38382

ПОЛІТОЛОГІЯ

Конспект

Политология и государственное регулирование

Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя. Разом з тим, навчальний курс зорієнтований на формування зрілої демократичної свідомості майбутніх фахівців з менеджменту ЗЕД, міжнародної економіки, міжнародного права, правознавства та ін.

Украинкский

2013-09-28

689.5 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ

ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

“ПОЛІТОЛОГІЯ”

для бакалаврів усіх спеціальностей

денної та заочної форм навчання

КИЇВ – 2010

Робоча навчальна програма складена відповідно до навчальної програми                                                                   «Політологія»

                                         

Укладач робочої навчальної програми: Леоненко П.І., кандидат філософських наук, професор кафедри суспільних наук Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.


  
ЗАТВЕРДЖУЮ”                                                                            

«___»_________20__р.                                                                              

Проректор з навчально-наукової                                 

та методичної роботи                                                 

            ____________   Поліванов В.Є.

(підпис)           

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни          «Політологія»                                   

                                 

Схвалено вченою радою факультету правознавства та міжнародних відносин                                                                    

Протокол №    4    від  22 грудня 2010 р.

Голова вченої ради  ______________   Гриценко В.В.

                                             (підпис)                              

Розглянуто на засіданні кафедри суспільних наук 

Протокол №  20(1) від 22 вересня 2010 р.

Завідувач кафедри  _________________     Богачевська І.В.

                                   (підпис)                          


ЗМІСТ

стор.

Передмова …………………………………………………………….

4

Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія………………………………….

5

Тематичні плани……………………………………………………

6

зміст лекційного курсу…………………………………………..

12

плани та методичні поради до семінарських занять

16

теми та методичні поради до самостійного

опрацювання курсу……………………………………………….

27

тестові завдання…………………………………………………...

34

теми контрольних робіт (рефератів)………………………...

38

методичні поради до написання контрольних робіт (рефератів)……………………………………………………………...

41

контрольні питання для підготовки до іспиту………...

42

контрольні питання для підготовки до заліку………...

44

умови визначення навчального рейтингу……………...

46

порядок переведення рейтингових показників в

європейські оцінки ects…………………………………………

47

рекомендована література…………………………………….

48

зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи (реферату)…………………………………………………..

53


ВСТУП

Мета вивчення навчальної дисципліни “Політологія” - формування у студентів наукових уявлень, знань про світ політики, його основні феномени, закономірності, взаємозв’язки з іншими сферами суспільного життя. Разом з тим, навчальний курс зорієнтований на формування зрілої демократичної свідомості майбутніх фахівців з менеджменту ЗЕД, міжнародної економіки, міжнародного права, правознавства та ін.

Робоча навчальна програма розроблена на основі сучасних досягнень світового та вітчизняного знання про політичний світ у його багатогранності й різноманітності наукових спрямувань, охоплює його основну проблематику.

У результаті вивчення дисципліни “Політологія” студент повинен: 

знати:

 •  основні політичні школи, концепції і напрями розвитку політології;

уміти:

 •  чітко викладати зміст основних понять і категорій, спираючись на знання їх традиційних і сучасних формулювань;
 •  демонструвати своє бачення основних наукових ідей, вміти їх сформувати, спираючись на відповідне поняття;
 •  правильно і науково обґрунтовано застосовувати отримані теоретичні знання, власну наукову ерудицію та особистий життєвий досвід для аналізу, узагальнення і оцінки політичних процесів і змін, що відбуваються в Україні та світі;
 •  грамотно працювати з тематичною літературою, самостійно збагачувати свій науковий і творчий потенціал, застосовувати прогресивні методи оволодіння знаннями;
 •  самостійно робити висновки з отриманої інформації, використовуючи їх при розгляді відповідних проблем на семінарських заняттях та при написанні рефератів.


Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія”

для бакалаврів спеціальності „Міжнародна економіка”

Навчальна дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 3;

у тому числі змістовних модулів  - 4,

самостійна робота

Шифр і назва напрямів:

0501 „Економіка і

підприємництво”

Нормативна.

Рік підготовки: 2.

Семестр: 4.

Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними

модулями:

модуль І – 42 год.,

модуль ІІ – 30 год.,

модуль ІІІ – 16 год.

модуль ІV – 20 год.

Шифр та назва

спеціальностей:

6.050100 „Міжнародна економіка”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції – 26 год.

Семінарські

заняття – 24 год.

Самостійна

робота – 58 год.

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни – 17.

Кількість годин

на тиждень – 3.

Вид контролю – іспит


Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія”

для бакалаврів спеціальності „Міжнародні відносини”

Навчальна дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 3;

у тому числі змістовних модулів  - 4 ,

самостійна робота

Шифр і назва напрямів:

0302 „Міжнародні відносини”

Нормативна.

Рік підготовки: 3 .

Семестр:6 .

Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними

модулями:

модуль І – 42 год.,

модуль ІІ – 30 год.,

модуль ІІІ – 16 год.

модуль ІV – 20 год.

Шифр та назва

спеціальностей:

6.030201 „Міжнародне право”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції – 22 год.

Семінарські

заняття – 32 год.

Самостійна

робота – 54 год.

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни – 17.

Кількість годин

на тиждень – 3.

Вид контролю –  залік  


Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія”

для бакалаврів спеціальності „Правознавство”

Навчальна дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 3;

у тому числі змістовних модулів  -4 ,

самостійна робота

Шифр і назва напрямів:

0304 „Право”

Нормативна.

Рік підготовки:3 .

Семестр: 5 .

Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними

модулями:

модуль І – 42 год.,

модуль ІІ – 30 год.,

модуль ІІІ – 16 год.

модуль ІV – 20 год.

Шифр та назва

спеціальностей:

6.030401 „Право”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції – 22 год.

Семінарські

заняття – 32 год.

Самостійна

робота –   54 год.

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни – 18.

Кількість годин

на тиждень – 3.

Вид контролю – іспит    


Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія”

для бакалаврів спеціальності „ Компютерні науки ”

Навчальна дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 3;

у тому числі змістовних модулів  - 4,

самостійна робота

Шифр і назва напрямів:

0501 „Інформатика та обчислювальна техніка”

Нормативна.

Рік підготовки: 3.

Семестр: 5.

Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними

модулями:

модуль І – 42 год.,

модуль ІІ – 30 год.,

модуль ІІІ – 16 год.

модуль ІV – 20 год.

Шифр та назва

спеціальностей:

6.050101 „Компютерні науки ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції – 36 год.

Семінарські

заняття – 18 год.

Самостійна

робота – 54  год.

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни – 18.

Кількість годин

на тиждень – 2.

Вид контролю – іспит   


Структура робочої навчальної програми

дисципліни „Політологія”

для бакалаврів спеціальності „Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності ”

Навчальна дисципліна:

підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика

навчальної

дисципліни

Кількість кредитів,

відповідних ECTS – 3;

у тому числі змістовних модулів  - 4,

самостійна робота

Шифр і назва напрямів:

0306 „Менеджмент і адміністрування”

Нормативна.

Рік підготовки: 1 .

Семестр: 2.

Кількість годин:

разом: 108;

за змістовними

модулями:

модуль І – 42 год.,

модуль ІІ – 30 год.,

модуль ІІІ – 16 год.

модуль ІV – 20 год.

Шифр та назва

спеціальностей:

030601 „Менеджмент ”

Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції –20   год.

Семінарські

заняття –  16 год.

Самостійна

робота – 72  год.

Кількість тижнів

викладання навчальної дисципліни – 18.

Кількість годин

на тиждень –2.

Вид контролю – залік   


Тематичний план

для бакалаврів спеціальності «Міжнародне відносини»

денної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

4

2

2

0

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

6

0

2

4

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

6

2

2

2

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

4

2

2

0

5.

Політичні системи і політичні режими

4

2

2

0

6.

Особистість в політичній системі

4

0

0

4

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

8

2

2

4

8.

Політичні партії і соціально-політичні

рухи

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

6

2

2

2

10

Політичні процеси

6

0

2

4

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

6

2

2

2

12

Основні політичні ідеології сучасності

8

2

2

4

13

Міжнародна політика та національна безпека

6

0

2

4

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична

система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

6

2

2

2

15

Загальні принципи і цінності демократії

6

0

2

4

16

Демократичні права і свободи людини

6

0

2

4

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

6

0

2

4

18

Політичний менеджмент

4

0

0

4

19

Політичне прогнозування

4

0

0

4

Разом:

108

22

32

54

Форма підсумкового контролю - залік

Тематичний план

для бакалаврів спеціальності „Менеджмент ЗЕД”

денної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

8

2

2

4

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

4

0

0

4

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

4

2

0

2

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

8

2

2

4

5.

Політичні системи і політичні режими

8

2

2

4

6.

Особистість в політичній системі

4

0

0

4

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

4

0

0

4

8.

Політичні партії і соціально-політичні

рухи

8

2

2

4

Змістовний модуль ІІ. Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

8

2

2

4

10

Політичні процеси

4

0

0

4

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

8

2

2

4

12

Основні політичні ідеології сучасності

4

2

0

2

13

Міжнародна політика та національна безпека

4

0

0

4

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична

система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

8

2

2

4

15

Загальні принципи і цінності демократії

6

0

2

4

16

Демократичні права і свободи людини

4

0

0

4

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

6

2

0

4

18

Політичний менеджмент

4

0

0

4

19

Політичне прогнозування

4

0

0

4

Разом:

108

20

16

72

Форма підсумкового контролю - залік

Тематичний план

для бакалаврів спеціальності „Міжнародна економіка”

денної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

6

2

2

2

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

8

2

0

6

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

2

0

0

2

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

4

2

2

0

5.

Політичні системи і політичні режими

4

2

2

0

6.

Особистість в політичній системі

4

0

0

4

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

8

2

2

4

8.

Політичні партії і соціально-політичні

рухи

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

4

2

2

0

10

Політичні процеси

6

0

0

6

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

4

2

2

0

12

Основні політичні ідеології сучасності

6

2

2

2

13

Міжнародна політика та національна безпека

8

2

2

4

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична

система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

4

2

2

0

15

Загальні принципи і цінності демократії

8

2

2

4

16

Демократичні права і свободи людини

6

0

0

6

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

8

2

2

4

18

Політичний менеджмент

6

0

0

6

19

Політичне прогнозування

6

0

0

6

Разом:

108

26

24

58

Форма підсумкового контролю - іспит

Тематичний план

для бакалаврів спеціальності „Правознавство”

денної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

6

2

2

2

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

10

2

2

6

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

4

0

2

2

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

4

2

2

0

5.

Політичні системи і політичні режими

4

2

2

0

6.

Особистість в політичній системі

4

0

0

4

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

6

0

2

4

8.

Політичні партії і соціально-політичні

рухи

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

4

2

2

0

10

Політичні процеси

6

0

2

4

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

6

2

2

2

12

Основні політичні ідеології сучасності

6

2

2

2

13

Міжнародна політика та національна безпека

8

2

2

4

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична

система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

8

2

2

4

15

Загальні принципи і цінності демократії

8

2

2

4

16

Демократичні права і свободи людини

4

0

0

4

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

6

0

2

4

18

Політичний менеджмент

5

0

2

3

19

Політичне прогнозування

3

0

0

3

Разом:

108

22

32

54

Форма підсумкового контролю - іспит

Тематичний план

для бакалаврів

спеціальності „Компютерні науки”

денної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

6

2

2

2

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

6

2

0

4

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

4

2

0

2

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

4

2

2

0

5.

Політичні системи і політичні режими

4

2

2

0

6.

Особистість в політичній системі

4

0

0

4

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

6

2

0

4

8.

Політичні партії і соціально-політичні

рухи

6

2

2

2

Змістовний модуль ІІ. Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

4

2

2

0

10

Політичні процеси

6

2

0

4

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

4

2

2

0

12

Основні політичні ідеології сучасності

6

2

2

2

13

Міжнародна політика та національна безпека

6

2

0

4

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична

система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

6

2

2

2

15

Загальні принципи і цінності демократії

8

2

2

4

16

Демократичні права і свободи людини

8

2

0

6

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

6

2

0

4

18

Політичний менеджмент

8

2

0

6

19

Політичне прогнозування

8

2

0

6

Разом:

108

36

18

54

Форма підсумкового контролю - іспит

Тематичний план

для бакалаврів заочної форми навчання

п/п

Назви тем

Кількість годин

разом

лекції

семін.

заняття

самост.

робота

Вступ

1.

Політологія як наука

4

2

-

2

2.

Основні етапи розвитку політичної думки

4

-

-

4

Змістовний модуль І.

Політичні відносини та політичні

інститути. Суб’єкти політичних дій

3.

Політика як соціальне явище

4

-

-

4

4.

Політична влада і проблеми її легітимації

8

2

2

4

5.

Політичні системи і політичні режими

8

2

-

6

6.

Особистість в політичній системі

6

-

-

6

7.

Політичні еліти і політичне лідерство

6

-

-

6

8.

Політичні партії і соціально-політичні

Рухи

8

2

2

4

Змістовний модуль ІІ.

Політичне життя та політичні процеси

9.

Політична культура і політична свідомість

4

-

-

4

10

Політичні процеси

6

-

-

6

11

Політичні конфлікти і політичні кризи

6

-

-

6

12

Основні політичні ідеології сучасності

6

-

-

6

13

Міжнародна політика та національна безпека

8

-

-

8

Змістовний модуль ІІІ. Демократія як цивілізаційна цінність і політична система

14

Громадянське суспільство і правова держава – основи демократії

8

-

-

8

15

Загальні принципи і цінності демократії

10

2

-

4

16

Демократичні права і свободи людини

6

-

-

6

Змістовний модуль ІV.

Практична політологія

17

Політика як практична діяльність

4

-

-

4

18

Політичний менеджмент

4

-

-

4

19

Політичне прогнозування

2

-

-

2

РАЗОМ: (міжнародна економіка, міжнародне відносини, правознавство)

108

10

4

94

РАЗОМ: (менеджмент ЗЕД)

54

0

0

54


Порядок переведення рейтингових показників

в європейські оцінки ECTS:

Національна

шкала

«5»

відмінно

«4»

добре

«3»

задовільно

«2»

незадовільно

«2»

незадовільно

Шкала

Університету

90-100

75-89

60-74

35-59

1-34

Шкала ECTS:

А

ВС

DE

FX

F

відмінно

добре

задовільно

З можли-вістю повторного складання курсу

Повторне прослуховування курсу


УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

Види робіт

Кількість балів

Робота

в семестрі:

максимум балів

Разом

Семінари: в т.ч.

8

5

40

- відповідь на питання семінару

1-3

- доповнення

1-2

- запитання

1-2

- присутність на семінарі

1

- письмове опитування на семінарі

до 3 –х балів

Відпрацювання семінарів:

- реферат по всій темі

4-6

- письмова відповідь на 1-2 питання

1-5

- показ матеріалів до теми

1-4

- співбесіда з викладачем

3-7

Реферат: в т.ч.

1

20

20

- актуальність теми (її теоретична і практична значущість)

3

- повнота розкриття теми (теоретична глибина, наявність порівняльного аналізу; наявність проміжних і заключних висновків; дотримання визначеного обсягу і рекомендований пропорцій)

8

- практична спрямованість (зв’язок з процесами, що відбуваються в Україні та світі)

5

- правильність оформлення (наявність плану і розбивка за пунктами всередині реферату; правильне оформлення цитат, наявність точних посилань на джерела; вичитаність тексту, виправлення мовних, а також друкарських помилок)

4

- зв’язок з майбутнім фахом, складність теми, самостійність роботи

1-5 (бонус)

Іспит (залік)

1

40

40

Разом:

100


ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНОГО КУРСУ

Тема 1. Політологія як наука

План

 1.  Предмет політології та її інструментарій.
 2.  Основні парадигми політичної науки.
 3.  Поняття політики. Політика як суспільне явище.

Рекомендована література за списком: 6, 9, 10, 24, 30, 62, 66, 67,101.

  

Тема 2. Основні етапи розвитку політичної думки

План

1. Політична думка Стародавнього світу та Середньовіччя.

2. Особливості розвитку політичної науки Нової доби.

3. Сучасна зарубіжна політична думка.

4. Зародження і розвиток політичної думки в Україні.

Рекомендована література за списком: 21, 28, 37, 41, 65, 66, 67, 85.

      

Змістовний модуль І.

Тема 3. Політика як соціальне явище

План

1. Зміст і структура політичної сфери суспільства.

2. Суб’єкти й об’єкти політики.

3. Особливості політичного розвитку сучасного українського суспільства.

Рекомендована література за списком: 9, 24, 25, 36, 66, 67, 69.

Тема 4. Політична влада і проблеми її легітимації

План

1. Поняття, структура й агенти влади.

2. Ресурси, процес і види влади.

3. Проблеми легітимації політичної влади.

Рекомендована література за списком: 49, 66, 67, 68, 69, 90.

      Тема 5. Політичні системи і політичні режими

План

1. Сутність, структура та функції політичної системи.

2. Типологія політичних систем.

3. Поняття, сутність і типологія політичних режимів.

4. Особливості політичного режиму в сучасній Україні.

Рекомендована література за списком: 1, 8, 64, 65, 66, 67, 69, 72, 91, 95.

       Тема 6. Особистість в політичній системі суспільства

План

1. Особистість як первинний об’єкт і суб’єкт політики.

2. Політична соціалізація.

3. Політична активність особистості.

Рекомендована література за списком: 6, 64, 66, 67, 69, 94, 95.

        Тема 7. Політичні еліти і політичне лідерство

План

1. Поняття, типологія та механізм формування політичних еліт.

2. Сучасна українська політична еліта.

3. Сутність та основні тенденції розвитку політичного лідерства.

Рекомендована література за списком: 23, 24, 48, 51, 53, 67, 69.

        Тема 8. Політичні партії і соціально-політичні рухи

План

1. Поняття, типологія та функції політичних партій.

2. Сутність та типи партійних систем.

3. Особливості політичних партій в сучасній Україні.

4. Громадсько-політичні обєднання та рухи, їх роль у політичному житті

   суспільства.

Рекомендована література за списком: 4, 26, 31, 45, 60, 67,96.

Змістовний модуль ІІ.

Тема 9. Політична культура і політична свідомість

План

1. Сутність, структура і функції політичної культури.

2. Політична свідомість.

3. Політична культура сучасного українського суспільства.

Рекомендована література за списком: 5, 36, 50, 58, 64, 67, 70.

Тема 10. Політичні процеси

План

1. Сутність і структура політичного процесу.

2. Різновиди політичних процесів.

3. Особливості політичних процесів в сучасній Україні.

Рекомендована література за списком:9, 12, 25, 57, 58, 64, 70, 76, 82, 87, 94, 102.

          


Тема 11. Політичні конфлікти і політичні кризи

План

1. Сутність і типологія політичних конфліктів.

2. Технології врегулювання конфліктів.

3. Політичні кризи.

4. Особливості політичних конфліктів в сучасному українському

суспільстві.

Рекомендована література за списком: 22, 24, 44, 47, 70, 71, 78.

        Тема 12. Основні політичні ідеології сучасності

План

1. Поняття політичної ідеології.

2. Лібералізм і консерватизм як політико-ідеологічні доктрини.

3. Соціалізм і соціал-демократизм.

4. Фашизм і неофашизм.

Рекомендована література за списком: 40, 47, 54, 56, 57, 77, 81, 98.

        Тема 13. Міжнародна політика і геополітика

План

1. Міжнародні відносини та міжнародна політика.

2. Роль і місце України у новому геополітичному просторі:

    а) євразійська парадигма;

    б) євроатлантична парадигма.

3. Концепція національної безпеки України.

Рекомендована література за списком: 11, 14, 39, 52, 82, 99, 102.

Змістовний модуль ІІІ.

Тема 14. Громадянське суспільство

і правова держава – основи демократії

План

1. Поняття, структура і функції громадянського суспільства.

2. Моделі громадянських суспільств.

3. Основні ознаки правової держави.

4. Розвиток громадянського суспільства в незалежній Україні.

Рекомендована література за списком: 29, 46, 47, 59, 89, 95, 102.

         


Тема 15. Загальні принципи і цінності демократії

План

1. Принципи та інститути демократії.

2. Основні цінності сучасної демократії.

3. Проблеми розвитку демократії в сучасній Україні.

 Рекомендована література за списком: 21, 29, 65, 66, 67, 69, 109.

Тема 16. Демократичні права і свободи людини

План

1. Сучасне розуміння прав людини.

2. Основні права і відповідальність громадянина.

3. Методи й механізми захисту прав і свобод людини.

4. Система захисту прав і свобод людини в Україні.

Рекомендована література за списком: 29, 35, 36, 47, 67, 70, 76, 88, 93, 100.

Змістовний модуль ІV.

Тема 17. Політика як практична діяльність

План

1. Співвідношення професійної діяльності політолога і політика.

2. Взаємозв’язок теоретичної і прикладної політології.

3. Процедура політологічного дослідження.

4. Методи та сфери застосування прикладної політології.

Рекомендована література за списком: 21, 40, 42, 55, 69, 73, 77, 95, 101.

Тема 18. Політичний менеджмент

План

1. Поняття, форми і види політичного менеджменту.

2. Менеджмент виборчої компанії.

3. Менеджмент правлячої команди.

Рекомендована література за списком: 42, 66, 69, 73, 77.

Тема 19. Політичне прогнозування

План

1. Сутність політичного прогнозування та його основні етапи.

2. Принципи і методи політичного прогнозування.

3. Політичний прогноз і футурологія.

Рекомендована література за списком: 36, 42, 69, 70, 76, 77, 79, 98.


ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 •  ВІДВІДУВАННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Є ОБОВ’ЯЗКОВИМ!
 •  Якщо за семінари студент набрав менше 30 балів, він не допускається до складання іспиту (заліку).
 •  Якщо студент своєчасно не здав реферат, він не перевіряється викладачем і бали за нього не нараховуються.
 •  Усне відпрацювання семінарських занять проводиться в дні консультацій години, а також відразу протягом двох тижнів після його проведення (за наявності об’єктивних причин, підтверджених документально, - за домовленістю з викладачем).

Тема 1. Політологія як наука,

її предмет і методи дослідження

План

 1.  Предмет політології та її основні функції.
 2.  Методи політологічних досліджень: нормативно-ціннісний, соціологічний, біхевіористичний, інституціональний, системний, порівняльний та ін.
 3.  Політологія в сучасній Україні: завдання, шляхи розвитку і перспективи.

Визначення понять і термінів: політика, політична сфера, політичне поле, політична теорія, політична думка, функції політології, методи політології, парадигми політології, предмет політології, категорії політології, політична філософія, політична соціологія.

У процесі підготовки до семінару необхідно розкрити сутність політології як науки, що вивчає політичну сферу життєдіяльності людей, основні тенденції та шляхи її розвитку.

Розкрити сутність найбільш поширених визначень предмету та об’єкту дослідження політології. Показати, як змінилось його бачення і розуміння в процесі розвитку пізнання і зміни об’єктивної реальності світу політики.

Дати характеристику основних функцій політології: теоретико-пізнавальної, світоглядної, управлінської, інструментальної, аксіологічної та ін.

Характеризуючи методи політологічних досліджень, звернути увагу на їх модифікації залежно від парадигм (моделей постановки проблем та їх вирішення): традиційної (формально-юридичної), біхевіореальної, постбіхевіоріальної.

При розгляді третього питання слід виявити особливості сучасного українського суспільства як перехідного, яке перебуває в процесі глибоких трансформаційних змін, що обумовлює специфіку політичних процесів у ньому. Політологія виступає як адекватний інструмент соціального самопізнання, не маючи якого країна не може існувати  у сучасному світі.

Питання для дискусії:

 1.  Проаналізуйте різноманітні визначення політики та політології. Виберіть, на вашу думку, найбільш вдалі. Аргументуйте свій вибір.
 2.  Визначте особливості соціально-політичного розвитку в сучасній Україні.
 3.  Що ви знаєте про діяльність науково-дослідних політологічних центрів і організацій в Україні?

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Політологія, її місце і роль в системі суспільних наук.
 2.  Політична соціологія.
 3.  Джерела вивчення української політології.
 4.  Політологія, її значення для вивчення світового політичного досвіду.

Контрольні питання:

 1.  Що вивчає політологія? Визначте її об’єкт і предмет.
 2.  Як ви розумієте структуру політології як науки?
 3.  Охарактеризуйте найбільш ефективні методи аналізу політичного життя.
 4.  Які функції виконує політологія у сучасному суспільстві?
 5.  Чим зумовлена особлива актуальність політичної науки для сучасної України?

Рекомендована література:

 1.  Боришполец К.П. Методы политических исследований. Учебное пос. для вузов. – М., 2005.
 2.  Вебер М. Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. – М., 1990.
 3.  Гаєвський Б.А. Сучасна українська політологія. – К., 1999.
 4.  Політологія. Підручник для студ. вищих навч. закладів. // За ред. Кулагіна Ю.І., Полуріза В.І. – К., 2002.
 5.  Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. – К., 2000.
 6.  Політологія в Україні: стан та перспективи розвитку. – К., 2000.


Тема 4. Політична влада і проблеми її легітимації

План

 1.  Поняття і сутність політичної влади.
 2.  Види і ресурси влади.
 3.  Проблема  легітимності влади. Типи легітимності.
 4.  Характер політичної влади і його динаміка в Україні.

Визначення понять та термінів: влада, політична влада, ресурси влади, авторитет влади, легітимність політичної влади, політичний інститут, харизма.

Опрацювання теми передбачає розгорнуту характеристику влади як здатності і можливості здійснювати свою волю певним суб’єктам, чинити вирішальний вплив на діяльність та поведінку людей за допомогою відповідних засобів.

Дати характеристику основних ресурсів влади (економічних, соціальних, інформаційних, силових), спираючись на які суб’єкт має змогу контролювати об’єкт.

Вказати на визначальні ознаки політичної влади:

 •  легальність у використанні сили та інших засобів володарювання у межах країни;
 •  верховенство, обов’язковість рішень влади для всього суспільства, у тому числі всіх інших видів влади;
 •  публічність, що означає можливість звернення до всіх громадян від імені всього суспільства на основі права;
 •  моноцентричність, тобто наявність єдиного центру прийняття рішень (на відміну, наприклад, від влади економічної, інформаційної тощо);
 •  різноманітність ресурсів впливу.

Виділити основні проблеми для вивчення:

 •  поняття легітимності влади та її типологія;
 •  структура і механізми реалізації влади;
 •  способи володарювання. Розподіл влад.
 •   методи і засоби легітимації влади і владних структур;
 •  критерії ефективної влади;
 •  криза політичної влади і шляхи виходу з неї;
 •  особливості політичної влади в Україні та її основні характеристики.

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Сучасні теорії політичної влади.
 2.  Реалізація влади в демократичному суспільстві.
 3.  Легітимність влади як соціальна проблема.
 4.  Проблеми влади і владних відносин у сучасному українському суспільстві.

Практичні завдання:

 1.  У списку рекомендованої літератури простежте виклад змісту категорій: влада, владні відносини, поділ влади, легітимність влади.
 2.  Визначте умови реалізації політичної влади та її ефективність у регулюванні суспільних відносин.
 3.  Охарактеризуйте кризу політичної влади і шляхи виходу з неї.

Контрольні питання:

 1.  Як ви розумієте поняття “влада”?
 2.  Чому суспільство не може обійтися без влади? Яке, на вашу думку, головне призначення влади в суспільстві?
 3.  Які визначення влади ви знаєте?
 4.  З яких елементів складається структура влади?
 5.  У чому відмінність політичної, економічної, інформаційної влади і як вони співвідносяться у сучасному суспільстві?
 6.  Що таке ресурси влади?
 7.  Дайте характеристику типів легітимності влади.
 8.  Які, на вашу думку, існують проблеми політичної влади в сучасній Україні?

Рекомендована література:

 1.  Ирхин Ю.В. Политология: Учебник для вузов. – М., 2007.
 2.  Кравченко А.И. Политология: Учебник для вузов. – М., 2007.
 3.  Ледлев В.Г. Власть: концептуальный анализ // Полис. – 2000. – № 1.
 4.  Халипов В.Ф. Власть: основы кратологии. – М., 1995.
 5.  Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М., 1991.

Тема 5. Політичні системи та політичні режими

План

 1.  Сутність, структура та функції політичної системи.
 2.  Типологія політичних систем.
 3.  Сутність, поняття політичного режиму.
 4.  Особливості політичної системи України.

Визначення понять і термінів: політична система суспільства, політичний режим, держава, конституція, політичні партії, політичні норми, політичні дії, політична комунікація, політична ідеологія, політичні цінності.

При підготовці до семінару необхідно спиратися на основні положення загальної теорії систем та ідеї відносно теорії політичних систем Т.Парсонса, Д.Істона, Г.Алмонда.

Слід проаналізувати політичну систему як цілісну, взаємопов’язану єдність інституціональної, нормативної та комунікативної підсистем.

Охарактеризувати основні функції політичної системи: визначення мети і завдань розвитку суспільства, вироблення програм його життєдіяльності; мобілізація ресурсів суспільства для досягнення поставлених завдань; інтеграція всіх елементів суспільства, підтримка його цілісності та стабільності; обов’язковий для всіх громадян розподіл цінностей у суспільстві.

Студентам пропонується виділити за Г.Алмондом основні типи політичних систем і дати характеристику їх особливостей, переваг і недоліків.

Вивчаючи політичні системи, необхідно усвідомити, яке місце займають: принцип легітимності, структура інститутів, партійна система та форма, устрій держави в структурі політичного режиму. Порівняти існуючі підходи до типології політичних режимів і виділіть характерні особливості демократичного, авторитарного і тоталітарного режимів.

Аналізуючи політичну систему України, звернути увагу на те, що вона є перехідною, транзитною з вираженим вектором демократичного розвитку.

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Основні елементи політичної системи суспільства, їхня роль та функції.
 2.  Стабілізуючі фактори функціонування політичної системи.
 3.  Політична система як механізм функціонування владних відносин у суспільстві.
 4.  Теоретичні моделі політичної системи суспільства.
 5.  Сутність демократичного політичного режиму.

Контрольні питання:

 1.  Проаналізуйте функції основних підсистем політичної системи.
 2.  Як політична система співвідноситься і взаємодіє з іншими соціальними системами (економічною, соціальною, культурною)?
 3.  Дайте характеристику політичної системи сучасної України, спираючись на Конституцію України.
 4.  Зробіть порівняльний аналіз політичних систем України і Російської Федерації.
 5.  Охарактеризуйте основні напрями демократизації політичного режиму в сучасній Україні.

Рекомендована література:

 1.  Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. – М., 1996.
 2.  Білоус О.А. Політико-правові системи. Світ і Україна. – К., 1997.
 3.  Политология. курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. – М., 1999.
 4.  Политические системы и политические культуры Востока // Под ред. А.Д. Воскресенского. – М., 2006.

 

Тема 8. Політичні партії та громадянські рухи

План

 1.  Поняття, типологія та функції політичних партій.
 2.  Сутність та типи політичних систем.
 3.  Громадянсько-політичні об’єднання та рухи в політичному процесі.
 4.  Партійна система в сучасній Україні.

Визначення понять і термінів: політична партія, партійна система, правляча партія, опозиційна партія, багатопартійна система, однопартійна система, громадські організації та рухи, групи інтересів, групи тиску, партократія.

Дати визначення політичної партії та охарактеризувати її ознаки: 1) наявність організації; 2) програма діяльності; 3) особливий функціональний статус у політичному житті суспільства; 4) специфічне місце партії у структурах держави; 5) особливий правовий режим діяльності.

Порівняти класифікації політичних партій, представлені М.Дюверже та Дж. Сарторі.

Розкрити сутність партійних систем, кількісні та якісні їх типології.

З’ясувати визначення громадсько-політичних об’єднань та рухів, дати їх типологію, порівняти функції партій та громадсько-політичних рухів.

Визначити основні етапи становлення багатопартійної системи в Україні. Охарактеризувати особливості українських політичних партій та основні тенденції їх розвитку.

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Проблема типологізації політичних партій.
 2.  Функції політичних партій.
 3.  Класифікація громадсько-політичних рухів (Е.Гідденс та Г.Блумер).
 4.  Характерні риси партійної системи в сучасній Україні.
 5.  Характеристика опозиційних партій в Україні на початку ХХІ ст.

Контрольні питання:

 1.  Охарактеризуйте чинники виникнення політичних партій у сучасному їх розумінні.
 2.  Що таке партійна система? Дайте характеристику основних типів партійних систем.
 3.  Зробити порівняльний аналіз понять “політична партія”, “група інтересів”, “громадсько-політичний рух”.
 4.  Зробити класифікацію сучасних політичних партій України.

Рекомендована література:

 1.  Кормич Л.І., Шелест Д.С. Громадські об’єднання та політичні партії сучасної України. – К., 2004.
 2.  Кравченко А.И. Политология: Учебник для вузов – М., 2007.
 3.  Дюверже М. Политические партии. – М.,2000.
 4.  Sartori G. Parties and Party System. A.Framework for Analysis. – Vol. l. – N.Y., 1976.
 5.  Рудич Ф.М. Політологія (курс лекцій). – К.,2006.

Тема 9. Політична культура

План

 1.  Поняття політичної культури.
 2.  Типологія політичної культури.
 3.  Особливості політичної культури в Україні.

Визначення понять і термінів: політична культура, політична свідомість, політична поведінка, політичні цінності, політична субкультура, ринкова політична культура, західна політична культура, східна політична культура.

З’ясовуючи сутність поняття політичної культури, порівняти такі найбільш поширені визначення політичної культури, а саме:

Політична культура – це сукупність індивідуальних позицій та орієнтацій учасників політичної системи: суб’єктивна сфера, що лежить в основі політичних ідей і надає їм певного політичного значення.

Політична культура – це реалізація політичних знань, ціннісних орієнтацій, зразків поведінки соціального суб’єкта в історично визначеній системі і політичних відносин.

Політична культура – це система відносин і одночасно процес виробництва і відтворення силових елементів.

Щоб визначити місце і роль політичної культури в загальній системі культури і в політичному житті суспільства, треба розкрити структуру політичної культури і таких її складових як політична свідомість і політичні знання, політична поведінка і політичні дії, проаналізувати функції політичної культури.

Виділити основні проблеми для вивчення:

 •  типологія політичної культури (Г.Алмонд і С.Верба);
 •  сутність політичної субкультури і конркультури;
 •  економічні, політичні та соціокультурні передумови становлення демократичної політичної культури в сучасному українському суспільстві.

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Політична культура як складова політичної системи.
 2.  Влада і політична культура: взаємозв’язок та загальна характеристика.
 3.  Порівняльний аналіз західної і східної політичних культур.
 4.  Особливості політичної культури в країнах СНД.

Контрольні питання:

 1.  Що таке “політична культура”, які її основні елементи?
 2.  Охарактеризуйте типи політичних культур.
 3.  Як співвідносяться політична культура і правова культура?
 4.  Визначте основні тенденції в розвитку політичної культури західних країн на сучасному етапі.

Рекомендована література:

 1.  Алмонд Г., Верба С. Гражданская культура и стабильность демократии // Полис. – 1992. – № 4.
 2.  Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 2002.
 3.  Лісовий В. Культура–ідеологія–політика. – К., 1997.
 4.  Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива та сучасні реалії. – 2005.
 5.  Посткоммунистические трансформации / Под ред. О.Д.Куценко, С.С.Бабенко. – Х., 2004.

 

Тема 11. Політичні конфлікти і політичні кризи

План

 1.  Сутність політичного конфлікту.
 2.  Типологія політичних конфліктів.
 3.  Шляхи і способи вирішення політичних конфліктів.
 4.  Особливості політичних конфліктів в сучасній Україні.

Визначення понять і термінів: політичний конфлікт, методи регулювання конфлікту, тип політичного конфлікту, політична напруга, конфліктний потенціал, функції політичного конфлікту, політична боротьба, компроміс.

 

Підготовка до семінарського заняття потребує зосередження уваги на наступних проблемах:

 •  поняття конфлікту як зіткнення та протиборства суб’єктів політичного процесу з метою реалізації своїх інтересів;
 •  аналіз причин виникнення політичних конфліктів, в основі яких лежить боротьба за владу та використання її ресурсів;
 •  визначення типології політичних конфліктів: зовнішньополітичні та внутрішньополітичні; дійсні, випадкові; приховані і штучні (К.Боулдінг). Порівняння типології політичних конфліктів К.Боулдінга з типологіями, які базуються на інших критеріях;
 •  аналіз шляхів, механізмів, методів регулювання політичних конфліктів, а окремо – механізмів локалізації міжнаціональних конфліктів;
 •  аналіз специфіки політичних конфліктів в сучасній Україні може бути здійснений при урахуванні: а) перехідного характеру сучасного українського суспільства, що обумовлює його високу конфліктність; б) тісного переплетінням економічних, соціальних, соціокультурних та політичних конфліктів; в) помилок, які були допущені при реформуванні українського суспільства.

Теми доповідей і рефератів:

 1.  Роль конфліктів у політичному процесі.
 2.  Методи вирішення конфліктів.
 3.  Конституційні основи та правові норми вирішення конфліктних ситуацій.
 4.  Прогнозування і діагностика політичних конфліктів.
 5.  Внутрішньополітична криза: стани виникнення та прояви.

Контрольні питання:

 1.  Дайте визначення політичного конфлікту?
 2.  Проаналізуйте характер етнополітичних конфліктів.
 3.  Які причини породжують політичні конфлікти та сприяють їх вирішенню?
 4.  Які основні функції політичного конфлікту?

Рекомендована література:

1.    Бурлачук В. Десакралізація влади і сучасна політична криза в Україні //

      Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2007.- №3.

2.    Валевський О.Л. Політичний конфлікт в сучасній Україні. – К., 1997.

3.    Конфлікт у політичному житті сучасної України. – К., 1998.

4.    Мацієвський В. Теорія конфлікту. – К., 1998.

5.    Фельдман Д.М. Конфликты в мировой политике. – М., 2007.

Теми 14-16. Демократія як цивілізаційна цінність

і політична система

План

 1.  Поняття демократії. Сучасні концепції демократії.
 2.  Громадянське суспільство і правова держава як основи демократії.
 3.  Загальні принципи і цінності демократії.
 4.  Демократичні права і свободи людини.

Визначення понять і термінів: демократія, безпосередня демократія, представницька демократія, громадянське суспільство, правова держава, групи інтересів, суверенітет народу, права людини, більшість, мажоритарна виборча система, пропорційна виборча система, змішана виборча система.

У сучасній політичній науці термін “демократія” має кілька значень: 1) основоположне – влада народу, “правління” народу, обране народом і для народу” (А.Лінкольн);

2) – форма устрою будь-якої організації, заснованої на рівноправній участі її членів в управлінні і прийнятті рішень за більшістю голосів; 3) – ідеал суспільного устрою, заснований на певній системі цінностей, певному світогляді (до складових цього ідеалу відносять свободу, рівність, справедливість, права людини та ін.);

4) – соціальний і політичний рух народовладдя, здійснення демократичних цінностей та ідеалів.

Аналізуючи сучасні концепції демократії, необхідно дати визначення критеріїв демократії, охарактеризувати типи концепцій демократії: колективістські та конкурентні; розкрити, як представлена конкурентна демократія у її сучасних концепціях: традиційно-ліберальній, плюралістичній, елітарній, партиципальній.

Зробити характеристику і аналіз громадянського суспільства і правової держави як основ демократії.

Характеризуючи демократичні перетворення в Україні за тринадцять років її незалежного існування, простежити реалізацію загальних принципів і цінностей демократії в суспільному житті, вказати на досягнення та проблеми.


Теми доповідей і рефератів:

 1.  Різновиди традиційних форм демократії в історії українського суспільства.
 2.  Критерії розвитку демократії.
 3.  Дискусія щодо шляхів подальшої демократизації українського суспільства.

Контрольні питання:

 1.  Охарактеризуйте сутність і зміст терміна “демократія”.
 2.  Дайте характеристику основних форм демократії. Визначте їх сильні та слабкі сторони.
 3.  Визначте основні ознаки класичної ліберальної демократії.
 4.  Зробіть порівняльний аналіз сучасних теорій демократії.
 5.  Зробіть аналіз основних передумов переходу до демократії.

Рекомендована література:

 1.  Арон Р. Демократия и тоталитаризм. – М., 1993.
 2.  Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. Матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції. – 22 листопада 2002 р. – К., УАЗТ, 2002. – 68 с.
 3.  Даль Р. Введение в теорию демократии. – М., 1998.
 4.  Поппер Карл.  Відкрите суспільство та його вороги. – К., 1994. – Т.1–2.
 5.  Токвиль А. Демократия в Америке. – М., 1994.
 6.  Філп М. Політична корупція, демократизація і реформа // Політична корупція перехідної доби. – К., 2004.


ТЕМИ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ КУРСУ

Тема 2. Основні етапи розвитку політичної думки

Самостійно опрацьовуючи дану тему, спочатку потрібно виділити основні питання:

 •  Політична думка Стародавнього Сходу (конфуціанство, моцизм, даосизм тощо).
 •  Політична думка Античного часу (Платон, Арістотель).
 •  Політична думка Середньовіччя (А.Августин, Ф.Аквінський).
 •  Політична думка раннього етапу Нового часу (Н.Макіавеллі, Т.Гоббс, Дж. Гоббс, Дж. Локк, Ш.Монтеск’є).
 •  Політична думка Нового часу: соціальна концепція (Ж.Руссо, Е.Берк, Дж.Міль, К.Маркс, М.Вебер, В.Ленін та ін.).
 •  Політична думка Київської Русі (Іларіон, В.Мономах, Д.Заточник, Є.Полоцька та ін.).
 •  Українська політична думка: основні напрями та їх представники.

Визначення понять та термінів: політична теорія, політична думка, консерватизм, лібералізм, неолібералізм, радикалізм, націоналізм, соціалізм, комунізм, просвітництво, анархізм.

Дослідницьке навчальне завдання: 

скласти хронологічну таблицю:

а) з історії розвитку світової політичної думки;

Епоха

Персоналії

Виникнення нових понять

 

б) основних концепцій (теорій):

- “Государь” Н.Макіавеллі: політична концепція управління державою;

-  вчення Платона про ідеальну державу;

-  політичне вчення соціалістів-утопістів (Т.Мор, Т.Кампанелла, Ш.Фур’є,

Сен-Сімон);

- політична теорія К.Маркса;

- громадянське суспільство і держава за Г.Гегелем.

Питання для самоперевірки:

 1.  Назвати характерні ознаки політичної думки античного суспільства.
 2.  Розкрити сутність ідеальної держави Платона.
 3.  Чому Н.Макіавеллі вважається засновником політичної науки Нового часу?
 4.  Що таке макіавеллізм?
 5.  У чому полягає зміст теорії держави?
 6.  У чому полягає зміст теорії поділу влад Ш.Монтеск’є?

Рекомендована література: Антология мировой политической мысли: В 5 т. – М., 1977; Енциклопедія політичної думки. – К., 2000; Історія розвитку політичної думки. – К., 1996; Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / Під ред. Є.Причепій. – К., 2002; Себайн М. Етногенез та менталітет українського народу. – К., 1997; Юрій М. Етногенез та менталітет українського народу. – К., 1997.

Тема 7. Політичні еліти і політичне лідерство

Самостійне опрацювання теми доцільно провести за наступним планом:

 1.  Поняття політичної еліти. Сучасні теорії політичних еліт: ціннісна, плюралістична, функціональна та ін.
 2.  Типи політичних еліт: по відношенню до влади, по відношенню до мас, за методами дії, за складом і організацією тощо.
 3.  Політична еліта і політичне лідерство.
 4.  Особистість політичного лідера.

Визначення понять і термінів: еліта, політична еліта, контреліта, політичний імідж, правляча еліта, політичне лідерство, популізм, олігархія.

Аналізувати політичні еліти – це шукати відповіді на питання: хто у певному суспільстві є реальним суб’єктом державного управління і керівництва, у чиїх руках зосереджено всю повноту політичної влади, хто прямо чи опосередковано визначає характер найважливіших політичних рішень. Якість політичної влади багато в чому визначена якістю еліт.

Політична еліта є невід’ємною частиною соціальної структури (вищий клас або страта), котра здатна брати на себе провідну, відповідальну консолідовану роль у забезпеченні розвитку і стабільності суспільства.

Дати характеристику різних типів еліт відповідно до вибраних критеріїв класифікації та основних систем їх формування (система гільдій і підприємницька система).

Показати взаємозв’язок політичної еліти і політичного лідерства. Виділити типи політичних лідерів в українському політикумі, сформулювати їх політичні портрети.

Питання для самоперевірки:

 1.  Дайте визначення політичної еліти.
 2.  Проаналізуйте системи рекрутування еліт.
 3.  Розкрийте сутність теорії плюралізму еліт.
 4.  Проаналізуйте роль еліти в перехідні історичні періоди.
 5.  Які вимоги висуває суспільство до політичного лідера ?
 6.  Дайте характеристику типології політичного лідерства.

Рекомендована література: Ашин Г.К. Формы рекрутирования политических элит // Общественные науки и современность. – 1998 №3; Максименко С.Д. Українська еліта. – К., 2000; Олігархічні групи як суб’єкти політичного процесу: методологічні аспекти // Универсум. – 2000. - № 11-12; Політико-управлінська еліта України як чинник державотворення / За наук. ред. Е.А.Афоніна. – К., 2006.

Тема 10.  Політичні процеси

У процесі самостійного опрацювання теми доцільно зосередити увагу на таких проблемах:

 1.  Зміст і типи політичних процесів.
 2.  Основні компоненти політичного процесу та поведінка його учасників.
 3.  Поведінка суб’єктів влади в політичному процесі.
 4.  Зміст і основні характеристики політичної модернізації.

Визначення понять та термінів: політичний процес, політичний розвиток, політична модернізація, стабілізаційний процес, інноваційний процес, інституціональний процес, процес прийняття політичних рішень, політична боротьба, політична співпраця, суб’єкт політики, кризовий синдром модернізації, електоральні політичні процеси.

Особливої уваги потребує розгляд модернізаційних політичних процесів в сучасному українському суспільстві, де виникли суперечності між процесом диференціації, вимогами рівності та здатністю політичної системи до інтеграції, що призвело до кризового синдрому модернізації. Він є своєрідним наслідком взаємодії основних криз політичного розвитку, до яких належать:

 •  криза ідентичності (розрив соціально-структурних підрозділів суспільства з політичною системою);
 •  криза легітимності (низький рівень лояльності населення до даної політичної системи, відсутність згоди в суспільстві щодо природи й методів діяльності політичної влади);
 •  криза участі  (відчуження населення від політичного життя, створення правлячою елітою перепон для включення в політичну діяльність соціальних груп, які заявляють свої претензії на владу).
 •  криза проникнення (невідповідність проголошених владою цілей і напрямів соціального розвитку  реальній соціально-політичній ситуації, низький рівень практично-політичних можливостей системи державного управління);
 •  криза розподілу (порушення принципів забезпечення прийнятного для суспільства рівня матеріального добробуту і допустимої межі соціальної нерівності та соціальної несправедливості).

Питання “кризового синдрому модернізації” вимагає визначення та вирішення основних його проблем.

Питання для самоперевірки:

 1.  Охарактеризуйте основні типи політичних процесів.
 2.  Які стадії включає політичний процес?
 3.  Визначте основні компоненти політичного процесу.
 4.  Визначте, який із основних вимірів політичної модернізації – стихійний чи цілеспрямований – був домінуючим в Україні в період з 1991 р. по 2004 р.
 5.  Визначте найважливіші характеристики політичної модернізації.

Рекомендована література: Політичний процес в Україні: сучасні тенденції та історичний контекст. – К., 1999; Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть. – К., 1999; Баскакова М. Японская экономическая модель // МЭ и МО. – 2004. – № 1; Дарендорф Р. Дорога к свободе: демократизация и её проблемы в Восточной Европе // Вопросы философии. – 1990. – № 9; Федотова В. Теорії соціальної модернізації та євразійство // Політична думка. – 1995. – № 2–3.

Тема 12. Світові політичні ідеології

Питання для самостійного опрацювання:

 1.  Поняття ідеології та її основні функції.
 2.  Рівні політичної ідеології: теоретико-концептуальний, програмно-політичний, актуалізований.
 3.  Основні ідеологічні течії сучасності: лібералізм і неолібералізм; консерватизм і неоконсерватизм; соціал-демократія, комунізм, націоналізм  та інші.
 4.  Проблеми ідеологічного забезпечення українських реформ.

Визначення понять та термінів: ідеологія, політична свідомість, лібералізм, консерватизм, соціалізм, націоналізм, національна ідея. 

Питання для самоперевірки:

 1.  Що таке ідеологія? Назвіть найважливіші функції ідеології.
 2.  Дайте характеристику основних ідеологічних течій сучасності.
 3.  Охарактеризуйте ідеологічну ситуацію в сучасній Україні.
 4.  Чи потрібна Україні ідеологія національного самоствердження?
 5.  Яка, на вашу думку, проблема є центральною для національної ідеології?

Рекомендована література: Матвєєв С.О. Політична психологія. – К., 2003; Міщенко М.Д. Ідеологія та трансформаційні процеси в українському суспільстві. – К., 1999; Націоналізм: Антологія. – К., 2000; Революция против свободы. Сборник. – М., 2007; Розумний М. Українська ідея на тлі цивілізації. – К., 2001.

Тема 13.  Геостратегія і національна безпека України

Основні питання для самостійного вивчення:

 1.   Поняття геополітики та геостратегії.
 2.  Місце і роль України у сучасному геополітичному просторі світу: сутність геостратегії України, геостратегічний статус і вибір України, геостратегічні альтернативи і національна безпека України.
 3.  Проблеми національної безпеки України в умовах нового світового ладу: концепція національної безпеки; пріоритети національної безпеки України; структура національної безпеки; система забезпечення національної безпеки.
 4.  Геостратегічна вісь системи забезпечення національної безпеки України.

Визначення понять та термінів: геополітика, геополітичний простір, геостратегічний простір, геостратегічний статус, національні інтереси, стратегічні цілі, геостратегічні перспективи, національна безпека, новий світовий лад.

Питання для самоперевірки:

 1.  Дайте характеристику геополітичних особливостей України.
 2.  Яким чином геополітичний фактор впливає на зовнішню політику України?
 3.  У чому полягає сутність національних інтересів України?
 4.  Які існують загрози національній безпеці України?
 5.  Проаналізуйте досягнення української держави в галузі зовнішньої політики за роки незалежності.

Рекомендована література: Концепція (основи державної політики) національної безпеки України. – К., 1997; Бжезинский З. Великая шахматная доска (Господсво Америки и его геостратегические императивы).- М., 2006; Білорус О.Г., Лук’яненко Д.Г. Глобалізація і безпека розвитку. – К., 2001; Будкін В. В умовах “ширшої Європи”. Україна-ЄС: складні підсумки і можливі перспективи // Політика і час. – 2004. – №1; Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М., 2003; Васильєва-Чекаленко Л. Україна в міжнародних відносинах. – К., 1998; Національна безпека України. – К.,1997.


Колоквіум

Теми 17-19. Практична політологія

Основні питання для вивчення:

 1.  Вибори та виборчі системи.

1.1.  Поняття виборів та їх місце у формуванні та функціонуванні демократичної держави.

1.2. Типи виборчих систем.

1.3. Технологія виборчих кампаній.

1.4. Інформаційно-аналітичне супроводження виборчої кампанії.

 1.  Політичний менеджмент та маркетинг.
  1.  Поняття «політичний менеджмент».
  2.  Технологія прийняття політичного рішення.
  3.  Політичне життя суспільства як об’єкт рекламної діяльності.
 2.  Політичне прогнозування.
  1.  Можливості, межі, техніка, методика та процедури прогнозування в політиці.
  2.   Основні типи та напрямки політичного прогнозування.
  3.   Політичний ризик у діяльності суб’єктів політики.

Визначення понять та термінів: вибори, виборчі системи, політичні технології, політичний менеджмент, політичне рішення, політичний ризик, політичний маркетинг, політичне прогнозування, засоби масової інформації (ЗМІ).

Питання для самоперевірки:

 1.  Пропорційна виборча система сприяє:

а) збереженню існуючої кількості політичних партій;

б) зменшенню існуючої кількості політичних партій;

в) зростанню існуючої кількості політичних партій;

г) взагалі не впливає на ці процеси.

 1.  Чим визначається склад і електорат партій?
 2.  Розкрийте суть і співвідношення понять: „політичне прогнозування”, „футурологія”, „передбачення”, „політичне управління”.
 3.  Прокоментуйте вислів досвідченого політичного  і державного діяча У. Черчілля: „Було б помилково дивитись далеко вперед”.
 4.  Що є об’єктом внутрішньополітичного і зовнішньополітичного прогнозування?
 5.  Чим відрізняється нормативний прогноз від пошукового прогнозу?
 6.  Найбільш перспективним методом наукового прогнозування в політичній сфері є:

а) екстрапомилка;                      б) історична аналогія;   

в) сценарії майбутнього;           г) моделювання;           д) експертні оцінки.

 1.  Проаналізуйте основні методи виборчої інженерії, що застосовувалися в Україні під час виборчих кампаній.
 2.  Розкрийте особливості менеджменту в різних сферах людської діяльності.
 3.  Сформулюйте основні вимоги до організації роботи правлячої команди.
 4.  Беручи за основу діяльність найпопулярніших українських політичних лідерів, обгрунтуйте перемогу одного з них на майбутніх політичних президентських виборах.
 5.  Яким є механізм прийняття політичного рішення?
 6.  Які особливості ЗМІ дають підстави вважати їх однією з гілок влади („четвертою владою”)?
 7.  Наскільки незалежними є українські ЗМІ наприкінці ХХ – початку ХХІ ст.?

Рекомендована література: Бебик В.М. Політичний маркетинг і менеджмент. – К., 1996; Бебик В.М. Базові засади політології: історія, теорія, практика. – К., 2000; Варій М.Й. Психологія та виборчі технології. – Львів, 2002;  Вибори і референдуми в Україні: проблеми теорії і практики. – К., 2001; Закон України „Про вибори народних депутатів” // Голос України. – 25 жовтня, 1997;  Горбатенко В. Принципи, методи і основні стани політичного прогнозування // Людина і політика. – 2003. - № 5; Кочубей М. Виборчі технології як механізм досягнення політичного результату // Людина і політика. – 2003. - № 4; Панарин А.С. Глобальное политическое прогнозирование. – М., 2002; Ребкало В.А. Політична аналітика та прогнозування. Навч. посіб. – К., 2002; Рябов С.Г. Політичні вибори. – К., 1998; Телешун С.О. Політична аналітика, прогнозування та політичні консультації. Курс лекцій. – К., 2001; Політологія. Навчально-методичний комплекс / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2004; Юрій М. Основи політології. – К., 2004.


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

 1.  Назвіть та дайте характеристику основних політичних прав людини.

Поясніть, як взаємодіють між собою економіка та політика.

Яке з визначень політології являється найбільш повним (адекватним):

а) Політологія – це наука про державу;

б) Політологія – це наука про політичну систему;

в) Політологія – це наука про політику;

г) Політологія – це наука про  закони та найбільш загальні форми

розвитку політичного світу людини та суспільства;

д) Політологія - це наука про політичну владу.

Аргументуйте свою відповідь.

 1.  Вкажіть та аргументуйте, що слід розуміти під міжнародними відносинами:

а) відносини між народами різних держав;

б) відносини між регіонами;

в) відносини між державами;

г) сукупність інтеграційних зв’язків, котрі формують світове           

співтовариство;

д) відносини між політичними партіями та суспільними організаціями

різних країн.

 1.  Вкажіть та аргументуйте, які з наведених положень є помилковими:

а) у демократичному суспільстві, як правило, здійснюється

функціональний розподіл влади «по горизонталі» та «по вертикалі»;

б) влада принципово неподільна;

в) повний розподіл функцій влади по «горизонталі» неможливий;

г) у демократичній державі «вертикальний» розподіл влади неможливий.

 1.  Вкажіть, які визначення поняття «політична культура» («ПК») є найбільш повними та взаємодоповнюють один одного:

а) «ПК» – це система політичних норм та цінностей, яку розділяє

більшість населення в якості суб’єкта політичного співтовариства;

б) «ПК» – це способи та результати політичної діяльності;

в) «ПК» – це сукупність видів політичної діяльності;

г) «ПК» – це політичне буття як постійність;

д) «ПК» – це механізм оволодіння  владою;

ж) «ПК» – це психологічна орієнтація політичного суб’єкта.

 1.  Вкажіть, яке з визначень демократії (Д) відповідає політичній думці Т.Гоббса:

а) Д – народний суверенітет, який не означає поголовної участі усіх в

управлінні;

б) Д – державний лад як атрибут суспільства;

в) Д – форма держави наряду з монархією та аристократією, де верховна

влада належить зібранню всіх громадян без виключень;

г) Д – зовнішня форма державного ладу;

д) Д – внутрішня форма держави.

 1.  Які визначення відносяться до партії, а які до громадських організацій:

а) певним чином зорганізована частина соціальної спільноти;

б) штаб з підготовки до чергових виборів;

в) найбільш активна частина соціальної групи, котра виражає її

інтереси та керує її боротьбою за владу;

г) спільні дії різних суспільних груп;

д) організована група, яка представляє інтереси частини народу та яка

ставить своєю метою їх реалізацію шляхом оволодіння держав

 1.  Демократія-охлократія-анархія-конформізм. Вкажіть визначення, з якими ви погоджуєтесь:

а) проявляється тоді, коли спостерігається підйом демократії;

б) відображають кризовий стан суспільства, вісник розпаду;

в) проявляються при авторитарних і тоталітарних режимах;

г) конформізм є обов’язковим супутником плюралістичної демократії;

д) охлократія та анархія необхідні; вони відіграють позитивну роль у

суспільстві.

10. Які положення, на вашу думку, властиві концепції плюралістичної демократії:

а) дозволяє реалізувати вибір політичних лідерів з широких прошарків

суспільства;

б) дає можливість широкого використання прямих виборів;

в) можлива лише за наявності змішаної політичної системи;

г) робить зайвим функціональний розподіл влади;

д) є конкуруючою з тоталітарною формою політичної системи.

11. Доктриною захисту традицій та одвічних цінностей є:

а) лібералізм;                                     б) консерватизм;

в) соціал-демократизм;                     г) радикалізм.

 1.  Вкажіть, що складає сутнісну рису політики:

а) політична концепція;                    б) політичні відносини;

в) політичні інститути;                      г) політична  діяльність.

 1.  Дайте характеристику політичної думки, котра орієнтується на такі цінності: громадянське суспільство, свобода, особисті права, ринок, конкуренція тощо.

 1.  Чому засоби масової інформації (ЗМІ) іноді називають «четвертою владою» у суспільстві? Якими способами державна влада регулює діяльність «четвертою влади» в інтересах суспільного блага?

Демократія та свобода. Вкажіть положення, з якими ви не згідні:

а) демократія та свобода не сумісні (А.Токвілль);

б) демократичне суспільство дає необмежене право на свободу вчинків та види діяльності;

в) демократія передбачає безумовне право на організацію та функціонування будь-яких політичних партій, думок та політичних цінностей;

г) передбачає будь-які форми проявлення особистості та колективів, якщо вони приносять відчутні результати.

16.Концепція демократії участі включає такі положення:

а) Демократія участі – це широка участь в політиці освічених мас;

б) Демократія участі – це прихід до влади широких мас людей;

в) Демократія участі – це спосіб здійснення вибору найбільш конкретних державних діячів;

г) Демократія участі – це посилення контролю за  рішеннями, що приймаються державними органами влади та управління;

д) Демократія участі – це безпосередня  демократія на всіх рівнях функціонування влади.

 1.  Визначте два основні компоненти політичної кризи:

а) відсутність підтримки державних органів влади з боку народу;

б) відсутність законодавчої влади;

в) некомпетентність політиків;

г) повне чи часткове невиконання органами державної влади прийнятих

законів та рішень.

 1.  Вкажіть та аргументуйте вимоги, яким у першу чергу має відповідати Президент України як глава держави.

19. Якою має бути форма державного правління в Україні:

а) монархія;                                                   

б) президентська республіка;

в) парламентська республіка;

г) змішана (президентсько-парламентська, парламентсько-президентська

республіка).

 1.  Дайте характеристику українських політичних партій, використовуючи такі поняття: “загальнодемократична”, “національно-демократична”, “національно-радикальна”, “радикальна”, “центристська”, “ліва”, “права”.

 1.  Поясніть, за якою системою представництва здійснюються вибори до Верховної Ради України. Чи відповідає вона потребам становлення правової та соціальної держави ?

Назвати не менше трьох національно-політичних традицій як елементів сучасної політичної культури України.

Поясніть таку тезу: “Нещастя політології полягає в тому, що вона не є лише практичною наукою. Їй дуже багато часу треба приділяти політичній теорії та недостатньо уваги фактам”.

Як ви вважаєте, для яких людей та чому має бути суттєво обмежена сфера політичних свобод:

а) для некомпетентних людей (котрі не розуміються на політиці);

б) для малозабезпечених людей;

в) для багатих прошарків суспільства;

г) для компетентних осіб;

д) для військовослужбовців;

є) для правопорушників;

ж) для безробітних.

25. Основи української політології дореволюційного періоду розробили:

а) М.Костомаров, В.Антонович, М.Драгоманов;

б) І.Лисяк-Рудницький, Р.Роздальський, П.Грабовський;

в) С.Дністрянський, Б.Старосельський;

г) Крупницький;

д) Ейхельман.

26. Відомі представники консервативного напрямку української політичної науки :

а) М.Драгоманов, В.Антонович;

б) М.Грушевський, Р.Лащенко, С.Шелухин;

в) В.Липинський, С.Томашевський, В.Кучабський;

г) І.Лисяк-Рудницький;

д) В.Старосельський.

27. Проведіть аналіз конкретної сучасної політичної події (на вибір студента), реалізувавши один з підходів: а) прагматичний;  б) теоретичний; в) функціональний; г) системний; д) геополітичний; є) політико-культурний.


ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ (РЕФЕРАТІВ)

1. Політологія як наука я як навчальна дисципліна.

2. Політична думка Стародавнього світу і Середньовіччя.

3. Розвиток політичної думки у Наш час.

4. Просвітницькі концепції політики.

5. Розвиток зарубіжної політології у XIX-XX ст.

6. Розвиток політичної думки в Україні.

7. Українські недержавні політологічні центри.

8. Сучасна українська політологія.

9. Постмодернізм в політології.

10. Методологія сучасної політичної науки.

11. „Біхевіористична революція” в політології: причини, зміст і наслідки.

12. Експериментальний метод в природничих, технічних і суспільних

     науках.

13. Політика як суспільне явище.

14. Політика як професія.

15. Співвідношення політики та економіки.

16. *Політика і малий (середній, великий) бізнес: світовий досвід та Україна.

17. Влада та її агенти.

18. Проблема легітимності влади.

19. Криза легітимності влади та шляхи її подолання.

20.* Причини, зміст і наслідки „помаранчевої революції” в Україні.

21.1 „Кольорові революції” в пострадянських державах: причини і наслідки.

22. Феномен  „оксамитових революцій” в країнах Східної Європи.

23. Ненасильницькі методи політичної боротьби: історія і сучасність.

24. Сучасна політологія про поділ влади в державі.

25. Головні концепції походження держави.

26. Сучасна політологія про сутність і функції держави.

27. Концепція правової соціальної держави.

28. Проблема розбудови української національної держави в умовах

     глобалізації.

29. Основні форми державного правління.

30. Основні форми державного устрою.

31. Походження, сутність і функції політичних партій.

32. Основні типи політичних партій.

33. Типологізація партійних систем.

34. Партійна система України: наявний стан і перспективи розвитку.

35. Проблема фінансування політичних партій: світ та Україна.

36. Політичний режим в СРСР: проблеми класифікації.

37. Еволюція політичного режиму в незалежній Україні.

38. Політико-економічні групи в сучасній Україні.

39. Українські олігархи: політико-економічний портрет.

40. Тоталітарні політичні системи: характерні ознаки та історичні типи.

41. Номенклатура як правляча еліта радянської доби.

42. *Чи можливий „Український прорив”?

43. *Український транзит в соціокультурному вимірі.

44. *Постіндустріальний вектор розвитку сучасного українського

       суспільства.

45. Демократичний політичний режим: сутність та історичні різновиди.

46. Античні мислителі про демократію.

47. Сучасні концепції і моделі демократії.

48. Становлення демократичної системи в Україні.

49. Авторитарний політичний режим: сутність, характерні риси і тенденції

     розвитку.

50. Авторитарні політичні режими на пострадянських теренах.

51. Сутність і функції політичних виборів. Головні стадії виборчого процесу.

52. Основні принципи демократичних політичних виборів.

53. Головні типи виборчих систем.

54. *Парламентські і президентські вибори: досвід незалежної України.

55. Фінансування виборчих компаній: світовий досвід і Україна.

56. Політичні ідеології: сутність і функції.

57. Лібералізм і неолібералізм.

58. Консервативна ідеологія і неоконсерватизм.

59. Комуністична ідеологія: історія і перспективи.

60. Фашизм і неофашизм.

61. Соціалізм і соціал-демократія: історія і сучасність.

62. *Західна соціал-демократія сьогодні: в пошуках оновлення.

63. Націоналізм: минуле і сучасне.

64. Анархізм як ідеологія і рух.

65. Фемінізм як ідейно-політична течія.

66. Процес глобалізації і антиглобалізм.

67. Основні політичні ідеології в сучасній Україні.

68. Політична культура: сутність, структура і основні функції.

69. Західні концепції політичної культури.

70. Українські мислителі про взаємозв’язок між політикою і культурою.

71. Історичні типи політичної культури.

72. Політична культура українців: сучасний стан і перспективи розвитку.

73. Політична культура української молоді.

74. Сучасна демократична політична культура: головні характеристики.

75. Сутність, різновиди і основні тенденції розвитку політичної соціалізації.

76. *Громадянське суспільство: теорія і практика.

77. *Моделі майбутнього для України.

78. *Особливості формування громадянського суспільства в Україні.

79. Громадські об’єднання і рухи.

80. Нації та етнонаціональні відносини в політичному житті.

81. Політика і мораль як регулятори суспільного життя.

82. Політика і релігія.

83. Політика і засоби масової інформації.

84. Провідні політичні партії України в Інтернеті.

85. *Українській політичний Інтернет.

86. *Позачергові вибори Верховної Ради 2007р. в Інтернеті.

87. Політичні конфлікти: сутність, типологія, способи розв’язання.

88. Міжнародна політика держави: сутність, цілі і функції.

89. Україна в системі міжнародних відносин.

90. *Політика в Інтернеті та Інтернет в політиці.

91. Український політикум в Інтернеті.

92. Суб’єкти української політики в Інтернеті.

93. *Основні напрямки вдосконалення Виборчої системи України.

94. Особливості взаємодії держави і громадянського суспільства в Україні.

95. *Проблеми та перспективи північно-атлантичної інтеграції України.

96. Мовна ситуація і мовна політика в незалежній Україні.

97. Основні напрями демократизації політичного режиму в Україні.

98. *Особливості політичних конфліктів в Україні.

99. Політична міфотворчість: особливості і призначення.

100. *Формування іміджу політичного лідера.

101. Політична культура виборця.

102. Сучасні виборчі технології: світовий досвід і Україна.

103. Критерії розвитку демократії.

104. Проблема захисту прав людини: вітчизняний та світовий досвід.

105. Західні концепції елітизму.

106. Співвідношення стихійності і цілеспрямованості в українському

       трансформаційному процесі.

107. *Політична комунікація.

108. Політична еліта сучасної України.

109. Концептуальні засади геополітики.

110. Екологізм як ідеологія і громадський рух.

111. Основні властивості українського менталітету


МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ

ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ (РЕФЕРАТУ)

Написання к/р (реферату) – це важлива складова навчального процесу з політології. В процесі написання к/р (реферату) Ви поглибите свої знання з тієї теми курсу, що Вас зацікавила, удосконалите навички самостійного опрацювання різноманітних джерел, узагальнення та письмового викладення відповідного матеріалу.

Обсяг реферату – 15 сторінок основного тексту (без урахування титульної сторінки, сторінки опису використаних джерел і додатків).Текст має бути надрукованим на принтері (14 шрифт, 1,5 інтервал). Якщо Ви не маєте можливості надрукувати реферат, напишіть його від руки, але тоді його обсяг має бути не менше 20 сторінок. Такий реферат має бути написано акуратно, розбірливим почерком з урахуванням решти загальних вимог.

Якщо Ви обрали тему реферату із запропонованого списку, вкажіть її номер під назвою на титульному аркуші (наприклад, № 20. «Причини, зміст і наслідки „помаранчевої революції” в Україні»). Це дозволяє швидше з’ясувати складність обраної Вами теми.

За структурою к/р (реферат) має включати: титульний аркуш з назвою теми, ім’ям та прізвищем студента, назвою факультету, курс і номером групи. К/р (реферат) має складатися з таких розділів: вступ, основна частина (2–3 пункти), висновки, додатки, список використаних джерел. Вступ і висновки повинні мати обсяг 1 - 1,5 сторінки, основна частина – 12-13 сторінок (титульний аркуш, аркуш з планом, додатки і список джерел в загальний обсяг не враховуються). Сторінки реферату повинні бути пронумеровані.

ТЕРМІН ЗДАЧІ К/Р (РЕФЕРАТУ) НА КАФЕДРУ – ЗА 2 ТИЖНІ ДО  ПОЧАТКУ СЕСІЇ (ЗАКІНЧЕННЯ АУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ) !

Контрольну роботу (реферат) потрібно здавати БЕЗПОСЕРЕДНЬО викладачу (це можна зробити на одному з останніх лекційних або семінарських занять).

Якщо Ви бажаєте обрати тему к/р (реферату) самостійно, обов’язково узгодьте її з викладачем.


КОНТРОЛЬНІ
 ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ

 1.  Сутність політики та її характерні риси.
 2.  Соціальні функції політики.
 3.  Політологія як наука. Місце політології в системі сучасних гуманітарних знань.
 4.  Співвідношення економіки, політики та права.
 5.  Методи політологічних досліджень.
 6.  Функції політології. Фундаментальний і прикладний аспекти політології.
 7.  Парадигми політології.
 8.  Політична думка епохи Античності і Середньовіччя.
 9.  Ідеї політичних мислителів епохи Відродження і Нового часу.
 10.  Основні напрямки розвитку західної політології у ХХ ст.
 11.  Розвиток політичної думки в Україні.
 12.  Поняття і особливості політичної влади.
 13.  Проблема легітимності влади. Типи легітимації влади.
 14.  Сучасна політологія про розподіл влади в державі.
 15.  Політична система суспільства: поняття та структура.
 16.  Типологія політичних систем.
 17.   Сутність і поняття політичного режиму. Типи політичних режимів.
 18.  Місце та роль держави у політичній системі.
 19.  Генезис, основні ознаки та функції держави.
 20.  Дискусії про характер політичного режиму в сучасній Україні.
 21.  Роль особистості в політиці.
 22.  Політична соціалізація і політична поведінка.
 23.  Особливості політичної соціалізації особистості в сучасній Україні.
 24.  Форми державного правління та державного устрою.
 25.  Політичне лідерство: поняття та типологія.
 26.  Політична еліта і політичне лідерство в сучасній Україні.
 27.  Політичні вибори і виборчі системи.
 28.  Поняття, функції та структура політичних партій.
 29.  Типологія політичних партій.
 30.  Становлення партійної системи в Україні.
 31.  Поняття політичної культури та її загальна характеристика.
 32.  Типологія політичних культур.
 33.  Політична ідеологія та політична свідомість як складові політичної культури.
 34.  Поняття, структура і сутність політичних процесів.
 35.  Політична трансформація: загальна характеристика.
 36.  Особливості політичного процесу в сучасній Україні.
 37.  Поняття, сутність і функції політичних конфліктів.
 38.  Основні конфліктологічні теорії і концепції: К.Маркс, Т.Парсонс, Р.Дарендорф, Л.Козер.
 39.  Сутність і природа політичних криз.
 40.  Проблеми досягнення суспільної злагоди в Україні.
 41.  Сутність і основні функції політичної ідеології.
 42.  Основні ідеологічні течії сучасності.
 43.  Політичні ідеології в сучасній Україні.
 44.  Сучасна система міжнародних відносин: структура та загальна характеристика.
 45.  Україна в системі міжнародних відносин.
 46.  Зовнішня політика України на сучасному етапі.
 47.  Суспільно-політичні рухи.
 48.  Поняття і сутність демократії.
 49.  Демократія: сучасні теорії.
 50.  Демократія та ринкова економіка.
 51.  Поняття і сутність громадянського суспільства.
 52.  Взаємозв’язок держави і громадянського суспільства.
 53.  Поняття і основні ознаки правової держави.
 54.  Проблеми формування правової держави і громадянського суспільства в Україні.
 55.  Демократія як політичний режим.
 56.  Основні напрямки подальшої демократизації України.
 57.  Особливості політичного режиму в сучасній Україні.
 58.  Роль конфліктів у політичному процесі.
 59.  Україна в сучасному геополітичному просторі.
 60.  Права людини – основа демократичної політичної системи.
 61.  Проблеми захисту прав людини в сучасних умовах (вітчизняний та світовий досвід).
 62.  Характеристика політичної опозиції в Україні на початку ХХІ ст.
 63.  Обґрунтувати умови ефективного функціонування парламенту в Україні.
 64.  Проаналізувати механізми здійснення влади в Україні.
 65.  Поняття соціальної держави, її наявні елементи в Україні.
 66.  Зробити порівняльний аналіз політичної системи України та Російської Федерації.
 67.  Прикладна політологія як складова політичної науки.
 68.  Вибори та виборчі системи.
 69.  Політичний менеджмент.
 70.  Політичне прогнозування.

     ЯК ПРОХОДИТИМЕ ІСПИТ (ЗАЛІК)

     Іспит (залік) з дисципліни „Політологія” - відбувається у формі ТЕСТУВАННЯ, або співбесіди. Практика свідчить, що студенти, які добре працювали протягом семестру показують високий рівень знань при складанні іспиту (заліку).

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ

1. Політологія як наука, місце політології в системі сучасних гуманітарних знань.

2. Методи політологічних досліджень, основні парадигми політології.

3. Сутність і основні функції політики.

4. Політична думка Античності і Середньовіччя.

5. Ідеї політичних мислителів епохи Відродження і Нового часу.

6. Просвітницькі концепції політики.

7. Основні напрямки розвитку західної політології у XX ст.

8. Розвиток політичної думки в Україні.

9. Поняття і особливості політичної влади.

10. Легітимність влади. Типи легітимації влади.

11. Політична система суспільства: поняття та структура.

12. Типологія політичних систем.

13. Сутність і поняття політичного режиму. Типи політичних режимів.

14. Місце та роль держави у політичній системі.

15. Особливості політичного режиму в сучасній Україні.

16.Політична соціалізація і політична поведінка.

17. Форми державного правління та державного устрою.

18. Політична еліта та політичне лідерство.

19. Політичні вибори і виборчі системи.

20. Поняття, функції та структура політичних партій.

21. Типологія політичних партій.

22. Поняття політичної культури та її загальна характеристика.

23. Політична ідеологія.

24. Поняття, структура і сутність політичних процесів.

25. Політична трансформація: загальна характеристика.

26. Особливості політичного процесу в сучасній Україні.

27. Поняття, сутність і функції політичних конфліктів.

28. Сутність і основні функції політичної ідеології.

29. Основні ідеологічні течії сучасності.

30. Сучасна система міжнародних відносин: структура та загальна характеристика.

31. Україна в системі міжнародних відносин.

32. Зовнішня політика України на сучасному етапі.

33. Поняття і сутність демократії.

34. Демократія: сучасні теорії.

35. Демократія та ринкова економіка.

36. Основні напрями подальшого розвитку демократії в сучасній Україні.

37. Поняття і сутність громадянського суспільства.

38. Взаємодія держави і громадянського суспільства.

39. Поняття і основні ознаки правової держави.

40. Демократія як політичний режим.

41. Проблеми захисту прав людини в сучасних умовах (вітчизняний та світо-

    вий досвід).

42. Умови ефективного функціонування парламенту в Україні.

43. Поняття соціальної держави, її наявні елементи в Україні.

44.Порівняльний аналіз політичних систем України та Російської Федерації.

45. Прикладна політологія як складова політичної науки.

46. Політичний менеджмент.

47. Політичне прогнозування.


Рекомендована література:

Основна:

 1.  Бебик В.М. Базові засади політології: теорія, методологія, практика. Монографія.  – К.: МАУП, 2001.
 2.  Брегета А.Ю. Основи політології. Навчальний посібник. – К., 2000.
 3.  Боришполец К.П. Методы политических исследований. Уч. пос. для вузов. – М., 2005.
 4.  Гаджиев К.С. Политическая наука. Учебное пособие. – М., 1996.
 5.  Гелей С.Д., Рутар С.М. Політологія. Навчальний посібник. – К., 2007.
 6.  Іванова Н.Ю. Політологія у визначеннях, схемах, таблицях: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2003.
 7.  Кирилюк Ф. М. Політологія Нової доби. Посібник. - К., 2003.
 8.  Маддісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. Навчальний посібник. – К., 1997.
 9.  Муляр В. І. Політологія. Курс лекцій  К., 2002.
 10.  *Основи політології: Підручник / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2000.
 11.  Піча В. М., Хома Н. М. Політологія. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К., 2002.
 12.  *Політологія: посібник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. О. В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К., 2001.
 13.  Політологія / За ред. А.Колодій. – Л., 2000.
 14.  Політологія. Підручник для вищих навч. закладів / За ред. Ю.І.Кулагіна, В.І. Полуріза. – К., 2002.
 15.  Политология. Курс лекцій / Под ред. М.Н.Марченка. – М., 1999.
 16.  Політологія. Навчально-методичний комплекс: Підручник / За ред. Ф.М. Кирилюка. – К., 2003.
 17.  Пугачёв В.П., Соловьёв А.И. Введение в политологию. – М., 1998.
 18.  *Рудич Ф.М. Політологія (курс лекцій). – К., 2000.
 19.  Холод В. В. Лекції з політології. Навчальний посібник. - Суми, 2001.

Додаткова література:

 1.  Анохин М.Г. Политические системы: адаптация, динамика, устойчивость. – М., 1996.
 2.  Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: “Програмні документи перших українських політичних партій”. – К., 1992.
 3.  Баталов Э.Я. Политическая культура современного американского общества. – М., 1990.
 4.  Бебик В.М. Політологія для політика і громадянина. – К.: МАУП, 2004.
 5.  Білоус О.А. Політико-правові системи. Світ і Україна. – К., 1997.
 6.  Бодуен Ж. Вступ до політології. – К., 1995.
 7.  Бзежинский З. Великая шахматная доска. – М., 1998.
 8.  Бурдьс П. Социология политики. – М., 1993.
 9.  Василенко И.А. Политическая глобалистика. – М., 2003.
 10.  Винниченко В. Відродження нації. У 3-х частинах. – К., 1990.
 11.  Васильев С. Экономика и власть. – М., 1998.
 12.  Власть. Очерки современной политической философии Запада. – М., 1989.
 13.  Вяктр Е. Социология политических отношений. – М., 1979.
 14.  Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. – М., 1998.
 15.  Голобуцький О.П., Криворучко Г.Г., Кулик В.О. Політичні партії України. – К., 1996.
 16.  Графский В.Г. История политических и правовых учений. – М., 2005.
 17.  Даль Р. Введение в теорию демократии. – М., 1998.
 18.  Дегтярёв А.А. Основы политической теории. – М., 1998.
 19.  Ерышев А.А. История правовой и политической мысли. – К., 1998.
 20.  Історія розвитку політичної думки. – К., 1996.
 21.  Калитчак Р.Г. Регіоналізм у європейських інтеграційних процесах. – К., 2007.
 22.  Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. – К., 2000.
 23.  Класики політичної думки від Платона до Макса Вебера / Під ред. Є.Причепій. – К., 2002.
 24.  Коваленко А.О. Політичний аналіз і прогнозування. – К., 2002.
 25.  Конституція України. – К., 1996.
 26.  Коэн Д.Л., Эрато Э., Мюрберг И.И. и др. Гражданское общество и политическая теория (пер. с англ.). – М., 2003.
 27.  Кухта Б.П., Теплоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. – Л., 2000.
 28.  Луценко А. Метаморфози української еліти. – К., 2000.
 29.  Максименко С.Д. Українська еліта. – К., 2000.
 30.  Матвєєв С.О. Політична психологія. – К., 2003.
 31.  Мигул І. Політичні ідеології: порівняльний аналіз. – К., 1997.
 32.  Міщенко М.Д. Ідеологія та трансформаційні процеси в українському суспільстві. – К., 1999.
 33.  Нагорна Л.П. Політична культура українського народу: історична ретроспектива та сучасні реалії. – Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції, розвитку. – К., 1998.
 34.  Національна безпека України. – К., 1997.
 35.  Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств. – К., 1995.
 36.  Політична система сучасної України: особливості становлення, тенденції розвитку. – К., 1998.
 37.  Потульницький В. Історія української політології. – К., 1992.
 38.  *Потульницький В. Нариси з української політології (1819–1991 рр.). – К., 1994.
 39.  Посткоммунистические трансформации / Под ред. О.Д.Куценко, С.С.Бабенко. – Х., 2004.
 40.  Почепцов Г.Г. Инфрмационно-политические технологии. – М., 2003.
 41.  Ребкало В.А., Валевський О.Л., Кальниш Ю.Г. Політична аналітика та прогнозування. – К., 2002.
 42.  *Рябов С.Г. Політологічна теорія держави. – К., 1996.
 43.  Рябов С.Г., Томенко М.В. Основи теорії політики. – К., 1996.
 44.  Себайн Д.Г., Торсон Т.Л. Історія політичної думки. – К., 1997.
 45.  Сковорода Г.С. Твори у 2-х томах. – К., 1994.
 46.  Тихомиров С.И. Основные направления развития современных политических систем. – Севастополь, 1999.
 47.  Токвилль А. О демократии в Америке. – М., 1987.
 48.  Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге ХХІ века. – М., 1991.
 49.  Халипов В.Ф. Власть: основы кратологии - М., 1995.
 50.  Шаповал В.Н. Президент у механізмі здійснення державної влади. – К., 1995.
 51.  Шаповал В.Н. Конституційні системи зарубіжних країн. – К., 1992.
 52.  Шляхтун П.П. Політологія. – К., 2002.
 53.  Україна – утвердження незалежної держави 1991–2001. – К., 2001.
 54.  Українське суспільство на порозі третього тисячоліття / Під ред. М.О.Шульги. – К., 1999.
 55.  Черныш А.М. Методология и технология современного политологического исследования. Учебное пособие. – Одесса, 2004.

Довідкова література:

 1.  Абетка української політики. Довідник. – К., 2000.
 2.  Власть. Кратологический словарь. – М., 1997.
 3.  Мала енциклопедія етнодержавства / За ред. Ю.Римаренка. – К., 1997.
 4.  Политология: Энциклопедический словарь. – М., 1993.
 5.  Політологічний енциклопедичний словник. – К., 2004.
 6.  Енциклопедія політичної думки. Перекл. з англ. – К., 2000.
 7.  Яблонський В.М. Сучасні політичні партії України: Довідник. – К., 1996.


ІНТЕРНЕТ ДЖЕРЕЛА
:

Інтернет-адреси державних установ:

 •  http://www.president.gov.ua  - офіційне Інтернет - представництво Президента України;
 •  http://www.portal.rada.gov.ua  – офіційний веб-сайт Верховної Ради України;
 •  http://www.kmu.gov.ua/control - Урядовий портал - єдиний веб портал органів виконавчої влади;
 •  http://www.ссu.gov.ua  - Конституційний Суд України;
 •  http://www.scourt.gov.ua  - Верховний Суд України: інформаційний сервер;
 •  http://www.сvk.gov.ua  - Центральна Виборча Комісія України. Офіційний веб-сервер.

Інтернет-адреси провідних політичних партії:

 •  http://www.kpu.net.ua   - Комуністична партія України;
 •  http://www.1pu.org.ua - Ліберальна партія України;
 •  http://www.nru.org.ua -  Народний Рух України;
 •  http://www.ndp.org.ua - Народно-демократична партія України;
 •  http://www.greenparty.ua - Партія Зелених України;
 •  http://www.partyofregions.org.ua -  Партія регіонів;
 •  http://www.prp.org.ua  - Партія „Реформи і порядок”;
 •  http://www.trud.org.ua  - Політична партія „Трудова Україна”;
 •  http://www.yabluko.org.ua - Політична партія „Яблуко”;
 •  http://www.sdpuo.org.ua  - Соціал-демократична партія України (об’єднана);
 •  http://spu.in.ua  - Соціалістична партія України;
 •  http://www.rukh-unr.org  - Українська Народна партія (Український Народний Рух);
 •  http://www.sobor.org.ua  - Українська Республіканська партія „Собор”.

Інтернет-адреси засобів масової інформації:

 •  http://www.dt.ua  – сайт газети „Дзеркало тижня”;
 •  http://uamedia.visti.net/uk  - сайт газети „Урядовий кур’єр”;
 •  http://www.umoloda.kiev.ua  - сайт газети „Україна молода”;
 •  http://www.facts.kiev.ua  –  сайт газети „Факти”;
 •  http://www.pravda.com.ua - сайт Інтернет-видання „Українська правда”;
 •  http://5tv.com.ua - 5-тий телевізійний канал;
 •  http://radio.org.ua  - „Громадське радіо”;
 •  http://www.bbc.co.uk  - радіостанція ВВС;
 •  http://www.radiosvoboda.org  - радіо „Свобода”;
 •  http://tribuna.com.ua Интернет-газета «Трибуна»

Інтернет-адреси наукових установ, дослідницьких центрів, електронних бібліотек тощо:

 •  http://www.nbuv.gov.ua  – Національна бібліотека України ім. В.І Вернадського;
 •  http://www.intellect.org.ua  - мережа аналітичних центрів України;
 •  http://www.dif.org.ua/  - сайт фонду „Демократичні ініціативи”;
 •  http://www.uceps.org.ua/  - Український центр економічних і політичних досліджень О. Разумкова;
 •  http://www.sms.org.ua  - Центр „Соціальний моніторинг”;
 •  http://www.freedomhouse.org.ua/  - сайт українського відділення міжнародної організації Freedom House („Дім Свободи”);
 •  http://www.politstudies.ru/  - сайт російського журналу „Политические исследования”(„ПОЛИС”);
 •  http://www.politdumka.kiev.ua  - політичне інтернет-видання Інституту посткомуністичного суспільства і журналу „Політична думка”;
 •  http://uamedia.visti.net/1p/  - сайт українського соціально-гуманітарного журналу „Людина і політика”;
 •  http://www.edu.ru федеральный портал «Российское образование»;
 •  http://www.politik.org.ua  – сайт Українського центру політичного ме-неджменту;
 •  http://www.rsuh.ru Российский гуманитарный университет.

Періодичні видання:

Журнали України:

*“Віче”

“Генеза”

“Державність”

*“Економіка України”

“Людина і політика”

“Нова політика”

“Персонал”

“Політика і час”

“Політична думка”

*“Право України”

*“Соціологія: теорія, методи, маркетинг”

“Стратегічна панорама”

*“Філософська думка”

“Універсум”

Журнали Росії:

Власть

Международная жизнь

*“Мировая экономика и международные отношения

Общество

и экономика

“Полис”

*“Социс

Газети України:

*“Голос України”                   “День”                          *“Дзеркало тижня”

“Тime/ Час”                *“Урядовий кур’єр” та ін.


Зразок оформлення титульного аркуша контрольної роботи

(реферату)

Міністерство фінансів України

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

кафедра суспільних наук

КОНТРОЛЬНА РОБОТА (РЕФЕРАТ)

з дисципліни

“Політологія”

на тему: «________________________________»

                                       Виконав:

                                                               Студент спеціальності

                                                                          _________________________

                                                                            курсу_____________________

                                                                             групи _____________________

                                                                       _______________________ 

                                                                      (прізвище, ім’я, по батькові)

                                                  

Дата здачі контрольної  роботи (реферату)

на перевірку _____________

Оцінка (Кількість балів)__________

Київ – 2010

1 Тема реферату, вважається складною. За обрання такої теми студент може отримати до 5-ти


   додаткових балів.

 Література, яка є в бібліотеці УДУФМТ.

 Для пошуку сайтів державних органів, політичних партій, наукових установ і дослідницьких центрів, засобів масової інформації радимо використовувати різні пошукові системи, які дозволяють знаходити необхідну інформацію за назвами, ключовими словами тощо (Google, Yahoo!, Rambler, Meta ect.). Пошук українських Інтернет-джерел слід починати за допомогою сайту http://www.google.com.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

41639. Архитектура микропроцессоров 42.81 KB
  Команда осуществляет изменение содержания определенного регистра или передачу содержимого определенного регистра в другой регистр. Команда работает с определенными ячейками памяти или регистрами называемыми операндами команд содержимое которых при выполнении команды читается и или записывается. Основной формат кодирования команд Ассемблера на примере IBM имеет следующий вид: [метка] команда [операнды]. Команда MOV с однобайтовым непосредственным операндом.
41640. Исследование преобразования формы и спектра сигналов безинерционным нелинейным элементом 92.69 KB
  Снимать и построить график ВАХ нелинейного элемента.3 Вольтамперная стокзатворная характеристика полевого транзистора Аппроксимация ВАХ. На построенной вольтамперной характеристике ВАХ рис.326u2 Кусочнолинейная аппроксимация ВАХ находим коэффициенты аппроксимации S и UOT По графику BX мы получим Uот = 2.
41641. Исследование магнитных характеристик ферритов и магнитодиэлектриков 6.56 MB
  Общая характеристика содержания работы: Основным содержанием практической части работы является определение магнитных характеристик магнитных сердечников тороидального типа изготовленных из магнитодиэлектриков и ферритов экспериментальное исследование частотных и температурных изменений начальной магнитной проницаемости H и тангенса угла магнитных потерь tgδM. Для измерения магнитных характеристик используется лабораторная установка включающая измеритель добротности Е4 7...
41642. ПОСТРОЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНЫХ СТРУКТУР С ПОМОЩЬЮ «Сhemcraft» 981.32 KB
  От пользователя лишь требуется задать имидж молекулярной структуры на экране с помощью удобных инструментов рисования. Для конструирования 3D структуры молекул на экране на первом шаге потребуется: выбор и задание атомов из которых состоит молекула; расстановка химических связей. Таблица 1 Режимы изображения образа молекулярной структуры Инструмент Режим Создание изображения Кнопка Drg toms выключена Режим Перемещение Кнопка Drg toms включена Левая кнопка мыши на атоме Выделить атом отменить выделение Показать...
41643. ИСПЫТАНИЕ ЛИСТОВОГО МЕТАЛЛА НА РАСТЯЖЕНИЕ 172.46 KB
  Примем следующие обозначения и соотношения: L полная длина образца мм b ширина образца мм h длина образца для зажима в машине мм l 0 начальная длина рабочей части мм b0 начальная ширина рабочей части мм 0 начальная толщина рабочей части мм F0 начальная площадь поперечного сечения рабочей части мм2 Lk конечная длина рабочей части мм bk конечная ширина рабочей части мм k конечная толщина рабочей части мм Fk площадь поперечного сечения образца в месте разрыва мм2 Для...
41644. Исследование цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой (КИХ-фильтров) 655.62 KB
  В окне схемного редактора собрать схему для исследования частотных характеристик трехзвенного цифрового КИХ фильтра рис. Для упрощения последующей модификации исследуемого фильтра коэффициенты умножителей и частоту дискретизации элементов задержки следует ввести как переменные например 0 1 2. Задать в разных графических окнах вывод следующих частотных характеристик с линейным масштабом по оси частот: Зависимости модуля коэффициента передачи фильтра от частоты Vout или MGVout; Зависимость фазы коэффициента передачи в градусах от...
41645. Инженерно-техническая защита систем обработки информации 44.26 KB
  Подсистема физической защиты информации ФЗИ включает силы и средства предотвращающие проникновение к источникам защищаемой информации злоумышленника и стихийных сил природы. Система обработки информации как объект защиты. СОИ совокупность некоторого объекта эксперимента как источник информации измерительновычислительного комплекса и персонала.
41646. Закон радиоактивного распада 224.24 KB
  Процесс альфараспада можно представить так: где Х символ исходного ядра; Y символ ядра продукта распада; Q излучаемый избыток энергии обычно в виде гаммакванта; А массовое число; Z порядковый номер элемента заряд ядра. Энергия освобождаемая при каждом акте распада распределяется равномерно между бетачастицей и нейтрино. Примером бетаминус распада может служить распад естественного изотопа калия с превращением его в кальций: .