38314

Історія економічної думки

Шпаргалка

Мировая экономика и международное право

Собственность при рабовладении реализовалась через вкладывание воли одного человека в другого человека в отличии от товарного производства где воля вкладывалась в мертвую вещь. В зависимости от природы людей так и внешней природы складывались два способа производства: азиатский который прошли страны Востока а также и античный Древняя Греция и Рим. Однако в азиатском способе производства где природные процессы оставались длительное время неизменными обмен не получал широкого развития. Собственность на средства производства...

Украинкский

2013-09-28

378 KB

20 чел.

1.Предмет історії економічної думки.

2.Метод дослідження в історії економічної думки.

3.Періодизація історії економічної думки.

4.Особливості формування економічних поглядів в країнах стародавнього світу.

5. Экон.взгляды Древ.Китая.

6.Економічна думка Стародавньої Греції. Ксенофонт (430-355/4 до н.е.), Платон (427-347 до н.е.),  Аристотель (384-322 до н.е.).

7. Економічні погляди Стародавнього Риму. Катон (234-149 р.р. до н.е.), Тиберій (163-132 р.р. до н.е.) та Гай (153-121 р.р. до н.е.) Гракхи,  Варрон (116-27 р.р до н.е.), Колумелла (І ст. н.е.)

8.Особливості формування економічних поглядів в період середньовіччя.

9. Эконом идеи феодализма в арабских странах.Ибн Хольдун

10. Эконом взгляды средневек. Учение о «справедлив цене».

11.Ранній меркантилізм. Теорія грошового балансу. В.Стаффорд, Г.Скаруффі.

12.Пізній меркантилізм. Теорія торгового балансу. Т. Мен, Ж. Кольбер, А. Монкретьєн.

13.В.Петті (1623-1687) - засновник англійської класичної політичної економії. Спроби аналізу цінності, зарплати, ренти, ціни землі.

14.Французьке відгалуження класичної політекономії. П. Буагільбер (1646-1714). Аналіз економічного стану Франції та проект його реформування. Погляди на вартість і гроші. Висловлювання щодо дії ринкового механізму та функціонування економічної системи.

15. Економічні погляди Р. Кантільона (1680-1734). Перший погляд на оборот суспільного капіталу та підприємництво. 16.Історичні умови виникнення фізіократизму та його наукові здобутки. Метод дослідження.. Принцип "Laissez faire, laissez passer". Аналіз капіталу. Аналіз чистого продукту (доходів, продуктивної та непродуктивної праці та класової структури суспільства).

17.Вчення Ф.Кене (1694-1774) про суспільне відтворення. «Економічна таблиця» (1758) та її місце в історії економічної думки.

18. Подальше поглиблення вчення фізіократів у працях А.Р.Ж.Тюрго (1727-1781). Класова структура суспільства. Закон спадної родючості. Вчення про утворення середньої норми прибутку.  

19.А.Сміт (1723-1790) - засновник економічної науки. Вчення про багатство нації та обставини, які його визначають. Структура праці "Дослідження про природу і причини багатства націй" (1776 р.)

20.А.Сміт (1723-1790) про розподіл праці, причини виникнення та його обмеження, про походження грошей.

21.Вчення А.Сміта (1723-1790) про дійсну і номінальну ціну товару.

22.А.Сміт (1723-1790) про складові частини ціни товару. «Догма» Сміта. Фактори, що визначають рівень зарплати, прибутку, ренти. Про природну і ринкову ціну товарів.

23.А.Сміт (1723-1790) про капітал, його нагромадження та застосування. Вчення про продуктивну та непродуктивну працю.

24.Д.Рікардо (1772-1823) - економіст епохи промислового перевороту, праця "Початки політичної економії та оподаткування" (1817). Визначення предмету та методу економічної науки. Вчення про вартість.

25.Вчення Д.Рікардо (1772-1823) про земельну ренту, заробітну платню та прибуток.

26.Наукові здобутки Т. Мальтуса. Закон народонаселення. Розвиток вчення про ренту. Перше прогнозування економічних криз.

27.Наукові здобутки Ж.Б.Сея (1776-1832). Теорія трьох факторів виробництва. Закон ринків.

28.Дж. Ст. Мілль (1806-1873) – систематизатор та класифікатор вчення класичної школи. Закони виробництва та розподілу. Шляхи реформування суспільства.

29.Зародження системи національної політичної економії в Німеччині (Ф. Ліст.). Основні розбіжності між класичною політекономією та історичною школою. Етапи розвитку та основні положення.

30.Третя хвиля історичної школи. Вернер Зомбарт (1863-1941), Макс Вебер (1864-1920).

31.Розробка нових методологічних принципів аналізу економічних явищ. К.Маркс (1818-1883) та Ф.Енгельс (1820-1895). «Капітал» К. Маркса як наукове відображення руху капіталістичної системи. Теорія додаткової вартості.

32.Витоки маржиналізму. Закони Г. фон Госсена (1810-1859). О. Курно (1801-1877) про попит, еластичність, загальну рівновагу. Й. Тюнен (1783-1850) про ефективну комбінацію виробничих факторів.

33.Маржиналізм. Предмет та метод дослідження. Загальна характеристика етапів його розвитку. У. Джевонс – представник англійської школи маржиналізму, його теоретичні здобутки.

34.К.Менгер (1840-1921) – засновник австрійської школи маржиналізму. Визначення цінності блага. Таблиця Менгера. Теорія вмінення. Подальший розвиток австрійської школи в працях Ф. Візера та О. Бем-Баверка.

35.Лозаннська школа маржиналізму. Теорія загальної рівноваги Л. Вальраса. Оптимум Парето.

36.Заснування кембриджської школи. «Принципи економікс» (1890) А. Маршалла (1842-1924). Нове визначення предмету економічної науки.

37.Розвиток А. Маршаллом (1842-1924) теорії попиту та пропозиції. Зрівноважена модель. Вплив фактору часу на рівноважну ціну.

38.Розвиток кембриджської школи в працях А. Пігу (1877-1959). Теорія суспільного добробуту. Зовнішні ефекти та проблема їх інтерналізації.

39.Історичні умови виникнення кейнсіанства. Праця Дж. М. Кейнса (1883-1946) "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" (1936). Критика постулатів класичної школи.

40.Задані, залежні і незалежні величини в моделі Дж. М. Кейнса (1883-1946). Теорія ефективного попиту.

41.Соціалізація інвестицій і теорія зайнятості Дж. М. Кейнса (1883-1946) Теорія мультиплікатора. Рекомендації щодо державного регулювання економіки.

42.Критика кейнсіанства та наступ консерватизму. Нова австрійська школа: Ф. Хайек (1899-1992), Л. Мізес (1881-1973).

43.Причини виникнення монетаризму у 70-х р.р. XX ст. М.Фрідмен (1912-2006). Кількісне рівняння грошей. Монетарне правило щодо державного регулювання.

 1.  Теорія «економіки пропозиції». Вплив фіскальної політики на ділову активність. Крива Лаффера.
 2.  Теорія «раціональних передбачень». Р. Лукас (1937). Теорія бізнес циклу.
 3.  Теорія соціального ринкового господарства. Реформи Л. Ерхарда.
 4.  Основні напрямки раннього інституціоналізму (перша третина ХХ ст.) та його засновники: Т. Веблен (1857 – 1929), Дж. Коммонс (1862 – 1945),     В.  Мітчелл (1874 – 1948).
 5.  «Нове індустріальне суспільство» Дж. К. Гелбрейта (1908 2008). Ринкова та планова системи. Сучасна корпорація. Теорія конвергенції.
 6.  Неоінституціоналізм. Методологічні особливості та загальні напрямки дослідження. Теорія фірми та трансакційні витрати. Теорема Р. Коуза (1910).
 7.  Економічна думка України кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. Погляди М.І. Туган-Барановського.

1.Предмет історії економічної думки.

При изучении любой науки, прежде всего, необходимо определить ее предмет, т.е. круг изучаемых проблем. Все науки, существующие в современном мире можно условно разделить на две группы: естественные и общественные. Объектом исследования естественных наук является природа. Общественных наук – общество. Причем среди общественных наук можно выделить науки, изучающие общие экономические законы общественного развития, отраслевые экономические науки и, наконец, науки, изучающие конкретные экономические процессы и явления. История экономической мысли относится к общественным наукам. Следует помнить, что экономическая мысль это отражение действительности, ее слепки. Другими словами мысль имеет земные корни. Она память экономической теории. Существующее противоречие между бренностью одного человека и бессмертием человечества, которое  разрешается при помощи памяти. Предметом истории экономических учений является исторический процесс возникновения, развития, борьбы и смены системы экономических взглядов. В советской истории экономической мысли преобладали взгляды, относящиеся к политэкономии. Она сердцевина  истории экономических учений, хотя предмет науки шире и включает в себя историю развития всех экономических наук. В предмете "Истории, экономических учений", акцент сделан не только на сами теории, но и их реальное воздействие на ход экономического развития. Они – объективный фактор экономического развития. Таким образом, теперь мы можем дать полное определение предмета «Истории экономической мысли» как исторический процесс возникновения, развития, борьбы и смены экономических идей в связи с решением задач хозяйственной практики.

2.Метод дослідження в історії економічної думки.

Историко-генетический метод исследования дает возможность выявить исторические условия возникновения и развития экономических идей, их наследственность, общие закономерности и историческую специфику в содержании и познавательных приоритетах экономических теорий, взаимосвязь экономических учений с полити кой и хозяйственной практикой.

Системно-структурный метод исследования способствует пониманию эволюции экономической науки как целостного системного процесса во всем разнообразии его внутренних и внешних связей, структурных элементов и уровней. Иными словами, развитие экономической теории трактуется как сложный процесс, который;- имеет определенные уровни, подсистемы, элементы  и структурные взаимосвязи;- развивается в совокупной системе знаний определенной эпохи;- отображает возрастающее взаемодействие учених разных наций и регионов мира. Проблемно-логический метод исследования раскрывает глубинные сущностные характеристики истории экономических учений на основе выявления внутренней логики экономических теорий, их категориального и понятійного апарата. Такое построение анализа дает возможность представить историю экономических учений как объективно обусловленную историю постановки и решения теоретических и практических проблем..

Компаративный (сравнительно-исторический) метод исследования дает возможность выявить общее и особенное в разных экономических учениях, проследить роль традиций и революций в истории идей, взаимодействие общего, особенного и одиничного в тот или иной период развития экономической науки, что способствует усовершенствованию критериев классификации и типологизации экономических учений, взвешенной оценки их содержания и структуры.

3.Періодизація історії економічної думки.

Рассмотрим классификацию этапов развития экономической мысли путем периодизации по Раймону Барру. Он выделяет четыре этапа развития экономической науки:  1.Донаучная фаза от возникновения до 1750 года. Его особенностью было рассмотрение общества с точки зрения отдельных его сторон, где отсутствовало цельное представление об обществе как живом организме. К данному этапу можно отнести древних греков, канонистов, У.Петти, П.Буагильбера. Завершается этот этап Ричардом Кантильоном, работы которого стали предтечей  научного этапа. 2.Рождение экономической науки. (1750-1870гг). На данном этапе общество уже рассматривается как органическая целостность. Все стороны его предстают как части являющиеся тем, чем они есть только в этом целом. Первыми экономистами давшие миру экономическую науку были физиократы. Сюда же можно отнести Адама Смита, Давида Рикардо, К.Маркса Дж.С. Милля, Сэя. 3.Открытие и разработка основополагающих теоретических принципов (1870–1930). На данном этапе происходит интенсивная разработка наиболее значимых новых методов исследования действительности для более тесной увязки ее с практикой.

Наиболее крупными направлениями этого этапа были: Историческая школа в Германии, (эмпирия как аргумент приобретает здесь особую роль), австрийская (венская) школа предельной полезности, Лозанская школа и теория всеобщего равновесия. И, наконец,  Кембриджская школа с теорией частичного равновесия. 4.Современные исследования. Углубление и развитие политической экономии после 1930 года. Здесь можно выделить ряд подэтапов: а)Макроэкономический подход. Дж.М.Кейнс. б)Исследование несовершенной конкуренции. Дж. Робинсон и Эдвард Чемберлин. в)Динамика: колебание, рост и равновесие. Шведы: К.Виксель,  Г.Мюрдаль. г)Экономический оптимум или, теория благосостояния. д)Конвергенция методов анализа . е)Эконометрика.

4.Особливості формування економічних поглядів в країнах стародавнього світу.

Экономическая мысль Древнего мира появилась с формированием первого классового общества - рабовладельческого строя. Труд рабов позволял создавать кроме необходимого продукта и излишек, что высвободило часть населения для занятий интеллектуальным трудом. Первые рабовладельческие государства образовались на рубеже 4-го и 3-го тыс. до н.э. (Месопотамия, Египет), а своего наивысшего развития достигли в Древней Греции (V-IV вв. до н.э.) и Древнем Риме (II в до н.э. - II в н.э.)  Однако его прошли немногие страны. Рабовладельческое общество было прогрессивнее первобытного. Оно дало миру ряд великих открытий, которыми мы пользуемся и сейчас (колесо, аккумулятор, микроскоп). Древнегреческий философ Герон в I в. до н.э. изобрел паровой двигатель для откачки воды из серебреных рудников. Рабовладение строилось на базе разложения первобытной общины, которая регулировалась как внутренней природой человека (кровное родство) так и внешней (окружающей природой). Все это определяло характер труда общинника как общественный. Развивается совокупная рабочая сила, общественный характер труда,  коллективное  сознание, которое олицетворяет вождь. Собственность при рабовладении реализовалась через вкладывание воли одного человека в другого человека в отличии от товарного производства где воля вкладывалась в мертвую вещь. Отсюда главное в экономической мысли рабовладения была разработка проблем подчинения одних людей другими, их зависимость или от власти отдельных людей или правителей в рамках тех или иных общностей от общин до государства. Анализ движения мертвых вещей (товаров) был  вторичен. Одновременно с этим разрабатываются проблемы метода исследования. Таковы наиболее общие черты экономической мысли древности. Понимание общего позволяет понять глубинную основу  процесса и перейти к характеристике особенного. В зависимости от природы людей, так и внешней природы складывались два способа производства: азиатский, который прошли страны Востока, а также  и античный (Древняя Греция и Рим). В первом и во втором случае производится излишек, распоряжение которым превращало вождя рабовладельца. Однако в  азиатском способе производства, где природные процессы оставались длительное время неизменными, обмен не получал широкого развития. Здесь существенную роль играла ирригация, которая модифицировала отношения этой формы рабства, становясь особым средством управления людьми. Так развивалось рабовладение в Вавилонии, Египте, Индии, Китае и других. древневосточных странах где ведущую роль заняла государственная собственность. Отношения собственности и образование классов здесь осуществлялось через монополизацию ключевых функций в общественном разделении труда. Собственность на средства производства отдельного лица оставалась вторичной. Она возникнет, и закрепиться позже. Все зависят и подчиняются одному лицу - императору, фараону или царю. Отсюда возникает поголовное рабство закрепляемое политическим строем деспотии. Отмеченные выше обстоятельства определяли специфику экономической мысли Востока. Прежде всего ее главной особенностью был государственно-нормативный характер литературы. Сначала это были проблемы управления государством, а затем с появлением частной собственности и управления хозяйством богатых людей. Разрабатываются и вопросы товарно-денежных отношений и конкретные экономические проблемы. Второй особенностью мысли был ее религиозно-мистический характер, что выступало следствием неполного отделения природных процессов от общественных. Мистификация дополнялась иероглифическим письмом. В источниках древности очень мало собственно экономической мысли отражающей осмысление экономических процессов. Зато много места занимают проблемы организации производства, учета его результатов и т.д. Отношения складывающиеся у народов Древней Греции и Рима имея общие черты с Востоком обладали спецификой. В основе организации этих обществ стояли города-полисы. Высокая плотность населения, дешевый транспорт привели к широкому развитию товарно-денежных отношений. Именно они выполняли роль модификации античного строя, а также к образованию частной собственности на средства производства и рабов.  Отношения отдельных семей к средствам производства здесь первичны по отношению к роли господствующего класса в общественной организации труда как это было на Востоке. Однако они не привели к появлению буржуазного строя так как производство продуктов  на продажу не носило массового характера, и как следствие, воля воплощалась в человека. Развитие торговли и ростовщичества выдвигает на первый план более широкое освещение товарно-денежных отношений. Отсюда в трудах античного общества больше собственно экономической мысли. Однако если у эллинов акцент смещен в сторону познания их внутренней сути, то древние римляне разрабатывают практические аспекты их использования: как то проблем частного права и управления людьми как в государстве так и хозяйстве рабовладельцев. Экономическая мысль и греков и римлян более рациональна и демократична. Во главе ее находится развитие свободного человека.

5. Экон.взгляды Древ.Китая. Рима.

Конфуцианство(Конфуций).Своё учение излагал в форме бесед.Глав. идея:познание и следование Дао(метод,путь,тропа).Каждый должен найти в этом мире свое место и заниматься тем,что уготовано небом(ли).Ли-это норма,кот.должен руководствоваться благород.муж(вежливость,достоинство).Жень-чел.природа по сути добра и её нужно совершенсвовать каждому дабы справиться с соц.недугами.Китайцы представляли гос-во как огромную семью,правителя-как отца семейства.существовала чёткая регламентация отношений между людьми-равномерное распределение труд.обяз-ностей и богатсва.налогами чрезмерно не отягощали. С\х работы непрерывны,использовались ирригац.сооруж.

Легизм-оппонент конф-ва(Ли куй).Отношения между людьми должны регламентироваться не согласно традициям(как у Конфуция),а исключительно законом(при наруш. Законов людей строго наказывали). Ли Куй составил «Свод»-основу закон-ва того времени, где былався сов-сть законов.Людей возвращали к земле, с.хоз-во должно было обеспечить чиновников и гос.аппарат;коллектив.ответственность за действия каждого члена общины,выход из общин запрещался.

Леги́зм — философская школа эпохи Чжаньго (Воюющих царств), известная также как «Школа законников» (кит. 法家, фацзя; англ. Legalists).

Основной идеей школы было равенство всех перед Законом и Сыном Неба, следствием чего являлась идея раздачи титулов не по рождению, а по реальным заслугам, согласно которой любой простолюдин имел право дослужиться до первого министра.

Легисты печально прославились тем, что когда они приходили к власти (в Ци и в Цинь), то устанавливали крайне жестокие законы и наказания.

Основной[источник не указан 550 дней] вопрос разногласий между легистами: нужны ли вообще награды, или достаточно суровых наказаний? Если награды нужны, то должны ли они быть щедрыми или символическими?

Основа доктрины Л. — учение о безусловном главенстве юридического закона (фа) в жизни roc-ва и общества. Творцом законов может быть только правитель.

Даосизм(Лао Цзы).Осн идеи: ч-к может достичь совершенства,если достигнет отчуждения от мира и соединиться с природой; надо оставаться бездеятельным, всё измениться само собой.Учение об Инь-Янь(две противополож.стороны всегда меняются,переходя из одного сотояния в другое.Эту же теорию применяли и в экон.сфере:пусть всё идет своим чередом и естесств.путем,невмешательство гос-ва в эк.сферу)

Моизм(Мо Ди)Осн.идеи:миром должно править добро,патриарх.строй,равенство между людьми.Добро-это истина и если народ говорит «да»,то значит это и есть истина.

Трактат «Гуань-Цзы» о госуд. Регулируемой эк-ке – содержались наработки о тов.-ден. Оношениях.Рынок-это то,по чему узнают порядок или беспорядок в состоянии хоз-ва; противоположное движение цены и денег, предложена нормир.эмиссия денег для стабилизации хоз-ва.

6.Економічна думка Стародавньої Греції. Ксенофонт (430-355/4 до н.е.), Платон (427-347 до н.е.),  Аристотель (384-322 до н.е.).

Ксенофонт (430-355 до н.э.) один из первых проанализировал общественное разделение труда заметив его ограниченность размерами рынка. Отмеченная зависимость получила последующее развитие в трудах А.Смита. Человек, занимающийся наиболее простой работой, отмечал Ксенофонт, делает ее качественнее. Он первым поставил вопрос о двух факторах товара, рассмотрел деньги в их  специфической определенности формы в качестве денег и сокровища. Философ  был  противником использования денег в ростовщических целях. В известной работе “Домострой” он показал хозяйство работающее на личные нужды производителя,  назвав его термином экономика,  разработав методы его организации. Другим наиболее значительным явлением в истории Древней Греции был Платон (428/7 - 348/7 до н.э.). Будучи идеологом афинской аристократии, он написал такие значительные работы как "Государство" и "Законы". В "Государстве" Платон дает проект идеального государства. Это устройство должно было снять противоречие между богатством (разнообразием потребностей людей) и однообразием их способностей к труду. У Платона политика выступает проявлением  движения различных слоев населения. Она форма реализации противоречия между различными слоями людей. Он выделял 3 сословия: философов – руководителей общества, стражей или воинов, и наконец, третье сословие - земледельцев, ремесленников, торговцев. Первое и второе сословие лишено частной собственности и денег. У них общие жилища, женщины, дети. У воинов тоже общая собственность. Частная собственность и деньги допускались лишь для третьего сословия. Они должны были обеспечивать всем необходимым первое и второе сословия. В работе "Политика" Аристотель, рассуждая об общей (коллективной) собственности рассматривал ее части, которые сейчас назвали бы личной или частной собственностью. "Люди, - писал Аристотель, заботятся все более о том, что принадлежит им лично; менее они заботятся о том, что является общим". Отсюда общая собственность может реально существовать, когда имеются ее части. Так следует понимать и категорию политического человека, которым имеется в действительности через каждого социально активного человека. Но наиболее интересен анализ Аристотелем формы стоимости. Он отмечает, что вещь может быть использована двояко: 1.Как предмет удовлетворения определенных потребностей. 2.Для обмена. Например, обувью пользуются и для того, чтобы одевать ее на ногу, и для того, чтобы менять её, на что–либо другое. Первое свойство он назвал потребительной стоимостью. Анализируя обмен, он указывает, что без него не было бы отношений между людьми,  как и без приравнивания не было бы обмена. "Обмен не может иметь места без равенства, а равенство без соизмеримости". Но здесь он останавливается перед затруднением того, что столь разные вещи как быки обмениваемые на ложи могли бы быть качественно соизмеримы т.е. быть равны. Это приравнивание кажется ему чуждым природе вещей попавшим в обмен. Единственная мера товаров это потребность, которая связывает, все вместе. Такой вывод идет в русле маржинализма.  Очень близко подойдя к тайне стоимости,  Аристотель остановился в полшага к ее открытию. Он хорошо понимал, что развито товарного обмена, ведет к появлению денег, а денежное выражение стоимости получает вид цены. Для Аристотеля категории "стоимость" и "достоинство" были категориями тождественными измеряемые деньгами. Отсюда деньгам присуща функция меры стоимости. В отношении рабства Аристотель утверждал, что оно проистекает из законов природы. Одни рождаются прирожденными повелевать другими, другие предназначены для физического труда. Противоречия в обществе можно было бы сгладить, если бы каждый занимался своей функцией. Так грекам важно сосредоточится на функциях управления людьми. Наиболее важной сферой деятельности Аристотель считал земледелие.  Аристотель выделил два типа хазяйства: экономику, которая создает потребительные стоимости для жизни, домохозяйства и государства и хрематистику  - искусство наживы. Представители этого типа экономики в его трудах  подвергались осуждению.

7. Економічні погляди Стародавнього Риму. Катон (234-149 р.р. до н.е.), Тиберій (163-132 р.р. до н.е.) та Гай (153-121 р.р. до н.е.) Гракхи,  Варрон (116-27 р.р до н.е.), Колумелла (І ст. н.е.)

Особенностью Древнего Рима было широкое развитие товарно-денежных отношений, что не могло не отразиться на особенностях экономической мысли. Римляне мало, что дали для разработки экономической мысли, однако, в области конкретных экономических наработок их достижения трудно переоценить.

Так, в Древнем Риме впервые начали разрабатываться юридические нормы соответствующие товарному производству и обращению, получившему название «Римского права». Впоследствии оно легло в основу Кодекса законов  Наполеона. Раба в «Римском праве» определяли,  как «человека, не имеющего права ни покупать, ни продавать».

Особое место заняли работы по организации рабовладельческого хозяйства. Во II – I в.в. до н.э. усиливающийся процесс концентрации земельной собственности привел необходимости исследования проблем обеспечения их рациональной организации. Так, Марк Порций Катон (234 – 149 г.г. до н.э.)  написал труд  «О земледелии»,  где выступил сторонником натурального хозяйства. При этом он  не мог не учитывать некоторые аспекты товарности продуктов деятельности рабовладельческих хозяйств. Катон  попытался определить основные факторы производства в имении (землю, людей, средства производства). Он первым поставил вопрос об эффективности хозяйства.

Марк Теренций Варрон (116 – 27 г.г. до н.э.)  отмечал, что облик поместья определяет агрикультура,  а  в конечном счёте, свойства почвы. Его интересует не только городской, но и сельский рынок. Утверждалась мысль о «великом союзе» между земледелием и животноводством. Варрон выделил два типа имений: пригородные и отделенные поместья. Большое место в работах заняла проблема использования труда,  как рабов так и наемного. К рабам он предлагал, в отличие от Катона, относиться более гуманно заботясь об их сытости и экипировке. На больших сельскохозяйственных работах рекомендовалось использовать наемный труд.

Важное место в разработке отмеченной проблематики заняли труды Люция Юния Модерата  Колумеллы (I  в. н.э.). Он написал 12 книг о сельском хозяйстве. Отчетливо понимая ограниченные возможности рабского труда, ученый все же исходил из факта его существования. Колумелла считал, что лучше тщательно обрабатывать малый участок земли, чем иметь, плохо обработанный большой. Этим впервые был поставил вопрос об интенсивном пути развития производства. В имении предлагалось широко экспериментировать. В организации труда рабов предлагалось широко применять специализацию рабов. Особое место отводилось привлечению к работе квалифицированных рабов. На их покупку денег жалеть не стоит. К рабам необходимо относиться, бережно стимулируя их рождаемость. Многодетных матерей-рабынь рекомендовалось отпускать на волю.

8.Особливості формування економічних поглядів в період середньовіччя.

Прежде всего отметим большое влияние религии. Образно можно сказать, что экономическая мысль одевает сутану. Как и при рабовладении мысль не выделяется в отдельный объект исследования. Она тесно связана с природой продолжением которой является человек. Сословия феодального строя также накладывают на экономическую мысль определенный отпечаток. Так идеология господствующего класса разрабатывается феодалами- священнослужителями. Особой мыслью становиться мысль бюргеров (горожан). Она оформляется в виде цеховых уставов и городского права. Кроме господствующих взглядов появляются и воззрения народных масс. Они получают вид программ крестьянских восстаний, ересей и наконец в ХУI–ХУII в. набирают силу социальные утопии феодального строя. Таким образом мысль носит сословный характер. Особенностью экономической мысли Византии и стран Восточной Европы являлся ее ярко выраженный  государственный характер.  Экономическая мысль средневекового Востока разрабатывала те же проблемы, что и в древности, а на экономическую мысль Ближнего Востока большое значение оказал ислам.

9. Эконом идеи феодализма в арабских странах.Ибн Хольдун

Эконом. мысль средневекового Востока разрабатывала те же проблемы, что и в древности, а на экономическую мысль Ближнего Востока большое значение оказал ислам. Одним из величайших мыслителей арабского мир был Ибн–Хальдун. Он считал, что в основе цивилизации лежит теория общественного развития (теория "социальной физики"). Мыслитель ввел свою периодизацию истории, различая стадию дикости, "сельской жизни" и "городской жизни" (цивилизация).  Для характеристики отношений  личной зависимости и подчинения он ввел категорию “мульк”.  "Мульк" – это благородная  и приятная судьба, которая охватывает все земные блага, удовлетворение телесных страстей и духовное наслаждение. Это власть владения. Мульк принадлежит тому, кто сможет подчинить себе больше людей. Это означает авторитетность данного человека, который вложил свою волю в других людей. Переход от стадии дикости к отношениям господства и подчинения вызывает необходимость развития функции управления людьми. Большое значение сыграли в развитии науки разработки философа о стоимости, товаре, деньгах, их функциях, ценах, налогах, разделении труда и т.д. Ибн–Хальдун считал, что в основе обмена товаров лежит труд. Это было новым словом  в науке того времени. В стоимость материалов он включал и стоимость сырья, средств труда, стоимость труда производителей других товаров. Торговлю Ибн-Хальдун называл естественным способом добывания средств к жизни. Особое место  заняли проблемы денег. Они основа доходов, накоплений и сокровищ и выступают как мера стоимости. Наработки  арабского мыслителя на много веков опередили время.

10. Эконом взгляды средневек. Учение о «справедлив цене».Ф.Аквинский.Эпоха средневековья охватывает 5-8 столетие. хар-ми признаками хоз. устройства этого периода есть ярко выраженный натуральный хар-р, господство феод. иерархических отношений, ориентированных на традиции и воспроизведении существующего строя в сочетании с элементами рыночной и командной систем. Доминирующей сферой  хоз. жизни было с/х. Большое влияние религии. В период  классического средневековья  получает развитие  концепция канонизма. Новые развитии идеи  канонистов получили в трудах Томаса Аквинского. Считал иерархию феод. устройства, общ. раздел. труда естеств. явлениями. Делил багатство на естеств. (плоды земли и ремесла) и искусственное (золото и серебро). Осуждая накопление часными лицами, он ситал необходимым накопление в руках гос-ва и церкви, поскольку они занимаются благотворительностью. Обосновал концепцию “справедливой цены”. Основой обмена философ считал равенство полезных вещей, которые обмениваются. Феодалы ввиду большей значимости в обществе (их труд по управлению людьми более квалиф-ный) должны  получить больше, чем крестьяне продавая  товары выше естественной цены. Т. о.  фиксировался простой и сложный труд. Деньги верная мера для материальной жизни в торговле и обращении. Они имеют внутреннюю ценность. Отсюда их нельзя портить. Аквинат допускал   незначительное  отклонение  номинальной ценности денег от  внутренней ценности. Если денег будет много, они уйдут из обращения и наоборот. Однако деньги не должны порождать деньги. Отсюда его осуждение ростовщичества. 9) Эконом идеи феодализма в арабских странах.Ибн Хольдун

11.Ранній меркантилізм. Теорія грошового балансу. В.Стаффорд, Г.Скаруффі.

Меркантилизм — первая школа буржуазной, политической экономии этапа становления капитализма.   Он зародился в ХVI веке  и получил  широкое развитие в ХVII веке. Экономический  фон: умирание феодализма и становление капитала. Задача меркантилизма:   разрешить возникшие экономические  противоречия феодализма. Обеспечить приток денег в казну и дать возможность осуществить первоначальное накопление капитала с поддержкой, торговой буржуазии. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ меркантилизма: –  основной вид богатства – деньги; – источник богатства лежит во внешней торговле; — накопление его опирается на государственную  власть. Меркантилизм  в своем развитии прошел два этапа: раннний (РМ) и поздний (ПМ). Р.М.: возник до великих географических открытий и изжил себя к  средине XVI века. Главные представители: У.Стаффорд/Англ./ и Г.Скаруффи /Ит./ и др. Основной доктриной его была система "денежного баланса" - привлечь деньги, законодательным путем. методы осуществления. политики: - система складочных мест; закон об истрачивании, монетный двор, королевские  менялы, сыщики и таможня. Р.М: компромисс между задачами государственного /фиска/ и интересами торгового капитала. Устанавливался запрет вывоза денег за границу.

12.Пізній меркантилізм. Теорія торгового балансу. Т. Мен, Ж. Кольбер, А. Монкретьєн.

Меркантилизм — первая школа буржуазной, политической экономии этапа становления капитализма. Он зародился в ХVI веке  и получил  широкое развитие в ХVII веке. Экономический  фон: умирание феодализма и становление капитала. Задача меркантилизма:   разрешить возникшие экономические  противоречия феодализма. Обеспечить приток денег в казну и дать возможность осуществить первоначальное накопление капитала с поддержкой, торговой буржуазии. ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ меркантилизма: –  основной вид богатства – деньги; – источник богатства лежит во внешней торговле; — накопление его опирается на государственную  власть. Меркантилизм  в своем развитии прошел два этапа: раннний (РМ) и поздний (ПМ). ПМ: начало, вторая половина ХVII в. Расцвет середина его.  Главные  представители: Т.Мен /Англ/, А.Серра /Ит/. А.Монкретъен /Фр./. Главная  доктрина: система "торгового баланса": Богатства есть разница между суммой денег полученных от вывезенных и ввезенных, товаров, /активный торговый баланс/. Способы Достижения Цели: — вывоз готовых изделий своей страны и запрет ввоза предметов роскоши, экономное личное потребление - посредническая торговля / главное/. Экономическая Политика: Протекционизм. Развитие своего мануфактурного производства и защита от внешних конкурентов. П.М.: компромисс между задачами фиска и интересами торговых монополий. Новые Явления: советники при королях (например, Грешем при дворе Елизаветы I в Англии). Абсолютная монархия поддерживает торговый капитал и города против феодалов. Развитие промышленного  протекционизма. Борьба с расточительностью.

13.В.Петті (1623-1687) - засновник англійської класичної політичної економії. Спроби аналізу цінності, зарплати, ренти, ціни землі.

Экономическая и политическая обстановка в Англии времен У. Петти. XVII век –  стал веком разложение меркантилизма и возникновения классической политэкономии. В середине XVI столетия Англия вступила в период мануфактуры. Развивалась промышленность,  особенно суконная. В сельском хозяйстве шел бурный процесс обезземеливание крестьян и экспроприация общинных земель в результате которой образовался  пролетариат. С другой стороны – крупных земельных собственников. Однако сохранялись пережитки феодализма. Меркантилизм осветил сферу обращения. Однако продуктов для обмена не хватало. Нужно было наращивать производство, что вело к подчинению  труда капиталу. Промышленный  капитал потребовал знаний законов его производства.  «Настоящая наука начинается тогда, когда теоретическое исследование переходит от процесса обращения к процессу производства». Предметом исследования  становиться  материальное производство.

Стоимость. У.Петти выделял три вида цены: – «политическую цену» (фактически рыночную цену),  – «естественную цену» (стоимость) и "искусственную цену". Он утверждал что 1.Стоимость измеряется затраченным трудом. 2.Величина зависит от производительности  труда. Стоимость фиксирует в сфере обращения. Меркантилизм искал прирост в сфере обращения. Петти считал, что  стоимость создает труд по добыче золота и серебра. Этому конкретному труду противостоят все другие виды труда. В условиях капитализма труд производит меновую стоимость. У него абстрактный труд  путается с трудом конкретным. Двойственная природа товара четко не различалась, меновая стоимость смешивалась с потребительной стоимостью. Стоимость У.Петти  измерял двумя естественными мерами: «Труд есть отец и активный принцип богатства, а земля – его мать». Зарплата. Вытекает из теории стоимости. В заработной плате он  видел стоимость труда. Она должна регулироваться законодательным путем. Стоимость труда должна быть равна средствам жизни. Дать рабочему все необходимое для жизни и не более того. Дешевизна или дороговизна труда определяется двумя объективными обстоятельствами: плодородием почвы и размерами потребностей обусловленных климатом. Заработная плата у Петти сведена к физическому минимуму существования работника, но не должна быть меньше. Если рабочему  платить в 2 раза больше, чем это нужно он  будет работать в 2 раза меньше. Если же платить меньше – это вызовет криминализацию обстановки в стране. В то время заработная плата регулировалась законодательным путем, однако ее величина не должна резко отклоняться от ее естественного, на основе  объективных законов. О цене земли. Трактовка цены земли у У. Петти тесно связана с трактовкой ренты. Цена земли у него  это по сути  капитализированная рента. При этом рента по сути есть всеобщая форма прибавочной стоимости. Процент выводится  из ренты, а не как самостоятельная форма. При этом У.Петти ставит вопрос как  определить то число годичных рент, что составляют цену земли? «…Я принимаю, что число годичных рент, составляющих естественную стоимость какого-нибудь участка земли, равняется обычной … продолжительности совместной жизни трех таких лиц». Это три поколения семьи: деду 50 лет, отцу – 28,  сыну – 7.лет. Время их совместного проживания и составит  то количество годовых рент, которые и должен уплатить покупатель земли. В одних районах это будет 18 годовых рент, в других больше.

14.Французьке відгалуження класичної політекономії. П. Буагільбер (1646-1714). Аналіз економічного стану Франції та проект його реформування. Погляди на вартість і гроші. Висловлювання щодо дії ринкового механізму та функціонування економічної системи.

Франция эпохи Буагильбера представляла феодально–абсолютистскую монархию. Обуржуазивание дворянства не происходило. Отсюда сильнее противоречия между зарождающейся торгово–промышленной буржуазией и высшим дворянством и духовенством. Во Франции через выделение кулаков и сельскую кустарную промышленность. Она тяготела к городу. В городе капитализм душили "королевские мануфактуры". Развитие новой теории шло по пути борьбы с меркантилизмом. Проникновения капитализма проходило мучительно долго через земледельческое производство. Население нищало. По этому поводу Маршал Вобан в 1707г. писал, что:  1/10 часть населения  страны нища; 5/10 на грани нищеты; З/10 в стесненном положении; 1/10 живет хорошо. Из них несколько тысяч – роскошно. Экономическое положение Франции представляло следующую картину: 1.Страна была разрезана на провинции таможенными границами, при пересечении коих взималась пошлина. 2.В городах сохранялись цеха с привилегиями и жесткой регламентацией производственной деятельности. При изготовлении любого товара взималась пошлина. 3.В 1685г. Людовик ХIУ отменил Нантский эдикт, допускающий веротерпимость, что привело к массовой эмиграции гугенотов (протестантов) в Англию. Учитывая их ремесленническую и купеческую деятельность, с ними уходили капиталы.

Исходя из анализа положения Франции, Буагильбер предлагал экономическую политику. Он считал, что нужно: заменить регрессивный налог пропорциональным; освободить внутреннюю торговлю от ограничений; ввести свободный рынок зерна и не устанавливать максимальных цен.

Достижение  свободных пропорциональных  цен позволит: обеспечить покрытия  издержек  + получение  прибыли производителю; бесперебойное производство товаров и высокий потребительский  спрос. Деньги должны, по его мнению, обслуживать платежный  бесперебойный  оборот и не иметь власти над людьми.

15. Економічні погляди Р. Кантільона (1680-1734). Перший погляд на оборот суспільного капіталу та підприємництво.

Принято считать, что становление экономической теории как целостной научной отрасли началось в XVI-XVII вв. с появлением меркантилизма. Именно в этот исторический период стали складываться и научно-теоретические представления о предпринимателях и предпринимательстве как специфическом экономическом явлении. Первым, кто ввел термин «предприниматель» в систему понятий экономической науки, был Ричард Кантильон (1680-1734). Ирландец по происхождению, гражданин Великобритании Р. Кантильон был профессиональным предпринимателем, имевшим обширные интересы в сферах банковского бизнеса, коммерческой деятельности, в частности, сделок на международном фондовом рынке. Существенная часть его бизнеса разворачивалась на территории Франции, где он вел наиболее успешные дела.Экономические взгляды Р. Кантильона далеко выходили за рамки традиционного меркантилизма; принято считать, что его главная теоретическая работа оказала существенное влияние на становление теории физиократов и классической экономической теории. Вместе с тем, ни в работах ведущих физиократов (Ф. Кенэ, А. Тюрго), ни в произведениях классиков экономической теории (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) мы почти не обнаруживаем интереса ни к проблеме предпринимательства, ни к соответствующей предпринимательской терминологии.

Эволюция теорий прибыли и предпринимательства.В современной трактовке чистая прибыль рассматривается как остаток после того, как совершены выплаты владельцем всех факторов производства (процент, рента, заработная плата), включая сюда издержки упущенных возможностей или так называемые неявные издержки. В условиях совершенной конкуренции совокупный продукт сводится к выплатам факторам производства то есть в этих условиях экономической (чистой) прибыли не существует. Однако такой взгляд на прибыль существовал не всегда и его эволюция была тесно связана с эволюцией взглядов на предпринимательство.

Понятие предпринимателя, выполняющего функцию, полностью отличную от функций капиталиста и управляющего, формализовал в середине восемнадцатого века французский экономист Р.Кантильон. Он показал, что расхождение между рыночным спросом и предложением создают возможности покупать дешево и продавать дорого. И людей, использующих возможности извлечения прибыли в этих условиях, Кантильон назвал предпринимателями, т.е. индивидами, желающими купить по известной цене и продать по неизвестной. Более того, он отметил, что эти действия не обязательно требуют производственной деятельности и не обязательно поглощают личные средства предпринимателя. По Кантильону, предпринимательская прибыль — это вопрос предвидения и желания брать на себя риск, а само предпринимательство — экономическая функция особого рода, состоящая в приведении предложения в соответствии со спросом на различных товарных рынках. Эта идея Кантильона получила дальнейшее развитие в работах американского экономиста Ф.Найта. Что касается представителей классической политической экономии, то ни Смит, ни Рикардо функций предпринимателя не выделяли, очевидно считая, что процессы производства и капиталовложений являются более или менее автоматическими, не требующих принятия решений относительно оценок риска и всякого рода предвидения. Также они не проводили четкого различия между прибылью и процентом.

16.Історичні умови виникнення фізіократизму та його наукові здобутки. Метод дослідження. Принцип "Laissez faire, laissez passer". Аналіз капіталу. Аналіз чистого продукту (доходів, продуктивної та непродуктивної праці та класової структури суспільства).

Во второй половине ХУШ столетия во Франции появилась школа, которая получила название физиократии. Смит писал, что “различные пути развития благосостояния в различные времена и у разных народов  дали повод для развития двух различных, с точки зрения приобретения людьми богатства ветвей политической экономии: “торговой системы”, или “системы меркантилизма”, и “сельскохозяйственной системы”. Последняя и была физиократией.  Слово физиократия  происходит от двух слов  “физио”, что  означает земля  и “кратос” –  власть. Отсюда – власть земли. Появление направления было обусловлено углублением кризиса феодализма, который протекал  на фоне  усиления  абсолютистской монархии,  которая   завела сельского хозяйство  в тупик. В отличии от  Англии  во Франции  с укреплением в ней  мануфактурного производства  промышленный переворот не происходил. Причиной этого была  непомерно тяжелая  налоговая система  и сохраняющиеся формы феодальной эксплуатации. Развитие транспортных средств и связи требовало все большего количества товаров. Промышленное производство, задавленное мелочной регламентацией и своей неразвитостью не могло  обеспечить его массового производства. Необходимо было найти отрасль в которой  можно было бы  при небольших затратах обеспечить массовое  производство на продажу. Такой отраслью  и стало сельское хозяйство. Именно ее и объявили  отраслью  реформирования экономики  физиократы. По сути,  это был поиск сферы,  в которой  был возможен процесс возникновения промышленного капитала. Однако глава этой школы Ф.Кенэ  даже и не предполагал, что он решает именно эту задачу.  А. Смит  считал физиократов  странными экономистами. Именно так называла себя группа людей  объединившаяся  вокруг  вокруг  доктора Ф.Кенэ. Активная жизнь школы  вместилась  в 1756–1778  года. Особенностью теории  физиократов стала особая роль сельскохозяйственного  производства и налоговая политика. Физиократы считали, что  производительным трудом является труд в сельском хозяйстве и  труд по добыче полезных ископаемых, ловле рыбы и т.д. и  труд способствующий сохранению пропорций в сельском хозяйстве как главных. Данная идея актуальна и для Украины. Ведь там где нет гармонии с природой и поддержания пропорций в сельском хозяйстве нет и развития. Физиократы отбросили определение капитал как денег. Это у них категория производства, но сельскохозяйственного. Физиократы не видели в капитале общественного отношения.  Капитал определялся как  запас средств производства применяемых в земледелии. Надо отметить, что самого понятия капитала у Кенэ нет. Он называет его авансами. Анализируя  структуру капитала,  физиократы смогли подойти к  вычленению, в последствии названного А.Смитом,  понятия основного и оборотного капитала. Причем через исследование издержек производства.  Ежегодные затраты в земледелие (семена, рабочая сила) были названы ежегодными авансами. А затраты на  сельскохозяйственные постройки, машины, скот, которые функционируют несколько лет,  получили  название  первоначальных авансов.   Ежегодные издержки входят  в издержки производства в течение года полностью, первоначальные частично. Оба вида авансов противостоят деньгам и товарам.

Чистый продукт  занимает центральное  место в  физиократии.  Эта идея пронизывает все их  учение. Она  позволяет решить ряд  проблем:  1.Выяснить источник доходов основных классов и их  распределение.  2.Образовать понятие производительного  и непроизводительного труда. 3.Показать место и роль различных классов в общественной жизни. По сути, в марксовом понимании,  это прибавочная стоимость в виде ренты. Количественно это цена  за минусом затрат  на производство товара,  т.е. избыток продукта над издержками производства. Можно определить его величину иначе  как разницу между совокупным общественным продуктом и расходами на его создание. Причем избыток  возникает только в сельском хозяйстве,  так как  промышленность изменяет  только вещество природы и не более. Отсюда богатство прирастает  только в сельском хозяйстве.

17.Вчення Ф.Кене (1694-1774) про суспільне відтворення. «Економічна таблиця» (1758) та її місце в історії економічної думки. 

Учение Кенэ о ЧП дало возможность анализа классов. «Нация – писал он, - состоит из трех классов граждан: класса производительного, класса собственников и бесплодного класса». Производительный класс это все занятые в сельском хозяйстве обработкой земли. Сюда входят крестьяне, наемные рабочие, фермеры. Главная функция  производить национальное богатство. Класс собственников  получает ежегодный чистый продукт земледелия. К нему относится король, землевладельцы, церковь. Главная функция этого класса управлять обществом. Бесплодный класс выполняет все другие виды труда. К нему принадлежат наемные рабочие, ремесленники, купцы, мелкие торговцы. Этот класс работает, но создает сколько, сколько потребляет. Его функция в промышленности изменение, комбинирование или сложение вещества природы. В транспорте и торговле перемещение товаров в пространстве. Разработка  проблем «Экономической таблицы»  стало главным  в учении физиократов. Основой таблицы стала проблема общественного воспроизводства капитала.  Анализ капитала и его составных частей стал исходным пунктом к исследованию процесса воспроизводства общественного капитала. Ф.Кенэ впервые ввел в научный оборот  понятие воспроизводства. Он же заложил основы макроэкономики. Задачей таблицы,  стало показать каким образом,  СОП какой-нибудь страны ( в данном случае речь идет о Франции),  распределяется между тремя  указанными ранее классами общества. Рассмотрение таблицы предполагает учета ряда предпосылок (упрощений). Таблица Ф.Кенэ сыграла большую роль в истории экономической мысли. Французы считают ее третьим великим открытием  человечества. Перечислим это значение. 1.Таблицей впервые был поставлен вопрос о том, что в обществе важнее микро- или макрозакономерности 2.Ф.Кене  показал возможность определить точку равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением,  минуя макроэкономические закономерности. 3.Показал закономерности нахождения точки равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением для будущих  лет. 4.Указал на возможность нарушения равновесия (неурожай, скупка у предпринимателей предметов роскоши) и как эту диспропорцию устранить.

18. Подальше поглиблення вчення фізіократів у працях А.Р.Ж.Тюрго (1727-1781). Класова структура суспільства. Закон спадної родючості. Вчення про утворення середньої норми прибутку.  

Одной из наиболее ярких фигур среди физиократов был Анн Робер Жак Тюрго (1727 – 1781). Его заслуга в развитии экономической науки состоит в том, что он не только продолжил развитие физиократических идей, но и поднял их на качественно новый  уровень, исправив и дополнив ряд ключевых положений, сформулированных новой школой. Наиболее развитый вид система физиократов получила в трудах А.Р.Ж.Тюрго. Во многом это было связано с более последовательным применением, чем у Ф.Кенэ, метода дедукции. 

Серьезным вкладом Ж. Тюрго в развитие экономической науки была формулировка "закона уменьшения земельного продукта", согласно которому увеличение приложения труда к земле приводит к тому, что каждая последующая затрата труда оказывается менее производительной, то есть действует закон убывающего плодородия почв, который в современной экономической теории трактуется в виде закона убывающей производительности.

классовая структура общества.А.Р.Ж.Тюрго внёс  некоторые  уточнения в  предложенную  Ф.Кенэ классовую структуру общества. Он выделил в пределах классов производительного и бесплодного (непроизводительного)  два подкласса: предпринимателей и наемных рабочих. Класс фермеров он тоже делил «на два разряда людей: на предпринимателей или капиталистов, дающих авансы, и на простых рабочих, получающих заработную плату».

трактовка прибыли. В отличии от Ф.Кенэ, А.Р.Ж.Тюрго трактовал прибыль как самостоятельный вид дохода, хотя видел в ней часть ренты. Прибыль он выводил из процента, а последний, связывал с рентой. Прибыль всегда будет больше,  так как возмещает труд предпринимателя, его талант и риск. А.Р.Ж.Тюрго рассмотрел также сравнительную доходность денег вложенных при покупке земли, ведении промышленного производства и, наконец, отданных в ссуду. Отмеченные виды доходов, по его мнению, тяготеют к равновесию.

исследование проблем капитала. А.Р.Ж.Тюрго дал несколько иное опеделение капитала, чем Ф.Кенэ. Капитал, по его мнению, это накопленная ценность. Он также попытался выяснить, чем вызвана способность капитала к возрастанию, а также анализировал и способы потребления капитала:

 •  покупку земли ( рента);
 •  приобретение промышленных предприятий (получение промышленной прибыли);
 •  организация крупного промышленного производства (получение промышленной прибыли);
 •  кредитные операции (процент).

При этом главной формой капитала А.Р.Ж.Тюрго считал вложение денег в земледелие, а отсюда главный вид дохода приобретал форму ренты.

19.А.Сміт (1723-1790) - засновник економічної науки. Вчення про багатство нації та обставини, які його визначають. Структура праці "Дослідження про природу і причини багатства націй" (1776 р.)

Главной книгой А,Смита, которая определила развитие экономической науки на много лет вперед стало его «Богатство народов» . Ей предшествует введение в план сочинения. Смит отмечает, что годичный труд каждого народа представляет собой первоначальный фонд, который  доставляет ему все необходимые для жизни продукты, которые можно либо использовать для своих нужд или обменять на другие продукты. Соотношение этих продуктов с численностью населения показывает богатство или нищету народов. Богатство же определяется двумя условиями:

Искусством, умением и сообразительностью с каким применяется труд. Соотношением между теми,  кто занят полезным трудом  и теми,  кто им не занят. Причем первое условие является главным. От него зависит процветание народов. Так бедные страны, как правило, задействуют всех жителей в труде, но живут в них даже знатные люди небогато. У богатых стран напротив много людей незанятых производительным трудом, а общество живет в достатке. Произведение А.Смита состоит из 5 книг. Первые две посвящены проблемам политической экономии. В первой книге А.Смита нужно обратить внимание на слова естественным образом, что указывает на объективность действия закономерностей. Тем самым в объект анализа попадают производственные отношения как предмет «Политической экономии». Первая книга посвящена проблемам выяснения причин, которые увеличивают производительность труда, а также законам распределения продукта между различными классами народа. Вторая книга «О природе капитала, его накоплении и применении» имеет целью выяснить второй фактор роста богатства. Отмеченное деление людей на занятых производительным и непроизводительным трудом не произвольно. Оно определяется законами накопления капитала, которое А.Смит и выясняет в этой главе. Первые две книги позволяют выяснить природу богатства и факторы влияющие на его рост. Третья книга А.Смита «О развитии благосостояния у разных народов» посвящена обстоятельствам, которые стимулировали у одних народов развития одних отраслей производства, например промышленности, а у других другие, например сельского хозяйства. Это предмет новой науки – «Экономической истории». Он позволяет рассмотреть богатство обществ с другой стороны – развития производительных сил. В четвертой книге выясняются два направления экономической мысли – меркантилистская и физиократическая системы, чем Смит закладывает основы науки «История экономической мысли». Взгляды ученых этого направления получали практическую реализацию через экономическую политику государств, которая приводила к росту или оскудению богатства страны.  И, наконец, пятая  книга «О доходах государя и государства" исследует финансовые системы двух типов – феодальную и становящуюся систему финансов буржуазного строя. Здесь же Смит  формулирует четыре золотые правила финансовой системы. Финансовая система в труде Смита тоже является важнейшим фактором роста богатства. Отсюда столь пристальное внимание к ее построению.

20.А.Сміт (1723-1790) про розподіл праці, причини виникнення та його обмеження, про походження грошей.

"Величайший прогресс в развитии ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СИЛЫ ТРУДА и значительная доля искусства, умения и сообразительности, с каким он направляется и прилагается, явились, по-видимому, следствием РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА» - писал А. Смит. Будучи экономистом мануфактурного периода, он берет разделение ручного труда в обществе за исходный пункт анализа. Однако ввиду того, что его проще проиллюстрировать на примере мануфактуры по изготовлению булавок он берет ее в качестве примера того, почему это разделение ведет к такому росту производительности труда. Разделение труда больше проявляется в такой отрасли как промышленность, чем в земледелии. Отсюда развитые страны будут иметь преимущество в развитии в этой отрасли, но не в сельском хозяйстве. Причины роста количества работ при ручном разделении будет разительно отличаться по сравнению с отраслями, где труд слабо разделен. Рост производительности труда достигнет роста в 30-50 раз. За счет чего? Прежде всего: 1.От увеличения ловкости каждого отдельного рабочего выполняющего отдельную операцию. 2.От экономии времени при переходе от одной операции к другой. 3.От изобретения машин.

Все это приведет к значительной ЭКОНОМИИ времени на изготовление продукта, а, следовательно, повысит и резко производительность труда. Упрощение работы связанное со специализацией позволяет заменить эту работу машиной, или сделать ее более качественной и совершать усовершенствование машин самим рабочим. Вопрос о происхождении и употреблении денег является предметом IV главы книги А. Смита. Он пишет, что при установлении разделения труда  все большую часть потребностей люди удовлетворяют продуктами, полученными через обмен, т.е. излишками своего труда. Общество превращается в торговый союз. Возникающие сложности в обмене ограничивали разделение труда. Чтобы их избежать люди стали держать у себя товар, который другие люди не отказались бы взять.  В разных частях света эти товары разнились. Так в Древней Греции это был скот,  в Абиссинии - соль, на берегах Индии - раковины особого вида, в Виржинии - табак и т.д. В конечном итоге во всех странах люди сочли, что лучшим средством обмена есть металлы. Однако пользование слитками металла имели неудобства: взвешивание и определение пробы. Они были сняты чеканкой монет. В последующих V-VII главах А. Смит исследует правила по которым обмениваются товары друг на друга или за деньги. Как и экономисты его эпохи Смит пользуется понятием "ценность", а не "стоимость". Слово ценность имеет два различных значения. Первое – означает, полезность какого либо предмета "ценность в потреблении", а иногда возможность приобрести другие предметы "ценность в обмене", которую дает обладание данным предметом. Первое называют потребительной стоимостью, а второе меновой стоимостью. Разницу между этими категориями А.Смит объясняет на примере парадокса воды и алмазов. Так вода имеет высокую ценность в потреблении и невысокую ценность в обмене. Алмаз же наоборот. Выяснение трех основных правил определяющих меновую стоимость товаров позволяют ему показать: 1.Каково действительное мерило меновой стоимости или в чем состоит действительная цена товаров. 2.Из каких частей состоит действительная цена.

3. Какие причины повышают иногда некоторые или все части цены товара над естественным или обычным уровнем, а иногда и понижают ниже этого уровня; или какие причины иногда препятствуют точному совпадению рыночной цены, т.е. фактической цены товаров, с их естественной ценой.  

21.Вчення А.Сміта (1723-1790) про дійсну і номінальну ціну товару.

Глава V посвящена действительной и номинальной цене товаров, или цене их в труде и цене их в деньгах. Поскольку большую часть благ человек получает от труда других людей, то он будет зависеть от количества труда людей, которые он может купить либо распоряжаться. Поэтому, стоимость всякого товара для лица, которое обладает товаром для продажи будет, равна количеству труда, которое он может купить на него или получить в свое распоряжение, т.е. труд представляет действительное мерило стоимости. Действительная цена всякого предмета, т.е. того, что каждый предмет стоит тому, кто их хочет приобрести есть труд или усилия нужные для приобретения этого предмета. Действительная стоимость всякого предмета для человека, который приобрел его и который хочет продать его или обменять на какой-то другой предмет состоит в труде и усилиях, от которых он может избавить себя и которые может переложить на других. То, что покупается на деньги или приобретается в обмен на другие продукты приобретается трудом в той же мере, как и предметы приобретаемые нашим собственным трудом. В самом деле, эти деньги и эти товары сберегают нам труд. Труд был первоначальной ценой, первоначальной покупной суммой, которая была уплачена за все предметы, которые есть в обществе. Труд есть одинаковая жертва, но в обмене приносит разное количество потребительных стоимостей, т.о. ценность которого никогда не меняется, является действительным и единственным мерилом, при помощи которого во все времена можно было расценивать и сравнивать стоимость всех товаров. Именно труд составляет их действительную цену, а деньги - номинальную цену.

22.А.Сміт (1723-1790) про складові частини ціни товару. «Догма» Сміта. Фактори, що визначають рівень зарплати, прибутку, ренти. Про природну і ринкову ціну товарів.

Рассматривая составные части цены товара (глава VI) А. Смит отмечает, что поскольку важнейшими факторами производства есть труд, земля и капитал, то и важнейшими доходами будут зарплата, прибыль и рента.  На эти части распадается стоимость всякого товара. Анализ рыночной и естественной цены товаров дан А. Смитом в VII главе. В  каждом обществе или каждой местности существует обычная или средняя норма как заработной платы, так и прибыли для каждого из различных приложений труда и капитала. Эта норма регулируется в зависимости от общих условий общества, богатства или бедности, застоя или упадка и особой природы приложения труда и капитала. Эти условия  при наличии свободной конкуренции дадут какие-то средние нормы прибыли, зарплаты и ренты. Если товары продаются по ценам, которые включают в себя средние нормы зарплаты, прибыли и ренты, то говорят, что товары продаются по естественным ценам. В действительности товары на рынке продаются по ценам отклоняющихся в силу ряда причин от естественных цен. Такие цены называются рыночными. Они определяются  отношениями со стороны спроса и предложения. Догма Смита, ошибочное положение представителя английской классической буржуазной политэкономии, по которому цена или меновая стоимость годового продукта общества распадается на доходы: заработную плату, прибыль и ренту, т. е. v+m. Признавая, что в стоимость единичного товара, кроме этих доходов, входит также стоимость потреблённых средств производства, Смит, однако, утверждал, что их стоимость создаётся живым трудом в др. отраслях, так что в конечном счёте стоимость совокупного общественного продукта якобы сводится к сумме доходов. Т. е., стоимость средств производства, созданная трудом прошлых лет, - постоянный капитал (с) - исчезла. Сміт визначає «нормальний» рівень заробітної плати кількістю засобів існування робітника і його сім’ї. Нормальний рівень заробітної плати підтримується стихійним ринковим механізмом і залежить від попиту і пропозиції на ринку праці. Зниження заробітної плати до фізичного мінімуму загрожує робітникам вимиранням, а її значне підвищення, на думку А. Сміта, веде до зростання народжуваності, збільшення пропозиції робочої сили на ринку, посилення конкуренції. Відтак заробітна плата зрештою знову почне знижуватися. Прибуток у Сміта теж має трудове походження. Він писав, що «цінність, яку робітники додають до матеріалів, зводиться… до двох частин, одна з яких оплачує їхню винагороду, а друга — прибуток їхнього наймача на весь авансований ним фонд матеріалів і заробітної плати». Тобто прибуток — це різниця між заново створеною вартістю і заробітною платою, результат неоплаченої праці. Сміт заперечує тим, хто називає прибуток оплатою праці з нагляду й управління. Цей прибуток, зазначає Сміт, не схожий на оплату праці, він має інші джерела й визначається величиною капіталу, що використовується у виробництві. Земельна рента у Сміта — це плата за користування землею. Її причиною він називає приватну власність на землю. Сміт відрізняє ренту від орендної плати, в яку включається і процент на вкладений капітал. Рента, підкреслює він, не зв’язана з витратами капіталу, оскільки їх, як правило, здійснює орендар. Що ж до землевласника, то він користується вигодами капіталовкладень, тому що за відновлення орендного договору вимагає підвищення плати.

23.А.Сміт (1723-1790) про капітал, його нагромадження та застосування. Вчення про продуктивну та непродуктивну працю.

Капитал это набор вещественных предметов необходимых для производства. Как видно из определения эта трактовка существенно разниться с определением К.Маркса. Причиной этого является неразвитость капиталистических отношений в  период мануфактурной стадии развития капитализма в связи с чем сторона потребительной стоимости получила  большее развитие. Это можно увидеть  и в последующем анализе основного и оборотного капитала. Основным капиталом по А. Смиту считается тот капитал, который  приносит прибыль без перехода от одного владельца к другому или без дальнейшего обращения. Сюда можно отнести машины и другие орудия труда, постройки и здания, носящие производственный и торговый характер, мероприятия по улучшению земли, трудовые навыки и полезные способности всех членов общества. Оборотным капиталом  является тот капитал, который постоянно уходит от владельца в одной форме, а возвращается к нему в другой. Он состоит из денег необходимых для обращения; запасов продовольствия; сырых материалов и полуфабрикатов; готовых, но еще не реализованных товаров. Рассматривая проблемы накопления капитала, А.Смит сосредотачивает свое внимание на процессе вовлечения в производство дополнительного труда. При этом он отвлекается не только от увеличения основного, но даже оборотного капитала. При воспроизводстве общественного капитала, А.Смит выделяет валовый и чистый  продукта. По содержанию  валовый продукт у А.Смита  приближается к понятию совокупного общественного продукта. Чистый продукт схож с национальным доходом. При их рассмотрении  идет отвлечение от стоимости основного капитал  т.е. сводится к сумме доходов. Оригинальным является учение о производительном и непроизводительном труде и  доходах государства. Здесь мысль развивается в следующем направлении. Производительным трудом  т.е. трудом  создающим богатство является труд образующий стоимость. Хотя на этом он не останавливается. Труд является производительным, если он увеличивает капитал. В то же время труд, купленный за счет личных доходов капиталиста (например, домашнего слуги), производительным не является. В полной мере различие труда на производительный и непроизводительный, фиксируется А.Смитом  через его результаты. В первом случае труд создает вещь, во втором  речь идет скорее об услугах.

24.Д.Рікардо (1772-1823) - економіст епохи промислового перевороту, праця "Початки політичної економії та оподаткування" (1817). Визначення предмету та методу економічної науки. Вчення про вартість.

Эпоха Д.Рикардо сильно отличалась от эпохи А.Смита. В ней произошло завершение  промышленного переворота, который привел к появлению фабрики. Эпоха не могла не отразиться на жизни Рикардо и его научной деятельности. Жизнь перевернула книга А.Смита «Богатство народов». Рикардо переключается на экономические проблемы. Пишет ряд работ посвященных денежному обращению, которое стало ответом на причины падение курса английского фунта.  Но это были подступы к его главной работе, которая выйдет в 1817 году. Это "Начала политической экономии и налогового обложения". Главная работа Рикардо состояла из 32 глав. Основы политической экономии были изложены в 7 главах. 14 посвящены проблемам налогов, а последние 11 - рассматривали теории А. Смита, Сэя,  Мальтуса. Капитал в условиях Великобритании был стеснен в своем развитии «Хлебными законами». Отсюда основную задачу политэкономии Рикардо  видел в установлении законов распределения "продукта земли" /НД и НБ/ между рабочими, капиталистами и земельными собственниками. Причем главное в изучении предмета политической экономии он видел в выяснении общественных условий производства и распределения наиболее благоприятные для роста материального богатства общества. На метод Д.Рикардо повлияло его занятие естественными науками (математикой, физикой, геологией и т.д.). Но вместе с тем метод и методология рикардианского анализа не может быть сведена к каким-то естественно-аналитическим приемам. Его метод  стремился, в известной степени, теоретически отразить экономику в рамках движения от абстрактного к конкретному. Акцент делался на своеобразный подход, т.е. выяснения соответствия тех или  других экономических форм определенным, абстрактным, объективным принципам,  в основу которых был положен закон стоимости (определения стоимости товаров рабочим временем). Это был новый момент в исследовании буржуазного общества, когда все его категории как бы «просвечивались» данной посылкой. Ее реализация  стала возможна  на основе достижения капиталом более развитого состояния в связи, с чем стоимостная природа капитала выступила рельефней. Отсюда анализ оказался глубже предшественников. Причем если данная посылка не давала результатов,  Д.Рикардо считал причиной свои творческие способности. Такие принципы анализа носили в рикардовском исследовании качество генеральных, т.е. наиболее общих, но вместе с тем, наиболее существенных. Данный метод отражал и являлся приемлемым для достаточно развитой системы экономических отношений, но системы еще становящейся  на «свои собственные ноги». Таким образом, в исследовании английского общества Рикардо использовал метод научной дедукции. Однако подобный  подход имел и недостатки. Их можно свести к следующим пунктам: В анализе отсутствовали промежуточные экономические звенья; преобладал количественный подход в исследовании экономических явлений; неисторический подход, когда буржуазное общество  рассматривалось как  единственное  в человеческой цивилизации. Проблеме стоимости Д.Рикардо посвятил первую главу. "Товары, обладающие полезностью, черпают свою меновую стоимость из двух источников: - своей редкости; - количества труда требующегося для их производства". Относительно первого обстоятельства он уточняет, что товаров, которые регулировались бы только этим обстоятельством немного. Это вещи, которые нельзя умножить посредством труда как-то редкие картины, статуи, антиквариат. Большинство вещей к таким не относятся. Они воспроизводимы. Рассматривая пропорцию обмена, Рикардо понимал, что в ее основе лежит труд. Причем затраты на их производство определяются общественно-необходимыми, а не индивидуальными затратами труда. Однако специально анализ этой особой формы общественного труда он не проводил. Внимание было сосредоточено на количественных пропорциях обмена. Обмен приводил к сведению сложного труда к простому. Последний получал измерение в рабочем времени. Стоимость товара или количество другого товара на  который он обменивается, зависит от относительного количества труда необходимого для его производства, а не от меньшего или большего вознаграждения, которое уплачивается за этот труд. В стоимости товара Рикардо  видел не только живой труд  воплощенный в нем, но и труд прошлый затраченный на орудия, здания, инструменты. Подобный подход имел несомненное достоинство, так как устранял «догму Смита».

25.Вчення Д.Рікардо (1772-1823) про земельну ренту, заробітну платню та прибуток.

Земельна рента. Ренту Рікардо визначає як «частку продукту землі, яка виплачується землевласнику за користування першо-початковими й такими, що не руйнуються, силами ґрунту». Ренту він пов’язує з приватною власністю на землю. Основний постулат Рікардо полягає в тім, що рента виплачується за користування землею лише тоді, коли кількість землі обмежена, а її якість неоднакова. Зі зростанням кількості населення починається обробіток і менш родючих та гірше розміщених земельних ділянок. У такому разі зростатимуть витрати виробництва сільськогосподарської продукції. Це відбуватиметься доти, доки на найгіршій земельній ділянці витрати виробництва не зрівняються з ринковою ціною. Така ділянка ренти не дає. Однак обробіток гірших земель забезпечує зростання ренти на ліпших ділянках.

«Естественной ценой труда, - пишет Д.Рикардо, - является та, которая необходима, чтобы рабочие имели возможность существовать и продолжать свой род без увеличения или уменьшения их числа». Таким образом, заработная плата анализируется в разрезе, начало которому положил еще У.Петти хотя в логике Д.Рикардо появляется нечто новое. Цена труда, минуя категорию стоимости рабочей силы, сводится к цене жизненных средств рабочих. В рикардовской логике исследования прибыли вопрос решается так. Он не фиксировал категории переменного капитала и прибавочной стоимости как категории отражающие характеристики процесса производства капитала, где и обнаруживается неэквивалентный обмен и истинный источник прибыли. Все это выпадало из предмета исследования Д.Рикардо где рассматривались овеществленные определения труда, т.е. качественные характеристики труда в форме бытия. Поэтому он анализирует прибыль в ее овеществленной форме, как часть стоимости товара, которая противопоставляется ее другим частям – цене труда и ренте.

26.Наукові здобутки Т. Мальтуса. Закон народонаселення. Розвиток вчення про ренту. Перше прогнозування економічних криз.

Основные работы «Опыт о законе народонаселения…»(1798) (в полном названии около 15 слов) и «Принципы политэкономии» (1820). Как бы там не было, но он основал научные принципы демографии. В адаптированном виде они, и по сей день, применяются в различных демографических организациях ООН, а люди работающие в этих организациях с гордостью именуют себя неомальтузианцами т.е. новыми последователями Мальтуса. Обратим внимание на его закон народонаселения. Стоит задуматься, что определение данного закона связанно с попыткой изучить "био" человека и его "социо" в единстве. Итак, суть закона в   наиболее "чистом виде". Рождаемость людей  прирост народонаселения происходят в геометрической прогрессии, а производство    предметов    потребления,  прежде  всего, пищи,  в арифметической прогрессии. В реальной жизни, на пути "чистого" действия закона имеются препятствия, которые, так или иначе, противодействуют такому приросту. Отсюда фиксируются, во-первых "предупредительные препятствия", когда люди добровольно ограничивают число детей. Во-вторых "разрушительные препятствия". Сюда входят  войны, эпидемии,  болезни и другие бедствия, которые все вместе называются словом "несчастья и беды". Всесторонний анализ такого рода  препятствий тем  не менее не могут уничтожить действия закона народонаселения. Кроме этой проблемы Мальтус рассмотрел и другие. Так  Рикардо разделял его так называемый «железный закон заработной платы». Заработная плата составляла фонд у капиталиста, а потому ее величина была строго фиксированной и не зависела от требований рабочего. Отсюда борьба за ее повышение была бесполезным делом. Особое место в его взглядах заняли проблемы реализации совокупного общественного продукта. Мальтус обратил внимание на трудности его реализации в связи с промышленным переворотом. Достаточный спрос недостижим без «третьих лиц». Сюда Мальтус относил лендлордов, военных, священнослужителей, военных и других. Они создают спрос на СОП и тем самым способствуют его  реализации. И Рикардо и Мальтус смотрели на снижение бремени безработицы через создание  общественных программ. Например, дорожного строительства. Через столетие Дж.М. Кейнс очень высоко оценил эти наработки Мальтуса. Кейнс  отмечал, что «именно он вооружил меня  антикризисными идеями о факторах «эффективного спроса» и их роли в потреблении произведенного продукта промежуточными слоями общества и другим». Его главной заслугой яв-ся то, что при анализе теории трудовой стоимости он исходит с расходов производства. Утверждает, что стоимость товара - расходы производства + прибыль. Вчений розрізняв диференційну ренту І від диференційної ренти ІІ. Диференційну ренту І вчений визначав як додатковий дохід від вкладення капіталу в земельні ділянки кращої якості. Розглядаючи проблему ефективності використання капіталів у землеробстві, Т. Мальтус обгрунтував існування додаткового доходу, тобто ренти іншого виду – диференційної ренти ІІ. Додатковий дохід другого виду привласнюють ті, хто вкладає капітал, здійснює інтенсифікацію виробництва.

27.Наукові здобутки Ж.Б.Сея (1776-1832). Теорія трьох факторів виробництва. Закон ринків.

Свои экономические взгляды Сэй изложил в работах «Трактат политической экономии» (1803), «Катехизис политической экономии» (краткое изложение «Трактата») (1817) и шеститомном «Курсе политической экономии» (1828—1830). Сэй выступил ревностным идеологом промышленной буржуазии, противником меркантилизма и поборником идей экономического либерализма. Под видом систематического изложения и «комментирования» учения А. Смита Сэй старательно выделял и превращал в систему все вульгарные элементы смитианства. Тем самым Сэй положил начало вульгарной буржуазной политической экономии во Франции. Для характеристики методологических позиций Сэя особый интерес представляет его вульгарная классификация проблем политической экономии, которая делилась на 3 части: производство распределение и потребление. Эта классификация отражала чисто поверхностную связь между элементами процесса воспроизводства. Пороком методологии Сэя являлся ее антиисторизм. При рассмотрении производства, распределения и потребления Сэй полностью отвлекается от тех специфических форм, которые эти процессы принимают на различных ступенях развития общества. Так, в разделе «Производство» речь шла не об общественно определенном типе производства, а о производстве материальных благ вообще. При таком чисто технологическом подходе Сэй, естественно, не мог выйти за рамки констатации банальных истин, что труд, средства производства (капитал, по терминологии Сэя) и земля являются тремя факторами всякого производства. Установленные таким образом «законы» объявлялись вечными, а в итоге всегда оказывалось, что именно буржуазные отношения являются естественными и вечными отношениями производства и распределения. Наглядным примером апологетики капитализма Сэем . служит его учение о стоимости и доходах. Сэй был сторонником «теории полезности». Согласно ей, производство создает полезность, а «полезность сообщает предметам ценность», которая «есть мерило полезности» предмета. После определения стоимости полезностью Сэй дает апологетическое истолкование проблемы доходов в буржуазном обществе, ссылаясь на то, что в производстве участвуют три фактора: труд, капитал, земля. Каждый из этих факторов оказывает определенную услугу при создании стоимости. Соответственно трем самостоятельным источникам стоимости Сэй выделяет три основных дохода: труд создает заработную плату, капитал — процент, земля — земельную ренту. Сэй не только отрицал эксплуатацию рабочих, но и рисовал для них радужную перспективу в будущем. Он утверждал, что с ростом капиталов положение «низших классов» улучшается, и они все более пополняют «следующие за ними высшие классы». Важной составной частью буржуазно-апологетической концепции Сэя являлась его «теория сбыта», также призванная обосновать «гармоничность» капиталистического воспроизводства, невозможность общих кризисов перепроизводства. Главный интерес всех производителей состоит, по словам Сэя, не в получении меновой ценности, а в обмене одних продуктов на другие. Деньги при этом играют лишь роль посредника. В конечном счете оказывается, что за продукты якобы заплачено только продуктами. Сэй делал отсюда ложный вывод, что каждый продавец является в то же время и покупателем. В масштабе общества предложение и спрос уравновешиваются, перепроизводство вообще становится невозможным. Сэй допускал возможность лишь частичного перепроизводства в отдельных отраслях, объясняя его недопроизводством в других отраслях. Поэтому для выхода из трудностей сбыта рекомендовалось  всемерное  развитие  производства в  отраслях второго рода.

28.Дж. Ст. Мілль (1806-1873) – систематизатор та класифікатор вчення класичної школи. Закони виробництва та розподілу. Шляхи реформування суспільства.

Примеры того, что стоит делать и не делать в практике рыночных реформ дает учение Джона Стюарта Милля. С самого начала укажем, что этот экономист в начале своей  деятельности был большим почитателем теории народонаселения Т.Р.Мальтуса. С данной позиции он предлагал взвешивать принятия  законов и юридических актов со стороны государства с учетом их влияния на народонаселение. Дж. Ст. Милль был склонен к реформизму. Важным тезисом его учения был тезис   о том, что производство в стране определяется обстоятельствами типа естественных законов (технологией, количеством рабочих и т.д.). В тоже время, распределение производственных благ происходит субъективно. Отсюда реформы должны касаться наиболее справедливого распределения.

Как это не странно, но такой подход стал типичным в конце XX века на поле постсоветских стран. В ежегодно обсуждаемых и принимаемых бюджетах стран на первый план выносятся именно проблемы  распределения. Проблемы же производства, повышение его эффективности, инвестиции и т.д. вовсе   не являются предметом дебатов в парламенте и других властвующих кругах. Тоже происходит в современной Украине. Вызывают интерес и способы проведения социальных  реформ.  Они могут быть сведены к ряду пунктов: 1.Уничтожение наемного труда при помощи кооперативной производительности в ассоциации. 2.Социализация земельной ренты при помощи земельного налога. 3.Ограничение неравенства в богатстве при помощи отмены прав наследования. В своем труде «Элементы политической экономии» (1821) Милль в полном противоречии с трудовой теорией стоимости утверждал, что источником стоимости следует признать не только живой труд, но и труд накопленный, овеществленный в средствах производства. Опираясь на это вульгарное представление, Милль изобразил рабочего и капиталиста как совладельцев создаваемого продукта. В форме заработной платы рабочий получал от капиталиста денежный эквивалент своей доли в произведенном продукте, другая же часть этого продукта составляла долю капиталиста, его прибыль, источником которой является «работа» капитала как накопленного труда. Таким образом исчезла противоположность прибыли и заработной платы которая определенно фиксировалась Рикардо, антагонистические отношения эксплуатации наемных рабочих капиталистами подменялись их отношениями «равных товаровладельцев». У своїх працях Міль висунув на перший план „закони виробництва” і „закони розподілу”, та різко протиставив їх. На думку Дж. С. Мілля, закони виробництва вічні, незмінні і подібні „фізичним істинам”,...„в них немає нічого, що б залежало від волі”. А закони розподілу, оскільки ними керують „людські інституції”, є такими, „якими їх роблять думки і бажання правлячої частини суспільства, і дуже різноманітні в різні століття і в різних країнах”. При цьому Дж. С. Мілль стверджував, що думки і бажання людей не носять випадкового, довільного характеру: „Причини правил розподілу по меншій мірі так само мало залежать від волі і мають такою же самою значною мірою характер фізичних законів, як і закони виробництва”, оскільки „люди здатні контролювати свої власні дії, але не наслідки, які їх дії мають для них самих або для інших людей.

29.Зародження системи національної політичної економії в Німеччині (Ф. Ліст.). Основні розбіжності між класичною політекономією та історичною школою. Етапи розвитку та основні положення.

Формирование идей немецкой исторической школы происходило при значительном влиянии экономического положения  Германии в первой половине XIX века. Прежде всего,  это то, что Германия была феодальной  раздробленной страной. В экономическом  развитии она сильно отстала от Франции и конечно же Англии. В 1840 г. население Германии было приблизительно равно населению Англии (около 27 млн. человек), но Германия добывала в 14 раз меньше угля, выплавляла в 8 раз меньше чугуна, перерабатывала в 16 раз меньше хлопка, чем Англия. Однако немцы все время мечтали о единой стране. Как следствие объединения  возникла идея, сплотившая вокруг себя все население. Ею стала идея национализма. Новый шаг в углублении данных идей высказал Фридрих Лист (1798-1846), Основные свои взгляды он изложил в своей фундаментальной работе "Национальная система политической экономии" в 1841 году.  В ней есть слова,  которые четко определяют специфику нового подхода. Вот они : "... политическая экономия не есть наука, которая учит только каким образом меновые ценности производятся индивидуумами, распределяются между ними и потребляются ими ... помимо этого государственный деятель желает и должен знать, как возбуждаются производительные силы целой нации, как они увеличиваются, что им оказывает содействие, отчего они слабеют, замирают и совершенно исчезают, как при помощи национальных производительных сил лучше всего и целесообразнее разработать национальные естественные источники,  чтобы создать национальное существование, национальное благосостояние, культуру и обеспечить наши будущее". Ф.Лист лично знал Адама Мюллера и много почерпнул в общении с ним. Правда в отличии от своего знакомого Лист больше обращал внимания на материальный, чем этический аспект. Коротко, основные идеи Листа применительно к Германии могут быть сведены к трем пунктам: 1.Важнейшим условием развития есть экономическая политика протекционизма. 2.Производительные силы нации главное. Продукт можно растранжирить, проесть. Отсюда принцип промышленного воспитания нации. 3.Геополитическая стратегия нации - рассосредоточение немцев по территории других стран в силу большой их скученности. Однако мирным путем, без военных захватов как это потом предлагал Адольф Гитлер.

Значение Исторической школы трудно переоценить. Она дала миру новый подход в исследовании экономических явлений, собрала и показала важность анализа историко-географических и экономических фактов, значение их для выбора стратегии развития любой страны. Особо можно выделить учет особенностей стран и роль государства в этом процессе. Этапы: 1.концепция старой исторической школы. Основателем исторической школы был профессор Уильям Рошер(1817-1894). Он утверждал, что нет общих законов политической экономии, как трактовала классическая школа, а есть только законы развития экономических фактов. 2.новая историческая школа. Если Старая школа имела одного лидера, то Новая два. Их взгляды и образовали два крыла школы: консервативное и либеральное. Консервативное направление представлял профессор Берлинского университета Густав Шмоллер (1838-1917). Он считал, что задачей политэкономии есть только изучение фактического и статистического материала, описание народнохозяйственных процессов и явлений. При этом особая роль отводилась государству. Другое направление - либеральное представлял Луйо Брентано (1844-1931). Он видел роль государства в несколько другом свете – как управление рынком труда. 3.Третья "немецкая волна" школы связана с именами Вернера Зомбарта, Макса Вебера и менее известным экономистом Герхардом Шулъце-Геверницом (1864-1943).

30.Третя хвиля історичної школи. Вернер Зомбарт (1863-1941), Макс Вебер (1864-1920).

Третья "немецкая волна" школы связана с именами Вернера Зомбарта, Макса Вебера и менее известным экономистом Герхардом Шулъце-Геверницом (1864-1943). Зомбарт прожил большую и сложную жизнь, написал огромное количество работ, которые стали в последствии объектом острых дискуссий. Начал он как историк, будучи учеником Г.Шмоллера и  проделал эволюцию от марксизма к фашизму. О его творчестве современный историк экономической мысли сказал, что "лучшее, что можно сказать о Зомбарте, - это то, что его работы будят мысль". В своей книге  "Евреи и хозяйственная жизнь"  Зомбарт утверждал, что капитализм создали евреи. Его книга "Герои и торгаши" носила более националистический характер. "Нации героев" (немцам)  противопоставлялась «нация лавочников» (англичан). В дальнейших исследованиях Зомбарт пытался сочетать исторический подход в изучении экономических явлений с абстрактной теорией капитализма, что нашло отражение в его фундаментальной многотомной работе "Современный капитализм" (1902). В этом энциклопедическом исследовании показана хозяйственная жизнь Европы в историческом разрезе от раннего средневековья до XIX вв. Причем включает и сведения об экономических представлениях людей в каждую эпоху. Однако вершиной экономической мысли она не стала. Правда, в ней Зомбарт ввел понятия "хозяйственная система" и «хозяйственная эпоха". Первая категория - это абстрактная модель очищенная от исторической конкретности. Вторая – реальность, служащая объектом исследования. Изучение эпох находит свое отражение через призму сформированных теоретических моделей. В последствии этот подход разовьет В.Ойкен, используя данный принцип для формирования типов хозяйств. Завершение идеи Исторической школы получили в трудах немецкого философа, историка, социолога и экономиста Макса Вебера. На его долю выпало осмысление и подведение итогов  сложного пути, который проделала Историческая школа с ХУIII - XIX столетия. Вебер преодолел предвзятости национализма и односторонность "исторического метода". Главная, идея,  которая пронизывает его книгу, состоит в том, что развитие экономической жизни народов и их культуры определяется общими законами, которые пробивают себе дорогу сквозь национальные особенности. Круг замкнулся. Произошло возвращение к основам того метода с отрицания, которого начала свой путь немецкая мысль. Однако на новом более высоком витке. Вебер говорил о недостаточности описаний в исторической науке. Нужны обобщения, интерпретация. Он выдвинул концепцию идеальных типов (определенная схема для объяснения конкретных фактов и процессов исторического развития того или иного народа). Заметное влияние в науке оставила его работа о влиянии религии на экономику. Это его "Протестантская этика и дух капитализма"(1905),  а также "Хозяйственная этика мировых религий" (1919). В каждой религии существует два компонента: мистический и аскетический. Причем аскетический компонент больше влияет на укрепление и развитие рационального начала, составляющего основу капитализма. Именно это начало наиболее развито в протестантизме, где богоугодность человека определяется его успехами на избранном им хозяйственном поприще. Вебер сделал то, что не удалось осуществить В.Зомбарту. Он создал фундаментальный историко-экономический труд, который мог бы стать результатом работы целого института. Вебер же проделал все это в одиночку. Эпоха Вебера совпала с периодом возрождения кантианства, сторонником которого он был. Вебер использовал обновленный метод Канта для своих социально-исторических исследований. К наивысшим ценностям он причислял свободу индивида,  а расизм и национализм считал ложной идеологией.

31.Розробка нових методологічних принципів аналізу економічних явищ. К.Маркс (1818-1883) та Ф.Енгельс (1820-1895). «Капітал» К. Маркса як наукове відображення руху капіталістичної системи. Теорія додаткової вартості.

Марксизм впервые научно обосновал идею материалистического понимания истории. Сама по себе она не являлась новой. Еще Ибн-Хальдун обращал внимание на то, что развитие общества определяется не указами правителей, а зависит от объективных законов, которые как и в природе, человек изменить не может. Данная идея стала определяющей в выделении предмета  "Политической экономии".Принципа  объективности процессов в обществе  придерживались У.Петти, Пьер Буагильбер, физиократы и наконец А.Смит. Последний заложил это в названии первой книги   в   которой есть слова, что "…продукт естественным образом распределяется между основными классами общества." Слова "естественным образом означают независимость этих процессов от воли и сознания людей. К.Маркс зафиксировал данный аспект в понятии производственные отношения. Именно они позволили отделить объективную часть экономических процессов от субъективных  отразив их понятии надстройка. Единство же производительных сил и производственных отношений с надстойкой образовали понятие социально-экономической формации. К.Маркс ввел в анализ экономических явлений принцип  историзма в рассмотрении общественных явлений, которые в отличии от явлений природы носят временный, преходящий характер. Особенную роль он сыграл при характеристике категории  абстрактного труда как особой его формы при капиталистическом обществе. Новым в этом направлении было в применении при анализе буржуазного общества метода диалектического материализма. Он включал в себя такие аспекты, как восхождение от абстрактного к конкретному, метод логических абстракций индукции и дедукции, где главным было использование такого подхода как метод органической целостности. Диалектика была взята у Гегеля, материализм - у Фейербаха - представителей немецкой классической философии. Образцом такого подхода стал «Капитал» К. Маркса. В теории прибавочной стоимости доказывается, что хотя рабочая сила как товар продается по стоимости, но именно этот товар является тем единственным и специфическим товаром, ценность которого не может устанавливаться при капитализме в точном соответствии с принципом трудовой теории ценности. Поэтому вывод однозначен — источником прибавочной стоимости является только «неоплаченный труд» производительных рабочих, продающих свою рабочую силу. Маркс выдвигает теорию цикличности экономического развития при капитализме. Центральная идея этой теории, направленной на выявление особенностей воспроизводственного процесса в условиях экономики свободной конкуренции, состоит в том, что достижению макроэкономического равновесия и последовательному экономическому росту препятствуют внутренне присущие антагонистическому капиталистическому обществу противоречия.

32.Витоки маржиналізму. Закони Г. фон Госсена (1810-1859). О. Курно (1801-1877) про попит, еластичність, загальну рівновагу. Й. Тюнен (1783-1850) про ефективну комбінацію виробничих факторів.

К объективным причинам появления направления можно отнести отсутствие удовлетворительного ответа на вопрос о ценообразовании не воспроизводимых благ, существенные изменения в общественном разделении труда вызванные развитием машинного производства, повышение творческого рода деятельности, результаты которой трудно оценить стоимость и  расширенение влияния на рынок сознательного начала. Субъективными факторами, явилась необходимость ухода от анализа классовой структуры общества и сосредоточение внимания на практических задачах достижения оптимума в производственной деятельности людей. Как результат этого в ХIХ веке появилось направление, которое в основу меновой пропорции положило категорию «полезность». Основы этой концепции заложил  Г. фон Госсен. Хотя истоки этого подхода можно найти еще в трудах Аристотеля, Фомы Аквинского, Кондильяка и т.п. Госсен сформулировал два закона  предельной полезности и математизировал выдвинутые им принципы. Первый закон: Величина удовлетворения от потребления каждой дополнительной единицы блага данного вида уменьшается пока, не достигнет нуля в точке полного насыщения. Второй закон: Если запас различных благ недостаточен для полного удовлетворения, то совокупное наибольшее удовлетворение достигается в точке, где интенсивность удовлетворения от потребления каждого блага одинакова. Определив  политическую экономию как науку об удовлетворении потребностей людей он  сместил акцент на потребительский спрос. Кроме Германа фон Госсена у истоков этого направления стояли Антуан Огюстен Курно (1801-1877), Иоганн Генрих фон Тюнен, (1789-1850). Также как и Госсен они способствовали образованию и развитию математического русла данного направления. Одна из основных научных заслуг А. О. Курно заключается в том, что он едва ли не первым ввел в экономическую теорию понятие функции спроса и обосновал закон спроса. Аргументом в этой функции была цена; при этом данная функция являлась непрерывной. При этом А. О. Курно не выводил закон спроса из каких-либо теоретических умозаключений, рассматривая его как эмпирическое соотношение. В рамках своего анализа спроса он также предложил понятие эластичности спроса, подчеркнув при этом, что для разных благ этот показатель различен. Например, спрос на предметы первой необходимости и предметы роскоши характеризуется низкой эластичностью (последнее вызвано тем, что предметы роскоши приобретаются очень богатыми людьми, на выбор которых изменение цен не может оказать существенного влияния). Непрерывность функции спроса позволяет использовать методы дифференциального исчисления для определения цены, максимизирующей выручку продавца блага. Продолжая анализ, он ввел понятия общей и предельной выручки, а также общих и предельных издержек. На основании этого А. О. Курно впервые осуществил выведение маржиналистского условия максимизации прибыли как равенства предельных издержек и выручки. Наконец, А. О. Курно удалось осуществить исследования определения равновесных значения цены и объема выпуска при различных рыночных структурах - чистой монополии, дуополии, а также конкуренции с ограниченным и неограниченным количеством хозяйствующих субъектов. Он показал, что цена находится в обратной, а объем выпуска - в прямой зависимости от количества продавцов на рынке. При этом его анализ рыночной деятельности базировался на предпосылке, согласно которой покупатели объявляют цены, а продавцы приспосабливаются к ним, изменяя объем выпуска. При этом он также предполагал, что каждый продавец изменяет свою величину предложения, исходя из неизменности величины предложения другого продавца. Модель дуополии с меняющимся объемом выпуска (а не значением цены) и отсутствием разграничения продавцов-дуополистов на "лидера и "последователя" (т.е. когда каждый дуополист при определении оптимального объема выпуска трактует выпуск конкурента в качестве заданного параметра, константы) уже давно закрепилась в микроэкономической теории под названием "модель Курно". Тюнен (Thunen) Иоганн Генрих (1783-1850) - немецкий экономист; исследовал экономику сельского хозяйства, теорию ренты. Обосновал один из вариантов теории производительности. Тюнен предположил существование изолированной хозяйственной области в виде круга с почвой абсолютно одинакового плодородия и с городом (единственным источником спроса на сельскохозяйственные продукты) в центре этого круга. Исследуя эту модель, он пришел к интересному выводу, что оптимальным будет размещение различных отраслей сельского хозяйства в виде концентрических колец по убывающей интенсивности. Расчеты Тюнена иногда считают прообразом эконометрики.

33.Маржиналізм. Предмет та метод дослідження. Загальна характеристика етапів його розвитку. У. Джевонс – представник англійської школи маржиналізму, його теоретичні здобутки.

Предшественником этой школы был, в первую очередь, Госсен (см. следующий вопрос).  Главным открытием этой школы было определение ценности благ категорией «предельной полезности». При рассмотрении данной категории надо иметь ввиду, что русское слово «полезность» не точно передает  научный смысл этого термина. Здесь речь идет о степени важности потребляемой порции блага, его пользе или его нужности. Данная школа наряду с предельной полезностью исследовала и другие предельные величины. Поэтому, часто говорят, что данная школа принадлежит  маржиналистскому (маржинал-предельный) направлению экономической науки. Исходным в австрийской школе предельной полезности являлась проблема удовлетворения потребности. Потребности это - определенные требования гомеостаза человеческого организма (т.е. равновесия между ассимиляцией и диссимиляцией клеток организма и т.д.). Удовлетворение потребностей, т.е. взаимосвязь между вещью превращенной во благо и их  взаимодействие с человеком, является целью теоретического исследования. Отсюда необходимость анализа  предельной полезности, т.е. той части блага, которая удовлетворяет потребность. С этой позиции следует рассматривать не совсем  удовлетворенную потребность, где  имеется высокая «конечная интенсивность» и полностью удовлетворенная потребность, где «конечная интенсивность» равна нулю. Понятно, что  экономика должна уравнивать к нулю «конечную интенсивность» потребностей. Отсюда предельная полезность является не просто последней частью блага  удовлетворяющей потребности, а той его частью, которая полностью насыщает потребность. Понятно, что предельная полезность является субъективным понятием. То, что полезно одному вовсе не означает полезность для другого. Отсюда, ценность (цена) благ зависит от нужности (читай, полезности) в них. Таким образом, формируется спрос на блага. Чем более редкое благо, тем выше будет на него спрос, следовательно, его ценность (пример, воды и бриллиантов в пустыне). Здесь надо обратить внимание, что К.Менгер очень близко подходит к принципу убывающей предельной полезности. М. эк. теория в своем развитии прошла 2 этапа: 1) Австрийская школа (ранний этап) 2) Кембриджская, Американская, Лозанская (неокласическое направление). Работой, которой было открыто лондонское направление маржинализма, стала "Теория политической экономии" (1871). В предисловии к ней Джевонс трактовал политическую экономию как исчисление наслаждений и страданий. Закон убывающей полезности есть универсальное средство решения всех экономических проблем. Термина  "предельная полезность" у Джевонса  не было. Он пользовался категорией "конечная степень полезности". Поскольку приятные ощущения от полезности вещи убывают по мере насыщения потребностей, то "части одного и того же товара имеют неодинаковую полезность". Так при потреблении воды она сначала будет вызывать приятные ощущения, и иметь полезность, потом вызывать тяжесть, низводя полезность до нуля и затем приобретать отрицательную полезность. Повторяя идею основного закона потребления Ф. фон Госсена (убывающей полезности) Джевонс построил график "лестницы убывающей полезности". Исходя из него полезность последнего добавления бесконечно малого количества этого запаса – это "конечная степень полезности". Так это предстает в интерпретации У.Ст Джевонса. Исходя из концепции Джевонса, следует: Чтобы получить максимальную  полезность  потребитель должен так распределить свой доход, чтобы "конечные степени полезности" всех приобретаемых товаров были бы равны. "Соотношение между обменивающимися товарами равно обратному соотношению конечных степеней их полезности. М•А=У•В, где: А, В –  товары, М –предельная полезность товара А, У – предельная полезность товара В.

34.К.Менгер (1840-1921) – засновник австрійської школи маржиналізму. Визначення цінності блага. Таблиця Менгера. Теорія вмінення. Подальший розвиток австрійської школи в працях Ф. Візера та О. Бем-Баверка.

Основателем австрийской школы предельной полезности был Карл Менгер (1840-1921). Главной его работой была книга «Основания политической экономии (1871). К. Менгер заложил основные положения теории. Объектом анализа он выбрал отношение человека к вещи. Он же установил относительную ценность благ. Определить абсолютную величину ценности благ невозможно. Менгер ввел деление благ на блага высшего (средства производства) и низшего порядка (предметы потребления). Ценности благ высшего порядка определяются благами низшего порядка. Ему же принадлежит еще ряд идей. Так он ввел понятие субституции производительных благ, высказал идею «комплементарности» благ, понятие ликвидности, а за 20 лет до Маршалла ввел в научный оборот «цену спроса» и «цену предложения». Ф.фон Визер. Он показал взаимосвязь между получаемым продуктом и издержками на его производство. Такие издержки становятся экономическими (т.е. оптимальными), в том случае если они производят предельно полезный продукт. Таким образом, издержки носят характер вмененности. Их экономический характер вменяется предельно полезным продуктом. Наибольший вклад в область маржинализма внес Е.Бем-Баверк. Он во многих проблемах маржинализма поставил точки «і». Предельную полезность он объяснял следующим образом. Какому-то человеку (Робинзону), чтобы не умереть с голоду необходимо один мешок зерна, второй мешок зерна необходим для нормального выживания, третий мешок зерна для вскармливания живности, чтобы получить мясо, четвертый мешок – для получения спиртных напитков, пятый мешок  в принципе не нужен, но тем не менее после размышлений герой повествования  находит ему применение, зерно из этого мешка пойдет на вскармливание певчих птиц, которые будут скрашивать его одиночество. Этот хрестоматийный пример показывает, что предельно полезным будет пятый мешок зерна, т.к. шестой – бесполезен. Бем-Баверк достаточно четко, по сравнению со своими коллегами, указывает, что ценообразование на рынке должно проходить по цене предельно полезного продукта. Если допустить, что цены будут выше, то это приведет к тому, что не реализуется предельная полезность, т.е. купят меньше товаров, чем необходимо (бюджет потребителя предполагается неизменным). С этой позиции Бем-Баверк указывал, что наибольшую цену на рынке предлагает покупатель, наименьшую же продавец. Это объясняется достаточно просто. Покупатель предлагает  максимальную цену исходя из возможностей  своего бюджета, продавец - минимальную с позиции своих затрат. Интересная теория Бем-Баверка относительно природы прибыли, или как он пишет процента. В связи с этим он рассматривает текущее потребление и будущее потребление. В рамках текущего потребления человек удовлетворяет свои потребности(причем потребности стремятся  к безграничности). В том случае когда человек уменьшает свое текущее потребление, за счет того что переносит его в будущее потребление он  получает процент, прибыль. Например, в  текущем потреблении человек сэкономил энное количество денег, на них он покупает средства производства, которые будут производить какую-то продукцию. Здесь мы видим перенос потребления из текущего в будущее. Компенсация  такой бережливости к уменьшению личного потребления будет прибыль. Последующее развитие экономической науки подвергло сомнению некоторые постулаты австрийской школы предельной полезности. Однако, даже самые современные экономические теории не могут развиваться вне использования предельных величин положенных в основу их метода анализа. Побудована австрійським дослідником шкала корисностей, яка відобразила систему потреб конкретного споживача та міру їх задоволення, отримала назву «таблиці Менгера». Теорія розподілу австрійської школи відома, під назвою «теорія вмінення». Вона спирається на теорію трьох факторів Сея, хоча фактори виробництва австрійці називали виробничими благами. Кожному виробничому благу землі, праці, капіталу, за словами Бем-Баверке, повинна бути вмінена відповідна частина споживчих благ, що вироблені цими факторами. Вмінення повинно здійснюватись з урахуванням «граничної корисності» виробничих благ; визначених граничною корисністю вироблених за їх допомогою благ. Гранична корисність ткацького верстату, наприклад, буде визначатися граничною корисністю витканою на ньому тканини і т. ін.

35.Лозаннська школа маржиналізму. Теорія загальної рівноваги Л. Вальраса. Оптимум Парето.

Представители: Вальрас, Паретто, Пигу, Фишер. Они как и представители Австрийской школы выступали за широкое использование в эконом. науке теоретических схем и математических моделей. Ценность математических моделей в том, что с их помощью можно получать выводы, которые другим путем невозможно получить. Модели, разработанные представителями математич. (лозанской) школы имели важную роль в математической экономике, которые привели к созданию межотраслевой модели народного хозяйства на основе метода расходы-выпуск. Основателем этого метода яв-ся Леонтьев. Вальрас считается основоположником макроэкономического моделирования. Разработанная модель общего экономического равновесия отражает взаимосвязь рынков готовой продукции. Леон Вальрас первый разработал замкнутую математическую модель общего экономического равновесия. Оптимум Парето — такий стан системи, при якому значення кожного окремого критерію, що описує стан системи, не може бути покращено без погіршення становища інших елементів. Оптимум Парето є одним з центральних понять для сучасної економічної науки. На основі цього поняття будуються перша та друга фундаментальні теореми добробуту. Одним з застосувань Парето-оптимальності є т.зв. Парето-розподіл ресурсів (трудових ресурсів і капіталу) при міжнародній економічній інтеграції, тобто економічне об'єднання двох і більше держав. Цікаво, що Парето-розподіл до і після міжнародної економічної інтеграції було адекватно математично описано. Аналіз показав, що додана вартість секторів і доходи трудових ресурсів рухаються назустріч згідно з добре відомим рівнянням теплопровідності аналогічно газу або рідини в просторі, що дає можливість застосувати методику аналізу, що використовується у фізиці, щодо економічних завдань з міграції економічних параметрів.Оптимум за Парето проголошує, що добробут суспільства досягає максимуму, а розподіл ресурсів стає оптимальним, якщо будь-яка зміна цього розподілу погіршує добробут хоча б одного суб'єкта економічної системи.

36.Заснування кембриджської школи. «Принципи економікс» (1890) А. Маршалла (1842-1924). Нове визначення предмету економічної науки.

На рубеже веков и в течение первой трети ХХ века имя Альфреда Маршалла (1842-1924) было необычайно популярно в научной  среде. Практические  рекомендации, которые он часто давал различным правительственным комиссиям, находили свое отражение во многих правительственных документах. А его важнейший и определяющий труд  «Принципы экономикс» (1890) в течение этого периода являлся основным учебником по экономической теории в Великобритании и США. Вокруг А.Маршалла группировались лучшие студенты, совершенствовалась  практика устного воздействия на умы. В то время в Кембридже сложился не только подлинный центр высшего экономического образования, сложилась так называемая Кембриджская школа  в экономической науке. И эту школу прошли многие видные экономисты ХХ века. Достоинства концепции А.Маршалла, во-первых, в обстоятельной  обработке и использовании имеющихся знаний, разработок в экономической, философской и других общественных науках. Это позволило ему в какой-то мере преодолеть односторонность, характерную для многих школ экономической мысли ХIХ века. Во-вторых, развитие на этой основе собственной системы взглядов, доведенной до высочайшего уровня конкретности.  В-третьих, сообщение этой системе взглядов высочайшей степени применимости к непосредственной хозяйственной практике. Все эти аспекты взаимосвязаны. Мы не находим развернутых дискуссий по поводу точек зрения о природе стоимости, полезности, цены, издержек, спроса, предложения, излагаемых разными школами. А.Маршалл если и развивает свою точку зрения на трактовку той или иной категории в сравнении с точками зрения других ученых, то, как бы подчеркивая вторичное значение подобного занятия, выносит такие рассуждения либо в приложения, либо в сноски к основному тексту. Основное внимание уделяется разработке области общих доказательств, касающихся отношений спроса и предложения. Исследования в этой области, с одной стороны, продвигают науку навстречу потребностям практики, а с другой  – выводят исследование за традиционные рамки политической экономии. По этой причине вместо термина «политическая экономия» применяется «экономическая наука», или «экономикс». «Экономическая наука, - пишет А.Маршалл, - это, с одной  стороны,  наука о богатстве, а с другой  – та часть общественной науки о действиях человека в обществе, которая относится к предпринимаемым  им усилиям для удовлетворения своих потребностей в тех пределах, в каких эти усилия и потребности поддаются измерению в единицах богатства или его всеобщего представителя, т.е. денег».

37.Розвиток А. Маршаллом (1842-1924) теорії попиту та пропозиції. Зрівноважена модель. Вплив фактору часу на рівноважну ціну.

Центральной и определяющей частью его «Принципов экономикс» а, следовательно, и всей системы его теоретических построений является книга «Общие отношения спроса, предложения и стоимости». Она посвящена изучению области экономических знаний, которой « до недавних пор … несколько пренебрегали», и которая А. Маршаллом рассматривается как определяющая: «Существует… весьма обширная область общих доказательств, касающихся отношений спроса и предложения, которая призвана служить базой для рассмотрения практических проблем стоимости, которая выступает в качестве стержня экономических исследований, придавая им единство и последовательность. Сама ее широта и всеобщность отделяет ее от более конкретных проблем распределения и обмена, изучению которых она способствует». Разумеется, что спрос и предложение здесь взяты не в произвольной умозрительной форме. Они рассматриваются как такие, которые  в свою очередь определены с 1 стороны, - потребностями и потреблением, с 2 – факторами производства, посредством которых потребности удовлетворяются. В отличие от устоявшейся научной традиции, к трем факторам производства \земля, труд и капитал\ он добавляет  четвертый – организацию. Сам человек рассматривается как главный фактор и цель производства. В дальнейшем анализируется как спрос, в свою очередь влияет на распределение, а полученное в его результате вознаграждение обратно воздействует на предложение средств  производства. Равновесная модель. В зависимости от условий, издержки производства какого-либо товара могут подчиняться закону постоянной, убывающей и возрастающей отдачи, т.е. с возрастанием объемов производства  издержки производства единицы товара могут оставаться неизменными, возрастать или уменьшаться. Соответственно  будет меняться уровень определяемой издержками производства цены производства. Если учесть, что при этом под влиянием сил спроса может возрастать или уменьшаться спрос, следовательно, цена спроса, то можно представить себе разные варианты соотнесения цены спроса и цены предложения и установления цены равновесия. А. Маршалл  подчеркивает, что особо важную роль в таких изменениях (как и в развитии многих других экономических процессов)  играет фактор времени: по-разному будет складываться равновесная цена для коротких и долгих временных периодов. Он исследовал важнейшие из возможных вариантов изменений цен спроса и цен предложения и показал их влияние на изменение объема производства товара. Это позволило экономистам со временем весьма успешно предвидеть и рассчитывать такие изменения.

38.Розвиток кембриджської школи в працях А. Пігу (1877-1959). Теорія суспільного добробуту. Зовнішні ефекти та проблема їх інтерналізації.

Главным произведением, в котором изложена теория благосостояния А.Пигу, является  его «Экономическая теория благосостояния» (1920). Благосостояние есть основное достоянием общества. Пигу различает социальное благосостояние и экономическое. При этом основной задачей общества является оптимизация социального благосостояния, основа которого экономическое благосостояние. Последнее  растет за счет роста величины национального дохода (по Пигу «национального дивиденда») и равномерности его распределения. Пигу различает частный чистый продукт и общественный чистый продукт. Частная  деятельность дает предпринимателю чистый продукт. Обществу это может приносить как выгоды, так и убытки  (например, загрязнение окружающей среды). Отсюда необходимо государственное вмешательство. Если нет монополий,  оно может быть ограничено механизмом налогов и субсидий. При наличии же монополий общество должно контролировать как цены, так и само производство. Кроме того, государство должно осуществлять перераспределение доходов в пользу малоимущих. Он мало ощутим для богатых слоев, но существенен для бедных.

39.Історичні умови виникнення кейнсіанства. Праця Дж. М. Кейнса (1883-1946) "Загальна теорія зайнятості, відсотка і грошей" (1936). Критика постулатів класичної школи.

Происходила модификация неоклассических идей. Но те процессы, которые произошли в общественно-экономической жизни, а в особенности кризис 1929—33 гг., послужили причиной краха неоклассической теории и появления кейнсианства. Старая теория не предусмотрела такой ситуации и не смогла предложить рецептов выхода из нее. Экономисты не были единодушными в определении причин кризиса и способов его преодоление. Начали применяться разные практические меры по выводу экономики из продолжительной депрессии. Именно тогда была опубликована работа Дж. М  Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), которая подвела теоретическую базу под практическими рекомендациями и действиями предпринимателей. Кейнс, в отличие от неоклассиков — пылких приверженцев рыночного саморегулирования, доказывал необходимость государственного вмешательства в процесс экономического развития. Теория Кейнса не только внесла новые подходы в теоретическое мышление, но обосновывала такие необходимые тогда практические рекомендации. Книга вышла после Великой депрессии 1929/33 годов. Жизнь показала, что кроме фрикционной и добровольной безработицы существует еще и вынужденная. В результате депрессии образовалась огромная армия вынужденных безработных. Проблема ликвидации безработицы стала основной, что видно из названия книги. Решить ее можно было посредством  вмешательства государства в экономику. Книга названа «Общая теория», что говорит о применимости ее к любой фазе цикла и прежде всего к депрессивному состоянию. Состояние неравновесия в экономике объявлялось «нормальным». Для выведения экономики из него нужно вмешательство государства через повышение совокупного  «эффективного спроса». Его достижение Кейнс начинает из определения составных частей национального дохода (НД) как суммы, состоящей из потребляемой (С) и сберегаемой (S) части: НД=C+S. При росте доходов каждая последующая единица денег, идущая на потребление, падает (предельная склонность к потреблению). Значит,  растет сберегаемая часть, что приводит к падению объемов производства, а значит занятости. Государство должно создать этому комплекс мер, чтобы перевести сберегаемую часть в инвестиции, т. е. S = I. Таким образом, основная проблема состоит в увеличении эффективного спроса посредством деятельности государства. Кейнс писал, что «конечная наша цель это поиск тех переменных величин, которыми государственная власть может в нашей хозяйственной системе сознательно руководить и управлять». При этом большую роль должно сыграть регулирование процента и денег.

40.Задані, залежні і незалежні величини в моделі Дж. М. Кейнса (1883-1946). Теорія ефективного попиту.

В модели экономики Дж. Кейнса можно выделить 3 группы факторов: 1.Исходные, которые в расчет не принимаются, (уровень квалификации рабочих и количество рабочей силы, технология, вкусы потребителей). 2.Независимые переменные. Их формирует государство через создание определенного экономического климата. Сюда входят такие показатели, как: - предельная склонность к потреблению; - предельная эффективность (производительность) капитала; - норма процента. 3.Зависимые величины: Y – национальный доход N – занятость. Рассмотрим первые два показателя независимых переменных. Исследуя процесс потребления, Кейнс показал, что склонность к потреблению есть функциональная зависимость между доходом выраженным в единицах труда и расходами на потребление при этом же уровне доходов. Данная закономерность фиксируется через предельную склонность к потреблению как отношение прироста  потребления к  приросту дохода.(    ), где: ∆С –  последний прирост порции потребления;∆Y –  последняя порция полученного дохода. Она показывает, каким образом определенный прирост производства (НД) распределяется между потреблением и инвестициями. Предельная эффективность (производительность) капитала определяется как последняя единица прироста дохода (наименьшей его величины, на которую согласился предприниматель) к последней единице инвестиций  давшей этот доход (), где:∆Р –  порция дохода полученного применением последней инвестиции;∆І –  последняя инвестиция принесшая наименьший доход на который  согласился предприниматель. Зависимые переменные – результат действия товаропроизводителей. Эффективный спрос: Точка пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения отражает количество занятых в экономике (N), а отрезок 0N – величину эффективного спроса, при которой совокупный спрос соответствует совокупному предложению при определенном уровне занятости в экономике, т.е. при которой планируемые (ожидаемые) доходы и расходы в экономике равны фактическим (реальным) доходам и расходам, необходимым для покрытия производственных издержек.

41.Соціалізація інвестицій і теорія зайнятості Дж. М. Кейнса (1883-1946) Теорія мультиплікатора. Рекомендації щодо державного регулювання економіки.

Теория инвестиций Кейнса: При данном психологическом состоянии общества общий уровень производства и занятости зависит от величины инвестиций. Это по сути единственный фактор определяющий эти величины, но фактор склонный к резким изменениям. Объем инвестиций зависит от предельной эффективности капитала, которая очень подвержена изменениям и нормы процента. Она определяет нижний предел прибыльности будущих инвестиций. Государство, устанавливая количество денег в обращении, может воздействовать на уровень процента. Однако здесь есть опасность ликвидной ловушки, когда «накачка» денег может не влиять на уровень процента. Цепочка таких связей такова: государство в зависимости от ситуации может увеличивать (или уменьшать) денежную базу. Это в свою очередь приводит к снижению нормы процента, стимулированию инвестиций и увеличению и занятости и национального дохода. Теория же занятости Кейнса: 1)При данном состоянии техники, объеме применяемых ресурсов и уровне издержек производства доход (как денежный, так и реальный) зависит от объема занятости. 2)соотношения между совокупным доходом и величиной ожидаемых расходов на потребление, будет зависеть от психологической характеристики общества, которую мы будем называть склонностью к потреблению. Это значит, что потребление будет зависеть от уровня совокупного дохода, следовательно, уровня занятости, если только не произойдет изменений в склонности к потреблению. 3)объем затрат труда, на который предприниматели предъявляют спрос, зависит от ожидаемых расходов общества на новые инвестиции. Следовательно равновесный уровень занятости зависит : а)от функции совокупного предложения  б)от склонности к потреблению и в)от объема инвестиций. На базе нее строится модель капиталистической экономики Дж.М.Кейнса. Модель включает психологические факторы: Предельную склонность к потреблению, Предпочтение ликвидности, Предвидение будущих доходов. Все они будут зависеть от психологии общества – оптимизма или пессимизма. Предельная производительность капитала, которая будет зависеть от технического прогресса. А норма процента от предложения денег. Поскольку от уровня инвестиций зависит рост занятости и НД (а сами инвестиции зависят от множества факторов) то государство,  воздействуя на объем инвестиций, может добиваться эффективного спроса. Однако важно, чтобы инвестиции государства были «чистыми», т.е. осуществлялись главным образом не за счет налогов, а путем роста государственного долга. Теория мультипликатора: Для достижения эффективного спроса необходимо привлечение государства. Одним из способов достижения этой цели Дж.М.Кейнс применяет мультипликатор. Если строится сеть больничных комплексов, то важно обеспечить автономные инвестиции, причем так, чтобы они были «чистые». В результате растет занятость и доход как отдельных лиц так и национальный. Но поскольку появляется спрос на средства производства, а нанятые рабочие предъявят спрос на предметы потребления, то в результате этого возникнут частные индуцированные инвестиции отдельных капиталистов, что приведет к еще большему росту занятости и дохода. Таким образом первоначальные инвестиции государства будут «обрастать» частными инвестициями. Мультипликатор же выступит как числовой коэффициент выражающий соотношение между приростом дохода и занятости и порождающим этот прирост увеличением объема инвестиций.

Y = К*∆I. Мультипликатор же можно определить как:. При этом важно инвестиции направлять в непроизводственную сферу, чтобы не было роста производственных мощностей могущих привести к перепроизводству. Кейнсианские рекомендации для государственного регулирования экономики. Главная задача государства состоит в обеспечении эффективного спроса. Он достигается через инвестирование двумя путями, через: 1.Инвестирование посредством: а) денежно-кредитной политики; б)бюджетной политики. Кроме этого есть второй – вспомогательный. Это достигается посредством расширения потребления. Для этого нужно повысить склонность к потреблению. Это достигается через: организацию общественных работ; потребление государственных служащих; уменьшение имущественного неравенства (социальные программы). Причем Дж.М.Кейнс считал, что лучше наступать на два фронта стимулируя и инвестиции и потребление одновременно.

42.Критика кейнсіанства та наступ консерватизму. Нова австрійська школа: Ф. Хайек (1899-1992), Л. Мізес (1881-1973).

Уже в второй половине 60-х гг., и в особенности в 70-ті гг. XX ст., рецепты неокейнсианськой модели начали все большее противоречить экономическим законам развития и, большее того, они даже оказывали содействие обострению отдельных проблем, таких как инфляция, дефицит государственного бюджета, а в особенности - цикличность развития. Социально-экономическое и политическое развитие западных стран после Второй мировой войны с всей наглядностью доказал, что государственное регулирование экономики несостоятельное обеспечить полной занятости и равновесия. Использование кейнсианських концепций и моделей не дало возможности решить проблемы реализации и безкризисного развития. Кризис кейнсианства как официальной доктрины государственного регулирования послужил причиной значительного усиления критики этой теории не только со стороны ее традиционных неприятелей - неоклассиков, а и со стороны самых приверженцев теории Кейнса. При этих условиях дальнейшее развитие кейнстианства осуществляется под лозунгом его реформирования, просмотра ортодоксальной версии кейнсианської экономической теории. Это новое явление в экономической мысли получило название «посткейнсианство». Во второй половине 60-х годов страны Запада столкнулись с новым явлением – стагфляцией (возросшей инфляцией на фоне падения производства). Обострилась конкуренция на мировых рынках. В этот период значительно возрос государственный долг развитых стран. Господство ТНК  вызвало трудности в получении налогов внутри стран с этих супергигантов. Высокие расходы государства на социальные нужды, военные цели, содержание бюрократии, давление на рынок ссудного капитала «съедали» средства на инвестиции и структурную перестройку экономики.  Государственное вмешательство в экономику все более становилось не стимулом развития экономики, а ее тормозом. Следствием этого стало появление нового направления экономической науки – неолиберализма. Неоавстрійська школа економічного неолібералізму генетично успадкувала і розвинула провідні ліберальні економічні ідеї класичної школи політичної економії, традиції неокласичного мікроекономічного аналізу та суб´єктивно-психологічну спрямованість економічних досліджень австрійської школи маржиналізму. Це поєднання надало школі надзвичайної своєрідності, де поряд з аналізом переваг вільної конкуренції, уявленнями про економічну свободу і роль держави в економічній системі, значну увагу приділено вивченню психологічних передумов економічної поведінки та суб´єктивних оцінок індивідів. Показовим є також те, що представники цієї школи, Л. фон Мізес та Ф. фон Хайєк, австрійці за походженням, за часів окупації Європи змінюють своє місце проживання і навіть громадянство, висловлюючи цим своє негативне ставлення до нацистського режиму. Л. фон Мізес, засновник неоавстрійської школи, ідейний попередник Ф. фон Хайєка, особливу увагу приділяв розгляду економічних систем, принципів їх організації, проблемам соціалізму. Людвиг фон Мизес - продолжатель традиций К. Менгера и Э. Бём-Баверка. Следовал в своей методологии таким принципам классической австрийской школы в экономике как субъективизм и рационализм, отрицание применимости методов естественных наук к анализу экономических явлений. Яркий представитель либерализма - сторонник невмешательства государства в экономику. Публикации Мизеса в целом представляет собой исследование классических микроэкономических проблем (ценности, процента, заработной платы, капитала и т.д.) в сочетании с убеждённым отстаиванием принципов свободной рыночной экономики. Фри́дрих А́вгуст фон Ха́йек (1899-1992) - лауреат Нобелевской премии по экономике 1974 «за основополагающие работы по теории денег и глубокий анализ взаимозависимости экономических, социальных и институциональных явлений». Хайек был одним из ведущих критиков коллективизма в XX столетии.Ещё в 20е годы Хайек заметил, что в обществе, основанном на разделении труда, происходит и разделение информации так, что отдельный плановик будет не в состоянии достаточно точно описать в целом плановую систему и что у такого планирования в свою очередь был риск продвижения к тоталитаризму, потому что центральная власть должна быть обеспечена полномочиями, которые оказали бы влияние на общественную жизнь, а объем познаний, требуемого для центрального планирования, объективно децентрализован. В результате этого централизованно управляемая экономика принципиально неработоспособна или по крайней мере гораздо уступает рыночной экономике. При этом Хайек не оспаривал морально высоких целей некоторых социалистов, однако считал предложенный ими путь и в частности любой вид вмешательства государства опасным. Причины варварства и насилия тоталитарных режимов того времени в Германии, Италии и Советском Союзе находятся, по мнению Хайека, не в особой агрессивности населения этих стран, а в осуществлении социалистического учения плановой экономики, которая неизбежно ведёт к угнетению и подавлению, даже если это и не было изначальной целью приверженцев социализма.

43.Причини виникнення монетаризму у 70-х р.р. XX ст. М.Фрідмен (1912-2006). Кількісне рівняння грошей. Монетарне правило щодо державного регулювання.

Во второй половине 70-х годов развитые страны потрясли сильные инфляционные процессы, протекавшие на фоне падения объемов производства т.е. стагфляции. Накопленное годами богатство начало обесцениваться. Стала проблема приостановки этого процесса. Кейсианство решить эти проблемы не могло. Достичь целей экономической политики посредством  “магического треугольника” (темпы, занятость, устойчивые цены) никому не удававлось. Началась переоценка ценностей. Появляется  новое направление – монeтаризм, теория экономической мысли отводящая деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики. Вместе с ним возрос интерес и к “теории предложения”. Монетаристы вернулись к свободному рынку, отношениям предложения, как определяющим развитие экономических процессов. При этом ведущую роль получили монетарные импульсы. В 1963 году Милтоном Фридменом и Анной Шварц была замечена связь между деньгами в экономических процессах  и  ростом ВНП. Монетаристами были выдвинуты основные принципы, которые получили название постулатов монетаризма: 1.Признание устойчивости рыночного хозяйства. 2.Приоритетность денежных факторов. 3.При регулировании экономики ориентация на  долгострочные, а не текущие задачи. 4.Необходимость изучения поведения людей. Концепция монетаристов опирается на количественную теорию денег. Ее суть состоит в том, что существует прямая связь между количеством денег и уровнем цен. Причем цены определяются количеством денег в обращении. Как первый шаг в стабилизации экономики М.Фридмен использовал уравнение И.Фишера, уравнение обмена. Он предложил привести возросшую денежную массу к товарной, которую они обслуживали. Этим гасилась инфляция. Согласно уравнению обмена:; где: М - монетарная база; V - скорость оборота денег; Q - объем товарной массы; Р - цена единицы продукции. Количество денег в обращении определялось в соответствии с денежным спросом на который влияют три фактора: объем производства, абсолютный уровень цен и скорость обращения денег. Предложение денег не определяется экономическими факторами а зависят от: политики центрального банка, размеров кредита предосталвяемого коммерческими банками, куплей продажей ценных бумаг. Главным cредством борьбы с экономическим кризисом монетаристы считали  дополнительную эмиссию денег. Они предлагали вкладывать деньги в ценные бумаги и через фондовую биржу осуществлять процессы раскручивания инвестиционной деятельности. Таким образом экономическое оживление осуществлялось путем создания условий для работы фондовых бирж. Для привлечения дополнительных денег для инвестиций осуществлялась приватизация разгосударствленных предприятий, что одновременно оздоравливало экономику. Количество денег в обращении М.Фридмен определял исходя из предполагаемого роста ВНП и небольшого снижения скорости обращения. Так, если предполагаемый темп ВНП был 3%, то денежную массу нужно было дать 4-5% с учетом снижения скорости оборота денег. Причем прирост денег должен быть непрерывным из месяца в месяц, недели за неделей.

Количество денег в экономику  определялось и в соответствии с переживаемым экономическим циклом. Если был спад – их масса возрастала. Набирал силу подъем – денежная масса сжималась для предотвращения более глубокого спада.

44. Теорія «економіки пропозиції». Вплив фіскальної політики на ділову активність. Крива Лаффера.

Сторонники теории экономики предложения (ТЭП) утверждают, что дискретная фискальная и кредитно-денежная политика, отстаиваемая кейнсианцами, не может одолеть стагфляцию (сочетание спада с инфляцией, которое было присуще большинству развитых капиталистических стран в 70-х и начале 80-х годов) именно потому, что центром кейнсианства является проблема поддержания совокупного спроса. Представители ТЭП, как видно из ее названия, полагают, что в долгосрочном периоде борьба с безработицей и инфляцией должна ориентироваться непосредственно на стимулирование предложения.

В противоположность кейнсианцам, они прежде всего убеждены, что большая часть налогов трансформируется в издержки бизнеса и перекладывается на покупателей через повышение цен. . В результате, с одной стороны, подрывается экономическая эффективность и подталкивается инфляция издержек, а с другой — налоги ограничивают экономический интерес и уменьшают стремление к риску, что сокращает производство и предложение. Таким образом, возникает сочетание спада с ростом цен, которое было характерно для кризисов 1974—1975 и 1980—1982 гг.  Сторонники ТЭП уделяли особое внимание предельным ставкам налогообложения, т. е. приросту налогов к приросту доходов, полагая, что чрезмерный пресс сдерживает сбережения и инвестиции. Они настаивают на уменьшении предельных ставок налогов и налогообложения капиталовложений, ссылаясь на кривую Лаффера, изображенную на рис.

Рис. 25.1. Кривая Лаффера

На вертикальной оси рис.  отложены ставки налогов в процентах к налогооблагаемому объекту, а на горизонтальной оси — налоговые поступления в долларах. Кривая Лаффера сначала, с ростом ставок, идет вправо вверх до точки М, а после нее — влево вверх. Такая направленность кривой Лаффера иллюстрирует положение, когда возрастание ставки обложения увеличивает налоговые поступления до точки М. После точки М чрезмерный налоговый пресс подрывает стимулы хозяйственной деятельности: в результате чего сокращается экономическая активность и, как следствие, налоговые поступления, причем при возросших ставках.

Однако на практике точку М трудно определить. Тем не менее, А. Лаффер указывает, что при низких ставках налогов легче решается проблема дефицита госбюджета, поскольку, с одной стороны, сокращается теневая экономика, или стремление уклониться от налогообложения ввиду его посильности, а с другой — дополнительное стимулирование деловой активности расширяет ее и, следовательно, снижает необходимость в трансфертах, в частности, в пособиях по безработице.

45. Теорія «раціональних передбачень». Р. Лукас (1937). Теорія бізнес циклу.

На западе в середине 70-х годов известное распространение среди некейнсианцев получила теория рациональных ожиданий (ТРО). Ее ведущие представители — Р. Льюкес, Т. Сарджан и Н. Уоллес, исходят из того, что рыночные субъекты в экономической жизни ведут себя рационально. Они собирают и осмысливают информацию при формировании ожиданий относительно предметов, касающихся их экономических интересов. При этом сторонники ТРО допускают, что бизнесмены, работники и потребители не только разбираются в микроэкономике, с которой непосредственно имеют дело, но также понимают, как функционирует макроэкономика, и получают доступ к информации, достаточной для принятия решений, которые наилучшим образом вписывают их частные интересы в народнохозяйственные процессы. Более того, они полагают, что люди не просто распространяют опыт прошлого на будущее, но адекватно оценивают воздействие проводимой политики на перспективы экономики.

Представители ТРО предполагают что рынки являются в высокой степени конкурентными, а зарплата и цены — достаточно гибкими в сторону понижения. Хотя ТРО солидарна с монетаризмом в призывах к основанной на правилах политике, ее аргументация иная. Неэффективность стабилизационного регулирования, согласно теории рациональных ожиданий, обусловлена не просчетами, а реакцией людей на ожидаемые результаты дискретных мер. При этом К. Макконнелл и С. Брю считают, что в настоящий момент подавляющее большинство экономистов не разделяют положений ТРО. Во-первых, сомнительно, чтобы люди всегда адекватно реагировали на экономическую политику. Во-вторых, многие рынки неконкурентны и не приспосабливаются к новациям быстро. В-третьих, имеется достаточно свидетельств влияния политики на реальный ВНП. Это касается, в частности, и теории экономики предложения.

46. Теорія соціального ринкового господарства. Реформи Л. Ерхарда

  В послевоенной Германии, получила широкое развитие теория социального рыночного хозяйства. Теория заняла промежуточное положение между теориями централизованных общественных систем и экономическими идеями классического неолиберализма.

Социальная рыночная экономика ставит своей главной целью использование рынка, как средства развития личности. По мере этого, решается и задача раскручивания НТП и роста производства. В социальном рыночном хозяйстве, упор делается на госкапиталистический уклад, где в продукте элемент (С) (перенесенная стоимость), выступает как материальное условие развития личности, а жильё в нём – ключевой составляющей эффективной деятельности человека в производстве. Для этого государство формирует все условия для решения данной задачи. Добавленная же стоимость, то есть (V+ m), является через свою составляющую m главным фактором развития личности.

 Людвига Эрхарда. Экономика Германии представляла собой:Две трети промышленных мощностей бездействовали, денежная масса в 10 раз превышала товарную. В стране господствовал «черный рынок». Многие дефицитные товары, одежда, обувь распределялись по ордерам. Надежной валютой стали сигареты. Его денежная реформа заключалась в том, что:Каждый житель страны получил 40 марок. Денежные средства граждан, оставшиеся после обмена, были заморожены на специальных счетах и «размораживались» по мере увеличения товарной массы. Таким образом, фактическая денежная масса уменьшилась в 15 раз. Успеху осуществления преобразований способствовали дешевая рабочая сила, неудовлетворенный спрос населения на товары и услуги, эффективное реформирование денежно-кредитной и финансовой системы. Л.Эрхард держал в своих руках всё управление осуществления реформы. Так, им поддерживались ключевые  отрасли германской экономики, испытывающие наибольшие трудности в послевоенный период, как-то, угольная промышленность, металлургия, электроэнергетика и т.д.  

   

  47. Основні напрямки раннього інституціоналізму (перша третина ХХ ст.) та його засновники: Т. Веблен (1857 – 1929), Дж. Коммонс (1862 – 1945),     В.  Мітчелл (1874 – 1948).

 который рассматривает экономические процессы с позиции психологических масс, считая, что именно это является одним из важнейших факторов влияющих на экономику. Т.к. он считал что мысли человека формируют образ его действий. Его главной идеей является то, что массовый образ мышления является фактором эконом.процессов.

Родоначальником теории институтов является Торстейн Веблен. Основное внимание он  сосредоточил  на  анализе  природных инстинктов человека, составляющих основу жизнедеятельности общества, как-то инстинкт мастерства, самосохранение рода, склонность к соперничеству и т.д. Комбинация этих инстинктов, по его  мнению,  составляет социальные обычаи. первых три инстинкта являются основой позитивных составляющих общества. Экономические понятия как частная собственность, накопление капитала, выводятся из определённых психологических склонностей людей. Институция, по Т.Веблену, – это общность сознания, определённый способ мышления, который характерен определённым группам людей и обуславливаемый традициями, обычаями, формирующимися в процессе исторического развития. Кроме институций, ещё одним важнейшим фактором развития он считал технику и технологию.

Капиталистическая система рассматривалась через призму противоречий, сложившуюся между капиталистами и интересами менеджеры и инженеры. Целью бизнеса является получение прибыли, а менеджеров – развитие производства и его совершенствование, которые углубляются по мере развития системы. Устранение этих противоречий, по мнению Т. Веблена,  заключается в революции менеджеров, которые путем забастовки  лишают их собственности и тем самым, изменяют социальный строй общества. Для Украины данная идея ценна в плане необходимости отделения крупного бизнеса от политики.             

Дж.Р.Коммонс (1862 1945)Вторым вариантом данного направления следует считать социально-правовое направление. В нём утверждается примат права над экономикой. Суть его состоит в исследовании деятельности коллективных институтов таких как семья, профсоюзы, государство, а также установлении социального мира через совершенствование правовых форм. Коммонс разработал теорию «коллективных действий». Исходя из неё, преодоление конфликтов он видел в совершенствовании законодательства, которое, по его мнению, является инструментом  экономического   и  социального   прогресса.  Правовые  отношения    рассматриваются представителями  данного  варианта  в качестве сделки, содержащей в себе три элемента – конфликт, взаимодействие, разрешение, вокруг которых и построен весь круг проблем совершенствования общества и его социального прогресса.

Политическую экономию Дж.Р.Коммонс определял как науку, которая устанавливает процедуры, ведущие к нахождению разумной стоимости. Стоимость, по его мнению, есть оценка будущего дохода, которая названа сейчас.

У.К.Митчелл (1874 1948)Главным аспектом в изучении общества данным направлением являлся учёт влияния на хозяйственное поведение людей денежного фактора через финансово-кредитные и другие учреждения. Исходя из этого, были исследованы связи между денежным обращением и поведением людей. Митчелл собрал огромный статистический материал, который должен был дать на базе использования экономико-математических методов моделирования всестороннюю характеристику разнообразных обстоятельств, связанных с циклическими колебаниями в экономике. Благодаря этому, появилась новая наука – эконометрика, соединяющая в себе научные достижения экономики, статистики и математики. 

48. «Нове індустріальне суспільство» Дж. К. Гелбрейта (1908 – 2008). Ринкова та планова системи. Сучасна корпорація. Теорія конвергенції

Наиболее   выдающимся  представителем  данного  направления  следует считать Дж. К. Гэлбрейта, труды которого получили широкое распространение и популярность в научном мире. Их отличает простота и доступность изложения, актуальность исследуемых проблем. Одной из наиболее значительных научных проблем, разработанных автором, является теория нового индустриального общества, он считает экономической основой современного общества корпорации, господствующее положение в которых, принадлежит техноструктуре. Этим Дж.К.Гэлбрейт, в след за Т.Вебленом, показывает раздвоение в господствующих классах на капиталистов-собственников и функцинирующих капиталистов (менеджеров). При этом, господствующая роль принадлежит менеджерам, определяющим глобальную стратегию развития производства, выбор технологий и т.д. Внутри корпораций, как и за их пределами, набирает силу планирование, что реализуется в необходимости согласования с государством этой формы связи. Одновременно с этим, сохраняются рыночные связи, значение которых, по мнению учёного, ослабевает.

 

49. Неоінституціоналізм. Методологічні особливості та загальні напрямки дослідження. Теорія фірми та трансакційні витрати. Теорема Р. Коуза (1910).

Основателем неоинституционализма считают Рональда Гарри Коуза. ему принадлежат идеи, которые еще в 30-х годах заложили основу перехода к новому этапу направления. Среди его новых подходов особо выделяется его теория прав собственности и транзакционных затрат.

Теория транзакционных затрат оказалась в то время насколько необычной, что не привлекла особого внимания даже со стороны самих институционалистов. Её суть состояла в том, что кроме трансформационных затрат отражающих процесс взаимодействия общества с природой (расходы на обработку материала, сырье, затраты на планирование и координацию работ в производстве), Р.Коуз выделил еще и транзакционные затраты как затраты на установление связей между людьми. К ним он отнес затраты на обеспечение прав собственности, ее перехода от одних лиц к другим, защиту данных прав и т.д. Транзакционные затраты Р.Коуз определил как затраты на функционирование рынка. Кроме этого понятия ученый ввел понятие «эффекта богатства». Новая теория заложила основы анализа транзакционного сектора экономики и позволила объяснить явление выбора людьми связей или посредством кооперирования или рынка.

«теоремой Коуза». Теорема гласит: если права собственности специфицированы (четко определены) и транзакционные затраты равны нулю, то структура производства будет оставаться неизменной и эффективной  независимо  от  изменений  в  распределении ресурсов. Таким образом, она указывает на связь между распределением полномочий собственности и уровнем транзакционных затрат.

  50. Економічна думка України кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя. Погляди М.І. Туган-Барановського.

Михаил Иванович Туган-Барановский Главными достижениями этого экономиста является широкий охват экономических проблем поставленных тремя направлениями экономической мысли в трудах маржинального, марксистского и исторической школы Германии. Он показал, что теория  предельной полезности не противоречит трудовой теории Д.Рикардо и К.Маркса и является синтезом, с одной стороны, предельной полезности хозяйственных благ, свободно воспроизводящихся, прямо пропорциональны их трудовым стоимостям, как объективным факторам, определяющим стоимость. В анналы истории экономической мысли эта  попытка вошла под названием «теорема Туган-Барановского».

На основе огромного статистического материала экономики Англии он показал ограниченность тогда существующих попыток объяснить причины экономических кризисов. По его мнению, экономические кризисы наступают в связи с излишними инвестициями. Таким образом, были предвосхищены последующие открытия в этой области.

 Наработки украинской экономической мысли этого периода  нашли  отражение в трёх её направлениях. Представленные маржиналистской, марксистской и немецкой исторической школой достижения, как показало время,  оказались наиболее конструктивными и многогранными в развитии мысли. За счёт конкуренции разных взглядов и подходов на одни и те же вопросы оттачивались наиболее рациональные приёмы, как исследования действительности, так и внедрение их в практику хозяйствования. С победой Октябрьской революции к 20-м годам ХХ столетия развитие отмеченных направлений замедляется, а к 30-м годам заменяется одним – догматизированным марксизмом.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65241. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби 603 KB
  Визначити шляхи компромісного розвязання проблеми побудови мереж наземного цифрового телевізійного мовлення на загальнонаціональному регіональному і місцевому рівнях.
65242. Підвищення ефективності дизельних безшатунних двигунів шляхом удосконалення схем та параметрів системи наддуву 1.54 MB
  Таке високе значення тиску наддувного повітря при застосуванні найбільш вживаної системи вільного газотурбінного наддуву призводить до суттєвого погіршення умов узгодження роботи лопаткових машин турбокомпресора з поршневою частиною...
65243. Розробка системи паливоподачі з електронним керуванням автотракторного дизеля з лінійним п’єзоелектричним перетворювачем 1.16 MB
  Таким чином розробка конструкції виконавчого елемента форсунки перспективної паливної акумуляторної апаратури вітчизняного виробництва вибір її оптимальних параметрів і розробка методики адаптації такої системи до двигуна є актуальним завданням яке визначило напрямок даного дисертаційного дослідження.
65244. Засоби контролю виробів електронної техніки за рівнем низькочастотного шуму 1.03 MB
  В теперішній час спостерігається значний розвиток електронних компонентів. Елементна база постійно вдосконалюється і, як свідчить практика, технологічні процеси виготовлення не є ідеальними.
65245. Інформаційна технологія створення графічних засобів захисту документів з використанням стеганографічних методів 651 KB
  Необхідність захисту документів та цінних паперів виникає на всіх етапах їх використання. Тому документи орієнтовані на використання при обслуговуванні різних технологічних процесів потребують різних рівнів захисту.
65246. АГРОКЛІМАТИЧНА ОЦІНКА ФОРМУВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ВИНОГРАДУ 261 KB
  При оцінці теплових ресурсів особливо велике значення має добова ритміка температур впродовж періоду вегетації На сьогоднішній день відомо багато фундаментальних та прикладних досліджень які були направлені на детальний аналіз кількісного характеру впливу термічного режиму на виноград.
65247. Диференційований підхід до призначення небіологічних базисних препаратів хворим з різною тривалістю ревматоїдного артриту 253 KB
  В Україні зареєстровано близько 170000 хворих на РА захворюваність серед жінок складає 0204 а серед чоловіків 0102 випадки на 1000 населення в рік Коваленко В. Майже 90 пацієнтів з агресивною формою хвороби стають непрацездатними в межах 20 років та складають...
65248. Побудова мереж супутникового телебачення високої чіткості у країнах з обмеженим частотно-орбітальним ресурсом 548 KB
  Наукові розробки в області ТБВЧ і супутникового мовлення проводять цілу низка вчених різних країн: М. В найближчому майбутньому можна очікувати що Європа почне впроваджувати мультипрограмне супутникове цифрове ТВ мовлення високої чіткості для якого ймовірно...
65249. Математичні та комп’ютерні моделі в квантовій інформатиці 426 KB
  Особливістю квантових систем є так званий квантовий паралелізм що є наслідком принципу суперпозиції станів квантової системи і що дозволяє експоненціально зменшити необхідні для вирішення задачі обчислювальні ресурси.