38165

Психологічний відбір військовослужбовців

Лекция

Военное дело, НВП и гражданская оборона

Сутність і принципи психологічного відбору. Системний підхід до організації психологічного відбору. Необхідність професійного психологічного відбору обумовлена: високими вимогами до сучасного військовослужбовця; значимістю наслідків від помилок що виникають під час військової служби; необхідністю зниження матеріальних втрат внаслідок відрахування з навчальних військових частин та дострокового звільнення з військової служби осіб що не відповідають сучасним вимогам. У загальних рисах суть професійного...

Украинкский

2013-09-27

118.5 KB

44 чел.

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ

ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри _________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20___ року

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

"Морально-психологічне забезпечення військової діяльності"

Т Е  №3: « Тема №11:        «Психологічна робота в Збройних Силах України»

Заняття №1:

«Психологічний відбір військовослужбовців»

Час:   2 години

Мета заняття:

 1.  формувати у курсантів  риси,  необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;
 2.  сприяти  розвитку   почуття   свідомої  військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості;
 3.  формувати світогляд курсантів, спираючись на загальнолюдські цінності.

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

Навчальні питання

Час

(хв.)

1

2

ВСТУПНА ЧАСТИНА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Сутність і принципи психологічного відбору.

Системний підхід до організації психологічного відбору.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

10

70

35

35

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

 1.  Бойовий статут Сухопутних військ Збройних Сил України: частина 2 (батальйон, рота). – К.:2004.
  1.  Литвиновський Є.Ю., Попович О.І., Савінцев В.І., Стасюк В.В. Морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення бойових дій: Навчально-методичний посібник, видання ІІ, доповнене, у двох частинах: частина І. – К.: ВГІ НАОУ, 2002. – 207 с.
  2.  Макаревич О.П. Психологічна підготовка особистості до поведінки в складних ситуаціях: Навч.-метод. посіб. – К.: ВГІ НАОУ, 2000. – 188 с.
  3.  Наказ Міністра оборони України від 5.05.99 р. №142 “Проо затвердження Концепції морально-психологічного забезпечення підготовки та ведення операцій (бойових дій) Збройних Сил України”.
  4.  Стратієнко О.Ф., Ротань М.П. Морально-психологічне забезпечення бойової підготовки та служби військ: Навчально-методичний посібник. – К.: КВГІ, 1998.

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 •  прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;
 •  перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;
 •  перевірити  форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;
 •  при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;
 •  нагадати  основну проблематику минулої теми, заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;
 •  довести  під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;
 •  зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;
 •  визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;
 •  представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);
 •  визначити   порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;
 •  довести  заходи безпеки (при необхідності).

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

При цьому слід мати на увазі, що професійний психологічний відбір не розділяє людей на кращих і гірших, його завданням є визначення тих видів професійної діяльності, в яких можуть найкращим чином реалізуватися специфічні для кожної людини особистісні особливості. Тому професійний психологічний відбір, з одного боку, допомагає людині добитися в житті певних висот, а з іншої — забезпечує найбільш ефективне використання здібностей індивіда на користь всього суспільства.

Необхідність професійного психологічного відбору обумовлена:

 •  високими вимогами до сучасного військовослужбовця;
 •  значимістю наслідків від помилок, що виникають під час військової служби;
 •  необхідністю зниження матеріальних втрат внаслідок відрахування з навчальних військових частин та дострокового звільнення з військової служби осіб, що не відповідають сучасним вимогам.
 •  негативним впливом на боєздатність та морально-психологічний клімат підрозділів конфліктів, порушення військової дисципліни, злочинів.

У загальних рисах суть професійного психологічного відбору може бути визначена як виявлення і оцінка характерних для людини стійких психофізіологічних, психічних і соціально-психологічних властивостей, а також співвідношення їх з тими якостями, які необхідні для успішного оволодіння конкретною професійною діяльністю і подальшого ефективного виконання посадових обов'язків. Таким чином, професійний психологічний відбір слід розглядати в соціальному і особистісному аспектах.

Стосовно військової служби особистісний аспект професійного психологічного відбору має особливе значення відносно громадян, охочих поступити на військову службу за контрактом. В цьому випадку людина сама ухвалює рішення про заключення контракту, а завдання заходів професійного психологічного відбору, що проводяться по відношенню до нього, полягає, по-перше, в орієнтації кандидата на найбільш відповідну для нього військову посаду, а по-друге, у визначенні професійної придатності до тих військових посад, які є вакантними.

Не менше значення особистісний аспект професійного психологічного відбору має і для призовників, оскільки його результати, отримані у військових комісаріатах в період первинної постановки громадян на військовий облік, можуть допомогти молодим людям ухвалити обґрунтовані рішення про поступлення до військових освітніх установ або підготовку у відповідних освітніх установах по військово-облікових спеціальностях солдатів, матросів, сержантів і старшин.

Слід зазначити, що професійний психологічний відбір є лише частиною професійного відбору, до складу якого входять також аналіз морально-ділових якостей, біографічних даних, оцінку стану здоров’я, рівня освіти, фізичного розвитку. Всі види професійного відбору спрямовані на оцінку різних груп властивостей і характеристик людини. Тому професійний психологічний відбір оцінює лише психологічні якості.

Професійний психологічний відбір є ефективним лише у поєднанні з відпрацьованою системою заходів з навчання та виховання особового складу.

Таким чином, професійний психологічний відбір – один з елементів забезпечення високої боєздатності особового складу.

Досвід передових частин оперативного командування свідчить про те, що цілеспрямована діяльність командирів, штабів, органів з гуманітарних питань щодо відбору осіб на військову службу за контрактом є одним з чинників успішного виконання завдань бойової готовності, підготовки військ, зміцнення військової дисципліни.

Разом з тим, аналіз та практика свідчать, що зневажливе ставлення окремих командирів (начальників) до якісного професійного відбору кандидатів для проходження служби за контрактом призводить до дострокового їх звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, через сімейні обставини, з інших суб’єктивних причин.

Одночасно, суб’єктивізм та протекціонізм з боку посадових осіб військових комісаріатів, командирів військових частин у прийомі кандидатів на військову службу за контрактом вкрай негативно впливає на якісну характеристику особового складу, суттєво гальмує виконання завдань Державної програми розвитку Збройних Сил України на 2006-2011 роки.

Недоліки в роботі з питань вивчення індивідуальних властивостей кандидатів на контрактну службу та кандидатів до вступу у школи прапорщиків призводять до того, що такі військовослужбовці стають на шлях грубого порушення військової дисципліни та правопорядку, завдають значних матеріальних збитків.

Тому, з метою підвищення якості комплектування військ військовослужбовцями, в тому числі і військовослужбовцями служби за контрактом, добору кандидатів у миротворчі підрозділи необхідно значно покращити якість проведення професійно-психологічного відбору.

2. В основі професійно-психологічного відбору лежить оцінка індивідуальних психологічних особливостей військовослужбовців та призовників з метою встановлення ступеню їх відповідності вимогам конкретної спеціальності. Дуже важливий принцип комплексного, системного підходу до оцінки індивідуальних психологічних особливостей. Всебічний аналіз якостей кандидатів, який включає соціально-психологічне вивчення та психофізіологічне обстеження, дозволяє підвищити надійність прогнозу професійної придатності.

Структура

професійно-психологічного

відбору

Психологічний відбір

Психофізіологічний відбір

Соціально-демографічний відбір, відбір за рівнем освіти.

Соціально-психологічне вивчення включає оцінку моральних якостей особистості, суспільної та трудової активності, воєнно-професійної спрямованості, умов виховання та розвитку, особливостей спілкування та поведінки в колективі.

Психофізіологічне обстеження включає вивчення якостей нервової системи, темперамента, інтелектуальних особливостей, психомоторики, емоційно-вольових якостей та рівня нервово-психічної стійкості.

Медичний відбір виявляє стан здоров'я кандидата та рівень його фізичного розвитку необхідний для довготривалої службової діяльності в складних умовах.

Однократне обстеження затрудняє всебічну оцінку особистості кандидата, а в обмежений час часто не вдається одержати прогностично важливу інформацію, і надійність відбору виявляється недостатньою. Крім того, результати одномоментного обстеження швидко старіють, тому що поведінка людини постійно змінюється під впливом зовнішніх подій. Усе це вимагає багатоетапності відбору.

У загальному випадку відбір складається з двох незалежних етапів, розділених деяким проміжком часу. На першому етапі вирішується питання прогнозування індивідуальних якостей кандидата для успішної служби. Які б цінні не були результати обстеження, вони завжди будуть моментальним «знімком», що не може бути надійною гарантією відбору.

З урахуванням динаміки розвитку особистості, змін психіки, що відбуваються під впливом спілкування, навчання, тренування, а також фізіологічних зрушень в організмі проводиться другий етап відбору, який доцільно проводити не раніше як через місяць перебування у підрозділі. Його мета: визначити, у якому ступені виправдовує себе той чи інший військовослужбовець під час підготовки.

Результати повторних обстежень або коректують раніше прийняте рішення про придатність кандидата до служби, або служать програмою удосконалення процесу підготовки.

Важливий принцип комплексного, системного підходу до оцінки індивідуально-психологічних особливостей. Всебічний аналіз властивостей кандидатів, що включає соціально-психологічне вивчення і психофізіологічне обстеження, дозволяє підвищити вірогідність прогнозу професійної успішності за рахунок компенсації недостатньо розвинутих властивостей іншими психологічними особливостями.

Комплексність добору означає всебічне вивчення й оцінку психологічних якостей особистості кандидата. При цьому враховуються стан здоров'я і фізичний розвиток, соціально-демографічні дані, матеріали, що характеризують рівень знань і умінь, відношення до службових обов'язків, начальників і підлеглих.

НАПРЯМКИ, ЗАВДАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ

ПРОФЕСІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ

№ з/п

Напрямки професійно-психологічного

відбору

Завдання професійно-психологічного відбору за напрямком

Методи, що використовуються

Відповідальний

за проведення

1

СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ ВІДБІР

Вивчення соціально-демографічних даних, рівня освіти, оцінка  моральних і ділових якостей кандидата, які необхідні йому для успішної діяльності в колективі (керівництві підлеглими).

 •  аналіз особової справи кандидата та ін. документів;
 •  -співбесіда.

-офіцер-психолог частини;

-ЗКВР роти, батальйону.

2

ПСИХОЛОГІЧНИЙ ВІДБІР

Оцінка найбільш суттєвих і важливих індивідуально-психологічних властивостей кандидата: здібностей, спрямованості особи, особливості поведінки, рівня НПС.

 •  тестування;
 •  анкетування;
 •  співбесіда;
 •  спостереження;
 •  аналіз особової справи кандидата

офіцер- психолог частини

3

ПСИХОФІЗІО-

ЛОГІЧНИЙ ВІДБІР

Оцінка індивідуальних особливостей кандидата, обумовлених фізіологічними системами, в тому числі вищої нервової діяльності (темперамент, сприйняття, пам’ять, мислення, увага)

 •  психологічна бесіда;
 •  психологічний аналіз документів;
 •  тестування;
 •  діагностична бесіда
 •  лікарі –невропатолог, псіхіатр;
 •  психолог частини

Комплексний підхід в оцінці ефективності професійного психологічного відбору відповідає всебічному особистісному підходу в діагностиці професійно важливих якостей. Його використання дозволяє виявити дійсні можливості імовірнісного прогнозу професійної придатності, подолавши при цьому як недовіру до психологічних методів, так і невиправданий оптимізм відносно їх використання.

У процесі комплексної оцінки кандидата приймається на увагу здатність його психіки до компенсації і взаємозамінності окремих якостей і здібностей. У той час, як одні якості піддаються змінам, інші носять досить стійкий характер. Так, стабільність темпераменту дозволяє більш надійно здійснювати прогноз майбутньої діяльності кандидата. Інші, як, наприклад, рівень знань або характер відносин, можуть змінюватися досить швидко.

Щоб не заплутатися в окремих оцінках і створити об'єктивний комплекс методик, застосовуються батареї психологічних методик, що дозволяють охарактеризувати деяку сукупність найбільш інформативних якостей особистості.

ОСНОВНІ МЕТОДИКИ

щодо проведення психологічного відбору

№ з/п

Психологічні якості

Назва методики

Призначення методики

1.

Психічні процеси та їх властивості

Пам’ять

Слухомовна пам’ять

Призначена для оцінки короткочасної слухомовної пам’яті, її обсягу та готовності.

Увага

Методика Мюнстерберга

Оцінюється обсяг і концентрація уваги.

Мислення

Методика “Компаси”

Вивчення та оцінка просторового мислення.

2.

Властивості темпераменту

Тест-опитувальник Г.Айзенка

Призначений для вивчення індивідуальних психічних рис особистості.

3.

Рівень нервово-психічної стійкості

Тест “Прогноз”

Призначений для орієнтовного виявлення осіб з ознаками нервово-психічної нестійкості.

4.

Особиста тривожність

Шкала самооцінки рівня особистісної тривожності.

Дозволяє визначити  рівень особистісної тривожності.

5.

Тип акцентуацій особистості

Тест – опитування Шмішека

Дозволяє вивчити найбільш виражені риси характеру кандидата.

6.

Тип поведінки в конфліктній ситуації

Методика К. Томаса

Дає уявлення про вираженість тенденції і прояв форм поведінки кандидата у конфліктній ситуації.

7.

РІВЕНЬ КОМУНІКАТИВНИХ ТА ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ

Методика КОЗ – 1

Дає можливість визначити рівень комунікативних та організаторських здібностей кандидатів на посади молодших командирів.

Командир - організатор професійно-психологічного відбору. Здійснюючи його, він залучає до професійно-психологічного відбору штаб, органи з гуманітарних питань, фахівців медичної служби.

Таким чином, можна зробити висновок, що при правильній організації, ретельному науково-методичному, матеріально-технічному і кадровому забезпеченні заходів професійного психологічного відбору можна досягти раціонального розподілу призовників і військовослужбовців по спеціальностях і комплектувати військово-навчальні заклади курсантами на основі всебічної оцінки особистості, тобто суттєво підвищити ефективність використання призовних ресурсів і якість підготовки військових фахівців.

Розробив:

“____”______________20_____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

78295. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах спокою 66.95 KB
  Кінцевий результат транскапілярної дифузії полягає в тому що інтерстиціальна рідина має тенденцію набути складу крові що надходить. Необхідні дві умови для того щоб в даний циркуляторний механізм ефективно регулював склад інтерстиціальної рідини: 1 повинен здійснюватися адекватний кровоток через тканинні капіляри; 2хімічний склад артеріальної крові що надходить має регулюватися таким чином щоб забезпечити оптимальний склад інтерстиціальної рідини. Відповідно праве і ліве серце повинні викидати в судинне русло однаковий об’єм крові за...
78296. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинна система в умовах фізіологічних стресів і під час фізичного навантаження 73.2 KB
  Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Короткий зміст лекції: Реакція серцево судинної системи на фізичне навантаження. Під час фізичного навантаження функціональні зміни що відбуваються у серцевосудинній системі спрямовані на задоволення вимог які ставляться до неї а саме: збільшення доставки поживних речовин до працюючих м‘язів і своєчасне виведення з організму продуктів метаболізму.
78297. Серцево-судинна система в умовах спокою, фізіологічних стресів, під час фізичного навантаження та в умовах патології: серцево-судинної системи в умовах патології 70.15 KB
  Ішемічна хвороба серця. В цілому стан шоку виникає якщо або суттєво знижена насосна функція серця або наповнення камер серця відбувається дуже неадекватно. Існує декілька додаткових компенсаторних процесів які виникають у разі виникнення шоку: Дихання часте і поверхневе що посилює венозне повернення до серця через діяльність дихального насосу. Однак через те що компенсаторні механізми включають значне звуження артеріол то кровоток в тканинах за виключенням серця і головного мозку може виявитися неадекватним не зважаючи на майже...
78298. Бронхо-легенева система в умовах спокою, тренувальних впливів, екстремальних, граничних та патологічних станів: бронхо-легенева система в умовах спокою 157.42 KB
  Кількісні показники зовнішнього дихання. Для цього треба застосовувати комплекси фізичних вправ які розвивають дихання. Дихання людини Дихання людини складається з таких процесів: Зовнішнє дихання вентиляція легень надходження повітря в повітроносні шляхи і газообмінміж альвеолами та зовнішнім середовищем. Значення дихання для людини Газообмін між організмом і зовнішнім середовищем надходження О2 до клітин організму а також виведення СО2 з організму.
78300. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ УГЛОВЫХ РАЗМЕРОВ 187 KB
  Система единиц на угловые размеры Углом в плоскости называется геометрическая фигура образованная двумя лучами сторонами угла выходящими из одной точки вершины. Полуплоскости называются гранями двугранного угла а их общая прямая ребром. В промышленности чаще всего приходится иметь дело с двугранными углами однако для удобства измерений требования к точности относятся к углу в плоскости т. углу получаемому пересечением двугранного угла плоскостью перпендикулярной ребру.
78301. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ 606 KB
  Резьбовые соединения используемые в машиностроении Резьбовым соединением называется соединение двух деталей с помощью резьбы т. элементов деталей имеющих один или несколько равномерно расположенных винтовых выступов резьбы постоянного сечения образованных на боковой поверхности цилиндра или конуса. Контур сечения канавок и выступов в плоскости проходящей через ось резьбы общий для наружной и внутренней резьбы называется профилем резьбы.
78302. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ПРЯМОБОЧНЫХ ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 398.5 KB
  Шлицевым соединением или зубчатым соединением называется разъемное соединение вала с отверстием когда на валу имеются зубья выступы а в отверстии соответствующие впадины шлицы. Шлицевое соединение можно представить как многошпоночное соединение с равномерно расположенными шпонками. В зависимости от формы профиля выступов у вала и впадин у втулки имеются прямобочные шлицевые и эвольвентные соединения. Значительно реже применяются шлицевые соединения с треугольным профилем.
78303. НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ШПОНОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 101 KB
  В шпоночных соединениях имеются вал и отверстие как в гладких соединениях. На валу и во втулке этого соединения имеются пазы расположенные вдоль оси. В машиностроении в основном используют шпоночные соединения с призматическими сегментными и клиновыми шпонками. Помимо перечисленных шпоночных соединений в машиностроении используются и нормируются точности других шпоночных соединений представляющих в определенном роде разновидность перечисленных: соединения с призматическими направляющими шпонками с призматическими высокими...