3864

Управляющие операторы или принятие решений в VB6

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...

Русский

2012-11-09

428.5 KB

12 чел.

Управляющие операторы или принятие решений в VB6 .

Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры.

Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения.

Логические выражения состоят из логических операций, примененных к логическим переменным, и возвращают одно из двух значений True (Истина) или False (Ложь). Логические выражения содержат логические отношения (операции сравнения:   =,   > ,   < ,   <> ,   >= ,   <= ), связанные логическими операциями.

Основные логические операции

Операция

Обозначение

Истолкование

1

Отрицание (инверсия)

not A

Не А;

Неверно, что А

2

Конъюнкция (логическое произведение, логическое И)

А and В

А и В; как А, так и В;

А вместе с В; А в то время, как В

3

Дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ)

А or В

А или В;

А или В или оба

4

Дизъюнкция (исключающее ИЛИ)

А xor В

А либо В; А или В, но не оба

Приоритеты выполнения логических операций в логических выражениях:

  1.  Отрицание
  2.  Логическое произведение
  3.  Логическое сложение, исключающее или

Скобки меняют порядок выполнения операций.

Таблицы истинности для основных логических операций:

А

В

Not A

A and B

A or B

A xor B

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

If . . . Then 

Может иметь простую однострочную или блочную структуру.

Однострочный синтаксис

If Условие Then Оператор [Else Оператор]

Если условие после If истинно, т.е. результат = True, то выполняется оператор после ключевого слова Then. Если результат = False, то выполняется оператор, следующий за ключевым словом Else, если таковое имеется.

If a= 7 Then Beep

If x < 9 Then Print “False!” Else Print “True!”

Блочный синтаксис

If Условие Then 

Операторы 1

[Elseif условие Then

Операторы 2]

Else 

Операторы 3

End if

Блочный синтаксис используется, когда необходимо выполнить не простую команду, а группу операторов.

Пример. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

d=b*b – 4 * a * c

If d < 0 then

Print “Уравнение не имеет корней”

Elseif d = 0 Then

x = -b / (2*a)

Print “Уравнение имеет один корень”; x

Else

x1 = (-b + sqr(d)) / (2 * a)

x2 = (-b - sqr(d)) / (2 * a)

Print “Уравнение имеет два корня ”; x1, x2

End if

Select Case(оператор выбора)

Позволяет выполнить одну из групп операторов в зависимости от значения условия.

Синтаксис

Select Case тест_выражение

Case список_выражений1

[Операторы 1]

[Case список_выражений2

[Операторы 2] ]

. . .

[Case Else

[Операторы 3] ]

End Select

Пример 1. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

Select Case b * b - 4 * a * c

Case Is < 0

Print "Уравнение не имеет корней"

Case Is = 0

x = -b / (2 * a)

Print "Уравнение имеет один корень"; x

Case Else

X1 = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)

X2 = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)

Print "Уравнение имеет два корня "; X1, X2

End Select

Пример 2. Проанализировать случайное число, заданное от 0 до 10.

Private Sub Command1_Click()

Randomize

a = Int(Rnd * 9) + 1 'случайное число от 1 до 10

Select Case a

Case 1 Print "Равно 1"

Case 2, 3 Print "Равно 2 или 3"

Case 4 To 6 Print "Больше или равно 4 и меньше или равно 6"

 Case Is >= 9 Print "Больше или равно 9"

 Case Else Print "Ни одно из предшествующих"

End Select

End Sub


ЗАДАЧА

Создать проект вычисления скорости бегуна на некоторой дистанции.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65586. Діагностика процесу чистового шліфування по динаміці зміни вихідних змінних 454.5 KB
  Вирішення перелічених завдань має особливе значення для операцій шліфування при виконанні яких на якість і продуктивність впливають збурюючи дії і зміни параметрів технологічної системи. Операція настроюється на найгірший стан системи і середовища.
65587. Багатофункціональні сонячні системи тепло-холодопостачання і кондиціювання повітря 402.5 KB
  Метою роботи є вдосконалення багатофункціональних сонячних систем тепло холодопостачання і кондиціювання повітря на основі осушувальновипарних методів і сонячної енергії для підтримки безперервності циклу.
65588. ТВОРЧІСТЬ ЗЕНОВІЯ КРАСІВСЬКОГО ТА ЯРОСЛАВА ЛЕСІВА: ДИСКУРС НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 172 KB
  Простежити діахронію розуміння України Батьківщини дому рідної мови свободи Бога в життєвому та літературному досвіді обох письменників; зясувати жанровотематичні параметри творчості...
65589. МОДУЛЯЦІЯ ГЛІЦИНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ КАНАБІНОЇДАМИ В НЕЙРОНАХ ЦНС ЩУРІВ 724 KB
  Мета роботи полягала у вивченні впливу канабіноїдів на електрофізіологічні характеристики гліцин-активованого струму, та функціональне значення такого впливу на мережеву нейронну активність в гіпокампі.
65590. Розроблення основ технологій формування карбонітридних та карбооксидних термодифузійних покриттів на титанових сплавах 4.27 MB
  Проте деякі особливості притаманні титану обмежують його застосування в якості конструкційного матеріалу. Тому експлуатація в умовах складних навантажень та впливу агресивних середовищ яка висуває підвищені вимоги до фізикохімічних властивостей робочих поверхонь вимагає додаткової обробки титану.
65591. РОЗВИТОК МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДОШКІЛЬНИКІВ У РІЗНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ОТОЧЕННІ 265.5 KB
  У звязку з цим особливої актуальності набуває проблема розвитку мовленнєвих здібностей дошкільників у різному соціокультурному оточенні. Щерба мовлення дітей та їх цілеспрямованого навчання у процесі розвитку мовленнєвих здібностей А. Щерба окремих сторін мовлення дитини та комплексного розвитку...
65592. ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ОСМОТИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ 2.9 MB
  Актуальною проблемою кріобіології є розробка нових методів зберігання еритроцитів в умовах низьких температур а також поліпшення показників збереження клітин при використанні існуючих методик зберігання. Щоб оцінити внесок висококонцентрованих розчинів солей...
65593. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ РЕЗИСТЕНТНІЙ СКРОНЕВІЙ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 951.5 KB
  Високі показники захворюваності на епілепсію переважно за рахунок її симптоматичних форм етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії значна питома вага психічних розладів істотна частка резистентних форм інвалідизація і соціальна дезадаптація хворих тривала і дорога терапія...
65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...