3864

Управляющие операторы или принятие решений в VB6

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Управляющие операторы или принятие решений в VB6. Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры. Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения. Логические вы...

Русский

2012-11-09

428.5 KB

11 чел.

Управляющие операторы или принятие решений в VB6 .

Операторы, которые могут изменить последовательность выполнения операторов процедуры.

Основанием для принятия решений в управляющих операторах являются условные (логические) выражения.

Логические выражения состоят из логических операций, примененных к логическим переменным, и возвращают одно из двух значений True (Истина) или False (Ложь). Логические выражения содержат логические отношения (операции сравнения:   =,   > ,   < ,   <> ,   >= ,   <= ), связанные логическими операциями.

Основные логические операции

Операция

Обозначение

Истолкование

1

Отрицание (инверсия)

not A

Не А;

Неверно, что А

2

Конъюнкция (логическое произведение, логическое И)

А and В

А и В; как А, так и В;

А вместе с В; А в то время, как В

3

Дизъюнкция (логическое сложение, логическое ИЛИ)

А or В

А или В;

А или В или оба

4

Дизъюнкция (исключающее ИЛИ)

А xor В

А либо В; А или В, но не оба

Приоритеты выполнения логических операций в логических выражениях:

  1.  Отрицание
  2.  Логическое произведение
  3.  Логическое сложение, исключающее или

Скобки меняют порядок выполнения операций.

Таблицы истинности для основных логических операций:

А

В

Not A

A and B

A or B

A xor B

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

1

1

0

0

0

1

1

1

1

0

1

1

0

If . . . Then 

Может иметь простую однострочную или блочную структуру.

Однострочный синтаксис

If Условие Then Оператор [Else Оператор]

Если условие после If истинно, т.е. результат = True, то выполняется оператор после ключевого слова Then. Если результат = False, то выполняется оператор, следующий за ключевым словом Else, если таковое имеется.

If a= 7 Then Beep

If x < 9 Then Print “False!” Else Print “True!”

Блочный синтаксис

If Условие Then 

Операторы 1

[Elseif условие Then

Операторы 2]

Else 

Операторы 3

End if

Блочный синтаксис используется, когда необходимо выполнить не простую команду, а группу операторов.

Пример. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

d=b*b – 4 * a * c

If d < 0 then

Print “Уравнение не имеет корней”

Elseif d = 0 Then

x = -b / (2*a)

Print “Уравнение имеет один корень”; x

Else

x1 = (-b + sqr(d)) / (2 * a)

x2 = (-b - sqr(d)) / (2 * a)

Print “Уравнение имеет два корня ”; x1, x2

End if

Select Case(оператор выбора)

Позволяет выполнить одну из групп операторов в зависимости от значения условия.

Синтаксис

Select Case тест_выражение

Case список_выражений1

[Операторы 1]

[Case список_выражений2

[Операторы 2] ]

. . .

[Case Else

[Операторы 3] ]

End Select

Пример 1. Решение квадратного уравнения ax2 + bx + c = 0

Select Case b * b - 4 * a * c

Case Is < 0

Print "Уравнение не имеет корней"

Case Is = 0

x = -b / (2 * a)

Print "Уравнение имеет один корень"; x

Case Else

X1 = (-b + Sqr(d)) / (2 * a)

X2 = (-b - Sqr(d)) / (2 * a)

Print "Уравнение имеет два корня "; X1, X2

End Select

Пример 2. Проанализировать случайное число, заданное от 0 до 10.

Private Sub Command1_Click()

Randomize

a = Int(Rnd * 9) + 1 'случайное число от 1 до 10

Select Case a

Case 1 Print "Равно 1"

Case 2, 3 Print "Равно 2 или 3"

Case 4 To 6 Print "Больше или равно 4 и меньше или равно 6"

 Case Is >= 9 Print "Больше или равно 9"

 Case Else Print "Ни одно из предшествующих"

End Select

End Sub


ЗАДАЧА

Создать проект вычисления скорости бегуна на некоторой дистанции.
 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

44079. Сучасна мовна ситуація в друкованих ЗМІ, мовна норма київських видань на прикладі газети «Народна» 31.88 MB
  Мова є засобом спілкування і основним чинником міцності нації. Досвід людства протягом тисячоліть переконує, що мова об'єднує народи і зміцнює державу. Авторитетна і перспективна мова є запорукою створення сильної і високорозвиненої нації. Держава без своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету – культурного та інформаційного.
44080. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕВНОЩІВ ЯК ЕМОЦІЇ Й ПОЧУТТЯ 977 KB
  Найтиповіше ревнощі виявляються через механізми психологічного захисту - проекцію і реактивну освіту. У проекції власні думки, фантазії і переживання приписуються іншій людині. Так, наприклад, чоловік, що має любовні зв'язки па стороні, постійно ревнує свою дружину, якщо вона затримується у подруги або збирається їхати у відрядження.
44081. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 1.18 MB
  Становлення та розвиток системи оподаткування прибутку підприємств Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Сучасна систесма оподаткування грунтується на вченнях про податки розробленими такими видатними мислителями як Уільям Петті Адам Сміт Давід Рікардо Джон Ст. В історії оподаткування у глобальному масштабі зазвичай виділяють три етапи розвитку.
44082. РОЗРОБКА МОДЕЛІ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ СТУДЕНТІВ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 1.26 MB
  Методика віддаленого формування звітів системи управління навчанням Moodle на основі технологій вебсервісів. Цільова установка та загальний напрямок магістерської дипломної роботи: Розширення стандартних можливостей системи управління дистанційним навчанням Moodle за допомогою вебсервісів. Обєкт дослідження: Розробка програмного продукту для автоматичного формування звітів у системі управління навчанням Moodle. Встановлення системи управління навчанням Moodle 2.
44083. Широкомасштабное применение мин в локальных военных конфликтах 77.86 MB
  Выбор робота и миноискателя. Обзор существующих решений Проектирование системы управления роботом. Состав системы управления. Математическое моделирование системы управления. Модель системы управления.
44084. Особенности развития российского рынка гостиничной недвижимости в сегменте апарт-отелей 24.17 MB
  В России, как и в странах Запада, прослеживается тенденция к размещению апартаментов в составе гостиничных комплексов - так называемые апартаменты гостиничного типа. Управление апартаментами в данных комплексах осуществляется гостиничным оператором, постояльцам предлагается широкий спектр сервисных услуг.
44085. Проектирование локальной вычислительной сети предприятия «Строительно-монтажный трест №16» города Новополоцка 1.14 MB
  Преимущества получаемые при сетевом объединении персональных компьютеров в виде внутрипроизводственной вычислительной сети: разделение ресурсов разделение данных разделение программных средств многопользовательский режим. Целью дипломного проекта является проектирование локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 города Новополоцка. Организация общей локальной вычислительной сети предприятия Строительно-монтажный трест №16 а не существования множества несвязанных сетей подразделений крайне необходима.
44086. Исследование системы частотного регулирования и формирование четкой структуры программирования и параметрирования преобразователя Emotron FDU40-004 9.18 MB
  Наряду с задачами регулирования ПЧ решает задачи защиты блокировки и диагностики электропривода. Безопасность жизнедеятельности это комплексное междисциплинарное научное направление исследующее закономерности сохранения здоровья и безопасности человека в среде обитания и призванное выявлять и идентифицировать вредные и опасные факторы отрицательно влияющие на здоровье человека разрабатывать методы и средства защиты путем снижения вредных и опасных факторов до уровня допустимых значений вырабатывать меры по ограничению ущерба и...