38193

Психологічна боротьба на інформаційному рівні

Лекция

Политология и государственное регулирование

Боротьба як правило ведеться у вигляді прихованих цілеспрямованих спеціальним чином організованих інформаційнопсихологічних операцій ІПсО. У широкому розумінні ІПсО це сплановане використання сучасних форм методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану. Вплив що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО отримав назву...

Украинкский

2013-09-27

99.5 KB

2 чел.

АКАДЕМІЯ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК ІМЕНІ

ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО

Прим. № _____

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник кафедри _________________________________

(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

"___" ______________ 20___ року

ЛЕКЦІЯ

з навчальної дисципліни

" Політологія"

Т Е М «» Тема №17: «Психологічна боротьба на інформаційному рівні»

Заняття №1:

«Психологічна боротьба на інформаційному рівні»

Час:   2 години

Мета заняття: 

 1.  формувати у курсантів  риси,  необхідні військовому керівнику для професійної діяльності;
 2.  сприяти  розвитку   почуття   свідомої  військової дисципліни, відповідальності і цілеспрямованості;
 3.  формувати світогляд курсантів, спираючись на загальнолюдські цінності.
 4.  формувати світогляд курсантів, спираючись на національні історичні та військово-патріотичні традиції, загальнолюдські цінності;
 5.  

РОЗПОДІЛ ЧАСУ

з/п

Навчальні питання

Час

(хв.)

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Засоби масової інформації як знаряддя психологічного впливу.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

10

70

70

10

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

1. Клаузевиц К. О войне. Пер. с нем. – М., 1997. – С. 56

2. Макиавелли Н. О военном искусстве – М.: Воениздат, 1995. – С. 39.

3. Энгельс Ф. Армия // Маркс К., Энгельс Ф., Соч. – 2-е изд. – Т. 14. – С.

4. Ленин В. И. Задачи революционной молодежи: Полн. собр. соч. – Т. 7. – С. 344.

5. Закон України „Про Збройні Сили України” // Законодавство України з питань військової сфери. Збірник законів та інших нормативно-правових актів. – К.: „Азимут – Україна”. – 2003. – С. 108.

6. Закон України „Про основи національної безпеки України” // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 39. – С. 351.

7. Воєнна доктрина України // Національна безпека і оборона. – 2004. – №8. – С. 2 – 7.

8. Головаха Є. І. Стратегія соціально-політичного розвитку України. – К., Абрис, 1995. – С. 46.

9. Крючков Г. К. Питання законодавчого забезпечення формування і реалізації оборонної політики України // Оборонна політика України: реалії та перспектива: матеріали міжнародної конференції (Київ, 19 вересня 2003 р.) // Національний інститут проблем міжнародної безпеки, Женевський центр демократичного контролю над збройними силами. – К.: НІМБ, DCAF. – С. 25.

10. www.politik.org.ua

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мультимедійний проектор, ноутбук.

ВСТУПНА ЧАСТИНА:

 •  прийняти рапорт командира групи та привітатися з курсантами;
 •  перевірити наявність особового складу по журналу обліку навчальних занять;
 •  перевірити  форму одягу курсантів, порядок на робочих місцях і в аудиторії;
 •  при необхідності зробити зауваження для усунення недоліків;
 •  нагадати  основну проблематику минулої теми, заняття та зробити логічний перехід до проблеми, яка буде розглядатися на даному занятті;
 •  довести  під запис номер і тему заняття, його навчальні питання;
 •  зосередити увагу курсантів на навчальній меті заняття – тобто на тих знаннях, навичках і вміннях та їх рівні, які вони повинні здобути в результаті заняття;
 •  визначити актуальність теми заняття – тобто для чого знання (навички, вміння) будуть необхідні у подальшому вивченні матеріалів дисципліни, практичному виконанні завдань, подальшій офіцерській службі тощо;
 •  представити наочно та стисло охарактеризувати основні та додаткові джерела інформації (літературу) для вивчення на самостійній підготовці та місця їх отримання, надати під запис назву джерела, його вихідні дані та сторінки (статті статутів, настанов, джерела інформації можуть також представлятися в ході розгляду навчальних питань або в заключній частині заняття – при визначенні завдань для самостійної роботи);
 •  визначити   порядок роботи на занятті та отримання оцінки за нього;
 •  довести  заходи безпеки (при необхідності).

ОСНОВНА ЧАСТИНА:

Досвід локальних війн та регіональних конфліктів кінця ХХ і початку ХХI століття дозволив сформувати один з важливих постулатів воєнного мистецтва: якщо у Першій світовій війні основним фактором досягнення перемоги в бою була вогнева перевага над противником, а в Другій світовій війні - перевага у повітрі, то в сучасних бойових діях запорукою успіху є завоювання переваги в інформаційній сфері. На досягнення цієї мети й спрямовується інформаційне протиборство на театрі воєнних дій [1].

Інформаційна перевага – один з істотних факторів позитивного результату застосування збройних сил в операціях і бойових діях. Використання інформаційних засобів і систем багаторазово збільшує бойові можливості військ (сил), ефективність застосування зброї та бойової техніки. Та водночас підвищується й інформаційна уразливість військ. Обидві тенденції об’єктивно призводять до розширення арсеналів, методів і засобів інформаційної боротьби, посилення їх впливу на хід і результати воєнних дій, нарощування об’єму сил та засобів, що до неї залучаються [2; 3].

Інформаційна боротьба базується на залежності (уразливості) протидіючих сторін від інформації та функціонування їх інформаційних систем. Саме тому інформація в цій боротьбі складає основу інформаційного впливу, а інформаційні потоки - реалізаційну основу її використання в інтересах виконання завдань. Крім того, інформація може розглядатися як цінний трофей. Якість, кількість і швидкість її передачі – ключові елементи інформаційної переваги. За своїм впливом на об’єкт інформація може порівнюватися з високоточною зброєю. У зв’язку з цим надійний захист інформації, своєчасне застосування контрзаходів з нейтралізації її негативного впливу є одними з основних пунктів підготовки і ведення інформаційної боротьби.

За напрямами впливів інформаційну боротьбу поділяють на інформаційно-технічну та інформаційно-психологічну.

В інформаційно-технічній боротьбі об’єктом впливу стають системи управління і зв’язку, телекомунікаційні системи, системи передачі даних, захисту інформації, радіоелектронні засоби протидіючих сторін.

В інформаційно-психологічній боротьбі об’єктом впливу є групи людей та окремі особи. Ця боротьба спрямовується на зміну поведінкових та емоційних настановлень з тих чи інших питань у бажаному противникові напрямі. Боротьба, як правило, ведеться у вигляді прихованих, цілеспрямованих, спеціальним чином організованих інформаційно-психологічних операцій (ІПсО).

У широкому розумінні ІПсО – це сплановане використання сучасних форм, методів і засобів поширення інформації для здійснення впливу на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони з одночасним захистом власного інформаційного середовища і психологічного стану.

Вплив, що здійснюється на інформаційне середовище та психологічний стан протидіючої сторони під час ІПсО, отримав назву інформаційно-психологічного впливу (ІПВ). Це цілеспрямовані заходи з виготовлення і поширення спеціальної інформації, яка безпосередньо впливає на інтелектуальну діяльність людей, їх психіку, свідомість, підсвідомість, внутрішній світ, поведінку і вчинки з метою маніпуляції ними в інтересах того, хто цей вплив здійснює. Стосовно протидіючої сторони ІПВ носить деструктивний характер, оскільки головне його призначення – завдати їй шкоди в інтелектуальній, духовній та емоційній сферах діяльності, внаслідок чого виникають і суттєві матеріальні збитки. За його допомогою можна впливати на об’єктивно закладені протиріччя практично на всіх рівнях суспільного устрою у будь-якій країні чи регіоні [2 – 6].

Основною метою ІПсО, у широкому розумінні, є організація хаосу в інформаційному середовищі протидіючої сторони з наступним управлінням ним. Такі операції проводяться в межах державної політики і координуються з діяльністю відповідних урядових установ. При їх здійсненні формально дотримуються правових, моральних, дипломатичних, політичних і воєнних норм. Досвід застосування ІПсО свідчить, що головне полягає не в тому, на боці якої протидіючої сторони є воєнна перевага, а в тому, яка з них зуміє переконати основну масу населення іншої сторони у справедливості своєї справи [4; 7].

У вузькому розумінні ІПсО - це сплановане використання військами заходів з ІПВ для підриву морально-психологічного стану особового складу військ і населення противника з одночасним захистом своїх військ і населення від аналогічного впливу з боку противника. (Далі такі ІПсО будемо називати військовими).

Військові ІПсО є складовою військових операцій, і тому вони застосовуються на всіх рівнях воєнних дій, межі між якими найчастіше мають умовний характер. Такі операції завжди передують застосуванню воєнної сили, а потім її супроводжують. Їх підготовка полягає в аналізі оперативної обстановки, розробці задуму операції, прийнятті рішення, визначенні сил і засобів, постановці завдань, розробці плану операції, планів взаємодії та організації управління. Основні особливості військових ІПсО:

· залежність завдань військових ІПсО від сил і засобів, що залучаються військами (силами) для їх проведення. Досвід використання військових ІПсО свідчить, що постановка завищених завдань ІПсО або їх заниження мають однаково негативні наслідки;

· обумовленість масштабів застосування сил і засобів військових ІПсО характером військової операції (бойових дій);

· залежність форм і способів ведення військових ІПсО від кількості і якості засобів, які залучаються для її проведення. Ця закономірність проявляється у тому, що винахід нових засобів та їх впровадження у практику військових ІПсО неминуче призводить до виникнення нових її форм і способів.

Самі по собі військові ІПсО є складною сукупністю інформаційно-психологічних заходів, які узгоджуються і координуються з іншими заходами військових операцій (бойових дій). Інформаційно-психологічні заходи здійснюються в масштабах угрупування військ (сил) і являють собою короткочасні цілеспрямовані дії спеціальних підрозділів або окремих спеціалістів, які застосовуються в обмежених (локальних) масштабах. Такі дії пов’язані між собою за метою, завданнями, місцем і часом. Їх зміст залежить від завдань, для вирішення яких вони здійснюються, а також від можливостей сил і засобів, що залучаються для їх проведення. В умовах збройної боротьбі інформаційно-психологічні заходи можуть бути або дуже ефективними, або (при невмілій організації і обмежених можливостях їх проведення) зовсім неефективними [8; 9].

Інформаційно-психологічні заходи у військових ІПсО плануються і проводяться за наступними принципами (науково обґрунтованими положеннями, правилами, рекомендаціями):

· вони плануються з урахуванням виявлених слабких місць у морально-психологічному стані особового складу військ (сил) та населення противника; особливостей воєнно-політичної і оперативної обстановки у районі, де здійснюватиметься військова операція (бойові дії); сил і засобів що залучаються для проведення операції;

· їх підготовка розпочинається задовго до початку військової операції (бойових дій), приховано, ретельно, з урахуванням індивідуальних і соціально-психологічних особливостей об’єктів впливу;

· інформаційно-психологічні заходи різних видів здійснюють за єдиним планом, узгоджуючи їх між собою, а також з бойовими діями військ (сил);

· усі сили і засоби, задіяні в інформаційно-психологічних заходах, мають використовуватися масово, комплексно, різноманітно;

· начальники органів військових ІПсО особисто відповідають за проведення і ефективність інформаційно-психологічних заходів.

За метою і характером дій інформаційно-психологічні заходи у військових ІПсО поділяються на наступальні і захисні. Наступальні націлені на деморалізацію та дезорганізацію військ (сил) противника та його населення. Захисні заходи націлюються на захист морально-психологічного стану своїх військ та населення від негативного ІПВ противника.

Наступальні заходи призначені для здійснення ІІІВ на особовий склад військ (сил) противника та його населення з метою маніпулювання їх свідомістю шляхом внесення в цю свідомість цілеспрямованої достовірної або недостовірної інформації (дезінформації). Основним змістом таких заходів є здійснення інформаційно-психологічного тиску на інтелектуально-творчу діяльність органів управління військ (сил) противника через його системи збору, аналізу і поширення інформації шляхом надання їм хибної інформації і приховування ознак реальної діяльності своїх військ (сил). Вони спрямовуються на те, щоб дезінформувати противника, примусити його робити хибні висновки і, внаслідок цього, спонукати воєнне керівництво противника до неправильних дій. Наступальні заходи дозволяють випередити противника у прийнятті рішень, що обумовлює успіх будь-якої військової операції (бойових дій).

Ефективність наступальних заходів значною мірою залежить від якості розвідувального забезпечення органів військових ІПсО. Розвідка повинна:

· викривати об’єкти противника, стосовно яких передбачається здійснювати ІПВ;

· надавати допомогу військовим органам ІПсО у розробці правдоподібної версії, запропонованої для дезінформації;

· пропонувати найперспективніші об’єкти щодо реалізації дезінформації і оцінювати ефективність проведених заходів.

Інформаційно-психологічний захист у військових ІПсО є змістом морально-психологічного забезпечення військ (сил), яке пов’язане з світоглядною і психологічною стороною діяльності військовослужбовців і цивільних осіб. Його заходи здійснюються для формування стійкого морально-психологічного стану особового складу своїх військ (сил) і населення. На морально-психологічне забезпечення у військових ІПсО покладаються наступні функції: техніко-захисна, інформаційно-роз’яснювальна, політико-орієнтуюча, об’єднувальна і нейтралізуючо-виховна.

Управління військових ІПсО в умовах збройної боротьби неодмінно пов’язується з виконанням оперативно-тактичних завдань у районі проведення військової операції (бойових дій). Воно базується на повноцінних знаннях про зміст процесу інформаційно-психологічного протиборства в умовах ведення військової операції (бойових дій).

Ефективність управління військових ІПсО досягається:

· вирішенням завдань військових ІПсО в щільній взаємодії з органами управління військ (сил) з широким набором функцій оперативного збору і опрацювання даних, які надходять як від своїх джерел, так і від взаємодіючих;

· тривалістю циклів управління для задіяних у військових ІПсО різних частин і підрозділів відповідно до масштабу часу зміни оперативно-тактичної обстановки в районі проведення військової операції (бойових дій);

· переборюванням жорстких протиріч між вимогами до оперативності, з одного боку, і до повноти та достовірності інформаційного забезпечення військових органів управління ІПсО, з іншого;

· централізацією військових ІПсО, яка повинна забезпечити комплексність ІПВ різними силами і засобами. При цьому централізоване управління має поєднуватися з децентралізованим виконанням поставлених бойових завдань підлеглими.

Результати військових ІПсО в значній мірі залежать: від взаємодії усіх структур військ (сил), задіяних при їх проведенні; від рівня професійної і морально-психологічної підготовки особового складу, що залучається до їх проведення; від уміння і здібностей командирів усіх рівнів використовувати сили і засоби ІПсО для захоплення й утримання інформаційно-психологічної переваги над противником як під час підготовки військової операції (бойових дій), так і у ході її здійснення.

Досвід використання військових ІПсО, які здійснювалися арміями США та країнами НАТО для підтримки своїх військ (сил) у локальних війнах та регіональних конфліктах за останнє десятиліття, свідчить, що вони є ефективним засобом ведення збройної боротьби, який дозволяє:

· в мирних умовах, без офіційного оголошення війни або будь-яких інших змін у дипломатичних стосунках, завдавати противнику шкоду, яку можна порівняти з наслідком бойових дій;

· не притягатися на початковій стадії проведення військових ІПсО до міжнародної відповідальності, тому що виявити факти їх проведення можна тільки шляхом аналітичної реконструкції операції (відтворення її задуму, цілей, завдань, сил, засобів, методів досягнення цілей тощо;

· залишатися з противником один на один до початку військової операції без будь-якої заздалегідь підготовленої інформаційної підтримки із зовні, оскільки противник не входить до якихось воєнно-політичних блоків, союзів і коаліцій з колективної інформаційної безпеки від зовнішньої агресії;

· приховувати стадії підготовки військової операції (маневрувати силами і засобами військ (сил), швидко зосереджувати їх біля кордонів і життєво важливих комунікацій противника для нанесення раптового удару);

· забезпечити бездіяльність збройного потенціалу противника на початковій стадії проведення військової операції;

· створювати труднощі противникові при виборі системи заходів для захисту від збройної агресії і виборі адекватної відповіді;

· приховувати справжні наміри військової операції (бойових дій) шляхом використання різних форм, методів і засобів ІПВ;

· при проведенні військової операції (бойових дій) ставити противника у невигідне для нього становище, коли з його боку необхідна швидка зворотна реакція;

· наносити інформаційно-психологічні удари по об’єктах у глибокому тилу противника. При цьому маневрування силами і засобами військових ІПсО на напрямах нанесення ударів не потребують ні значних витрат часу, ні значної кількості матеріально-технічних засобів транспортування;

· суттєво зменшити втрати серед особового складу своїх військ (сил) та населення противника, а також матеріальні збитки у районі проведення військової операції (бойових дій), що сприятиме збереженню престижу армії і держави навіть при невдалих результатах військової операції (бойових дій).

Насамкінець слід відзначити, що в майбутньому військові ІПсО поступово переходитимуть з розряду операцій забезпечення у розряд бойових операцій. Такі операції будуть плануватися і проводитися військами (силами) як самостійний вид операцій. Форми і способи їх проведення визначатимуться новітніми технологіями здійснення ІПВ та захисту від нього.

Розробив:

“____”______________20____ року

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри МПЗ діяльності військ

Протокол     від "30" серпня 2011 року №6 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47462. Англійська мова: Підручник для 11 класу середніх шкіл 812.06 KB
  The right to education in Ukraine is guaranteed by the Constitution (Article 53). Every boy or girl must get Hecondary education; it means that secondary education is compulsory in our country. There are state schools where education is free of charge and private primary and- secondary schools where pupils have to pay for their studies
47463. ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 718 KB
  К таким основным решениям относятся: прокладка методом задувки диэлектрических оптических в пластмассовых защитных трубках внутренний диаметр от 32 мм до 40 мм; прокладка над пластмассовыми защитными трубками или над бронированными оптическими кабелями сигнальноинформационных пластиковых лент; максимальное использование в качестве трубопроводов кабельной канализации труб из полиэтилена высокой плотности гладкие и гофрированные многоканальных блоков мультиканалы и смотровых устройств из пластиката; использование при соответствующем...
47464. Решение геометрических задач, как средство развития самостоятельности мышления учащихся 134 KB
  Они должны не просто знакомиться с теорией предмета а видеть источники возникновения и практическую целесообразность изучения этих вопросов не просто решать задачу указанную учителем приобретая нужные навыки и умения а рассматривать условия в которых возникают задачи данного типа. Решение математических задач приобретает единую учебнопознавательную направленность в том случае когда оно реализует решение одной и той же дидактической задачи изучения математической закономерности на основе анализа частных случаев. Первые описываются...
47465. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 1.01 MB
  Розглянуто основні питання стратегічного управління: сучасна концепція стратегічного управління; види стратегій підприємства; формування стратегічного набору; форми та методи забезпечення стратегічного управління. 2004 ВСТУП Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства що обумовлюються не тільки наявністю конкуренції та високими вимогами до якості товарів але й необхідністю гнучко реагувати на зміни ринкової ситуації яка не завжди сприяє процвітанню підприємства. Успіх підприємства залежить від здатності передбачати й змінювати...
47466. Питання для іспиту «Митне право україни» 641.5 KB
  Керівництво збиранням прикордонного мита: евеки вивізне та інфуки ввізне мито за часи Богдана Хмельницького покладалося на Державний скарб як тоді називалася фінансовобанківська служба України. Верховна Рада прийняла Закон України Про митну справу в Україні який проголосив що Україна як суверенна держава самостійно створює власну митну систему і здійснює митну справу. Верховна Рада України прийняла Постанову про створення Державного митного комітету України як центрального митного органу України та перший Митний кодекс України.
47467. Політекономія. Тарнавський М.П, Навчально-методичний посібник 2.54 MB
  Ця наука вивчає ринкову поведінку людей при використанні обмежених ресурсів виробництва що породжує за умов приватної власності економічну конкуренцію між ними. Другий факт: економічні ресурси засоби для виробництва благ обмежені. Задоволення їх обмежено рідкістю ресурсів для виробництва засобів їх задоволення. Непрямі інструментні чи виробничі використовуються для виробництва прямого блага.
47468. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ. ПІДРУЧНИК 55.64 MB
  У підручнику розкриваються основи теорії страхових послуг та особливості різних видів страхування що реалізуються на страховому ринку України. Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни Страхові послуги що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання щодо сутності страхової послуги як специфічного товару страхового ринку умов та правил здійснення основоположних класичних і сучасних видів страхування. Порядок укладання та ведення страхової угоди 33 Сутність договору...
47469. Політологія. Конспект лекцій 243 KB
  Життя Поняття і функції політичної влади Політична та державна влади Умови ефективного функціонування політичної влади Основні концепції влади Проблема формування і функції влади в Україні. Легітимність влади криза легітимності та засоби її вирішення Демократія форма пол. Загальне визначення предмета політології можна було б запропонувати таке: політологія у більш вузькому розумінні загальна теорія політики вивчає специфічну групу закономірностей відносин соціальних суб'єктів з приводу влади. поперше спеціально досліджує політику як...
47470. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА 6.79 MB
  У посібнику розглянуті актуальні питання розвитку фінансової діяльності суб'єктів підприємництва в Україні організація фінансової діяльності суб'єктів підприємництва фінансування управління власним і позичковим капіталом фінансовими інвестиціями оцінка вартості підприємства фінансовий контролінг. ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУПІДПРИЄМСТВА 124 3. Власний капітал підприємства: функції складові таоцінка 124 З Формування статутного капіталу акціонерних товариств 130 Статутний капітал товариств з...