38489

Облік і аудит

Книга

Бухгалтерский учет и финансовый аудит

Вона є кваліфікаційним документом на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника його готовність до самостійної роботи за магістерською програмою âОблік і оцінка майна підприємстваâ та приймає рішення про присвоєння кваліфікації âмагістрâ. Підготовка та захист дипломної роботи є одним із завершальних етапів навчального процесу. Метою ДР є систематизація закріплення розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності âОблік і аудитâ магістерської програми...

Украинкский

2013-09-28

576 KB

4 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні рекомендації 

до написання  дипломних робіт

для студентів спеціальності

«Облік і аудит»

усіх форм навчання

Харків, ХНЕУ, 2011

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Методичні рекомендації 

до написання  дипломних робіт

для студентів спеціальності

«Облік і аудит»

усіх форм навчання

Укладачі –   Хохлов М.П.

                                   Єфремова Л.В.

 Горобинська М.В.

                                   Сердюкова І.В.

Відповідальний за випуск  Сердюков К.Г.

Харків, ХНЕУ, 2011

Затверджено на засіданні кафедри економіки і оцінки майна підприємств

Протокол № 1 від  27.08.2010.    .  2006.

       Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів   спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.  М. П. Хохлов, Л. В. Єфремова, М.В. Горобинська, І.В. Сердюкова,– Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 61с. (Укр. мов.)

Надається календарний план-графік робіт з підготовки, написання

і захисту дипломних робіт магістрів, тематика магістерських дипломних робіт  та методичні рекомендації до їх виконання.

 

                            

                                                  

                                   

Вступ

Дипломна робота магістра (ДР) – кваліфікаційна наукова праця, виконана особисто студентом на завершальному етапі у вигляді спеціально підготовленого рукопису. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за магістерською програмою “Облік і оцінка майна підприємства” та приймає рішення про присвоєння кваліфікації “магістр”. ДР повинна мати професійну спрямованість і є своєрідним підсумком підготовки магістра, в розробці якого зацікавлені установи, організації, підприємства.

Підготовка та захист дипломної роботи є одним із завершальних етапів навчального процесу. Вона має показати компетенції студента:         використовувати для розв'язання певної проблеми набуті в процесі навчання теоретичні знання;  критично аналізувати літературні джерела, виявляючи їх позитивні та негативні сторони;  узагальнювати фактичний, зокрема статистичний матеріал; застосувати сучасну методику дослідження з широким використанням графіків, таблиць, з допомогою яких економісти виражають свої теоретично-прикладні набутки;         приймати   оптимальні   рішення   в   конкретних   ситуаціях   із   застосуванням обчислювальної техніки, інформатики.

Метою ДР є систематизація, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань зі спеціальності  “Облік і аудит” магістерської програми “Облік і оцінка майна підпиємства“ та застосування цих знань при вирішенні конкретних наукових, економічних і виробничих завдань; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методами та методикою дослідження; з’ясування питання щодо підготовленості студентів до самостійної науково–практичної роботи в сучасних умовах.

Щоб досягнути поставленої мети студенти повинні вирішити наступні завдання:

з урахуванням рекомендованої кафедрою економіки і оцінки майна підприємства тематики ДР вибрати тему;

опрацювати та узагальнити законодавчу базу України, нормативно-правові та інструктивні матеріали, літературні й інші джерела з досліджуваної теми;

проаналізувати сучасні концептуальні підходи щодо теоретичного обґрунтування обраної теми;

провести всебічну діагностику стану вибраної теми із застосуванням сучасного інструментарію та запропонувати шляхи їх вирішення;

розробити і обґрунтувати рекомендації та пропозиції, які в сукупності повинні являти собою реалізацію мети, що поставлена в магістерській роботі;

оформити магістерську роботу відповідно до вимог магістерських дипломних робіт;

захистити магістерську дипломну роботу на відкритому засіданні державної екзаменаційної роботи.

Методичні рекомендації з підготовки, написання та захисту дипломної роботи магістра

1. Послідовність підготовки, написання і захисту ДР

Виконання дипломної роботи розпочинається з визначення напряму наукового дослідження з урахуванням бази практики, вибору теми і отримання на кафедрі економіки і оцінки майна підприємства методичних рекомендацій відносно її розробки.

Тематика ДР визначається і затверджується кафедрою економіки і оцінки майна підприємства з урахуванням кваліфікаційної характеристики випускника-магістра перспективних наукових інтересів викладачів кафедри і актуальних питань удосконалення обліково-оцінювальної  діяльності в Україні. Перелік тем дипломних робіт за відповідними напрямами дослідження наведений у додатку А.

Студенти можуть пропонувати для узгодження на кафедрі свої теми магістерських робіт, які мають важливе значення для конкретного підприємства або установи, де вони будуть працювати. Доцільно, щоб для дослідження була обрана тема, над якою студент працював під час написання курсової роботи, рефератів, доповідей, конкурсної науково-дослідницької роботи тощо. Тематика магістерської дипломної роботи обов’язково поновлюється кожного навчального року з урахуванням побажань спеціалістів-рецензентів і рекомендацій державної екзаменаційної комісії.

Теми ДР закріпляють за студентами на основі їх особистих заяв на ім’я завідуючого кафедри економіки і оцінки майна підприємства і затверджуються наказом ректора університету. Приклад написання такої заяви наведений у додатку Б. Обрана тема погоджується і уточнюється з науковим керівником. Студент допускається до виконання дипломної роботи та проходження переддипломної практики (для студентів очної форми навчання) тільки після підписання заяви завідувачем кафедри.

Після підписання заяви щодо затвердження теми та плану дипломної роботи студенту видається 2 екземпляри графіка виконання дипломної роботи. Ознайомлення із даним графіком має бути підтверджено підписом студента. Один екземпляр графіка залишається у студента, другий – у керівника дипломної роботи, де він фіксує рівень виконання студентом такого графіка та дати проведення консультацій.

Вже на етапі вибору теми розпочинається співпраця студента з науковим керівником роботи. Науковий керівник допомагає оцінити можливі варіанти рішень і фактично є єдиною особою по відношенню до студента–дипломника, яка виконує контролюючу функцію. До нього студент повинен регулярно приходити на консультації.

В обов’язки керівника входить:

допомога студенту в розробці загального календарного плану-графіку на період написання роботи;

координація складання робочого плану;

допомога у підборі необхідної літератури, довідкових, статистичних та архівних матеріалів, інших джерел;

консультації магістранта з усіх питань, в яких у нього виникають труднощі;

здійснення загального систематичного контролю за діяльністю студента і інформування про хід роботи колективу кафедри;

читання представленого чорнового варіанта роботи, цілком або за розділами, внесення зауважень і рекомендацій, читання виправленого відповідно до рекомендацій тексту, контроль за його оформленням та допомога в процесі оформлення;

при перевірці магістерської роботи відмітити кожну помилку та неточність, вказати їх суть та раціональні шляхи вирішення завдання, уточнити або виправити неповністю чіткі формулювання, відмітити стилістичні помилки;

оцінювання кінцевого змісту виконаного дослідження, надання згоди на допуск ДР до захисту;

написання докладного відгуку  на готовий текст роботи, допуск її до захисту, підготовка студента до процедури захисту;

присутність на захисті і при необхідності виступ з усною оцінкою виконаної студентом праці.

Відповідно і студент-магістрант має певні обов’язки в процесі виконання роботи.

Студент повинен:

вести систематичну підготовчу роботу з науковою літературою в бібліотеках;

підтримувати зв’язок з науковим керівником, регулярно інформувати його про хід роботи;

в установлені строки і в разі виникнення необхідності звітуватися на кафедрі про свою діяльність;

в міру написання розділів (підрозділів) роботи надавати чорновий текст науковому керівнику і вносити необхідні виправлення та зміни відповідно до зауважень та рекомендацій;

у встановлений кафедрою термін підписану науковим керівником ДР здати на кафедру для проходження нормоконтролю і направлення рецензентам;

в зазначений термін з’явитися на захист з підготовленою доповіддю і наочним матеріалом.

Після конкретизації теми дослідження доцільно здійснювати планування робіт на різних етапах дослідження. Насамперед треба мати перспективний план дослідження, його попередню програму. В ній мають бути визначені завдання, загальний зміст, задум, принцип розв’язання, обсяг робіт і строки їх виконання. Попередній план передбачає найбільш істотні і тривалі роботи на плановий період.

Починати підготовку дипломної роботи треба вже у вересні на п’ятому курсі (визначення бази практики і теми). Увесь період підготовки і написання дипломної роботи, включаючи й захист, доцільно розбити на етапи.

Другим видом плану в процесі дослідження є календарний план- графік робіт. Календарний план-графік – це кістяк усієї роботи, програма дослідження. Від попереднього плану він відрізняється конкретністю організаційних моментів і строків.

Його доцільно складати після попереднього ознайомлення з літературою, уточнення і конкретизації теми дослідження, тобто до початку основної роботи. Добре продуманий і ретельно розроблений календарний план-графік робіт – обов’язкова умова успіху та раціональної організації праці дослідника. У ньому потрібно зазначити основні етапи й методи виконання роботи, тобто що і як треба зробити, а також строки кожного етапу. Доцільно визначити також форму подання результатів. Орієнтовний графік перспективного плану написання та захисту  магістерської дипломної роботи подано в табл.1.1

                                                                                         Таблиця 1.1

Графік перспективного плану написання ДР

Робота

Місяць, декада

 ІХ

 Х

  ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

Вибір напрямку проблеми (теми)

Добирання літератури

Конкретизація

теми

Дослідження

Підготовка рукопису чорнового варианту

Підготовка до захисту

Захист

Відповідальність за виконання затвердженого календарного плану -графіку підготовки магістерської роботи покладається безпосередньо на студента-виконавця роботи та наукового керівника. В разі невиконання зазначеного плану науковий керівник службовою запискою письмово повідомляє про це наукового керівника програми (завідуючого кафедрою) з відповідними пропозиціями.

У терміни, визначені кафедрою студент зобов’язаний звітуватися про виконану роботу і своєчасно подавати написані розділи науковому керівнику, який на основі аналізу проведеної роботи та виконання календарного плану – графіку фіксує ступінь планомірності роботи, про що систематично інформує на засіданнях кафедри.

Питання щодо ритмічності роботи магістрантів щодо підготовки ДР заслуховується на засіданні кафедри щомісячно з запрошенням на ці засідання студентів, які не виконують календарний план-графік.

Третім видом плану в процесі дослідження є план власної роботи, який складають після попереднього ознайомлення з літературою і завершення першого етапу практики, тобто це план виконання завдання

на другому етапі практики. На цьому етапі дослідження можна скласти лише орієнтовний план змісту майбутньої ДР. Такий план повинен містити в схематичному вигляді основні і другорядні питання теми в тій послідовності, у якій вони розв’язуватимуться. У ньому доцільно орієнтовно визначити обсяг майбутньої роботи, що передбачається в ній зобразити схемами, таблицями, яка буде тривалість її виконання.У подальшому процесі  роботи такий план, як правило, уточнюється, а іноді й істотно змінюється. Більше того, він може бути навіть замінений іншим (у виняткових випадках, звичайно). Орієнтовний план, який складається до початку дослідження, змушує продумати в основних деталях усю наступну роботу. Орієнтовний календарний план-графік підготовки, написання і захисту ДР подано в табл. 1.2.

Після складання плану роботи магістранту необхідно з’ясувати логічну послідовність передбачених процесів: поки не опрацьовано, наприклад, перший розділ, не можна переходити до другого. Важливо навчитись дошукуватися у будь-якій роботі головного, вирішального.

Таблиця 1. 2

Календарний план – графік робіт з підготовки, написання і захисту ДР

Назва робіт

Термін

Позначка про виконання

Декада

Місяць

1. Конкретизация теми

1 – 4

ХІ

2. Складання загального календарного плану

1 – 2

ХІІ –І

3. Добирання літератури

I - II

4. Cкладання детального плану дипломної роботи

3 – 4

II

5. Вивчення даних базового підприємства ( установи, організації )

IІ –ІV

6. Складання календарного плану – графіка написання роботи

2 – 4

IІ –ІII

7 Написання роботи

III -V

8. Рецензування науковим керівником

4

V

9.Підготовка до захисту:

Нормоконтроль

4

V

зовнішнє рецензування

1

підготовка тексту виступу

підготовка ілюстративного материалу

2

10.Захист дипломної роботи

3 – 4

Погоджено “__” ___________ 200  р.    Склав

Науковий керівник дипломної роботи   Студент – магістрант

 _______________      “__” _________200  р.

(проф.         )         (П.І.Б.)

На основі такого методичного підходу слід розглядати стратегію і тактику наукового дослідження. Це означає, що досліднику необхідно визначити генеральну мету своєї роботи, сформулювати центральне завдання, виявити всі доступні резерви для реалізації задуму та ідеї, обрати необхідні методи і прийоми дій та знайти найзручніший час для здійснення кожної операції.

2. Написання ( підготовка рукопису) роботи

 

Підготовка рукопису, як і будь-якої іншої наукової роботи, є тривалим, багатоаспектним процесом. А остаточному (чистовому) її варіанту передує підготовка чорнового рукопису, який потім необхідно  весь час збагачувати інформацією, вдосконалювати композиційно, а за потреби – і по кілька разів переписувати.

Чорновий рукопис бажано виконувати на папері формату А4. Аркуші паперу слід заповнювати лише з одного боку, щоб за необхідності можна було робити різні вставки, вносити інші корективи у текст, не переписуючи сторінку спочатку.

Як правило, у чорновий текст доводиться вносити різноманітні зміни, доповнення, тому цілком заповнювати сторінку не слід. Важливе значення має композиція (розташування) тексту, ілюстрацій тощо на сторінці, що дає змогу відразу закцентувати головні ідеї, поняття, спостереження, висновки.

Працюючи над текстом, необхідно постійно стежити за тим, щоб не відійти від теми, задуму роботи, поступово наближаючись до найважливіших її висновків.

Підготовку тексту недоцільно розпочинати зі вступу. Його краще написати пізніше, коли вже викристалізуються і будуть осмислені результати роботи. Спершу необхідно поміркувати над тим, що вже відомо з теми роботи і що потрібно з'ясувати. Ці міркування цілком досить занотувати не розлогими фразами, а ключовими словами, словосполученнями.

Далі належить визначити найлогічнішу послідовність викладу результатів дослідження, звернувши особливу увагу на його початок і розвиток.

Компонування основної частини роботи доцільно розпочати з розкриття стрижневих її думок, які можуть бути сформульовані короткими абзацами на окремих аркушах паперу або в текстовому редакторі.

Чорновий варіант основної частини варто підготувати якомога раніше, оскільки від тривалості роботи над ним залежатиме його остаточна якість.

Після завершення роботи над основним текстом доходить черга до підготовки завершальної його частини, що дасть змогу переконатися, наскільки сформовані у ній висновки відповідають меті й завданням магістерської роботи. Осмисливши підготовлений чорновий варіант приступають до написання вступу, в якому стисло формулюють мету завдання, актуальність, новизну роботи, можливість застосування її результатів на практиці.

Далі настає не менш важливий етап у підготовці магістерської роботи – редагування написаного. Завдання його полягає в забезпеченні лаконічності, прозорості, смислової чіткості, мовно-стилістичної культури тексту.

При підготовці тексту важливо прислухатися до порад керівника, хоч прийняття остаточного рішення залежить безпосередньо від автора роботи. Іноді між керівником і його підопічним можливе і розходження у поглядах на результати дослідження, конструктивне, взаємозацікавлене обговорення яких прислужиться на користь роботі.

Виклад змісту магістерської, як і будь-якої іншої наукової роботи, здійснюють з використанням таких прийомів:

послідовний прийом, використання його вимагає системної і тривалої роботи, оскільки поки її автор не закінчить черговий розділ, він не може перейти до наступного. Проте для підготовки одного розділу інколи доводиться використати кілька варіантів, зосередившись на найефективнішому. А протягом цього часу матеріал, який майже не вимагає чорнової обробки, чекає своєї черги, що іноді породжує певні труднощі;

орієнтований на цілісність прийом (з подальшим опрацюванням кожної глави). Використання його потребує майже вдвічі менше часу на підготовку чистового матеріалу, адже спочатку пишуть всю роботу, детально аналізуючи потім її частини, вносячи відповідні коригування, виправлення, доповнення;

вибірковий прийом. Автори, які його використовують, пишуть глави окремо в будь-якій зручній для них послідовності, найчастіше орієнтуючись на готовність фактичних даних.

Кожен із варіантів має свої переваги і недоліки. Вибір конкретного з них чи поєднання прийомів є прерогативою автора роботи з огляду на особливості наукового матеріалу, який перебуває у його розпорядженні, особистих схильностей. Головне, щоб він був найоптимальнішим у конкретній ситуації.

Рукопис магістерської роботи, крім основної частини (один-два чи більше розділів), має охоплювати такі композиційні елементи:

вступ;

висновки та пропозиції (висновки);

бібліографічний перелік використаних  джерел;

додатки (таблиці, схеми, діаграми, інструкції та ін.);

покажчики (предметні, іменні покажчики мов, формул, таблиць, схем тощо).

Перед тим як переходити до остаточного опрацювання чорнового рукопису, корисно обміркувати з науковим керівником основні позиції змісту магістерської роботи.

Внесенням необхідних правок у чорновий варіант рукопису завершується підготовка його чистового варіанту. Але це ще не означає, що робота вже цілком готова для захисту чи оприлюднення. Настає дуже важливий етап шліфування тексту рукопису, під час якого перевіряють і критично оцінюють міркування, висновки, формули, таблиці, кожне речення, слово. Іноді під час цієї роботи авторові доводиться вносити суттєві зміни у великі фрагменти тексту, оптимізуючи логіку викладу, аргументації, стилістичні прийоми, коригуючи суперечливі місця, повтори, тощо.

Рецензування науковим керівником ДР.

 Закінчена ДР, підписана студентом-виконавцем, подається науковому керівнику в термін не пізніше, ніж за два тижні до призначеної дати захисту.

Керівник складає відзив, у якому надається:

висновки про актуальність досліджуваної проблеми; визначення повноти та якості розробки теми;

 коротка характеристика новизни одержаних результатів;

висновки про цінність пропозицій студента, ступінь їх обґрунтування та можливість практичного застосування;

характеристика рівня загальної економічної підготовки студента, вміння самостійно мислити, творчо вирішувати поставлені завдання;

висновки про наявність у студента вмінь і навичок у галузі обліково-оціночної діяльності;

зазначення ступеня відповідності роботи вимогам щодо змісту та оформлення роботи;

зауваження щодо наявних у роботі недоліків і помилок;

загальна оцінка роботи;

відзив має бути підписаний науковим керівником та датованим.

У випадку негативного відзиву наукового керівника ДР, завідувача кафедрою або наукового керівника програми щодо допуску слухача до захисту ДР це питання виноситься на розгляд засідання кафедри за участю наукового керівника ДР. Протокол засідання кафедри подається на затвердження ректору університету.

Проходження нормоконтролю.

Після рецензування науковим керівником ДР (у непереплетеному вигляді) подається в комісію з нормоконтролю для перевірки відповідності оформлення роботи зазначеним вище вимогам та наявності підпису студента, підписів консультантів. Рекомендується до проходження нормоконтролю нумерувати сторінки в правому верхньому кутку олівцем зважаючи на можливі зміни тексту роботи. Потім їх можна проставити чорною ручкою. Для проходження нормоконтролю окрім гідного оформлення дипломної роботи студент має представити:

відзив керівника дипломної роботи;

рецензію на роботу (з підписом сторонніх наукових працівників, досвідчених висококваліфікованих спеціалістів та керівників підприємств із печаткою, що затверджує їх підпис) (додаток В).

Персональний склад контролерів і графік нормоконтролю затверджує завідувач кафедри. Відмітка про проходження нормоконтролю проставляється на листку-завданні до роботи. Якщо зауваження не істотні, контролер ставить відмітку відразу, якщо істотні - після їх усунення. У роботі після її можливого доопрацювання проставляються сторінки і далі вона зшивається у тверду обкладинку.

Зовнішнє рецензування. 

Рецензентами дипломної роботи можуть бути наукові працівники та досвідчені висококваліфіковані спеціалісти установ, підприємств та організацій ( головні бухгалтери,  фінансови фахівці, керівники і фахівці оціночних компаній тощо).

Рецензія повинна містити характеристику таких сторін роботи, як:

актуальність теми; відповідність змісту роботи затвердженій темі та завданню на її розробку; повноту вирішення поставлених питань, глибину їх опрацювання, наявність елементів наукового дослідження;

оригінальність вирішень, їх реальність, обґрунтованість можливості застосування в установі, на підприємстві, в організації;

повноту використання при підготовці роботи спеціальної літератури, нормативних та довідкових матеріалів, фактичних даних; стиль викладення та оформлення роботи; позитивні сторони роботи та й недоліки; висновок і надання рекомендації щодо захисту та присвоєння певної кваліфікації.

Рецензія складається в одному примірнику, підпис рецензента повинtgен бути засвідчений печаткою установи, де він працює.

Остаточний варіант роботи подається на кафедру за два тижні до захисту з відзивом наукового керівника і консультанта (якщо він є), а також рецензіями. 

До подання на підпис завідувачу кафедри для допуску до захисту робота повинна бути переплетена, на титульному аркуші роботи повинні знаходитися підписи виконавця, керівника роботи, консультантів з економічного аналізу, обчислювальної техніки, охорони праці, контролера. Перед подачею на підпис завідувачу кафедри студент повинен уважно вичитати роботу і перевірити усунення недоліків, виявлених контролером, оскільки у випадку, якщо завідувач кафедри не підпише роботу, її необхідно буде розшивати, усувати недоліки і переплітати ще раз.

Документи (довідки з бази переддипломної практики, рецензія і відгук керівника) повинні бути покладені в конверт.

Чернетка магістерської роботи та її електронна версія на дискеті в окремому конверті (файлі) здаються на кафедру економіки і оцінки майна підприємства.

Дипломна робота в електронному варіанті повинна бути набрана в одному файлі. Назва файлу на електронному носії повинна відповідати прізвищу студента. В окремих файлах можуть міститися документи, що додаються до роботи та графічний матеріал.

Після підпису завідувача кафедри сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на руках у студента та подають секретарю державної екзаменаційної комісії безпосередньо перед захистом.

Для вчасного оформлення всіх необхідних документів та допуску до захисту дипломної роботи вона має бути закінчена до 20 травня та представлена на кафедру до 30 травня.

На підставі належним чином оформленої ДР, відзиву наукового керівника і рецензій сторонніх організацій науковий керівник програми підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оцінка майна підприємств»

виносить рішення щодо допуску ДР до захисту.

 

3. Підготовка до захисту  і захист

Перед захистом магістрант зобов’язаний ознайомитися з відгуком і рецензіями, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.

Найважливіший компонент процесу підготовки магістранта до захисту ДР – це підготовка магістранта до виступу на засіданні ДЕК. Напередодні захисту ДР студент повинен підготувати доповідь, яку йому належить оприлюднити на засіданні ДЕК. Зміст доповіді покликаний розкрити суть, теоретичне й практичне значення результатів здійсненої магістрантом дослідницької роботи.

Структурно доповідь складається з трьох частин, кожна з яких поділяється на самостійні смислові блоки (рубрики), які, попри те, повинні бути логічно взаємопов’язаними, репрезентувати єдність, що сукупно характеризує зміст здійсненого дослідження.

Перша (вступна) частина доповіді в основному повторює вступ магістерської роботи. Рубрики її відповідають тим змістовим аспектам, якими охарактеризовано актуальність обраної теми, описано наукову проблему, сформульовано мету роботи. У ній репрезентують методи, за допомогою яких отримано фактичний матеріал дослідження, а також розвивають і коментують загальну структуру магістерської роботи.

Наступна частина доповіді є найбільшою за обсягом. Головне її завдання – послідовно, згідно з логікою дослідження охарактеризувати кожну главу магістерської роботи, звернувши особливу увагу на її підсумкові результати, а також на критичні зіставлення й оцінки.

Закінчується доповідь заключною частиною, яку формують, орієнтуючись на текст висновків роботи. У ній наводять загальні висновки, не повторюючи узагальнень, зроблених при характеристиці розділів основної частини, й основні рекомендації.

Текст доповіді повинно супроводжувати необхідниим ілюстративним матеріалом (схеми, таблиці, графіки, діаграми), які автор використовує для підтвердження своєї позиції, обґрунтування висновків, запропонованих рекомендацій. Оформлення ілюстративного матеріала (див. додаток Р). Цей ілюстративний матеріал повинний бути розданий членам державної екзаменаційної комісії, а також, за бажанням студента, представлений з використанням комп'ютерної техніки.

Свій виступ магістрант  вибудовує на основі читання (краще переказу) раніше підготовлених тез доповіді, намагаючись виявити високий рівень теоретичної підготовки, ерудицію, здатність доступно інтерпретувати основні наукові результати дослідження. Передусім він має зосередитись на головних підсумках здійсненої роботи, на сформульованих та обґрунтованих ним теоретичних і прикладних положеннях. За необхідності можна скористатися додатково підготовленими кресленнями, таблицями і графіками, слайдами, кіно– та відеороликами, плакатами тощо. Усі ці матеріали повинні бути чітко і лаконічно оформлені, щоб магістрант міг без особливих ускладнень їх продемонструвати, а вони були доступними присутнім.

Оцінка магістерської роботи залежить не лише від змісту, переконливості доповіді, а й від того, наскільки вправно представить її на засіданні Державної екзаменаційної комісії пошукач, наскільки компетентно, впевнено відповідатиме він на поставлені запитання, коментуватиме дискусійні положення. Для цього йому необхідно володіти і послуговуватися правилами публічного виступу.

Переконливості доповіді магістранта надає чіткість, лаконічність, граматична правильність висловлювань. Доповідь має бути спрощеною за формою і має відповідати всім критеріям наукової доповіді, бути глибокодумною, добре аргументованою.

Виголошувати її необхідно впевнено, виразно, дбаючи про оптимальні темп, гучність, інтонацію.

Готуючись до виголошення наукової доповіді, магістрант повинен зважити на такі рекомендації:

усі цифри в тексті занотовувати лише прописом, уникаючи необхідності рахувати нулі;

підкреслювати найважливіші фрази, словосполучення, слова;

при друкуванні залишати широкі поля, щоб можна було доповнити написане коментарями;

під час виголошення доповіді значно ефективніше спрацьовує повторювання іменників, уникнення вживання займенників;

використовувати прості слова й прості стверджувальні речення;

не переобтяжувати текст підрядними реченнями.

Захист ДР може проводитись як у університеті, так і на підприємствах, у закладах та організаціях, якщо тема має для них науково-теоретичний, практичний інтерес або у разі виконання роботи на їх базі.

До захисту ДР допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. Списки студентів, допущених до захисту ДР, подаються в Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) деканом факультету.

Захист ДР проводиться на відкритому засіданні державної екзаменаційної комісії за участю не менше половини її складу при обов’язковій присутності голови комісії та наукового керівника магістерської роботи.

Персональний склад членів Державної екзаменаційної комісії затверджується ректором університету за погодженням з Міністерством науки і освіти України не пізніше, ніж, за 30 днів до початку захисту магістерських робіт. До її складу залучаються керівники, фахівці оцінювальних і страхових  компаній, банків, наукові керівники програм підготовки магістрів зі спеціалізації «Облік і оцінка майна підприємств», викладачі вищих навчальних закладів освіти, спеціалісти наукових установ.

Захист ДР проводиться відповідно до графіка засідань Державної екзаменаційної комісії, який затверджується не пізніше, ніж за місяць до початку захисту, ректором за поданням кафедри економіки і оцінки майна підприємства і доводиться до відома голови та членів ДЕК, наукових керівників і студентів.

Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту ДР подаються такі документи:

зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки;

відгук наукового керівника ДР;

рецензії на магістерську роботу спеціалістів відповідної кваліфікації (Додаток В);

довідка підтвердження актуальності обраної теми (Додаток Д);

довідка з бази практики (Додаток Ж) (відповідність робіт вимогам реальності даних, практична цінність виконаної ДР).

Державний екзаменаційній комісії можуть бути надані також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність виконаної ДР (друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне її застосування тощо).

Захист ДР повинен носити характер наукової дискусії і проходити в обстановці високої вимогливості, принциповості та дотримання наукової етики. Головуючий оголошує про захист магістерської роботи, вказуючи її назву, прізвище, ім’я та по батькові автора, доповідає про наявність необхідності документів та стисло характеризує академічну “біографію” магістранта (успішність, наявність публікацій, якщо вони є, виступи на конференціях, у наукових гуртках і т. ін.). Далі надається слово науковому керівнику, він розкриває ставлення магістранта до роботи над темою, а також порушує інші питання, що стосуються його особистості.

Після цього слово для повідомлення основних результатів наукового дослідження надається самому магістранту (10 – 15 хвилин).

Після виступу магістранта члени Державної екзаменаційної комісії та запрошені на захист особи в усній формі можуть ставити різні запитання з порушених у дослідженні проблем, сподіваючись на компетентні, коректні відповіді магістранта, надати які є його обов'язком. Від повноти відповідей також залежить сукупна оцінка магістерської роботи.

Далі голова комісії зачитує письмовий висновок наукового керівника, відгук офіційного рецензента на виконану магістерську роботу, надає слово її автору для відповіді на запитання, коментарів, зауважень і побажань. Потім розгортається дискусія, в якій мають право брати участь усі присутні на захисті.

На закритому засіданні членів ДЕК підводяться підсумки захисту і приймаються рішення про її оцінку, що оголошується головою в той же день, після оформлення в установленому порядку передбаченого процедурою захисту протоколу. Це рішення приймається простою більшістю голосів членів комісії, що беруть участь у засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. У протокол можуть бути занесені особливі думки окремих членів комісії. Після цього голова повідомляє про те, що студенту присвоюється кваліфікаційний освітній рівень магістра зі спеціалізації “Контроль і ревізія” і закриває нараду.

Студенти, які виявили особливі здібності до наукової творчості, захистили ДР на “відмінно”, мають публікації, є переможцями Всеукраїнського або міжнародного конкурсу студентських наукових робіт, можуть бути рекомендовані ДЕК до вступу в аспірантуру.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні практичні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК для опублікування або для доповідей і повідомлень на науково-теоретичних або науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

4. Критерії оцінювання магістерської дипломної роботи

Державна екзаменаційна комісія визначає підсумкову, диференційовану за дванадцятибальною шкалою оцінку магістерської дипломної роботи. У процесі визначення оцінки враховується низка важливих показників якості ДР.

Змістовні аспекти роботи:

актуальність обраної теми дослідження;

спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;

відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням;

широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;

наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;

рівень обґрунтування запропонованих рішень;

ступінь самостійності проведення дослідження;

розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи:

вміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;

загальний рівень підготовки студента;

володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

«12» – магістерська дипломна робота є бездоганною: містить елементи новизни, має високий теоретичний рівень, наукову спрямованість, цінне практичне значення, відомості щодо практичного застосування одержаних результатів дослідження, правильно  усвідомлено використана економічна довідкова документація. В роботі має місце апробація результатів дослідження. Доповідь логічна, повна, ґрунтовна, містить аналіз, систематизацію, узагальнення, проголошена вільно, зі знанням справи. Відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні, повні, аргументовані.

«11» – робота виконана відмінно, має наукову спрямованість на вирішення певних проблем. Відповідь студента повна, правильна, логічна і містить аналіз, систематизацію, узагальнення матеріалу. Студент вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами економічної інформації, оцінювати отриману інформацію. Робить аргументовані висновки. Правильно і усвідомлено застосовує всі види довідкової економічної інформації. Відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні. При відповіді припускається незначних неточностей, які самостійно виявляє та виправляє. Відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні.

«10» – тема роботи розкрита, має наукову спрямованість на вирішення певних проблем. Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз і систематизацію. Студент вміє самостійно користуватися джерелами економічної інформації, використовувати на практиці. Студент самостійно і правильно застосовує довідкову економічну інформацію. При відповіді припускається окремих неточностей, які може виправити самостійно. Виказує пізнавально-творчий інтерес до обраної спеціальності. Відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні.

«9» – тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації–замовника, доповідь логічна, проголошена вільно, відповідь на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог. Відгук і рецензія позитивні, оформлення роботи в межах вимог.

«8» – тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки, зауваження непринципового характеру в теоретичній частині роботи. Доповідь логічна та достатньо обґрунтована, відповідь на запитання в основному правильна, але припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. Відгук і рецензія позитивні.

«7» – тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації–замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках. Доповідь досить логічна, проголошена вільно. При відповіді на запитання припускається несуттєвих помилок, які частково виправляє. Оформлення роботи в межах вимог.

«6» – тема ДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні і повні.

«5» – тема ДР в основному розкрита, нечітко сформульована мета ДР, розділи погано пов’язані між собою, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані не переконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

«4» – тема ДР в основному розкрита, нечітко сформульована мета ДР, розділи погано пов’язані між собою, наукова полеміка відсутня, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом. При відповіді на запитання членів ДЕК припускається певних помилок, які самостійно виправити не може. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

«3», «2», «1» – незадовільно. Нечітко сформульована мета ДР. Розділи погано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового, Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

До захисту не допускається:

-  дипломна робота, подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом;

- дипломна робота написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету, виконана не самостійно,або структура якої не відповідає вимогам, відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів; 

- не оправлена у тверду палітурку, відсутні необхідні підписи на титульному аркуші дипломної роботи, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.

Рішення державної екзаменаційної комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

5. Структура і зміст магістерської роботи

Загальні вимоги

При підготовці ДР студент повинен дотримуватися певних вимог:

робота, представлена на здобуття кваліфікації «магістр» з обліку і аудиту за спеціалізацією “Облік і оцінка майна підприємства”, виконується державною мовою України;

ДР повинна мати професійну спрямованість на вирішення певних проблем з обліково-оцінювальної діяльності в Україні;

в магістерській роботі мають бути представлені відомості щодо практичного застосування одержаних результатів дослідження;

ДР повинна розкрити вміння слухача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал. Текст має бути без граматичних і стилістичних помилок, а оформлення – відповідати вимогам, що ставляться до робіт, поданих до друку;

при написання ДР студент обов’язково має посилатися на авторів і джерела, з яких запозичив матеріали, або окремі результати.

У випадку виявлення запозиченого матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) без посилання на автора та джерело ДР знімається з розгляду без права повторного захисту.

ДР повинна містити постановку мети і завдання, методи і методику дослідження та його результати, їх аналіз, висновки.

Вимоги до структури магістерської роботи

Оскільки магістерська робота є кваліфікаційною працею, її оцінюють не лише з точки зору теоретичної наукової значущості, актуальності теми, прикладного значення отриманих результатів, а й за рівнем її загально-методичної підготовки, яка передусім виявляється в її композиційній структурі.

Композиція (лат. соmpozitio – складання, створення) наукової роботи – послідовність розташування її частин: основного тексту (розділів і підрозділів), довідково–супроводжувального апарату.

Стандартизованої композиції магістерської роботи немає. Кожен автор може обирати будь–який порядок організації наукових матеріалів, на власний розсуд забезпечувати їх розташування і внутрішній логічний зв’язок, дбаючи передусім про повноту, послідовність розкриття свого творчого задуму і цілісність його сприйняття читачем. Традиційно композиційна структура магістерської роботи складається з таких послідовно розташованих елементів:

1. Титульна сторінка (виконується на уніфікованому бланку, див. Додаток К )

2. Завдання з магістерської дипломної роботи (Додаток Л)

3. Реферат (Додаток М)

4. Зміст магістерської роботи, який містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів, якщо вони мають заголовок, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків. Приклад змісту магістерської роботи  «Особливості обліку та оцінки будівель і споруд на підприємстві» наведено у Додатку Н ;

5. Вступ;

6. Основна частини, що складається з деяких розділів:

перший (теоретично-аналітичний) розділ;

другий (методологічно- дослідницький розділ);

третій (практично-експериментальний) розділ;

7. Висновки ;

8. Перелік використаних джерел;

9. Додатки.

Структура та обсяг окремих розділів залежать від особливостей теми магістерської роботи, але повинна формуватися з додержанням таких умов:

обсяг пояснювальної записки 80 – 100 сторінок машинописного тексту (до пояснювальної записки не входять “Перелік використаних джерел” та “Додатки”);

висвітлення положень та рекомендацій має бути конкретним, без зайвих пояснень та викладень загальновідомих міркувань;

висновки й основні рекомендації магістерської роботи повинні мати елементи наукової новизни;

кількість сторінок в окремих розділах чітко не регламентується, але має відповідати вимогам достатньої інформативності та обґрунтованості рішень і висновків;

в кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладанням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць.

Орієнтована кількість сторінок у розділах така:

Зміст         1 – 2 стор.

Вступ        3 – 4 стор.

1. Теоретично–аналітичний розділ   20 - 25 стор.

Висновки з 1 розділу              0,5 – 1 стор.

2. Методологічно–дослідницький розділ   25– 30 стор.

Висновки з 2 розділу              0,5 – 1 стор.

3. Практично–експериментальний розділ   30 – 35 стор.

Висновки з 3 розділу               0,5 – 1 стор.

Висновки         23 стор.

Список літератури та додатки в наведений обсяг не входять.

Загальна схема написання дипломної роботи наведена на рис. 5.1.

5.1. Вступ

У вступі до роботи обґрунтовують актуальність обраної теми, мету й завдання її дослідження, формулюють об'єкт і предмет, розкривають обраний метод (методи), повідомляють теоретичну значущість і прикладну цінність отриманих результатів, репрезентують положення, винесені на захист.

Вступ є особливо відповідальною частиною роботи, він не лише орієнтує в подальшому розкритті теми, а й містить необхідні її кваліфікаційні характеристики. Розпочинають його з обґрунтування актуальності обраної теми; вона повинна бути вказана на початку будь-якого дослідження. Стосовно магістерської роботи вона засвідчує вміння автора обрати тему, усвідомлення її наукової і соціальної значущості, характеризує його наукову та професійну зрілість. Обґрунтування актуальності має обмежуватись однією-двома сторінками машинописного тексту, в яких висвітлюється суть проблемної ситуації.

Обов'язковим елементом вступу має бути розкриття рівня наукової дослідженості обраної для магістерської роботи теми.

Рис. 5.1. – Структурна схема написання магістерської

 дипломної роботи

На це спрямований огляд літератури, який може зумовити висновок, що порушена тема не розкрита або розкрита частково чи не в тому аспекті і потребує подальшого дослідження. За неможливості такого висновку подальша робота над обраною темою втрачає сенс.

Огляд літератури має засвідчити ґрунтовне ознайомлення магістранта зі спеціальною літературою, його вміння систематизувати джерела, критично осмислювати їх, виокремлювати суттєве, оцінювати раніше отримані результати, визначити головне для подальших досліджень.

Матеріали огляду літератури слід систематизувати в певній логічній послідовності, а тому перелік та аналіз робіт не обов'язково робити з огляду на час їх виходу у світ.

Оскільки магістерська робота зосереджується на порівняно вузькій темі, то опубліковані праці необхідно розглядати лише в контексті обраної теми, а не з усієї проблематики.

Не потрібно викладати як усі відомі магістранту факти, так і ті, що не стосуються його роботи. Але всі хоч трохи цінні публікації, котрі прямо чи опосередковано пов'язані з темою роботи, мають бути названі й критично оцінені. Інколи здобувач, не знаходячи в доступній йому літературі необхідних відомостей, бере на себе сміливість стверджувати, що саме йому належить перше слово в описуванні явища, що вивчається.

Настільки відповідальні висновки можна робити лише після ретельного й усебічного вивчення літературних джерел, консультацій із науковим керівником. В іншому разі можна порушити принцип наукової коректності дослідження.

Від формулювання наукової проблеми та аргументування того, що частина її, яка є темою магістерської роботи, ще недостатньо вивчена і висвітлена, необхідно перейти до визначення мети і завдань дослідження.

Мета та задачі (завдання) формулюються лаконічно, без зайвих слів. Наприклад, не слід формулювати мету як “Дослідження ...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.  Завдання необхідно формулювати якомога ретельніше,

оскільки опис їх вирішення має скласти зміст розділів магістерської роботи. Це важливо і тому, що назви розділів, як правило, узгоджуються з формулюванням завдань дослідження.

Обов’язковими елементами вступу є визначення об’єкта і предмета дослідження.

Об’єкт дослідження – процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обирається для вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об’єкта.

Об’єкт і предмет дослідження, як категорії наукового процесу, співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага магістранта, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

У кожній науковій роботі, саме у вступі, обов’язково необхідно навести перелік використаних методів дослідження для досягнення поставленої мети. У кожному науковому дослідженні можна виділити два рівні: 1) емпіричний, на якому відбувається процес накопичення фактів; 2) теоретичний – досягнення синтезу знань. Так, наприклад, методами емпіричного дослідження є наступні: спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент; теоретичного дослідження – ідеалізація, формалізація, гіпотеза та припущення. Історичний метод, системний підхід. Перерахувати їх треба не відірвано від змісту роботи, а коротко та змістовно визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом. Це дасть змогу переконатися в логічності та пройнятості вибору саме цих методів.

5.2. Основна частина

Основна частина наукової роботи складається з розділів (підрозділів). Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом обраного напрямку та обґрунтуванням застосованих методів досліджень. В кінці кожного розділу формулюють висновки зі стислим викладенням наведених у розділі наукових і практичних результатів, що дає змогу вивільнити загальні висновки від другорядних подробиць. В розділах основної частини подають:

огляд літератури за темою і вибір напрямків досліджень;

виклад загальної методики і основних методів досліджень;

експериментальну частину і методику досліджень;

відомості про проведені теоретичні і (або) експериментальні дослідження;

аналіз і узагальнення результатів досліджень;

розробка пропозицій і заходів;

оцінка ефективності пропозицій.

Перший розділ (теоретично-аналітичний).

У цьому розділі магістерської роботи, по-перше, обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаних з темою.

В огляді літератури окреслюють основні етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, автор повинен назвати ті питання, що залишились невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми.

Усі розділи роботи повинні бути пов’язані між собою, тому особливу увагу треба звертати на логічні “переходи” від одного розділу до іншого, а в середині – від питання до питання.

Теоретико-аналітичний розділ розробляється на засадах вивчення спеціальної літератури (підручники та навчальні посібники, монографії і наукові статті в спеціальних періодичних друкованих виданнях тощо), нормативно-законодавчої документації та офіційної статистичної інформації.

У теоретичній частині розділу розглядаються такі аспекти проблеми: категорії, поняття, характеристики, законодавчі акти, які відображають тему, показники, фактори, стратегічні та фактичні аспекти, пов’язані з проблемою, ступінь її вивченості.

На основі узагальнення світового та вітчизняного досвіду необхідно критично проаналізувати сучасні концептуальні підходи до визначення понять окремих видів та принципів оціночної діяльності в Україні; визначити основні задачі і джерела інформації за досліджуваною темою, розкрити економічну сутність досліджуваного господарського процесу, проаналізувати дискусійні питання і висловити власну думку з приводу розробленості досліджуваного питання. Думки різних авторів необхідно підтвердити цитатами з обов’язковими посиланнями на використовувані джерела. Також необхідно дати оцінку законодавчої і нормативно–правової бази, регламентуючої обліково-оціночну діяльність.

Теоретичні дослідження варто пов’язати з аналізом сучасних проблем України, регіону, міста. Для цього на основі використання даних офіційної статистичної інформації за останні 5 – 10 років аналізуються тенденції економічного розвитку держави, регіону, міста. Обов’язково слід проаналізувати структуру доходів державного бюджету України, області, міста, району за останні 5 – 10 років. Головне в аналізі – оформлення результатів аналітичних розробок і формулювання висновків щодо них. Важливість здійснення аналізу зумовлюється тим, що його результати служать базою для виконання робіт на наступній стадії опрацювання теми магістерської роботи. Тому на чіткість визначення складу та формулювання висновків з аналітичної частини розділу магістрант повинен звернути особливу увагу.

Результатом теоретико-аналітичного розділу повинна бути визначена певна теоретична концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів розв’язання проблеми, поставленої в магістерській роботі. Ця модель повинна мати наскрізний характер, тобто, щоб її алгоритм можна було використовувати для реалізації відповідної інформації і пошуків в методологічно-дослідницькому розділі та обґрунтування рекомендацій, пропозицій і висновків у практичному розділі.

Другий розділ (методологічно-дослідницький)

Методологічно-дослідницький розділ розробляється з урахуванням основоположного поняття методології, яке має два значення: по-перше, методологія – це сукупність засобів, методів, прийомів, які застосовують у певній науці, по-друге, це галузь знань, яка вивчає засоби, принципи організації пізнавальної і практично-перетворюючої діяльності людини. Все, що стосується методології теоретичних досліджень з обраної теми магістерської роботи визначається в теоретично-аналітичному розділі.

Методологічно-дослідницький розділ передбачає всебічний огляд методології практичних досліджень на конкретному підприємстві, організації, установі стосовно обраної теми і обраної бази практики. Тому цей розділ магістерської роботи повинен обов’язково включати загальну характеристику об’єкта дослідження.

При складанні характеристики об’єкта дослідження необхідно в повній мірі представити наступні дані про нього: повне найменування, призначення, види діяльності, організаційну структуру, склад основних підрозділів. Далі на базі статистичної звітності дати економічну характеристику і дослідити фінансовий стан за 3 – 5 останніх років.

У процесі виконання цього розділу необхідно здійснити контрольно–аудиторську перевірку певного об’єкта фінансово–господарської діяльності бази дослідження згідно з досліджуваною темою магістерської роботи. При цьому магістрант повинен використати практичні матеріали, зібрані в процесі проходження магістерської практики. З огляду на характер і зміст часткових завдань дослідження магістранту слід використовувати різні форми представлення інформації – табличну, графічну тощо.

Особливу увагу слід звернути на необхідність застосування сучасної методики обліково-податкового процесу на певній базі дослідження. З огляду на це магістрант, насамперед повинен показати організацію процесу обліку на підприємстві, його особливості  та відповідність існуючої облікової політики чинному законодавству України, директивним, нормативним та інструктивним документам вищих органів державної влади України.

Третій розділ ( практично-експериментальний )

Цей розділ має містити  аналіз існуючих підходів , принципів та методів оцінки майна і майнових прав, обґрунтовані методичні та практичні пропозиції, а також приклади розрахунку вартості майна підприємства. Характер і зміст рекомендацій і заходів, що пропонуються, повинні базуватися на висновках теоретико-аналітичного і методологічно-дослідницького розділів. Рекомендацій та пропозиції повинні бути конкретними і базуватися на виконаних аналітичних розрахунках.

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки відповідальність несе студент – автор магістерської роботи. Зміст цього розділу найбільш повно розкриває здатність студента до самостійної роботи, виявляє його вміння використовувати теоретичні знання в конкретних умовах практичної діяльності.

Однією з ознак високої якості магістерської роботи є застосування економіко-математичних методів та комп’ютерних технологій як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

5.3. Висновки

Висновки мають відповідати тільки тому матеріалу, що викладений у роботі. Висновки як наприкінці розділів так і по роботі в цілому пишуться як підсумковий матеріал у вигляді коротко сформульованих окремих тез (положень). Іноді їх подають в гранично-стислому викладі. Але й при цьому слід дотримуватися принципу   у висновках слід йти від конкретних більш загальних і важливих положень.

        Характерною помилкою при написанні висновків є те, що, замість формулювання результатів досліджень, зазначається, що робилося в даній роботі і вже висвітлено в основному змісті. Виходить, по-перше повторення матеріалу і, по-друге, утворюється істотний недолік – відсутній акцент про результати дослідження.

У висновку подаються узагальнення найбільш істотних положень наукового дослідження, підводяться його підсумки, підтверджується достовірність положень.

Важливими складовими висновку є визначення практичного значення одержаних результатів. Відзначаючи практичну цінність одержаних результатів, необхідно подати інформацію щодо готовності до її використання або масштабів використання (відомості про практичне застосування одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання).

Загальні висновки ні в якому разі не повинно повторювати висновки з розділів. Воно зазвичай буває невеликим за кількістю сторінок, але містким за кількістю інформації. Добре написане заключення характеризується тим, що людина, не знайома з дослідженнями з даного напряму, прочитавши його, може представити якісну сутність даної роботи (без її методичних і конкретних кількісних аспектів) і зробити певні висновки про можливі напрями подальших досліджень.

6. Вимоги щодо оформлення магістерської роботи

Дипломну роботу друкують за допомогою комп'ютера (через інтервал 1,3 ) з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210 x 297 мм), розміщуючи на сторінці 3436 рядків (повний рядок повинен містити близько 65 знаків).

Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору середньої жирності. При комп'ютерному наборі тексту слід використовувати шрифт Arial розміру 14. Роздруковані на ПЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи або розміщують в додатках. Текст дипломної роботи повинен бути надрукований із додержанням полів таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 12 мм, верхнє 20 мм, нижнє – 20 мм (не меньш: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє 20 мм, нижнє – 20 мм). Абзацний відступ має становити 5 знаків (приблизно 1,25 см). Приклад на рис. 6.1

ВСТУП

Однією з найактуальніших проблем сьогодення в Україні є забезпечення населення житлом. Незважаючи на значні зусилля, вирішили її за часів адміністративно-командної системи, насамперед, через державне фінансування житлового будівництва.

Рис. 6.1. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи та підрозділи. Заголовки структурних частин дипломної роботи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ВИСНОВКИ", "ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами посередені до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

5

1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

1.1    Виникнення поняття «іпотека». Суть іпотечного           

ринку та  його   функції

Іпотечний ринок, або ринок іпотечного капіталу, відіграє важливу роль в економіці, адже він, об’єднуючі фінансовий ринок з ринком нерухомості, сприяє капіталізації ресурсів.

державі, можуть впливати і багато інших факторів, які пов’язані зі специфікою національних економічних традицій, а також із розвитком відповідних світових тенденцій.

1.2   Визначення іпотеки, її предмет та види

Законодавство України про іпотеку базується на Конституції України, складається з Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Земельного кодексу України, Закону України «Про

Рис. 6.2. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

При комп'ютерному наборі тексту дипломної роботи допускається виділяти заголовки структурних частин, розділів та підрозділів жирним шрифтом без застосування курсиву.

Кожну структурну частину дипломної роботи треба починати з нової сторінки, при цьому на попередньому аркуші повинно бути не менше 1/2 сторінки тексту.

Заголовки підрозділів повинні розміщуватися на відстані двох міжрядкових інтервалів від попереднього тексту або заголовка розділу, до якого належать. Відстань між заголовком підрозділу та наступним текстом має дорівнювати одному міжрядковому інтервалу.

Відстань від тексту до заголовка (підзаголовка) та від заголовка до тексту повинна бути однаковою по всій роботі.

Після заголовка підрозділу на сторінці повинно бути не менше 3 – 4 рядків тексту до кінця сторінки. Якщо ці умови не виконуються, заголовок переноситься на наступну сторінку. Не допускається розміщати найменування розділу та підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту (висяча строка) (див. рис.6.3).

Лапки, апострофи, тире повинні бути однаковими по всій роботі.

Наприклад: “ринкова вартість – це вартість... “;“соціально-економічного розвитку“.

Невірно оформлювати: “ринкова вартість-це вартість...“;    “соціальноекономічного розвитку“.

Числові інтервали не розривають, також не відривають абревіатуру АТ від назви “ХТЗ”, цифри з одиницями виміру, ініціали не відривають від прізвища, “і” не відривають від “т.д.”, “т. ін.”,

Перед тире та після нього мають бути пропуски. Після лапок і дужок, які закриваються, повинні бути пропуски, перед ними пропуски не ставлять.

Оформлення дипломної роботи повинно бути охайним, без помилок і помітних виправлень. Друкарські помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі написання дипломної роботи, допускається виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту (фрагмента малюнку) тим же способом, яким надрукована або написана робота.

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

Історія сучасного відкритого акціонерного

2.1 Техніко-економічна характеристика підприємства

Історія сучасного відкритого акціонерного товариства «Харківгаз» бере початок у листопаді 1975 року, коли згідно з наказом Міністерства комунального господарства УРСР № 299 від 05.09.1975 на базі

         

Рис. 6.3. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

Нумерація.

Структурні елементи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВОК”, “ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ДОДАТКИ” не нумерують, а їхні найменування служать заголовками структурних елементів.

Нумерацію сторінок розділів, підрозділів, ілюстрацій, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №, шрифт Arial розміру 14.

 Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку обраним для тексту шрифтом на відстані 10 мм від верхнього та правого країв аркуша без крапки в кінці. Не нумерують, але враховують при нумерації сторінки: титульний аркуш, завдання та зміст. Номер розділу друкують, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка ставлять заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу не повинна стояти крапка. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

      

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка.

Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією. Якщо в дипломній роботі подано одну ілюстрацію, її нумерують за загальними правилами.

Таблиці. 

Цифровий матеріал, як правило, повинен оформлятися у вигляді таблиць. Таблицю розміщують після першої згадки про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку дипломної роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) і розмішують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву не підкреслюють. Назва має бути короткою, інформативною та такою, що відбиває загальний зміст таблиці. У назві аналітичних таблиць по конкретному підприємству треба вказати назву підприємства та аналізуємий період (див. рис.6.4.)

            І          

Рис. 6.4. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

Перед словом “Таблиця”, її заголовком, самою таблицею та після неї слід пропускати один рядок.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово "Таблиця" і її номер вказують один раз справа над першою частиною таблиці. Над другою та наступними частинами пишуть слова "Продовження табл." та вказують номер, наприклад: "Продовження табл. 1.2". Над останньою частиною таблиці пишуть слова "Закінчення табл." та вказують номер, наприклад, "Закінчення табл. 1.2".  

Рис. 6.5. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

При переносі таблиці на іншу сторінку необхідна нумерація колонок на першій і її повторювання на наступних сторінках. Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення із заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф вказують в однині.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу. У правому верхньому кутку над відповідним заголовком таблиці розмішують напис "Таблиця" із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка.

Якщо в дипломній роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами. 

Формули.

У дипломній роботі формули та рівняння слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині сторінки.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка ( приблизно 10 мм).

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони подані у формулі. Значення кожного символу та числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки  (рис. 6.6).

Формули і рівняння у тексті дипломної роботи (за винятком формул і рівнянь, наведених у додатках) слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою, наприклад, формула (3.1) – перша формула третього розділу.  

Рис. 6.6. Наочне наведення вимог щодо оформлення

дипломної роботи

Номер формули або рівняння зазначають на рівні формули (рівняння) в дужках у крайньому правому положенні на рядку.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (теоретичне значення 0,2)   =

                   =                              (3.2)

Коли переносять формули и рівняння на знакові операції множення, застосовують знак «х». Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

    

Посилання та цитування

При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати, з яких наводяться дані в дипломній роботі. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них є наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дане посилання в дипломній роботі.

Посилання в тексті дипломної роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком джерел, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "    у працях [1 –7] або у роботі [5, с. 87 – 89; 7, с. 7 – 9]."

У Національному стандарті № 1 «Загальні принципи оцінки майна й майнових прав» наведене наступне формулювання: ринкова вартість – це вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна з сторін діяла із знанням справи, розсудливо й без примусу [5, с. 210].

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, "рис. 1.2.". Посилання на формули вказують порядковим номером формули в дужках, наприклад ".. у формулі (2.1)". На всі таблиці повинні бути посилання в тексті, при цьому слово "таблиця" у повторних посиланнях в тексті пишуть скорочено, наприклад: "в табл. 1.2 ". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово "дивись", наприклад: "див. табл. 1.3".

Наприклад:

«… у розділі 2 було запропановано …»

«… відповідно до підрозділу 1.3 …»

«…подані у таблиці 1.2…» або «…згідно з табл. 1.4…» або «…(див. табл. 3.1)…»

«… згідно з рисунком 1.3…» або «… показано на рис. 1.3…»

«… у рівняннях (3.4) – (3.8) …»

«… за формулою (2.5)…» «… як видно з формули (2.5)…»

«… у додатку А…» або «… (додаток В)…»

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання.

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, в середині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело.

Перерахування

При необхідності в середині тексту можуть наводитися перерахування. Перед перерахуванням ставиться двокрапка. Перед кожною позицією перерахування треба ставити малу літеру українського алфавіту з дужкою або не нумерувати (перший рівень деталізації). Для подальшої деталізації перерахування треба використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Перерахування першого рівня деталізації пишуть малими буквами з абзацного відступу, другого рівня – з відступом відносно місця розташування перерахувань першого рівня.

У роботі при перерахуванні не вкористовують різні символи, наприклад:

 •  ; стрілки або други позначки.

Для застосування в магістерській роботі обирається єдиний спосіб оформлення перерахування.

Перелік використаних джерел

Перелік використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічний опис використаних джерел. Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Основними елементами бібліографічного опису є:

прізвище автора;

назва книги;

місце випуску (місто);

назва видавництва;

рік випуску;

загальна кількість сторінок або сторінки, на яких надруковані статті чи інші складові таких джерел, як книги, журнали, газети тощо.

Перелік використаних джерел повинен бути наведений після висновку з нової сторінки.

У цьому розділі наводиться використані законодавчі, нормативні акти, Укази Президента України, літературні джерела з досліджуваної проблеми. У список включають усі літературні джерела, на які були посилання в тексті дипломної роботи. При цьому слід додержуватися наступного порядку щодо розташування літературних джерел:

Конституція України;

закони України;

укази президента України;

постанови Верховної Ради України;

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України;

інша література наводиться за абеткою (в тому числі положення міністерств та відомств, інструкції міністерств та відомств, доповіді й виступи державних діячів України);

 посилання на іноземні джерела інформації наводяться також за абеткою;

якщо джерелом інформації є Internet, то, в разі наявності прізвища автора, воно вказується в алфавітному порядку, в разі відсутності – в кінці списку літератури.

 Відомості щодо літературних джерел, включених до списку, слід наводити згідно із вимогами державних стандартів з обов’язковим наведенням назв праць і вихідних даних видавництв.

У список включають усі літературні джерела, на які були посилання в тексті дипломної роботи.Нумерують літературні джерела арабськими цифрами із крапкою згідно із їхнім порядковим номером у переліку.

Кількість використаних джерел нормативно не врегульована і залежить від ступеня вивчення проблеми і ступеня її нормативного врегулювання. Виходячи з досвіду підготовки магістерських робіт, рекомендована загальна кількість позицій у переліку використаної літератури має бути не меншою, ніж 50 джерел. На всі позиції “Переліку” у тексті мають бути посилання. Кількість літературних джерел, на які були посилання в тексті дипломної роботи повинні складати не менш 50 відсотків загальної кількості.

Перелік використаних джерел та додатки не входять в загальний обсяг магістерської роботи. Приклад оформлення списку використаної літератури наведено у додатку О.

Додатки

Додатки – це допоміжна частина магістерської роботи, в яку входять форми звітності, таблиці допоміжних цифрових даних, проміжні математичні доведення, формули і розрахунки, статистично оброблені дані; опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, які розроблені в процесі виконання наукового дослідження; ілюстрації допоміжного характеру. Додатки слід оформлювати у вигляді окремої частини, розташовуючи додатки в порядку появи посилань на них у тексті звіту.

Якщо додаток (додатки) оформлюють окремою частиною дипломної роботи, такий додаток повинен мати титульний аркуш, на якому посередині великими літерами слід написати слово «ДОДАТКИ» (18 шрифт).

Кожен додаток починається з нової сторінки.  Додаток повинен мати заголовок, надрукований вгорі аркуша малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. В крайній правій позиції рядка над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути надруковано слово «Додаток __» і велика літера, що позначає його нумерацій.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, “Додаток А”, “Додаток Б”.

Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, що є в тексті додатка, слід нумерувати в межах кожного додатка, наприклад, "Рис. А.2", – другий рисунок додатку А; "Таблиця А.1", – перша таблиця додатку А; Формула (Д.1) – перша формула додатку Д. Якщо додаток має продовження, то продовження додатка пишуть з першої великої літери, вказуючи номер додатка і номер таблиці, рисунка або формули. Наприклад, "Продовження табл. В.2", „Продовження додатка Л”, „Продовження рис. Д. 5”.

У посиланнях у тексті додатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняння рекомендується писати: «... на рисунку А.1 ...», «... на рисунку В.1 ...» – якщо рисунок єдиний у додатку В; «... в таблиці Г.3 ...», або «... в табл. А.3 ...»; «... за формулою (В.1) ...», «... у рівнянні Д.2 ...».Приклад наведено у додатку П.

Джерела, що цитують тільки в додатках, повинні розглядатися незалежно від тих, які цитують в основній частині дипломної роботи, і повинні бути перелічені наприкінці кожного додатка в переліку посилань.

Форма цитування, правила складання переліку посилань бути аналогічними прийнятим в основній частині дипломної роботи. Перед номером цитати і відповідним номером у переліку посилань і виносках ставлять позначення додатка. Якщо в дипломній роботі як додаток використовується документ, що має самостійне значення й оформлюється згідно з вимогами до документу даного виду, його копію вміщують у роботі без змін в оригіналі. Перед копією документа вміщують аркуш, на якому посередині друкують слово «ДОДАТОК __» і його назву (за наявності), праворуч у верхньому куті аркуша проставляють порядковий номер сторінки. Сторінки копії документа нумерують продовжуючи наскрізну нумерацію сторінок дипломної роботи (не займаючи власної нумерації сторінок документа).

ДОДАТОК А

ТЕМАТИКА  МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «ОБЛІК  І  ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВ»

                            

 1.  Роль та місце оціночної діяльності в умовах сучасної ринкової економіки.
 2.  Проблема невідповідності балансової та ринкової вартості активів підприємства.
 3.  Удосконалення обліку та визначення справедливої вартості нерухомого майна підприємства.
 4.  Облік та оцінка цінних паперів.
 5.  Ринкова вартість нематеріальних активів підприємства і відображення їх в бухгалтерському обліку.
 6.  Проблеми оцінки земельних ділянок та особливості їх обліку.
 7.  Вибір методичних підходів при оцінці майна підприємства  залежно від мети використання результатів.
 8.  Особливості оцінки майна підприємства при приватизації.
 9.  Вартість бізнесу: теоретичний та методологічний аспекти.
 10.  Цілісний майновий комплекс як об’єкт оцінки та особливості обліку при здійсненні цивільно-правових угод.
 11.  Проблеми обліку і оцінки зобов’язань підприємства.
 12.  Облік і оцінка транспортних засобів підприємства.
 13.  Облік та оцінка машин та устаткування підприємства.
 14.  Особливості обліку і оцінки будівель та споруд на підприємстві.
 15.  Виробничі запаси на підприємстві: проблеми обліку та оцінки вартості.
 16.  Гудвіл як об’єкт обліку і оцінки.
 17.  Особливості оцінки вартості банку.
 18.  Нематеріальні активи підприємства: проблеми обліку та методи їх оцінки.
 19.  Удосконалення обліку та оцінки активів підприємства.
 20.  Оцінка інтелектуального потенціалу підприємства та його розвиток.
 21.  Оцінка та облік дебіторської заборгованності  підприємства.
 22.  Оцінка та облік кредиторської заборгованності  підприємства.
 23.  Реструктуризація боргів підприємства на основі визначення ринкової вартості його активів.
 24.  Розвиток і особливості іпотечного кредитування в Україні.
 25.  Особливості обліку та оцінки житлового фонду підприємства як активу підприємства.
 26.  Облік майна підприємства як об’єкта  іпотечного кредитування.
 27.  Облік  і оцінка трудового потенціалу підприємства.
 28.  Облік і оцінка фінансових інвестицій підприємства.
 29.  Облік і оцінка об’єктів незавершеного будівництва.
 30.  Особливості формування інформаційної бази для визначення вартості підприємства.
 31.  Проблема використання дохідного підходу при визначенні ринкової вартості підприємства.
 32.  Проблема використання майнового підходу при визначенні ринкової вартості підприємства.
 33.  Реструктуризація компанії як засіб підвищення її ринкової вартості.
 34.  Особливості оцінки вартості майна підприємства для цілей оподаткування.
 35.  Стратегія розвитку консалтингових компаній України в сучасних умовах.
 36.  Інвестиційна стратегія підприємств малого і середнього бізнесу.
 37.  Проблеми розвитку бездокументарного ринку цінних паперів.
 38.   Організація діяльності професійних учасників фондового ринку.
 39.  Структура національної депозитарної системи України і шляхи її вдосконалення.
 40.  Організація торговлі та обліку цінних паперів на фондовому ринку України.

 

ДОДАТОК Б

Завідувачу кафедри

економіки і оцінки майна

  підприємств к.е.н,   доценту

К.Г. Сердюкову

студента 5 курсу, 4 групи

факультету«Облік і аудит»

спеціальності 8.050106

Іванова Олега Петровича

ЗАЯВА

Прошу затвердити тему дипломної роботи «Проблеми обліку і оцінки земельних ділянок».

Об’єкт дослідження та проходження переддипломної практики –……………………………………..

Дата ___________    Підпис _____________

Іванов О. П.

Керівник дипломної роботи           Підпис ______________

Петров А. М.

 

  ДОДАТОК В

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу

студента(ки) ХНЕУ______________________________________________________

                                                           (прізвище, ініціали)

________________________________________________________________________

                                                                    (назва теми)

________________________________________________________________________

1.Актуальність теми

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

2.Новизна

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.Якість проведеного аналізу проблеми

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.Практична цінність висновків і рекомендацій

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.Наявність недоліків

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

6.Загальний висновок і оцінка дипломної роботи

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Рецензент______________

                 (посада)

___________________________                                                 ________________________

           (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

             __________________

             (місце роботи)

Печатка                                                                          «____» ________________

ДОДАТОК Д

ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 5 курсу факультету “Облік і аудит” ХНЕУ ______

______________________________________________________ у тому, що обрана нею тема дипломної роботи „Облік і оцінка транспортних засобів підприємства при його реструктуризації” є актуальною і буде виконуватися на основі даних діяльності підприємства „_______________________”.

Головний бухгалтер   М.П.    (П.І.Б.)

(заступник директора)


ДОДАТОК Ж

ДОВІДКА

Дана студенту(ці) 5 курсу факультету “Облік і аудит” ХНЕУ ______

______________________________________________________ у тому, що виконана нею дипломна робота на тему: „Облік і оцінка транспортних засобів підприємства при його реструктуризації” має практичний інтерес та її результати можуть бути використані у господарській діяльності підприємства „_______________________”.

Головний бухгалтер   М.П.    (П.І.Б.)

(заступник директора)

ДОДАТОК К

                          МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет „Облік і аудит”

Кафедра економіки та оцінки майна підприємств

Спеціальність 8.050106     Робота допущена до захисту

Магістерська програма     Зав. кафедрою, к.е.н., доцент 

   «Облік і оцінка майна підприємств»  ___________     К.Г. Сердюков

Денна форма навчання      

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

«ОБЛІК І ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА»

                

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА

(назва теми)

Науковий керівник

к.е.н., доцент          П.І.Б.

Консультант по застосуванню

комп’ютерної техніки,

физ.-мат. наук, доцент                        П.І. Б.

Студентки 5 курсу 7 групи

спеціальності 8.050106

                                                         П.І.Б.

                     

Харків, ХНЕУ, 2010

ДОДАТОК Л

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет обліку і аудиту

Кафедра економіки і оцінки майна підприємств

           ЗАВДАННЯ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Магістерська програма «Облік і оцінка майна підприємства»

Тема дипломної роботи

«…………………………..……………….»

затвержена наказом ректора №____ від             2010 р.

Дипломна робота виконана на матеріалах

___________________________________________________

(назва підприємства)

План дипломної роботи і термін подачі розділів науковому керівникові

Розділ І________________________________20.03.10_____________

  Розділ ІІ_______________________________ 20.04.10_____________

  Розділ ІІІ_______________________________21.05.10_____________

Термін подачі завершеної роботи на кафедру _______30.05.2010____

Науковий керівник________________(підпис керівника, к.е.н, доцент П.І.Б)______________

Дата видачі завдання_________________________________

Завдання прийняте до виконання_____(підпис студента, П.І.Б)___________________

ДОДАТОК М

Зразок оформлення реферату

РЕФЕРАТ

Дипломна робота містить ___ сторінок, ____ таблиць, ___, рисунків___, перелік використаних джерел ___ , додатків ___

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РАБОТИ

Предметом дослідження є ...

Об’єктом дослідження є...

Мета дипломної роботи полягає в тому ...

Завдання роботи –

За результатами дослідження сформульовані ...

Одержані результати можуть бути використані ...

Рік виконання дипломної роботи - ...

Рік захисту роботи - ...

ДОДАТОК  Н

ЗМІСТ

стор.

Вступ

1. Основні теоретичні положення основних засобів як економічної категорії

1.1. Різноманітність підходів щодо визначення поняття «основні засоби»

 1.  Класифікація та оцінки основних засобів
  1.  Будинки та споруди як елемент основних засобів та об’єкт нерухомості
 2.  Особливості обліку будівель та споруд на ВАТ «Харківгаз»
  1.  Техніко-економічна характеристика підприємства
  2.  Облік руху будівель та споруд на ВАТ «Харківгаз»
  3.  Аналіз технічного стану основних засобів, зокрема будівель та споруд
  4.  Удосконалення обліку основних засобів з застосуванням ПЕОМ.
 3.  Методологія проведення незалежної оцінки будівель і споруд на ВАТ «Харківгаз»
  1.  Цілі та етапи оцінки
  2.  Методика оцінки
  3.  Розрахунок вартості нерухомості з застосуванням дохідного та порівняльного підходів

Висновки

Перелік використаних джерел

Додатки

5

8

8

14

21

27

27

31

42

48

58

58

65

76

97

101

108

ДОДАТОК О

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 1.  Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради. – 2003. – № 18. – Ст. 144.
 2.  Закон України «Про підприємства в Україні» від 27.03.1999 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. – С.272. 
 3.  Закон України «Про підприємництво» від 19.09.1991 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №9. – С.71.
 4.  Постанова КМУ України від 10.09.2003.№ 1440 «Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». - Сб. нормативных документов. – Х.: Конус, 2005.- С. 210-218.
 5.  Положение (стандарт) бухгалтерского учёта 3 «Отчёт о финансовых результатах», утвержденное приказом Министерства финансов Украины № 87 от  31.03.99 г. // Бухгалтерський учёт: нормативная база / Состав. Ильяшенко. – Х.: Фактор, 2002. – 316 с.
 6.  Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування» N 291 від 30.11.99.
 7.  Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». – Х.: Конус, 2005.– С. 210-218.
 8.  Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна»./ Затвердженний постановою КМУ за № 1442, від 28.10.2004. –Сб. нормативніх документов. – Х.: Конус, 2005.– С. 200-211.
 9.  Алпатова Н. Амортизация налоговая и бухгалтерская: общее и различия // Всё о бухгалтерском учёте. – 2003. – № 50. – С. 10 – 17.
 10.  Гордянская Л. Организация первичного учёта основных средств на предприятии // Бухгалтерский учёт и аудит. – 2005. – № 6. – С. 26 – 35.
 11.  Оценка имущества и имущественных прав Украине: Монография / Под ред Н.П. Лебедь  – К.: ООО «Информационно-издательская фирма «Принт-Экспресс», 2003. – 715 с.
 12.   Статистичний бюлетень: Основні засоби України у 2006 р. –  № 1-2: Ст. зб. – К.: Держкомстат України, 2006. – 24 с.
 13.   Чуев И.Н. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / И.Н. Чуев, Л.Н. Чечевицына.- М.: Дашков и К, 2003. 415 с.Концептуальні засади стратегії економічного і соціального розвитку України на 2002 2011 роки Європейський вибір.  http//www.kuchma.ua.
 14.   Нормативні акти України. // www. nau.kiev.ua/
 15.   Макроекономічна ситуація, поточні тенденції періоду (за відповідні періоди) // www.bank. gov. ua.


ДОДАТОК П

ДОДАТОК Р

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФАКУЛЬТЕТ "ОБЛІК І АУДИТ"

МАГІСТЕРСЬКА ПРОГРАМА

"«ОБЛІК І ОЦІНКА МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА»

ІЛЮСТРАЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ ДО

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

«ОБЛІК І ОЦІНКА ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЙОГО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ»

Керівник роботи,

канд. екон. наук, доцент       (П.І.П.)

Студент(ка) 5 курсу, 4 групи

факультету«Облік і аудит»

спеціальність 8.050106       (П.І.П.)

Харків, ХНЕУ, 2007


Рис 1.1. Визнання вартості нематеріальних активів

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

       Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для студентів   спеціальності «Облік і аудит» усіх форм навчання / Укл.  М. П. Хохлов, Л. В. Єфремова, М.В. Горобинська, І.В. Сердюкова,– Харків: Вид. ХНЕУ, 2011. – 62с. (Укр. мов.)

                   

Укладачі: Хохлов Микола Пантелеймонович

                 Єфремова Людмила Володимирівна

Горобинська Маріанна Володимирівна

                 Сердюкова Інна Василівна

Відповідальний за випуск Сердюков К.Г.

Редактор  

Коректор  

План 2011  р. Поз. № 54

Підп. до друку                           Формат 60 90 1/16. Папір TATRA. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк.   ,   . Обл.-вид. арк.    ,    . Тираж       прим. Зам. №      .Безкоштовно

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи Дк №481 від 13.06.2001 р.

Видавець і виготівник — видавництво ХНЕУ, 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а


Приблизно
1,5 мм

Не менше 20 мм

Не менше 30 мм

Не менше 10 мм

Штамп підприємства з зазначенням номеру довідки та дати її видачі

Штамп підприємства з зазначенням номеру довідки та дати її видачі

Найменування розділу

Найменування підрозділу

Абзацний відступ – 1,25 см

Текст підрозділу 1.1

Приблизно 20 мм

Нумерація сторінок

номер сторінки

графа

підзаголовок графи

заголовок графи

не менше 20 мм

не менше 10 мм

не менше 30 мм

5

номер розділу

номер підрозділу

1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 1.  Поняття, сутність та цілі збутової діяльності підприємства

Заробітна плата є одною з найбільш складних економічних категорій. Увагу вчених-економістів, не випадково, відвіку звертають

      Таблиця 2.2 – Структура основних засобів      підприємства ВАТ«Харківгаз» за 2008-2009 роки

Найменування показника

2008 р.

2009 р.

Відхилення від попереднього року

тис. грн.

%

1

2

3

4

5

Будинки, споруди та передавальні пристрої

252185

272495

17918

-2,165

Машини та обладнання

12022

13545

3285

0,79

не більше 10 мм

не більше 10 мм

Закінчення табл. 2.2

1

2

3

4

5

Транспортні засоби

16230

19304

2606,5

0,35

Інструменти, прилади, інвентар

4021

4708

630,5

0,08

     

Згідно з даними таблиці 2.2 у складі основних засобів вартість активної частини ВАТ «Харківгаз» .................. 

приблизно 10 мм

Тоді середньозважений строк погашення цінного папера можна вирахувати за формулою (3.1):

(3.1)

де D – показник дюрації –  середньозваженого строку погашення цінного папера; 

СF –  потоки процентного доходу і виплати номінальної вартості цінного папера за п періодів до погашення цінного папера;

k –  періоди, за які повинні здійснюватися виплати.

Використання цього методу можливе лише за умови існування можливості..................

другий рівень деталізації

перший рівень деталізації

         Елементи витрат включають:

   а) витрати на оплату праці:

1) витрати на оплату основної і додаткової ;

2) виплати за невідпрацьований на підприємстві,час;

3) витрати, пов’язані з підготовкою та перепідготовкою кадрів;

         б) відрахування на соціальні заходи

 

До зовнішніх факторів відносять:

4) конкуренти;

5) макроекономіка;

6) уряд.

Внутрішні фактори включають:

1) персонал підприємства;

2) продуктовий асортимент;

3) канали збуту;

4) ціна на товар;

5) обслуговування;

6) реклама та стимулювання збуту [3 ].

Не менше 20 мм

Правильно

Неправильно

Не менше 20 мм

посилання

абзацний відступ

не більше ніж 10 мм

а джерело 10 мм

перший рисунок другого розділу

посилання на джерело

не більше ніж 10 мм

а джерело 10 мм

назва ілюстрації

Рис. 2.1   Динаміка структури основних фондів України

Сучасний період розвитку економікки країни потребує  своєчасного перебудування структури основних фондів

На рисунку 2.1 представлений структурний поділ основних фондів України в динаміці 2006 – 2008 років [43].

підрисунковий текст

пристрої

Транспортні

засоби

машини

СІБ

Роки

2008

2007

2006

Частка ринку, %

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1,3

13,3

21,1

28,8

35,5

3,6

16,1

29,2

25,8

34,3

6,9

15,5

19,7

25,6

32,3

Таблиця М.1

                  

Норми амортизації основних фондів

Об’єкти основних засобів, які були придбані після 1 січня

Об’єкти, які до 1 січня 2004 року вже були в експлуатації

група ОФ

норма амортизації

група ОФ

норма амортизації

1

2%

1

1,25%

2

10%

2

6,25%

3

6%

3

3,75%

4

15%

4

Додаток М

Первісною вартістю є узгоджена засновниками підприємства їх справедлива вартість, яка зазначається в установчих документах

Первісною вартістю нематеріальних активів є справедлива вартість на дату отримання такого активу

Первісна вартість дорівнює справедливій вартості переданого активу, збільшеній на суму грошових коштів або їх еквівалентів

Нематеріальні активи, які внесені до статутного капіталу  

1

Безкоштовно отримані нематеріальні активи

Нематеріальний актив, придбаний в обмін

Визнання нематеріальних активів у балансі підприємства

Приблизно 1,5 мм

Приблизно 20 мм

Загальні

висновки

Стислий зміст: подаються узагальнення найбільш істотних положень наукового дослідження, підводяться його підсумки, підтверджується достовірність положень.

Практично-експериментальний

розділ

Стислий зміст: розділ має містити  аналіз існуючих підходів , принципів та методів оцінки майна і майнових прав, обґрунтовані методичні та практичні пропозиції, а також приклади розрахунку вартості майна підприємства.

ВИСНОВКИ

етодологічно-дослідницький розділ

Стислий зміст передбачає всебічний огляд методології практичних досліджень на конкретному підприємстві, організації, установі стосовно обраної теми і обраної бази практики.

ВИСНОВКИ

Теоретично-аналітичний розділ

Стислий зміст: обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, нових розробок, іншої інформації, пов’язаних з темою. Повинна бути визначена певна теоретична концепція предмета дослідження, модель пошуку механізмів розв’язання проблеми, поставленої в магістерській роботі.

Вступ

Стислий зміст: обґрунтовують актуальність обраної теми, мету й завдання її дослідження, формулюють об'єкт і предмет, розкривають обраний метод (методи), повідомляють теоретичну значущість і прикладну цінність отриманих результатів, репрезентують положення, винесені на захист.

ВИСНОВКИ


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

5881. Международные валютные отношения 113 KB
  Международные валютные отношения Эволюция международной валютной системы. Валютный рынок и валютное регулирование. Основные формы конвертируемости валют и условия их формирования Цель темы - раскрыть сущность международной валютной системы в пр...
5882. Особенности управления оборотными средствами 101 KB
  В данной курсовой работе на основании различных литературных источников я раскрыла понятие и экономическая сущность оборотных средств, их значение для деятельности предприятия, особенности управления оборотными средствами, а также пути пов...
5883. Рынок труда и особенности организации занятости населения Российской Федерации 193.5 KB
  Преобладающая общность интересов товара рабочей силы и ее потребителей - экономики и государства – является важнейшей социально-экономической чертой рыночной экономики, создающий прочную гуманистическую основу развития народного...
5884. Миграция рабочей силы 206.5 KB
  Моя курсовая работа касается такой проблемы как миграция рабочей силы. Это явление было известно еще в Х веке. На протяжении всего времени оно претерпевало изменения в связи с тем, что менялся общественный строй, а следовательно и мир...
5885. Государственный долг и дефицит бюджетных средств 294 KB
  На современном этапе проблема бюджетного дефицита в России не является главной проблемой экономики Российской Федерации, но сохраняет свою актуальность, поскольку большинство экономических проблем ведут именно к ней. И то, что сейчас по офи...
5886. Сестринское дело в хирургической медицине 165.5 KB
  Философия сестринского дела Постановление правительства Российской Федерации от, №1387 О мерах по стабилизации и развитию здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации предусмотрено осуществление реформы, направл...
5887. Рынка ссудных капиталов в условиях децентрализованной экономики 258 KB
  Целью данной курсовой работы является раскрытие сущности рынка ссудных капиталов, так как в условиях децентрализованной экономики рынок ссудных капиталов играет важную роль, поскольку создание, функционирование и развитие любого...
5888. Задатки и способности человека 72 KB
  Тема способностей, которую я выбрал, актуальна в наши дни. Проблема способностей постоянно ставится перед человеком жизнью. Она всегда была столь же важной, сколько и увлекательной. Понятие о способностях человека развивалось в связи с общи...
5889. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) 149.5 KB
  Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) Учебные цели: Ознакомить слушателей: а) с общими положениями по организации и проведению АСДНР б) с организацией и ведением разведки очагов поражен...