3864

Управляющие операторы или принятие решений в VB6

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...

Русский

2012-11-09

428.5 KB

10 чел.

Управляющие операторы или принятие решений в VB6 .

Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры.

Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения.

Логические выражения состоят из логических операций, примененных к логическим переменным, и возвращают одно из двух значений True (Истина) или False (Ложь). Логические выражения содержат логические отношения (операции сравнения:   =,   > ,   < ,   <> ,   >= ,   <= ), связанные логическими операциями.

Основные логические операции

Операция

Обозначение

Истолкование

1

Отрицание (инверсия)

not A

Не А;

Неверно, что А

2

Конъюнкция (логическое произведение, логическое И)

А and В

А и В; как А, так и В;

А вместе с В; А в то время, как В

3

Дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ)

А or В

А или В;

А или В или оба

4

Дизъюнкция (исключающее ИЛИ)

А xor В

А либо В; А или В, но не оба

Приоритеты выполнения логических операций в логических выражениях:

  1.  Отрицание
  2.  Логическое произведение
  3.  Логическое сложение, исключающее или

Скобки меняют порядок выполнения операций.

Таблицы истинности для основных логических операций:

А

В

Not A

A and B

A or B

A xor B

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

If . . . Then 

Может иметь простую однострочную или блочную структуру.

Однострочный синтаксис

If Условие Then Оператор [Else Оператор]

Если условие после If истинно, т.е. результат = True, то выполняется оператор после ключевого слова Then. Если результат = False, то выполняется оператор, следующий за ключевым словом Else, если таковое имеется.

If a= 7 Then Beep

If x < 9 Then Print “False!” Else Print “True!”

Блочный синтаксис

If Условие Then 

Операторы 1

[Elseif условие Then

Операторы 2]

Else 

Операторы 3

End if

Блочный синтаксис используется, когда необходимо выполнить не простую команду, а группу операторов.

Пример. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

d=b*b – 4 * a * c

If d < 0 then

Print “Уравнение не имеет корней”

Elseif d = 0 Then

x = -b / (2*a)

Print “Уравнение имеет один корень”; x

Else

x1 = (-b + sqr(d)) / (2 * a)

x2 = (-b - sqr(d)) / (2 * a)

Print “Уравнение имеет два корня ”; x1, x2

End if

Select Case(оператор выбора)

Позволяет выполнить одну из групп операторов в зависимости от значения условия.

Синтаксис

Select Case тест_выражение

Case список_выражений1

[Операторы 1]

[Case список_выражений2

[Операторы 2] ]

. . .

[Case Else

[Операторы 3] ]

End Select

Пример 1. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

Select Case b * b - 4 * a * c

Case Is < 0

Print "Уравнение не имеет корней"

Case Is = 0

x = -b / (2 * a)

Print "Уравнение имеет один корень"; x

Case Else

X1 = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)

X2 = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)

Print "Уравнение имеет два корня "; X1, X2

End Select

Пример 2. Проанализировать случайное число, заданное от 0 до 10.

Private Sub Command1_Click()

Randomize

a = Int(Rnd * 9) + 1 'случайное число от 1 до 10

Select Case a

Case 1 Print "Равно 1"

Case 2, 3 Print "Равно 2 или 3"

Case 4 To 6 Print "Больше или равно 4 и меньше или равно 6"

 Case Is >= 9 Print "Больше или равно 9"

 Case Else Print "Ни одно из предшествующих"

End Select

End Sub


ЗАДАЧА

Создать проект вычисления скорости бегуна на некоторой дистанции.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

2453. Докладний переказ тексту з елементами опису тварини. 102.5 KB
  Мета організації уроку. Засвоєння учнями методів аналізу тексту, розвиток умінь і навичок у написанні докладного переказу з елементами опису тварини.
2454. Групи слів за значенням: синоніми, антоніми, омоніми. Ознайомлення зі словниками антонімів, синонімів 92 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про синоніми, антоніми, омоніми, на основі повторення матеріалу засвоєного в початковій школі, ознайомити учнів зі словниками синонімів, антонімів.
2455. Відокремлені прикладки 96.5 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про відокремлену прикладку на основі відтворення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з тем, отриманих на попередніх заняттях; навчити восьмикласників обґрунтовано вживати розділові знаки при відокремлених прикладках, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.
2456. Особові займенники. Їх відмінювання. Приставний Н у формах особових займенників. Використання особового займенника ВИ у ввічливому значенні при звертанні до однієї особи. 103 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів знання про особові займенники на основі набутих знань про займенники та їх розряди і вміння відмінювати особові займенники.
2457. Докладний переказ тексту з творчим завданням 85 KB
  Мета організації уроку. Формувати в учнів вміння розпізнавати тексти різних стилів мовлення і визначати їхні основні ознаки, розвивати увагу, логічне мислення, навчити школярів сприйняттю та відтворенню текстів, складати плани різних видів, розрізняти в тексті основну і побіжну інформацію, сприяти збагаченню й уточненню словникового запасу школярів, навчити дитину розподіляти зміст на речення й слова.
2458. Відокремлене узгоджене і неузгоджене означення 95.5 KB
  Мета організації уроку: закріпити в учнів знання про означення та його види, сформувати знання випадків відокремлення узгоджених та неузгодженних означень, навчити учнів відокремлювати узгоджені та неузгодженні означення.
2459. Відокремлені прикладки, урок для 8 класу 76.5 KB
  Мета організації уроку: сформувати в учнів поняття про відокремлену прикладку на основі відтворення і поглиблення знань, умінь і навичок учнів з тем, отриманих на попередніх заняттях, навчити восьмикласників обґрунтовано вживати розділові знаки при відокремлених прикладках, знаходити і виправляти пунктуаційні помилки на вивченні правила.
2460. Особливості побудови наукового і художнього описів. Опис тварини. Усний вибірковий переказ тексту, що містить опис тварини 35.72 KB
  Мета організації уроку. Сформувати в учнів поняття про особливості побудови художнього і наукового описів тварини, навчити правильно будувати текст-опис тваринки, знаходити основне, неповторне в образі тваринки і описувати свої спостереження, навчити школярів сприйняття та відтворення текстів, що містять опис тварини.