38191

Воєнно-політична обстановка

Лекция

Политология и государственное регулирование

Важливо наголосити що Ратцель у своїх концептуальних побудовах відштовхувався не від якихось умоглядних політичних ідей підганяючи під них географічні економічні історичні та культорологічні факти а навпаки фундаментальне вивчення суспільних і природничих наук дало йому змогу на їх емпіричній базі спорудити узагальнюючу концепцію політичної географії тобто геополітики. Фрідріх Ратцель народився 1844 року у невеликому німецькому місті Карлсруе там пройшли його роки навчання в гімназії.Ратцеля; хоча задля об\'єктивності необхідно додати...

Украинкский

2014-12-26

128 KB

4 чел.

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

" Політологія"

Т Е М А  №12: «Воєнно-політична обстановка»

Заняття №1:

«Воєнно-політична обстановка»

Час:   4 години

Мета заняття: 

 1.  формувати у курсантів  риси,  необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;
 2.  сприяти  розвитку   почуття   свідомої  військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості;
 3.  формувати світогляд курсантів, спираючись на загальнолюдські цінності.
 4.  формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;

       

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

Навчальні питання

Час

(хв.)

1

2

ВСТУПНА ЧАСТИНА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Сутність та структура ВПО

Методологічні засади оцінки ВПО

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

10

160

80

80

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Клаузевиц К. О войне. Пер. с нем. – М., 1997. – С. 56

2. Макиавелли Н. О военном искусстве – М.: Воениздат, 1995. – С. 39.

3. Энгельс Ф. Армия // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. – 2-е изд. – Т. 14. – С.

4. Ленин В. И. Задачи революционной молодежи: Полн. собр. соч. – Т. 7. – С. 344.

5. Закон України „Про Збройні Сили України” // Законодавство України з питань військової сфери. Збірник законів та інших нормативно-правових актів. – К.: „Азимут – Україна”. – 2003. – С. 108.

6. Закон України „Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351.

7. Воєнна доктрина України // Національна безпека і оборона. – 2004. – №8. – С. 2 – 7.

8. Головаха Є. І. Стратегія соціально-політичного розвитку України. – К., Абрис, 1995. – С. 46.

9. Крючков Г. К. Питання законодавчого забезпечення формування і реалізації оборонної політики України // Оборонна політика України: реалії та перспектива: матеріали міжнародної конференції (Київ, 19 вересня 2003 р.) // Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами. – К.: НІМБ, DCAF. – С. 25.

10. www.politik.org.ua

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 •  прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;
 •  перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;
 •  перевірити  форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;
 •  при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;
 •  нагадати  основну проблематику минулої теми, заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;
 •  довести  під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;
 •  зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;
 •  визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;
 •  представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);
 •  визначити   порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;
 •  довести  заходи безпеки (при необхідності).

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Поняття "глобального" було введено в науковий обіг у другій половині XX століття американським науковцем Т.Левіттом, який охарактеризував ним феномен злиття ринків окремої продукції як нову тенденцію розвитку світової економіки; згодом це явище було інтерпретоване деякими домінуючими світовими силами в дусі ідеології об'єднання світу в єдину економічну, а потім і політичну систему, зрозуміло, під їхнім "прогресивним" контролем і керівництвом. Зокрема, Джордж Сорос, аналізуючи несправедливості, які несе глобалізація для частини світу, вказує в одному із своїх інтерв'ю, що вони, виявляється, породжені правом суверенних урядів на самостійні дії, розуміючи під цим комплекс заходів по захисту власних економік, що утруднює розвиток транснаціональних компаній – головного суб'єкта економічної глобалізації. Сьогодні ми, очевидно, наближаємося до тієї межі в міжнародних відносинах, коли навіть суверенні дії суверенних народів, якщо вони суперечитимуть глобальним інтересам світових сил, можуть кваліфікуватися як націоналізм. Маємо бути готові до цього у всеозброєнні, найперше – світоглядне.
Отже, зробимо попереднє визначення глобалізму як політичної ідеології, що відображає, з одного боку, цілком реальні факти інтенсифікації загальнопланетарного життя, а з іншого – виступаючої лише прикриттям для втілення конкретних національних інтересів великих держав світу в транснаціональній формі. Саме останній момент і демаскує геополітична концепція розвитку світу, стверджуючи, що рушійною силою об'єднання світу виступає не безлике злиття усього з усім, а шалена національна конкуренція, фіналіст якої на завершальній історичній дистанції й отримає "золоту корону" світової влади. Першим розгорнув цілісну і науково обґрунтовану концепцію геополітики Ф.Ратцель, хоч сам він терміна "геополітика" і не вживав. Усі наступні автори досліджень цього напряму світових відносин спиралися більшою, або меншою мірою на його спадок. Важливо наголосити, що Ратцель у своїх концептуальних побудовах відштовхувався не від якихось умоглядних політичних ідей, підганяючи під них географічні, економічні, історичні та культорологічні факти, а навпаки, фундаментальне вивчення суспільних і природничих наук дало йому змогу на їх емпіричній базі спорудити узагальнюючу концепцію політичної географії, тобто геополітики. Усі названі причини, а також особлива ясність та переконливість його доктрини (що має не останнє значення для її опанування) підштовхнули нас до детальнішого її викладення, ніж концепцій інших, авторів.
Фрідріх Ратцель народився 1844 року у невеликому німецькому місті Карлсруе, там пройшли його роки навчання в гімназії. Після її завершення, як повідомляє енциклопедичний словник «Гранат», змушений був попрацювати деякий час в аптеці. Згодом поступає на навчання до Політехнічного університету цього ж міста, де старанно студіює географічні дисципліни, а також геологію, палеонтологію та зоологію.Захопившись популярними тоді ідеями еволюціонізму, переводиться до всесвітньовідомого Гейдельберзького університету, щоб продовжити свою фахову освіту під науковим керівництвом Ернста Геккеля. Під впливом цього вченого, фанатичного популяризатора еволюціоністської ідеї, і завершилося формування світогляду Ф.Ратцеля; хоча задля об'єктивності необхідно додати, що Ратцель ніколи не скочувався до вульгаризму деяких геккелівських пояснень походження та розвитку живого світу. Свідомо він уникав і обговорення теологічних проблем у науці. Прагнення отримати системні знання підштовхує його до вивчення суміжних з географією дисциплін. Ратцель активно, з властивою німецьким науковцям педантичністю та глибиною, опановує астрономію і демографію, народознавство і соціологію, історію та політичні науки, але завжди в центрі всіх його захоплень стояла географія. Широту його зацікавлень можуть охарактеризувати теми, вибрані ним для дипломної роботи та докторської дисертації: перша була присвячена хробакам (1868р.), друга – еміграції в Китаї (1876р.). Як географ, природодослідник Ф.Ратцель прагнув перевіряти свої ідеї на конкретних фактах, тому багато подорожував; а природний дар легко і доступно викладати серйозні наукові думки підштовхнув його до співпраці з популярною "Кельнською газетою", що дало змогу в якості кореспондента останньої здійснити низку надзвичайно важливих мандрівок по Північній та Південній Америці. Згодом на основі зібраних матеріалів він написав такі важливі праці, як "Мали північноамериканських міст і цивілізацій" та "Сполучені Штати Північної Америки".Важливим штрихом до творчого і життєвого портрета Ф.Ратцеля є його добровільна участь у війні 1870 – 71 рр., метою якої було об'єднання роздрібнених німецьких земель в єдину державу. "Залізом і кров'ю" впроваджував у життя цю програму канцлер Бісмарк. Внаслідок переможної війни були встановлені нові кордони з Францією та Данією, до німецької імперії (2-го рейху) відійшла провінція Ельзас-Лотарингія. За активну участь у військовій кампанії вченого було відзначено Залізним хрестом за відвагу. Починаючи з 1886 року, Ратцель працює на кафедрі географії Лейпцизького університету. Саме тут написані його головні праці: "Мали північноамериканських міст і цивілізацій" (1874р.), "Сполучені Штати Північної Америки" (1878 – 80рр.), "Антропогеографія" (1882р.), "Народознавство" (1893р.), "Політична географія" (1897р.), "Море – джерело могутності народів" (1900р.), "Про закони просторового росту держав" (1901р.) тощо. Поступово його праці стають популярними в академічних середовищах інших країн, виходять переклади англійською та французькою мовами, у 1905 році видавництво "Брокгауз і Ефрон" здійснює декількома накладами видання його фундаментальної праці "Земля і Життя. Порівняльне землезнавство" російською мовою. Таким об'їзним шляхом прокладає вона собі дорогу і до українського читача.

1. Органіцизм – методологія цілості світового розвитку в концепції політичної географії Ф.Ратцеля. Початок формування системного підходу в політичній науціЗагальновідоме твердження Ратцеля, що "держава є живим, закоріненим у ґрунт організмом", до сьогоднішнього дня викликає найпалкіші дискусії – від суджень з прокурорським металом у голосі до розсудливих, схильних більше до неупередженого наукового аналізу. Безсумнівно, поняття "держава як організм" має центральне, або, як влучно висловився один дослідник, "осьове значення" у системі класичної геополітики; наявні в ньому дві складові – наукова та ідеологічна. Варто зазначити, що до цього визначення держави він прийшов в уже зрілому віці, після тривалих та інтенсивних досліджень у галузі теоретичної та практичної географії і супутних з цим дисциплін. Склалася в нього і струнка методологічна система, основою якої стала філософія органіцизму. У сучасній історії науки, історії філософії вирізняються два подібні поняття: "органіцизм" і "організмічні теорії". Відмінність між ними полягає, в основному, у хронологічній площині, що для нас несуттєво, тому ми їх не розрізнятимемо. Заглянувши у філософський словник, щоб зрозуміти значення поняття "організмічні теорії", дізнаємось, що це "група концепцій в ділянці філософії природознавства і методології наукового пізнання, що використовують поняття організму та організації (і пов'язаний з ними поняттєвий апарат) для вирішення проблем структурних рівнів та виникнення нових якостей".У філософії органіцизму прийнято розглядати Всесвіт як цілісність, що саморозвивається. Із погляду структури, він поєднаний багатьма переходами зростаючих рівнів, тобто йому властива ієрархія рівнів. Всесвіт повторює себе у людському організмі – людина створена за його подобою, – вважають деякі з науковців, що послуговуються цим методом досліджень. Осмислюючи подібну проблематику, один із найглибших авторів цієї філософії, видатний англійський математик і логік Альфред Норт Уайтхед (1861 – 1941 рр.) згодом цілком слушно звернув увагу на загальноприйняте у фізиці положення про те, що живе тіло повинно розглядатися так само, як і інші частки фізичного світу. Це аксіома, – наголошує він, але в ній присутні дві сторони, бо вона передбачає і зворотний висновок, а саме, що й інші сторони Всесвіту ми можемо розглядати відповідно до того, що нам відомо про людське тіло. Адже кожне дійсне існування можна описати тільки як органічний процес, стверджує він. Це, в принципі, традиційна форма логіки філософії органіцизму, що дозволяла екстраполювати властивості організму, його організації та розвитку на конкретні явища природи, дозволяючи глибше проникати в їх суть, – з одного боку, а з іншого, спостерігати їх як цілісний процес, що має спільні причини свого виникнення та розвитку як для фізичного, так і для органічного та соціального світів. Можна погодитися із думкою доктора філософських наук М. Кисселя, що поняття "організму" замінює у цих концепціях (або деяких з них – Уайтхеда) таку важливу для класичної філософії категорію, як "матерія". [1] Наочним прикладом ефективності органіцизму як методу природо-наукових досліджень може послужити дискусія між А.Уайтхедом та А. Ейнштейном стосовно проблеми незворотності часу в термодинаміці. Сьогодні вже можна однозначно сказати, що рацію мав Уайтхед із своєю концепцією органічного процесу. "Незворотність існує на макроскопічному рівні" і, очевидно, "має бути на мікроскопічному", вона є фундаментальною основою розуміння природи, – стверджує сьогодні лауреат Нобелівської премії в галузі термодинаміки І.Пригожий. [2] Становлення, після цілості, є другою за важливістю проблемою геополітики, що активно досліджувалася філософією органіцизму; вона витлумачує ієрархізовану структуру Всесвіту як невпинний ріст, розвиток. Це становлення слід розуміти як розгортання, що почалося з певного моменту відліку, – одні автори кладуть в основу теологічну першопричину, інші – надпотужний вибух згущеної речовини. Всесвіт росте. Цей рух, як по сходинках, здіймається вгору – від нижчих рівнів до вищих. Найцікавішою, знову ж таки, могла бути концепція "процесу Уайтхеда", але її складність (і, відповідно, розлогість), а також пізніший час виникнення від періоду творчості Ф.Ратцеля, змушує відмовитись від її розгляду. Піонером цього напряму досліджень можна назвати Герберта Спенсера. Він звернув увагу на три рівні градації, що однаково характерні як для живого організму, так і суспільства. Спенсер пише, що суспільство, як і біологічний організм, має властивість зростати, і в процесі росту структура суспільства ускладнюється так само, як і структура організму в процесі біологічної еволюції, виникає та сама ієрархія рівнів. В "Основах соціології" Г.Спенсер конкретизує це припущення вже у розгорнутій концепції, де найперший рівень – система живлення (підтримуюча система) – організація частин, що забезпечує в живому організмі живлення, а в суспільстві виробництво необхідних продуктів; другий рівень – розподільча система, що відповідає за зв'язок між різними частинами соціального організму на основі поділу праці, а у фізіологічних організмах – це судинна система; і третій рівень – регулятивна система, яка в особі держави забезпечує підлеглість складових частин цілому в одному випадку і нервово-рухальна система у біологічних організмів.
Щоб об'ємніше собі уявити історичний контекст розвитку того наукового напрямку, в якому працював Ратцель, очевидно, необхідно згадати ще про одного вченого – засновника системного підходу в науці Людвіга фон Берталанфі (1901 – 1972 рр.). Перед завершенням своєї наукової діяльності він признався: "Я намагався застосувати цю організмічну програму в різних дослідженнях з метаболізму, росту та біофізики організму... Виявилося, одначе, що я не зміг зупинитися на одного разу вибраному шляху і був змушений прийти до ще більшої генералізації, яку я назвав загальною теорією систем." [3] Зазначимо, що історія науки зараховує до організмічних теорій гештальтпсихологію, холізм, організмічний індетермінізм, теорію емерджементальної еволюції. Сьогодні організмічні ідеї мають значний вплив на перебіг наукових дискусій з проблем кібернетики, соціобіології та синергетики.
Скористався цим, безсумнівно, продуктивним методом наукових досліджень і Фрідріх Ратцель, створивши теорію політичної географії. Можна стверджувати, що застосування органіцизму як методології політичної географії стало початком формування системного підходу в політичній науці. Щоб збагнути виникнення і розвиток життя на Землі, Ратцель пропонує подивитися на нього ніби зверху, з космосу. В такому разі зникають дрібні, незначущі його моменти, нашу увагу привертають лише фундаментальні речі, сутнісні зв'язки, які і формують його."Земля як ціле" виступає головним об'єктом географії Ф.Ратцеля. Правильна інтерпретація цього цілого (або його частин) можлива лише тоді, коли ми не тільки сьогоднішнє становище Землі будемо розглядати як окремий розділ історії Всесвіту, уточнює він, але і взагалі всякий стан Землі, що видається нам спокоєм, необхідно розуміти тільки у зв'язку і взаємодії із усім Всесвітом. [4] Таке описання Землі як цілого устійнилося в сучасній науці під поняттям географічної оболонки Землі, у структуру якої входять чотири своєрідних сфери. У ході викладання величезного емпіричного матеріалу Ратцель ніби відтворює процес зародження і становлення Землі, яскраво і дохідливе показує поетапність, взаємозумовленість і взаємозалежність формування її частин. Його логіка, власне, і відтворює історію. Першою виникла літосфера – тверда оболонка Землі – як наслідок тривалого космічного процесу; згодом – газоподібна атмосфера і, нарешті, гідросфера – водяна оболонка. У цих трьох сферах розміщується пронизана ними четверта – біосфера, тобто, рослинний, тваринний та людський світи. Усі ці оболонки не мають чітких меж, не існують поодинці, а перебувають одна в одній; водяна пара присутня в повітрі, повітря – у воді та ґрунті, не кажучи вже про живі організми. Земля як ціле формується під впливом внутрішніх міжсферних зв'язків та зовнішніх – сонячної енергії, сил тяжіння, внутрішньоземних сил. Ф.Ратцель, порівнюючи сфероподібність Землі і сфероподібний рух Місяця, Сонячної системи вказує, що це – дія одного космічного закону гравітації. Сама структура живого організму сформована під впливом безпосередньої дії цього закону, зокрема як і іншого космічного джерела життя на Землі – сонячної енергії. Таким чином Земля є напрямом і предметом дії космічної еволюції, її структурі властивий ряд якісних рівнів, а кінцевою метою є людина; усе це є процес становлення єдиного організму. Тому предметом географії як науки може бути лише "Земля як ціле", – підсумовує Ф.Ратцель, що, власне, не суперечить і сучасній науковій установці. Проте існують і суттєві відмінності.
Так, торкаючись завдання біогеографії, Ф.Ратцель говорив про три живих світи – рослинний, тваринний і людський, наголошуючи на їх взаємозалежності та цілісності. Звісно, розмежовуючи їх як окремі предмети досліджень – фітогеографію, зоогеографію та антропогеографію. Сучасна вітчизняна біогеографія предмет своїх досліджень сфокусувала лише на рослинному та тваринному світі, фактично вивівши людину як біологічний організм, і поля своїх досліджень, залишивши її об'єктом зацікавлень соціально-економічної географії. Особливістю системи географії Ф.Ратцеля є його спроба синтезувати філософію органіцизму, сучасні йому соціально-економічні та політичні концепції універсалізму на основі географії у найширшому її розумінні для описання нової реальності, яка виникла. Сьогодні це б звучало як спроба створення наукового світогляду, в основу якого покладено глобальне бачення світу.
"Ми не поділяємо поглядів тих укладачів географії, – писав він, – які..., швиденько охарактеризувавши "Землю як ціле", зразу ж переходять до деталей; укладачі підручників виявляють невиробленість географічного світорозуміння, чого б нам дуже хотілося уникнути. Спочатку має йти визначення всього об'єкта дослідження в його сукупності, а згодом слід переходити до розгляду його частин, оскільки, не склавши уяви про ціле, важко розібратися в деталях... Таке розуміння Землі, у якому тверда, рідка та газоподібна частини, одночасно як і життя, що розвивається в них, розглядаються як одне ціле, елементи якого пов'язані між собою історично і перебувають у безперервній взаємодії, називаємо органічним розумінням Землі; ми протиставляємо цей світогляд тому, який ділить частини нашої планети так, ніби вони прийшли до співпоєднання випадково і можуть бути зрозумілі та вивчені кожна окремо, незалежно від інших. Можливо, наше світорозуміння могло б точніше і конкретніше відповідати терміну гелогеїчне, одначе нам не хотілося б вводити чужих нам термінів." [5]

2. Обмежений простір і дія теллуричних силЗемля є обмеженою величиною, вона має конкретні часові та просторові виміри, які з достатньою долею ймовірності може назвати сучасна наука; Всесвіт – нескінченний, вчені не зможуть ніколи визначити його розміри або початок чи кінець. У цьому сенсі Земля і Всесвіт виступають як своєрідна єдність окремого і цілого. Ратцель розглядає Всесвіт як органічний процес, що направляє хвилі космічної еволюції на просторово обмежені береги Землі – на неї проливаються величезні енергії, діють космічні сили, що незрівнянно переважають її у своїй потужності. Цю фундаментальну для розуміння життя на Землі суперечність Ф.Ратцель інтерпретував у дві наріжні категорії політичної географії: "обмежений простір" і "дії теллуричних сил".У свою чергу, Земля є невичерпним джерелом для найрізноманітніших відношень між різними частинами і творіннями на Землі, а також служить мірою величини для всіх географічних предметів, пише він. Саме на цьому, обмеженому 510 млн. кв. кілометрів просторові, і виникло життя. Від появи першої грудочки білка і до виникнення складніших організмів на Землі їх характерною властивістю була здатність до відтворення себе у потомстві та, відповідно, поширення у просторі. Спочатку це був океан, згодом -невеликі водойми недалеко від моря, а далі – поширення по всьому суходолу. Незабаром живе заповнює всі три сфери: атмосферу, воду і суходіл. Нарешті наступила мить, коли Живому стало не вистачати обмеженого земного простору, а зовнішні впливи, що породили життя, не спадали, посилюючи ще більшу його концентрацію в межах планети, – це викликало його внутрішній поділ у самому собі і підштовхувало до поборювання одне одного у боротьбі за виживання. Власне "весь розвиток життя є боротьбою за простір, – каже Ратцель. – Навіть той факт, що життя уміщується на такому вузькому просторі Землі, є для організмів, безперечно, одним із найсильніших імпульсів до постійного вдосконалення" [6]Потрібно зауважити, що розуміння обмеженого простору як детермінанту біологічного та соціального розвитку є поширеним у найрізноманітніших наукових концепціях, деколи навіть ідеологічно несумісних. Його використовував Томас Мальтус у своїй "теорії народонаселення", Чарльз Дарвін у "законах видоутворення", послуговувались ним соціал – дарвіністи і ліберали, попутно критикуючи своїх опонентів у біологізації соціальних теорій. В опосередкованій формі розглядають її і сьогодні, зокрема, фундаментальний американський підручник з економіки "Економікс" стверджує, що предметом його дослідження є поведінка людей в процесі виробництва, розподілу і споживання матеріальних благ та послуг в світі обмежених ресурсів". [7] Не всі науковці вдивляються сьогодні в майбутнє людства з безхмарним оптимізмом. Так Медоуз Донелла X., Медоуз Денніз та інші у доповіді Римському клубу приходять до невтішного висновку про конечні "Межі росту". [8] У середовищі вчених-географів та істориків XIX століття було поширеним використання терміну "теллуричний". Це слово походило, як, до речі, і навчальний астрономічний прилад "Теллурій", від латинського відповідника 'tellurium, tellur", що означало "земля, земний". Прилад створили для наочнішого пояснення явищ, що виникають при обертанні Землі навколо власної осі та Сонця. Ці явища мали, як правило, загальноземне значення: виникнення дня і ночі, пір року, існування теплових поясів, зональних кліматів, що впливали на формування особливостей компонентів географічної оболонки – від рельєфу до рослинного і тваринного світів. "Якщо я кажу про якусь теллуричну величину, – говорить Ратцель, – то цим співставляю її з величиною Землі. Вже простий розгляд наслідків з цих співвідношень може нам показати, що тут справа не обмежується одними лише цифрами. Відношення виражають дію теллуричних сил, що виявляють свою дію на великому просторі Землі. Таким чином, відносини, що виражають величину, стають відносинами за суттю. [9] Отже, теллуричні явища – це тільки ті явища, які мають загальноземний характер; а куляста форма Землі і обмежений простір зумовлюють виявлення їх у формі протистояння. Навіть неозброєним оком помітно, як екваторіальні та полярні протилежності борються за Земний простір, те ж саме можна сказати і про день та ніч, одвічне протистояння океанів та континентів. Тодішні географи, пишучи про теллуричні явища, теллуричні сили і теллуричні величини, традиційно розглядали їх з позиції фізико-географічного змісту; Ф.Ратцель, дотримуючись такого розуміння, одночасно почав застосовувати їх і щодо політичної географії, пояснюючи через них процес становлення людства як політичної, економічної та культурної цілісності. Власне, у багатьох параметрах ці терміни близькі до значення поняття "глобальність", між ними існує ідейна спільність. Досліджуючи історико-географічні процеси, динаміку просторового поширення живих організмів, Ратцель відкрив ще один закон – посилення явища відповідно до зростання його величини. Сила породжує ще більшу силу. Континентальні, або загальноземні явища вирізняються особливою потужністю, широтою охоплення, стабільністю і самостійністю. Так, порівнюючи менш численну монгольську расу із австралійською та негроїдною, Ратцель зауважує, що через те, що вона займає в десять разів більшу територію, вона має глибшу і різноманітнішу культуру, є дієздатнішою і може нав'язувати свою волю вищеназваним расам. Іншим прикладом достовірності цієї ідеї може послужити єврейська нація.

__________________________________________________________________

Розробив:

“____”______________20____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36971. Організація VPN-мереж 295 KB
  Відкрийте службу Маршрутизація і віддалений доступ і зайдіть у властивості сервера. Зайдіть на вкладку IP виберіть назву внутрішнього адаптера і створіть статичний пул адрес відмінний від внутрішнього який буде присвоюватися VPNклієнтам. У вкладці Журнал событий виставіть параметр вести журнал всех событий Конфігурація портів Зайдіть у властивості Порты . В результаті у вас зявиться таке вікно: Конфігуруємо NT Зайдіть у IPмаршрутизация NTпреобразование сетевых адресов .
36972. Анализ данных с помощью функций табличного процессора 208.5 KB
  Ход работы: Постановка задачи: С помощью табличного процессора Microsoft Excel выполнить следующие операции: Создать по приведённому образцу таблицу Реки Украины. На рабочем листе 1 воспользовавшись заготовкой и отформатировав по приведённому на листе образцу создайте таблицу Реки Украины. Переименуйте данный лист в Реки Украины. Необходимо диаграмме присвоить соответствующее имя использовать маркеры долей в расположить лист с диаграммой сразу за листом Реки Украины.
36974. Dивчення засобів роботи з масивами в C++ 71.5 KB
  Практичне засвоєння методів обробки інформації із застосуванням масивів. Завдання 9-1. Скласти й відлагодити програму, яка створює (в пам’яті ЕОМ) квадратну матрицю порядка n (n задавати константою).
36975. Дослідження параметрів зворотноосмотичної системи очищення водопровідної води 99 KB
  В даному випадку мембрана проникна для води і непроникна для солі тому вода може проходити через мембрану в обох напрямках а сіль не може. В звязку із тим що зворотний перетік відсутній в частині посудини із чистою водою рівень рідини буде зменшуватись а в частині із сольовим розчином збільшуватись до тих пір доки тиск водяного стовпа надлишок над рівнем рідини в частині з чистою водою зросте настільки що сила його буде стримувати перетік води. Якщо в частині із сольовим розчином створити тиск який перевищує осмотичний то...
36976. Призначення та основні технічні характеристики гірокомпаса Круїз 78.24 KB
  Прилад ЦП01 є центральним приладом ГК Круїз і складається з гіростабілізованої платформи з ДНГ і акселерометром у кардановому підвісі елементів слідкуючої системи і системи керування ДНГ. Основним ЧЕ розглянутого ГК є динамічно настроюваний гіроскоп ДНГ.1 подана спрощена схема ДНГ.за допомогою внутрішнього карданового підвісу з валом 2 привідного електродвигуна 3 статор якого закріплений у корпусі ДНГ показаному на рисунку пунктирною лінією.
36977. Дослідження впливу вмісту солей у вхідному розчині та тиску на мембрану на параметри зворотноосмотичної системи опріснення морської води 325.03 KB
  Вхідний водний розчин солі із місткості 1 подається на передфільтр 2 де відбувається первинна очистка його. приготувати 10 л водного розчину солі NCl із концентрацієюСвх = 1 або 10000 мг л 10 г солі на 1 л води; залити розчин солі в місткість для вхідної рідини; підготувати до функціонування блок вимірювання електричноїпотужності; включити установку в мережу електроживлення через блоквимірювання електричної потужності.5 хв зробити бажано одночасно заміри...
36978. Встановлення і налаштування веб-сервера (Windows, Linux) 1.27 MB
  Встановлення IIS Windows У Windows 2000 Server компонент IIS встановлювався за замовчуванням. У WS03 необхідно інсталювати IIS вручну згідно нової концепції Microsoft Вимкнено за замовчуванням . IIS більше не є частиною установки за замовчуванням. Нижче наведено основні кроки при встановленні IIS: В Control Pnel Панель управління клацніть на значкуdd or Remove Progrms Установка і видалення програм для відкриття діалогового вікна.
36979. Дослідження процесу розробки класів програмними засобами для різних задач 14.3 KB
  Розробіть класи для задачі про філософів що обідають. Розробіть класи для підписки на журнали. Розробіть класи для редактора графічних документів що підтримують групування обєктів.