38378

Трансформаційна економіка

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

Мета викладання дисципліни: вивчення закономірностей трансформації національних систем, основних типів та етапів трансформаційних циклів, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі.

Украинкский

2013-09-28

448.5 KB

20 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка»

для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності «Економічна теорія»

Одеса ОДЕУ 2010

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка»

для студентів 4 курсу денної форми навчання

спеціальності «Економічна теорія»

Усі цитати, цифровій і фактичний матеріал бібліографічні відомості перевірені, написання сторінок відповідає стандартам

Зауваження рецензентів ураховані

________________________

(підпис укладача)

Затверджено на засіданні кафедри загальної економічної теорії

Протокол №

від 2010р.

Одеса ОДЕУ 2010

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія”/ Укладач Л.Л. Жданова. -  

Укладач:   Л.Л. Жданова, канд. екон. наук, доцент

Рецензенти:  С.С.Арутюнян, канд. екон. наук, доцент (зовнішній рецензент)

                           Т.С. Старікова, канд. екон. наук, доцент

В.П. Яценко, канд. екон. наук, доцент

 

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія”/ Укладач Л.Л. Жданова. -  

Укладач:   Людмила Леонідівна  Жданова

 1.  Цілі та задачі дисципліни, її місце в навчальному процесі.

Мета викладання дисципліни: вивчення закономірностей трансформації національних систем, основних типів та етапів трансформаційних циклів, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі.

Завдання вивчення дисципліни: засвоєння закономірностей існування трансформаційних станів економічних систем, наслідків і соціальних орієнтирів трансформації капіталістичної та постсоціалістичної систем.

Предмет дисципліни: трансформаційні стани економічних систем.

Зміст дисципліни розкривається в наступних темах:

Тематичний план

№ п/п

Тема

Кількість годин

Форма контролю

Всього

З них

лекції

Семінарські заняття

Індив. заняття

Сам.

робота

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Введення.

Предмет і завдання курсу „Трансформаційна економіка”. Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії.

 

2

1

2

6

Сп., Дз

2

Закономірності руху економічних систем.

2

1

2

6

КР,Р,Дз

3

Розділ 1. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму.

Індустріальне і постіндустріальне суспільство. Спільні та відмінні риси, тенденції розвитку

2

2

2

6

КР,Р,Дз

4

Теорія постекономічної суспільної формації

2

2

2

6

ДЗ, Р,Дз

5

Теорії інформаційного суспільства Концепції людського, соціального та інтелектуального капіталу як інституціональних форм функціонування  інформаційного суспільства

2

2

2

6

КР, Р,Дз

6

Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми та інструменти. Соціальна держава.

2

2

2

6

7

Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму

2

2

2

6

Контрольна робота

2

6+6

8

Розділ 2. Концептуальні проблеми системної трансформації соціалізму.

Теоретична модель економічної системи соціалізму. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму

2

2

2

6

КР,Р,Дз

9

Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. Зміст, цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності.

2

2

2

6

КР,Р,Дз

10

Становлення ринку факторів виробництва. Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці

2

2

2

6

Р,Дз

11

Формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

2

2

2

6

Р,Дз

12

Розділ 3. Економічна політика в умовах трансформації.

Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці.

2

2

2

6

13

Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

2

2

2

6

14

Теорія економічного зростання у перехідний період. Політика стимулювання економічного зростання

2

2

2

6

Контрольна робота

2

 

6+6

15

Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні. Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство

2

-

2

6+6

Разом

216

30

30

30

126

КР – контрольна робота,  Кл. –  колоквіум, Р – реферати,  Сп. – співбесіда, ДЗ –домашнє завдання

Зміст тем спецкурсу

Введення

Тема 1. Предмет і завдання курсу „Трансформаційна економіка”.

Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії

Лекції/Семінари

2/1

Трансформаційна економіка як об’єкт теоретичного пізнання. Зміст соціально-економічних трансформацій. Характер революційних трансформацій. Трансформація виробничої сфери. Трансформація сфери споживання та середовища мешкання. Трансформація політичного устрою. Соціо-культурні трансформації.  Фактори, що впливають на характер трансформації. Специфіка дії факторів.

Критерії виділення стадій розвитку суспільства. Історизм критеріїв. Формаційний критерій: зміст і роль. Цивілізаційний критерій. Основні ступіні розвитку суспільства. Зміст основних ступіней суспільного прогресу. Визначення предмету теорії трансформаційної економіки. Специфіка категоріального апарату. Завдання курсу. Метод пізнання трансформаційної економіки. Методологія і метод. Загальнонаукові методи і специфічні прийоми пізнання теорії трансформації економічної системи. Специфіка методу дослідження трансформаційної економіки.

Тема 2. Закономірності руху економічних систем

2/1

Логіка економічного розвитку. Закономірні стадії руху економічних систем. Об’єктивні передумови перехідних станів суспільства. Перехідні процеси в загальній логіці ступеневого розвитку економіки. Типи перехідної економіки. Локальні та глобальні перехідні стани. Характер перехідних процесів. Дві хвилі перехідних станів. Еволюційні та революційні зміни. Кризові явища в перехідній економіці. Економічні кризи та трансформаційна криза. Співвідношення об’єктивних та суб’єктивних факторів в процесі трансформації економіки. Співвідношення загального і специфічного в трансформаційній економіці.

Розділ І. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму

Тема 3. Індустріальне і постіндустріальне суспільство. Спільні та відмінні риси, тенденції розвитку

2/2

Теорії індустріального суспільства. Генезис теорії. Сен-Сімон і його індустріальна система. Стадії економічного зростання Уолта Ростоу. Концепція індустріального суспільства Раймона Арона. Теорія технологічного суспільства Жака Эллюля. Нове індустріальне суспільство Джона Гелбрейта. Секторна модель Кенета Кларка. Теорія постіндустріального суспільства Деніела Белла. Критерій переходу суспільства до постіндустріальної стадії розвитку. Загальні риси та відмінності теорій індустріального та постіндустріального суспільства.

Тема 4. Теорія постекономічної суспільної формації

2/2

Постекономічне суспільство: генезис теорії. Пітер Дракер (Друкер) та його концепція посткапіталістичного суспільства. Пошуки цілі у сучасному суспільстві. Поняття «економічна суспільна формація». Поняття «постекономічна суспільна формація». Праця та творчість як категорії економічної теорії. Становлення постекономічної суспільної формації як тенденція історичної динаміки. Метод дослідження змін в економіці. Вихідне та основне економічні відносини. Похідні економічні відносини. Співвідношення економічних та юридичних відносин.

Тема 5. Теорії інформаційного суспільства. Концепції людського, соціального та інтелектуального капіталу як інституціональних форм функціонування інформаційного суспільства

2/2

Інформаційне суспільство як суспільство знань. Визначення знань та інформації. Інформація як товар. Теоретичні основи визначення ціни інформаційного товару. Мануель Кастельс та його теорія інформаційного суспільства як капіталістичного. Суспільство мережевих структур. Інформаційне суспільство як постіндустріальне в теорії Д.Белла. Інформаційне суспільство як розвинений капіталізм в теорії Герберта Шиллера. Управління інформацією та маніпуляційні технології в теорії Юргена Хабермаса. Інформація, рефлексія та відстежування в теорії Ентоні Гідденса. Інформація, постмодернізм і постсучасність в теоріях Жана Бодрійяра, Джанні Ваттімо, Марка Постера, Жан-Франсуа Ліотара.

Знання, вартість та капітал в теорії економіки знань. Вартість, створена знанням в теорії Тайічи Сакайя. Андре Горц та його критика теорії економіки знань. Концепція людського капіталу, капіталу знань. Теорія самопідприємця. Теорія нематеріального капіталу. Перетворення формалізованого знання в нематеріальний капітал. Ідея символічної монополії. Монополія знань. Теорія інтелектуального капіталу Томаса Стюарта. Нове джерело багатства організацій. Теорія інтелектуального капіталу Лейфа Едвінссона та Майкла Мелоуна. Визначення істинної вартості компанії. Олвін Тоффлер та його ідея адаптивної корпорації.  

Тема 6. Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми та інструменти. Соціальна держава

2/2

Теорія соціалізації економіки. Співвідношення економіки та суспільства. Соціологічний аналіз економічних інститутів. Власність як економічний інститут. Ефективність власності як економічного інституту. Ринок як соціальний інститут і як соціальна система. Еволюція теоретичних поглядів на роль і місце людини в розвитку економіки і соціуму. Економічна свобода, економічна демократія, соціальна справедливість і рівність як чинники соціоекономічного розвитку. Соціологія споживання. Соціальне значення розподілу та перерозподілу доходів: Система соціального захисту і соціальної безпеки людини. Принципи і умови формування соціальної економіки.

Тема 7. Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму.

2/2

Зростання, бідність і розподіл доходів. Суперечності зростання. Розподіл доходів зі джерелом та за розміром. Крива Лоренца. Дуальний розвиток та крива Лоренца: базові моделі. Коефіцієнт Джині. Агреговані показники нерівності. Функціональний розподіл доходу. Економічні характеристики груп бідності. Межа бідності. Споживчий кошик. Абсолютне зубожіння. Доходи, зростання та масштаби бідності: гіпотеза Саймона Кузнеца. Зміна цілей розвитку: економічне зростання та покращання розподілу доходу. Роль економічного аналізу: перерозподіл через зростання. ВВП як ненадійний показник розвитку та добробуту країни. Побудова зваженого індексу бідності. Теорія взаємозв’язку зростання та розподілу. Економічна політика перерозподілу. Функціональний розподіл доходу за рахунок впливу на відносні ціни факторів виробництва. Розподіл доходу за розміром за рахунок прогресивного перерозподілу власності. Зменшення частки доходів найбільш забезпеченої частки населення за допомогою прогресивних податків на доходи та майно. Збільшення частки доходів найменш забезпеченої частки населення за допомогою прямих трансферних платежів та безвідплатного надання державою товарів та послуг населенню. Необхідність інтегрованого підходу.

Розділ ІІ. Концептуальні проблеми системної трансформації соціалізму

Тема 8. Теоретична модель економічної системи соціалізму. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму

2/2

Теоретична модель соціалістичної економіки. Утопічний соціалізм. Науковий соціалізм. План і ринок. Дискусія про ефективність планової економіки. Виникнення радянської системи господарювання. Формування державної форми власності. Націоналізація. Конфіскація. Викуп. Багатоукладність. Воєнний комунізм. НЕП. Індустріалізація. Колективізація.

Основні риси радянської системи господарювання та її протиріччя. Планомірність та пропорційність. Ресурсне забезпечення планів. Характер праці. Соціально-економічна форма продукту. Економічна роль держави. Держава як власник та підприємець. Адміністративно-командна система. Господарчий розрахунок як механізм господарювання. Планова ціна. Розподіл доходів. Науково-технічний прогрес в плановій економіці. Вирішення соціальних проблем.

Зміст і структура ринкової трансформації інверсійного типу. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму. Переструктурування економіки. Соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу.

Тема 9. Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. Зміст, цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності. Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні. Її зміст і протиріччя

2/2

Інституціональне середовище в трансформаційній економіці. Відносини власності. Юридична форма власності. Економічний зміст відносин власності. Шляхи зміни відносин власності. Еволюційний шлях. Революційний шлях. Денаціоналізація, приватизація, роздержавлення: економічний зміст та форми. Завдання приватизації. Принципи та підходи до приватизації в різних країнах. Специфіка приватизації в розвинених країнах. Приватизація в східноєвропейських країнах. Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні, її зміст і протиріччя. Етапи приватизації в Україні. Приватизація за приватизаційні майнові сертифікати. Приватизація за грошові засоби. Принципи приватизації. Результати приватизації. Економічні і політичні обставини приватизації. Значення сертифікатної приватизації для громадян України. Значення сертифікатної приватизації для підприємств. Протиріччя грошової приватизації. Кримінальні аспекти приватизації. Підсумки приватизації. Перспективи розвитку приватизованих підприємств.

Тема 10. Становлення ринку факторів виробництва

Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці

2/2

Первісне накопичення капіталу як економічна категорія. Історична місія первісного накопичення капіталу в західноєвропейських країнах у ХVІ–ХVІІІ ст. Первісне накопичення капіталу в пострадянських країнах на рубежі ХХ–ХХІ ст. Історична місія первісного накопичення капіталу в  індустріально розвинутих  країнах. Реструктуризація економіки. Номенклатура. Корпоративно-номенклатурний капіталізм. Роль неекономічних методів у процесі первісного накопичення капіталу. Відтік капіталу. Реальний та грошовий сектори за умов первісного накопичення капіталу. Формування промислового капіталу. Формування фінансового капіталу. Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці.

Тема 11. Формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

2/2

Підприємництво: наукове та емпіричне визначення. Сучасні теорії підприємництва. Підприємець у теорії Й. Шумпетера. Функції та характерні риси підприємця. Ризик у підприємницькій діяльності. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Соціально-економічні форми. Соціально-економічний зміст організаційно-правових форм підприємництва: малого бізнесу, сімейних підприємств, індивідуального приватного підприємства, товариства, акціонерної компанії, кооперативу.

Розділ ІІІ. Економічна політика в умовах трансформації

Тема 12. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці

2/2

Об’єкти і суб’єкти економічної політики. Основні напрями економічної політики. Фіскальна політика в перехідний період. Становлення податкової та бюджетної систем України. Формування доходної і видаткової частин бюджету. Дефіцит бюджету і способи його покриття. Державний борг України в перехідний період. Монетарна політика в умовах ринкової трансформації. Сутність і причини інфляції в перехідній економіці. Вплив інфляції на економіку. Інфляція та економічне зростання. Попит і пропозиція грошей у перехідній економіці. Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики. Суб’єкти фіскальної і монетарної політики. Відповідність фіскальної і монетарної політики в умовах перехідної економіки. Специфіка позичкового капіталу. Рудименти рис лихварського капіталу в позичковому капіталі сучасного етапу розвитку економіки України. Джерела позичкового капіталу України. Терміново вільні кошти держбюджету як головне джерело позичкових ресурсів банків. Кошти громадян як позичковий ресурс банків. Джерело банківського відсотку. Норма відсотку позичкового капіталу та норма прибутку промислового капіталу. Довготермінові позики в умовах  трансформаційного спаду. Іноземне інвестування. Прямі іноземні інвестиції. Портфельні іноземні інвестиції. Кредитна політика в умовах трансформаційного спаду. Взаємний вплив на економіку грошової та фінансової політики. Обставини, що ускладнюють аналіз: інфляція, безробіття, лихварський відсоток, нестабільний курс обміну валют. Мета реформування фінансової системи. Структура фінансів. Взаємодія між бюджетами різних рівнів. Значення позабюджетних фондів. Проблема податкової дисципліни. Специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній економіці. Джерела інвестицій в плановій економіці. Джерела інвестицій в трансформаційній економіці України. Дивіденди держави як джерело інвестицій. Відплив капіталу в період трансформації. Тіньова економіка. Її причини і наслідки в трансформаційній економіці. 

Тема 13. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

2/2

Безробіття як макроекономічна проблема. Усталений рівень безробіття. Безробіття в сучасному світі. Формування зайнятості та форми відповідності пропозиції робочої сили на ринку праці та попиту на неї. Природне безробіття. Вимушене безробіття. Застійне безробіття. Безробіття і негнучкість заробітної плати. Критичний рівень безробіття. Повне і часткове безробіття. Диференціація безробіття за ознакою реєстрації. Співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні. Взаємозв’язок інфляції та безробіття в економіці сучасної України. Рівень життя населення, його складові та індикатори. Рівень і диференціація доходів у перехідній період. Соціально орієнтована ринкова система. Система соціального захисту населення України.

Тема 14. Теорія економічного зростання у перехідний період. Політика стимулювання економічного зростання

2/2

Економічне зростання як теоретична проблема. Інвестиційні чинники економічного зростання. Теорія ендогенного економічного зростання. Концепція наздоганяючого економічного зростання. Концепція випереджаючого економічного зростання.

Специфіка проблеми економічного зростання для розвинених країн, країн Третього світу, пострадянських країн. Заощадження та їх специфіка у перехідній економіці. Гранична схильність до споживання та мультиплікатор ВНП в перехідній економіці. Модель Харрода-Домара щодо темпів зростання. Зв’язок темпів зростання з капіталомісткістю виробництва. Специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва та можливих темпів зростання відповідно до моделі Харрода-Домара. Двосекторна модель структурних перетворень А. Льюіса та її значення для перехідної економіки. Взаємодія між традиційним та сучасним секторами. Внутрішні та зовнішні обмеження розвитку  Хибна парадигма розвитку. Неокласичні теорії економічного зростання на базі ідей вільного ринку. Ступінь їх придатності для монополізованої перехідної економіки. Застосовність теоретичних напрацювань економічної теорії щодо формування політики економічного зростання  в умовах перехідної економіки.

Тема 15. Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні. Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство

2/-

Сутність і види глобалізації. Вплив глобалізації на міжнародну безпеку і соціально-економічні процесі в Україні. Глобалізація і суспільство: негативні тенденції та прогнозі наслідків розвитку. Проблеми подолання технологічного розриву, відновлення культурного і наукового потенціалу економіки України. Особливості і форми міжнародного поділу праці та інтеграційних процесів у сучасних умовах, їх вплив на ринкові реформи в Україні. Взаємовідносини України з регіональними та світовими фінансовими організаціями. Зовнішньоекономічна політика України. Лібералізація зовнішньоекономічних зв’язків та проблеми протекціонізму. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили  та її вплив на динаміку ринкових перетворень в Україні. Валютні відносини сучасного світу і радикальні ринкові реформи в Україні.

Плани семінарських занять

Введення

Тема 1,2. Предмет і завдання курсу „Трансформаційна економіка”.

Економічний розвиток і проблеми його дослідження в сучасній економічній теорії. Закономірності руху економічних систем

/2часа/

1.Трансформаційна економіка як об’єкт теоретичного пізнання:

а) зміст соціально-економічних трансформацій;

б) критерії виділення стадій розвитку суспільства.

2. Етапи еволюції суспільства.

3. Критерії виділення стадій розвитку суспільства:

а) історизм критеріїв;

б) формаційний критерій, його зміст і роль у пізнанні суспільства;

в) цивілізаційний критерій.

4.Об’єктивні передумови перехідних станів суспільства:

а) еволюційні та революційні зміни;

б) економічні кризи та трансформаційна криза.  

Починаючи вивчення будь якої навчальної дисципліни перш за все необхідно з’ясувати об’єкт її дослідження. Для цього слід зрозуміти сенс понять трансформація і трансформаційна (перехідна) економіка. Визначаючи трансформаційну економіку потрібно підкреслити, що на відміну від розвинутої, сформованої економіки, трансформаційна є такою, де найважливіше значення має не просте функціонування сформованих зв’язків та відносин, а відмирання старих та становлення нових елементів, зв’язків та відносин. Характеризуючи зміст соціально-економічних трансформацій, необхідно розрізняти ті з них, що здійснюються еволюційно від таких, що відбуваються революційно. Далі слід визначити стадії розвитку суспільства, з’ясувати критерії типізації суспільства. Особливу увагу слід приділити евристичним можливостям кожного з існуючих в економічній теорії підходів до типізації суспільства.

Основна література

 1.  Перехідна економіка: Підручник /В.М. Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Лібанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. – К.: Вища школа, 2003.– 591с.
 2.  Белокрылова О.С. Теория переходной экономики: Учебное пособие. – Ростов-на-Дону: „Феникс”, 2002.– 352с.
 3.  Белорус О. Лукьяненко Д.Г. Глобальні трансформації і стратегії розвитку. – К.: Орияне, 2000. – 424с.
 4.  Красникова Е.В. Теория переходной экономики: Учебное пособие. – М.: ТЕИС, 1998. – 231с.
 5.  Курс переходной экономики / Под ред. Л.И. Абалкина. – М., 1997.
 6.  Теория переходной экономики. В 2-х томах: Учебное пособие, МГУ им. Ломоносова. – М.: ТЕИС. Том І. – 1997.– 317с.; Том ІІ. – 1998.– 231с.
 7.  Теория переходной экономики. Учебное пособие / Под ред. И.П Николаевой. – М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2001. – 487с.
 8.  Экономика переходного периода: Учебное пособие/ Под ред. В.В. Радаева, А.В. Бузгалина. – М.: Изд-во МГУ, 1995.– 410с.

Додаткова література

 1.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 2.  Бузгалин А.В. Рождение постэкономического общества: вызов теории // Экономическая теория на пороге  XXI века/ Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева. – СПб.: Петрополис, 1996.
 3.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 4.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України. – 2006. - №9.
 5.  Гриффитс Ричард, Сергеев О. – Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.
 6.  Зверяков М.И. Проблемы теории переходной экономики: Монография. – Одесса: Пальмира, 2007. – 178 с.
 7.  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. – М.: Алгоритм, 2001. – 528с. Книга вторая. – М.: Алгоритм, 2001. – 688с.
 8.  Ларионов И., Орлов А., Орлов В. К вопросу об этапе современного капитализма (о формуле развития России)// Экономист. - 2009. - №2.
 9.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
 10.  Мельник Л.Г. Информационная экономика. Учебное пособие. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 288с.
 11.  Мочерный С. Модели трансформационных процессов в экономике// Экономика Украины. – 2000. - №2. – С.13-23.
 12.  Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология //Под редакцией В.Л.Иноземцева. – М.: Academia, 1999. – 649с.
 13.  Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал УРСС. 2001. – 616с.
 14.  Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Реал-бук, К.: Ваклер, 2000. – 576с.
 15.  Рустамов Э. Принципы эволюционной модернизации переходных экономик// Вопросы экономики. – 2009. - №7. – С.85-96.
 16.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
 17.  Ткаченко В.А. Перехідна економіка: закономірності, соціально-економічні чинники та концептуальні підходи// Вісник Академії економічних наук України. – 2003. - №1. – С.72-77.
 18.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 19.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 20.  Уэбстер Франк. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400с.
 21.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.

Поняття та категорії

Трансформація, соціально-економічна трансформація, трансформаційна економіка, перехідні процеси, стадії розвитку суспільства, критерії стадій, формаційний критерій, цивілізаційний критерій, еволюційні зміни, революційні зміни, локальні перехідні стани, глобальні перехідні стани, економічні кризи та трансформаційна криза.  

Питання для самоконтролю

 1.  Що собою уявляє трансформаційна економіка?
  1.  Яким є метод дослідження трансформаційній економіки?
  2.  Що таке перехідні процеси?
  3.  Як здійснюється рух економічних систем?
  4.  Якими є стадії руху економічної системи?
  5.  Що собою уявляє цивілізаційний підхід до дослідження економічної системи?
  6.  Що собою уявляє формаційний підхід до дослідження економічної системи?
  7.  Що таке локальні перехідні стани?
  8.  Що таке глобальні перехідні стани?

Тести:

1.Цивілізаційний критерій враховує:

А)сукупність елементів матеріальної та духовної культури суспільства

Б)сукупність елементів способу виробництва

В)сукупність елементів культурно-історичної детермінації суспільства

2.Формаційний критерій враховує:

А)сукупність елементів матеріальної та духовної культури суспільства

Б)сукупність елементів способу виробництва

В)сукупність елементів культурно-історичної детермінації суспільства

Розділ І. Концептуальні проблеми трансформації сучасного капіталізму

Тема 3. Індустріальне і постіндустріальне суспільство. Спільні та відмінні риси, тенденції розвитку

/2часа/

 1.  Теорії індустріального суспільства:

а) Сен-Сімон і його індустріальна система;

б) стадії економічного зростання Уолта Ростоу;

в) концепція індустріального суспільства Раймона Арона;

г) теорія технологічного суспільства Жака Еллюля;

д) нове індустріальне суспільство Джона Гэлбрейта;

е) секторна модель Кенета Кларка.

2. Теорія постіндустріального суспільства Деніела Белла. Критерій переходу суспільства до постіндустріальної стадії розвитку.

3. Загальні риси та відмінності теорій індустріального та постіндустріального суспільства.

Для з’ясування сутності теорії індустріального суспільства слід повторити розділ підручнику з історії економічної думки, присвячений творчої спадщині Сен-Сімона. Відштовхуючись від перших ідей щодо індустріального суспільства, необхідно приділити увагу розвитку цієї концепції. Характеризуючи її розвиток у творчості У.Ростоу, слід звернути увагу на визначення п’яти стадій росту та дати характеристику кожної з них. Необхідно також провести паралелі з економікою сучасної України відносно визначення стадії росту на основі концепції У.Ростоу. Характеризуючи сенс концепції індустріального суспільства Р.Арона, необхідно звернути увагу на роль корпорації та масового виробництва, а також на визначення двох типів індустріального суспільства. Далі необхідно розкрити, яку роль відводить техніці Ж.Еллюль, трактуючи соціально-економічні зміни. Далі слід з’ясувати концепцію нового індустріального суспільства у трактовці Д.Гелбрейта. Все це дасть змогу провести компаративний аналіз концепцій індустріального суспільства визначених авторів та економічної та філософської концепції індустріального суспільства як капіталізму в теорії К.Маркса

Далі слід визначити сенс секторного підходу до класифікації типів суспільства. Визначаючи концепцію постіндустріального суспільства, необхідно навести п’ять признаків цієї стадії, які сформулював Д.Белл. Завершенням підготовки  цієї проблеми буде характеристика загальних рис та відмінностей теорій індустріального та постіндустріального суспільства.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Амосов А. К дискуссии о новой индустриализации //Экономист, 2009, №6.
  1.  Белл Д. Грядуще постиндустриальное общество Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 788с.
  2.  Жданова Л.Л. Постіндустріальне суспільство як об’єкт дослідження економічної теорії//Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.. 24. – Одеса, ОДЕУ, 2006, с.233-240.
  3.  Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире – М.: Academia-Наука, 1998. – 640с.
  4.  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. – М.: Алгоритм, 2001. – 528с. Книга вторая. – М.: Алгоритм, 2001. – 688с.
  5.  Киструга Борис. Постиндустриализация: особенности, последствия для некоторых стран. – Черновцы: Рута, 2004. – 256 с.
  6.  Кочетков В.В., Кочеткова Л.Н. К вопросу о генезисе постнидустриального общества// Вопросы философии. – 2010. - №2. – С.23-33.
  7.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
  8.  Наймушин В. «Постиндустриальные» иллюзии или системная неоиндустриализация: выбор современной России//Экономист, 2009, №4.
  9.  Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал УРСС. 2001. – 616с.
  10.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
  11.  Тоффлер О. Третья волна. – М.: Издательство АСТ, 1999. – 784с.
  12.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
  13.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
  14.  Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко, 2008, №12,с.39-56; 2009, №2, с.85-103.

Поняття та категорії

Індустріальне суспільство, критерій переходу до індустріального суспільства, постіндустріальне суспільство, критерій переходу до постіндустріального суспільства, стадії зростання та розвитку, технологічне суспільство, нове індустріальне суспільство, секторна модель Кенета Кларка.  

Питання для самоконтролю

 1.  Що собою уявляє індустріальна система у визначенні Сен-Сімона?
 2.  Які стадії росту виділяє У.Ростоу? Чим характеризується кожна з них?
 3.  У чому сенс концепції індустріального суспільства Р.Арона? Яка роль в неї відводиться корпорації та масовому виробництву? Що собою уявляють два типи індустріального суспільства у цій концепції?
 4.  Яку роль відводить техніці Ж.Еллюль?
 5.  Що собою уявляє нове індустріальне суспільство у трактовці Д.Гелбрейта?
 6.  На якому теоретичному підході базується секторна модель К.Кларка?
 7.  У чому сенс теорії постіндустріального суспільства Д.Белла?

Тести:

 1.  Критерій переходу до індустріального суспільства:

А) зростання зайнятості у промисловості;

Б) зростання частки промисловості у ВВП;

В) розповсюдження масового виробництва.

2. Критерій переходу до постіндустріального суспільства:

А) зростання зайнятості у секторі послуг;

Б) зростання частки сектора послуг у ВВП;

В) розповсюдження простого товарного виробництва.

Тема 4. Теорія постекономічної суспільної формації

/2часа/

 1.  Постекономічне суспільство: генезис теорії:

а) Пітер Дракер (Друкер) та його концепція посткапіталістичного суспільства;

б) пошуки цілі у сучасному суспільстві.

2.Поняття «економічна суспільна формація» та «постекономічна суспільна формація».

3.Становлення постекономічної суспільної формації як тенденція історичної динаміки.

4.Метод дослідження змін в економіці:

а)вихідне та основне економічні відносини;

б)похідні економічні відносини;

в)співвідношення економічних та юридичних відносин.

Для засвоєння навчального матеріалу слід спиратися на монографію В.Л.Іноземцева, присвячену дослідженню класових суспільств як єдиного цілого, що об’єднається поняттям економічної суспільної формації (Иноземцев В.Л. К теории постэкономической общественной формации: Научное издание. – М.: Таурус, Век, 1995. – 336с.). Необхідно звернути увагу на становлення концепції постекономічної суспільної формації, її зв'язок з концепцією постіндустріального суспільства, на евристичний потенціал цієї теорії. З’ясувавши сутність ідеї, необхідно застосувати набуті знання для визначення історичного міста сучасних західних суспільств, радянського суспільства, суспільств країн Третього світу.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Белл Д. Грядуще постиндустриальное общество Опыт социального прогнозирования. – М.: Academia, 1999. – 788с.
 2.  Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма, глава V, Классический марксизм и марксизм русский. – М.: Наука,1990. – с.78-93.
 3.  Бузгалин А.В. Рождение постэкономического общества: вызов теории // Экономическая теория на пороге  XXI века/ Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева. – СПб.: Петрополис, 1996.
 4.  Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 512с.
 5.  Бузгалин А.В., Колганов А.И. Политэкономия постсоветского марксизма (тезисы к формированию научной школы). Вопросы экономики. – 2005. - №9.
 6.  Бузгалин А. Так же такое постиндустриальный капитализм?//Свободная мысль. – 2007. – №4. – С.191-204.
 7.  Дерріда Ж. Привиди К.Маркса. – Харків: ОКО, 2000.– 272с.
 8.  Жданова Л.Л. Постіндустріальне суспільство як об’єкт дослідження економічної теорії//Вісник соціально-економічних досліджень. Вип.. 24. – Одеса, ОДЕУ, 2006, с.233-240.
 9.  Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире – М.: Academia-Наука, 1998. – 640с.
 10.  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. – М.: Алгоритм, 2001. – 528с. Книга вторая. – М.: Алгоритм, 2001. – 688с.
 11.  Киструга Борис. Постиндустриализация: особенности, последствия для некоторых стран. – Черновцы: Рута, 2004. – 256 с.
 12.  Корнаи Янош. Социалистическая система. Политэкономия коммунизма. – М: ИНФРА – М. 2000.– 672с.
 13.  Ларионов И., Орлов А., Орлов В. К вопросу об этапе современного капитализма (о формуле развития России) // Экономист. - 2009. - №2.
 14.  Наймушин В. «Постиндустриальные» иллюзии или системная неоиндустриализация: выбор современной России//Экономист. – 2009. - №4.
 15.  Постиндустриальный мир и Россия. – М.: Эдиториал УРСС. 2001. – 616с.
 16.  Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Реал-бук, К.: Ваклер, 2000. – 576с.
 17.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
 18.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 19.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 20.  Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. - №12. С.39-56; 2009. - №2. - С.85-103.
 21.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.
 22.  Энгельс Ф. Анти–Дюринг, отдел третий, Социализм. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, с.260–335.
 23.  Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19, с.185-230.

Поняття та категорії

Постекономічне суспільство, посткапіталістичне суспільство, економічна суспільна формація, постекономічна суспільна формація, утопія, футурістика, мета суспільного виробництва.

Питання для самоконтролю

 1.  Як співвідносяться поняття економічна суспільна формація та постекономічна суспільна формація?
 2.  Які риси властиві економічній суспільній формації, які – постекономічній?
 3.  Яким є центральне поняття для розуміння економічної суспільної формації, яким – для постекономічної?
 4.  Яким є логічне місце поняття постекономічна суспільна формація?
 5.  Як співвідносяться поняття праця та творчість?
 6.  Які економічні відносини характеризують сутність способу виробництва?
 7.  Чим відрізняється економічний погляд на суспільство від соціологічного?
 8.  Як співвідносяться економічні та юридичні закони?

Тести:

 1.  Що таке постекономічне суспільство:

А)суспільство, в якому матеріальне виробництво перестає бути основою життєдіяльності людей;

Б)суспільство, в якому економіка перестає бути основою життєдіяльності людей;

В)суспільство, в якому критерій економічної ефективності втрачає головну роль у виробництві;

Г)суспільство, в якому більшість зайнятих не пов’язана з матеріальним виробництвом;

Д)суспільство, в якому ціль виробництва не пов’язана з прибутком.

2. Що таке економічна суспільна формація:

А)формація, у якій економіка стає головною сферою життєдіяльності суспільства;

Б)формація, у якій матеріальне виробництво стає основою життєдіяльності людей;

В)формація, у якій критерій економічної ефективності набуває головну роль у виробництві;

Г)формація, у якій більшість зайнятих пов’язана з матеріальним виробництвом;

Д)формація, у якій мета виробництва пов’язана з прибутком.

Тема 5. Теорії інформаційного суспільства. Концепції людського, соціального та інтелектуального капіталу як інституціональних форм функціонування інформаційного суспільства

/2часа/

 1.  Теорії інформаційного суспільства:

а) Мануель Кастельс та його теорія інформаційного суспільства як капіталістичного;

б) суспільство мережевих структур;

в) інформаційне суспільство як постіндустріальне в теорії Д.Белла;

г) інформаційне суспільство як розвинений капіталізм в теорії Герберта Шиллера;

д) управління інформацією та маніпуляційні технології в теорії Юргена Хабермаса;

е) інформація, рефлексія та відстежування в теорії Ентоні Гідденса;

ж) інформація, постмодернізм і постсучасність в теоріях Жана Бодрійяра, Джанні Ваттімо, Марка Постера, Жан-Франсуа Ліотара.

2. Теорія економіки знань:

а) знання, вартість та капітал в теорії економіки знань;

б) вартість, створена знанням в теорії Тайічи Сакайя;

в) Андре Горц та його критика теорії економіки знань.

3.Концепція людського капіталу, капіталу знань, інтелектуального капіталу.

4. Теорія самопідприємця. Теорія нематеріального капіталу. Ідея адаптивної корпорації.

Для засвоєння навчального матеріалу слід спиратися на навчальний посібник Л.Г Мельника, присвячений дослідженню інформаційної економіки (Мельник Л.Г. Информационная экономика. Учебное пособие. - Сумы: ИТД «Университетская книга», 2003. – 288с.) та на фундаментальну працю, видану від редакцією цього вченого: Социально-экономические проблемы информационного общества/Под ред.. д.э.н., проф. .Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 430с. Необхідно також познайомитися з трактовкою проблеми такими відомими дослідниками як Ф. Уэбстер (Уэбстер Франк Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400с.), А. Горц (Горц Андре Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний//Логос, 2007, №4 (61), с.5-63), М. Кастельс (Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с.). Розглядаючи питання, що передбачені планом семінарського заняття, необхідно перш за все зрозуміти сенс теорії інформаційного суспільства, критерій, на основі якого виділяється такий етап у розвитку суспільства, основні характерні риси цього суспільства. Далі слід зрозуміти причини просування ідеї постмодернізму та постсучасності та перейти до визначення концепції економіки знань. Необхідно також зупинитися на виявленні характерних рис понять людський капітал, капітал знань, інтелектуальний капітал, нематеріальний капітал. Далі слід визначити причини висування теорії самопідприємця, які об’єктивні процеси сприяють її становленню, а також пояснити, в чому полягають слабкі сторони цієї ідеї. За такою самою схемою слід проаналізувати і концепцію адаптивної корпорації.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Алексеєва К.А.Оцінка інтелектуального капіталу в соціально-орієнтованій економіці// Економіка України. – 2009. - №2. – С.84-87.
 2.  Бажал Ю.М., Михалевич М.В. Шляхи підвищення вартості людського капіталу в перехідній економіці// Економіка і прогнозування. – 2009. – №4. С.5-32.
 3.  Бурлаков В.В. Інформаційні чинники формування людського капіталу в українській та міжнародній економіках//Зовнішня торгівля: право та економіка. – 20008. – №3. – С.33-39.
 4.  Вальтух К.К. Информационная теория стоимости. – Новосибирск: «Наука», Сибирская издательская фирма РАН, 1996. – 413с.
 5.  Вальтух К.К. Динамика относительных цен. Теория. Статистические исследования. – Новосибирск: Наука, 2002. – 387с.
 6.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 7.  Горц Андре. Знание, стоимость и капитал. К критике экономики знаний//Логос. – 2007. - №4 (61). - С.5-63.
 8.  Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М.: ГУ ВШЭ, 2000. – 608с.
 9.  Кірян Т. Людський капітал в історії економічної думки// Економіка України. – 2008. – №9. – С.64-73.
 10.  Клевжиц Д.В. Эволюция научной мысли в отношении становления категории «интеллектуальный капитал». Его текущее положение и вызовы// Экономические науки. – 2008. №4. – С.276-279.
 11.  Ковтун С. Формирование и использование интеллектуальных ресурсов// Экономист. – 2009. №10. – С.19-24.
 12.  Левченко Л.В., Карпенко О.А. Институциональный подход к анализу категории «интеллектуальный капитал»// Экономические науки. – 2009. №7. – С.88-94.
 13.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
 14.  Николаев А.В. Роль эволюционного похода в концепции человеческого капитала// Экономические науки. – 2008. – №9. – С.48-50.
 15.  Поленок С. О концепции развития информационного общества// Финансовые риски. – 2009. - №1. – С.41-46.
 16.  Полищук Е.А. Социальный капитал и его роль в экономическом развитии// Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия «Экономика». – 2005. - №1. – С.10-17.
 17.  Просвирина И.И. Интеллектуальный капитал: новый взгляд на нематериальные активы// Финансовый менеджмент. – 2004. – №4. – С.103-120.
 18.  Почепцов Г.Г. Информационные войны. – М.: Реал-бук, К.: Ваклер, 2000. – 576с.
 19.  Прушківська Е.В. Походження, сутність і розвиток людського капіталу в умовах сучасних ринкових перетворень// Актуальні проблеми економіки. – 2008. – №1. – С.196-203.
 20.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
 21.  Сич Є. Становлення інформаційного суспільства в країні// Економіст. – 2007. –  №6. – С.41-44.
 22.  Славин Б. Информационное общество и рыночные отношения// Проблемы теории и практики управления. – 2007. – №7. – С.55-64.
 23.  Социально-экономические проблемы информационного общества/Под ред.. д.э.н., проф. .Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 430с.
 24.  Сысоев С.А.Роль социального капитала в трансформации человеческого и финансового капитала// Философия хозяйства. – 2009. №4. – С.111-119.
 25.  Тероян І.В. Інтелектуальний капітал як основне джерело багатства в постіндустріальному суспільстві// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. - №7-8. – С.90-94.
 26.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 27.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 28.  Уєбстер Ф. Теории информационного общества. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 400с.
 29.  Федулова Л.І. Концепція інтелектуального капіталу в системі економіки знань// Проблеми науки. – 2006. - №3. – С.34-38.
 30.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.
 31.  Черковец В. Категория «человеческий капитал» в общей экономической теории: исторический вигляд и содержательное определение// Российский экономический журнал. – 2009. - №7-8. – С.88-108.
 32.  Шваб О.В. Інтелектуальний капітал та його трансформація в інноваційний продукт// Інвестиції: практика та досвід. – 2008. - №23. – С.15-18.

Поняття та категорії

Інформація, інформаційне суспільство, знання, економіка знань, людський капітал, капітал знань, інтелектуальний капітал, нематеріальний капітал, соціальний капітал, організаційний капітал, адаптивна корпорація, мерітократія, самопідприємець.

Питання для самоконтролю

 1.  Що таке інформаційне суспільство? Які риси йому властиві?
 2.  Чи можливо сказати, що Україна знаходиться на шляху переходу до інформаційного суспільства?
 3.  Що таке інтелектуальний капітал?
 4.   Що собою уявляє економіка знань? Які об’єктивні процеси викликали до життя цю концепцію?
 5.  В чому полягає критика концепції економіки знань?
 6.  Які характерні риси теорії самопідприємця?
 7.  У чому сенс ідеї адаптивної корпорації?

Тести

1.Що з нижченаведеного можливо віднести до основних рис інформаційного суспільства:

А)зростання ролі інформації, знань та інформаційних технологій у житті суспільства;

Б)зростання кількості зайнятих у сфері інформаційних технологій, комунікацій, виробництві інформаційних продуктів та послуг;

В)зростання частки вартості, створеної у сфері інформаційних технологій, комунікацій, виробництві інформаційних продуктів та послуг у ВВП;

Г)зростаючий ступень інформатизації суспільства з використовуванням  телефонів, радіо, телебачення, мережі Інтернет, а також традиційних та електронних засобів масової інформації;

Д)створення глобального інформаційного простору;

Е) усі відповіді правильні.

2.Що з нижченаведеного не відноситься до нематеріальних активів:

А)управлінські, організаційні та технічні ресурси;

Б)репутація у фінансовому світі;

В)акції підприємства;

Г)ноу-хау та інші види інтелектуальної власності.

Тема 6. Соціалізація економіки: чинники, інституціональні форми та інструменти. Соціальна держава

/2часа/

1.Теорія соціалізації економіки. Співвідношення економіки та суспільства.

2.Соціологічний аналіз економічних інститутів:

а) власність як економічний інститут. Ефективність власності як економічного інституту;

б) ринок як соціальний інститут і як соціальна система.

3.Еволюція теоретичних поглядів на роль і місце людини в розвитку економіки і соціуму.

4.Чинники соціоекономічного розвитку:

а) економічна свобода;

б) економічна демократія;

в) соціальна справедливість і рівність.

5.Принципи і умови формування соціальної економіки.

Для засвоєння навчального матеріалу слід спиратися на підручники Т.Юр’євої (Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика: Учебник для вузов. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – с.9-20, 125-145), Н Волгиної (Волгина Н.А. Социальная политика: Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2006), Н.Денісової (Денисова Н.П. Социальная политика государства: Учебник. – М.: Феникс, 2007). Розглядаючи питання плану семінарського заняття, необхідно звернути увагу на сутність теорії соціалізації економіки, визначити, які об’єктивні процеси викликали до життя цю теорію, віддзеркалити її ґенезу. Далі слід приділити увагу соціологічному підходу до дослідження економічних інститутів. Необхідно чітко визначити, чим відрізняється соціологічний підхід до дослідження від економічного. Враховуючи ці розбіжності, необхідно зупинитися на розвитку теоретичних поглядів на роль і місце людини в економіці та соціумі. Далі необхідно визначити чинники соціально-економічного розвитку, їх взаємодію. Розуміння цих питань дає можливість обґрунтувати принципи та умови формування соціальної економіки.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Быстряков И.К. Социально-ориентированное общество в парадигме сбалансированной хозяйственной системы// Демография и социальная политика. – 2005. – №1. – С.57-65.
 2.  Волгина Н.А. Социальная политика: Учебник для ВУЗов. – М.: Экзамен, 2006. – С.5-25, 55-80.
 3.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 4.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України, 2006, №9.
 5.  Денисова Н.П. Социальная политика государства: Учебник. – М.: «Феникс», 2007. – С.15-40.
 6.  Малявина А.В. Национальная экономическая ментальность как фактор экономической политики// Экономические науки. – 2008. – №2. – С.81-86.
 7.  Ойкен В. Основные принципы экономической политики. – М.: «Прогресс», 1995. – 496с.
 8.  Полозенко Д.В. Соціальний бюджет як основа розвитку економіки України// Економіка АПК. – 2005.№7. – С.59-63.
 9.  Рубинштейн А. Мериторика и экономическая социодинамика: дискуссия с Р.Масгрейвом// Вопросы экономики. – 2009. –  №11. – С.98-110.
 10.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
 11.  Социально-экономические проблемы информационного общества/Под ред.. д.э.н., проф. .Л.Г. Мельника. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2005. – 430с.
 12.  Стойко А.В. Соціалізація та мотивація економічних суб’єктів// Економіка та держава. – 2009. - №8. – С.56-58.
 13.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 14.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 15.  Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. - №12. С.39-56; 2009. - №2. - С.85-103.
 16.  Шпэт Л. Мечта о Европе. – М.: Междунар. отношения, 1993. – 272с.
 17.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.
 18.  Юрьева Т.В. Социальная рыночная экономика: Учебник для ВУЗов. – М.: Русская Деловая Литература, 1999. – 416с.

Поняття та категорії

Соціальна ринкова економіка, соціалізація економіки, соціальний інститут, соціальна держава, держава загального добробуту, економічна свобода, економічна демократія, соціальна справедливість і рівність, соціальний захист.

Питання для самоконтролю

 1.  Що таке соціальна економіка? Якими є признаки соціальної економіки?
 2.  Які методи використовують при вивченні соціальної економіки?
 3.  Що таке соціалізація економіки? У чому полягає теорія соціалізації економіки?
 4.  Якими є основні фактори та форми соціалізації економіки?
 5.  Що таке ринок як соціальна система?
 6.  Що таке соціальна держава?
 7.  Якою є основна ціль діяльності держави у соціально орієнтованій економіці?
 8.  Як змінюється роль людини у процесі розвитку суспільства?
 9.  Якими є основні соціоекономічні фактори розвитку суспільства?

Тести:

1.Соціальна ринкова економіка – це:

А) планова економіка;

Б) змішана економіка;

В) перехідна економіка.

2.Соціальна функція ринку приводить:

А) до встановленню рівноважних цін на товари та послуги;

Б) диференціації учасників ринку за доходами;

В) створенню рівних економічних можливостей для різних людей;

Г) встановленню господарських зв’язків міх суб’єктами ринку.

Тема 7. Соціальна стратифікація суспільства в умовах розвитку економічної системи капіталізму.

/2часа/

1.Зростання, бідність і розподіл доходів:

а) протиріччя зростання;

б) розподіл доходів за джерелом та за розміром;

в).дуальний розвиток та крива Лоренца: базові моделі;

г) коефіцієнт Джині.  

2.Економічні характеристики груп бідності:

а) межа бідності;.

б) споживчий кошик;

в) абсолютне зубожіння.

в) доходи, зростання та масштаби бідності: гіпотеза Саймона .Кузнеца.

3.Економічна політика перерозподілу:

а) зміна функціонального розподілу доходу за рахунок впливу на відносні ціни факторів виробництва;

б) зміна розподілу доходу за розміром за рахунок прогресивного перерозподілу власності;

в) зменшення частки доходів найбільш забезпеченої частки населення за допомогою прогресивних податків на доходи та майно;

г) збільшення частки доходів найменш забезпеченої частки населення за допомогою прямих трансферних платежів та безвідплатного надання державою товарів та послуг населенню;

д) необхідність інтегрованого підходу.

Розглядаючи питання плану семінарського заняття, необхідно звернути увагу на протиріччя економічного зростання в країнах з трансформаційною економікою, визначити, чому економічне зростання само по собі не є гарантією подолання бідності та підвищення рівня життя широких верств населення. Далі необхідно з’ясувати сенс підходів до аналізу характеру розподілу доходів у суспільстві і визначити та вміти зобразити криву Лоренца, а також надати формулу та роз’яснити зміст коефіцієнту Джині. Характеризуючи групи бідності слід зупинитися на визначенні поняття споживчий кошик, дати різні його трактовки. Далі слід зіставити споживчі кошики в різних країнах відносно груп та кількості товарів та послуг, що входять до них. Розуміння цього дозволить з’ясувати гіпотезу Саймона .Кузнеца щодо тренду доходів відповідно до економічного зростання та розвитку. Звернувшись до політиці перерозподілу, слід охарактеризувати можливості держави впливати на відносні ціни факторів виробництва, на перерозподіл власності, на перерозподіл власно доходів.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 2.  Архангельський Ю. Родзієвський О., Алексеєв А.А. Бідність, податки та економічне зростання// Еономіка України. – 2006. - №5. – С.63-71.
 3.  Балакірєва О.М., Ноур А.М. Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України//Економіка і прогнозування. – 2010. - №1. – С.111-129.
 4.  Берданова Методологічні аспекти оцінки масштабів бідності в Україні// Вісник Національної Академії державного управління при президентові України. – 2004. - №2. – С.49-54.
 5.  Воронкова О.В. Теория и практика государственного регулирования бедности// Экономические науки. – 2008. - №8. С.309-313.
 6.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 7.  Крищенко К. Формування доходів населення в умовах економічного зростання// Україна: аспекти праці. – 2006. - №8. – С.38-45.
 8.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
 9.  Миронович Н. Розподіл доходів та бідність у перехідних економіках. – ПНУ ім. Івана Франка, 2009. – 442 с.
 10.  Никитин С., Степанов В. Распределение доходв и социальная защита населения в развитых странах// Труд за рубежом. – 2004. – №2. – С.3-23.
 11.  Панієв М. Соціальна політика та її вплів на доходи і рівень життя населення// Україна: аспекти праці. – 2004. - №7. – С.3-10.
 12.  Поплавська О. Бідність населення: шляхи запобігання та подолання// Україна: аспекти праці. – 2007. - №2. – С.40-46.
 13.  Савчук В., Зайцев Ю. Методологія дослідження соціальної стратифікації Й.Шумпетера та природа середнього класу як інституту сучасної економічної системи// Україна: аспекти праці. – 2004. –№5. – С.22-30.
 14.  Тиберя М. Бедность и неравенство в период глобализации// Журнал Европейской экономики. – 2007. №5. – С.401-434.
 15.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 16.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 17.  Хамацька А.А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення// Економіка та держава. – 2009. - №1. – С.98-100.

Поняття та категорії

Дохід, розподіл доходів, дуальний розвиток, крива Лоренца, коефіцієнт Джині, межа бідності;. споживчий кошик, абсолютне зубожіння, гіпотеза Саймона .Кузнеца, перерозподіл доходів, види перерозподілу доходів.

Питання для самоконтролю

 1.  В чому полягає протиріччя економічного зростання в країнах з трансформаційною економікою?
 2.  Що віддзеркалює крива Лоренца?
 3.  Що характеризує коефіцієнт Джині?
 4.  Як визначається межа бідності?
 5.  Що таке споживчий кошик? Як він визначається?
 6.  На що спрямована політика перерозподілу?

Тести

1.Коефіцієнт Джині розраховується в інтервалі:

А)0-1;

Б)1-100;

В)1-10;

Г)0-10;

Д)0-100.

2.Розрахунки споживчого кошика необхідні для визначення:

А)номінальних доходів;

Б)реальних доходів;

В)особистих доходів;

Г)кінцевих особистих доходів.

Розділ ІІ. Концептуальні проблеми системної трансформації соціалізму

Тема 8. Теоретична модель економічної системи соціалізму. Передумови та цілі системної трансформації соціалізму

/2часа/

1.Теоретична модель соціалістичної економіки:

а) утопічний соціалізм;

б) науковий соціалізм;

в) дискусія про ефективність планової економіки.  

2.Основні риси радянської системи господарювання та її протиріччя:

а) планомірність та пропорційність;

б) характер праці та соціально-економічна форма продукту;

в) ресурсне забезпечення планів;

г) економічна роль держави. Держава як власник та підприємець;

д) адміністративно-командна система

е) науково-технічний прогрес в плановій економіці;

ж) вирішення соціальних проблем.

3.Зміст і структура ринкової трансформації інверсійного типу:

а) передумови та цілі системної трансформації соціалізму;

б) реструктурування економіки;

в) соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу.

При підготовці першого питання семінару необхідно перш за все з’ясувати сенс теоретичної моделі соціалістичної економіки. Для цього слід звернути увагу на розвиток ідеї про справедливе суспільство та становлення утопічного соціалізму. Необхідно визначити характерні риси цього погляду на суспільство. Далі слід визначити сенс ідеї про науковий соціалізм. Після цього необхідно звернутися до дискусії про теоретичну можливість та практичну здійсненність соціалізму, яка розгорнулась з 20-х років ХХ століття серед радянських та іноземних економістів. Для того, щоб ясніше висвітлити аргументи сторін, слід звернутися до статті А. Белих (Белых А. О логической и практической осуществимости социализма. Из истории дискуссии. – Вопросы экономики. – 1990. - №6. – С.135-139). Далі необхідно визначити основні риси та протиріччя радянської системи господарювання. Студентам, які бажають детальніше з’ясувати це питання рекомендується познайомитися з матеріалом будь якого підручника з політичної економії соціалізму. На основі визначеного можна зрозуміти, чим викликана необхідність ринкової трансформації інверсійного типу та висвітлити її характерні риси.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Амосов А.К. Дискуссии о новой индустриализации// Экономист. – 2009. - №6. – С.14-29.
 2.  Бердяєв Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма, глава V, Классический марксизм и марксизм русский. – М.: Наука,1990. – с.78-93.
 3.  Бузгалин А.В. Рождение постэкономического общества: вызов теории // Экономическая теория на пороге  XXI века/ Под ред. Ю.М. Осипова, В.Т. Пуляева. – СПб.: Петрополис, 1996.
 4.  Бузгалин А.В., Колганов А.И. Политэкономия постсоветского марксизма (тезисы к формированию научной школы). Вопросы  экономики, 2005, №9.
 5.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 6.  Дерріда Ж. Привиди К.Маркса. – Харків: ОКО, 2000.– 272с.
 7.  Иноземцев В.Л. За пределами экономического общества. Постиндустриальные теории и постэкономические тенденции в современном мире – М.: Academia-Наука, 1998. – 640с.
 8.  Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. Книга первая. – М.: Алгоритм, 2001. – 528с. Книга вторая. – М.: Алгоритм, 2001. – 688с.
 9.  Колодко Г. Великая тарнсформация. Могло ли быть лучше? Будет ли лучше?// Мировая экономики и международные отношения. – 2010. - №4. – С.3-14.
 10.  Корнаи Янош. Социалистическая система. Политэкономия коммунизма. – М: ИНФРА – М. 2000.– 672с.
 11.  Ленин В.И. Государство и революция. –  Полн. собр. соч., т. 33, с.1-120.
 12.  Ленин В.И. Экономика и политика в эпоху диктатуры  пролетариата. –  Полн. собр. соч., т.19, с. 271-282.  
 13.  Ленин В.И. О монополии внешней торговли. – Полн. собр. соч., т.45, с.333-337.
 14.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
 15.  Маркс К. Критика Готской программы, разд.V, п.3.– Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19, с.9–32.
 16.  Модернизация России в контекст глобализации. – Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - №2. – С.90-103.
 17.  Резников Л. Нынешняя реформа и НЭП: итоги и уроки аналитического сопоставления// Российский экономический журнал – 2003. - №4. – С.3-20.
 18.  Сапир Ж. К экономической теории неоднородных систем. – М.: ГУ ВШЭ, 2001. – 248с.
 19.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 20.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 21.  Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. - №12. С.39-56; 2009. - №2. - С.85-103.
 22.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.
 23.  Энгельс Ф. Анти–Дюринг, отдел третий, Социализм. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.20, с.260–335.
 24.  Энгельс Ф. Развитие социализма от утопии к науке. – Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.19, с.185-230.

Поняття та категорії

Соціалізм, утопічний соціалізм, науковий соціалізм, планомірність, пропорційність, адміністративно-командна система, науково-технічний прогрес в плановій економіці, трансформації інверсійного типу, реструктурування економіки.

Питання для самоконтролю

 1.   Якими є основні риси утопічного соціалізму?
 2.  Що можна вважати історичними передумовами концепції наукового соціалізму?
 3.  Які основні риси та протиріччя властиві радянській системі господарювання?
 4.  Що собою уявляє класичний тип формування ринкової економіки?
 5.  Що собою уявляє ринкова трансформація інверсійного типу?
 6.  Чим відрізняється класичний тип ринкової трансформації від інверсійного типу?
 7.  Якими є передумови та цілі системної трансформації соціалізму?
 8.  Що собою уявляє соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу?

Тести

1.Яка мета властива соціалістичній економіці:

А) максимізація доходів держави;

Б)боротьба за економічну незалежність;

В)створення потужного матеріального виробництва;

Г)забезпечення всебічного розвитку людини.

2.Що таке ринкова трансформація інверсійного типу:

А)процес первісного накопичення капіталу;

Б)реструктуризація економіки відповідно до нових умов її функціонування;

В)соціалізація економіки;

Г)правильні відповіді А) та В);

Д)правильні відповіді Б) та В).

Тема 9. Інституціональні основи системної постсоціалістичної трансформації. Зміст, цілі, методи та інструменти трансформації відносин власності. Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні. Її зміст і протиріччя

/2часа/

1.Інституціональне середовище в трансформаційній економіці.

2.Відносини власності. Шляхи зміни відносин власності.  

3.Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні:

а) зміст і протиріччя приватизації;

б) завдання приватизації;

в) етапи приватизації в Україні - приватизація за приватизаційні майнові сертифікати та приватизація за грошові засоби.  

3. Підсумки приватизації. Перспективи розвитку приватизованих підприємств.

Для з’ясування питань, що передбачені планом семінарського заняття, необхідно перш за все дати стислу характеристику інституціонального середовища, властивого трансформаційній економіці. Після цього можна переходити до визначення відносин власності та шляхів і методів їх зміни. Визначаючи сутність процесу приватизації, розрізняючи юридичну форму власності та економічний зміст власності, необхідно з’ясувати взаємозв’язок цих аспектів проблеми власності. Далі слід навести завдання процесу приватизації, його етапи та підвести підсумки.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Ачкасов А.Є. Приватизація у перехідній економіці// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №8. – С.10-14.
 2.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 3.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 4.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України. – 2006. - №9.
 5.  Козакова С.В. Особливості та уроки сертифікатної (ваучерної) приватизації в Україні// Зовнішня торгівля: право та економіка. – 2007. – №6. – С.114-119.
 6.  Корнаи Янош. Социалистическая система. Политэкономия коммунизма. – М: ИНФРА – М. 2000.– 672с.
 7.  Поліщук В.П. Особливості приватизаційних процесів в Україні// Формування ринкових відносин в Україні. – 2005. – №7. – С.111-115.
 8.  Федорова Г.П. Проблеми реформування відносин власності на основі приватизації: підсумки та перспективи// Регіональна економіка. – 2004. – №3. – С.111-120.
 9.  Ханин Г. Экономические дискуссии конца перестройки//Эко. – 2008. -№12. - С.39-56; 2009. - №2. - С.85-103.
 10.  Чечетов М.В. Підсумки та завдання приватизації в Україні// Статистика України. – 2004. – №3. – С.95-103.
 11.  Шумпетер Й. Капитализм, Социализм и Демократия. – М.: Экономика, 1995. – 540с.

Поняття та категорії

Власність, право власності, націоналізація, денаціоналізація (реприватизація), роздержавлення, приватизація, ваучерна (сертифікатна) приватизація, приватизаційний майновий сертифікат.

Питання для самоконтролю

 1.  Яким є інституціональне середовище в трансформаційній економіці?
 2.  Що собою уявляє юридична форма власності? Що таке економічний зміст власності? Як співвідносяться ці аспекти проблеми власності?
 3.  Якими шляхами змінюють відносини власності?
 4.  Що таке приватизація? Чим відрізняється приватизація в пострадянських країнах від приватизації в країнах з розвинутою ринковою економікою?
 5.  Які завдання вирішував процес приватизації в Україні? Які завдання вирішував процес приватизації в країнах з розвинутою ринковою економікою?
 6.  Які етапи пройшов процес приватизації в Україні?
 7.  Що таке приватизаційний майновий сертифікат?
 8.  Якими є позитивні та негативні наслідки процесу приватизації в Україні?
 9.  Якими є перспективи розвитку приватизованих підприємств?

Тести

1.Чи тотожні поняття приватизація і денаціоналізація:

А)так;

Б)ні.

2.Чи завжди денаціоналізація означає перетворення державної власності в приватну:

А)так;

Б)ні.

Тема 10. Становлення ринку факторів виробництва

Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці

/2часа/

1.Первісне накопичення капіталу як економічна категорія. Історична місія первісного накопичення капіталу в індустріально розвинутих  країнах.

2.Первісне накопичення капіталу в перехідній економіці та його історична місія. Формування промислового капіталу.

3.Реструктуризація економіки

4.Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці.

Приступаючи до підготовки до семінарського заняття перш за все необхідно повторити по підручнику політичної економії зміст первісного накопичення капіталу як категорії економічної теорії. Слід пригадати, яким чином здійснювався цей процес у класичних умовах і яку історичну місію він виконав. Після цього можна зрозуміти сенс первісного накопичення капіталу в перехідній економіці та його історичну місію. Далі необхідно визначити економічну роль промислового капіталу та його специфіку в перехідній економіці сучасної України. Потім слід охарактеризувати процес реструктуризації економіки та формуванні ринків факторів виробництва.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 2.  Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт. – Экономист. – 2005. - №5.
 3.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 4.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України. – 2006. - №9.
 5.  Григорьев И. Инвестиционный процесс: накопленные проблемы и интересы// Вопросы экономики. – 2008. - №4.
 6.  Гриффитс Ричард, Сергеев О. – Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.
 7.  Зинаков В.В. К вопросу о соотношении понятий реформирование, реструктуризація, реорганизация// Вопросы экономических наук. – 2005. – №5. – С.98-103.
 8.  Красникова Е. Рыночная трансформация российской экономики как процесс первоначального накопления капитала//Вопросы экономики. – 2001. – №2. С.146-154.
 9.  Нижегородцев Р. Рынок труда: иллюзии и проблемы переходной экономики// Проблемы теории и практики управления. – 2004. – №4. – С.89-95.
 10.  Товстиженко О.В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва// Актуальні проблеми економіки. _ 2006. - №12. – С.5-12.
 11.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 12.  Шумская С.С. Втеча капіталу з української економіки: аналіз та оцінки// Економічна теорія. – 2008. – №4. – С.56-77.

Поняття та категорії

Первісне накопичення капіталу, промисловий капітал, грошовий капітал, робоча сила як товар, наймана праця, усуспільнення праці, продуктивність праці, реструктуризація, ринок факторів виробництва, ринок землі, ринок нерухомості,  ринок праці.

Питання для самоконтролю

 1.  Яким є зміст первісного накопичення капіталу як економічної категорії?
 2.  Що собою уявляє первісне накопичення капіталу в перехідній економіці?
 3.  Якою є історична місія первісного накопичення капіталу в індустріально розвинутих країнах?
 4.  Що таке промисловий капітал? Як він формується?
 5.  Що таке реструктуризація економіки?
 6.  З яких частин складається ринок факторів виробництва?
 7.  Як формуються  ринки землі та нерухомості в перехідній період?
 8.  Як формується ринок праці?

Тести

 1.  Первісне накопичення капіталу є результатом:

А)працьовитості;

Б)ощадливості;

В)накопичення грошей;

Г)мізерного споживання;

Д)відокремлення виробників від засобів виробництва;

Е)скасування державного контролю над цінами.

2.Рестукруризація – це:

А)перетворення частки прибутку в капітал;

Б)структурна перебудова економіки;

В)заходи, що запобігають банкрутству.

Тема 11. Формування підприємницького середовища у перехідній економіці України.

/2часа/

1.Підприємництво: наукове та емпіричне визначення:

а) сучасні теорії підприємництва;

б) підприємець у теорії Й. Шумпетера;

в) функції та характерні риси підприємця;

г)ризик у підприємницькій діяльності.

2.Організаційно-правові форми підприємництва в Україні.

3.Соціально-економічний зміст організаційно-правових форм підприємництва - малого бізнесу, сімейних підприємств, індивідуального приватного підприємства, товариства, акціонерної компанії, кооперативу.

При підготовці до семінарського заняття необхідно чітко визначити, що підприємництво вивчається економічною теорією з погляду відображення економічних відносин. Враховуючи це, зі всього величезного потоку інформації щодо підприємництва, необхідно виділяти лише ті аспекти, які стосуються предмета дослідження економічної теорії. Визначаючи теорії підприємництва слід особливу увагу приділити теорії Й.Шумпетера. потім можна перейти до характеристики організаційно-правових форм підприємництва в сучасній Україні з точки зору визначення їх соціально-економічного змісту.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Акопян В. Українське підприємництво як соціальний феномен// Вища освіта України. – 2004. – №3. – С.29-35.
 2.  Безтелесна Л. Підприємство у контексті людського розвитку// Економіка України. – 2003. - №12. – С.62-68.
 3.  Білик Т.О. Мале підприємництво: розвиток та прибутковість// Формування ринкових відносин в Україні. – 2007. – №10. – С.78-84.
 4.  Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт. – Экономист. – 2005. – №5.
 5.  Бужин О.А. Підприємництво і підприємець: зміна акцентів// Актуальні проблеми економіки. – 2004. – №4. – С.58-63.
 6.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 7.  Горняк О.В. Концепція підприємництва в перехідній економіці: Монографія. – Одеса: Астропринт, 1999. – 164с.
 8.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України. – 2006. - №9.
 9.  Долішній М. Підприємництво в соціальній сфері як передумова формування експортоорієнтованої економічної політики// Економіка України. – 2006. – №8. – С.10-19.
 10.  Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва\\ Економіка і прогнозування. – 2010. - №3. – 86-98.
 11.  Овчаренко В.В.  Мале підприємництво в контексті інституціоналізації середнього класу в трансформаційній економіці України// Економіка. Фінанси. Право. – 2007. – №7. – С.3-5.
 12.  Перегудов С. Кризис корпоративной модели российского бизнеса//Мировая экономика и международные отношения. – 2010. - №5. – С.32-49.
 13.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 14.  Чепель А.И.Предпринимательство как основа рынка// Вопросы экономических наук. – 2006. №6. – С.89-95.
 15.  Шарабанська Н.Ш. Мале підприємництво в системі економіки// Персонал. – 2006. – №5. – С.40-44.
 16.  Шнипко О.С. Держава та підприємство: партнерство в інноваційній діяльності// Актуальні проблеми економіки. – 2006. – №6. – С.130-139.

Поняття та категорії

Підприємництво, підприємець, підприємець у теорії Й. Шумпетера, підприємницьке середовище, ризик, бізнес, індивідуальне приватне підприємство, мале підприємство, акціонерне товариство.

Питання для самоконтролю

 1.  Як можна визначити поняття підприємництво з наукової та з емпіричної точок зору?
 2.  Які існують сучасні теорії підприємництва?
 3.  Яким є внесок Й.Шумпетера у розвиток теорії підприємництва? Як він характеризував підприємця?
 4.  Яку роль відіграє новаторство у підприємницькій діяльності? Яку роль відіграє ризик у підприємницькій діяльності?
 5.  Якими є основні організаційно-правові форми підприємництва в Україні? Яким є їх соціально-економічний зміст

Тести

1.Сутність підприємництва – це:

А)форма економічної активності;

Б)відповідний тип поведінки, ділові здібності;

В)свобода вибору напрямків діяльності;

Г)діяльність з метою отримання прибутку.

2.Основні риси підприємця – це:

А)людина, що йде на ризик;

Б)новатор, якій бажає впровадити нові продукти, технології, форми організації підприємницької діяльності;

В)ініціативна людини;

Г)людина, яка об’єднує фактори виробництва, створює нові товари, технології, приймає рішення, йде на ризик.

Розділ ІІІ. Економічна політика в умовах перехідного стану

Тема 12. Фіскальна та монетарна політика як складові фінансової стабілізації в трансформаційній економіці

/2часа/

1.Основні напрями економічної політики.

2.Фіскальна політика в перехідний період:

а) становлення податкової та бюджетної систем України;

б) державний борг України в перехідний період.

3.Монетарна політика в умовах ринкової трансформації:

а) специфіка позичкового капіталу. Рудименти рис лихварського капіталу в позичковому капіталі сучасного етапу розвитку економіки України;

б) джерела позичкового капіталу України – терміново вільні кошти держбюджету та кошти громадян;

в) джерело банківського відсотку. Норма відсотку позичкового капіталу та норма прибутку промислового капіталу;

г) довготермінові позики в умовах трансформаційного спаду.

4. Взаємозв’язок фіскальної та монетарної політики.

5.Сутність і причини інфляції в перехідній економіці.

6.Специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній економіці:

а)джерела інвестицій в плановій економіці. Джерела інвестицій в трансформаційній економіці України;

б)дивіденди держави як джерело інвестицій;

в) відплив капіталу в період трансформації;  

г) іноземне інвестування –  прямі та. портфельні іноземні інвестиції.  

При підготовці до семінарського заняття необхідно спочатку визначити зміст поняття економічна політика, повторити по підручнику з макроекономіки зміст поняття та інструменти фіскальної та монетарної політики в країнах з розвинутою ринковою економікою і лише після цього переходити до характеристики фіскальної та монетарної політики в період трансформації. Таким же чином слід діяти і відносно інфляції: спочатку повторити по підручнику з макроекономіки економічний зміст, форми та типи інфляції в розвинутій ринковій економіці і лише після цього переходити до характеристики інфляції в трансформаційній економіці. З’ясував ці питання, можна визначити амортизаційно-інвестиційну політику в перехідній економіці.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Андрюшин С., Кузнецова В. Денежно-кредитная политика центральних банков в условиях глобального фінансового кризисна// Вопросы экономики. – 2010. - №6. – С.69-87.
 2.  Андрюшин С., Кузнецова В. Банковский сектор России и пути его реформирования// Вопросы экономики. – 2009. - № 7. – С.15-30.
 3.  Антонов С.М., Шишков С.Є. Визначення ринкової вартості цінних паперів: основні проблеми та шляхи їх вирішення// Економіка і прогнозування. – 2010. - №1. – С.67-98.
 4.  Ведев А., Данилов Ю., Масленников Н., Моисеев С. Структурная модернизация финансовой системы России// Вопросы экономики. – 2010. - № 5. – С.26-42.
 5.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 6.  Гош А. Ринок як засіб відродження перехідної економіки України. – Економіка України. – 2006. - №9.
 7.  Грунина О.А. Основные принципы реформирования бюджетного процесса// Вопросы экономических наук. – 2009. - №3. – С.165-166.
 8.  Даниленко А.І., Шелудько Н.М. Грошово-кредитний ринок України: кризові уроки та короткострокові перспективи// Економіка і прогнозування. – 2010. - №1. – С.9-19.
 9.  Кабанов В.Г. Реформування фінансової системи України в контексті економічної кризи// Економіка і прогнозування. – 2010. - №4. – С.68-76.
 10.  Криничанский К. Генезис института векселя: функциональный аспект// Вопросы экономики. – 2009. - №8. – С.110-122.
 11.  Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Податкова гармонізація та національні особливості оподаткування високорозвинених країн// Економіка і прогнозування. – 2010. - №4. – С.126-139.
 12.  Лондар С.Л., Башко В.Й. Облігації з індексованою доходністю як фінансовий інструмент нівелювання наслідків високих інфляційних очікувань// Економіка і прогнозування. – 2010. - №2. – С.88-98.
 13.  Некипелов А. Головин М. Стратегия и тактика кредитно-денежной политики в условиях мирового экономического кризиса// Вопросы экономики. – 2010. - №1. – С.4-20.
 14.  Смирнов С. Режимы валютного курса и стабильность экономики// Вопросы экономики. – 2010. - №1. – С.29-43.
 15.  Шелудько Н.М. Реструктуризація банківського сектора в умовах світової фінансової кризи: міжнародний досвід і доцільність його використання в Україні// Економіка і прогнозування. – 2010. - №1. – С.24-34.
 16.  Шинкоренко Т.П. Макроекономічні шоки: теоретичні та емпіричні аспекти// Економіка і прогнозування. – 2010. - №2. – С.44-60.
 17.  Шумська С.С. Банківське кредитування в умовах фінансової нестабільності// Економіка і прогнозування. – 2010. - №3. – С.18-35.

Поняття та категорії

Фіскальна політика в перехідний період; монетарна політика в умовах ринкової трансформації: державний борг в перехідний період; норма відсотку позичкового капіталу та норма прибутку промислового капіталу; довготермінові позики в умовах трансформаційного спаду; амортизаційно-інвестиційна політика в перехідній економіці; дивіденди держави як джерело інвестицій; відплив капіталу в період трансформації; іноземне інвестування, прямі іноземні інвестиції, портфельні іноземні інвестиції.

Питання для самоконтролю

 1.  Якими є основні напрями економічної політики держави в період трансформації?
 2.  Що собою уявляє фіскальна політика в перехідний період?
 3.  Що собою уявляє монетарна політика в перехідний період?
 4.  Як взаємозв’язані фіскальна та монетарна політика?
 5.  В чому полягає специфіка інфляції в перехідній економіці?
 6.  В чому полягає специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній           економіці?
 7.  Якими є джерела інвестицій в трансформаційній економіці України?
 8.  Чим викликав відплив капіталу в період трансформації?
 9.  Що собою уявляє іноземне інвестування? Якими є його види?

Тести

1.Джерело дивідендів держави:

А)податки;

Б)позики;

В)прибутки;

Г)борги.

2.Рудименти рис лихварського капіталу – це:

А) норма відсотку;

Б) джерело відсотку;

В) суб’єкти запозичення;

Г) об’єкти запозичення.

Тема 13. Зайнятість, доходи населення та соціальна політика в умовах ринкових перетворень

/2часа/

1.Безробіття як макроекономічна проблема:

а)безробіття і негнучкість заробітної плати;

б)співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні;

в)взаємозв’язок інфляції та безробіття в економіці сучасної України.

2.Рівень та якість життя населення.

3.Соціально орієнтована ринкова система. Система соціального захисту населення України.

Приступаючи до підготовки до семінарського заняття, перш за все необхідно повторити по підручнику з макроекономіки визначення економічного сенсу поняття безробіття і лише після цього переходити до з’ясування специфіки безробіття в трансформаційній економіці України. Далі необхідно охарактеризувати проблему рівня та якості життя населення, визначити ті аспекти цієї проблеми, які актуальні для економічно розвинутих країн і ті аспекти проблеми, які актуальні для країн з трансформаційною економікою. Потім слід розкрити основні риси соціально орієнтованої ринкової системи та визначити зміст системи соціального захисту населення.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Амосов А. К дискуссии о новой индустриализации //Экономист, 2009, №6.
 2.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 3.  Балакірєва О.М., Ноув А.М. Соціально-трудовий статус та розшарування за доходами як детермінанти соціального самопочуття та економічної поведінки населення України// Економіка і прогнозування. – 2010. - №1. – С.111-129.
 4.  Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт. – Экономист. – 2005. - №5.
 5.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 6.  Гриффитс Ричард, Сергеев О. – Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.
 7.  Ларионов И., Орлов А., Орлов В. К вопросу об этапе современного капитализма (о формуле развития России) // Экономист. - 2009. - №2.
 8.  Лібанова Е.М. Ринок праці. – К.: Ін-т підготовки кадрів держ. Служби зайняьлсті, 1996. – 132с.
 9.  Лібанова Е.М. бідність: визначення, критерії, показники// Україна: аспекти праці. – 1997. - №7.
 10.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.

Поняття та категорії

Безробіття, негнучкість заробітної плати, рівень життя населення, якість життя населення, індикатори рівня життя населення, диференціація доходів населення, соціальний захист населення, соціально орієнтована ринкова система.

Питання для самоконтролю

 1.  Що таке негнучкість заробітної плати?
 2.  Як пов’язані одне з одним динаміка ВВП і безробіття в Україні?
 3.  Як взаємопов’язані інфляція та безробіття в економіці сучасної України?
 4.  Що таке рівень життя? З яких елементів він складається? Які показники його характеризують?
 5.  Що таке якість життя населення? Як його визначають? Як його вимірюють?
 6.  Що собою уявляє соціально орієнтована ринкова система?
 7.  Що собою уявляє система соціального захисту населення України?
 8.  Як оцінюється ефективність соціального захисту населення?

Тести

1.Яка тенденція у сфері зайнятості властива економіці України в останні десять років:

А) чисельність безробітних зростає;

Б) чисельність безробітних знижується;

В) чисельність безробітних не змінюється.

2. Яка тенденція стосовно рівня життя властива економіці України в останні десять років:

А)рівень життя населення зростає;

Б) рівень життя населення знижується;

В) рівень життя населення не змінюється.

Тема 14. Теорія економічного зростання у перехідний період. Політика стимулювання економічного зростання

/2часа/

1.Економічне зростання як теоретична проблема:

а)інвестиційні чинники економічного зростання;

б)теорія ендогенного економічного зростання;

в)концепція наздоганяючого економічного зростання;

г)концепція випереджаючого економічного зростання.

2.Специфіка проблеми економічного зростання для розвинених країн, країн Третього світу, пострадянських країн.

3.Модель Харрода-Домара щодо темпів зростання:

а)зв’язок темпів зростання з капіталомісткістю виробництва;

б)специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва та можливих темпів зростання відповідно до моделі Харрода-Домара.

4.Неокласичні теорії економічного зростання на базі ідей вільного ринку. Ступінь їх придатності для монополізованої перехідної економіки.

5.Застосовність розробок економічної теорії щодо формування політики економічного зростання в умовах перехідної економіки.

При підготовці до семінарського заняття перш за все необхідно повторити по підручнику з макроекономіки сенс поняття економічне зростання, його фактори, найважливіші теорії. Потім можна перейти до характеристики специфіки проблеми економічного зростання в період трансформації. При цьому слід приділити увагу концепціям, специфічним трансформаційній економіці – наздоганяючому та випереджаючому економічному зростанню. Далі слід визначити специфіку проблеми економічного зростання для розвинених країн, країн Третього світу, пострадянських країн. Характеризуючи евристичний потенціал моделі Харрода-Домара щодо дослідження трансформаційній економіки, необхідно визначити специфіку економіки України, якій властиве капіталомістке виробництво, що потребує відносно більших інвестицій для досягнення заданих темпів зростання. Після цього слід визначити евристичний потенціал неокласичних теорій економічного зростання щодо дослідження трансформаційній економіки, з’ясувати ступінь їх придатності для адекватних рекомендацій для монополізованої перехідної економіки. Завершенням розуміння проблеми теорії економічного зростання має стати висновок щодо застосовності розробок економічної теорії стосовно формування політики економічного зростання в умовах перехідної економіки.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Амосов А. К дискуссии о новой индустриализации //Экономист. – 2009. - №6.
 2.  Артемьев Е.В. Качество жизни и экономический рост// Экономические науки. – 2008. – №11. – С.121-125.
 3.  Аслунд А. Розбудова капіталізму: Трансформація в країнах колишнього Радянського блоку. – К.: Основи, 2003. – 636с.
 4.  Бландиньер Ж.-П. Реиндустриализация России: насколько пригоден европейский опыт. – Экономист. – 2005. - №5.
 5.  Геец В. Трансформационные процессы в экономике Украины. – К.: Основы, 2003.
 6.  Гриффитс Ричард, Сергеев О. – Экономическая реконструкция: сопоставление послевоенной Европы и постсоветской России. – М.: ТЕИС, 2003.– 152с.
 7.  Геєць В.М. Нестабільність та економічне зростання: Підручник. – К.: Інститут екон прогнозировання., 2000.
 8.  Дашковский В. Экономический рост: темпы и качество// Экономист. – 2005. - №10. – С.10-23.
 9.  Дзарасов С.С. Теория капитала и экономического роста: учебное пособие. – М.: Издательство МГУ, 2001.
 10.  Захаров В. Промышленные кластеры и экономический рост// Проблемы теории и практики управления. – 2006. - №12. – С.19-24.
 11.  Лортикян Э.Л. История экономических реформ второй половины XIX-XX вв. – М.: 1999. – 286с.
 12.  Наймушин В. «Постиндустриальные» иллюзии или системная неоиндустриализация: выбор современной России//Экономист. – 2009. - №4.
 13.  Трансформація і моделі економіки України: Ідеологія, протиріччя, перспективи./ За ред. В.М. Гейця – К.: Основи, 2001.– 497с.
 14.  Турецкий О.А. Экономика Украины на пороге ХХІ в.: уроки прошлого и шаги в будущее. – К.: Аспирант, 1999.– 196с.
 15.  Соціально-економічні реформи в Україні та проблеми переходу до засад сталого розвитку: Рекомендації проекту Національної стратегії сталого розвитку України. Матеріали науково-практичної конференції. – К.: Інтелсфера, 2001. – 180с.

Поняття та категорії

Економічне зростання, чинники економічного зростання, ендогенне економічне зростання, наздоганяюче економічне зростання, випереджаюче економічне зростання, капіталомісткість виробництва, модель Харрода-Домара, неокласичні теорії економічного зростання.

Питання для самоконтролю

1.У чому полягає специфіка проблеми економічного зростання для трансформаційної пострадянської економіки?

2.У чому полягає специфіка проблеми економічного зростання для трансформаційної економіки країн Третього світу?

3.У чому полягає специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва? Як ця специфіка віддзеркалюється у моделі Харрода-Домара?

4.Якими є основні риси неокласичних теорій економічного зростання? Яка ступінь їх придатності для монополізованої перехідної економіки?

5.Чи можливо застосувати теоретичні напрацювання економічної теорії щодо формування політики економічного зростання в умовах перехідної економіки?

Тести

 1.  Як пов’язані темп зростання економіки з капіталомісткістю виробництва:

А)зв'язок прямий;

Б)зв'язок зворотний;

В) зв'язок не простежується.

2.Застосовність кейнсіанських та неокласичних теорій та моделей економічного зростання для дослідження трансформаційної економіки:

А)не придатні;

Б)придатні;

В)обмежено придатні.

Тема 15. Основні тенденції та інституціональні форми глобалізації, їх вплив на трансформаційні процеси в Україні. Інституціональні форми інтеграції України у світове господарство

(вивчається самостійно)

1.Сутність і види глобалізації. Вплив глобалізації на соціально-економічні процеси в Україні.

2.Особливості і форми міжнародного поділу праці та інтеграційних процесів у сучасних умовах, їх вплив на ринкові реформи в Україні.  

3.Лібералізація та протекціонізм у зовнішньоекономічній політиці. Зовнішньоекономічна політика України.

При підготовці до семінарського заняття перш за все необхідно з’ясувати об’єктивні основи процесу глобалізації, його витоки, ґенезу та динаміку. Далі слід розкрити сутність та види глобалізації, її вплив на соціально-економічні процеси, що здійснюються в Україні. Характеризуючи особливості та форми міжнародного поділу праці, слід визначити місце України у міжнародному поділі праці. Після цього слід перейти до характеристики інтеграційних процесів у сучасних умовах, та їх впливу на ринкові реформи в Україні. Потім слід визначити сенс понять лібералізм та протекціонізм у зовнішньоекономічній політиці і надати характеристику зовнішньоекономічної політики України.

Основна література

(надається після першого семінарського заняття)

Додаткова література

 1.  Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. – М.: Весь мир, 2004. 273с.
 2.  Богомолов О.Т. Анатомия глобальной экономики: Учебное пособие. – М.: Академкнига. – 2004. – 148с.
 3.  Бузгалин А.В., Колганов А.И. Глобальный капитал. – М.: Едиториал УРСС, 2004. – 512с.
 4.  Головатый Н. Глобализация как средство уничтожения национальных государств// Персонал. – 2004. - №11. – С.58-64.
 5.  Гловатий М. Обережно – глобалізація// Освіта і управління. – 2004. - №2. – С.24-29.
 6.  Гринин Л.Е. Глобализация и национальный суверенитет// История и современность. – 2005. - №1. – С.6-31.
 7.  Губайдуллина Ф. Прямые иностранные инвестиции, деятельность ТНК и глобализация// Мировая экономика и международные отношения. – 2003. - №2. – С.42-47.
 8.  Данилина Т.О. Глобализация как источник экономического развития Украины. – Донецк: Доннту, 2003. – 469с.
 9.  Данильченко В.М. Глобализация и образование в ХХ1 веке// Высшее образование сегодня. – 2004. - №3. – С.44-48.
 10.  Долгов С.И. Глобализация экономики: новое слово или новое явление. – М.: Экономика, 1998. – 215с.
 11.  Загладин Н. Глобализация в контексте альтернатив исторического развития// Мировая экономика и междунаробные отношения. – 2003. - №8. – С.3-10.
 12.  Зуев А. Мясникова Л. Глобализация: аспекты, о которых мало говорят// Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - №8. – С.54-60.
 13.  Иванов Н. Человеческий капитал и глобализация// Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - №9. – С.19-31.
 14.  Конина Н.Ю. Глобализация и изменение внешней среды деятельности ТНК// Экономические науки. – 2008. - №5. – С.398-402.
 15.  Корчагина З.А. Глобализация: политико-экономический поход и перспективы развития// Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. – 2008. - №2. – С.114-120.
 16.  Косолапов Н. Глобализация: территориально-пространственный аспект// Мировая экономика и международные отношения. – 2005. - №6. – С.3-13.
 17.  Косоруков А.А.Глобализация: тренд и эволюция// Полис. – 2009. - №4. – С.170-173.
 18.  Курбонов С.Р. Глобализация и интеграционные процессы в мировом хозяйстве// Экономические науки. – 2009. - №6. – С.354-357.
 19.  Мазурова Е.К. Глобализация и международные экономические организации// Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. – 2005. - №1. – С.64-81.
 20.  Макогон Ю.В., Орехова Т.В. Глобализация и Украина в мировой экономике: Учебник. – Донецк: ДонНУ,2004. – 478с.
 21.  Монахова Л.И. Трансформирующиеся экономики: глобализация и экономический регионализм// Проблемы науки. – 2008. - №2. – С.9-14.
 22.  Пальков В.С. Глобализация экономики: сущность, реалии, виды на будущее// Мировая экономика и международные отношения. – 2009. - №6. – С.4-23.
 23.  Радаев В.В. Экономическая глобализация: содержание и противоречия// Вестник МГУ. Серия 6: Экономика. – 2008. - №5. – С.3-13.
 24.  Соколенко С.І. Глобалізація і економіка України. – К.: Логос, 1999. – 539с.
 25.  Хрысева А.А., Болтунова Е.В. Глобализация: угрозы и возможности// Экономические науки. – 2008. - №2. – С.96-100.
 26.  Шаров А. Глобализация валютной системы// Журнал Европейской экономики. – 2007. - №4. – С.81-99.
 27.  Шинкаренко П. Модернизация экономики и глобализация// Проблемы теории и практики управления. – 2008. - №5. – С.119-126.
 28.  Эльянов А. Глобализация и догоняющее развитие// Мировая экономика и международные отношения. – 2004. - №1. – С.3-17.

Поняття та категорії

Глобалізація, структурна глобалізація, міжнародний розподіл праці, економічна інтеграція, соціальна інтеграція, лібералізація , протекціонізм.

Питання для самоконтролю

1.Які фактори впливають на прискорення процесу глобалізації?

2.Яким є вплив глобалізаційних процесів на соціально-економічний розвиток України?

3.Чому розвиток економіки викликає необхідність фінансової глобалізації?

4.Якими є основні цілі фінансової глобалізації?

5.Якими є наслідки політики протекціонізму?

6.Яким чином міжнародна міграція капіталу впливає на динаміку ринкових перетворень в Україні?

7. Яким чином міжнародна міграція праці впливає на динаміку ринкових перетворень в Україні?

Тести

1.Які фактори сприяють прискоренню глобалізаційних процесів у сучасному світі:

А)науково-технічна революція;

Б)діяльність транснаціональних корпорацій в умовах нтп;

В)інформаційна революція;

Г)загострення проблем безпеки;

Д)всі відповіді правильні.

2.Які фактори впливають на формування світових цін:

А)співвідношення світових та національних постійних та змінних витрат при виробництві тих або інших товарів;

Б)розвиток спеціалізації та ступень залежності країн у споживанні товарів, які виробляються іншими країнами;

В)рівень монополізації світового ринку виробництва та реалізації того або іншого виду товару або послуги;

Г) всі відповіді правильні.

Реферати

1. Постіндустріальне суспільство як трансформаційне суспільство. Економічна складова теорії.

2. Постекономічна формація: витоки поняття, сутність, роль в економічній теорії.

3. Пострадянське суспільство: економічна складова концепції.

4. Постіндустріальний напрямок розвитку перехідних економік: концепція, протиріччя, перспективи.

5. Теорія економічного ривка.

6. Промислова політика, її сутність та специфіка в перехідній період.

7. Лібералізм та протекціонізм в перехідній період.

8. Економічні реформи в постсоціалістичних країнах: концепції, результати, уроки.

9. Теорія соціалістичного суспільства. Витоки, сутність, основні риси.

10. Утопічний соціалізм. Основні риси теорії.

12. Соціалістичне господарювання. Співвідношення теорії та практики.

13. Концепція нового індустріального суспільства.

14. Корпоративне управління, його сутність та специфіка в перехідній період

15. Акціонерний капітал та управління акціонерним суспільством в перехідній економіці.

16. Промисловий капітал та його специфіка в перехідній економіці.

17. Фінансовий капітал та його специфіка в перехідній економіці.

18. Первісне нагромадження капіталу та його специфіка в умовах сучасної Росії, України, інших пострадянських країн та країн Східної Європи.

19. Економічне зростання та економічний розвиток в умовах трансформації. Економічне зростання без розвитку.

20. Економічна ефективність та соціальна справедливість в умовах перехідної економіки.

21. Інвестиції та інвестиційний потенціал в умовах перехідної економіки.

22. Іноземні інвестиції в умовах перехідної економіки.

23. Аграрні реформи в перехідних економіках: зміст, протиріччя, перспективи.

24. Аграрна реформа в Україні та конкуренція на ринку сільськогосподарської продукції.

25. Монополізація та конкуренція в сфері аграрно-промислового комплексу України.

26. Макроекономічна стабілізація в перехідній економіці: необхідність та сутність.

27. Теорія загальної рівноваги та визначення цін і обсягів виробництва в трансформаційній економіці.

28. Горизонтальна концентрація та вертикальна інтеграція в умовах перехідної економіки.

29. Приватизація та капіталоутворення за рахунок власних ресурсів в умовах перехідної економіки.

Види самостійної роботи студентів 4 курсу

спеціальності „Економічна теорія” зі спецкурсу „Трансформаційна економіка”

1. Підготовка до поточних аудиторних занять.

1.1 Вивчення обов’язкової та додаткової літератури, текстів лекцій.

1.2 Підготовка до семінарських занять.

1.3 Підготовка до контрольних робіт.

1.4 Виконання домашніх завдань: розробка тестів до визначених тем, питань, проблем; розробка словників термінів та категорій до визначених тем та проблем; розробка задач, числових прикладів до визначених тем та проблем; розробка проблемних ситуацій до визначених тем, питань.

2. Пошуково-аналітична робота

2.1. Пошук та огляд літературних джерел за заданою проблематикою.

2.2  Написання реферату за заданою проблематикою.

2.3. Аналітичний огляд наукових публікацій.

2.4 Аналіз конкретної ситуації та підготовка аналітичної записки.

2.5 Написання докладу на студентську наукову конференцію.

2.6 Підготовка матеріалів до розділу, глави, параграфа дипломної роботи.

3. Наукова робота

3.1  Участь у студентській науковій конференції

3.2  Підготовка наукових публікацій

3.3  Виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафедри.

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Зі спецкурсу „Трансформаційна економіка”

для студентів 4 курсу

Спеціальності „Економічна теорія”

Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1. Обов’язкові

Систематичність і активність роботи на семінарських заняттях

1.1 Підготовка до семінарських занять

Всі навчальні тижні семестру

Активна участь в семінарських заняттях

20

Виконання контрольних робіт

1.2 Підготовка до контрольних робіт

8 та 15 тиждень

Перевірка правильності виконання контрольних робіт

25 за 1 контрольну роботу

25*2=50

Виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3 Виконання домашніх завдань

     5 тиждень

Перевірка правильності виконання завдань

5

1.4 Написання реферату

11 тиждень

Обговорення рефератів під час ІКР

5

1.5 Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою

10 тиждень

Розгляд підготовлених матеріалів під час аудиторних занять або ІКР

5

1.6 Підготовка доклада на студентську наукову конференцію

12 тиждень

Обговорення на конференції

5

    Разом балів за обов’язкові види СРС                                         90

2. Вибіркові

Виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1 Аналітичний огляд наукових публікацій

Всі навчальні тижні

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять, ІКР

10

2.2 Формування аналітичних звітів за заданою тематикою

Всі навчальні тижні

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять, ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС                                                                      10                                     

Всього балів за СРС                                                                             100

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи (ІКР)

зі спецкурсу „Трансормаційна економіка”

на 2 семестр  навчального року.

п/п

Форма

індивідуально-консультативної

роботи

Навчальні тижні дата, час, місце проведення ІКР

Кількість

годин

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Індивідуальні заняття

1

1

1

3 (20%)

2

Консультації

1

1

1

1

1

1

1

2

9 (50%)

3

Перевірка виконань індивідуальних завдань

1

1

1

1

1

1

6 (30%)

Разом

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

18 (100%)

Програмні запитання  до спецкурсу „ Трансформаційна економіка”

1.Трансформаційна економіка як об’єкт теоретичного пізнання:

а) зміст соціально-економічних трансформацій;

б) критерії виділення стадій розвитку суспільства

2. Етапи еволюції суспільства

3. Критерії виділення стадій розвитку суспільства.

а) історизм критеріїв;

б) формаційний критерій, його зміст і роль у пізнанні суспільства;

в) цивілізаційний критерій.

4.Об’єктивні передумови перехідних станів суспільства:

а) еволюційні та революційні зміни;

б) економічні кризи та трансформаційна криза.  

5.Теорії «індустріального суспільства»:

  а) Сен-Сімон і його індустріальна система»;

  б) стадії економічного зростання» Уолта Ростоу;

  в) концепція індустріального суспільства Раймона Арона;

  г) теорія технологічного суспільства Жака Эллюля;

  д) нове індустріальне суспільство Джона Гэлбрейта;

  е) секторна модель Кенета Кларка.

6. Теорія постіндустріального суспільства Деніела Белла. Критерій переходу суспільства до постіндустріальної стадії розвитку.

7. Загальні риси та відмінності теорій індустріального та постіндустріального суспільства.

8. Постекономічне суспільство: генезис теорії:

  а)Пітер Дракер (Друкер) та його концепція посткапіталістичного суспільства;

  б) пошуки цілі у сучасному суспільстві.

9.Поняття «економічна суспільна формація» та «постекономічна суспільна формація».

10.Становлення постекономічної суспільної формації як тенденція історичної динаміки.

11.Метод дослідження змін в економіці:

  а)вихідне та основне економічні відносини;

  б)похідні економічні відносини;

  в)співвідношення економічних та юридичних авідносин.

12.Теорії інформаційного суспільства  

  а) Мануель Кастельс та його теорія інформаційного суспільства як капіталістичного;

  б) суспільство мережених структур;

  в) інформаційне суспільство як постіндустріальне в теорії Д.Белла;

  г) інформаційне суспільство як розвинений капіталізм в теорії Герберта Шиллера;

  д) управління інформацією та маніпуляційні технології в теорії Юргена Хабермаса;

  е) інформація, рефлексія та відстежування в теорії Ентоні Гідденса;

  ж) інформація, постмодернізм і постсучасність в теоріях Жана Бодрійяра, Джанні Ваттімо, Марка Постера, Жан-Франсуа Ліотара.

13. Теорія економіки знань:

  а) знання, вартість та капітал в теорії економіки знань;

  б) вартість, створена знанням в теорії Тайічи Сакайя;

  в) Андре Горц та його критика теорії економіки знань.

14.Концепція людського капіталу, капіталу знань, інтелектуального капіталу.

15. Теорія «самопідприємця». Теорія нематеріального капіталу. Ідея адаптивної корпорації.

16.Теорія соціалізації економіки. Співвідношення економіки та суспільства.

17.Соціологічний аналіз економічних інститутів:

  а)власність як економічний інститут. Ефективність власності як економічного інституту;

  б) ринок як соціальний інститут і як соціальна система.

18.Еволюція теоретичних поглядів на роль і місце людини в розвитку економіки і соціуму.   

19.Чинники соціоекономічного розвитку:

  а)  Економічна свобода;

  б) економічна демократія;

  в) соціальна справедливість і рівність.

20.Принципи і умови формування соціальної економіки.

21.Зростання, бідність і розподіл доходів:

  а) суперечності зростання;

  б) розподіл доходів зі джерелом та за розміром;

  в).дуальний розвиток та крива Лоренца: базові моделі;

  г) коефіцієнт Джині.  

22.Економічні характеристики груп бідності:

  а) межа бідності;.

  б) споживчий кошик;

  в) абсолютне зубожіння.

  в) доходи, зростання та масштаби бідності: гіпотеза Саймона .Кузнеца.

23.Економічна політика перерозподілу:

  а) зміна функціонального розподілу доходу за рахунок впливу на відносні ціни факторів виробництва;

  б) зміна розподілу доходу за розміром за рахунок прогресивного перерозподілу власності;

  в) зменшення частки доходів найбільш забезпеченої частки населення за допомогою прогресивних податків на доходи та майно;

  г) збільшення частки  доходів найменш забезпеченої частки населення за допомогою прямих трансферних платежів та  безвідплатного надання державою товарів та послуг населенню;

  д) необхідність інтегрованого підходу.

24.Теоретична модель соціалістичної економіки:

  а) утопічний соціалізм;

  б) науковий соціалізм;

  в) дискусія про ефективність планової економіки.  

25.Основні риси радянської системи господарювання та її протиріччя:

  а) планомірність та пропорційність;

  б) характер праці та соціально-економічна форма продукту.

  в) ресурсне забезпечення планів;

  г) економічна роль держави. Держава як власник та підприємець;

  д) адміністративно-командна система

  е) науково-технічний прогрес в плановій економіці;

  ж) вирішення соціальних проблем.

26.Зміст і структура ринкової трансформації інверсійного типу:

  а) передумови та цілі системної трансформації соціалізму;

  б) переструктурування економіки;

  в) соціалізація економіки в ринковій трансформації інверсійного типу.

27.Інституціональне середовище в трансформаційній економіці.

28.Відносини власності. Шляхи зміни відносин власності.  

29.Приватизація як вихідна ланка ринкових перетворень в Україні:

  а) зміст і протиріччя приватизації;

  б) завдання приватизації;

  в)етапи приватизації в Україні - приватизація за приватизаційні майнові сертифікати та приватизація за грошові засоби.  

30.Підсумки приватизації. Перспективи розвитку приватизованих підприємств.

31.Первісне накопичення капіталу як економічна категорія. Історична місія первісного накопичення капіталу в індустріально розвинутих  країнах.

32.Реструктуризація економіки.

33.Формування промислового капіталу.

34.Формування ринків землі та нерухомості. Формування ринку праці.

35.Підприємництво: наукове та емпіричне визначення:

  а) сучасні теорії підприємництва;

  б) підприємець у теорії Й. Шумпетера;

  в) функції та характерні риси підприємця;

  г)ризик у підприємницькій діяльності.

36.Організаційно-правові форми підприємництва в Україні:

  а)соціально-економічні форми;

  б)соціально-економічний зміст організаційно-правових форм підприємництва - малого бізнесу, сімейних підприємств, індивідуального приватного підприємства, товариства, акціонерної компанії, кооперативу.

37.Основні напрями економічної політики.

38.Фіскальна політика в перехідний період:

  а) становлення податкової та бюджетної систем України;

  б) державний борг України в перехідний період.

39. Монетарна політика в умовах ринкової трансформації:

  а) специфіка позичкового капіталу. Рудименти рис лихварського капіталу в позичковому капіталі сучасного етапу розвитку економіки України;

  б) джерела позичкового капіталу України - терміново вільні кошти держбюджету як головне джерело позичкових ресурсів банків та кошти громадян як позичковий ресурс банків;

  в) джерело банківського відсотку. Норма відсотку позичкового капіталу та норма прибутку промислового капіталу;

  г) довготермінові позики в умовах  трансформаційного спаду.

40. Сутність і причини інфляції в перехідній економіці.

41.Вззаємозв’язок фіскальної та монетарної політики Іноземне інвестування.. 6.Специфіка амортизаційно-інвестиційної політики в перехідній економіці:

  а) джерела інвестицій в плановій економіці. Джерела інвестицій в трансформаційній економіці України.

  б) дивіденди держави як джерело інвестицій;

  в) відплив капіталу в період трансформації.  

  г) іноземне інвестування - прямі та. портфельні іноземні інвестиції.  

42.Безробіття як макроекономічна проблема:

  а)безробіття і негнучкість заробітної плати;

  б)співвідношення динаміки ВВП і безробіття в Україні;

  в)взаємозв’язок інфляції та безробіття в економіці сучасної України.

43.Рівень життя населення, його складові та індикатори:

  а) рівень і диференціація доходів у перехідній період;

  б) бідність, її визначення і вимірювання.

44.Соціально орієнтована ринкова система. Система соціального захисту населення України.

45.Економічне зростання як теоретична проблема:

  а)інвестиційні чинники економічного зростання;

  б)нелінійні чинники економічного зростання;

  в)теорія ендогенного економічного зростання;

  г)концепція випереджаючого економічного зростання.

46.Специфіка проблеми економічного зростання для розвинених країн, країн Третього світу, пострадянських країн.

47.Модель Харрода-Домара щодо темпів зростання:

  а)зв’язок темпів зростання з капіталомісткістю виробництва;

  б)специфіка економіки України щодо капіталомісткості виробництва та можливих темпів зростання відповідно до моделі Харрода-Домара.

48.Неокласичні теорії економічного зростання на базі ідей вільного ринку. Ступінь їх придатності для монополізованої перехідної економіки.

49.Застосовність теоретичних напрацювань економічної теорії щодо формування політики економічного зростання  в умовах перехідної економіки.

50.Сутність і види глобалізації. Вплив глобалізації на міжнародну безпеку і соціально-економічні процесі в Україні.

51.Особливості і форми міжнародного поділу праці та інтеграційних процесів у сучасних умовах, їх вплив на ринкові реформи в Україні.  

52.Зовнішньоекономічна політика України. Лібералізація та протекціонізм у зовнішньоекономічній політиці.

Критерії оцінювання письмових контрольних робіт та іспитів

Оцінка “відмінно” А (90–100 балів):

     В письмовій роботі необхідно дати правильні формулювання, матеріал подати грамотно, логічно струнко. Із розглянутої проблеми зробити чіткі висновки. При необхідності студент обґрунтовує  свою власну думку при оцінці сучасного стану соціально-економічних процесів та явищ.

Оцінка “добре”  В (80–89 балів):

      В письмовій роботі можливі деякі упущення, не суттєві пробіли у  висвітленні деяких питань. Студент здатний аналізувати сучасний стан соціально-економічних процесів та явищ.

                              С (70–79 балів):

       В письмовій роботі можливі деякі упущення, не суттєві пробіли у  висвітленні деяких питань. Студент виявляє труднощі в самостійному аналізі сучасної соціально-економічної проблематики.

 

Оцінка “задовільно” Д (60–69 балів):

      З письмової роботи ясно, що студент засвоїв основну частину програмного матеріалу, але має місце неповне розкриття питання, допущена непослідовність, неточне формулювання. Студент виявляє труднощі в самостійному аналізі сучасної соціально-економічної проблематики.

                                      Е (50–59 балів):

      З письмової роботи ясно, що студент засвоїв основну частину програмного матеріалу, але має місце неповне розкриття питання, допущена непослідовність, неточне формулювання. Студент нездатний аналізувати сучасний стан соціально-економічних процесів та явищ.

Оцінка “незадовільно” FX (20–49 балів):

      Відповідь свідчить, що студент не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, не виявив знання понять та категорій. Відповідь має безсистемний та помилковий характер.

                                                 X (20–49 балів):

    Відповідь свідчить, що студент не засвоїв більшу частину програмного матеріалу, не виявив знання понять та категорій. Відповідь має   уривчатий та помилковий характер.


Рецензія

на Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія” (Укладач Л.Л. Жданова).

Методична розробка Жданової Л.Л. охоплює тематичний план спецкурсу, розроблений відповідно до освітнього стандарту підготовки бакалаврів МОНУ, програму спецкурсу, плани семінарських занять, тематику рефератів, основну та додаткову літературу, поняття та категорії для словника, питання для самоконтролю, тести, екзаменаційні питання, критерії оцінювання письмових контрольних робіт та іспитів, карту самостійної роботи студента, графік проведення індивідуально-консультативної роботи, перелік видів самостійної роботи студентів зі спецкурсу. З наданого матеріалу можливо зробити висновок, що студентам надається можливість глибоко вивчити найактуальніші проблеми ринкової трансформації економіки, охоплюючи також і важливіші аспекти економічної політики. Як свідчить тематичний план, укладач приділив увагу усім питанням теорії трансформації економічних систем, які обговорюються в економічній літературі. Тематику рефератів зорієнтовано на засвоєння матеріалу спецкурсу. Проблеми теорії трансформації, розглянуті при підготовці рефератів можуть бути в подальшому застосовані при написанні дипломних робіт. Зауважень щодо змісту та оформлення матеріалів не маю. Роботу можна рекомендувати до друку.  

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія”, розроблені Ждановою Л.Л рекомендую до друку.

К.е.н.,

доцент                                                                                                   Старикова Т.С.

Рецензія

на Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія” (Укладач Л.Л. Жданова).

В методичній розробці присутні такі розділи: тематичний план, програма спецкурсу, плани семінарських занять, методичні пояснення щодо підготовки до занять, основна та додаткова література, поняття та категорії для словника, питання для самоконтролю, тематика рефератів, екзаменаційні питання, критерії оцінювання письмових контрольних робіт та іспитів, карта самостійної роботи студента, графік проведення індивідуально-консультативної роботи, перелік видів самостійної роботи студентів зі спецкурсу.

Теми розкривають зміст спецкурсу. Основна література надає перелік  підручників та навчальних посібників. Додаткова література охоплює фундаментальні публікації з проблеми, монографії. Статті вітчизняних та закордонних дослідників. Тести, що надані після кожного семінарського заняття, спрямовані на підвищення якості самостійної роботи студентів. Наведені приклади різних типів тестів. Тематика рефератів зорієнтовані на засвоєння матеріалу спецкурсу та наукову роботу. Матеріал спецкурсу є актуальним для сучасній перехідній економіці України, для інших пострадянських країн. Укладачеві вдалося об’єднати теоретичні та практичні аспекти проблеми.

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія” (Укладач Л.Л. Жданова) відповідають вимогам щодо методичних розробок і можуть бути рекомендовані до друку. Зауважень нема.

К.е.н.,

доцент                                                                                           Яценко В.П.

Рецензія

на Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія” (Укладач Л.Л. Жданова).

Методична розробка до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія”, підготовлена Ждановою Л.Л., охоплює усі необхідні розділи: тематичний план спецкурсу, розроблений відповідно до освітнього стандарту підготовки бакалаврів МОНУ, програму курсу, плани семінарських занять та методичні пояснення до них, основну та додаткову літературу, перелік нових понять та категорій для складання словника, питання для самоконтролю, тести, тематику рефератів, екзаменаційні питання, критерії оцінювання письмових контрольних робіт та іспитів, карту самостійної роботи студента, графік проведення індивідуально-консультативної роботи, перелік видів самостійної роботи студентів зі спецкурсу.

Надана методична розробка допоможе студентам засвоїти не лише теоретичні проблеми ринкової трансформації, але і важливіші проблеми економічної політики. Як видно з тематичного плану, укладач методичної розробки приділив увагу усім питанням теорії трансформації економічних систем, які є об’єктом наукової та громадської дискусії. Позитивної оцінки заслуговує і те, що тематика рефератів зорієнтована на засвоєння дискусійних проблем, що дає можливість студентам застосувати набуті знання при написанні дипломних робіт. Зауважень щодо змісту та оформлення матеріалів не маю.  

Методичні вказівки до вивчення спецкурсу «Трансформаційна економіка» для студентів 4 курсу денної форми навчання спеціальності „Економічна теорія”, розроблені Ждановою Л.Л рекомендую до друку.

К.е.н.,

доцент                                                                                                   С.С. Арутюнян


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

66072. Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) 40 KB
  Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) — особая организационно-правовая форма некоммерческой организации социального обеспечения, исключительными видами деятельности которой являются...
66073. Ипотека. Ипотека с государственной поддержкой 66 KB
  Его обязательством перед кредитором является погашение кредита а обеспечивает исполнение этого обязательства залог недвижимости. Недвижимость приобретенная с помощью ипотеки является собственностью заемщика кредита с момента приобретения.
66074. Глобализация финансов 124.69 KB
  Вследствие финансовой глобализации национальные экономики становятся особенно уязвимы к потрясениям мировой финансовой системы основанной на необеспеченных реальными активами долларах США. Кроме того монетаристская основа денежной политики финансовых властей...
66078. Золотовалютные резервы 59 KB
  Золотовалютные резервы (международные резервы или официальные резервы) — внешние высоколиквидные активы, представленные в виде иностранной валюты и золота, которые находятся под контролем государственных органов денежно-кредитного...
66079. Иностранные инвестиции РФ 55 KB
  В этой связи создание благоприятных условий для увеличения притока средств иностранных инвесторов является одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в РФ. Правовое регулирование иностранных инвестиций на территории РФ осуществляется Федеральным законом...
66080. Статус безработного 48.5 KB
  Для того чтобы приобрести права и получить гарантии, установленные для безработного гражданина, Вы должны быть признаны безработным в определенном порядке. Процесс признания человека безработным условно можно разделить на следующие этапы...