38313

Історія світової економіки

Шпаргалка

Мировая экономика и международное право

Промисловий переворот в США. Промисловий переворот у США зайняв недовгий час. Промисловий переворот у США проходив пізніше ніж в Англії використавши англійський технічний досвід при цьому значно збагативши його. США знаходились у вигідному географічному положенні далеко від своїх конкурентів.

Украинкский

2013-09-28

519.5 KB

1 чел.

1. Визначення промислового перевороту. Промисловий переворот в Англії

Промисловий переворот – це довготривалий історіко-економічний процес, що характеризується корінними техніко-економічними, соціально-економічними та організаційно-економічними змінами.

Техніко-економічні зміни включають: перехід від ручного до машинного виробництва, від мануфактури до фабрики; формування інноваційної за своєю природою техніко-економічної бази капіталістичного суспільства, основаної на системі машин.

Соціально-економічні змини зв’язані з оформленням капіталістичних виробничих відносин, нових соціальних сил – буржуазії і робітничого класу та загостренням соціальних протиріч між ними.

Організаційно-економічні зміни включають розвиток практики управління,   ієрархічні системи керівництва виробничими підсистемами, початкові етапи планування, появу дисциплінарних кодексів, диференційованих систем заробітної плати, вдосконалення робочих методів, ревізії балансів та звітності та   ін.

Першою країною промислового перевороту була Англія. Саме тут зміни в економіці набули найбільшої глибини й вивели цю країну в лідери світового капіталістичного господарства.

Промисловий переворот в Англії пройшов раніше по таким причинам:

1)Рання ліквідація кріпосного права(кін 14-поч15 ст) внаслідок чого виникла особиста та економічна свобода виробника, самодостатність, самодисципліна та впевненість в собі)

2) Швидке накопичення капіталу в процесі внутрішньої та зовнішньої торгівлі, грабіж колоній, піратства та работоргівлі.

3) Аграрний переворот в Англії: відбір землі у селянства і перетворення його в найомну робочу силу

4) Буржуазна революція 40-80-рр 17в: усунення феодальних пережитків, розділ церковних земель, розділ земель Ірландії

5) Широке розповсюдження мануфактури(розділ праці та використання найомної робочої сили)

6) Політика схвалення ремесла і торгівлі.

Пром переворот в Англії розпочався з бавовняної промисловості9механізація прядіння та ткацтва). Пром переворот проходив  завдяки таким винаходам:

  •  в металургії Дербі запропонував плавку заліза на кам’яному вугіллі. Корт  - метод переплавки чавуна на сталь, тим самим даючи можливість використовувати сталь у всіх галузях промисловості. Також він відкрив прокатні вальці, що дало змогу виготовляти фігурні вироби.
  •   в машинобудівництві Ватт у 1794 винайшов парову машину, внаслідок чого стрімко зросла продуктивність праці. Модслі – запропонував цілий ряд нових станків, а також стандартизацію в машинобудуванні. Несміт – паровий молот, Брама – гідравлічний прес
  •  Транспорт: В 1814 р  - новий тип транспорту – паровоз. Зросла довжина шляхів – зростала торгівля.

Технічна революція викликала корінні зміни в соціальній структурі суспільства. Виникли нові класи: промислова буржуазія і промисловий пролетаріат. Внаслідок промислового перевороту в Англії сформувалась нова структура капіталістичного суспільства.

Виникнення заводів і фабрик привело до підвищення питомої ваги міського населення. В середині ХІХ ст. населення Англії вже майже на ¾ складалось із міських мешканців.Змінилась структура англійської буржуазії – замість купця головну роль у буржуазному суспільстві починає відігравати підприємець.

Промисловий переворот змінив організацію та умови праці. Із введенням машин підприємці одержали можливість повністю  контролювати працю робітника. З’явилась можливість широко використовувати на підприємствах некваліфікованих робітників, а також замінити труд чоловіків працею жінок і дітей.Це викликало  здешевлення робочої сили та зниження реальної заробітної плати, виникнення масового безробіття, погіршення умов праці, подовження робочого дня (16-18 годин на добу). Усе це призводить до класової боротьби робітничого класу проти буржуазії.

Капіталістична індустріалізація привела до серйозних змін в економіці. Фабрична система одержала перемогу над ремеслом і мануфактурою. Сформувався технічний базис капіталістичного виробництва. У ході промислового перевороту Англія стає “фабрикою світу”. Особливо великих успіхів досягла бавовняна промисловість. За 130 років (1741-1871 р.р.) споживання бавовни зросло в 1000 разів.

Швидко зростала продукція металургії. У 1830 році виплавка чавуну зросла у 6 разів, виробництво сталі у 4 рази. Видобуток вугілля з 1854 по 1875 р.р. зріс у 2 рази.

Більша частина парових двигунів застосовувалась у залізничному транспорті та пароплавстві.Швидкими темпами відбувалась індустріалізація транспорту. Протяжність залізничної мережі Великобританії та Ірландії зросла у 25 разів, а кількість пароплавів  - 12,5 разів.

Велику роль у розвитку важкої промисловості відіграв розвиток механізованого транспорту.1838 року було здійснено перший океанський рейс: Ліверпуль - Нью-Йорк. Суднобудівництво стає однією з найбільш динамічних галузей англійської промисловості: за двадцятиліття, з 1850-1870 р. р., загальний тоннаж збудованих пароплавів подвоївся.

Промислова революція викликала зміни і в сільському господарстві. Індустріалізація Англії вимагала великої кількості робочої сили, що вело до прискорення експропріації англійського селянства. Внаслідок цього воно як клас на початку 19 ст. остаточно зникає. Англія перетворилась на країну крупного землеволодіння.

У середині 70 років 19 ст. крупні землевласники володіли половиною всіх земель країни.

Лендлорди більшу частину землі здавали в оренду фермерам. Фермери-орендарі вели інтенсивне господарство, використовуючи найману робочу силу та механізацію..

Таким чином в аграрному устрої Англії поєднувались старе феодальне землеволодіння (лорди, лендлорди) і нова чисто капіталістична оренда (фермери).

,Завдяки застосуванню штучних добрив, парового плуга, жаток, продуктивність праці у сільському господарстві Англії значно підвищилась. Так, урожайність зернових культур в Англії була удвічі більша, ніж у Франції.

Створивши першу в історії людства фабрично-заводську промисловість, Англія зайняла виняткове положення у світовому господарстві.

У середині  ХІХ ст. вона виробляла близько половини світової промислової продукції.

В Англії до 40-х років ХІХ ст., панував промисловий протекціонізм, який сприяв швидкому розвитку англійської промисловості. Коли ж індустріалізація завершилась і англійська промисловість окріпла, буржуазія проголосила необмежену свободу торгівлі – фрітредерство. На його основі були укладені двосторонні торгові угоди з багатьма країнами світу. Це привило до того, що Англія зайняла основні позиції в світовій торгівлі та в морських перевезеннях.

В першій половині ХІХ ст. англійський капіталізм проникає в Африку, підкоряє Австралію, захоплює колонії у тихоокеанському басейні.

У 1840-1843 рр. Англія вела з Китаєм війну, що відкрила ринки Китаю для англійських товарів, торгові війни на Середньому Сході та ін.

Гегемонія Англії у світовій торгівлі та промисловості сприяло нагромадженню капіталу, створювало умови для швидкого розвитку англійського кредиту. Створення Англійського банку відноситься до 1694 р., а на кінець ХVІІІ ст. в країні було вже близько 350 банків.

У середині ХІХ ст. Лондон перетворився на світовий кредитний центр. Англійський банк стає “банком банків”. Він не тільки кредитує промисловість і торгівлю, а здійснює керівництво кредитною системою країни.

Таким чином, у домонополістичний період англійський капіталізм відіграв роль не тільки світового промисловця, купця і перевізника товарів, а й роль світового банкіра

2. Промисловий переворот в США.

Промисловий переворот у США зайняв недовгий час. Він проходив в умовах повного панування буржуазії у північних штатах, де були відсутні феодальні пережитки. Промисловий переворот у США проходив пізніше, ніж в Англії, використавши англійський технічний досвід, при цьому значно збагативши його. США знаходились у вигідному географічному положенні, далеко від своїх конкурентів.

Матеріальною базою для промислової революції у США, як і в Англії, була мануфактурна організація бавовняної галузі. На кінець ХVІІІ ст. тут ручна праця була розчленована на окремі операції, що обумовило диференціацію знарядь праці, їх виробництво та спеціалізацію робітників. У 1790 р. в Америці вже працювала перша текстильна фабрика, яка використовувала ватермашину.

У 20-40-х роках були зроблені нові винаходи у бавовняній галузі. В тому числі  створені циліндрична машина для механічного набивання тканин, верстати з випуску узорчастих тканин і т.д.

У середині ХІХ ст. американська бавовняна промисловість за обсягом виробництва посідала друге місце у світі (після Англії).

Промисловий переворот заторкнув і вовняну промисловість. До початку громадянської війни у США працювало 1700 текстильних фабрик із паровими двигунами. Розвивається сільськогосподарське    машинобудування. З’явилися  механізовані плуги, жатки, , культиватори, молотарки, сінокосарки, паровий трактор та інша техніка. У сільському господарстві почали використовувати летуче добриво. Усе це сприяло переходу від екстенсивного до інтенсивного ведення сільського господарства.

Виключно важливу роль у ході промислового перевороту США відіграла механізація транспорту, особливо розвиток   залізничних колій, які зв’язали воєдино території величезного материка. Якщо 1830 р. у США з’явилися перші 40 км залізничних колій, то за наступні 20 років їхні довжина зросла у 300 разів.

Розвиток залізничного транспорту сприяв зростанню металургії та добувної промисловості. За перші півстоліття ХІХ ст. виробництво чавуну зросло у 12 разів, здобич вугілля – у декілька тисяч разів.

 Однією з особливостей промислового перевороту у США був швидкий розвиток вітчизняної інженерної думки. Серед них винайдення    швейної машини (1841р.), револьвера, електромагнітного телеграфу Морзе, ротаційної типографської машини  та ін.

Промислова революція привела до зміни в американському суспільстві. Частка сільськогосподарського населення з 90-95 % у 1790 р. впала до 59,2% у 1860 р., а абсолютна чисельність міського населення зросла в 30 разів. Кількість осіб, зайнятих  у промисловості, збільшилася у 6 разів.

Однак, не дивлячись на високі темпи промислового перевороту в країні зберігалася багатоукладна економіка, наявність рабства, що перешкоджувало розвиткові промислового перевороту.

Таким чином, фермерський (північний) напрямок колонізації та розвитку сільського господарства носило капіталістичний характер. З 20-х років Х1Х ст. північні та знову створені північно-західні штати посіли перше місце у сільськогосподарському виробництві США.

Цілком інша ситуація у розвитку сільського господарства складалась на півдні США. Там продовжувала панувати плантаційна система господарства з використанням праці рабів.Суперечність між капіталістичною системою Півдні та рабовласницьким плантаційним господарством на Півночі призвели до Громадянської війни 1861-1865 рр. Ця війна закінчилася повною перемогою Півночі. Одним із головних завоювань Громадянської війни було знищення рабства. Його юридичне вирішення аграрного питання на користь фермерів. Закон 1862 р. надавав кожному громадянину право на одержання безкоштовно 160 акрів землі (близько 64 га).

Третій підсумок Громадянської війни – це зміцнення грошового обігу та банківської системи.Власне до 70-х років Х1Х  ст. у США завершився промисловий переворот у загальнонаціональному масштабі.

Таким чином, за 100 років незалежного існування США пройшли у своєму соціально-економічному і політичному розвитку  новаторський шлях всесвітньо-історичного значення.

3. Промисловий переворот в Німеччині

Головною рисою, що відрізняла Німеччину до 19 ст. була економічна та політична відсталість. У цій країні довше, ніж у інших країнах Західної Європи збереглося панування феодальних відносин, феодальна політична роздробленість, тобто була відсутня єдина держава. Німеччина тривалий час була розмежована на багато незалежних, великих і малих, держав. У ХVІІІ ст. їх було декілька сотень, а  в першій половині ХІХ ст. – декілька десятків.

В середині країни існували митні податки, які дуже гальмували розвиток торгівлі і промисловості. Велику роль у підготовці промислового перевороту у Німеччині відіграла часткова ліквідація економічної роздробленості шляхом створення Митного союзу. У 1818 р. у Прусії було видано митний закон, згідно  якого на всій території прусської держави знищувались митні застави, збирання акцизного та внутрішнього мита. Утворення Митного союзу стало поворотним пунктом у розвитку Німеччини взагалі, в її економічному розвитку зокрема. Перед промисловістю об’єднаних держав відкрився великий внутрішній ринок, що сприяло розвиткові промислового перевороту.

Зростання мануфактурної промисловості, розвиток капіталізму в сільському господарстві, створення Митного союзу, посилення процесу початкового накопичення капіталу, можливість використання іноземної техніки прискорили початок промислового перевороту. Особливо суттєві зміни відбувалися текстильній промисловості: з 1834-1838 р. в ній виникло близько 45 нових фабрик. У 30-40 р.р. створився крупний центр бавовняної промисловості в Саксонії. У кінці 30-40 р.р. почався промисловий переворот у прядильному виробництві Сілезії. Число прядивних фабрик у цей час зросло від 4 до 132.Тут розвиваються кам’яновугільна та металургійна промисловість. Дуже швидко розвивається промисловість у Рейнський області. Особливо металургійна промисловість, бавовняна та вугільна

Будуються перші залізниці. У 40-х роках під впливом Митного союзу масштаби залізничного будівництва зростають настільки, що за темпами приросту залізничної мережі вона випереджає в це десятиліття Францію та Англію. У 1833 р. у Берліні було засновано завод локомотивів Борзига,

Але не дивлячись на деяке пожвавлення промисловості, Німеччина продовжувала залишатись сільськогосподарською країною, а в промисловості переважали дрібні підприємства.

Промисловий переворот розгорнувся по справжньому у 50-ті р. й особливо у 60-70 р.р. 19 ст. Промисловий переворот у цей період проходив високими темпами, стрімко.

Тільки за 10 років (1860-1870 р.р.) загальна потужність парових двигунів у Німеччині зросла майже в три рази (вона випередила Францію).

На відміну від французької промисловості, механізація якої залежала значною мірою від постачання англійських машин, німецька індустріалізація проходила на основі вітчизняного машинобудування. Німецька промисловість почала розвиватись небаченими для ХІХ ст. темпами. Особливо швидко розвивалася важка промисловість. У 50-60 р. в Німеччині виникла хімічна промисловість. 1856 р. німецькі вчені віднайшли спосіб одержання фарбників із кам’яного вугілля, що стало базою для розвитку анілінової промисловості.

Швидко ішов процес концентрації німецької промисловості. Для того часу нові німецькі підприємства являли собою справжні гіганти, оснащені найновішими обладнанням.

У Німеччині швидко розвивається воєнна промисловість. Створюється воєнно-промислова база, куди увійшли заводи Круппа.

Завдяки високим темпам розвитку промисловості Німеччина на 1870 р. обійшла Францію з видобутку вугілля, виплавці чавуну, потужності парових двигунів, довжині залізничної колії та наблизилася у розмірі обороту зовнішньої торгівлі й перевищила її за потужністю важкої індустрії.

У другій  половині ХІХ ст. в Німеччині на основі індустріалізації швидко розвивається капіталістичний кредит. Було створено мережу комерційних банків Не дивлячись на високі темпи розвитку промисловості, Німеччина до середини ХІХ ст. продовжувала залишатися аграрною країною. Сільське господарство залишалося вирішальною  галуззю економіки.

Генезис капіталізму в сільському господарстві Німеччини відбувався іншим шляхом, ніж у Франції.

Ліквідація кріпосного права у Німеччині відбувалась пізніше, ніж у розвинутих країнах Західної Європи й мала затяжний характер. Воно було ліквідовано шляхом урядових реформ.

Аграрна реформа дала поштовх розвиткові капіталістичного господарства у німецькому селі. Із обезземелених селян утворилася численна армія сільськогосподарських та промислових робітників. А викупні селянські платежі стали важливим джерелом капіталістичного накопичення в Німеччині, а також посилюється економічна й політична міць прусського юнкерства. Така модель розвитку капіталізму в сільському господарстві називається в історії “Прусським шляхом”. Він відрізняється тим, що феодальні відносини у сільському господарстві не ліквідуються зразу, а повільно пристосовуються до капіталізму, який надовго зберігає напівфеодальні риси. Кріпосне, поміщицьке господарство повільно переростає у буржуазне, юнкерське, засуджуюче селян на довгий період експлуатації, із відокремленням невеликої меншості “гросбауерів” (крупних селянських господарств).

Але не дивлячись на половинчатість аграрних реформ, сільське господарство Німеччини із середини ХІХ ст. почало розвиватися. Інтенсивно розвивалася агрохімія, почали застосовуватись штучні добрива (кісткове борошно, суперфосфат, калійні солі та ін), використовувалися сільськогосподарські машини. Вирощувалися зернові, технічні культури.  

Однак, розвиток капіталізму в німецькому селі, що йшов прусським шляхом, мав найнегативніши наслідки для соціально-економічного розвитку країни.

Німецький капіталізм  мав яскраве виражений монополістичний характер, що особливо яскраво проявилося в епоху монополістичного капіталістичного капіталізму.

 4. Промисловий переворот у Франції

На початку ХVІІІ ст. Франція була однією з крупних держав Західної Європи. Це була типова аграрна країна. Понад 9/10 населення займалися сільським господарством. Більша частина селян за викуп одержали свободу ще у ХV ст. , але земля продовжувала залишатися власністю феодалів.

Аграрні відносини, що склалися у Франції, уповільнювали зростання зовнішнього ринку та створення пролетаріату. Це була одна з причин промислового перевороту у Франції. Особливість промислового перевороту у Франції полягала у тому, що він почався пізніше ніж в Англії, і затягнувся, тобто проходив низькими темпами. Хоча перші спроби введення машинного виробництва мали місце у ХVІІІ ст., справжній початок промислового перевороту можна віднести тільки до 1815-1830 рр., а його завершення відбулося у 50-60 рр. ХІХ ст.

Основна причина запізнення полягала в тому, що у Франції мануфактурна стадія розвитку капіталізму не супроводжувалася швидким затвердженням буржуазного державного ладу.

Причини пізнього промислового перевороту у Франції:

1. Суспільне-політичний устрій Франції не сприяв такою мірою, як в Англії, розвитку виробничих сил. На відміну від Англії, у Франції головну роль відігравали не промисловці, а банкіри, фінансові тузи, що спиралися на повну підтримку уряду.

2.Не сприяла індустріалізації Франції й її зовнішня політика. На відміну від Англії, Франція у ХІХ ст. постійно брала участь у затяжних війнах, намагаючись встановити збройним шляхом своє володарювання на Європейському континенті.

3.Негативну роль відіграла слабкість французької інженерної думки.

Промисловий переворот розпочався у бавовняно-прядивній  промисловості. Так, у середині 20-х років ХІХ ст. у французькій бавовняно-прядивній  промисловості було зайнято 800 тис. робітників, а в той же час у металообробній – тільки 75 тис.

У 1815-1830 рр. у промисловості спостерігались технічні зміни, що полягали у застосуванні  машин і нових технологічних процесів. собливо помітний  цей процес у текстильній промисловості. Механізація суконних підприємств робила значні успіхи. Тут почали використовувати стригальну машину, яка заміняла 60 робітників.

У цей  період покладено початок французькому машинобудуванню. Почалося будування парових машин для текстильної промисловості. Запроваджувалися машини в металообробну промисловість ( у виробництві цвяхів і дроту та ін.).

Повільно проходило будівництво залізниць. У 1831 р. у Франції було 39 км. залізничного шляху, 1834-1850 рр., у наступні 5 років було побудовано 34 км. У 40-х роках залізничне будівництво прискорилося, у 1842 р. вже використовували 1931 км. залізничних шляхів.

У 1833 –1834 рр. у Ельзасі з'явилися бавовняно-прядильні фабрики, оснащенні десятками тисяч прядильних верстатів (мюль-дженні).

Вдосконалюються ткацькі верстати і з 1830 р. вводиться механічний ткацький верстат. Широко розповсюджуються у 30-40-х роках парові ткацькі верстати.

За розміром усієї промислової продукції в цілому Франція в середині ХІХ ст. посідала ще друге місце у світі, однак за своїм технічним рівнем та конкурентоспроможністю, за рівнем концентрації робочої сили французька промисловість відставала від розвинутих капіталістичних країн.

Завершення промислової революції у Франції відбулося тільки після третьої буржуазної революції 1848 року, коли до політичної влади остаточно приходить буржуазія.

Властивими рисами французької революції цього періоду були посилення механізації та концентрації виробництва. Концентрація галузей залізничного транспорту привела до того, що в 1857 році майже всі залізничні лінії опинились у руках 6 крупних акціонерних компаній.

Однак, не дивлячись на зростання числа крупних підприємств, у Франції переважали малопотужні заводи і фабрики. У 60-х роках ХІХ ст. 60% французьких виробників працювали на дрібних підприємствах. У гірничій та хімічній промисловості в середньому на одного власника припадало близько 5 робітників, у металургійній близько 20 робочих. Ручне виробництво не тільки збереглося, але й продовжувало відігравати суттєву роль.

У 50-60-х рр. відбувається розширення кредиту. Операції французького банку зросли з 1851 р. по 1869 р. більше, ніж у 5 разів. Французький банк мав монопольне право випуску банківських білетів із примусовим курсом по всій  Франції.

У цей період французький капітал шукає сферу лихварської діяльності й за рубежем. Усе більш помітну роль відіграє вивіз капіталу за кордон, при чому переважно у формі лихварських займів (позичок та кредитів).

На початок 30-х років ХІХ ст. економічне становище Франції у капіталістичному світі було досить складним.

З одного боку, вона була однією з найбільш розвинутих капіталістичних країн Західної Європи, з іншого – за темпами промислового розвитку вона відставала не тільки від Англії, але й від таких держав як США та Німеччина.

5.Причины  и последствия войны англий.колоний в Север.Америки против Англии

Война за независимость в Северной Америке 17751783 годов — революционная, освободительная война 13 английских колоний в Северной Америке против английского колониального господства, в ходе которой было создано независимое государство — Соединённые Штаты Америки.

Основной предпосылкой разрыва тринадцати колоний с Англией послужило развитие в них капитализма. Американская революция была событием исторически закономерным, подготовленным всем предшествующим развитием колоний. Непосредственной причиной, вызвавшей массовое движение против метрополии в 60-х годах, а затем и революционную войну против нее в 1775 г., была та политика усиленного нажима и угнетения, которую Англия стала осуществлять в колониях после Семилетней войны.

Прогрессивное значение революционной войны 1775—1783 гг. заключалось в освобождении американского народа от колониального угнетения, в образовании независимого национального государства, в устранении оков для свободного развития производительных сил и культуры североамериканской нации.

Американская революция, имевшая для своего времени огромное прогрессивное значение, как революция антифеодальная и национально-освободительная, способствовала свободному и быстрому развитию капиталистического общества в Северной Америке.

7.Економічний розвиток Англії в 1870-1914

У другій половині ХІХ ст.. Великобританія перетворилась на “фабрику світу”. На її долю припадала половина світової здобичі камінного вугілля, виплавки чавуну і обробки бавовни. Питома вага Англії у світовій торгівлі становила 65 відсотків. Вважалося, що англійські товари завдяки своїй високій якості і дешевизні не потребують протекціонізму, тобто захисту з боку держави, і успішно конкурують з аналогічними іноземними виробами.

Починаючи з 1880 р. становище Великобританії на світовому ринку почалось погіршуватися. Це було викликано тим, що у англійській промисловості застосовували застарілу техніку – парові двигуни, механічні ткацькі верстати. В інших країнах, в першу чергу у США та Німеччині, на озброєння промисловості надішли більш продуктивні устаткування, машини та обладнання, такі, наприклад, як двигуни внутрішнього згорання – карбюраторний (Н. Отто, Німеччина, 1887 р.) та дизельний (Р. Дизель, Німеччина, 1893 р.), автоматичний револьверний верстат (США, 1854 р.), фрезерний верстат (США, 1867 р.).

Собівартість і ціни іноземних виробів стали нижчими, ніж на англійські товари, а тому обсяги продажу товарів вироблених у Великобританії на світовому ринку почали знижуватися.

Замість того, щоб вкладати кошти у модернізацію промисловості, англійські фабриканти взяли курс на поширення торгівлі з колоніями, а також почали створювати у колоніальних країнах Британської імперії філіали своїх виробництв. Завдяки дешевизні сировини та робочої сили, безжалісній експлуатації праці населення колоній англійські підприємці одержували великий прибуток без додаткових втрат.

Наприкінці ХІХ ст. Великобританія втратила роль “майстерні світу”, але в цій країні також відбувались зміни: високими темпами розвивалися  сталеплавильна, електротехнічна і хімічна промисловість, створювалися монополії у промисловості, сформувався грошовий ринок з банківським  капіталом на чолі. Основа могутності Великобританії перейшла від заводів і фабрик до банків і фондових бірж, а сама країна стала фінансовим центром світу.

Великобританія з початку посідала перше місце серед інших капіталістичних країн по виробництву чавуну і сталі, а потім поступилася США і Німеччині, а за темпами промислового розвитку відстала навіть від Франції. Незважаючи на структурні зміни в економіці Велика Британія все ж таки залишилася могутньою країною, що володіла колоніями майже в усіх частинах світу.

8.Економічний розвиток Франції в 1870-1914

На початок 70-х років ХІХ ст. Франція являла собою розвинену капіталістичну країну з колоніями у Африці і Азії.

У Франції були створені підприємства легкої й харчової промисловості, що працювали на сировині й матеріалах місцевого і колоніального виробництва, була створена металургійна промисловість, що споживала руду і вугілля з провінції Лотарингії на півночі країни.

Французькі товари – шовкові тканини, парфумерно-косметичні та ювелірні вироби користувалися великим попитом на світовому ринку. Французькі модельєри диктували моду заможнім покупцям з Європи, Азії та Америки.

На протязі майже всього ХІХ ст. Франція посідала по рівню промислового виробництва друге місце у світі, поступаючи лише Великобританії. Значну роль в економіці країни відігравали внутрішня і зовнішня торгівля завдяки мережі залізниць і судноплавству. До речи,  з 1870 р. до 1900 р. протяжність залізничних шляхів у Франції зросла з 14,4 до 42,8 тис. км. І на даний період Франція суттєво випередила по цьому показнику Великобританію.

Провідну роль в економіці Франції відігравав банківській капітал, хоча діяльність банків була спрямована не на інвестиції у промисловість, а на позиково-лихварську діяльність. Саме у Франції біржова діяльність була спрямована не на операції з товарами, а на купівлю і продаж цінних паперів – акцій, облігацій, векселів тощо. При цьому поруч з офіційною біржовою торгівлею цінними паперами, яку здійснювали з дозволу урядовців маклерів – так званий “паркет”, діяла вільна біржова торгівля фондовими цінностями – “Куліса”, де в торгах брали участь фізичні особи – дрібні торговці, ремісники та інші продавці та покупці акцій, облігацій, грошових забов’язань.

Зі вступом Франції у війну  з Прусією у 1870-71р, економічне становище країни погіршалось, оскільки Франція втратила провінцію Ельзас – центр текстильного виробництва та Лотарінгію – сировину базу вугілля і залізної руди. Згідно мирного договору Франція була повинна сплатити переможнику контрибуцію у розмірі 5 млрд. франків, що теж підірвало економіку.

На занепад промислового виробництва Франції у останній чверті ХІХ ст. також вплинули невдачі у сільському господарстві. Французькі селяни вели натуральне господарство і обходились без багатьох промислових виробів. Парцелярне господарство гальмувало процеси урбанізації, оскільки робочі руки були потрібними вдома у сільській місцевості.

Франція так і не змогла перетворитися на індустріальну країну. Дві третини населення мешкали у селах. У промисловості  переважали дрібні підприємства з застарілим устаткуванням. На початок ХХ ст. в країні налічувалось 76,9 тис. підприємств капіталістичного типу, з них 67,8 тис. мануфактур.

У той же час у Франції також проходила концентрація виробництва. У 1876 р. був створений металургійний синдикат, 1883 р. – цукровий картель, 1885 р. – керосиновий картель.

Незважаючи на окремі успіхи в економіці Франція подібно Великобританії зупинилась у своєму розвитку і з другого перейшла на четверте місце   у світовому рангу провідних країн світу.

9.Економічний розвиток Німеччини в 1870-1914  рр.

Німеччина внаслідок перемоги у війні з Францією одержала додаткову територію з багатими природними ресурсами і працьовитим населенням, що сприяло економічному підйому цієї країни.

У 1871 році відбулось об’єднання 22 монархій в єдину імперію. в 1877 р. у Німеччині була запроваджена єдина грошова одиниця – марка, єдина система вимірювання ваги і мір, створені загальнонімецьке залізничне і поштове право.

Для об’єднаної імперії характерною особливістю став розвиток власної важкої промисловості, яка випередила легку промисловість. Це відбулось завдяки багатим природним ресурсам, зокрема запасам вугілля у Рурському та Саарському басейнах, запасам руди в Лотарингії.

На відміну від Англії і Франції над німецькою промисловістю не тяжів тягар застарілого устаткування. Практично всі підприємства створювалися на новій технічній основі з використанням нових видів енергії, зокрема електричної, з’явились нові галузі промисловості – електротехнічна, синтетичних барвників, мінеральних добрив.

Особливістю  індустріалізації Німеччини було те, що прискорений розвиток промисловості, особливо важкої, був спрямований у мілітариське русло. Державні замовлення на зброю, боєприпаси у значній мірі зумовили ріст галузей важкої індустрії.

Процес монополізації у Німеччині відбувався на основі створення картелів та синдикатів. Напередодні першої світової війни у Німеччині було близько 600 монополістичних об’єднань, продукція котрих за своєю якістю випередила вироби французів і англійців, стала конкурентноспроможною на світовому ринку.

Таким чином Німеччина розвивалась дуже стрімко і за темпами поступалась лише США.

У господарчому житті Німеччини суттєве місце посідали товарні біржі – осередки оптової торгівлі сировиною матеріалами та готовими виробами. Держава сприяла біржовій торгівлі і контролювала її розвиток не дозволяючи масову спекуляцію.

.

Слабким ланцюгом економічного механізму Німеччини слід вважати наявність крупних землевласників – юнкерів, яким належали значна частина родючих земель. Із-за відсутності землі дрібні селянські господарства були неспроможними виробляти у значному обсязі зерно та овочі, а беручи землю в оренду не покривали своїх витрат по сплаті внесків.

В останні тридцять років ХІХ ст.. і на початку ХХ ст.. Німеччина щорічно імпортувала зерно, вовну, шкіру та інші товари сільгоспвиробництва. Залежність від імпорту сировини стримувала розвиток легкої промисловості. Саме в цей період в Німеччині виникла теорія про нестачу життєвого простору і перерозподіл колоній, що належали Великобританії, Франції, Росії.

10 .Економічний розвиток США в 1870-1914  рр.

Кінець ХХ ст.. став справжнім бенефісом економічного піднесення Сполучених Штатів Америки.

К початку 70-х років США оволоділи великою територією витиснувши корінних мешканців – індійців. Крім того, у 1867 р. було взято в оренду, а фактично за безцінь викуплено у Росії Аляску з її запасами нафти, золота, вугілля. Колоніями США стали Куба, Пуерто-Ріко, Філіппіни та ще ряд островів у Тихому океані.

Економічному зростанню Сполучених Штатів сприяли як зовнішні так і внутрішні фактори: високі митні  тарифи на ввіз готових виробів і повна свобода для ввозу іноземних капіталів, що йшли у промисловість, сільське господарство, торгівлю, банківське діло. Дешевизна землі і практична відсутність ренти обумовили високу конкурентноздатність експортованих зі США в Європу пшениці, м’яса та птиці.

До США приїхало багато працьовитих і енергійних людей – хліборобів, робітників, бізнесменів, інженерів і вчених. Усі вони своєю працею та інтелектом сприяли розвитку промисловості, транспорту, сільського господарства. По усіх показниках економіки США вийшло на перше місце у світі.

Знаменита на цілий світ Уолл-Стрит з її банками перетворилася на символ могутності банківського капіталу Америки. Нью- Йорська фондова і Чикагська товарна біржі вже наприкінці Х1Х ст.. почали обслуговувати клієнтів майже з усіх країн світу і одержали назву “барометрів економіки”.

В США особливо швидкими темпами створювались монополістичні об’єднання, котрі незабаром оволодіють світовими ринками. Наприклад, одна з найбільших – “Стандарт-ойл-Компані” була створена у 1872 р. і вже через 10 років реорганізована у трест, що зосередив виробництво понад 90 відсотків очищеної нафти в США, а ім’я її фундатора Дж. Рокфеллера було назавжди внесено у список найбагатших людей світу.

Первые американские монополии возникли еще 70-80-х годах XIXв. Историю  монополистического капитала, как мне кажется, можно начать с  железнодорожных компаний. Именно железные дороги послужили основой для
возникновения огромных акционерных компаний. Железнодорожные компании,
 сосредоточив в своих руках крупные капиталы, послужили ядром будущих  финансовых групп.

В США сложилось две основные  группы финансового капитала, которые установили контроль над радом  промышленных монополий, железнодорожных компаний, крупных банков. Это  группы Моргана и Рокфеллера. Моргановская группа сложилась вокруг крупных банков, финансирующих промышленность. Группа Рокфеллера сложилась вокруг крупнейшей промышленной монополии - нефтяного треста.
В последней трети XIX в. американский капитализм в основном опирался на внутренний рынок. Что касается внешней торговли, то сальдо торгового баланса было положительным.

Структурная особенность в развитии экономики США - огромное значение железнодорожного строительства, которое пользовалось правительственным содействием. К началу ХХ века железные  дороги охватили всю территорию страны.  Серьезные сдвиги в структуре промышленного производства США в эти годы  произошли в следствие очень высоких темпов развития тяжелой промышленности. Впервые в истории США было достигнуто превышение доли тяжелой  промышленности над легкой и пищевой в общем объеме промышленной продукции.
В 1870г. удельный вес американской тяжелой промышленности составлял около
 40%, а через 30 лет он уже превысил половину общего объема промышленной продукции.  Старые, традиционные отрасли, особенно легкая промышленность, переходят на массовое производство стандартизированной готовой одежды и  обуви, пищевых продуктов и т.п., чего еще не было ни в одной стране мира.
Развитие массового серийного производства в американской
 промышленности обусловило применение новых методов рациональной организации производства. Капиталистическая рационализация производства содействовала росту производительности труда.
Быстрый экономический рост США можно
5

сельскохозяйственные продукты, была не под силу, множеству мелких и средних фермеров. В ходе аграрного кризиса 90-х годов значительная часть мелких земельных участков перешла в
собственность крупных капиталистических се
 льскохозяйственных ферм. Если в 1880 г. две трети фермеров владели землей, то в 1910 г. уже только одна  вторая фермеров вело хозяйство на своей земле, число сельскохозяйственных рабочих за этот же период удвоилось.

11. Вплив Першої світової війни  на економіку Англії.

Принимая участие в первой мировой войне, Англия преследовала несколько целей: сохранить экономическое и политическое влияние, а также устранить своего главного конкурента в Европе — Германию.Английская промышленность развивалась в годы войны крайне неравномерно. Производство в старых отраслях сокращалось в связи с отвлечением рабочей силы в армию и на военные предприятия, нехваткой сырья и увеличивавшейся изношенностью оборудования.

Рост производства в годы войны происходил за счет расширения новых отраслей промышленности: автомобильной, химической, авиационной, изготавливающей вооружение, и сталелитейной, снабжавшей металлом военные заводы.

С целью защиты интересов собственных предпринимателей английское правительство в годы войны ввело ввозные пошлины на ряд промышленных товаров в размере 33 % их стоимости. Такая мера протекционистского характера дала возможность развиваться молодой английской автомобильной промышленности, защитив ее от конкуренции со стороны США.

Военные условия заставили английское правительство принять ряд мер, направленных на развитие сельского хозяйства страны. Так, в 1917 г. был принят закон, гарантировавший выгодные для фермеров цены на сельскохозяйственные продукты и фиксировавший минимальную заработную плату для сельскохозяйственных рабочих. Сбор зерновых увеличился , однако это не решило в целом проблему обеспечения сельскохозяйственными продуктами и Англия по-прежнему значительное их количество импортировала.

В последние годы войны английское правительство приняло ряд мер но улучшению социального положения рабочих военной промышленности, а также демобилизованных солдат. Так, в ноябре 1917 г. 200 тыс. рабочих была повышена заработная плата, а демобилизованным солдатам гарантировалась выплата пособий до момента их устройства на работу. Пособия выплачивались и рабочим военной промышленности, оказавшимся без работы в связи с прекращением деятельности военных предприятий.

В ходе войны Англия потеряла около 750 тыс. человек убитыми и 1,7 млн ранеными, а также около трети национального богатства. Была уничтожена большая часть военно-морского флота,   выпуск промышленной продукции упал   на 20 %. Полностью прекратилось жилищное строительство. Резко ухудшилось  состояние внешней торговли. Английский вывоз товаров . сократился., импорт, наоборот, существенно вырос. Дефицит торгового баланса резко увеличился. Еще осязательнее снизился товарный экспорт по физическому  объему. Так, вывоз английского угля сократился более чем наполовину. Однако за счет налогов было покрыто менее трети военных расходов, остальные средства поступали от внутренних и внешних военных займов, что неизбежно вело к росту государственного долга. Внутренний долг Англии вырос более чем в 10 раз. Таким образом, Англия из кредитора превратилась   в должника американских банкиров и вслед за утратой промышленной монополии   на рубеже веков она начинает терять и свое финансовое превосходство в мире.

Таким образом, результаты первой мировой войны для экономики Англии были достаточно противоречивыми и в итоге привели к замедлению темпов экономического развития в послевоенные годы, хотя сразу после окончания войны была и полоса кратковременного оживления.

Оживление в экономике Англии было вызвано, во-первых, резким повышением спроса на потребительские товары на внутреннем рынке, во-вторых, некоторым улучшением внешнеторговой конъюнктуры.

Оживлению в торговле и промышленности Англии содействовали восстановительные работы, проводившиеся в различных странах после войны, а также большие затраты государства на пособия демобилизованным солдатам и военным морякам, рабочим военных заводов, оказавшимся без работы.

 

12. Вплив Першої світової війни  на економіку Франції.

 Первая мировая война оказала большое влияние на социально-экономическое развитие Франции и ее положение среди других капиталистических стран. В годы войны и особенно в послевоенный период в экономике и социальной структуре страны произошли глубокие изменения.  .

Франция сильно пострадала от войны. Потери убитыми составили 1,3 млн человек. Война подорвала французские финансы. Франция из страны-кредитора превратилась в страну-должника. Экономический кризис, связанный с перестройкой промышленности после окончания войны, продолжался с 1918 по 1921 г. Однако в целом победа в войне усилила французский империализм и выдвинула его на первое место в Западной Европе. После поражения Германии Франция оказалась самой сильной военной державой на Европейском континенте.

Для перестройки экономики на мирный лад правительство, во-первых, ликвидировало карточную систему; во-вторых, отменило законы военного времени относительно государственного распределения сырья, заказов и рабочей силы; в-третьих, часть военных заводов была продана частным  лицам.

В годы войны и особенно в послевоенный период усилился процесс концентрации производства и капитала. Добыча угля контролировалась тремя компаниями, химическая — пятью, пищевая — тремя, автомобилестроение — тремя, электротехническая промышленность — одной.

В связи с ростом крупной промышленности увеличилась численность французского рабочего класса и, что особенно важно, возросла прослойка индустриальных рабочих. Были проведены антикризисные мероприятия, регулирующие взаимоотношения между трудом и капиталом(предоставление дешевого кредита крестьянам, национализацию городского транспорта, железнодорожных дорог и некоторых других предприятий общественного пользования.) Рост рабочего класса привел к тому, что по окончании войны он еще более усилил борьбу за свои права, был принят закон о введении 8-часового рабочего дня в фабрично-заводской промышленности.

Под влиянием войны усилился процесс концентрации крупной земельной   собственности капиталистов, помещиков и кулаков. Вместе с тем мелкая крестьянская собственность все более дробилась. Таким образом, под влиянием первой мировой войны в экономике Франции происходят большие структурные сдвиги. Правительство, активно используя механизм государственного регулирования хозяйством и предпринимая шаги по восстановлению промышленности, разрядке социальной напряженности, уделяло особое внимание тяжелой индустрии, выводу страны из кризисного положения.

13. Вплив Першої світової війни  на економіку Німеччини

Германия, которая сыграла наиболее активную роль в подготовке мировой войны, стала ее самой униженной жертвой. Она не только не добилась передела мира в свою пользу, но и утратила жизненно важные ресурсы, территории, людей. По Версальскому мирному договору территория Германии значительно уменьшалась. Германия должна была возвратить Франции захваченные у нее в 1871 г; Эльзас и Лотарингию с богатыми железно рудными и калийными месторождениями. Франции были переданы в собственность также угольные шахты Саара (правда, с правом выкупа), а сама Саарская область на 15 лет переходила под управление Лиги наций', после чего предусматривалось провести плебисцит в населенной в основном немцами Саарской области на предмет ее государственной принадлежности. начиная войну, стремилась переделить колонии в свою пользу, но потеряла практически их все и вынуждена была отказаться от заграничного имущества. Германские колонии как подмандатные территории Лиги наций были розданы наиболее влиятельным участникам победившей коалиции. Англия и Франция разделили между собой. С целью ослабления военного потенциала Германии ее обязали сократить армию до 100 тыс. человек, из них офицеров — до 4 тыс.

Всеобщая воинская повинность заменялась вольным наймом, распускался германский генеральный штаб, строго регламентировалось производство оружия. Германии запрещалось иметь тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки, военную авиацию. Военно-морской флот ограничивался шестью броненосцами и несколькими более мелкими судами. Материальные ресурсы страны в результате непроизводительных расходов на войну резко истощились. Это относилось к запасам черных и цветных металлов, топливу, продуктам химической промышленности, средствам транспорта. За годы войны резко ухудшилось социальное положение большинства населения. В целом следует отметить, что экономика Германии в результате развязанной ею войны оказалась на грани краха, а то, что от нее осталось, стало легкой добычей стран-победительниц. После окончания войны и вплоть до 1924 г. в Германии продолжался экономический кризис. Падало производство промышленной продукции, болезненно протекал процесс демилитаризации промышленности, значительно вследствие обнищания населения сократился внутренний рынок. Ситуацию усугубил развернувшийся в 1920.—1921 гг. мировой экономический кризи. 

Величайшим бедствием стала инфляция. Выпуск бумажных денег приобрел астрономические масштабы. Уже к началу 1920 г. количество находившихся в обращении бумажных денег возросло по сравнению с 1914 г. в 25 раз, и этот процесс не останавливался. Инфляция способствовала обогащению наиболее предприимчивых промышленников. Инфляцию использовали и землевладельцы, освободившиеся от огромной задолженности банкам, уплатив им 18 млрд марок ничего не стоившими бумажными деньгами, Экономический кризис вызвал революционную ситуацию. В 1923 г. были созданы рабочие правительства в Тюрингии и Саксонии, произошло вооруженное восстание в Гамбурге, Рост социальной напряженности и революционные выступления заставили страны-победительницы пойти на некоторые уступки Германии. Предусмотрено было прекратить оккупацию Рурского угольного бассейна. Чтобы не допустить революции в Германии по российскому образцу и снизить социальную напряженность, решено было значительно увеличить займы и прямые инвестиции в германскую промышленность. Таким образом, 20-е гг. для экономики Германии стали сначала годами величайшей разрухи и национального унижения, но затем периодом постепенного преодоления кризиса и восстановления хозяйства. Экономическому подъему 1924—1928 гг. способствовали иностранные инвестиции и кредиты, обновление.основпого капитала и модернизация производства, монополизация и возможность выхода на внешние рынки.

14. Вплив Першої світової війни  на економіку США

1. Изменение статуса США в мире после Первом мировом войны

1.1.  Причины экономического подъема. США не испытали на себе того массового разрушения, которому подвергалась на протяжении четырех лет войны Европа. Страна вступила в войну на стороне Антанты в апреле 1917 г., а ее армия регулярно принимала участие в военных действиях только с лета 1918г. Поэтому человеческие потери вооруженных сил США были сравнительно невелики - примерно 50 тыс. убитыми и около 250 тыс. ранеными.

Соединенные Штаты успешно использовали события в Европе для своего обогащения. Они выступили в роли главного поставщика оружия, снаряжения, продовольствия и сырья воюющим государствам. Общая чистая прибыль всех американских монополий в течение 1914-1918 гг. составила 33,6 млрд долларов.

Гигантские средства обеспечили новые крупные инвестиции в американскую экономику. Начавшийся на этой основе промышленный подъем еще больше увеличил удельный вес Соединенных Штатов в мировом промышленном производстве. К началу 20-х гг. США давали почти половину мировой добычи угля, около 3/5 мирового производства чугуна и стали, 2/3 добытой во всем мире нефти, 85% мирового выпуска автомобилей.

Война открыла для США возможности для расширения производства, в стране сократилась безработица и выросла заработная плата.

США превратились в основного кредитора европейских государств, а Нью-Йорк стал международным финансовым центром.

Огромную роль в укреплении могущества страны сыграла иммиграция в США. В 1900-1914 гг. в страну прибыли 14 млн человек из Европы, главным образом из Польши, России, Австрии, Италии, Великобритании, Германии, Ирландии и других стран.

1.2. Курс на мировое лидерство. К началу 20-х гг. США превратились в высокоразвитую индустриальную державу. Из 105,7 млн американских граждан (перепись 1920 г.) жители городов составили 54,2 млн человек, что впервые превысило численность сельских жителей.

Возрастание удельного веса США в международной экономике создало условия для активного вторжения в сферу мировой политики. Правительство демократов во главе с В. Вильсоном взяло курс на завоевание мирового лидерства. 

Программа активизации внешнеполитической деятельности США была изложена в «14-ти пунктах» Вильсона в январе 1918г. Выдвигая эту программу послевоенного устройства мира, правящие круги США стремились заключить выгодные для них договоры о переделе мира. Они добивались международного признания принципов «открытых дверей» и «равных возможностей» с целью усиления американского влияния в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

1.3. Неблагоприятные для США итоги Парижской мирной конференции. Однако результаты Парижской конференции оказались неблагоприятными для администрации Вильсона. Великобритания и Франция сохранили за собой ведущие роли в мировой политике. Дипломатическое поражение Вильсона усилило противодействие республиканцев, составляющих большинство в Конгрессе. Они выступали под флагом изоляционизма (устранения от вмешательства в европейские дела). 

15.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Англії

Кризисные явления в экономике Англии были отмечены в  начале  1930  г. т.е. несколько позднее, чем в ряде других стран. В первоначальный  период  в правящих  кругах  страны  не  было  единства   в   отношении   антикризисной программы.  Лейбористское  правительство  стремясь  выполнить   предвыборные обещания,  склонно  было  увеличивать  бюджетные  расходы   для   облегчения

положения широких слоев населения, малоимущих и безработных, в  основном  за счет усиления налогового пресса   на  имущих.  Подобная  политика  встретила сопротивление со стороны последних и заставила  Дж.  Макдональда  в  августе 1931 г. сформировать новый кабинет с консервативным большинством. Поворот  в

антикризисной политике получил обоснование в  докладе  Королевской  комиссии по  национальной  экономии  под  председательством   финансиста   Дж.   Мея.

Руководствуясь либеральными принципами на  первых   порах  новое  английское правительство пыталось усилить косвенное вмешательство,  стремясь  сохранить прежде всего устойчивость финансовой  системы  страны  за  счет  обеспечения бюджетного равновесия.  При  одновременном  увеличении  прямых  и  косвенных налогов  произошло  резкое  сокращение  бюджетных  расходов  по   социальным

статьям,  заработной  плате  государственным  служащим,   ассигнованиям   на общественные работы, пособиям по безработице.

     Кроме  того,  правительству  консерваторов  удалось  получить  крупный внешний займ, с целью восстановления платежного баланса.       Антикризисные меры.

     Важным мероприятием стала отмена в сентябре 1931 г  золотого  паритета национальной валюты, в результате чего произошла девальвация фунта. 

     За Великобританией  вынуждены были последовать страны входящие  в  так называемый  стерлинговый  блок  (25   государств   –   страны   Скандинавия, Голландия, Португалия, Аргентина, Бразилия и др. включая британские  колонии и  доминионы),  которые  устанавливали  курс  своих   валют   на   основании

английского фунта. Помимо этого, страны блока, что облегчило стране  немалые выгоды от данной  операции.  Члены  блока,  ориентируясь  на  стерлинг  были вынуждены покупать английские  товары  и  одновременно  поставлять  сырье  и продовольствие.

     В отношениях со странами – конкурентами, сохранявшими некоторое  время золотой паритет национальных валют (США, Германия, Франция, Италия  и  др.), Англия    получила    преимущество     за     счет     повышения     ценовой конкурентоспособности своих товаров, что  способствовало  усилению  политики протекционизма   в  этих  странах.  В  силу  последнего   обстоятельства   и Великобритания наконец  отказалась  от  принципа  фрейредерства,  перейдя  к политике жесткого протекционизма.

     В комплексе с другими антикризисными мерами уже к концу 1933г.  Англия удалось достичь  стабилизирующего  эффекта.  Как  видим,  это  происходит  в основном за счет использования  имеющихся  у  Великобритании  преимуществ  в отношениях с другими странами, за счет упреждающих шагов на внешнем рынке  и достаточно жесткого  внутреннего   экономического  курса,  что  отличало  ее

антикризисную политику от Нового курса  Рузвельта. Следует  отметить,  что уже   в  1934г.  жесткая  бюджетная  политика  экономии  начинает  несколько смягчаться, о чем  свидетельствует  рост  заработной  платы,  восстановление пособий по безработице  ,  снижения  размера  подоходного  налога  и  другие

мероприятия, способствовавшие смягчению социальных противоречий.       Начавшийся в 1934г. подъем подкрепился существенными  государственными ассигнованиями на развитие отраслей, связанных с вооружением. Наряду с  этим меры правительства по  оздоровлению  финансовой  системы,  жесткая  политика протекционизма способствовали притоку  инвестиций  в  ряд   старых  отраслей

экономики,    что    впрочем,    существенно    не     изменило     имевшиеся внутрихозяйственные диспропорции, а угольная  и  текстильная  промышленность продолжали стагнировать.

16.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Франції

Неравномерность экономического развития Франции в 20-е гг. Кризис 1929-1933 гг. и особенности его проявленния. В 1924 г. началась стабилизация французской экономики. Это выразилось в том, что в 1924 г объем промышленного производства впервые превысил довоенный уровень, а сельского хозяйства достиг этого уровня.  В это время Франция уступала только США. Однако развитие французской экономики, в годы стабилизации капитализма имело некоторые своеобразные черты. Проблемы стабилизации наталкивались на значительные трудности. Слабая энерговооруженность французской промышленности и ее недостаточная техническая оснащенность приводили к удорожанию французских товаров, затрудняли их сбыт на внешних рынках. По мере восстановления германской промышленности появлялся все более опасный конкурент для французских предпринимателей.,

Сельское  хозяйство  Франции  переживало упадок. Многие важные отрасли —.. хлопчатобумажная, шерстяная – находились в  стадии застоя. Однако тяжелая промышленность

Развивалась сравнительно быстрыми темпами. Уже в 1925г. она превзошла довоенный уровень. Рост экономики Франции был вызван: 1) воссоединением Эльзаса и Лотарингии; 2) обширными работами по восстановлению разрушенных областей, что создавало для французской тяжелой промышленности сравнительно широкий и устойчивый внутренний рынок; 3) получением немецких репараций.

По репарациям Франция получила более 8 млрд золотых марок, причем в значительной мере в виде натуральных поставок: угля, леса, цемента. Стабилизация франка и другие экономические, мероприятия монополистической буржуазии сопровождались усилением капиталистической рационализации — введением новых изнурительных методов труда, сокращением количества рабочих. Для государственного регулирования экономикой были созданы координирующие органы — Национальный экономический совет и Высший железнодорожный совет, в состав которых входили и крупные предприниматели. Государственный банк "Национальный кредит" был центром распределения субсидий на восстановление и  развитие разрушенных войной районов. За годы стабилизации завершается процесс превращения Франции в индустриально-аграрную страну» где в 1931 г. впервые городское население оказалось больше сельского. Несмотря на рост промышленности, частичную потерю капиталовложений за рубежом, Франция оставалась государством-рантье. Стабилизация французской экономики оказалась кратковременной. Осенью 1930 г., несколько позже, чем в других капиталистических странах, во Франции разразился затяжной экономический кризис, который продолжался  во 1935 г. включительно. Очевидно, что кризис нанес Франции большой экономический ущерб. . Однако он выполнял и важные оздоровительные функции, прежде всего поразил архаичные, не
эффективные звенья экономики,  ускорил ее структурную перестройку на базе последних достижений науки и техники и явился важнейший историческим рубежом между
стихийным, классическим и современным высокоорганизованным капитализмом.

Выход из создавшегося тяжелого положения французское правительство искало на путях реформирования экономики, используя уже известную теорию  английского, экономиста Кейнса., Сторонников государственного управления экономикой называли дирижистами.

Правительство предоставило предприятиям "защищенного сектора", прежде всего ВПК, -государственные  заказы и кредиты, обеспечило им налоговые и таможенные льготы.
Крестьянам государство выплачивало  премии  за сокращение посевных площадей» уничтожение, части урожая.  Была разработана и социальная программа помощи безработным.

Государственное регулирование проводилось в рамках рыночной экономики при соблюдении принципа частной собственности и затрагивало в основном государственный сектор. Это регулирование помогло избежать экономической и социальной катастрофы, реформировать  капитализм, придать существующей: экономической  системе социальную направленность.

17.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Німечинни

В октябре 1929 г. катастрофа на Нью-Йоркской фондовой бирже возвестила начало самого разрушительного в индустриальной истории кризиса перепроизводства, охватившего на четыре года  экономику развитых стран. Германия стала одной из наиболее пострадавших стран, так как ее экономические успехи в значительной степени базировались на иностранных кредитах и инвестициях. Германия установила европейский рекорд по уровню безработицы. Безработными становились также ремесленники, строители, торговцы, лица свободных профессий. Они почти полностью лишались права на пособие. Кроме полностью безработных несколько миллионов человек были частично безработными, занятыми на производстве 2 —4 дня в неделю. Они составляли около четверти работоспособного населения. В начале 1933 г. работу потеряли почти 60 тыс. служащих и чиновников. Безработными люди были по два—четыре года. Их семьи обрекались на медленное умирание. Не случайно ежегодно в среднем 21 тыс. человек в год кончали жизнь самоубийством. Не лучшим было положение и тех, кто оставался на производстве. Во время кризиса пострадали все слои населения.

Под влиянием промышленного кризиса углублялся и сельскохозяйственный. Снижение покупательной способности населения ограничивало сбыт сельскохозяйственной продукции. Вместе с тем проведение протекционистской политики привело даже к росту сборов пшеницы. Дотации государства получали в основном крупные юнкерские хозяйства. Сформированное весной 1930 г. правительство Г.Брюнинга, стремясь преодолеть кризис, ликвидировало систему социального страхования, ввело новые прямые и косвенные налоги, повысило ввозные пошлины на сельскохозяйственные продукты и т.д.

Одновременно ограничивались демократические права населения, рейхстаг постепенно устранялся от решения государственных дел, формировался такой стиль управления страной, при котором руководство фактически находилось в руках узкой группы  лиц при значительном влиянии военных чинов.

В связи с тяжелым экономическим положением Германия практически не могла выполнять план Дауэса. Поэтому западные страны, которые сами переживали кризис, также остановили инвестиции в германскую экономику, предусмотренные планом Дауэса. Правительство Германии обратилось к державам-победительницам с просьбой облегчить ей бремя репараций; План Юнга предусматривал досрочное прекращение оккупации Рейнской области в 1930 г. Сокращалась общая сумма репараций со 132 до 113,9 млрд марок, срок выплаты предусматривался в 59 лет, уменьшились ежегодные платежи. В 1931 —1934 гг. сумма выплат должна была увеличиваться, начиная с 1 млрд 650 млн марок. В последующие 30 лет репарации должны были выплачиваться по 2 млрд марок. В остальные 22 года объем ежегодных взносов уменьшался. Было принято решение об отмене контроля над экономикой Германии. Сокращались натуральные поставки. Часть репараций относилась к категории безусловных, и они предназначались для погашения межсоюзнических долгов. На ближайшие 10 лет безусловные репарации определялись в 700 млн марок. Для осуществления принятых решений был создан Банк международных расчетов, который размещался в Базеле.

Однако углубление кризиса продолжалось, экономическое и социальное положение Германии обострялось, поэтому реализация плана Юнга была признана опасной.

Таким образом, разрушительные последствия мирового кризиса для экономики Германии были катастрофическими.

Углубление экономического кризиса вызвало крах политической системы Германии (конец Веймарской республики). Правящая экономическая и политическая элита пришла к выводу о дальнейшей бесперспективности демократических методов управления государством.

18. Вплив кризи 1929-1933 рр. на економіку США. «Новий курс» Рузвельта.

Економічна криза почалася в США, далі поширилася в інших країнах світу.

В жовтні 1929 року у США стався біржовий крах. Він і поклав початок кризи. В загальному плані це була кризи перевиробництва і  величезні запаси товарів не могли знайти збуту. Криза охопила кредитно-фінансову сферу, важку промисловість. Випуск автомобілів, виплавка чавуну, сталі скоротилися на 80 %. Промислове виробництво, національний дохід, роздрібна торгівля знизилися двічі, імпорт і експорт - на 75%. Разом з підривом світових торгівельних зв’язків прийшли у глибокий розлад фінанси. Навесні 1933 року США відійшли від золотого стандарту.

За роки кризи збанкрутували 130 тис. фірм, 19 залізничних компаній, 5760 банків. Внаслідок цього мільйони громадян США втратили майно, робочі місця. Безробіття охопило понад 17 млн. людей. Промисловість була відкинута до рівня 1911 року. Щоб  стримати падіння цін, скоротити запаси товарів було вжито знищення їх.

Зазнало тяжких втрат і сільське господарства США. Близько 1 млн. фермерів збанкрутували.  Економічна криза поглиблювалася й невпевненими діями уряду США. Президент Гувер та його адміністрація не втручалися в справи економіки і приватного бізнесу, хоча намагалися якось пом’якшити наслідки кризи.  Не проводилася державна допомога безробітним. Неспроможність адміністрації Гувера змінити становище приводило до масових страйків, походів безробітних на Вашингтон.

В цих умовах новообраний президент Ф. Рузвельт (1932р.) проголосив “новий курс”, Основу якого становила ідея державного регулювання економіки.

В перше в США було прийнято широкомасштабний державний контроль над економікою. Одним з перших актів стало зміцнення банківської і фінансової системи. Було прийнято “надзвичайний закон про банки”. За цим законом  найбільш життєздатні банки одержали з федеральної резервної системи (казни) субсидії і кредити, понад 2 тис. банків (невизнаних “здоровими”) не одержали дозволу продовжувати свою діяльність. Відмінялося вільне ходіння золота.

Центральне місце в заходах “нового курсу” зайняло державне регулювання промисловості. Так, усі галузі промисловості було поділено на 17 груп. Вони прийняли “кодекс чесної конкуренції”, згідно з яким партнери встановлювали розмір виробництва, ціну, ділили між собою ринки збуту, рівень заробітної плати тощо.

У сфері сільського господарства з метою припинення процесу розорення фермерів планувалося підвищити ціни на сільськогосподарську продукцію, скоротивши виробництво та площі посівів. За тимчасові збитки фермери одержували від держави компенсацію.

Проводилася важлива соціальна програма. Безробітні отримали роботу на будівництві автострад та інших державних споруд (громадські роботи). Безробітним почали видавати фінансову допомогу.

Отже, вперше в мирних умовах держава почала відігравати важливу роль регулятора і координатора у сфері економіки. Це допомогло с початку зупинити, а потім подолати наслідки кризи 1929-1933 рр.

Історичне значення “нового курсу” Ф. Рузвельта

і його використання в наш час.

“Новий курс” Ф. Рузвельта відіграв, важливу позитивну роль в розвитку економіки США. Він заклав основи сучасного американського капіталізму, на 10-ти річчя вперед визначив напрямки його зростання. Крім того, на практиці показав можливість і доцільність державного регулювання. Він показав, що вихід з кризи значно прискорюється, якщо здійснюється цілеспрямовано: на основі адекватних ситуацій, що склалися в державних антикризових програмах, їх неухильного використання за допомогою самої держави. В зв’язку з тим, він являє не тільки історичний інтерес.

Актуальним є всебічне і глибоке вивчення та творче використання цього досвіду.

 19.Розвиток економіки Англії в20 – 30 рр. 20 ст.

Завершение 1918 года прошло в Великобритании под знаком долгожданной победы и окончания мировой войны. В стране, несмотря на трудности послевоенного времени, началось оживление в экономике, которое было вызвано двумя главными факторами:

-резко повысился спрос на потребительские товары внутреннего рынка;

-несколько улучшилась обстановка для активизации внешней торговли.

Оживлению в торговле и промышленности Великобритании содействовали восстановительные работы, проводившиеся в стране и других государствах после окончания войны. Это давало возможность властям выделять определенные средства на пособия демобилизованным солдатам и военным морякам, рабочим военных заводов, оказавшимся без работы.

 Значительное количество грсударственных военных заводов было распродано в частные руки, к началу 20-х гг. у государства их было в 4 раза больше, чем до войны. 

Правительств участвовло в осуществлении программ помощи безработным, жилищного строительства, развитии системы народного образования.  Вводилось обязательное рбучение детей до. 14-летнего возраста, общее начальное обучение объявлялось бесплатным. 

Огромный государственный долг  на погашение которого ежегодно расходовалось около 40 % государственного бюджета, способствовал сохранению высокого уровня налогов, что в свою очередь приводило к росту цен и падению платежеспособности населения.  

В сфере международных финансовых операций с Лондонским Сити теперь успешно боролись биржи Нью-Йорка и Амстердама. Избыток транспортных судов после войны вызвал падение стоимости фрахтов и сокращение объема перевозок, выполнявшихся на британских кораблях. 

В 20-е гг. британское хозяйство развивалось неравномерно. Сравнительно быстро росло производство в новых отраслях промышленности, в которых наиболее быстро шли процессы технической реконструкции предприятий, увеличения их энерговооруженности, широкой механизации, электрификации и химизации производственных процессов, увеличивалась производительность труда. 

Развитие новых отраслей промышленности — автомоби-лестроения, авиационной, электротехнической, — находившихся на передовых рубежах технического прогресса и требовавших особенно крупных капиталовложений, усилили концентрацию и централизацию производства и капитала. 

К концу 20-х гг. 70%  всего производства  железа и стали в стране приходилось на долю 20 фирм.

К 1929г. английская промышленность только достигла объема выпуска продукции 1913 г., причем в основном за счет новых отраслей производства.

Таким образом, в первое послевоенное десятилетие экономика Англии развивалась сложно и противоречиво. Это было обусловлено, с одной стороны, приверженностью основной массы английского общества к старым традиционным методам экономического развития — "жизнь за счет колоний" — и нежеланием вкладывать крупные суммы в развитие собственной экономики. С другой стороны, возраставшая мировая конкуренция более молодых и энергичных государств все-таки заставляла правительства консерваторов и лейбористов предпринимать определенные шаги в направлении совершенствования управления экономикой, однако они не всегда давали желаемые результаты и страна все более уступала свои позиции. 

 

20. Розвиток економіки Франції  в 20-30 рр.ХХст.

С ростом крупной промышленности увеличилась численность французского рабочего класса и, что особенно важно, возросла прослойка индустриальных рабочих. Однако и в начале 20-х гг. большинство французских рабочих было занято на мелких и средних предприятиях. В 1921 г. на крупных предприятиях (более 100 человек на каждом) было занято 32,5 % всех промышленных рабочих .Заслуживает внимания и вопрос о средствах проведения правящими кругами Франции в послевоенный период так называемых антикризисных мероприятий, регулирующих взаимоотношения между трудом и капиталом. Так, партия радикалов выдвигала такие требования, как введение прогрессивного подоходного налога, предоставление дешевого кредита крестьянам, национализацию городского транспорта, железнодорожных дорог и некоторых других предприятий общественного пользования. Рабочие требовали введения 8-часового рабочего дня, повышения заработной платы, расширения социального страхования.  Правительство А.Мильерана сделало попытку урезать права, завоеванные рабочими весной 1919 г. Оно саботировало осуществление закона о,8-часовом рабочем дне, усилило налоговый пресс и решительно противилось франка до 1/5 его повышению заработной платы.

В феврале 1920 г, началась забастовка железнодорожников на линии Париж — Лион — Средиземное море, которая переросла во всеобщую забастовку железнодорожников. Забастовщики требовали соблюдения 8-часового рабочего дня, признания прав профессиональных союзов, повышения заработной платы.-

Левобуржуазное правительство Э.Эррио объявило политическую амнистию.    Значительная часть железнодорожников, уволенных за участие в-забастовке 1920г., была восстановлена на работе. Было ассигновано 300 млн    . франков  на нужды жилищного строительства.

Правительство в этих условиях вынуждено было разработать специальную программу, которая бы предусматривала заключение коллективных договоров  с предпринимателями, выплату пособий по безработице, пенсий рабочим и служащим   по старости, болезни и инвалидности. Все это несколько разрядило политическую напряженность в стране и способствовало укреплению власти буржуазии.  

В 1924 г. началась стабилизация французской экономики. Это выразилось в том, что в 1924 гг. объем промышленного производства впервые превысил довоенный уровень, а сельского хозяйства достиг этого уровня. Темпы промышленного роста были сравнительно высоки — 5 % в год. По этим показателям Франция уступала только США. Однако развитие французской экономики в годы стабилизации капитализма имело некоторые своеобразные черты. Проблемы стабилизации наталкивались на значительные трудности. Слабая энерговооруженность французской промышленности и ее недостаточная техническая оснащенность приводили к удорожанию французских товаров, затрудняли их сбыт на внешних рынках. По мере восстановления германской промышленности появлялся все более опасный конкурент для французских предпринимателей.

Однако тяжелая промышленность развивалась сравнительно быстрыми темпами. Уже в 1925 г. она превзошла довоенный уровень. Рост экономики Франции был вызван: 1) воссоединением Эльзаса и Лотарингии; 2) обширными работами по восстановлению разрушенных областей, что создавало для французской тяжелой промышленности сравнительно широкий и устойчивый внутренний рынок; 3; получением немецких репараций.

Финансовые трудности  нарастать. Курс франка неуклонно падал .B мае 1926 г. фунт стерлингов стоил 170 франков, а в июле — уже 250 франков. Правительство добилось от парламента разрешения на дополнительную эмиссию в сумме 7,5 млрд франков. Инфляция принимала все более грозные масштабы.

В этих условиях парламент предоставил правительству Р.Пуанкаре неограниченные полномочия по проведению финансовой реформы. Пуанкаре осуществил план стабилизации валюты за счет трудящихся, разработанный комитетом финансовых экспертов. Были значительно повышены косвенные налоги, а также тарифы на железных дорогах и водных путях. Правительство сократило жалованье 300 государственным служащим и пенсии инвалидам войны. В декабре 1926 г. была проведена девальвация довоенной стоимости. На этом уровне франк стабилизировался и приобрел некоторую устойчивость. В декабре 1926 г. фунт стерлингов котировался в 123 франка. В июне 1928 г. стабилизация франка была закреплена в законодательной порядке.

Стабилизация франка и другие экономические мероприятия монополистической буржуазии сопровождались усилением капиталистической рационализации — введением новых изнурительных методов труда, сокращением количества рабочих.

Правительство Пуанкаре сделало значительный шаг по пути милитаризации страны. Военный бюджет в 1927— 1928гг. достиг 2 млрд золотых франков, т.е. увеличился в 2 раза по сравнению с довоенным временем.

21. Розвиток економіки Німеччини  в 20-30 рр.ХХст

Германия, которая сыграла более активную роль в подготовке мировой войны, стала ее самой  униженной жертвой. Она не только не добилась передела мира в свою пользу, но и утратила жизненно важные ресурсы , территории, людей.

С целью ослабления военного потенциала Германии ее обязали сократить армию. Всеобщая воинская повинность заменялась вольным наймом, распускался германский генераль Покупательная способность денег резко снижалась тяжелую артиллерию, танки, подводные лодки, военную авиацию. Потери Германии, на которые вынуждал ее Версальский договор, были велики, однако не менее сокрушительными были утраты в результате военных действий и разрушения экономики. Материальные ресурсы страны в результате непроизводительных расходов на войну резко истощились. За годы войны резко ухудшилось социальное положение большинства населения. Все это вызывало социальные волнения, революционную ситуацию, победу демократической революции в ноябре 1918 г., формирование Веймарской республики в соответствии с Конституцией, принятой 31 июля   1919 г.  

В целом следует отметить, что экономика Германии в результате развязанной ею войны оказалась на грани краха, а то, что от нее осталось, стало легкой добычей стран-победительниц.

После окончания войны и вплоть до 1924 г. в Германии продолжался экономический кризис. Падало производство промышленной продукции, болезненно протекал процесс демилитаризации промышленности, значительно вследствие обнищания населения сократился внутренний рынок. Ситуацию усугубил развернувшийся в 1920—1921 гг. мировой экономический кризис.

Величайшим бедствием стала инфляция. Выпуск бумажных денег приобрел астрономические масштабы. Покупательная способность денег резко снижалась.  Инфляция способствовала обогащению наиболее предприимчивых промышленников.

Инфляцию использовали и землевладельцы, освободившиеся от огромной задолженности банкам.

Несмотря на тяжелое экономическое положение, Германия была вынуждена рассчитываться по репарациям. Экономический кризис вызвал революционную ситуацию. Летом 1924 г. на Лондонской конференции был принят так называемый план Дауэса. План Дауэса предусматривал резкое уменьшение ежегодных репарационных платежей.

Основная часть репарационных платежей шла за счет введения высоких косвенных налогов на предметы широкого потребления: сахар, табак, пиво, ткани, обувь. Меньшая доля платежей должна была покрываться за счет доходов промышленности и железных дорог.

Предусмотрено было прекратить оккупацию Рурского угольного бассейна. Чтобы не допустить революции в Германии по российскому образцу и снизить социальную напряженность, решено было значительно увеличить займы и прямые инвестиции в германскую промышленность. С 1924 г. начинается стабилизация экономики Германии. Решающую роль в этом сыграли миллиардные займы, предоставленные Соединенными Штатами Америки и Англией.

Выход промышленности из кризиса сопровождался усилением процессов монополизации.

Вывод : Таким образом, 20-е гг. для экономики Германии стали сначала годами величайшей разрухи и национального унижения, но затем периодом постепенного преодоления кризиса и восстановления хозяйства. Экономическому подъему 1924 — 1928 гг. способствовали иностранные инвестиции и кредиты, обновление основного капитала и модернизация производства, монополизация и возможность выхода на внешние рынки.

 22. Розвиток економіки США  в 20-30 рр.ХХст

Летом 1920 г. экономический подъем военных и первых послевоенных лет сменился экономическим кризисом. В этом первом послевоенном кризисе перепроизводства проявилось противоречие между разбухшим на военных заказах производственным аппаратом американской промышленности и узким рынком сбыта, вызванным покупательной способностью населения. Последствиями экономического кризиса стали значительные разрушения во всех сферах хозяйственной жизни страны.

Кризис производства в промышленности переплелся с глубоким и разрушительным   аграрным кризисом. Аграрный кризис продолжался и после того, как промышленность вступила в фазу циклического подъема.

Неблагоприятные изменения  в экономической конъюнктуре ухудшили положение широких масс трудящихся. Снижение их жизненного уровня по сравнению с военными и первыми послевоенными годами привело к обострению политической обстановки  в стране.

К 1923 г. США удалось преодолеть экономические трудности, вызванные последствиями первой мировой войны и кризисом  1920—1921 гг. Экономический подъем, продолжавшийся до середины 1929 г. и связанные с ним увеличение  позиций США в мировой экономике, повышение уровня и качества жизни американцев получили в экономической истории  название "американское процветание".

Основу процветания" составили следующие факторы:

1.Превращение США в мировой финансовый центр, что позволило монополистической буржуазии извлечь огромные прибыли.

2. Массовое обновление основного капитала, составлявшего основу капиталистической рационализации произ-ва.

3.Развитие фундаментальных исследований и внедрение научной организации труда способствовали резкому увеличению его производительности и, следовательно, ускорению темпов экономического роста. В результате возрос удельный вес США в мировой экономике.

4. Особое внимание уделялось развитию важнейших отраслей тяжелой промышленности: сталелитейной, нефтедобывающей, электроэнергетике. Особенно быстро развивались новые отрасли, такие как автомобильная, электротехническая, химическая, производство синтетических материалов, радиопромышленность.

Символом американского "процветания" стал автомобиль.

Рост энерговооруженности и внедрение новой техники создавали основу для значительного увеличения производства и в других отраслях экономики.

Вместе с тем экономическое развитие США в годы процветания" не было беспроблемным. При быстром росте ряда новых отраслей тяжелой индустрии (автомобильной, авиационной, химической, кинопромышленной) наблюдался -застой производства в таких традиционных сферах экономики, как добыча угля, судостроение, текстильная, обувная промышленность.

Вывод : Таким образом, в ряде важных отраслей американской экономики во второй половине 20-х гг. все более отчетливо выявлялись. Признаки перепроизводства. Однако на фоне экономического подъема они остались в тени оптимистических прогнозов, надежд и ожиданий. Процветание казалось бесконечным, а экономические трудности воспринимались лишь как временные и легкопреодолимые.

23. Вплив Другої світової війни на господарство Англії. Післявоєнні перетворення в економіці.

Война вызвала дальнейшее ослабление экономических и политических позиций Великобритании, хотя ее людские потери, которые составили 245 тыс. убитыми и 278 тыс. ранеными, были меньше, чем в первой мировой войне. Расходы на войну составили более 25 млрд ф.ст. Государственный долг вырос с 7,2 млрд ф.ст. в 1939 до 23,7 млрд ф.ст. в 1946 г., из которых 3 млрд ф.ст, — внешняя задолженность. В целом за годы второй мировой войны Великобритания потеряла около 25 % национального богатства страны-За годы войны уменьшился общий объем промышленной продукции, который составил в 1946 г. 90 % от уровня 1937 г. Значительно сократился экспорт английских товаров. Дефицит платежного баланса к концу войны превысил 4 млрд ф.ст. Оборудование английских предприятий за годы войны износилось, технический прогресс замедлился- Особенно большое падение производства наблюдалось в хлопчатобумажной промышленности ~ на 50 %, угольной — на 16 и обувной — на 13 %.Война привела к усилению зависимости Великобритании от США, После окончания второй мировой войны начался распад колониальной системы. Правительство лейбористов предложило программу возрождения экономики "Лицом к будущему"'. Реализуя социальную часть своей предвыборной программы, правительство К.Эттли отменило антирабочий закон о профсоюзах 1927 г- и восстановило их прежние права на забастовки, стачки и т.д. Была реорганизована система социального страхования, фонды которой пополнялись теперь из взносов трудящихся, отчислений предпринимателей и поступлений из государственного бюджета. Из этих средств выплачивались пособия по болезни, безработице, при потере трудоспособности, в связи с рождением ребенка, на воспитание детей, пенсии престарелым и вдовам, малоимущим оказывалась бесплатная медицинская помощь.

Лейбористам уже с первых дней правления пришлось столкнуться с рядом сложных экономических проблем внешнего характера. Так, в августе 1945 г. США без предварительного уведомления прекратили поставки товаров по ленд-лизу, которые впредь Англия должна была оплачивать в долларах. В декабре 1945 г. было заключено финансовое соглашение, по которому США предоставили Англии заем в сумме 4,4 млрд дол. За вычетом 650 млн дол. в качестве воз-

Выход из сложной экономической ситуации правительство Англии видело в присоединении к "плану Маршалла". В июле 1948 г, было подписано двустороннее соглашение с США о реализации "плана Маршалла" в Англии. В период действия этого плана Англия получила 2351 млн дол. в виде поставок и 337 млн дол. в качестве займов. Некоторое улучшение в экономике страны наступило в 1950 г. Это было вызвано начавшейся войной в Корее и поставками военно-стратегического сырья, а также размещением части военных заказов США на заводах Англии. Следствием войны в Корее явилось накопление запасов золота и валюты, что в свою очередь позволило правительству лейбористов в конце 1950 г. отказаться от американской помощи по "плану Маршалла".В целях увеличения производства продуктов питания внутри страны правительство приняло в 1947 г. четырехлетнюю программу развития сельского хозяйства. Программа предусматривала гарантирование минимальных цен и выдачу субсидий фермерам за мероприятия по повышению урожайности полей и продуктивности животноводства

24. Вплив Другої світової війни на економіку Франції 1939 – 1950 рр. Розвиток господарства Франції 1945-50рр.

Экономические итоги мировой войны. Послевоенная национализация. Политика, проводимая правящими кругами Франции во второй половине 30-х гг., привела страну к военной катастрофе. Война и четырехлетняя оккупация нанесли Франции значительный ущерб.  Почти на 70 % сократилось промышленное производство, его структура была архаичной, длительное время не обновлялся машинный парк. Вдвое по сравнению с 1938 г. уменьшилась продукция сельского хозяйства, страна лишилась торгового и военного флота.  

Окончание войны поставило Францию перед сложнейшими задачами, главной из которых была ликвидация экономической разрухи. Вся полнота власти была сосредоточена в руках Временного правительства во главе с Ш. де Гол-лем.

На протяжении 1945 — 1947 гг. были национализированы такие отрасли, как электроэнергетика, добыча угля, газовая промышленность, авиапромышленность, морское судоходство, воздушный транспорт, автомобильные заводы фирмы "Рено", центральное эмиссионное учреждение — Французский банк, четыре крупнейших депозитных банка, сберегательные кассы, страховые компании. В общей сложности национализация охватила примерно 20 % производственных мощностей страны.  

Как и в других капиталистических странах, национализация во Франции не коснулась всех основных отраслей промышленности и не меняла существа капиталистической экономики. По своему экономическому содержанию она означала переход от частной собственности к государственно-монополистической, представляя собой крупный шаг в развитии государственно-монополистического капитализма. Национализация в известной степени способствовала ограничению господства монополий.

Немаловажные результаты в первый послевоенный период были достигнуты в области социального законодательства. Так, был принят закон о восстановлении 40-часовой рабочей недели; работа свыше 40 ч в неделю считалась сверхурочной и оплачивалась по повышенным расценкам. 

Потребности восстановления экономики привели к тому, что большая часть капиталовложений стала направляться в промышленность. Это позволило ускорить темпы промышленного производства страны и летом 1947 г. достигнуть его довоенного уровня (в сельском хозяйстве этот уровень был превзойден в 1950 г.). В январе 1948 г. была проведена девальвация франка, в результате чего его золотое содержание было понижено на 44 %. 

Согласно "плану Маршалла" Франция в течение ряда лет получала от США продукты, вооружение и крупные денежные субсидии. Основными потребителями американских кредитов оказались металлургические и химические тресты, автомобильные компании. 

Следует, однако, иметь в виду, что с этого времени французская экономика оказалась в зависимости от американских" кредиторов, которые получили возможность оказывать влияние на внутреннюю и внешнюю политику Франции. Правительство предоставило США право определять, какие отрасли промышленности и сельского хозяйства следует считать "экономически рациональными". Американские монополии получили свободный доступ к сырьевым источникам Франции и ее колоний.

 Таким образом, после окончания второй мировой войны Франция столкнулась с рядом экономических и политических проблем. С целью выхода из сложившейся ситуации в стране была проведена частичная национализация, увеличился приток капиталовложений в национальную промышленность. К концу 40-х гг. экономика страны была восстановлена. Франция присоединилась к "плану Маршалла", что в известной степени ограничило ее суверенитет, но позволило модернизировать производственный потенциал. 

25. Вплив другої світової війни на господарство Німеччині. Післявоєнні перетворення в економіці. Виникнення ФРН та її розвиток в 1945-1950 рр

Итоги второй мировой войны для экономики Западной Германии. Роль "плана Маршалла" и реформ Л.Эрхарда в возрождении германской экономики. Исходное состояние народного хозяйства Западной Германии было плачевным. В поверженной, разрушенной, расколотой стране в руинах лежали города, большая часть промышленности была уничтожена бомбардировками или демонтирована победителями._Из-за военных разрушений резко обострился жилищный кризис. В то же  время капитуляция и эмиграция немцев из восточных областей Германии  привели к скачкообразному росту населения: Финансовое состояние страны характеризовалось полнейшим истощением. Количество денег, находившихся в обращении, во много раз превышало наличные товарные резервы, а государственный долг с 27,2 млрд марок в конце 1938 г. возрос к маю 1945 г. до 377,3 млрд. Инфляция достигала 600 % по отношению к довоенному уровню.

Почти полное отсутствие товаров, минимальная покупательная способность марки вели к натурализации хозяйства и продуктообмену. К "черному рынку" добавился еще и "серый рынок" — товарообменные соглашения между отдельными предприятиями, частичная натуральная оплата рабочей силы, транспорта, сферы услуг и т.д.

В этих условиях были проведены реформы, направленные на решительное становление свободного рыночного хозяйства. Благодаря им буквально через 10 лет произошло "немецкое чудо", сделавшее Германию мощным процветающим государством, "локомотивом" Европы.

Низкие налоги, свободные цены, антитрестовские и антикартельные указы, льготы для свободного частного инвестирования, защита внутреннего рынка от внешней конкуренции... Все это и многое другое творило экономическое чудо, создавая обший тонус защищенности, перспективы и свободы, свободы действий в своем экономическом пространстве.

Хозяйственная реформа 1948 г. в действительности представляла собой сочетание денежной реформы и реформы цен.

Цель первой — избавление от обесцене: дых денег и создание твердой валюты.  Не заставила себя ждать и реформа цен. Ровно через 3 ня, 24 июня, был обнародован закон о принципах хозяйственной структуры и политике цен. Цены отпускались на свободу, отменялись административное распределение ресурсов и многочисленные нормативные документы, регулировавшие до этого экономические отношения.

Несколько позже были приняты законодательные акты о кредитной и налоговой политике, о мерах против произвольного завышения цен, антимонопольные и антикартельные указы и др, Периодически публиковались каталоги так называемых "уместных цен", т.е. учитывающих состояние кошелька жителей. Покупатель стал, по словам Эрхарда, "королем", определявшим лицо рынка.

26. Вплив 2-ої світової війни на економі США.

Соединенные Штаты Америки закончили вторую мировую войну, будучи бесспорным лидером капиталистического мира. Еще до войны они располагали огромнейшей экономической мощью и являлись самым богатым государством. Однако именно вторая мировая война способствовала усилению могущества США, привела к их господству в послевоенном мире.

 Экономическое превосходство США базировалось на финансовой   мощи. На Бреттонвудской конференции 1944 г., учредившей систему золотого валютного стандарта, за долларом была закреплена роль мировой конвертируемой валюты, его золотое содержание определилось в 35 дол. за 1 унцию золота. Доллар стал расчетной и резервной денежной единицей, наравне с золотом он являлся гарантом стоимости банкнот. Одновременно были созданы Международный валютный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР), которые в значительной степени зависели от США, предоставивших им первоначальный капитал. С окончанием войны перед страной встала проблема - реконверсии, т.е. перевода экономики с военных на мирные рельсы. Она предполагала проведение военной демобилизации и демонтаж системы чрезвычайного военного контроля и регулирования. Реконверсия проходила под контролем государства.

После второй мировой войны Соединенным Штатам удалось избежать кризиса реконверсии.

Одной из проблем реконверсии стала быстро растущая инфляция. Она была вызвана ростом цен.

В 1948 году экономика США, исчерпав стимулирующее воздействие военной и послевоенной конъюнктуры, вступила в стадию экономического спада. Стремясь не допустить
кризиса, республиканская администрация Трумэна предложила программу реформ, получивших название "справедливого курса". Она предусматривала повышение минимума заработной   платы, строительство дешевого жилья для семей с низкими доходами, оказание помощи ферме
рам и финансовую поддержку штатам на цели образования,   введение системы медицинского страхования и др.

Смягчению послевоенной рецессии способствовали осуществление   "плана Маршалла" и война в Корее.

Республиканская администрация придерживалась курса на умеренное государственное вмешательство в экономику, опираясь на монетаристскую политику.

Вывод: Таким образом, в течение первого Послевоенного десятилетия Соединенные Штаты сохранили и упрочили свои позиции в капиталистической экономике. Усилилась роль государства в регулировании хозяйственной жизни страны, что особенно проявилось в период реконверсии и после военных циклических   спадов, производства» Вместе с   тем  подстегивающим фактором экономического роста становятся  рост военных расходов, милитаризация хозяйства, осуществляемая  в условиях соперничества великих держан и "холодной войны".

27. Економічний розвиток Англії в 60-90 рр. ХХ ст..

Темпы развития Великобритании в 50-е годы были ниже, чем в других европейских странах. К началу 70-х годов от Британской империи остались лишь ряд островов в Мировом океане, а сама она преобразовалась в Британское содружество — межправительственную организацию стран, ранее в нее входивших и признающих связи с бывшей метрополией. Ликвидация империи поставила перед ней вопрос участия в европейской интеграции. Капиталовложения в промышленность способствовали росту производительности труда, уже в 1948 г. промышленность смогла достигнуть и превзойти довоенный уровень выпуска продукции. Принятая в 1947 г. четырехлетняя программа развития сельскохозяйственного производства способствовала увеличению выпуска продукции. К началу 50-х годов в основном удалось восстановить экономический потенциал страны.

В 50-е годы экономическое развитие страны ускорилось. Этому способствовали следующие факторы: влияние научно-технической революции, совершенствование метода управления, крупные капиталовложения государства в производство, структурные изменения в промышленности.

Созданной в 1960 г. под руководством Англии Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), объединившей страны, не вошедшие в ЕЭС (Австрия, Дания, Норвегия, Португалия, Швейцария, Швеция), не удалась создать благоприятные условия для английских товаров, поэтому уже с 1961 г. Англия начинает вести переговоры о вступлении в Общий рынок, которые увенчались успехом лишь в 1973 г.

Во второй половине 60—70-х гг. экономика страны находилась в трудном положении. Этому способствовали и мировой энергетический кризис 1973 г., и циклический кризис 1975 г., большие расходы на социальные программы правительства лейбористов.

во второй половине 60-х —70-е гг. эко номика Великобритании находилась в крайне сложном положении. С одной стороны, бурно росли гигантские моно полии в наиболее современных отраслях производства, которые диктовали свои условия и оказывали мощное воздействие на внутреннюю и внешнюю политику правительства. С другой — увеличился государственный сектор, который охватывал в основном старые традиционные отрасли производства и крайне медленно перестраивался под влиянием НТР, его продукция не могла успешно конкурировать на мировом рынке.

Колоссальные расходы на социальные программы привели к появлению в обществе тенденций к "иждивенчеству", а попытки сокращения расходов вызывали бурный протест со стороны могущественного профсоюзного движения.

Привычка жить "хорошо" сложилась в английском обществе, а значит, и в сознании англичан за годы существования колониальной империи, которая помогала поддерживать высокий уровень жизни в метрополии. С крахом колониальной империи Англии приходилось рассчитывать на свои силы и возможности и вот здесь была главная проблема для общества.

Жестокая конкуренция со Стороны США и Японии заставила Англию вступить в ЕЭС, но и этот шаг не разрешил всех накопившихся проблем.

Таким образом, в 70-е гг. Великобритания превратилась в застойное общество, которое не то чтобы двигалось назад, просто все ее главные соперники быстрее уходили вперед. Система управления экономикой стала корпоративной, т.е. решения принимались путем заключения сделок между правительством, профсоюзами и предпринимателями.

В 1979 г к правительству пришли консерваторы во главе с Тэтчер,кот предложила совершенно новую экономическую программу развития. Идеологической основой новой политики являлись несколько основопологающих элементов: а)свободное предпринимательство. б)личная инициатива. в)крайний индивидуализм. Еще одно важное напрвление в экономич программе консерваторов- это упор на развитие мелкого и среднего бизнеса. можно отметить, что с момента начала перестройки в британской экономике наметились серьезные сдвиги и изменения. В целом в 80-е гг. Британия была единственной из ведущих стран мира, где совокупный показатель эффективности производства увеличивался. Однако перестройка в Англии происходила отнюдь не без проблем. В обществе усилилась социальная поляризация. Дело в том, что правительство М.Тэтчер проводило в жизнь программу сокращения расходов на социальные нужды, а также жн им контролировало   заработную плату. Правительству М.Тэтчер пришлось столкнуться с проблемой изменения психологии основной массы населения, ибо приходилось разрушать сложившуюся веками систему социальных гарантий "для всех" и заменить новой шкалой ценностей;, индивидуалистской — "каждый за себя.

28. Економічний розвиток Франції в 60-90 рр. ХХ ст.

Потребности восстановления экономики, а также новая обстановка в мире существенно изменили экономическую стратегию правящих кругов Франции.

Во-первых, основное внимание стало уделяться переоснащению промышленности новой техникой.

Во-вторых, значительно уменьшился вывоз капитала за границу и стал осуществляться, как правило, в форме производительного, а не ссудного капитала.

В-третьих, стало широко применяться программирование экономики. Еще в 1946 г. был образован Генеральный секретариат по планированию. Следует, однако, отметить, что по степени концентрации производства Франция по-прежнему отставала от других крупных капиталистических государств. 50-е гг. прошли под знаком милитаризации экономики.

На экономическое положение страны большое влияние оказала начавшаяся западноевропейская интеграция, в которой Франция приняла активное участие. Крупные изменения произошли и в сельском хозяйстве. Именно в 50-е гг. здесь завершился технический переворот. Значительно увеличилось количество тракторов (в 16 раз), комбайнов, автомобилей; большинство сельскохозяйственных районов было электрифицировано. Широко стали применяться химические удобрения и средства защиты растений.

Сдерживающим фактором в развитии экономики Франции явились небывало высокие темпы инфляции и быстрый рост цен. К 1957 г. цены в 25 раз превысили довоенный уровень. Участие Франции в европейской экономической интеграции усилило    государственно-монополистические тенденции в экономике. Правительство систематически принимало планы экономического и социального развития, охватывавшие среду финансо-экономической и технической политики. Научно-техническая революция и расширение масштабов промышленного производства ускорили интенсификацию и индустриализацию сельского хозяйства. В 60-е гг. значительно активизировалась внешняя торговля Франции. На ее развитие оказали воздействие два основных фактора: переход к открытой экономике в рамках "Общего рынка" и распад французской колониальной системы.

Таким образом, в 50 —60-е гг. развитие французской экономики шло под воздействием научно-технической революции. Усилились тенденции    государственно-монополистического капитализма, определяющую роль стал играть промышленный капитал. Изменилась структура экономики, были модернизированы ее основные отрасли. Активное участие Франции в экономической интеграции позволило значительно интенсифицировать внешнеторговые   связи.

Франція після другої світової війни швидко модернізувала сво господарство. У структурі господарства зменшилася частка сільського господарства, галузей добувної промисловості, транспорту, зв'язку. Розширилася сфера матеріального виробництва. Важливою особливістю повоєнного розвитку Франції
було збільшення обсягу інвестицій, їхня частка у ВНП зросла з 14,9 % в 1953 p. до 26,3 % у 1969 p. Значно посилилося державне втручання в господарське життя. В 1944—1947 pp. було проведено націоналізацію вугільної, авіаційної галузей, електростанцій, повітряного флоту. Франція першою серед економічно розвинених держав стала на шлях програмування національної економіки.  

У 1954—1957 pp. господарство Франції розвивалося за планом модернізації економіки. Третій план (1958—1961 pp.) проголосив перехід від протекціонізму до "відкритої економіки". Повоєнний період характеризувався швидким зростанням концентрації та централізації капіталу. Цей процесс відбувався у двох напрямах: злиття великих і середніх капіталів, розорення і об'єднання невеликих сімейних і ремісничих підприємств.

Однією з ознак французької економіки було зміщення позицій іноземного капіталу.  Економіка Франції у 70—80-х роках розвивалася надзвичайно динамічно. Вступ Франції до ЄС стимулював процес концентрації промисловості.

На початку 70-х років Франція перетворилася на одну з найрозвиненіших країн світу, її частка у випуску промислової продукції становила майже 7 %. У 1960—1983 pp. обсяг виробництва, пов'язаного з науково-технічним прогресом, а саме: електронікою, кібернетикою, ЕОМ.

Однак на початку 80-х років у Франції спостерігалися значний бюджетний дефіцит, посилення інфляції. На економіку Франції негативно впливали воєнні витрати, які досягли в 1983 p. 7,6 млрд дол.

Величезні масштаби виробництва воєнної техніки гальмували нормальний процес індустріального відтворення.

29.Економічний розвиток Німеччини в 60 – 90 рр. 20 ст.

На протяжении 60-х гг. промышленное производство ФРГ продолжало расти довольно высокими темпами. К исходу этого десятилетия национальный доход удвоился, производство чугуна возросло на 30,7 %, стали — на 33, алюминия — на 87,4, серной кислоты — на 39,9, электроэнергии — на 209 %. Наиболее высокими темпами развивалось производство пластмасс: оно возросло в 4,4 раза, легковых автомобилей — на 87 %.

Основными факторами, под воздействием которых формировалось и развивалось народное хозяйство ФРГ в 60-е гг., явились быстрое развитие научно-технического прогресса, усиление ориентации на внешний рынок и увеличение государственно-монополистического капитала.

Научно-технический прогресс превратился в решающий фактор экономического роста страны. Он обусловил значительную перестройку материальной базы всего народного хозяйства. Изменения в структуре промышленности ФРГ выразились в уменьшении более чем вдвое доли добывающей промышленности, в первую очередь за счет каменноугольной, что связано с падением роли угля  как источника топлива. Уменьшилась доля отраслей легкой промышленности, таких как текстильная и обувная.

Структурные изменения в промышленности ФРГ были вызваны целым комплексом факторов, решающий из которых — изменение объема и структуры капиталовложений.

Важным фактором, оказавшим влияние на экономическое развитие ФРГ в 60-е гг., являлась внешняя торговля. К 1970 г. по экспорту готовой продукции ФРГ вышла на первое место, оттеснив США.

Большое влияние на развитие экономики ФРГ оказало образование "Общего рынка".  К началу 70-х гг. на долю стран ЕЭС приходилось 47 % экспорта и 53 % импорта ФРГ.

Спад производства    в 1973 — 1975 и 1980— 1982 гг. (см. табл. 6.5), обострение энергосырьевой ситуации (так называемый "нефтяной шок"), развитие инфляции, массовой безработицы, валютные проблемы и проблемы международной торговли. С середины 70-х гг. Германия в числе прочих развитых капиталистических стран перешла к реиндустриализации, которая сопровождается переходом к наукоемким технологиям — информационным и ресурсосберегающим, к биотехнологии, генной инженерии, новым композиционным материалам и т.д.

Изменение условий экономического развития ФРГ, особенно внешних, обусловленное резким изменением соотношения курсов валют, обнажило различные структурные перекосы в западногерманской экономике, накопленные за прошедший период. Экономическая структура ФРГ, сложившаяся ранее под влиянием относительно невысокой "заработной платы, заниженного курса марки, на; конец, большого притока дешевой иностранной рабочей силы, пришла в несоответствие с новыми внутренними и внешними условиями экономического развития.' Кроме того, к особенностям экономической структуры к началу 70-х •гг. относились чрезмерно высокая доля промышленности и низкая доля, сферы услуг, относительно слабое развитие инфраструктуры; внутри самой промышленности 'был чрезмерно велик удельный вес старых традиционных отраслей, материале- и трудоемких производств (металлургическая, текстильная промышленность и т.п.).

Таким образом, в середине 70-х гг. в ФРГ сложилась ситуация для структурного скачка.

Важным элементом происходившего в ФРГ процесса структурной перестройки стал перенос за рубеж части промышленного производства. За границу перемещаются в основном нерентабельные, а также экологически вредные предприятия.

За глубокими спадами середины 70 — начала 80-х гг. и относительно незначительным подъемом между ними последовал продолжительный подъем 1983—1990 гг.  

30.Розвиток економіки США в 60-90рр.ХХст.

После  Второй  Мировой  войны  США  вышли  сухими  из   воды,   что  способствовало некоторому опережению СССР в развитии и в  выигрыше  холодной войны.

В  1960  году  на  выборах победил Джон Фицджеральд Кеннеди. Именно Кеннеди  принял  законы  о  запрете расовой  дискриминации  и  предложил  программу   «Аполлон».   Социально   – экономическая  программа  Кеннеди,  получившая  название  «новых   рубежей», предусматривала  обеспечение  баланса  массового  производства  и  массового потребления.

В 1964Г.В США Был принят закон об экономических возможностях,определявший основные направления деятельности правительства по борьбе с бедностью.

С  1960  по  1970  года  процент людей, проживающих ниже порога  бедности  снизился  вдвое  и  составил  12%.

Однако завершить программу «Великого общества» помешала война во Вьетнаме. С учётом вьетнамского синдрома – отрицательного отношения населения  к вовлечению  США   в  мировые  конфликты  в  связи  с  массовыми  выступления молодёжи в середине 60-х – администрация Никсона пошла  на  отмену  всеобщей

воинской повинности, армия составлялась из добровольцев. Отныне все  люди  с 18 лет получали избирательное право. Расширились  социальные  программы  по поддержке   небелого   населения   Америки.   Были    введено    специальное резервирования рабочих  мест  для  негров.  В  итоге  общий  доход  на  душу населения у негров возрос на  50%,  когда  у  белого  населения  –  на  40%.

Во главе с Никсоном в 1969г.началось резкое падение промышленного производства,составившее за год 8%.В 1971г. Презедент обьявил о новой политике.Которая 1)замораживала цены и з\п на 90 дней,2)потом замораживание заменилось контролем цен,3)Снят контроь над ценами 4этап)завершился в 1974г. Провалом стабилизационной политики,которая привела в большему росту цен. Энергетический кризис 1973-1975 привел к кризису мирового хозяйства. Падение промышленного производства охватило все отрасли прмышленности,электронную,аэрокосмическую.

В 1977 году был заключён договор Омара Торрихоса и  Джимми  Картера постепенной деамериканизации Панамского  канала,  построенного  ещё  в  1914 году при  Вудро  Вильсоне.  Однако  Панама  получила  канал  в  полное  своё распоряжение лишь только в конце 90-х годов.

В июле 1979 года в Вене с Брежневым  Картер  заключил  договор  ОСВ-2. Однако договор не вступил в силу из-за незначительной  поддержки  Картера  в Конгрессе. однако Картер обязался добросовестно его исполнять.

     Так же США в  сентябре  1978  года  стали  посредниками  в  палестино- израильском конфликте.

Рейгану  удалось  остановить  экономический  кризис,  начавшийся   при Картере, сократить инфляцию и  безработицу,  снизить  подоходный  налог.

Главные факторы экономического подьемы:

1)завершение структурной престройки экономики

2)устойчивый рост реального обьема личного потребления

3)Стабилизация курса доллара на низком уровне.

В конце 80-х. экономика стала испытывать определенныеперегрузки в связи с обслуживание огромной задолженности ,накопленные за годы последнего подьема..

Острой экономической проблемой начала 90-х. стал дефицит государственного бюджета,растущий государственный долг.

29. Економічний розвиток Німеччини в 60-90 рр. ХХ ст..

Реформы Эрхарда дали положительный результат в самые короткие сроки. За два года производство товаров широкого потребления увеличилось вдвое, магазины наполнились товарами, исчез "черный рынок" вместе со спекулянтами, Наблюдалось ускоренное развитие машиностроения, приборостроения, оптики, производство электроэнергии и других отраслей промышленности. После некоторого конъюнктурного замедления роста (1952 —1953) в экономике наступает новый подъем, вызванный расширением основного капитала, обновлением техники производства и поддержанный специальными   государственными мероприятиями с целью ускорить развитие основных отраслей тяжелой промышленности.

Достижению высокой эффективности народного хозяйства благоприятствовала, несомненно, активная социальная политика государства, которая обеспечивала удовлетворение важнейших материальных и духовных потребностей населения, стабильность в обществе. Уже в 1952 г. прекратилось повышение цен, а с 1953 г. при росте объемов производства, производительности труда и заработной платы цены стабилизировались или даже упали. Резко увеличился выпуск товаров широкого потребления, стройиндустрия успешно справлялась с возведением нормального жилья для миллионов беженцев и граждан, оставшихся в ходе войны без крова. Все это вело, говоря словами Л.Эрхарда, к "благосостоянию для всех", а 1953 г. по праву стал "годом потребителя".

Одновременно росла производительность труда и урожайность в сельском хозяйстве. В этот период структура сельскохозяйственного производства стала характеризоваться преобладанием животноводства, в основном мясомолочного направления, продукция которого превысила 70 % стоимости сельскохозяйственной продукции.

В ходе технического переворота, связанного с интенсификацией производства, усилился процесс укрупнения хозяйств. Мелкокрестьянское землевладение начало уступать более крупному, более стойкому в конкурентной борьбе.

По завершении стадии восстановления экономики, приблизительно с середины 50-х гг., в ФРГ наступил подъем, длившийся более 10 лет.

У першій половині 70-х років структура промислового виробництва, що характеризувалась перевагою традиційних галузей: вугледобування, металургії, суднобудування, слабким розвитком інфраструктури та низькою долею сфери послуг, стала стримувати розвиток економіки. Ситуацію ускладнив ріст світових цін на нафтопродукти в 1973 році та криза 1973-1975 pp., що викликала значний спад виробництва. Протидією цим явищам стала поступова структурна перебудова промисловості. Стимулювався розвиток електроніки, точного машинобудування, автобудування. Впроваджувались наукоємні ресурсозберігаючі технології, електрообчислювальні машини, роботи, лазерна техніка, мікропроцесори, новітні системи зв'язку. Структурні зміни та оновлення матеріально-технічної бази промисловості сприяли подальшому росту продуктивності праці та конкурентоспроможності німецьких товарів.

Важливу роль у розвитку німецької промисловості відіграли капіталовкладення США. На ФРН приходилось 40% американських інвестицій у Європі.

На цих основах у господарстві Німеччини з 1983 р. починається значний економічний підйом, що продовжувався до початку 90-х років. Разом з дією вищезгаданих позитивних факторів йому сприяли:

1.Позитивний   торговий   баланс   ФРН   на   основі   значного   розширення зовнішньоторговельних зв'язків з країнами "Спільного ринку" та СРСР.

Значний ріст витрат на науково-технічні дослідження та участь ФРН в Європейській стратегічній програмі наукових досліджень (з 1984 p.).

4. Завершення процесу формування науковоємних виробництв (обчислювальні  машини, лазерна техніка, засоби зв'язку, станкобудування).

  1.  Ріст золотовалютних резервів.
  2.  Посилення процесу концентрації промислового виробництва: 2% великих

корпорацій давали 50% продукції.

7. Посилення внутрішньої та міжнародної ролі транснаціональних корпорацій (з 350 найбільших ТНК світу - 12 - німецькі).

Сільське господарство Німеччини забезпечувало її потреби на 80 %. По рівню механізації і хімізації воно займало одне з перших місць в Європі. В галузі з 50-х років розвивався процес концентрації виробництва. 90 % господарств мають по 50 га землі. Головний напрямок спеціалізації - тваринництво. Один німецький фермер своєю працею в 90 pp. утримував 80 осіб. Та собівартість сільськогосподарської продукції висока. В області зовнішньої торгівлі Німеччина в даний період займала друге місце в світі. її основними торговими партнерами були країни Європейського союзу.

Зарубіжні капіталовкладення німецьких корпорацій досягай 309 млрд. марок, у той час як внутрішні склали порівняно скромну величину - 35 млрд. марок.

У кінці 90-х років у ФРН спостерігався дефіцит платіжного балансу.

30. Економічний розвиток США в 60-90 рр. ХХ ст..

У системі факторів, що сприяли покращанню економічної кон'юнктури і підвищенню економічної ролі держави, були Бреттон-Вудська валютна угода (1944) і "План Маршала". Бреттон-Вудська міжнародна угода оголосила долар еквівалентом золоту.. "План Маршала" , що діяв з 1948 до 1951 року, був програмою економічної допомоги європейським країнам. Здійснення цього плану не тільки сприяло відродженню економіки західноєвропейських країн (особливо Німеччини, Англії, Франції), а певною мірою стимулювало і розвиток господарства СІНА. Вони реалізували в Європі продовольство та неходові на їх внутрішньому ринку товари спонсора і т. ін. Початок науково-технічної революції в середині 50-их років став новим могутнім фактором техніко-економічного росту СІНА. Широко розвернулась автоматизація виробництва, з'явились станки з числовим програмним управлінням та електронно-обчислювальні машини. Виробництво стало ще більш організованим та інтенсивним. У цих умовах валовий національний продукт (1961-1966 pp.) зростав у діапазоні 4-6 % на рік. Цьому сприяли високі прибутки монополій, що давали змогу направляти значну частину коштів на розширення та оновлення виробництва. В цих умовах адміністрація президента Джонсона почала здійснювати програму боротьби з бідністю (в 1963 p.).. Та в 60-ті роки в економіці вже чітко окреслились і негативні, протилежно направлені тенденції. Європейські країни відновили свій економічний потенціал. їх конкуренція посилилась. Це почало звуясувати зовнішньо-торговельні можливості СІНА. В цьому ж напрямку діяв розпад колоніальної системи. Продовжувались протистояння з соціалістичним табором. У зв'язку з цим постійно росли витрати на озброєння. В 1965 р. розпочалась військова експансія у В'єтнамі.      Мала місце інфляція. Уряд зменшив витрати на соціальні потреби та ввів 10 % надбавку до податку на прибутки.

У кінці 60-их років спостерігався спад промислового виробництва. Армія безробітних складала 5 млн. осіб. У подальшому ситуація ускладнилась у зв'язку з нафтовою кризою 1973 р. Країни-експортери різко підвищили ціни на нафту. Внаслідок цього в СІНА, які імпортували значну частину нафтопродуктів, суттєво зросла вартість енергоносіїв. Це негативно вплинуло на виробництво. Мав місце значний скачок на енергоносії і промислові товари. Поступово енергетична криза переросла в кризу перевиробництва (1973-1975 pp.). У зв'язку з цим спостерігався значний спад виробництва, розорення підприємств, збільшення кількості безробітних.

Период 70-90 характеризуется неравномерностью экономического развития США В 70-80 среднегодовые темпы ВВП упали В 1992-1999 наблюдается рост. Вместе с тем часть США в мировом производстве уменьшилось с 45% до 1/3 но все же промышленный комплекс в сША остался одним из самых разинутых и конкурентоспособных в мире.Вцелом основной капитал за период 65-85 вырос.. особенно значительным был рост оборудования.,оборудование перешло на гибкие производственные системы, что включали электронно-вычислительные машины и компьютеризованная система оборудования. Это обеспечило ускоренною переналадку оборудования и быстрое освоение новых видов продукции. Это значительно увеличило адаптацию предприятий к динамике рыночного спроса. Стала возможной диверсификация производства. Большие предприятия имели службы развития и соц службы. Усовершенствовалась система стимулирования работников:включала надбавки, коэффициент доплат. Практиковалось смешивание разных профессий, расширение рабочих функций. Вместе с тем на предприя тиях была жестокая система контроля за рабочими местами с помощью электронными датчиков Реальная з/п выросла на 488% и параллельно выросли требования к квалификации.. У 1984 році вийшов закон про кооперацію у дослідженнях, що надавав компаніям право створювати науково-дослідні консорціуми і забезпечував, таким чином, їх безпосередній зв'язок з науково-дослідними установами та прискорював рішення актуальних міждисциплінарних проблем. . Сільське господарство США являло собою високорозвинутий, найбільш потужний у світі аграрно-індустріальний комплекс. Головними напрямками спеціалізації було зернове господарство. сільське господарство вступило в період біологізації; штучного стимулювання росту рослин, виведення нових сортів та видів сільськогосподарських тварин, клонування і т. ін У цілому розглянутий період характеризується загальним ускладненням економічного розвитку СІНА Ріст конкуренції з боку Японії, країн Європейського Союзу,2 Рост военных расходов  3Позиції США ускладнює також сировинна криза Позиції США ускладнює також сировинна криза Великий зовнішньоторговельний і платіжний дефіцит сприяли скороченню внутрішніх інвестицій та росту державного боргу. Американський бюджет суттєво переобтяжувався великими сумами соціальних витрат. . Розробка спеціальних комплексних програм економічного розвитку. Останні,  як  правило,  пов'язують  з  періодом  влади  кожного наступного президента., який прийняв низку програм розвитку У результаті виконання більшості цих завдань економічний розвиток СІНА в 1983- 1989 pp. прискорився. У 90-х роках , у період президентства Клінтона, зниження бюджетного дефіциту залишалося однією з головних задач

 6.Соціально-економічні причини та наслідки громадянської війни в США (1861-1865гг)

Розвиток промислової Півночі вимагав різкого розширення внутрішнього ринку товарів і робочої сили, а це впиралося в існування рабоволодіння. Наявність в економічній системі рабовласницького сільськогосподарського сектора перешкоджало розвитку виробничих сил США. Суперечність між капіталістичною системою Півдня та рабовласницьким плантаційним господарством на Півночі призвели до Громадянської війни 1861-1865 pp. Ця війна закінчилася повною перемогою Півночі. Одним із головних завоювань Громадянської війни було знищення рабства. Його скасування усувало головну перешкоду на шляху повної перемоги капіталізму в масштабах всієї країни.

Другим важливим завоюванням було юридичне вирішення аграрного питання на користь фермерів.  Третій підсумок Громадянської війни - це зміцнення грошового обігу та банківської системи. У політичному плані Громадянська війна призвела до переходу влади на всіх теренах США у руки торгово-промислової буржуазії Півночі. По закінченні Громадянської війни почався процес "Реконструкції Півдня". Основні завдання цього процесу були такі: місце і роль Півдня у системі федерального управління; про створення нових органів влади на Півдні; про наділення землею визволених негрів та безземельного білого населення Півдня; про політичні та економічні права колишніх рабів. Боротьба за вирішення цих задач продовжувалася з 1863 до 1877 pp. Першочергове завдання програми Реконструкції Півдня - це вирішення аграрної проблеми. У роки Реконструкції безземельне населення брало землю в оренду, створювалась нова для Півдня форма ведення господарства -сільськогосподарські кооперативи, які об'єднували до 160 осіб.


31.
Социально – экономич условия возникновения Киевской Руси. Критика норманнской теории.

Первое укр гос-во – Киевская Русь(КР) играла большую роль в укр и мир истории. На протяжении 400 лет существования киевское гос-во было одним из могущественных гос-в Европы. Она имела развитые для своего времени продуктивные силы и богатую экономику. КР, заложила традиции, что существуют и по сей день. На протяжении 13 первой половины 14 ст., значительного уровня достигло Галицко-Волынское  княжество, как историческая форма укр государственности. Соц – эк условия возникновения Давнерусского гос-ва были, т.е. она возникла в результате продолжительного процесса  политической, экономической и этнокультурной консолидации западнословянских племен на рубеже 8-9 ст.  поднесение уровня с/х развития словян стало экономическим подножьем создания  Давнерусского государства. К социальным условиям возникновения КР можно отнести то, что в КР активно формировались вассальские отношения и феодальные отношения, которые и повлияли на становление КР как гос-ва.

Также нужно рассм такой вопрос как переход варягов (норманов)  на Русь и основания Давнеруского гос-ва словянами или скандинавами. Еще в « Повести временных лет» Нестор сделал попытку выяснить историю Руси с мировой и выдвинул гипотезу про норманнское происхождение давнерусского гос-ва.

Особенно  этот вопрос приобрел значения в условиях немецкого засилия в России в 18 ст. методологической подвалиной норманнской  теории было представление про создание гос-ва одновременным актом в последствии деятельности исторического времени. До 20-х гг 20 ст. на основаниях изучения разнообразных источников сформировалась мысль про  главную роль скандинавов в политич жизни Зар Европы.  Приверженцы норманнской теории считают, что КР основали варяги, которые на западе были известны как викинги. Теория сначала имела политический подтекст, поскольку приводила неспособность  словян к самостоятельному государство созданию. Обработка  современной теории возникновения гос-ва в последствии продолжительного соц-эк развития общества, работы историков и археологов, которые даказали, что западные словяне еще до литовского приглашения варягов имели про государственные объединения, - все это в корень изменило представление про роль скандинавов на Руси. Норманнская теория как проблема происхождения КР потеряла научное значение. В современных условиях учеными исследуется русско-скандинавские отношения периода раннего средневековья в широком контексте взаимосвязей между гос-вами зап европы.

Критика норманнской теории заключалась в :

1.развитие производственных сил в условиях разложения первобытно общинного строя.

2.деление общества на классы

3.переход от родоплеменной общины к территориально- соседской общине

4.образование восточно племенных славянских союзов

5.общность идеологии, политики и культуры.

32.Феодальное землевладение КР. Формирование зависимого селянства. Развитие с/х.

Феодальное землевладение КР. Развитие продуктивных сил, утверждение феодальных отношений  сопутствовали возникновению и укреплению большого феодального землевладения. Базируясь на натуральном хоз-ве, в основе которого лежала замкнутость, большое землевладение  усилило власть местных князей и бояр, создало предпосылки для разгортання процессов формирования экономич самостоятельности и политической отделености давнерусских земель. Большое феодальное землевладение создавалось разными путями: захоплення земли сельской общины, освоение новых земель и их покупкой. Потом появляется практика передачи земли боярам и дружинникам у завещание в награду за службу князю. С начала вотчинные владения благоприятствовали могуществу  центральной власти, потому что почти каждый новый земле собственник, утвердившись в своей вотчине, как правило опирался на авторитет князя. Зато целиком овладевши   подвластные земли, создавши  свой собственный аппарат управления, дружину, местная феодальная верхушка все больше чувствовала себя не по себе  от сильной велико князей власти, что усиливало ее порыв до экономической самостоятельности и политической отстраненности земель.

Большую часть населения – это были селяне, или смерды. Известно, что на протяжении всей киевской эпохи все селяне были относительно независимыми.  Зато  в 12-13 ст с началом тяжелого столетия появляются черты закабаления селянства феодалами, что приобрело разнообразных форм. Свободный селянин имел право обращаться в суд пережать с места на место, передавать землю в собственность сыновьям. Основным его обязательством было – уплата дани и отбытие воинской повинности. Закабаленных селян или наполовину свободных наз. Закупами. Именно с 12-13ст. и появляются зависимые селяне при феодалах на Киевской Руси, которые не имели ни каких прав, а только смиренно должны были повиноваться своему хозяину ( феодалу).

Политическое и воинское могущество КР основывалось на развитой экономике. Главной отраслью экономики  КР было с/х. опираясь на давние традиции, особенно большого развития достигло земледелия. Это случилось за счет использования усовершенствованных и разнообразных орудий труда и разных, в зависимости от географических условий, систем обработки земли. В совокупности эти факторы способствовали высокому уровню продуктивности зернового хоз-ва. Достижения в земледелие  в соединении из значительными площадями пастбищ и сенокосов были подножьем для развития присельского скотоводства . Дополнительными отраслями хоз-ва стали промыслы –охота, ловля рыбы. Ценный мех был одним из главных статьей давнеруского экспорта. Развивалось пчеловодство. Князи и бояре были особенно заинтересованы в постоянном производстве меда и воска, которые занимали важное место в русском экспорте

33..Розвиток С\Х ремесла та торгівлі в КР.

Розвинутою галуззю давньоруського господарства було ремесло. Утворення держави, ріст попиту на залізні земле  обські знаряддя, зброю, будівельні матеріали, шкіряні, дерев'яні, гончарні, ювелірні та інші вироби сприяли поглибленню його спеціалізації, вдосконаленню організації і підвищенню продуктивності праці. В ремеслі нараховувалось близько 60 різних спеціальностей. Ремісники однієї спеціальності, як правило, селилися разом, займаючи ряд міських вулиць. Кожне таке територіально-галузеве об'єднання очолював старшина. В основному, переважала робота на замовлення, але і товарне виробництво також мало місце (продаж солі, продуктів сільського господарства, жіночих прикрас, книг і т. д.). Головними сферами ремісничого виробництва були видобуток і плавка руд та металообробка. Вихідною сировиною — дернові і болотні руди.  використовували вітчизняний досвід зведення дерев'яних поруд. Розвиток нової галузі викликав ріст потреб в будівельних матеріалах. Починається виробництво цегли, черепиці, багатобарвної (поливної) будівельної плитки для настилання підлог і прикраси стін. Істотно вплинула на будівельну справу Київської Русі близька їй за елігійним духом Візантія. Це знайшло вираз не тільки в технології кладки найдавніших російських храмів, але й у запозиченні ряду будівельних матеріалів (вапно, черепиця). У греків східні слов'яни перейняли також різьблення по каменю. Розвинутою галуззю ремесла було скло-
робство. У розглядуваний історичний період здійснився перехід від виробництва простого грубого скла (на основі
піску й окису свинцю) до скла з потрійної шихти із застосуванням поташу (сировина, отримана з деревної золи).
У зв'язку з цим, з першої чверті XI століття починається виробництво побутового скла і шибки. Ювелірна справа вимагала не тільки високої техніки обробки, а й знань фізико-хіміч них властивостей матеріалу. Поєднання в процесі праці цих двох компонентів часто знаходило вираз у високо мистецьких витворах, що дивували і співвітчизників і зарубіжних гостей.

Загальною економічною основою формування і розвитку міст було відокремлення ремесла від землероб-
ства. У країнах Західної Європи нові міста, як правило, засновували вільні ремісники і торгівці. І цей споконвіч- ний дух економічно вільної людини, незважаючи на тим масову залежність від сеньйора, багато в чому визначив їхню історію. У Київській Русі частина міст виростає із

Розвитку торгівлі сприяв також ряд внутрішьоекономічних факторів. Найважливішими з них були наступні:

1) ріст кількості міст, чисельності їх населення (потен-
ційних споживачів);

2) охоронно-стимулюючі заходи держави: торгові дого-
вори з Візантією в 907, 944 і 971 рр., контроль за торговими мірами ваги і довжини, правове регулю-
вання суперечок, що виникали при продажі низь в тому, що чернець за допомогою своїх роздач «віднімав»
в них багатство. Зазіхання на торговий прибуток вже в тих умовах викликало активну протидію навіть представ-
никам церкви. Розвиток торгівлі сприяв еволюції грошової системи.Довгий час грошовими одиницями служили худоба і дорогі хутра («куни»). В обігу знаходилися також арабські, візантійські, західноєвропейські монети. З активізацією торгових відносин і посиленням влади Київського князя виникла необхідність у власній монеті. Її почали чеканити наприкінці Х століття. Грошовою одиницею Київської Русі стала гривня — це був злиток срібла визначеної ваги (найчастіше 200 грамів). Гроші виконували в розглядуваний еріод майже усі властиві їм функції: засобу обігу, платежу, міри вартості, засобу нагромадження. У XII столітті посилюється роль грошей як засобу заощадження і збільшення багатства. Письмові джерела свідчать, що кня зі мали в своєму розпорядженні великі суми золота і срібла.

Политическое и воинское могущество КР основывалось на развитой экономике. Главной отраслью экономики  КР было с/х. опираясь на давние традиции, особенно большого развития достигло земледелия. Это случилось за счет использования усовершенствованных и разнообразных орудий труда и разных, в зависимости от географических условий, систем обработки земли. В совокупности эти факторы способствовали высокому уровню продуктивности зернового хоз-ва. Достижения в земледелие  в соединении из значительными площадями пастбищ и сенокосов были подножьем для развития присельского скотоводства . Дополнительными отраслями хоз-ва стали промыслы –охота, ловля рыбы. Ценный мех был одним из главных статьей давнеруского экспорта. Развивалось пчеловодство. Князи и бояре были особенно заинтересованы в постоянном производстве меда и воска, которые занимали важное место в русском экспорте

34. Соціально – наслідки татаро-монгольького завоювання Київської Русі

Монгольское государство образовалось в конце XII — в начале XIII ст. в результате активной объединительной политики монгольского хана Темучина.  В 1242 г. учреждают новое государство в составе Монгольской империи — Золотую Орду. С этого времени Древнерусское государство перестает существовать.

Уже первые последствия завоевательских походов монголов были катастрофическими для славянских земель:

1.   Разрушение и падение роли городов. По подсчетам археологов, из 74 руських городов XII—XIII ст. В первые 50 годов господства завоевателей на Руси не было построено ни одного города, а домонгольського уровень каменного строительства был достигнуто лишь через 100 лет после нашествия Батыя.

2.  Упадок ремесла и торговли. Разрушение городов, гибель или рабство значительной части ремесленников привели к потере преемственности в ремесленничестве, исчезновение целых его отраслей (производство эмали, зерне, черни, резьба по камню но др.). Уменьшение производства товаров повлекло упадок торговли.

3.  Демографические потери. Физическое уничтожение, рабство и побеги стали факторами, которые заметно уменьшили количество населения на юга Русые. Однако тотального обезлюдел этой территории не было. Как отмечает М. Грушевский, лесной пояс стал своеобразным резервуаром, в котором степная людность пряталась во времена лихолетия, а при лучших обстоятельствах опять начинала колонизацию оставленных земель.

4. Уничтожение значительной части феодальной элиты. Гибель в борьбе с завоевателями многих профессиональных вої-нів-феодалів — князей и дружинников не только заметно ослабила противодействие захватчикам со стороны местного населения в начальный период установления ига, но и существенно затормозила и деформировала развитие феодального землевладения и всей системы феодальных отношений. 

 Установление золотоординського ига на Руси мало свои особенности:

1)  руские и не вошли непосредственно в состав Золотой Орды;

2)  на территории Русые не было создано постоянно действующего административного аппарата завоевателей . 

3) тотивного аппарата завоевателей  и хан мог и должен был требовать от завоеванных народов покорности, выполнения приказов, но не отказы от веры, традиций и обычаев.

Именно эти особенности золотоординського господства в значительной мере дали возможность восточным славянам не только сохранить собственную этническую самобытность, но и накопить государственно созидательные силы. 

Следовательно, затормозив социально-экономическое развитие Руси, существенно деформировав общественные отношения, заметно повлияв на этнические процессы, качественно изменив структуру власти в северо-восточных руських землях, монгольское нашествие и золотоординське иго наложили свой отпечаток на Восточную Европу, глубинно, на многие возрасты вперед, подкорректировали ее историю. 

35. Закріпачення українського селянства.  Літовский статут.

Основной отраслью хозяйства Украины,  было земледелие. Развивались также скотарство|, птицеводство, садоводство, пчеловодство, рыбные промыслы. Вспомогательным занятием оставалось охота | на большого|великого| и мелкого зверя.

Постепенно все больше| распространялся|ширит| усовершенствованный железный плуг с колесным| передком. Рядом с|наряду с| ним применялась деревянная соха и рало с железным наконечником. Основными тянущими | силами были волы.

Первое место в структуре посевов занимали зерновые. Наявнисть нетронутых полей на юге и | внутри страны|, что возникли в результате междоусобия|междоусобицы|, войн, вторжения крымских татар, определила экстенсивный путь развития| земледелия. Постепенно усиливалась|усугубляет| народная колонизация| степи.  Начиная с первых десятилетий XV века|столетия|, процесс закрепощения крестьян|селянина| усиливается|усугубляет|. В 1435 г. галицкая шляхта ограничивает переход|перехождение| крестьянина|селянина| от одного феодала к|до| другому.

Принят 1588 года третий Литовский устав окончательно закрепостил крестьянство. Было отменено право перехода от феодала к феодалу. Все, кто проживал на данной территории больше 10 лет объявлялись зависимыми («непохожими»). Господам  предоставлялось право вотчинного суда над крепостными. Последние избавлялись возможности распоряжения своим имуществом без разрешения феодала. Шляхта уравнивалась в правах с вотчинниками. Существенно расширились ее права. Срок розыска біглих продлевался до 10-ти лет. Окончательное юридическое оформление процесса закрепощения крестьянства значительно усилило его эксплуатацию и способствовало росту отработочной, натуральной и денежной ренты. В результате этого в первой половине XVII века в Галичине, на Волыни, в Подилли ежедневная барщина стала нормой B_ 30-х годах XVII столетия значительная часть крепостного населения Украины поддержала казацкое восстание под руководством Павлюка

37. Розвиток ремесла та торгівлі в 13 першій половині 17 століття.

На останньому етапі існування Київської Русі існувало понад 60 видів ремесла. Відомим і поширеним було прядіння, ткацтво, обробка шкіри, дерева, каменю, гончарство в т.д.

На деякий час розвиток ремесла переривається монголо-татарським нашестям, але пізніше, протягом 14-16 століття відбувається поступове їх відродження і подальший розвиток. І це спонукало до нового періоду розвитку міст на українській території. Ремісництво в 14-15 столітті набирає високих темпів розвитку в Києві, Кам'янець-Подільському, Луцьку та ін. На кінець 15 століття на українських землях було відомо від 150 до 200 ремесел і ремісничих спеціальностей, а це, звичайно, є свідченням значного збагачення товарної структури внутрішньої і зовнішньої торгівлі.

Щодо розвитку торгівлі, на українських землях зовнішня торгівля розвивалася більш жваво, ніж внутрішня. Другою особливістю було те, що у зовнішній торгівлі, як і у внутрішній періоди злету чергуються із періодами падіння. До речі, для Київської Русі було характерним здійснення зарубіжної торгівлі з великою кількістю держав і територій.

Для Київської Русі була характерна договірна торгівля, значне місце посідав звичайний обмін "товар на товар". Київські князі допускали работоргівлю. Досить багатою для тих часів була предметна структура торгівлі. Зовнішня торгівля супроводжувалася завоюванням ринків збуту і утвердження позицій князів на цих ринках силою війська.

В період занепаду торгівлі в другій половині 12 – 13 столітті змінюється періодом піднесення в 14 столітті. Досить активно зовнішня торгівля ведеться в цей період Галицько-Волинською державою, яка користувалася своїм досить вигідним географічним положенням. Вона підтримувала зв'язки з Візантією, Польщею, Генуєю.  Друга половина 14 – 15 століття пов'язане з розширенням внутрішньої торгівлі на українських землях. Саме в цей період набирають поширення "торжки"1.

Торгівля і ремесло регламентуються правилами, що захищали інтереси торговців і зміцнювали позиції держави. Держава прагнула до контролю над зовнішньою торгівлею, але цей контроль не носив такого монопольного характеру, як у Західній Європі. Так в містах дозволялося торгувати тільки місцевим купцям в установлених місцях і навіть в установлений час.

36. Соц-экономические последствия  освободительной войны укр народа против польско-литовских захватчиков.

За польско – литовской добы осуществились ощутимые  качественные изменения, появились новые явления в экономической сфере.  Если еще в 14 ст  преобладала примитивная эксплуатация больших природных богатств укр земель, поскольку доминировали отрасли, что базировались на охоте. Сначала в восточной Европе повышаются цены на скотин, что определило ее интенсивный экспорт.

Эволюция феодальных отношений обосновала в 14-16 ст увеличение большого феодального землевладения, причем не только княжеского, но и боярского.  Этот процесс был очень динамическим. Основными источниками такого роста феодального землевладения были княжеские дарения, захват феодалами общинных земель, покупка маетков у других собственников, освоение новых земель.

Большая часть земель было сосредоточена в руках известных магнатов. Концентрация земель в руках магнатов обусловила широкомасштабное наступление феодалов на территорию и права сельских общин.

За польско –литовское время углубился общественное разделение труда, активизировалась урбанизация. В 14-15 ст города Украины в основному еще сохраняли феодально-аграрный характер.

Сдвиги в экономике 14-16 ст были тесно связаны с социальными процессами. В социальной сфере укр земель активно формировалась организация общества на подножьях юридически определенных прав, привелеев и обязательств.  Разделение на состояния, что существовал параллельно этничному и религийному, основал еще одну плоскость общественной стратификации, стал важным фактором в процессе самоопределения и самоиндетификации человека, т.е осознание своего места в общественной структуре. На вершине социальной иерархии  пребывали военно-служащее положение (шляхта), к которому принадлежали представители разных соц групп, что несли военную службу у князя и могли удерживать себя во время походов.

В 16 ст процесс оформления шляхты в привелигированное состояние вступил в последнюю фазу . в соц сфере были такие изменения:

1. шляхта на основе серии юридич актов остаточно отстранилась от селянства

2. впоследствии формирования общественной структуры права княжеского прошарка были ограничены, а мелкой шляхты – расширены, что обусловило сближение  и внутреннюю консолидацию шляхетского состояния, ядром которого постепенно стали паны.

3. в середине 16 ст  параллельно к процессам отстранения, консолидации, сомопонимания шляхты происзходил процесс создания юридически оформленной системы ее прав, привелеев и обязанностей.

Общественные процессы 15-16 ст  обусловили возникновение в соц структуре принципиально новой  версты – казацтва которая , постепенно набирала силы, потом стала  влиятельным фактором общественной жизни, активным фактором исторического процесса.

Вывод : Следовательно, в период 14-16 ст под влиянием кардинальных  сдвигов в европейской торговой коньюнктуре осуществились такие масштабные изменения не только в технике и технологии хозяйствования, но и в сфере форм земельной собственности и организации труда. Концентрация земель в руках феодалов, обезземелье крестьян,  усиление его  феодальной зависимости стали подножьем для формирования фильварковой системы с/х. активная урбанизация обусловила появление новых общественных  явлений и тенденций: углубление специализации ремесла, создание цехов,  возникновение первых зарождений  мануфактурного произ-ва и т д.

В польско – литовское время осуществляются важные процессы и в соц сфере: формируются шляхетские и мещаские состояния, православное духовенство начинает сдавать позиции и активно вытесняется католицким,  разные категории селян паревращаются на одну версту – крепасных, возникает новая социальная группа – козаки.

38.Розвиток ремесла та торгівлі в ХУІІІст.

Структура і темпи розвитку української промисловості в XVIII столітті визначались одночасною взаємодією
цілого ряду суперечливих, історично-обумовлених факторів. Найголовнішими з них були слідуючі:

1) уповільнений ріст попиту з боку напівнатурального
селянського господарства, що втягувалось в товарно-грошові відносини;

2) розширення державних потреб в обмундируванні,спорядженні та озброєнні армії;

3) поступова інтеграція українського господарства у всеросійський ринок;

4) кріпосні відносини, що стримували та деформували розвиток промисловості.

В цих умовах співіснували сільське і міське ремесло, цехова форма організації виробництва та мануфактура.
Сільське ремесло було, в основному, спеціалізованою галуззю. Окремими видами робіт займались професіонали.
Вони працювали на замовлення і на ринок, обслуговуючи потреби селян. Ковалі виготовляли лемеші для плугів, со-
шники, наральники, обковували вози. Стельмахи робили колеса, вози, сани. Теслярі, бондарі, столяри проявляли свій
хист в меблях, іконостасах та інших дерев'яних виробах. В розглядуваний період продуктивність їх праці підви-
щилась за рахунок широкого розповсюдження пилки та токарного верстата. Гончарі за допомогою ручного стан-
ка формували керамічний посуд, оздоблений рослинно квітковим орнаментом. Однією з провідних, широко-
розповсюджених галузей сільського ремесла було ткацтво. Виготовлення тканин для верхнього і нижнього одя-
гу було представлене майже в кожному селянському господарстві. Займались ним, як правило, жінки-господині,
їх матері та доньки  .

З розвитком товарно-грошових відносин міські ремісники все більше орієнтуються на ринок. Посилюються
їхні зв'язки зі скупниками. Останні нерідко підпорядковують виробників. Частина з них перетворюється в надом-
ників. Поступово на цій основі виникають передумови для формування розсіяної мануфактури. В структурі мі-
ського ремесла було представлене також цехове виробництво. Цех був старою, середньовічною формою організа-
ції праці, де кожен майстер виготовляв певний вид про-дукції від початку до кінця.

39. Сільське господарство України в XVIII ст.

Основной организационно трудовой формой крестьянского ведения хозяйства оставалась семья. Как и раньше, этот трудовой коллектив хранил черты простой кооперации. Большинство сложных работ выполнялись вместе.  

Преобладали посевы зерновые, в первую очередь — ржи, пшеницы, овса, гречихи. Расширились площади под техническими культурами: коноплей, льном, табаком. Постепенно, все больше внедрялись в сельскохозяйственную практику такие новые культуры, как картофель и кукуруза. Вся обрабатываемая земля разделялась на барскую и крестьянскую. Кроме приусадебного участка, крестьянин имел надел полевой земли. Крепостные Украины лишь владели землей. Это владение обусловливалось обязанностями принудительного труда в хозяйстве и на полях феодала. Право перераспределения распространялось только на земледельцы, которые имели определенное количество рабочего скота, с помощью которого они отбывали барщину.  

В ходе перераспределения земля наделялась узкими полосами. Это вызывалось позитивным общественным намерением — осуществлять распределение так, чтобы каждое крестьянское хозяйство уравнивалось с другими, получая судьбу лучшей, средней и малопроизводительной земли. 

Особенно обременительной была рекрутская повинность. Она нарушала стабильность трудовой семьи, отвлекала часть молодого, работоспособного населения в непроизводственную сферу. Ответственность за своевременное внесение крестьянами налогов и выполнения повинностей нес феодал. Это существенно усиливало его власть над крепостными.  

Основным направлением развития дворянского землевладения было зерновое хозяйство и животноводство. Плодородие земли и использования коллективного, дармового труда крепостных способствовали постепенному росту производства. Себестоимость продукции была низкой. 

Постепенный рост населения, становления новые и расширения старых городов усилили спрос на хлеб и продукты животноводства. В этих условиях владельцы имений расширяют связки с рынком. Эволюция товарно-денежных отношений, в свою очередь, способствовала переходу от натуральной к денежной ренте. Очертились и преимущества наемного труда. 

В конце 80-х годов галицкий крестьянин должен был отдавать господину 30% урожая.  

40.Криза феодально-крипосницького устрою

Основу|основание| феодально-крепостнического хозяйства Украини первой половины XIX ст. составляло большое|великое| помещецкое | землевладение. На канун|в преддверии| отмены крепосного| права, в 1861 г. в руках помещиков находилось|перебывает| более | 70% всей земли.

В первой половине XIX ст. происходило интенсивное расписание|расклад| феодально-крепостнической системы. Он заключался, в первую очередь, в развитии товарно-денежных отношений — розширение | обмена, внутренней и внешней|наружной| торговли, в превращении|преобразовании| продуктов труда на товары, что взрывало|подрывает| натуральный характер хозяйства. Превращение|преобразование| робочей| силы на товар означало перерастание|перерастающий| простого товарного| производства в капиталистическое.

Распад феодально-крепостнических отношений перерос в середине|средине| XIX ст. в глубокий кризис. Разрушение натурального| хозяйства, его товаризация| привели к|до| розвитию| капиталистической и  помещицкой промисловості|. Это стимулировало расслоения крестьянства|селянства| и все более широкого применения вольнонаемного труда и машин.'

Развитие товарного земледелия взрывало|подрывает| натуральний| характер хозяйства и было одним из важных элементов| распада феодально-крепостнической системы.!

Одним из признаков превращения|преобразования| помещицких хозяйств на товарных и распаду  феодально-крепостнической системы было основание и расширение помещиками промышленных предприятий, которые|какие| хотя и основывались на труде крепостных, но их продукция преимущественно шла|уходит| на продажу.

Таким образом, в течение|на протяжении| первой половины 19 в. В сельском | хозяйстве в целом, быстро прогрессировал распад |расклад| феодально-крепостнической системы .

41. Развитие промышленности Украины в первой половине 19ст

В дореформенный период наиболее значительных изменений  приобрело промышленное развитие. Начало промышленного переворота стал своего рода двумя качественно отличными этапами в развитии отечественной промышленности. Суть этого переворота лежала в последовательном переходе от феодальной мануфактуры к капиталистической фабрике.на первом этапе , который продолжался от начала столетия до середины 30-х гг, основными промышленными предприятиями были селянские промыслы, местные ремесленнические мастерские, мануфактуры, что базировались на принудительной крипосническом труде и ручной технике. Это был период значительных количественных изменений. При стимулирующем действии казенных заказов возрастало кол-во промышленных предприятий. В первой половине 19 ст произошли и качественные изменения, которые имели необычайно серьезные последствия. Говорится прежде всего при возростание роли свободнонанятого труда. Характерным для этого этапа был  замедленное промышленное развитие. Хотя именно тогда проышленность уже созрела для глубоких качественных изменений и дальше все больше выходила за границы феодально-крепостной системы, которая  перетворилася на гальмо общественного развития. Промышленный переворот в укр землях , что принадлжали Рос империи, начался в 30-40 е гг, вместе с Германией, но позже, чем в Великобритании, Франции и США. Он положил начало новому этапу развития отечественной промышленности, что продолжался до скасування крепостного права в 1861г. В этот период наблюдалась своеобразная спадкоемнисть тенденций эксферы.. но одновременно в промышленной сфере возникают новые тенденции. В основе промышленного переворота лежал технический переворот, суть которого лежала в замене ручного труда машинным, усовешенствованию технологий. Происходит постепенное вытеснение крепосной мануфактуры капиталистической фабрикой. Новые машины и технологии требовали качественно новой рабочей силы – дисциплинированной, квалифицированной, заинтересованной в последствиях труда. Понятно, что закрепащенный работник не соответствовал этим критериям, и поэтому часть свободно нанятого труда продолжала возрастать.  Появлялись новые отрасли, происходили изменения и в розмещении промышленных предприятий на складе их собственников. Постепенно формировалась специализация районов по производству определенной промышленной продукции.

42. Ликвидация  крепостного права в Украине в первой половине 19ст.

Опираясь на прагматически настроенную часть императорской бюрократии, Александр 2  перейти к радикальным реформам. Первым его шагом было подписание 1861 году манифеста про  ликвидацию крепостного права. Принципиальные хар-ки модели селянской реформы напоминают австрийскую: ликвидация личной зависимости   селян от помещиков, создание органов сельского самоуправления, наделение селян землей и определение за нее повинностей, выкуп сельских наделов. Имея поддержку гос-ва и пользовавшись  не существованием разграничиваемости реформы, помещики Рос империи не только прибрали к рукам лучшие земли, но и отрезали у селян значительную часть их земли. Поэтому после проведения этой реформы многие из селян остались безземельными. Реформа 1861 года сохраняла селянскую общину , которая преобразовывалась в наинижнюю сельскую единицу. Характерной особенностью укр земель была незначительная распространенность сельских общин. Эта реформа имела такие харакерные черты: гальмующая роль феодальных отношений, кризис хоз-ва, увеличение социального напряжения, цель ее сводилась к  укреплению монархической власти при сохранении доминирования на селе помещиков, формой ее проведения была реформа, которая инициировалась верхами и происходила под руководством и контролем. Кроме того в Рос империи осталось очень много пережитков феодальной системы хозяйствования. Даже юридически свободное селянство не имело настоящей гражданской равности с другими верствами общества. Эта реформа происходила за счет селян, которые должны были платить помещику выкуп.

Особенности отмены крепостного права в Украине.

Основные причины отмены крепостного права:1. кризис феодально-крепрснической системы хоз-ва,2. в недрах капитализма зародилось капиталистическое произ-во. 3. хоз=во постепенно переходит к использованию техники, а крупные с/х хоз-ва начинают использовать наемный труд.

По мнению Александра 2, лучше освободить крестьян сверху через реформу, чем они освободят себя снизу через революцию.

 Последствиями ликвидации крепостного права в Украине можно назвать то, что ликвидация крепостного права стало начальным шагом, своеобразным ключом к модернизации Рос империи. Такое радикальное преобразование в аргарном секторе требовало быстрых изменений и сдвигов в других сферах жизни, которые бы дали возможность гармонизировать и стабилизировать ситуацию.   А также  в Украине были изданы местные законодательства по отмене крепостного права. Они были одинаковы для Левобережной и Правобережной части Украины, и Южной. Отмена крепостного права способствовала развитию капитализма, проведение реформ в промышленности, кредитно – банковской системе, судебной, что способствовало превращению России в буржуазную монархию.

43.Розвиток промисловости  транспорту –торгили  60-90 год.19 ст.

Одним з найважливіших показників цього процесу у
першій половиш
XIX ст. був подальший розвиток промисловості — збільшувалося число промислових підприємств  обсяг вироблюваної ними продукції, виникали нові галу-
зі виробництва.
Підприємства, на яких використовувалась раця вільних найманих робітників, витісняли мануфак-
тури з примусовою працею кріпосних селян. Ширше у виробництві застосовувалися машини, тобто починався промисловий переворот. Формувалися нові класи, власти-
ві для нового, капіталістичного суспільства — пролетаріат і буржуазія.

Разом з тим у Росії, і в тому числі в Україні, промисловий переворот проходив значною мірою в своєрідних Промисловий переворот в Україні, як і в Росії, розпоча-
вся в 30-х роках XIX ст., але мав свої особливості. В Росії промисловий переворот охопив спочатку купецьку мануфактуру, а в Україні — поміщицьку і розпочався тут з
харчової галузі, яка стала широко розвиватися в 20-х роках XIX ст. Перша цукроварня в Україні була збудована у 1824 р. графом Понятовським у селі Трощині Канівсь-
кого повіту на Київщині. З кінця 30-х — початку 40-х років поміщиків України охопила «цукрова гарячка» —1846 року налічувалося 229 цукроварень, що становило
дві третини таких підприємств усієї Росії. У виробництві почали застосовувати машини. Перший цукровий завод
був збудований 1843 року, а у 1858 році серед усіх цукроварень України 60% було парових. Про утворення національної буржуазії в Україні XIX ст.
слушно говорити як про тенденцію, що виявилась, але неяк про чітко оформлений процес. Підприємці Наддніпрянщини як національна буржуазія встигли пройти лишеперший етап консолідації, а саме: усвідомили інтересиУкраїни як економічної території. Цей процес до рево-
люції 1917 р. не був завершений. Українська буржуазіяв ті часи засвоїла вже комплексне поняття територіаль-ної економіки, але ще не втілила в нього органічний на-
ціональний момент.

Промисловий переворот в Україні відбувався повіль-но. Його гальмувала існуюча кріпосницька система. По-вільно йшло нагромадження капіталу, тому що робітни-
ками на підприємствах були в більшості кріпаки, відпущені поміщиками на оброк. Підприємець мусив платитиробітникові не тільки суму прожиткового мінімуму, але й
сумт(г, що йшла на чинш. Кріпосне право звужувало ринок робочої сили — 59,7% усього селянства становили селяни-кріпаки. Ця обставина звужувала і внутрішній
ринок. Кризовий стан сільського господарства гальмував надходження сировини для промисловості.

Перевага в економіці поміщицького господарства, політична влада поміщиків-дворян, прикріплення селян до землі, залежність їх від поміщиків прирікали економіку на відсталість, стримували формування широкого внутріш-
нього ринку і вільного притоку робочої сили у промисловість. Специфічною особливістю розвитку торгівлі в Україні у першій половині XIX ст. було проникнення в українську економіку російських купців і промисловців. Важливу роль у цьому відіграла ярмаркова торгівля. У 1858 р.
у Росії відбулося 4930 ярмарків, з них в Україні — 1953,тобто 40%. На ярмарки України привозилось 40% і продавалося 26% товарів, якими торгували на усіх ярмарках Росії, а також 1/3 усіх промислових товарів, що виробля-
лися у центральній Росії. Найбільшими в Україні були ярмарки: Хрещенська, Троїцька, Успенська, Покровська у Харкові, Іллінська у Ромнах (а потім у Полтаві), Воздвиженська у Кролевці, Київська, Онопріївська у Бердичеві.
Ці та інші ярмарки мали значний товарний обсяг і були пунктами всеросійської торгівлі як вітчизняними, так і іноземними товарами.

У той же час більш інтенсивно утверджувалась стаціонарна форма торгівлі у вигляді крамниць, лавок та ін.
Продовжували діяти базари і торги. Наприкінці 50-х рр.XIX ст. в Україні їх нараховувалось понад 12 тис. Якщо
у 1825 р. у містах України було 3662 крамниці, то у

У ярмарковій торгівлі почали застосовувати біржові

операції та різноманітні форми кредитування. Ця ініціатива належала державі. Однак аж до 60-х рр. XIX ст.цей процес був занадто слабким. Основними причинами
цього були: незначна зацікавленість торгового класу,порівняно місцевий характер торгівлі, жорстка регламен-
тація з боку держави.
Крім того, на українських ярмарках торгували кра-
мом, який привозили з Прибалтики, Білорусії, Царства
Польського, Дону, Бессарабії, Кавказу, а також з країнЗахідної Європи, Туреччини, Балкан, Персії, Китаю. Разом з тим на ярмарках України були широко представ-
лені сільськогосподарські і промислові товари місцевого виробництва.

Суттєві зміни відбувалися і в зовнішній торгівлі. Криза феодальних відносин все більше втягувалаРосію всистему світового ринку.

Поміщики збільшували виробництво хліба на продаж,зокрема на зовнішній ринок, де за Росією закріплювалась роль експортера переважно сільськогосподарської продукції.

44. Розвиток сільського господарства України в 60 – 90 рр. ХІХ ст.

Ликвидация крепостного права открыла новые возможности для развития товарно-денежных отношений в хозяйстве украинских земель.

Капитализм в сельском хозяйстве Украины развивался в Украине двумя путями. Первый из них — пруссь-кий, типичный для Германии, он основывается на большом помещицком хозяйстве, которое постепенно входит в рынок и сопровождается пережитками. Второй путь — американский, типичный для США. Он базируется на свободном фермерском хозяйстве и интенсивных методах его ведения. Земля принадлежит фермеру на правах личной собственности.

Американское направление развития было характерным для отдельных районов степной Украины, в которых крепостное право утверждалось позже и было слабее. После реформы как помещики, так и крестьяне все больше втягивались в рыночные отношения. Помещики начинают применять новые методы ведения хозяйства: использование сельскохозяйственной техники, добрил, выращивание новых культур.

Хозяйство крестьян не было полностью отделено от госро-дарства их прежних хозяев. Продолжали существовать полуфеодальные формы эксплуатации.  

Переход на капиталистические отношения сопровождался расслоением помещицкого землевладения. Размер некоторых помещицких имений рос. Да, в начале XX ст. было 32,5 тыс. хозяйств, размер которых составлял 334 десятины земли. В то же время много помещицких хозяйств мельчали, испытывали финансовые трудности. После реформы помещики теряют подавляющее право владения землей. Она все больше становится товаром. Теперь не только крестьяне, но и другие прослойки населения — такие, как купцы, ремесленники, мещане, — могут покупать землю и вести свое собственное хозяйство.

Таким образом, в пореформенный период сельское хозяйство постепенно тяготело к рыночным отношениям и все более становилось товарным. За темпами развития капитализма разные районы Украины отличались один от другого. Они были выше в некоторых западных районах, Подольской, Волынской, Киевской и в южных губерниях. В Полтавской и Харьковской губерниях существовала смешанная система ведения хозяйства (капиталистическая и отработочная). В Черниговской губернии преобладала отработочная система.

Развитие капитализма в сельском хозяйстве Украины характеризовалось рядом позитивных процессов. Площадь пахотных земель выросла из 20 млн. десятин в 1860 г. до 29 млн. десятин в 1887 г. Углублялась хозяйственная специализация, усиливался обмен между экономическими районами.

Как и раньше, преобладало зерновое хозяйство: 90% посевной площади было занято под зерновыми и только 4% — под техническими культурами. В 1864-1866 гг. посевы хлебов занимали около 12 млн. десятин ежегодно, а в 1892— 1900 гг. — свыше 17 млн. десятин. більшувався валовой сбор зерновых.

Быстрее всего развивалось торговое зерновое производство в южных степных районах — Херсонской, Таврической, Катеринославский губерниях, где преобладающей стала капиталистическая система и в хозяйствах помещиков, и в хозяйствах многих зажиточных крестьян. Украина, в первую очередь ее степная часть, давала значительную долю хлебного экспорта всей России.

По объему вывоза хлеба за границу уже в конце XIX ст. черноморско-азовские порты опередили балтийские.

Таким образом, развитие товарно-денежных отношений на Украине имело прогрессивное значение.

45.Виникнення монополії та їх вплив на господарство України

Высокий уровень концентрации был характерен также для угольной промышленности Донбасса.

В начале века образовались такие могучие|мощные| синдикати|, как «Продпаровоз» (Совет паровозостроительных заводов, в 1901 г.) и «Продамет», («Общество|товарищество| для продажи изделий российских|русских| металлургических заводов», в 1902 г.) каторый сначало | объединял 14 заводов для продажи листовой и широкополосного| железа, а позже стал реализовывать вироби| прокату.

В пищевой промышленности наибольшим был синдикат сахарозаводчиков|, который|какой| сокращал продажу сахара на внутренем | рынке и увеличивал его экспорт. .

Сдерживание объемов производства и повышения цен на продукцию было одним из методов господства монополии| началу XX ст. Это касалось также синдикатов «Гвоздь», созданного в 1903 г., «Продвагон» (в 1904 г.), «Прод-угля|» (в 1904 г.) и другие. Организация в 1904 г. синдикату| «Продвугилля», который|какой| объединил почти всю добычу и продажу каменного угля в Донбассе, стал важным фактором| в монополизации промышленности Украины в целом и угольной в частности|в том числе|.

Монополии охватили своей деятельностью и другие отрасли народного| хозяйства Украины. Все они имели в-имперское значение. Предприниматели, в основном чужестранце, монополизующие| производство, устанавливали цены на готовую продукцию, обеспечивали высокие прибыли путем жестокому | визиску| рабочих.

46. Розвиток промисловості Украины в 1900-1917 гг.

Рубеж 19-20 ст характеризуется в Украине завершением промышленного переворота и переходом к индусриализации, суть которой была в строительстве большой машинной индустрии, качественном изменении структуры хоз-ва.  

Украинская промышленность формировалась как часть обще императорского экономического комплекса. Зато через определенные обстоятельства она имела свои особенности, которые существенно повлияли на структуру и развитие промышленного потенциала страны. Своеобразным катализатором реализации потенциальных возможностей региона стал экономич кризис, который, обострил конкуренцию и усилил поляризацию предприятий, принудила буржуазию максимально сконцентрировать и обьединить силы. Поэтому уже на начало 20 ст украина по уровню концентрации промышленного произ-ва в основных отраслях не только доминировала в Рос империи, но и была на первом месте.

Концентрация промышленного произ-ва способствовала процессу монополизации, и поэтому создание монополий началось с начала с наиболее концентрированных отраслей – металургийной, каменнодобывающей и т д. в начале столетия выростают могущественные синдикаты: «Прогон»(1901), «Продамет»(1902), «Трубопродажа»(1902), «Гвоздь» (1903). Это были достаточно могущественные объединения. Монополистические объединения Украины  были тесно связаны не только с российской буржуазией, но и иностранным капиталом. Восточную буржуазию привлекали огромные природные богатства, дешевая рабочая сила, высокая норма прибыли, широкий рынок.

Важной особенностью промышленного развития Украины было  не равноменное  развитие е регионов. Если Юг Украины очень быстро перешел на капиталистические методы хозяйствования. Левобережье, где сохранились остатки крепатства, заметно отставали от других  регионов Украины.

Постепенно на укр землях сложилась своеобразная специализация промышленых районов. Донбас стал центром угольной пром-ти, Кривой Рог – железной и т д. характерно, что эти осередки промышленного произ-ва со временем приобрели общероссийского значения. Этому процессу способствовали значительно быстрые, в сравнении с общеимперскими, темпы развития важных отраслей промышленности.  Украинские емли наконец 19 – на нач 20 ст. стали одним с главных промышленных районов Рос империи.

Особенностью развития укр промышленности была ее упорядоченность императорскому центру, который предусматривал  Украине прежде всего мощную сырьевую базу. Поэтому закономерно, что 1913 г на укр промышленность приходилось почти 70% добычи сырья и произ-ва полуфабрикатов Рос империи. Такая госуд политика существенно деформировала структуру экономики Украины.  Несмотря на то, что  на территории был сосредоточен большой потенциал, она все же остается с/х районом империи, в котором  в селах проживало 80% населения.

Вывод: промышленному развитию Наднепрянской Украины на нач 20 ст были присущи концентрация произ-ва, создание монополий, специализация районов, значительное влияние иностранного капитала, неравномерное развитие укр регионов, высокие от общеимперских темпи развития, преобразование Украины на один из главных промышленных районов Рос империи и т д. эти процессы с одной стороны, отображали развитие укр промышленности в контексте общероссийских тенденций, а с другой – были своеобразным итогом влияния местных факторов.

47. Розвиток с/х Украины в 1900-1917 гг

В аграрном секторе Украины на начало 20 ст. насчитывао более чем 32 тис. Помещестких хоз-в. Часть из них, преимущественно большие земельные латифундии, перешли на капиталистические рейки, создавшие эффективные, многоотраслевые гос-ва. Органически вписались в новые условия хозяйствования усадьбы Кочубея, Терещенка, Харитоненка и др. остальное же кол-во помещиков, не пристосувавшись к буржуазным отношениям, были змушены продавать свои земли. Про масштабы этого свидетельствует, хотя бы такой факт, что на протяжении 1877-1905 гг дворяни Юга Укрины продали почти половину своих владений.

Превращение земли в  товар существенно изменило жизнь не только дворянства, но и селяства. В пореформенный период интенсивно разверулся процесс его имущественной дифференциации. Характерным для этого процесса было не равномерное разшарование, а катастрофическая поляризация. Если учитывать, что селяни  выплачивали выкупные платежи, численные налоги и выполняли натуральные повинности, то совершенно понятно, что в начале 20 ст социальное напряжение увеличилось в аграрном секторе.. следовательно взрыв народного гнева назревал.

Вывод: в аграрном секторе Украины сберигали свои позиции большие помещесткие латифундии, преобразование земли на товар  спричинило усиление имущественной дифференциации селянства, возросла експлуатация народных масс, созрела проблема аграрного перенаселения и многое другое. Все эти факторы привели к  значительной напряженности в обществе, обострения социальных противоречий.

48.Економіка України вроки революції та громадянської війн

Промисловий переворот в Україні  на  відміну від розвинених західноєвропейських країн мав суттєві особливості: 1) він завершився при від сутності власного верстатобудування, 2) дешевизна
робочої сили обумовила механізацію лише основ
них виробничих процесів, всі допоміжні роботи виконувались вручну, 3) машини були застарілі і уповільнювали робочий процес, 4) мало місце хаотичне,нераціональне планування заводів, 5) управлінський
персонал часто не мав спеціальної освіти, 6) буржуазія не оформилась в пануючий клас.

Все це разом взяти суттєво знижувало рівень організації, продуктивності праці та конкурентоспроможності
товарної продукції. Деякі з перерахованих особливостей стали довгостроковими тенденціями, що продовжувались
в XX столітті і, певною мірою в наш час. До них належить і низький рівень механізації допоміжних робіт, не-
достатній розвиток точного верстатобудування, дешевизна робочої сили порівняно з західноєвропейськими краї-
нами. Сучасні управлінці, економісти, бізнесмени, правознавці повинні знати причини такого роду довго-
тривалих явищ для того, щоб трансформувати їх в позитивний процес.

2. В сільському господарстві, в селянській сім'ї основним мотивом праці залишалась потреба виживан-
ня при мінімумі індивідуального споживання і максимумі ручної праці.

В цих умовах особисті мотиви, потяги, бажання, окремого виробника нівелювались обставинами. Індивідуальне під-
корялось об'єктивно-необхідному, сімейно-колективному Це вставало на шляху індивідуальної ініціативи, раціо-
налізації, консервувало старі прийоми праці та технології. Окреслена тенденція продовжувалась також в радян-
ський період і певною мірою представлена в наші дні. Сьогодні вона потребує детального осмислення в еконо-
мічній теорії та продуманого регулювання на державному і місцевому рівнях.

3. Ряд тогочасних пропозицій по активізації торгівлі можуть бути модифіковані в умовах ринкової
трансформації української економіки

4. Духовна складова економічного розвитку (роль науки, освіти, управлінської системи, духовних виробничих сил особистості і сім'ї) відрізнялась значними протиріччями. Роль науки і освіти порівняно з першою половиною XIX ст. зросла. Значних успіхів досягли традиційні сфери духовної творчості —література, музика, живопис, театр. Та специфічною особливістю гуманітарного сектора
знань і вмінь була недостатня ідейна продуктивність духовних закладів, в першу чергу університетів. З цієї причини суспільство не мало можливості вибору позитивних плюралістичних ідей вітчизняного походження..

49. Сутність НЕПа. ЇЇ значення.

Новая экономическая политика (нэп) политика, основанная на рыночных отношениях, различных формах собственности и экономических методах управления народным хозяйством. Решение о ее проведении было принято на X съезде РКП(б) (март 1921 г.). Нэп рассматривали как переходную форму от капитализма к социализму. 

Необходимость замены политики военного коммунизма новой экономической политикой была обусловлена экономическим и социально-политическим кризисом в стране, который проявился:

— в экономическом кризисе (полная разруха, паралич экономики, инфляция);

— внутриполитическом кризисе (крестьянские мятежи, восстание кронштадтских матросов весной 1921 г.);

—кризисе внутри партии РКП(б).

Нэп базировался на концепции перехода к социализму через государственный капитализм. Основные принципы нэпа:

— государственная монополия в торговле;

— государственная собственность на крупные и арендные предприятия;

— хозрасчет в промышленности;

— медленное развитие крупных индивидуальных хозяйств на селе и др. Нэп привел к следующим изменениям в сельском хозяйстве:

продразверстка была заменена продналогом, размер которого был вдвое меньше продразверстки, был заранее известен крестьянину, что способствовало его заинтересованности в повышении продуктивности хозяйства;

крестьяне получили возможность продавать излишки своей продукции через кооперативные организации или на рынках;

была ликвидирована круговая порука — каждый крестьянин платил самостоятельно.

Хотя эти изменения проходили достаточно противоречиво, было положено начало позитивным сдвигам в сельском хозяйстве. Нэп в промышленности проявился в следующем:

— сдача в аренду национализированных мелких и средних промышленных предприятий их прежним владельцам;

—  проведение децентрализации управления промышленностью;

—  переведение многих предприятий на хозрасчет;

— отмена всеобщей трудовой повинности, формирование рынка рабочей силы;

— переход от уравнительной заработной платы к сдельной;

—  привлечение иностранного капитала в форме концессий. Нэп в сфере торговли и финансов предусматривал:

—отказ от прямого продуктообмена и возвращение к частной торговле; —- появление многих видов торговли — частной, кооперативной, государственной; открытие в крупных городах торговых бирж;

—  выпуск (с 1922 г.) конвертируемого червонца, который равнялся 10 золотым рублям и был обеспечен золотом на 25 %;

— различные (86 видов) налоги как источники постоянного пополнения госбюджета; введение платы за коммунальные, транспортные и другие услуги.

В Украине реализация нэпа началась позднее с 1922 г. Его проведение было связано с определенными трудностями. Так, «комбеды», созданные в Украине и объединившие бедные слои сельского населения, активно выступали против введения нэпа. Однако в целом нэп сыграл важную роль в развитии сельского хозяйства, а денационализация предприятий промышленности Украины позволила быстро восстановить промышленность и насытить рынок товарами.

Однако нэп не мог длиться долго, так как базировался на двух противоречиях: в экономике преобладали рыночные отношения, а в политике — административно-командная система, стремившаяся подчинить экономику своим политическим целям. Реформы в экономике не были дополнены реформами в политической сфере, а независимыми собственниками было трудно управлять. Поэтому в 1929 г. сталинское руководство отказалось от нэпа.

Вывод. При нэпе были достигнуты высокие темпы развития страны. В короткий срок было восстановлено хозяйство страны, резко вырос жизненный уровень населения. В годы нэпа независимая Украина получила определенный опыт рыночных отношений и умение в кратчайший срок вывести страну из кризиса. 

50 .Розвиток сільського господарства та промисловості України в 1921-1926рр.

Из|с| 1921—| 1922 гг. были разрешены аренду средств производства (помещений и целых предприятий у торговли и промышленности, земли и техники, — в сельском хозяйстве). Сверх трети всего количества промышленных предприятий (преимущественно мелких и средних) было сдано в аренду, из|с| них большую половину получили частные лица (среди них и прежние|бывшие| владельцы|собственник|). Часть предприятий, в основном пищевой промышленности, взяли в аренду кооперативы.Распространилось|ширит| добровольное кооперативное движение, разворачивалась деятельность промышленной, потребительской, сельскохозяйственной, кредитной кооперации.
У октябре в 1921 г. из
|с| единственной|единой| системы потребительской кооперации отделилась сельскохозяйственная кооперация, в которой|какой| были созданы машинно-тракторные, животноводческие, семенные, сахаросвекольные, мелиоративные и другие общества|товарищество|.
Кращих результаты, чем в тяжелой
|трудной| промышленности, были достигнуто в легкой и пищевой, которые|какие| уже в 1926 г. превысили довоенный уровень выпуска продукции. Да, кожная промышленность давала изделий в 1,5 раза| больше, чем до войны, текстильная — на 24 %, сахарная — на ЗО %. Успешно развивались мясная и хлебопекарская отрасли.
Важливе значение для восстановления
|отстраивания| народного хозяйства, оздоровления финансов и ликвидации бюджетного дефицита, имела денежная реформа, проведенная в 1922 г. Суть|сущность| ее заключалась в том, что на основе закона от 11 октября в 1922 г. в стране|страна-участнице| были выпущены десятикарбованцевые банкнотичервонци|, которые|какие| приравнивались к|до| десятикарбованцевой старой золотой -монети| (правительство тогдашней Украинской ССР никакой самостоятельной денежно-финансовой политики не проводило

51 Індустріалізація господарства України.

На базе НЕПа промышленное развитие СССр в середине 20-х гг  достиг довоенного уровня, но страна страна существенно отставала от передовызх капиталистических гос-в. Хозяйсво в целом пребывало на доиндустриальной стадии развития. Тут целиком закономерно, что на 14 съезде ВКП(б) провозглашен курс на индустриализацию.будучи логическим продолжением плана ГОЭЛРО, официально этот курс был направлен( т.е.- это цели индустриализации)  на обеспечение экономической самостоятельности и независимости СССР, укрепление обороноспособности  страны, создание материально- технической базы для модернизации как промышленности, так и с.\х, стимулирование неухильного увеличения продуктивности труда и на этой основе  поднятия материального благосостояния и культурного уровня трудящихся . важное место в осуществлении начерченного курса на индустриализацию отводилось Украине.

Источники индустриализации:

1. перекачивание средств из легкой промышленности  и пищевой в тяжелую промышленность,

2. налоги с населения( для села «надналог» - постоянное увеличение цен на промышленные товары),

3. внутренние займы, сначала добровольные, а со временем « под контролем общественных организаций»,

4. выпуск бумажных денег, не обеспеченных золотом,

5 расширение продажи водки.

6. увеличение вывоза за границу нефти, леса, меха и хлеба,

7. режим экономии.

8. невиданного уровня достигла эксплуатация селянства и рабочего класса, других верст населения, многих миллионов заключенных ГУЛАГа.

Также источниками индустриализации можно назвать:

1. национализацию промышленности

2. увеличение прямых и непрямых налогов

3. использование трудового энтузиазма и обязательного труда политзаключенных

4. прибыль от внешней торговли

5. коллективизация с/х

6. колхоз дело добровольное

7. конфискация церковного имущества

Результаты индустриализации были неоднозначными. С одной стороны, это позитивные сдвиги: выход Украины на качественно новый уровень промышленного развития, прогрессивные изменения в структуре хозяйствования на пользу промышленности, достижения промышленностью республики по главным индустриальным показателям европейского и мирового уровня, урбанизация, быстрое формирование национального рабочего класса и др. с  другой стороны – форсированная индустриализация стимулировала появление многих негативных тенденций: доминирующее, привелейное положение произ-ва  от методов  произ-ва, строительство и реконструкция предприятий – монополистов, замораживание значительных средств в незавершенных объектах, диспропорциональное и неравномерное формирование промышленного потенциала республики, нарастающая централизация экономической жизни, возвращение к командным методам управления, усиление эксплуатации трудящихся, углубление отчуждения рабочего класса от методов произ-ва.

Особенности процесса индустриализации в Украине:

1.инвестирование в промышленность республики, особенно в начальный период индустриализации значительной части средств

2.строительство и реконструкция в Украине в начале индустриализации больших промышленных объектов

3.неравномерность процесса модернизации промышленного потециала республики.

4.появление в республиканском промышленном комплексе новых отраслей

5.значительное отставание модернизации легкой и пищевой  промышленности от тяжелой индустрии в последствии меньших масштабов капитального строительства и недостаточной сырьевой базы.

6.высокие темпы вытеснения частного сектора в экономике Украины, не же ли в СССР вообще.

52. Коллективизація с/х Украины

Принятые на 15 съезде ВКП(б) директивы  по развитию народного хоз-ва СССР остро нарушили вопрос финансирования индустриализации. Как основной источник средств рассматривался экспорт зерна. Кроме этого, аграрный сектор был позван обеспечить с/х продукцией увеличивающиеся городское население.  Дополнительные методы предусматривали от штучно установленного разрыва между ценами на с/х и промышленную продукцию («ножницы цен») зато после неурожая 1927 г селяни  не хотели продавать зерно по заниженным ценам. Срывался план хлебозаготовли. Ситуация не изменилась и в 1928 г . После поездки  Сталина в Сибирь было принято решение про введение репрессивных мер в экономике. Выходом из такого  положения могла стать общественная коллективизация с/х ( в 1928 г лишь 4% укр земель селян находились в колхозах).

В 1929 г начался процесс общественной коллективизации. В плане первой пятилетки предусматривалось охоплення коллективизацией 30% сельских хозяйств в Украине. Однако насильницкое создание коллективных хозяйств вызвало неудовлетворение селян, в первую очередь заможных. В этих условиях паралельно начался процесс « ликвидации куркульства как класса». Термин «куркуль» не был точно определен.  Под это определение  часто попадали так называемые « середняк2 и даже бедняки. В целом в Украине  к «кулацьким» можно было отнести приблизительно 5 % сельских хозяйств. Выявлением « куркулей» занимались специально созданные «тройки». Селяни чинили опор  представителям власти, количество участников селянских движений постоянно возростала, ситуация угрожала выйти из под контроля. 1930 г в газете «Правда» была опубликована статья Сталина «Запаморочення всех успехов», в которой должна за насильницкое создание коллективных хозяйств перекладываться на представителей местной власти. Селяни начали массово выходить из колхозов, ситуация на селе частично стабилизировалась. Но уже весной 1930 г началась вторая волна общественной коллективизации. На протяжении 1930 г с Украины было выслано близко 78 тыс селянских семей. В 1932г  был введен так называемый « внутренний паспорт», который фактически не давал селянину права пережать без разрешения власти в город. Такими методами к 1937 г 96% селянских хозяйств были превращены на коллективные.

Общественная коллективизация завдала не исправимого вреда с/х страны. Продолжалась безжалостная политика хлебозаготовок. За отсутствие экономических стимулов ухудшилось качество обработки земли селянами, в последствии чего снизилась урожайность.

Вывод: Политика общественной  коллективизации ликвидировала частные селянские хозяйства, преобразовавшие селян на с/х работников.  Отсутствие свободного рынка, сокрщения поголовья скота и посевных площадей, незаинтересованность колхозников в результатах своего труда привели к деградации с/х произ-ва Украины.

54. Розвиток промисловості, транспорту, торгівлі України в 50 – 60 рр. ХХ ст..

Развитие промышленности и транспорта В рассмотренный период промышленный комплекс Украины был составной частью хозяйственной системы СССР. Его кардинальной особенностью стала нерациональность структуры производства; резкое преимущество тяжелой промышленности (73% валовой продукции) над отраслями, которые производили предметы широкого народного спроса (27%).

Постоянный рост топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения и металлообработки сосуществовал со слабыми темпами развития легкой, химической промышленности, микроэлектроники и других отраслей. Но имели место и позитивные явления. Формировались новые промышленные центры. Совершенствовалось территориальное размещение производства.

Позитивным явлением в структуре топливно-энергетического комплекса был рост удельного веса более дешевых видов топлива: газа и нефти, их производство в 1959-1965 гг. выросло в 3—4 разы. Основными поставщиками газа были Дашавске и Шебелинске месторождения.

Существенные сдвиги имели место и в электроэнергетике, ее структура характеризовалась значительным преимуществом тепловых станций, которые давали 90 процентов энергии.  Наибольшими из них были: Приднепровская, Луганска, Старобешивска, Словенская, Мироновская, Добротворска, Дарницкая, Одесская.

Следует отметить все же, что на уровне В 50-60 годы определенные изменения имели место и в химической промышленности. Зона также развивалась путем количественного роста. Были построены и вступили в действие Лисичансь-кий хімкомбінат, Сумский завод суперфосфата, Роз-дольський серный комбинат, Днепропетровский шинный завод, Черкасский завод искусственного волокна.

Существенно увеличился выпуск минеральных удобрений серной кислоты, соды, химических волокон. Вырос объем продукции нефтеперерабатывающих заводов.

Подавляющее большинство грузов перевозились по железным дорогам (62 процента). Внедрялась электрификация тяги. Паровой транспорт замещался тепловозним. Второе место за размерами грузооборота принадлежало морскому и годовому флоту. Он пополнялся судами новых классов.

Внутренняя торговля и внешне экономические связки

В структуре внутреннего товарооборота Украины существенную роль играли кооперативная торговля, ее материально-техническая база существенно расширилась.

Преобладало строительство больших универсальных магазинов. Позитивным явлением стало мобильное обслуживание производителей в период полевых сельскохозяйственных работ.  

Строительство новых магазинов не всегда осуществлялось с учетом перспектив развития товарооборота и населенных пунктов, количество продукции предприятий общественного питания часто оставалось низким.

Менее противоречивыми сравнительно с внутренней торговлей были экономические связки Украины с другими республиками СССР. ее главным партнером была Российская Федерация. Туда направлялось 60% грузов. Второе место по объему потребления украинских товаров занимала Беларусь, третье — страны Прибалтики; из Украины вывозились каменный уголь, железная руда, сельскохозяйственные маїпини, тепловозы, трактора, станки, сахар. Российская федерация поставляла лес и лесоматериалы, нефть, мазут, дизельное топливо, ткани, автомашины; из Беларуси ввозилось радиотехническое оборудование, трактора, бумага

55.Розвиток сільського господарства  України в 50-60рр.

Развитие сельского хозяйства характеризовалось значительными противоречиями|; Позитивные|положительные| сдвиги в зерновом хозяйстве были достигнуты, в основном, за счет усиления механизации основных производственных процессов| и совершенствование агротехнических средств возделывания земли. Парк тракторов, зерноуборочных комбайнов, автомобилів| существенно зрісі| Вместе с тем ускладнилась| структура и расширились производственные возможности основных орудий труда. Машинный парк пополнили бу-ряко-|, кукурудзо-| и картофелеуборочные комбайны, туковые сеялки, гноєрозкидувачі|, гербіцидо-аміачні| машины, навантажувачі| и так далее Расширение материально-технической базы производства дало возможность механизировать большинство трудомістких| полевых работ: пахоту, предпосевной обробіток| почве|грунту|, сев|севбу| и сбор|сборку| зерновых и зернобобовых культур, подсолнуха, кукурузы, сахарной свеклы, льону|.

Следует отметить также, что посилений| возделывание земли новыми машинами и механизмами способствовало|содействует| распространению водной и ветровой эрозии. Пахотные|распашные| земли Украины составляли|сдают| 34,4 млн. гектара.

 Основными направлениями интенсификации сельского хозяйств кроме механизации и рационализации структуры посевов были: химизация, ірригація та мелиорация земель. Поставки минеральных удобрений увеличились. Вследствие этого в среднем на 1 гектар пахотной земли в начале 70-х годов вносилось 56 кг азотных, фосфатных и калийных удобрений.Одновременно начали использоваться гербициды, их приложение увеличивало урожайность на 2,5 центнера из одного гектара. В середине 60-х годов в Украине было осушено 1 млн. 373 тыс. гектара болотных территорий. Фонд сельскохозяйственных угодий пополнился плодородными землями .

Одним из направлений интенсификации сільськогосподарського| производства стало также внедрение новых сортів| зерновых культур, выведенных отечественными учеными.^ Но|да| прирост урожайности часто терялся в результате|вследствие| недосконалості| собирательной техники, транспортировки и збереження| зерна. Определенные потери имели место и в результате|вследствие| нераціональності| высева./

0 млрд. руб., а в сельское господарство| всего 50 млрдїСлід| отметить, что через|из-за| систему| узких заготовительных цен на продукцию зернового господарства| и животноводства государство забирало намного більше| отмеченной суммы капиталовложений.)

Одновременно стали ухудшаться общие условия существования колхозов. Значительно подорожали техника, удобрения, семена.Піднялисьціни на строительные материалы.   В  этих  условиях  хозяйства с  развитой  фраструктурою: ремонтными мастерскими, транспортом, составами, дорожной сетью, ирригационными сооружениями, но др. вынуждены были значительно повысить затраты на ее содержание. Все эти явления аккумулировались в такой негативной тенденции, как рост себестоимости сельскохозяйственной продукции. 

56.Развитие промышленности, транспорта, торговли Украины в 70-80 гг.

Промышленность: во второй половине 60-х гг, убедившись, что без экстренных мер  экономическое положение страны не изменилось на лучшее, руководство СССР начало  попытки новых экономических реформ. Это реформы  проводились во всех союзных республиках, в том числе и в Украине. Цель реформ -  усунення кризисных явлений в экономике.

Одними из кризисных явлений в промышленности можна назвать:

1.снижение прироста промышленного произ-ва

2.неэффективное использование  производственных фондов

3.высокая себестоимость товаров,  ухудшение качества продукции.

4. техническое отставание от развитых стран, низкая продуктивность  труда

5.появление  и разростание теневой экономики.

Основные меры для предотвращения кризисных явлений:

1.ликвидированы раднаргоспы

2.увеличено научный уровень планирвания

3.провозглашение борьбы с теневой экономики  и воровством государственных метериальных средств или дор притяжения к криминальной ответственности.

4.улучшение контроля за качеством прод-ции и т д.

Руководство страны могло перебороть кризис в промышленности. Восьмая пятилетка была успешной среди всех советских пятилеток.  Оббьем промышленного произ-ва в Украине увеличился на 50%. Две трети прироста произ-ва промышленной продукции было получено за счет  увеличения продуктивности труда. Но в последующих пятилетках опять начался экономический спад.

Темпы падения промышленного роста в украине были очень большие через  уменьшение  ее части в  общесоюзных капиталовложениях. В целом промышленность оставалась энергозатратной, неконкурентоспособной, дисциплина и качество труда – низкими. Не удалось победить и теневую экономику, безхозяйстваенность, прикратить разгробление государственной собственности на произ-ве. Советская промышленность продолжалась развиваться экстенсивным путем, за счет создания новых мощностей, использование  дополнительного сырья и рабочей силы.

Чтобы  сравнить прибыльную и расходную  части государственного бюдэжета, руководство СССР принимает социально небезпечное решение:  росширить произ-во и продажу алкогольных  напитков,  предже всего – водки. «Алкогольные» деньги помогли уникнуть бюджетного дефицита, но алкоголизация населения, что началась, постепенно приобрела таких масштабов, что была угроза генофонду. Что же касаетс торговли и транспорта, то тут наблюдаются застойливые явления.

Все это тормозилось еще экологическим кризисом.

57.Развитие с/х Украины в 70-80 гг 20 ст

С/х Украины в 60-е гг дало больше половины общесоюзного  произ-ва сахара, подсолничника, третью часть овощей и фруктов. Капиталовложения в с/х постоянно увеличивались, составляли 27-28% от общего кол-ва капиталовложений. В с/х в несколько раз увеличилось потребление электороэнергии, минеральных  удобрений, гербицидов, новой техники. Но большие материальные ресурсы использовались не рационально. В 11 пятилетке фондоотдача  уменшилась на 60% в сравнении с 8 пятилеткой. Колхозы и радгоспы не могли накормить местных жителей, вырос катострафический дефицит с/х продукции. Это очевидно  свидетельствовало про продолжении кризиса в с/х.

Кризис в с\х Украины  усугублялась неблагоприятной экологической ситуацией. Республика была  перевантажена предприятиями тяжелой промышленности, особенно по добыче угля, руды, выплавке черных металлов. В  80-х гг территория Украины  загрезнялась отходами минерально – сырьевого комплекса в 10 раз больше, нежели СССР в целом. Каждый год на поверхность выносилось 2,5 млрд горных пород. Наиболее плодородные в мире земли – приднепровские черноземы – были  превращены пр стороительстве  гидроэлектростанции в дно штучных «морей» - водоемов.  В результате надмерной мелиоризации земли превратились в болота и солончаки. Пасевные площади в Украине постоянно увеличивались. Уровень разорения земель достиг 80%. Надмерное  разорение начало  приводить к эрозии земель. Каждый год Украина  теряла  0,5 млрд тонн плодородных земель.

Пытаясь приодолеть кризис, руководство СССР в 1982 году разработало Продовольственную программу, выполнение которой  планировалось  осуществить до 1990 г., обеспечив население страны основными видами продовольства.  Продовольственная  программа  была разработана в Украине, но  выполнить ее так и не удалось ( как общесоюзную).

58. Наростання кризових явищ в економіці України 70-80 рр.20 ст.

Це такі історико-економічни факти та процеси:

нераціональність співвідношення галузей групи "А" та "Б". Хронічне відставання виробництва товарів широкого народного вжитку. Дефіцит цілого ряду товарів;

значна питома вага військово-промислового комплексу (20-30 % ВНП);

матеріальні та фінансові витрати на підтримку країн соціалістичного табору;

вичерпання ресурсів кількісного росту економіки;

витрати на утримання 18-ти мільйонної армії чиновників командно-адміністративної системи;

збитки, спричинені нераціональністю антиалкогольної компанії

М. Горбачова (втрати України - 10 млрд. крб.);

падіння трудової дисципліни на виробництві;

вичерпання багатих родовищ. Необхідність поглиблення шахт. Ріст собівартості залізної руди, вугілля, марганцю;

відставання машинобудівної промисловості;

ріст питомої ваги неякісної продукції (до 63 %);

ріст цін на імпортне обладнання і зерно.

59. Реформи 1957 та 1965 рр.. Їх характеристика та їх значення.

 50-х — в первой половине 60-х гг. Н. Хрущев.

В1957 г. началась реформа управления народным хозяйством. Были ликвидированы министерства и созданы Советы народного хозяйства — совнархозы. Руководство экономикой из центра по отраслевому принципу было заменено местным руководством из области. Целью административной реформы было приближение органов руководства к местам производства, чтобы поднять их инициативу и укрепить экономические связи внутри регионов. В Украине были созданы экономические районы.

Одним из способов реформирования экономики стал отказ от пятилетнего планирования и принятие семилетнего плана (19591965 гг.). 

Реформа принесла положительные результаты, но имелись и негативные последствия: произошло ослабление единой технической политики, нарушение общесоюзных связей. Через несколько лет совнархозы были ликвидированы.

Особое место в процессе реформирования отводилось аграрному сектору, отставание которого становилось угрожающим.

Вывод. Экономические реформы конца 1950-х первой половины 1960-х гг. предусматривали вступление страны, в эпоху НТР. Реформы имели кратковременный успех, поскольку базировались на административно-командных принципах социалистического хозяйствования: жесткое планирование, централизация, администрирование. Лишь социальная политика дала положительные результаты. 

«Косыгинские реформы» и их последствия для Украины.

Начиная с 1965 г. под руководством Председателя Совета Министров СССР А. Косыгина была разработана хозяйственная реформа.

В 1965 г. отменили систему совнархозов, введя вместе с тем министерства, осуществлявшие управление отдельными отраслями экономики.

Была изменена система планирования, внедрена система экономических стимулов труда. Если раньше главным показателем для предприятия был общий объем произведенной продукции, то теперь его заменили на объем реализованной продукции. Считалось, что это заставит предприятия выпускать продукцию, необходимую потребителю. 

Перед предприятием ставилась задача рабощатъ с прибылью. Для снижения себестоимости продукции предполагалось повысить производительность труда, ввести новые технологии и технику. 

 Такими были основные черты реформы, которая, к сожалению, не имела комплексного характера и практически ограничилась промышленностью. Она стремилась соединить несоединимое: расширить самостоятельность предприятий и восстановить всевластие отраслевых министерств. В конце концов последние свели на нет любую самостоятельность предприятий. Сначала увеличилось количество плановых показателей (производительность труда, средняя зарплата, себестоимость продукции и т. п.). Сохранялась система централизованного материально-технического снабжения, которую так и не заменили на систему оптовой торговли. Показатель реализованной продукции мало чем отличался от вала, так как объем реализации (при хроническом дефиците товаров) возрастал параллельно с объемом выпущенной продукции, то есть вала. Таким образом, был сохранен затратный механизм. Улучшение качества, внедрение новых образцов было экономически неоправданным. На практике бездействовало и материальное стимулирование труда. Чем лучше работало предприятие, тем жестче были нормы формирования фондов стимулирования труда.

60.Економічний розвиток Незалежної України

Яркой страницей многовековой истории Украины стало провозглашение ее независимости 24 августа в 1991 г. Перед возрожденным государством появились чрезвычайно сложные и важные задание|задача| в сфере экономики. Их последовательное решение — неотложная потребность современности.
Із большими
|великими| трудностями|болельщиком|, натыкаясь на безумное противодействие враждебных|вражеских| сил, проходит в настоящее время|нынче| процесс становления рыночной экономики Украины, ее интеграции, в европейское и мировое экономическое|экономичное| пространство|простор|. Без этого не мыслимый экономический|экономичный| суверенитет украинского государства, обеспечения процветания и благосостояния ее, многострадальному народу.
Залишається неизменным
|неизменяемым| одобренный Верховной Радой Украины в 1994 г. курс на рыночные реформы. Они должны быть инструментом качественной перестройки экономики, глубоких социальных превращений|преобразования|. Летом в 1998 г. впервые за годы независимости прибегли|удаются| остановить падение валового внутреннего продукта Украины. Постепенно увеличивалось производство промышленной продукции, начали расти|вырастать| объемы капитальных вложений, грузовых перевозок|перевозки|, некоторые|некие| другие показатели.
Однак на стабилизационные процессы в украинской экономике негативное влияние имел мировой финансовый кризис. Сложилась
|состоит| очень непростая ситуация, но она остается контролируемой|контролированной| правительством. Наметилась стабилизация курса национальной валюты, несколько уменьшились темпы инфляции.
Подолання имеющихся трудностей
|болельщика|, кризисных явлений, успех в строительстве национальной рыночной экономики Украины зависит в первую очередь от консолидации политических сил в стране|страна-участнице|, создание надежного правового поля, привлечения, к|до| активной экономической|экономичной| деятельности как можно более широкого круга|окружности| работоспособного|трудоспособного| населения государства, но в достаточно большой мере зависит также от изучения и творческого использования|употребления| богатейшего опыта ведения хозяйства, накопленного|нагроможденного| человечеством

1. Визначення промислового перевороту. Промисловий переворот в Англії

2.  Промисловий переворот в США.

3.  Промисловий переворот в Німеччині

4.  Промисловий переворот у Франції

5. Причины  и последствия войны англий.колоний в Север.Америки против Англии

6. Соціально-економічні причини та наслідки громадянської війни в США (1861-1865гг)

7.  Економічний розвиток Англії в 1870-1914

8. Економічний розвиток Франції в 1870-1914

9. Економічний розвиток Німеччини в 1870-1914  рр.

10. .Економічний розвиток США в 1870-1914  рр.

11. Вплив Першої світової війни  на економіку Англії.

12. Вплив Першої світової війни  на економіку Франції.

13. Вплив Першої світової війни  на економіку Німеччини

14. Вплив Першої світової війни  на економіку США

15.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Англії

16.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Франції

17.Вплив кризи 1929-1933 на єкономіку Німечинни

18. Вплив кризи 1929-1933 рр. на економіку США. «Новий курс» Рузвельта.

19.Розвиток економіки Англії в20 – 30 рр. 20 ст.

20. Розвиток економіки Франції  в 20-30 рр.ХХст.

21. Розвиток економіки Німеччини  в 20-30 рр.ХХст

 22. Розвиток економіки США  в 20-30 рр.ХХст

23. Вплив Другої світової війни на господарство Англії. Післявоєнні перетворення в економіці.

24. Вплив Другої світової війни на економіку Франції 1939 – 1950 рр. Розвиток господарства Франції 1945-50рр.

25. Вплив другої світової війни на господарство Німеччині. Післявоєнні перетворення в економіці. Виникнення ФРН та її розвиток в 1945-1950 рр

26. Вплив 2-ої світової війни на економі США.

28. Економічний розвиток Франції в 60-90 рр. ХХ ст.

29.Економічний розвиток Німеччини в 60 – 90 рр. 20 ст.

30.Розвиток економіки США в 60-90рр.ХХст.

29. Економічний розвиток Німеччини в 60-90 рр. ХХ ст..

30. Економічний розвиток США в 60-90 рр. ХХ ст.

31. Социально – экономич условия возникновения Киевской Руси. Критика норманнской теории.

32.Феодальное землевладение КР. Формирование зависимого селянства. Развитие с/х.

33..Розвиток С\Х ремесла та торгівлі в КР.

34. Соціально – наслідки татаро-монгольького завоювання Київської Русі

35. Закріпачення українського селянства.  Літовский статут.

37. Розвиток ремесла та торгівлі в 13 першій половині 17 століття.

36. Соц-экономические последствия  освободительной войны укр народа против польско-литовских захватчиков.

38.Розвиток ремесла та торгівлі в ХУІІІст.

39. Сільське господарство України в XVIII ст.

40.Криза феодально-крипосницького устрою

42. Ликвидация  крепостного права в Украине в первой половине 19ст.

43.Розвиток промисловости  транспорту –торгили  60-90 год.19 ст.

44. Розвиток сільського господарства України в 60 – 90 рр. ХІХ ст.

41. Развитие промышленности Украины в первой половине 19ст

45.Виникнення монополії та їх вплив на господарство України

47. Розвиток с/х Украины в 1900-1917 гг

49. Сутність НЕПа. ЇЇ значення.

50 .Розвиток сільського господарства та промисловості України в 1921-1926рр.

46. Розвиток промисловості Украины в 1900-1917 гг.

48.Економіка України вроки революції та громадянської війн

51 Індустріалізація господарства України.

52. Коллективизація с/х Украины

54. Розвиток промисловості, транспорту, торгівлі України в 50 – 60 рр. ХХ ст..

55.Розвиток сільського господарства  України в 50-60рр.

56.Развитие промышленности, транспорта, торговли Украины в 70-80 гг.

57.Развитие с/х Украины в 70-80 гг 20 ст

59. Реформи 1957 та 1965 рр.. Їх характеристика та їх значення.

60.Економічний розвиток Незалежної України

58. Наростання кризових явищ в економіці України 70-80 рр.20 ст.

1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83799. Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения: общие положения; стороны соглашения о ценообразовании; порядок заключения соглашения 41.59 KB
  Соглашение о ценообразовании для целей налогообложения представляет собой соглашение между налогоплательщиком отнесенным к категории крупнейших налогоплательщиков и ФНС России о порядке определения цен и или применения методов ценообразования в контролируемых сделках. Заключение соглашения о ценообразовании позволяет налогоплательщикам и налоговым органам. Предметом соглашения о ценообразовании являются: 1 виды и или перечни контролируемых сделок и товаров работ услуг в отношении которых заключается соглашение; 2 порядок...
83800. Общие положения об ответственности за совершение налоговых правонарушений: понятие, лица подлежащие ответственности за их совершение. Условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения 39.43 KB
  Условия привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения. Ответственность за совершение налоговых правонарушений несут организации и физические лица. Физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с шестнадцатилетнего возраста.
83801. Формы вины при совершении налогового правонарушения. Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отягчающие вину. Налоговые санкции 40.83 KB
  Виновным в совершении налогового правонарушения признается лицо совершившее противоправное деяние умышленно или по неосторожности. Вина организации в совершении налогового правонарушения определяется в зависимости от вины ее должностных лиц либо ее представителей действия бездействие которых обусловили совершение данного налогового правонарушения. К ним относятся: 1 отсутствие события налогового правонарушения; 2 отсутствие вины лица в совершении правонарушения; 3 совершение деяния физическим лицом не достигшим шестнадцатилетнего...
83802. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение. Характеристика налоговых правонарушений 42.44 KB
  Нарушение срока постановки на учет в налоговом органе установленного НК РФ срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе при отсутствии признаков налогового правонарушения влечет взыскание штрафа в размере 5 тыс. Ведение деятельности организацией или индивидуальным предпринимателем без постановки на учет в налоговом органе влечет взыскание штрафа в размере 10 от доходов полученных в течение указанного времени в результате такой деятельности но не менее 20 тыс. Нарушение срока представления сведений об открытии и закрытии...
83803. Характеристика иных видов нарушения законодательства о налогах и сборах. Соотношение налоговых правонарушений с административными проступками и преступлениями 41.46 KB
  Ответственность за налоговые правонарушения предусмотрена не только налоговым законодательством но и в Кодексе РФ об административных нарушениях в Таможенном и Уголовном кодексах РФ. Данный кодекс ввел ответственность организаций должностных лиц и граждан за правонарушения в сферах производства и оборота алкогольной продукции наличноденежного обращения государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за неприменение контрольнокассовой техники; а также дополнительно к Налоговому кодексу ответственности...
83804. Виды нарушений банком обязанностей, предусмотренных законодательством о налогах и сборах, и ответственность за их совершение 40.85 KB
  Открытие банком счета организации индивидуальному предпринимателю нотариусу занимающемуся частной практикой или адвокату учредившему адвокатский кабинет счета инвестиционного товарищества без предъявления этим лицом свидетельства уведомления о постановке на учет в налоговом органе а равно открытие счета при наличии решения налогового органа о приостановлении операций по счетам этого лица влекут взыскание штрафа в размере 20 тысяч рублей. Нарушение срока исполнения поручения о перечислении налога сбора авансового платежа пеней...
83805. Защита прав налогоплательщиков. Право на обжалование. Порядок обжалования 39.88 KB
  Статья 137 НК РФ предоставляет каждому налогоплательщику или налоговому агенту право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера действия или бездействие их должностных лиц если по мнению налогоплательщика или налогового агента такие акты действия или бездействие нарушают их права. Вместе с тем административный порядок не отрицает возможности обращения в последствии за защитой в суд либо предоставляется альтернативный порядок защиты прав субъектов налоговых правоотношений. Вместе с тем НК РФ устанавливает два условия...
83806. Рассмотрение жалобы и принятие решения по ней. Последствия подачи жалобы 39.84 KB
  Вышестоящий орган или вышестоящее должностное лицо в месячный срок со дня получения жалобы обязаны ее рассмотреть и принять одно из сле6дующих решений: оставить жалобу без удовлетворения; отменить акт налогового органа и назначить дополнительную проверку; отменить решение и прекратить производство по делу о налоговом правонарушении; изменить решение или вынести новое решение по суще6ству обстоятельств дела. Законодательством РФ предусмотрены следующие способы судебной защиты прав налогоплательщиков: признание неконституционным...
83807. Административный порядок защиты нарушенных прав налогоплательщиков 40.72 KB
  Вместе с тем административный порядок не отрицает возможности обращения в последствии за защитой в суд либо предоставляется альтернативный порядок защиты прав субъектов налоговых правоотношений. Вместе с тем НК РФ устанавливает два условия соблюдение которых необходимо для защиты нарушенных прав налогоплательщиков или налоговых агентов: ненормативные акты налоговых органов а также действия бездействие должностных органов этих органов должны по мнению налогоплательщика или налогового агента нарушать их права; нормативные правовые...