3864

Управляющие операторы или принятие решений в VB6

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...

Русский

2012-11-09

428.5 KB

10 чел.

Управляющие операторы или принятие решений в VB6 .

Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры.

Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения.

Логические выражения состоят из логических операций, примененных к логическим переменным, и возвращают одно из двух значений True (Истина) или False (Ложь). Логические выражения содержат логические отношения (операции сравнения:   =,   > ,   < ,   <> ,   >= ,   <= ), связанные логическими операциями.

Основные логические операции

Операция

Обозначение

Истолкование

1

Отрицание (инверсия)

not A

Не А;

Неверно, что А

2

Конъюнкция (логическое произведение, логическое И)

А and В

А и В; как А, так и В;

А вместе с В; А в то время, как В

3

Дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ)

А or В

А или В;

А или В или оба

4

Дизъюнкция (исключающее ИЛИ)

А xor В

А либо В; А или В, но не оба

Приоритеты выполнения логических операций в логических выражениях:

  1.  Отрицание
  2.  Логическое произведение
  3.  Логическое сложение, исключающее или

Скобки меняют порядок выполнения операций.

Таблицы истинности для основных логических операций:

А

В

Not A

A and B

A or B

A xor B

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

If . . . Then 

Может иметь простую однострочную или блочную структуру.

Однострочный синтаксис

If Условие Then Оператор [Else Оператор]

Если условие после If истинно, т.е. результат = True, то выполняется оператор после ключевого слова Then. Если результат = False, то выполняется оператор, следующий за ключевым словом Else, если таковое имеется.

If a= 7 Then Beep

If x < 9 Then Print “False!” Else Print “True!”

Блочный синтаксис

If Условие Then 

Операторы 1

[Elseif условие Then

Операторы 2]

Else 

Операторы 3

End if

Блочный синтаксис используется, когда необходимо выполнить не простую команду, а группу операторов.

Пример. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

d=b*b – 4 * a * c

If d < 0 then

Print “Уравнение не имеет корней”

Elseif d = 0 Then

x = -b / (2*a)

Print “Уравнение имеет один корень”; x

Else

x1 = (-b + sqr(d)) / (2 * a)

x2 = (-b - sqr(d)) / (2 * a)

Print “Уравнение имеет два корня ”; x1, x2

End if

Select Case(оператор выбора)

Позволяет выполнить одну из групп операторов в зависимости от значения условия.

Синтаксис

Select Case тест_выражение

Case список_выражений1

[Операторы 1]

[Case список_выражений2

[Операторы 2] ]

. . .

[Case Else

[Операторы 3] ]

End Select

Пример 1. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

Select Case b * b - 4 * a * c

Case Is < 0

Print "Уравнение не имеет корней"

Case Is = 0

x = -b / (2 * a)

Print "Уравнение имеет один корень"; x

Case Else

X1 = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)

X2 = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)

Print "Уравнение имеет два корня "; X1, X2

End Select

Пример 2. Проанализировать случайное число, заданное от 0 до 10.

Private Sub Command1_Click()

Randomize

a = Int(Rnd * 9) + 1 'случайное число от 1 до 10

Select Case a

Case 1 Print "Равно 1"

Case 2, 3 Print "Равно 2 или 3"

Case 4 To 6 Print "Больше или равно 4 и меньше или равно 6"

 Case Is >= 9 Print "Больше или равно 9"

 Case Else Print "Ни одно из предшествующих"

End Select

End Sub


ЗАДАЧА

Создать проект вычисления скорости бегуна на некоторой дистанции.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

68971. Віртуальні функції. Абстрактні класи 54 KB
  Кожне перевизначення віртуальної функції в похідному класі реалізує операції властиві лише даному класу. Покажчики на об’єкти базового класу можна використовувати для посилання на об’єкти похідних класів. Якщо покажчик на об’єкт базового класу встановлюється на об’єкт...
68972. Файли. Робота з файлами. Файловий ввід-вивід 58 KB
  Не дивлячись на те що система введення-виведення мови C++ в цілому є єдиним механізмом, система файлового введення-виведення має свої особливості. Частково це пояснюється тим, що на практиці найчастіше використовуються файли на жорсткому диску, можливості яких значно відрізняються від всіх інших пристроїв.
68973. Сортування масивів 30.5 KB
  Стан об’єкту цілком і повністю визначається станом елементів масиву. Для роботи з об’єктом можна використовувати інтерфейс що містить наступний набір операцій: розміщення масиву динамічної пам’яті ініціалізація масиву проглядання вивід значень елементів масиву сортування масиву різними способами...
68974. Алфавіт, ідентифікатори, службові слова 103 KB
  До специфікаторів типів відносяться: chr символьний; double дійсний з подвійною точністю з плаваючою крапкою; enum перелічуваний тип перелік визначення цілочисельних констант для кожної з яких вводяться ім’я і значення; floаt дійсний з плаваючою крапкою; int цілий; long цілий збільшеної довжини...
68975. Ввід, вивід на консоль. Модифікатори 46 KB
  Достатньо часто для виводу інформації з ЕОМ в програмах використовується функція printf(). Вона переводить дані з внутрішнього коду в символьне уявлення і виводить отримані зображення символів результатів на екран дисплея. При цьому у програміста є можливість форматувати дані, тобто впливати на їх уявлення на екрані дисплея.
68976. Умовний оператор. Оператор вибору. Цикли 38 KB
  Виконання тіла оператора-перемикача switch починається з вибраного таким чином оператора і продовжується до кінця тіла або до тих пір, поки який-небудь оператор не передасть управління за межі тіла. Оператор, наступний за ключовим словом default, виконується, якщо жодна з...
68977. Одновимірні та багатовимірні масиви 30 KB
  Відповідно до синтаксису Сі в мові існують тільки одновимірні масиви, проте елементами одновимірного масиву, у свою чергу, можуть бути масиви. Тому двовимірний масив визначається як масив масивів. Таким чином, в прикладі визначений масив Z з 13 елементів-масивів, кожний з яких...
68978. Вказівники. Функції динамічного розподілу пам’яті 37 KB
  Кожна змінна в програмі - це об’єкт, який має ім’я і значення. За ім’ям можна звернутися до змінної і отримати (а потім, наприклад, надрукувати) її значення. Щоб отримати адресу в явному вигляді, в мові Сі застосовують унарну операцію. Вираз Е дозволяє отримати адресу ділянки пам’яті, виділеної на машинному рівні для змінної Е.