каждого. Прав...