38350

Види адвокатської діяльності

Реферат

Государство и право, юриспруденция и процессуальное право

Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України. Роль і особливості адвокатури в Україні Згідно до чинного законодавства Адвокатура України це добровільне професійне громадське об'єднання покликане сприяти захисту прав свобод та представляти законні інтереси громадян України іноземних громадян осіб без громадянства юридичних осіб надавати їм іншу юридичну допомогу. РОЗДІЛ 2 Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України Видами адвокатської діяльності відповідно до ст. 5 Закону України Про...

Украинкский

2013-09-28

75 KB

9 чел.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ ТА

МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

Р е ф е р а т

на тему:

Види адвокатської діяльності  ”

            

Київ 2012


План

Вступ………………………………………………………………………………...3

РОЗДІЛ 1. Роль і особливості адвокатури в Україні………………………….….5

РОЗДІЛ 2.  Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України….…7

РОЗДІЛ 3. Особливості виконання доручень в кримінальних і цивільних справах………………………………………………………………..……………10

Висновок

Список використаної літератури


Вступ

В сучасному суспільстві все більшої актуальності набувають питання забезпечення правового статусу окремих категорій громадян, їх об'єднань або соціальних груп. Особливого звучання ця проблема набула в рік 50-річчя прийняття і проголошення Генеральною Асамблеєю ООН Загальної Декларації прав людини. Процес посилення юридичних гарантій правового положення людини в суспільстві є за своєю суттю об'єктивним тому, що свідчить про розвиток соціальної організації, її вдосконаленість, прогресивність. Крім того, визнаючи Україну правовою соціальною державою, ми повинні визнати і забезпечити реальну наявність закріплених на конституційному рівні прав та свобод громадян. Соціальний прогрес, втілення концепції правової держави дійсно є досить вагомими чинниками, що вимагають вдосконалення існуючої системи юстиції в Україні, підвищення рівня правової захищеності громадян.

Одним із засобів вирішення даної проблеми, який за своїми можливостями можна назвати універсальним, є інститут адвокатури, що виступає як надійна правова гарантія здійснення захисту прав людини і надання їй правової допомоги.

В даному випадку, говорячи про здійснення захисту прав, ми не маємо на увазі фізичний захист особи, що є функцією окремих органів держави або приватних охоронних структур, а розуміємо захист за допомогою суто юридичних засобів та процедур, дозволених законом, використання яких вимагає від суб'єктів наявності спеціалізованих юридичних знань та навичок роботи.

Говорячи про роль адвокатури, її соціальне значення, слід також згадати про функцію по відношенню до правових установ, правосуддя, яку можна назвати контрольно-стимулюючою. Участь адвоката у різноманітних процесах змушує їх учасників працювати більш якісно, виважено, у відповідності до букви і духу закону. Окрім всього, сама наявність інституту адвокатури створює певні можливості для надання широкого кола правових послуг всім верствам населення, особливо у випадках, коли без втручання кваліфікованого юриста не обійтись. Професійні асоціації адвокатів виконують життєво важливу функцію у підтриманні професійних стандартів юридичної діяльності і етичних норм, на яких вона ґрунтується, а також захищають своїх членів — представників незалежної юридичної професії, від переслідувань, обмежень та всілякого роду посягань.


РОЗДІЛ 1.

Роль і особливості адвокатури в Україні

  Згідно до чинного законодавства, Адвокатура України — це добровільне професійне громадське об'єднання, покликане сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства, юридичних осіб, надавати їм іншу юридичну допомогу.

Розкриваючи основні риси адвокатської роботи, як одного з видів практичної юридичної діяльності, необхідно торкнутися питання про види та принципи адвокатської діяльності, порядок набуття та припинення права на адвокатську діяльність, особливості участі адвоката у кримінальному та цивільному процесі, питання етики адвоката, його соціального захисту, відповідальності тощо.

Характерною рисою сучасного стану цього виду діяльності можна назвати значне підвищення її престижності серед інших юридичних професій, збільшення корпусу адвокатів. Це пояснюється різними факторами суб'єктивного та об'єктивного походження. Серед останніх слід назвати підвищення ролі права у суспільстві, нагальну потребу участі юристів у вирішенні конкретних ситуацій, що передбачає застосування спеціалізованих юридичних знань у різних сферах життєдіяльності суспільства.

Досить висока роль адвокатської роботи в системі економічних відносин, де виникають проблеми захисту власності, відшкодування збитків, повернення втраченого майна. Це можуть бути ситуації, пов'язані з розподілом спадщини або майна подружжя, приватизацією житла, невиконанням договірних обов'язків адміністрацією підприємства. Таких ситуацій дійсно виникає досить багато і визначити свою особисту лінію поведінки без компетентного помічника, який вміло розбирається у всіх тонкощах господарського або цивільного права, часто буває неможливо. Так, говорячи про зміст адвокатської роботи, О.Е.Жалінськйй вказує на те, що виникають нові види юридичних послуг в економічній сфері: розробка установчих документів, реєстрація юридичних осіб, правове супроводження ліцензування, договорів з нерухомістю тощо. Як приклад він наводить діяльність колегії адвокатів "Московський юридичний центр". Ця колегія, окрім інших послуг, проводить економіко-правовий аналіз використання правових засобів в діяльності підприємств та установ, здійснює правове супроводження аудиту, пропонує методику перевірки фінансового стану контрагентів, надає допомогу у поверненні боргів тощо.

Не менш важливою вбачається роль адвокатів і в системі політичних стосунків між окремими організаціями, громадянами та державою, коли виборюється право на існування, захищається честь, гідність, повертається чесне ім'я людині тощо. І знов виникає потреба участі спеціаліста, який забезпечить інтерес громадянина або організації в ході здійснення юридичних процедур, складання документів, свідчення фактів тощо. Такого спеціаліста, який в разі необхідності зможе сам виступити від імені свого підзахисного: зробити офіційну заяву, висунути вимогу, поставити запитання, надати необхідні докази, документи.

Говорячи про престижність та авторитет адвокатів у суспільстві, слід звернутися до прикладу західних країн, де вживається такий термін, як "сімейний адвокат", що. на жаль, не можуть собі дозволити громадяни нашої держави. Сама наявність постійного помічника з правових питань сім'ї свідчить про широку розповсюдженість представників цієї професії в розвинутих демократичних країнах. Розвиток демократії, права, правової культури, розширення правових знань по суті є невід'ємними процесами у справі формування правової держави.


РОЗДІЛ 2

Адвокатська діяльність відповідно до законодавства України

    Видами адвокатської діяльності відповідно до ст. 5 Закону України «Про адвокатуру» є:

—надання консультацій та роз’яснень з юридичних питань;

—надання усних і письмових довідок щодо законодавства;

—складання заяв, скарг та інших документів правового характеру;

—посвідчення копій документів у справах, які ведуть адвокати;

—здійснення представництва в суді, інших державних органах перед громадянами та юридичними особами;

—надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям;

— здійснення правового забезпечення підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності громадян і юридичних осіб;

— виконання своїх обов’язків відповідно до кримінально-процесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.

  Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомоги, передбачені законодавством.

Адвокатська діяльність, як окремий вид юридичної практичної діяльності, має спільні риси з іншими видами, а також певні особливості, які можна спостерігати у формах або принципах її здійснення. З цією метою необхідно звернутися до закону України "Про адвокатуру", де в ст.5 вказується на основні види юридичної допомоги, які може здійснювати адвокат:

Надавати консультації та роз'яснення з юридичних питань.

 Надавати усні та письмові довідки щодо законодавства, тлумачити громадянам зміст окремих юридичних слів та формул.

 Складати за дорученням своїх клієнтів скарги та інші документи, що мають правове значення для справи.

 Здійснювати також представництво в суді або інших органах держави шляхом особистої присутності.

 Надавати юридичну допомогу підприємствам, організаціям, установам у питаннях правового забезпечення їх діяльності, допомагають в організації підприємництва, підтриманні господарських зв'язків в межах країни та за її кордонами.

 Виконувати свої обов'язки по захисту та представництву інтересів у процесі дізнання та попереднього слідства.

Наведений перелік не є вичерпним, і закон передбачає здійснення інших видів правової допомоги, які неможливо передбачити в повному обсязі у нормах статті. їх перелік цілком залежатиме від ситуації, що склалася, а також від інтересу та потреб клієнта. Вичерпний перелік значною мірою обмежував би потенціал юриста у питаннях правової допомоги.

З точки зору організаційної структури юристи можуть здійснювати адвокатську діяльність індивідуально — шляхом створення адвокатського бюро та колективно - шляхом об'єднання з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори у відповідності до закону України "Про адвокатуру".

Та незалежно від організаційної форми, яку було обрано для здійснення професійної діяльності, вся адвокатська робота базується на певній системі принципів, що висвітлюють порядок організації об'єднань, способи їх діяльності, характеризують моральні критерії оцінки адвокатської роботи.

Серед таких принципів перш за все слід назвати такі:

 - верховенство закону,

 - добровільність,

- незалежність,

 - самоврядування,

 -демократизм,

 - колегіальність,

 - гуманізм,

 - гласність,

- конфіденційність.

Окремо Закон про адвокатуру закріплює норму, яка стосується гарантій адвокатської діяльності. Зокрема, законодавством встановлено, що професійні права, честь і гідність адвоката охороняються законом; забороняється будь-яке втручання в адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань вони також не можуть допитуватись як свідки. Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди. Забороняється прослуховування телефонних розмов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковими заходами без санкції органів прокуратури. Не допускається офіційне негативне реагування з боку правоохоронних органів (дізнання, слідства, суду) на правову позицію адвоката у справі.


РОЗДІЛ 3

Особливості виконання доручень в кримінальних і цивільних справах

   Законодавство України покладає на адвоката виконання в цивільному процесі подвійних функцій. Відповідно до ст. 6 Закону України "Про адвокатуру" і глави 12 (ст. 110-117) ЦПК України, адвокати в цивільному процесі виконують одночасно функції правозаступництва й представництво і є суб'єктами, котрі здійснюють представництва сторін і третіх осіб в худі (ст. 112) і мають статус осіб, які беруть участь у справі (ст.98). Отже, участь адвоката в цивільному процесі України полягає у здійсненні ним представництва і захисті суб'єктивних майнових і особистих немайнових прав та інтересів інших осіб (громадян і юридичних осіб), що охороняються законом, та в сприянні суду у всебічному, повному і об'єктивному з'ясуванні дійсних обставин справи, прав і обов'язків сторін. В процесуальному представництві адвоката поєднуються два види правовідносин — між адвокатом і особою, інтереси якої він представляє, між адвокатом і судом в цивільному процесі, які врегульовуються різними галузями права.

Правовідносини між адвокатом і довірителем (стороною, третьою особою та ін.) мають матеріально-правовий і процесуально-правовий характер. Матеріально-правові відносини ґрунтуються на договорі доручення. Процесуально-правові зв'язки виникають з приводу оформлення і визначення обсягу повноважень представника в цивільному процесі.

Правові відносини між адвокатом і судом в цивільному судочинстві врегульовано нормами цивільного процесуального права і є цивільними процесуально-правовими. Процесуальне представництво є найбільш поширеним в цивільному судочинстві України. При здійсненні професійної діяльності адвокату надано право представляти і захищати права та інтереси громадян і юридичних осіб за їх дорученням в усіх судових органах та стадіях цивільного судочинства. Для ведення справи в суді адвокат повинен мати повноваження, підтверджене ордером юридичної консультації (п. 4 ст. 113 ЦПК). Повноваження дають адвокату право на вчинення від імені особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, крім передачі справи до товариського чи третейського суду, повної або часткової відмови від позовних вимог, погодження з позовом, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна або грошей. Повноваження адвоката на вчинення кожної із зазначених дій мають бути спеціально обумовлені у виданому йому дорученні (ст.115 ЦПК). Адвокат, що займається адвокатською діяльністю індивідуально, набуває повноважень після подачі судові доручення, виданого довірителем, а також свідоцтва атестаційної комісії про право на заняття адвокатською діяльністю.

Серед всіх питань привертають до себе увагу питання соціального захисту адвокатів. Виходячи з того, що адвокатура є громадським об'єднанням, проблема соціального забезпечення представників адвокатури набуває особливого звучання і від того, як професійне об'єднання юристів зможе належним чином захищати своїх колег від різного роду соціальних негараздів, надавати їм необхідну допомогу, (особливо у зв'язку з виконанням свого професійного обов'язку), буде залежатиме якість та ефективність юридичних послуг для громадян, ефективність захисту інтересів окремо взятої особи.

  Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодавством про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієнтом про надання правової допомоги або за призначенням особи, яка здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому кримінально-процесуальним законодавством України. У випадках надання правової допомоги таких видів, як консультації та роз’яснення з правових питань, довідки щодо законодавства, складення окремих правових документів, угода може укладатися у спрощеній письмовій формі (рядок у відомості тощо) або усній формі, коли правова допомога надається безкоштовно. Стосовно надання правової допомоги інших видів угода може укладатися в усній формі лише в ситуації, коли укладення письмової угоди є неможливим, а клієнт потребує невідкладного надання правової допомоги. У таких випадках угода підлягає наступному письмовому оформленню. У всіх інших випадках доручення клієнта на надання йому адвокатом правової допомоги підлягає оформленню у формі письмової угоди про надання правової допомоги.

  В угоді про надання правової допомоги мають бути чітко і недвозначно визначені всі головні умови, на яких адвокат приймає доручення клієнта. Обов’язково мають бути визначені:

а) прізвище, ім’я та по батькові, адреса фізичної особи або назва та адреса юридичної особи — клієнта;

б) ті ж відомості щодо особи, яка уклала угоду, якщо договір укладається не особисто клієнтом;

в) прізвище, ім’я та по батькові адвоката (або назва адвокатського об’єднання), який надаватиме правову допомогу, та його адреса;

г) зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися за угодою і де вона має надаватися;

ґ) розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксована сума, погодинна оп-  лата) і внесення (авансування, оплата за результатом тощо);

д) розмір, порядок обчислення і внесення фактичних видатків, пов’язаних із виконанням доручення;

є) підписи осіб, які уклали угоду.

  Угода не повинна містити положень, що суперечать чинному законодавству та Правилам адвокатської етики. Зокрема, забороняється включення в угоду з клієнтом положень про позбавлення його права стягнення шкоди, заподіяної неналежним виконанням адвокатом прийнятого доручення, або про обмеження такого права.

  Адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги тільки безпосередньо від клієнта або його представника, уповноваженого на укладання угоди з адвокатом, або законного представника неповнолітнього чи недієздатного клієнта, або органу (посадової особи), уповноваженого призначати захисника в кримінальному судочинстві відповідно до КПК України.

У всіх випадках, коли допускається прийняття доручення не безпосередньо від клієнта, а від його представника, адвокат зобов’язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання йому правової допомоги цим адвокатом, якщо у представника відсутні повноваження на вибір адвоката на свій розсуд без погодження з клієнтом.

  До підписання угоди адвокат має повідомити клієнту, в яких галузях права він спеціалізується, якщо така спеціалізація має місце, а на прохання клієнта — відомості про стаж роботи адвокатом, наявність досвіду у веденні певної категорії справ та обставини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту інтересів.

  Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адвокат повинен зважити свої можливості з його виконання і зобов’язаний відмовитися від прийняття доручення, якщо є розумно достатні підстави вважати, що стосовно цього доручення норми цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть бути адвокатом дотримані.

  У випадку, коли для досягнення рівня компетентності, необхідного для належного виконання доручення, адвокату потрібна спеціальна підготовка, то виходить за межі звичайної підготовки до справи і вимагає значного часу через відсутність з адвоката спеціальних знань законодавства, що підлягає застосуванню у цьому випадку, або досвіду ведення відповідної категорії справ, адвокат зобов’язаний до укладення угоди з клієнтом попередити його про необхідність такої підготовки.

  Адвокат не повинен приймати доручення на надання правової допомоги, якщо він через обсяг зайнятості не зможе забезпечити розумно необхідну сумлінність виконання доручення, досконалість, ретельність підготовки, оперативність під час виконання доручення, крім випадків, коли відмова від прийняття доручення в конкретній ситуації може призвести до суттєвого порушення прав та законних інтересів клієнта, або коли клієнт дає згоду на запропоновані йому строки виконання доручення, якщо відстрочка об’єктивно не повинна суттєво позначитись на можливості належного виконання доручення. У будь-якому випадку до укладення угоди з клієнтом адвокат зобов’язаний попередити клієнта про складнощі і можливі негативні наслідки для результату виконання доручення, пов’язані з обсягом зайнятості цього адвоката.

  До підписання угоди про надання правової допомоги у справі, що підлягає судовому розгляду, адвокат повинен з’ясувати всі відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявності правової позиції у справі та її змісті, та запитати і вивчити всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта.

  Адвокат не повинен приймати доручення на виконання дій, що виходять за межі його професійних прав та обов’язків.


Висновок

   Конституція України закріплює право кожного на захист від обвинувачення і надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.
   Організація та принципи діяльності адвокатури визначаються Законом України "Про адвокатуру", прийнятим Верховною Радою України 19 грудня 1992 р. Цей Закон відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті відновити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль у суспільстві як одного з гаранту забезпечення конституційних прав i свобод громадян.       Адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, ociб без громадянства, юридичних ociб, надавати їм різноманітну юридичну допомогу. Згідно закону, адвокатура України є добровільним професійним громадським об'єднанням, покликаним сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземців, ociб без громадянства, юридичних ociб, надавати їм різноманітну юридичну допомогу. Особа, що одержала свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю, має право практикувати індивідуально або відкрити своє адвокатське бюро, або об'єднуватись з іншими адвокатами в колегії, фірми, контори та інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до Закону “Про адвокатуру” i своїх статутів.


Список використаної літератури

1.Конституція України.
2.Закон України “Про адвокатуру” від 18.12.1992 р.
3.Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004р.
4.Положення про Вищу кваліфікаційно – дисциплінарну комісію адвокатури 
від 5.05.1993р.
5.Св’ятоцький О. Д. Адвокатура: історія і сучасність. – Київ “Ін Юрс”, 1997.
6.Ковальський В. С. Адвокатура України. – “Юрінком інтер”, 2000.

7. Святоцкий А.Д. Адвокатура и защита прав граждан. Львов, 1992.

8. Святоцъкий О.Д., Медведчук В.В. Адвокатура: історія і сучасність. К., 1997


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40379. Справочник по психиатрии: Психические расстройства сосудистого генеза 57.5 KB
  Психические нарушения сосудистого генеза отличаются большим клиническим многообразием и среди них значительное место занимают сравнительно неглубокие непсихотические нарушения неврозоподобные психопатоподобные нерезко выраженные аффективные и психоорганические изменения. Только при разных формах сосудистой деменции а также некоторых острых психозах экзогенноорганического типа патогенетическая связь между собственными закономерностями сосудистого заболевания и возникновением психических расстройств представляется прямой и очевидной. В...
40380. ПСИХОТЕРАПИЯ 41 KB
  Психотерапия в широком смысле охватывает всю область общения врача и больной. Психотерапия имеет целью устранить проявления болезни изменить отношение больного к своему состоянию самому себе и окружающему. Выделяют следующие основные методы психотерапии: 1 рациональная психотерапия; 2 суггестивная психотерапия включающая внушение наяву в состоянии гипнотического сна и самовнушение аутосуггестия; 3 коллективная групповая психотерапия семейная поведенческая игровая имаготерапия психоэстетотерапия и т.
40381. РЕАКТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ПСИХОЗЫ 49 KB
  Реактивные состояния легче возникают у психопатических личностей а также у лиц ослабленных инфекциями тяжелыми соматиче скими заболеваниями интоксикациями черепномозговыми травмами сосудистыми заболеваниями длительной бессонницей тяжелыми авита минозами и др. Реактивные состояния и психозы подразделяются на: 1 аффективношоковые психогенные реакции; 2 депрессивные психогенные реакции реактивная депрессия; 3 реактивные пси хогенные бредовые психозы; 4 истерические психотические реакции или истерические психозы. В большинстве...
40383. СИНДРОМ СВЕРХЦЕННЫХ ИДЕЙ 23 KB
  Сверхценные идеи сопровождаются выраженным аффективным напряжением. Сверхценные идеи отличаются от бреда толкования интерпретативного тем что в их основе реальные факты и события а источники интерпретативного бреда целиком ошибочные неправильные умозаключения. Сверхценные идеи с течением времени при определенных условиях блекнут и исчезают а бредовые имеют тенденцию к дальнейшему развитию. Сверхценные идеи нередко сопутствуют депрессиям и бывают при этом тесно связаны с бредом самообвинения.
40384. Психические нарушения при сосудистых поражениях головного мозга. Расстройства возраста обратного развития 51 KB
  Все психические нарушения при сосудистых поражениях головного мозга не выходят за рамки психоорганического синдрома. сосудистая амнестический синдром органический бредовый синдром органический галлюциноз органическое кататоническое расстройство нарушения настроения органической природы синдром тревоги органического характера органические диссоциативные расстройства астенические расстройства расстройства личности вследствие органического поражения мозга и другие более редко встречаемые нарушения. Каждому этапу развития заболевания...
40385. Судебная психиатрия 57 KB
  поэтому при проведении судебнопсихиатрической экспертизы нередко привлекаются специалисты узких областей психиатрии. О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании ; Инструкция о производстве судебнопсихиатрической экспертизы № 1091 1470 утверждена Министерством здравоохранения СССР и согласована с Прокуратурой СССР Верховным судом СССР Министерством внутренних дел СССР 03. Правовые и организационные аспекты судебнопсихиатрической экспертизы Вопросы судебнопсихиатрической экспертизы регламентированы уголовным и...
40386. АФФЕКТИВНЫЕ СИНДРОМЫ 49 KB
  До настоящего времени многочисленные исследования посвященные поиску предикторов суицидального поведения както психопатологических личностных социальнодемографических соматических и прочих не позволили выдвинуть достаточно надежных для практики критериев предсказания суицида. Наиболее весомые клинические критерии имели прямую корреляцию выше 05 лишь со степенью серьезности суицидального намерения что говорит об опосредованном значении психопатологических критериев. Результаты подобных исследований в области предсказания суицидального...
40387. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ПРИМЕСЕЙ В СТАЛИ МЕТОДОМ ЭМИССИОННОГО АТОМНОГО СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА 47.72 KB
  Изучить основы метода определения химического состава сплавов методом эмиссионного спектрального анализа. Провести качественный и полуколичественный анализ легированных сталей по элементам Cr, Mn, Ni с помощью стилоскопа СЛП-1