38834

Розроблення, оформлення та захист дипломних проектів

Книга

Архивоведение и делопроизводство

Мета та завдання дипломного проектування. Тематика дипломного проектування. Порядок проведення та контролю дипломного проектування. Обовязки керівника дипломного проекту.

Русский

2013-09-30

3.81 MB

45 чел.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Кафедра „Міське будівництво та господарство”

Розроблення,  оформлення  та  захист  

дипломних  проектів

Методичні вказівки

для студентів спеціальності

7.092103 „Міське будівництво і господарство”

Київ - 2009


УДК

ББК

      

Укладачі:  А.М.Плешкановська, к.т.н., доцент

Є.О.Рейцен, к.т.н., професор

В.А.Вілен, доцент

Рецензент:  М.М.Осєтрін, к.т.н., професор

Відповідальний за випуск: П.П.Чередніченко, доцент.

Затверджено на засіданні кафедри міського будівництва та господарства ІПО КНУБА, протокол № 1  від 16 січня 2009 р.

Затверджено на засіданні Вченої Ради ІПО КНУБА, протокол №   від                   2009 р.

Видається в авторській редакції.

Розробка, оформлення та захист дипломних проектів:

Р00   Методичні вказівки до виконання дипломних проектів. / Уклад.: А.М. Плешкановська, Є.О. Рейцен, В.А. Вілен. – К.: ІПО КНУБА, 2009. – 56 с.

Містять рекомендації щодо тематики, структури, організації розроблення, змісту розділів, оформлення та захисту дипломних проектів на засіданні Державної екзаменаційної Комісії (ДЕК) кафедри „Міське будівництво та господарство”.

Призначено для студентів-дипломників спеціальності 7.092103 „Міське будівництво та господарство”.

ЗМІСТ

1.

Загальні положення

4

2.

Мета та завдання дипломного проектування

4

3.

Тематика дипломного проектування

6

4.

Порядок проведення та контролю дипломного проектування

8

5.

Обов’язки керівника дипломного проекту

9

6.

Обов’язки консультантів дипломного проекту

10

7.

Обов’язки рецензентів дипломного проекту

10

8.

Обов’язки студента-дипломника

11

9.

Вимоги до структури дипломного проекту

11

Основна частина

13

Науково-дослідна робота (тільки для магістерських робіт)

14

Перелік використаної літератури

16

Додатки

16

10.

Вимоги до оформлення дипломного проекту

17

Оформлення пояснювальної записки

17

Оформлення графічної часини проекту

19

11.

Підготовка до захисту дипломного проекту

19

12.

Захист дипломних проектів

20

13.

Додатки

22

Додаток 1. Титульний лист пояснювальної записки

23

Додаток 2. Завдання на дипломне проектування

24

Додаток 3. Список виконавців у випадку комплексного дипломного проекту

26

Додаток 4. Зразок оформлення рецензії

27

Додаток 5. Зразок оформлення переліку використаної літератури

28

Додаток 6. Зразок оформлення титульного листа розділу

30

Додаток 7. Орієнтовний перелік графічного матеріалу дипломних проектів

31

Додаток 8. Зразок заповнення штампу

35

Додаток 9. Рекомендований склад та зміст дипломного проекту

36

Додаток 10. Зразок оформлення демонстраційних матеріалів

40

Додаток 11. Зміст та склад розділу «Охорона праці»

51


1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки розроблені з метою впорядкування процесу організації дипломного проектування з урахуванням специфіки отримання післядипломної освіти заочної форми навчання.

При їх розробленні було узагальнено багаторічний досвід проведення дипломного проектування в університеті. За змістом вони відображають питання організації та проведення дипломного проектування, встановлюють вимоги до структури, змісту та оформлення проекту, містять рекомендації по підготовці до захисту та встановлюють регламент офіційного захисту дипломних проектів.

Дипломне проектування по спеціальності 7.092103 “Міське будівництво та господарство" в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури проводиться за двома кваліфікаційними рівнями: магістр і спеціаліст по трьом спеціалізаціям:

 1.  Транспорт і шляхи сполучення;
 2.  Інженерна підготовка та благоустрій міських територій;
 3.  Реконструкція міських територій;

Методичні вказівки призначаються для студентів-дипломників та керівників дипломного проектування і рецензентів.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Виконання дипломного проекту є заключним етапом навчання студентів у вищому навчальному закладі. В ході виконання дипломного проекту перевіряються рівень знань, отриманих студентом в процесі навчання, та його готовність до самостійної роботи за фахом.

Мета дипломного проекту – закріплення, розширення та систематизація теоретичних знань, практичних навичок, отриманих за час навчання в університеті, та уміння їх використовувати при вирішенні конкретних наукових, проектних, технічних, економічних і виробничих завдань.

Виконання дипломного проекту сприяє вирішенню наступних завдань:

 •  засвоєння основних положень законодавчого та нормативно-методичного забезпечення питань розвитку міст, формування вулично-дорожньої мережі і транспортних систем міст, забудови, реконструкції, інженерної підготовки та благоустрою міських територій;
 •  поширення та закріплення знань щодо сучасних методів проектування транспортних систем міст, забудови і реконструкції житлових районів, житлових кварталів (мікрорайонів), їх інженерного благоустрою, озеленення та інженерної підготовки міських територій в залежності від масштабів та перспектив розвитку міста, характеру містобудівних умов, параметрів існуючої забудови, природних факторів та відповідно до чинної містобудівної документації;
 •  розвиток, розширення та закріплення умінь розроблення та обґрунтування проектів забудови, реконструкції, інженерної підготовки, благоустрою міських територій, проектів транспортних систем, комплексних схем транспорту та комплексних схем організації дорожнього руху, проектів будівництва та реконструкції вулиць, містобудівного обґрунтування розміщення та визначення граничних параметрів об’єктів будівництва, проектів організації будівництва та охорони праці при спорудженні об’єктів містобудування;
 •  закріплення умінь виконувати розрахунки та проектування конструктивних елементів різних містобудівних об’єктів, розробляти проекти організації будівництва та організації охорони праці при спорудженні об’єктів проектування; виконувати розрахунки економічної ефективності реалізації запропонованих проектних рішень;
 •  розвиток навичок ведення самостійної роботи та оволодіння методами проведення наукових досліджень при вирішенні сучасних проблем в питаннях прогнозування та перспективного розвитку міст, реконструкції міської забудови, кварталів застарілого житлового фонду, інженерної підготовки та інженерного благоустрою міських територій;
 •  здобуття навичок проведення інженерних і економічних розрахунків із застосуванням сучасних засобів інформаційних технологій та комп’ютерної графіки;
 •  розвиток умінь офіційного захисту опрацьованих проектних рішень та результатів наукових досліджень.

Дипломний проект повинен підтвердити вміння студента опрацьовувати нормативно-методичну та наукову літературу; збирати, відбирати, використовувати необхідну інформацію для вирішення поставленого завдання; аналізувати та оцінювати одержані результати; застосовувати сучасні методи містобудівного аналізу та проектування; робити висновки та пропозиції щодо використання результатів проведених досліджень.


3. ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Тематика дипломного проектування має бути актуальною, різноманітною, спрямованою на вирішення сучасних проблем. Інформаційною базою для розробки дипломних проектів є фактичний та картографічний матеріал кафедри, проектна та науково-технічна документація проектних організацій та науково-дослідних інститутів тощо. Виходячи з цього, дипломні проекти можуть бути прикладними або науково-дослідницького напрямку.

Прикладний дипломний проект – це проект, який цілком або частково може бути надалі практично реалізований будівництвом чи використаний на підприємствах галузі, в дослідженнях наукових установ або в межах університету.

Дипломний проект науково-дослідницького напрямку може бути спрямований на розроблення та обґрунтування нових методів та технологій із застосуванням моделювання на ЕОМ транспортних задач, задач інженерної підготовки міських територій, оптимізації використання та забудови територій, науково-технічних концепцій, комплексних програм чи проектів в галузі містобудування.

Дипломні проекти виконуються індивідуально окремо кожним студентом. Як виняток, зважаючи на особливості та масштаби конкретних об'єктів проектування, дипломний проект може бути комплексним. Комплексний дипломний проект – це проект, який виконується кількома студентами, має єдиний об'єкт проектування або дослідження, одну тему і мету розробки, але з обов'язковим індивідуальним завданням для кожного виконавця комплексного проекту.

У виконанні комплексного проекту можуть приймати участь дипломники однієї або різних спеціалізацій. Рішення окремих виконавців проекту повинні бути обов'язково взаємопов'язані між собою і підпорядковані реалізації загальної мети проекту.

Перелік тем дипломного проектування, які планується розробляти в поточному навчальному році з зазначенням керівників проекту (з урахуванням побажань студентів), затверджується директором інституту та доводиться до відома студентів.

Студентам надається право самостійно обрати тему дипломного проекту, узгоджуючи її з завідувачем кафедри. Студент повинен особисто скласти заяву на ім'я завідувача кафедри і подати її на кафедру чи до деканату не пізніше початку терміну дипломного проектування. В заяві вказати тему дипломного проекту та ім'я керівника з обов’язковою його згодою на керівництво даним дипломним проектом.

Студентам надається можливість виконувати дипломний проект на замовлення підприємств, що існують за місцем їх постійної роботи чи за місцем постійного проживання. В такому випадку студент зобов'язаний до особистої заяви додати лист-клопотання зацікавленої організації та погодити з кафедрою тему, мету та задачі дипломного проекту і їх відповідність вимогам, які ставляться до дипломних проектів.

Закріплення за студентами теми дипломного проектування розглядається на засіданні кафедри і затверджується наказом директора інституту післядипломної освіти.

Питання про закріплення за студентами тематики дипломного проектування з магістерської підготовки розглядається на засіданні кафедри і затверджується окремим наказом.

Зміни в тематиці дипломних проектів вносяться у виняткових випадках з дозволу директора інституту. Заява на зміну теми подається не пізніше, як за два місяці до початку захисту дипломних проектів з обґрунтуванням причин та необхідності зміни.

Основні напрямки тематики дипломного проектування

по спеціальності МБГ:

 1.  Транспорт і шляхи сполучення.
 2.  Проектування чи реконструкція міських вулиць, доріг та їх перетинів.
 3.  Інженерна підготовка територій.
 4.  Інженерний благоустрій та озеленення міських територій.
 5.  Реконструкція житлової та громадської забудови в межах окремих планувальних елементів.
 6.  Містобудівне обґрунтування будівництва об’єктів та організація безпечного виконання робіт при їх спорудженні.

Орієнтовний перелік графічних матеріалів дипломних проектів за можливою тематикою проектування наведений в Додатку 6.

Термін проведення дипломного проектування – 16 тижнів.


4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КОНТРОЛЮ ДИПЛОМНОГО  ПРОЕКТУВАННЯ

До початку дипломного проектування викладачі проводять консультації, на яких пояснюють вимоги до організації та проведення дипломного проектування, питання, пов'язані з написанням окремих розділів дипломного проекту.

Контроль за процесом дипломного проектування здійснюється кафедрою згідно графіка поточних переглядів та попереднього захисту.

Графік поточного контролю затверджується на засіданні кафедри та оприлюднюється на інформаційному стенді інституту.

Поточні перегляди виконання дипломного проекту і попередній його захист здійснюються комісією у складі: завідуючого кафедрою, викладачів кафедри, керівників та консультантів дипломного проектування. Належний обсяг виконання проекту відповідно до поточного контролю наведено в табл. 1.

Таблиця 1.

Порядок проведення поточного контролю

Вид поточного контролю

Матеріали, які необхідно подати на розгляд

Обсяг виконання проекту, %

Примітки

1-й поточний перегляд

(2 тиждень періоду проектування)

Наявність завдання та календарного плану на розроблення дипломного проекту. Всі необхідні вихідні дані для виконання дипломного проекту

20%

Необхідні початкові дані допускається подавати в чорновому варіанті

2-й поточний перегляд

(8 тиждень)

Робочі матеріали з розроблення всіх передбачених проектом рішень зі спеціальності, матеріали пояснювальної записки і графічна частина відповідних розділів

60%

_

Попередній захист

(15 тиждень)

Передбачений завданням повний об'єм графічної частини і пояснювальної записки

95%

Допускаються незначні недоробки в оформленні креслень і пояснювальної записки

В процесі проведення поточних переглядів перевіряється наявність необхідних документів, забезпеченість необхідними початковими матеріалами, відповідність впроваджених розробок  завданню на проектування, календарному графіку та назві дипломного проекту. Комісія перевіряє об'єм, глибину, якість та обґрунтованість прийнятих рішень, а також визначає готовність дипломного проекту у відсотках до повного об'єму. На перегляд подаються розробки і чернетки включно. Підсумки поточних переглядів доводяться до керівництва інституту.

В результаті попереднього захисту виявляється загальна готовність студента до захисту дипломного проекту. У випадку, якщо комісія вважає, що дипломний проект не відповідає встановленим вимогам, студент не допускається до офіційного захисту.

За місяць до початку офіційного захисту дипломних проектів на кафедрі затверджується календарний графік захисту. В ньому зазначається тема дипломного проекту, керівник, рецензент та дата захисту. Графік затверджується Вченою радою інституту та наказом директора.

5. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для керівництва роботою студента над дипломним проектом, за пропозицією кафедри, наказом директора призначається керівник дипломного проекту. Керівниками призначаються – викладачі інституту та висококваліфіковані фахівці підприємств і установ галузі, проектних організацій.

Відповідно до теми дипломного проекту, керівник разом зі студентом-дипломником розробляють завдання та календарний графік роботи на термін дипломного проектування за встановленою формою. При виконанні комплексного дипломного проекту складається індивідуальне завдання особисто для кожного дипломника.

Керівник спільно зі студентом встановлює дні проведення консультацій на весь термін дипломного проектування, що дає можливість студенту працювати згідно з календарним графіком.

Керівник зобов'язаний рекомендувати студенту основну літературу, додаткові інформаційні матеріали, типові проекти та інші необхідні інформаційні джерела за темою проекту.

Керівник контролює виконання дипломного проекту згідно зі встановленими термінами, якість і глибину впроваджених розробок, їх відповідність затвердженій темі і здійснює підготовку дипломника до офіційного захисту.

По закінченні розробки дипломного  проекту, після попереднього захисту, керівник у письмовому вигляді складає відгук про роботу студента в процесі дипломного проектування. Відгук містить: характеристику безпосередньої участі студента у виконанні дипломного проекту, аналіз якості та повноти проведених проектних та інженерних рішень, якість проведеної науково-дослідницької роботи, ступінь підготовки дипломника до самостійної роботи. Керівник повинен оцінити якість поданої роботи та рекомендувати (або ні) присвоєння дипломнику кваліфікації спеціаліста або магістра.

6. ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Для виконання обов’язкових додаткових розділів дипломного проекту (залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці) призначаються консультанти з відповідних кафедр КНУБА. Список консультантів по розділам оприлюднюється на інформаційному стенді випускаючої кафедри.

Консультант видає завдання для розробки конкретного розділу з урахуванням теми дипломного проекту, проводить консультації, перевіряє отримані результати. Після завершення розробки підписує титульний лист пояснювальної записки, відповідні креслення та завдання.

7. ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Кафедрою призначаються рецензенти дипломного проекту.

Рецензент аналізує опрацьований матеріал у повному обсязі, встановлює актуальність теми дипломного проекту, повноту розкриття автором заданої теми з урахуванням поставлених завданням задач, доцільність та обґрунтованість прийнятих проектних рішень, визначає переваги і недоліки дипломного проекту та готовність студента-дипломника до самостійної роботи за даним фахом.

Рецензент у письмовому вигляді, за встановленою формою, складає рецензію на дипломний проект (додаток 4), в якій оцінює якість його виконання за п'ятибальною шкалою та висловлює свої пропозиції щодо присвоєння автору відповідної кваліфікації. Негативна рецензія не є підставою для відхилення проекту від захисту.

Рецензія подається за особистим підписом рецензента, зазначенням його посади і місця роботи, наукового ступеню, звання і засвідчується у встановленому порядку.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА-ДИПЛОМНИКА

Дипломний проект є самостійною кваліфікаційною роботою студента. Виконання її потребує використання теоретичних знань та практичних навичок, які студент отримав за весь термін навчання в інституті.

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану та програм зі спеціальності.

Після затвердження теми студент повинен отримати завдання на дипломне проектування від керівника та консультантів. Виконання додаткових обов’язкових розділів контролюється самим студентом та консультантами, керівник дипломного проекту не проводить консультацій за цими розділами.

На початку роботи над дипломним проектом студент спільно з керівником розробляє графік послідовності виконання окремих етапів. Студент зобов'язаний виконувати завдання згідно з індивідуальним календарним графіком у встановлені терміни.

При виконанні дипломного проекту студент самостійно збирає необхідну інформацію, проробляє і вирішує всі питання згідно індивідуального завдання та суворо дотримується встановлених керівником та консультантами строків завершення роботи.

Студент-дипломник несе відповідальність за змістовність, коректність і достовірність усіх розрахунків текстової частини проекту та повноту і якість оформлення графічного матеріалу. Він повинен бути присутнім на всіх поточних переглядах та попередньому захисті і дотримуватись правил їх проведення.

До офіційного захисту дипломник повинен підготувати доповідь і погодити її з керівником.

По закінченню розроблення дипломного проекту студент повинен сам підписати креслення і пояснювальну записку, отримати підписи керівника, консультантів та завідувача кафедри.

За тиждень до початку офіційного захисту, дипломний проект у повному обсязі подається на рецензію. Не пізніше ніж за дві доби до офіційного захисту рецензія передається секретарю державної екзаменаційної комісії (ДЕК).

9. ВИМОГИ ДО СТРУКТУРИ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

В дипломному проекті повинні бути детально і ґрунтовно розроблені питання, які досконало і всебічно розкривають тему проекту згідно завдання, затвердженого кафедрою.

Дипломний проект виконується на основі грунтовного вивчення законодавчого та нормативно-методичного забезпечення, наукових та технічних досягнень у галузі містобудування.

В дипломному проекті, на основі отриманого завдання, мають бути подані: детальна характеристика об'єкту проектування (дослідження), аналіз містобудівних умов розміщення об’єкта, висвітлені методичні підходи, які були використані для вирішення завдань роботи, наведені всі необхідні розрахунки щодо прийнятих інженерних рішень по проекту, наведені всі необхідні креслення. Незалежно від теми дипломного проекту виконуються обов’язкові додаткові розділи: залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці.

Дипломний проект складається з пояснювальної записки та графічного матеріалу (креслень).

Пояснювальна записка повинна мати наступну структуру:

 1.  Обкладинка;
 2.  Титульний лист (додаток 1);
 3.  Завдання на дипломну роботу (додаток 2);
 4.  Список виконавців з розподілом розділів, які вони виконують (в разі комплексного проекту) (додаток 3);
 5.  Зміст проекту;
 6.  Вступ;
 7.  Основна частина:
  1.  Характеристика об’єкту проектування;
  2.  Комплексний аналіз і оцінка містобудівних умов розміщення об’єкту проектування, його існуючого стану;
  3.  Експериментальна частина;
  4.  Розробка і обґрунтування прийнятих інженерних рішень згідно поставленої мети проекту;
 8.  Додаткові обов’язкові розділи:
  1.  Залізобетонні конструкції;
  2.  Економіка будівництва;
  3.  Організація будівельного виробництва;
  4.  Охорона праці в будівництві;
 9.  Загальні висновки та проектні рекомендації;
 10.  Перелік використаної літератури (законодавча, нормативно-методична база, монографії та статті з розглянутих питань);
 11.  Додатки (за необхідності).

Пояснювальна записка складається державною мовою (або, як виняток, з дозволу завідувача кафедри МБГ ІПО КНУБА – російською) і повинна мати обсяг 80-100 аркушів формату А4 (з розрахунку на 1 дипломника). Обсяг креслень становить в середньому 10 аркушів формату А1 (для одного дипломника), 8 аркушів за спеціальністю та 2 по додаткових розділах.

Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів, як структурний елемент вступної частини дипломного проекту, наводять лише за необхідності, у випадку багаторазового вживання (з повторенням більше трьох разів у роботі) мало поширених чи нових термінів, скорочень, умовних позначень тощо. Незалежно від наявності чи відсутності у роботі переліку зазначених умовних позначень, скорочень тощо за першої появи цих елементів у тексті слід подавати їх розшифровку у дужках.

Основна частина

Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ розпочинають із нової сторінки.

У розділах основної частини подають:

 •  огляд законодавчої та нормативно-методичної літератури за темою дипломного проекту;
 •  обґрунтування необхідності розробки проектних пропозицій або обраного напрямку наукового дослідження;
 •  детальну характеристику об’єкту проектування;
 •  історична довідка;
 •  результати комплексного аналізу містобудівних умов розміщення об’єкту проектування, його існуючого стану;
 •  викладення загальної методики розроблення проектних рішень;
 •  проведені теоретичні дослідження та практичні розробки;
 •  запропоновані проектні рішення та пропозиції;
 •  розрахунки, які обґрунтовують прийняті інженерні рішення;
 •  нормативно-методичне забезпечення прийняття рішень;
 •  аналіз і узагальнення результатів досліджень.

У першому розділі, як правило, наводяться вихідні дані для проектування, проводиться аналіз об’єкту проектування, його значення в місті (районі), визначаються проблемні ситуації, невідповідність існуючого стану нормативним вимогам, необхідність проведення реконструктивних заходів тощо.

У наступних розділах із вичерпною повнотою викладають послідовність отримання проектних рішень, результати розрахунків та обґрунтування прийнятих рішень. В заключній частині проводиться розрахунок техніко-економічних показників, техніко-економічне порівняння запропонованих варіантів (у разі необхідності).

При виконанні розділів залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці студент отримує окреме завдання у консультанта, призначеного кафедрою. Надалі студент виконує розділ згідно з отриманим завданням і, після закінчення виконання, підписує титульний лист розділу, графічні матеріали, титульний лист пояснювальної записки дипломного проекту та завдання у консультанта.

Викладання матеріалу підпорядковують одній провідній ідеї, визначеній темою дипломного проекту.

У висновках необхідно навести результати проведених самостійно узагальнених (прикладних або науково-прикладних), практичних, теоретичних чи експериментальних робіт і досліджень та аналіз і оцінку отриманих результатів.

Науково-дослідна робота (тільки для магістерських робіт)

У разі виконання магістерської роботи основна частина складається із основних розділів, які відображають сутність проведеної науково-дослідної роботи.

У вступі наводиться актуальність, мета, задачі наукового дослідження, формулюється об’єкт та предмет дослідження.

В огляді літератури студент окреслює основні етапи розвитку науково-технічних досліджень та розвитку технологій за своєю проблематикою. Тут наводяться огляд літературних, інформаційних і фондових джерел за темою роботи та вибір напрямку і способів досліджень. Огляд джерел за темою проводиться з метою скласти чітке уявлення про методологічну, методичну і інформаційну вивченість питання, що і полегшить власне вибір напрямку і способів досліджень.

Перший розділ має аналітичний характер. В ньому розкривається сучасний стан проблеми, проводиться аналіз вітчизняного та закордонного досвіду вирішення проблеми та узагальнюються існуючі концепції, визначаються дискусійні аспекти та невирішені питання, обґрунтовують вибір напрямку досліджень, наводять методи вирішення завдань та їх порівняльні оцінки, розробляють загальну методику проведення дослідження та прийняття рішень.

В другому розділі відображається науковий теоретико-методологічний підхід розв’язання встановлених задач. Автор повинен привести проведені аналітичні дослідження, характеристику та описи використаних методів та методик, висвітлити основні отримані наукові результати.

Третій розділ має носити прикладний або пропозиційно-впроваджувальний характер. Студент повинен розкрити зміст запропонованих заходів, спрямованих на удосконалення об’єкту та предмету дослідження, провести аналіз та обґрунтування результатів дослідження, навести рекомендації та пропозиції щодо їх впровадження. Рекомендації та пропозиції повинні мати глибоке наукове обґрунтування та виходити з результатів проведених досліджень. Має чітко простежуватись зв’язок з попередніми розділами роботи.

У висновках подають стислий підсумково-узагальнений виклад основних положень, ідей та результатів проведених досліджень за розділами. Доцільно це робити послідовно саме в порядку, визначеному змістом роботи, розділів та їх складників (підрозділів, пунктів, підпунктів). При цьому немає сенсу починати кожен висновок з фрази "У першому розділі..." і т.п. Корисніше сформувати висновки як набір декількох тез (як правило, не більше п'яти-шести), виокремлених у тексті абзацами як пункти висновків.

Саме таке подання тексту висновків дасть змогу послідовно висвітлити в них стан питання, методи (методики) вирішення поставлених в роботі задач, основні отримані результати, їх якісний та кількісний аналіз і достовірність, а також для певних робіт – порівняння результатів з відомими рішеннями, теоретичну і практичну значущість проведеної роботи, перспективи її продовження тощо.

Примітка 1: В разі виконання магістерської роботи чи дипломного проекту з науково-дослідним напрямком, студент до захисту їх у ДЕК подає на кафедру реферат з копією усіх ілюстрацій у форматі А-4.

Примітка 2: Вказані у примітці 1 роботи звільняються рішенням кафедри від виконання додаткових розділів (залізобетонні конструкції, економіка будівництва, організація будівельного виробництва, охорона праці).

Перелік використаної літератури

Перелік використаних джерел інформації, на які будуть посилання в магістерській роботі чи дипломному проекті, слід ретельно відібрати за темою, зважаючи і на такі моменти:

по-перше, до переліку слід включати лише ті джерела, які змістовно безпосередньо пов'язані з текстом проекту, у т.ч. шляхом використання формул, цитат, оглядів, посилань на використання даних, методик, моделей інших авторів чи порівняння з ними і т.ін. У жодному випадку не слід створювати перелік джерел "для їх численності". Навіть якщо виконавці ознайомились з певними джерелами, але вони не були використані безпосередньо при розробленні остаточного варіанту рішень та пропозицій дипломного проекту, вони не надаються в переліку використаної літератури;

по-друге, слід намагатися посилатися на останні за терміном видання певних тематичних публікацій. Посилання на більш ранні видання таких публікацій доцільно робити, якщо у них подано матеріал, якого немає в останньому виданні, включаючи випадки, коли в роботах виконавцями простежується розвиток поглядів, підходів тощо. Зразок оформлення переліку використаної літератури наданий у Додатку 5.

Додатки

Додатки включають до структури дипломної роботи (особливо, наукового характеру) за необхідності у допоміжному тематичному матеріалі, а також коли певний матеріал:

– потрібен для всебічного розкриття змісту, але його розміщення в основній частині роботи може утруднити послідовне і логічне сприйняття тексту цієї частини;

– має великий обсяг чи специфічні способи відтворення, що не дозволяє розмістити його в основній частині;

– має значення для офіційного підтвердження кваліфікаційного рівня роботи (характеристика виконавця, протоколи засідань, рецензії тощо).

Згідно з викладеним вище, у додатках можна розміщувати:

 •  таблиці допоміжних даних та ілюстрації (у т.ч. карти і картосхеми) допоміжного характеру; проміжні математичні докази, формули і розрахунки;
 •  створені в процесі роботи чи запозичені інструкції та методики, опис комп'ютерних алгоритмів і програм;
 •  опис апаратури і приладів, використаних при експериментальних дослідженнях;
 •  фрагменти планово-картографічних матеріалів;
 •  повний виклад за чинними вимогами розроблених в процесі роботи методик, програм подальших робіт і т. ін.;
 •  додатковий перелік джерел, на які не було посилань в основному тексті, але які, наприклад, передбачено використати у майбутньому;
 •  інший матеріал згідно з принципами, наведеними у цьому пункті.

10. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Оформлення пояснювальної записки

Пояснювальна записка до дипломного проекту виконується, компонується і виводиться на друк комп'ютерним способом за допомогою текстового редактора Microsoft Word (формат файлів "Документ Word") в операційній системі Windows на одній стороні аркуша формату А4 (210x297 мм) шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення через півтора інтервали. Для таблиць та ілюстрацій допускається використання аркушів формату A3 (297x420 мм), які переплітаються у складеному вигляді.

Як виняток, допускається виконання пояснювальної записки дипломного проекту рукописним способом чорними, синіми або фіолетовими чорнилами. Букви і цифри пишуться чітким шрифтом з висотою букви і цифри не менше 2,5 мм, відстань між строками від 7 до 10 мм.

Текст пояснювальної записки необхідно заповнювати, залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм; праве – 10 мм; верхнє – 20 мм; нижнє – 20 мм. Зразок заповнення сторінки пояснювальної записки наведений в Додатку 8.

Абзаци в тексті починають з відступу, що дорівнює 15-17 мм.

Заголовки структурних частин пояснювальної записки "ЗМІСТ”, "ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ", "ВСТУП", "РОЗДІЛ", "ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ”, "ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ" друкують великими літерами симетричного тексту (посередині рядка). Перелік структурних підрозділів у змісті друкують великими літерами.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, діаграми, карти) і таблиці необхідно подавати в пояснювальній записці безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Таблиці та ілюстрації, які розміщені на окремих сторінках пояснювальної записки, включають до загальної нумерації сторінок. Таблицю, малюнок або креслення, розміри якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях, після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом "Рис.", нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими і після якого ставиться крапка.

Наприклад: "Рис. 1.2." (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва та пояснювальні підписи розмішують під ілюстрацією з абзацного відступу. За необхідності, ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (під рисунковий текст). Якщо в пояснювальній записці подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Формули в пояснювальній записці (якщо їх більше однієї) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу та порядкового номера формули в ньому, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого поля аркуша, на рівні відповідної формули, у круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Приклади оформлення переліку використаної літератури надані в додатку 5.

У пояснювальній записці нумерацію сторінок, розділів, пунктів, підпунктів, ілюстрацій, таблиць та формул виконують арабськими цифрами без знака "№" шрифтом Times New Roman розміром 14 pt звичайного зображення. Номери усіх сторінок проекту, крім титульного аркуша, проставляють у верхньому правому куті аркуша без крапки в кінці.

Ілюстрації і таблиці на окремих сторінках, а також додатки (за їх наявності) включаються до загальної нумерації сторінок пояснювальної записки.

Пункти нумерують в межах кожного розділу. Номер пункту складається з номера розділу та порядкового номера пункту. Усі вони відокремлюються між собою крапкою, але в кінці повного номера пункту крапка не ставиться (наприклад, "3.4" – четвертий пункт третього розділу).

Оформлення графічної частини проекту

Графічний та інформаційний матеріали, який обґрунтовує та ілюструє прийняті проектні рішення, виконується на креслярському матеріалі формату А1 (594x841 мм). За необхідності допускається використовувати інші формати: А0 (841x1 189 мм), А2 (420x594 мм), АЗ (297x420 мм), А4 (210x297 мм). Орієнтація листів визначається характером об’єкту проектування та має бути однаковою для конкретного дипломного проекту.

Листи графічної частини виконуються із застосуванням засобів комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення. Як виняток, допускається виконання графічної частини дипломного проекту або окремих його розділів ручним способом із застосуванням креслярських засобів (рейсфедер, туш, олівець, фарби тощо).

Назви креслень і таблиць повинні бути короткими і змістовними.

Кожний лист графічної частини повинен мати: номер листа (у лівому верхньому куті), основний напис, масштаб, умовні позначки та експлікацію (у разі необхідності).

При проектуванні об'єктів зображення територій допускається застосовувати масштаби 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000; 1:10000; 1:20000; 1:25000; 1:50000.

У пояснювальній записці дипломної роботи повинні бути посилання на всі листи графічного матеріалу, наприклад: „...див. лист 5 графічної частини проекту”.

Зміст ілюстративних матеріалів повинен охоплювати всі основні розділи пояснювальної записки та відповідати вимогам стандартів та нормативно-технічної документації до оформлення відповідних креслень.

11. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи державної екзаменаційної комісії по захисту магістерських робіт та дипломних проектів на кафедрі проводиться попередній захист проектів. На попередньому захисті розглядаються всі графічні та розрахункові матеріали дипломного проекту (засвідчені підписами виконавця та консультантів) з короткою, в тезисній формі, доповіддю виконавця. Комісія визначає обсяг та зміст виконаної роботи, її відповідність завданню на дипломне проектування, висловлює зауваження до проекту та приймає рішення про допущення студентів до офіційного захисту.

У випадку, коли комісія не вважає можливим допустити студента до захисту, це питання розглядається на засіданні кафедри в присутності керівника та дипломника. Протокол із рішенням засідання кафедри про недопущення студента до захисту подається директору інституту.

Керівник дипломного проектування після перевірки та виправлення висловлених зауважень підписує дипломний проект і складає письмовий відгук щодо роботи кожного студента.

Завершений дипломний проект, письмовий відгук керівника та рекомендації комісії по попередньому захисту є підставою для остаточного рішення завідуючого кафедрою про допуск студента до захисту. На підставі наданих матеріалів завідуючий кафедрою затверджує готовність проекту до захисту своїми підписами на кресленнях і титульному листі пояснювальної записки. Проект, не підписаний завідуючим кафедрою, до захисту не допускається.

12. ЗАХИСТ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Державна екзаменаційна комісія створюється щорічно у складі голови, його заступника та членів комісії (доценти кафедр, провідні спеціалісти виробництва, працівники наукових та науково-дослідних установ, секретар).

Головою ДЕК призначається найбільш кваліфікований фахівець виробництва або вчений, який не працює в інституті.

Захист дипломних проектів, за узгодженням з кафедрою і ДЕК, може бути проведений на підприємствах і в установах, для яких тематика проектів, що захищаються, становить науково-теоретичний або практичний інтерес.

Розклад роботи ДЕК (графік захисту дипломних проектів) оприлюднюється не пізніше, ніж за тиждень до початку захисту дипломних проектів.

Перед початком захисту секретар дає загальну характеристику студенту, доводить до відома членів ДЕК таку  інформацію:

 •  відгук керівника з характеристикою роботи дипломника під час виконання проекту;
 •  зведену відомість про виконання студентом навчального плану і про отримані ним оцінки з теоретичних дисциплін, курсових проектів і робіт, практик, з державних екзаменів.

Захист дипломного проекту проводиться усно і включає доповідь і відповіді на питання. У доповіді студент повинен довести доцільність прийнятих інженерних рішень та ефективність отриманих результатів. Тривалість доповіді одного студента – 5-8 хвилин. При комплексному проектуванні кожний дипломник докладає частину розробки, виконану ним особисто.

На захисті ДЕК-у можуть бути представлені також інші матеріали, що характеризують наукову і практичну цінність дипломного проекту: публікації, документи, що свідчать про практичне застосування проекту, макети тощо.

По закінченні доповіді та відповідей на питання ДЕК секретар зачитує рецензію на дипломний проект.

При захисті обов’язково має бути присутнім керівник дипломного проектування. На відкритому офіційному захисті дозволяється присутність професорсько-викладацького складу інституту, студентів та запрошених.

Захист дипломних проектів оцінюється з урахуванням думки керівника та рецензента. Результати визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” і оголошуються того ж дня.

Рішення державної екзаменаційної комісії щодо оцінки дипломного проекту і про присвоєння кваліфікації приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням більшості голосів членів комісії. В спірних випадках вирішальним є рішення голови комісії.

У випадку, коли захист вважається незадовільним, ДЕК встановлює можливість повторного захисту того ж проекту з доробками, або необхідність розроблення нової теми, яка визначається кафедрою.

Студент, який отримав під час захисту оцінку "незадовільно", або не з'явився на захист без поважної причини, відраховується з інституту.

Студенту після захисту дипломного проекту присвоюється кваліфікація „спеціаліста” або „магістра” та видається диплом державного зразка.


ДОДАТКИ


Додаток 1

(Титульний лист пояснювальної записки)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва та архітектури

Інститут післядипломної освіти

Кафедра  Міське будівництво і господарство

Допустити до захисту в ДЕК

Зав. кафедрою_______________

(підпис)

«______»______________20___р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до дипломного проекту на тему:

(назва теми згідно наказу)

   

Студента __________________________________________

(підпис)                                     (прізвище, ініціали)                                   

Група_________________________

Спеціальність „Міське будівництво та господарство”

Керівник проекту __________________________________

(прізвище, ініціали)

Консультанти      __________________________________

(підпис)                                     (прізвище, ініціали)

                            __________________________________

(підпис)                                     (прізвище, ініціали)

                            __________________________________

(підпис)                                     (прізвище, ініціали)

                            __________________________________

(підпис)                                     (прізвище, ініціали)

Київ – 2009


Додаток 2

(Завдання на дипломне проектування)

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет будівництва та архітектури

Інститут післядипломної освіти

Кафедра  Міське будівництво і господарство

„Затверджую”   

Зав. кафедрою_______________

(підпис)

«______»______________20___р.

завдання

на дипломний проект студенту

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту:   _____________________________________________________

___________________________________________________________________

затверджено наказом по інституту від “      ”                    20      р.  №

2. Термін здачі закінченого проекту (роботи):     “      ”                  20      р.

3. Вихідні дані до проекту: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік належних розробці питань:

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначення обов’язкових креслень):

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


Додаток 2

(Завдання на дипломне проектування. Зворотня сторінка)

6. Консультанти по проекту, з вказівкою відповідних розділів проекту

Розділ

Консультант

Підпис, дата

Завдання видав

Завдання прийняв

Залізобетонні конструкції

Економіка будівництва

Організація будівельного виробництва

Охорона   праці

7. Календарний план

№ п/п

Назва етапів дипломного проекту (роботи)

Термін виконання етапів проекту (роботи)

Примітки

1.

Збирання вихідних даних. Обробка літературних та нормативно-методичних джерел

2.

Аналітична частина

3.

Розрахункова частина

4.

Проектна частина

5.

Організація будівництва

6.

ЗБК

7.

Економіка будівництва

8.

Охорона праці

8. Дата видачі завдання:        

Студент-дипломник     _____________________________

                                                                                (підпис)

Керівник проекту     ________________________________

                                                                                (підпис)


Додаток 3 

(Список виконавців у випадку комплексного дипломного проекту)

Список виконавців

Назва розділу (підрозділів)

дипломного проекту

Виконавець

Сторінки

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Виконавці:______________________________________________

                                                             (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

______________________________________________

                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

______________________________________________

                                                            (прізвище, ім'я, по батькові, підпис)

Примітка:  в разі виконання комплексного дипломного проекту необхідно зазначити виконавців всього обсягу пояснювальної записки.


Додаток 4 

(Зразок оформлення рецензії)

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект (на магістерську роботу)

студента Петрова Петра Петровича Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури житлового району»

В рецензії на дипломний проект відображається склад поданих на розгляд матеріалів проекту, актуальність та практична цінність обраної теми та об’єкту проектування.

Рецензент має відмітити повноту проведеного аналізу вихідних даних, якість інженерних розрахунків та запропонованих проектних рішень, виконаних в дипломному проекті, відповідність поданих матеріалів вимогам до дипломних проектів та надати зауваження.

Висновок рецензії формулюється в наступному вигляді: «Представлений на рецензію дипломний проект відповідає (не відповідає) завданню та вимогам, які поставлені до дипломних проектів за спеціальністю „Міське будівництво та господарство”. Студент Петров П.П. заслуговує (не заслуговує) присвоєння кваліфікації „спеціаліст”, а дипломний проект – оцінки „відмінно”, („добре”, ”задовільно”, „незадовільно”)».

В рецензії на магістерську роботу відображається склад поданих на розгляд матеріалів роботи, актуальність обраної теми наукового дослідження, оцінюється наукова новизна та практична цінність отриманих безпосередньо автором результатів.

Рецензент має відмітити повноту розкриття проведеного дослідження, відповідність використаних методів існуючим сучасним досягненням, цінність запропонованих рекомендацій, визначити відповідність роботи вимогам, які поставлені до магістерських робіт, та надати зауваження або рекомендації (якщо такі є).

Висновок рецензій – «Представлена на рецензію робота відповідає (не відповідає) поставленій меті дослідження та вимогам до магістерських робіт за спеціальністю „Міське будівництво та господарство”. Студент Петров П.П. – заслуговує (не заслуговує) присвоєння кваліфікації „магістр”, а магістерська робота – оцінки „відмінно”, ("добре", "задовільно", "незадовільно").

Рецензент

місце роботи, посада   прізвище, ініціали


Додаток 5

(Зразок оформлення переліку використаної літератури)

Мінімальний обсяг обов’язкової літератури

Посилання на Кодекси України:

 1.  Земельний кодекс України: № 2768-ІІІ від 25 жовтня 2001 року.
 2.  Водний кодекс України. № 213/95-ВР від 6 червня 1995 року.

Посилання на Закони України:

 1.  Про основи містобудування. Закон України від 16 листопада 1992 р. № 2780-ХІІ.
 2.  Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. N 2694-XII.
 3.  Про дорожній рух: Закон України від 30 червня 1993 р. N 3353-XII.
 4.  Про столицю України – місто-герой Київ: Закон України від 15 січня 1999 р. N 401-XIV.
 5.  Про планування і забудову територій: Закон України від 20 квітня 2000 р. N 1699-III.
 6.  Про охорону культурної спадщини: Закон України від 8 червня 2000 р. N 1805-III.
 7.  Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду: Закон України від 22 грудня 2006 р. N 525-V.
 8.  Посилання на укази Президента та постанови Кабінету Міністрів України.

Посилання на норми і стандарти України:

 1.  ДБН 360-92** Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень. – К.:  Мінбудархітектури України, 1993. – 107с.
 2.  ДБН Б.1-2-95. Склад, зміст, порядок розробки, погодження та затвердження комплексних схем транспорту для міст України. – К.: Держбуд України, 1995. – 20 с.
 3.  ДБН Б.1-3-97. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів. – К.: Держбуд, 1997. – 28 с.
 4.  ДБН В.І.І.-3-97. Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення.
 5.  ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів. – К.: Держбуд України, 2001. – 50 с.
 6.  ДБН Б.1.1-4-02. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування. – К.: Держбуд України, 2002. – 8 с.
 7.  ДБН В.2.3-15:2007 Споруди транспорту. Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. – К.: Держбуд України, 2007. – 50 с.
 8.  ДБН А.3.1.-5-96. Організація будівельного виробництва. – К.: Держбуд України, 1996. – 53 с.
 9.  ДБН В.1.2.-12-2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. – К.: Мінрегіонбуд України, 2008. – 31 с.
 10.  ДСТУ 3090-95. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення.
 11.  Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів. – К.: Укрархбудінформ, 2002. – 60 с.

Посилання на книги, довідники, навчально-методичні матеріали:

 1.  Містобудування. Довідник проектувальника. – К.: Укрархбудінформ, 2001. – 192 с.
 2.  Дёмин Н.Н. Управление развитием градострительных систем. – К.: Будівельник, 1991. – 185 с.
 3.  Каракай С.В. Міські мостові переходи України і безпека руху/ Під заг. Ред. Є.О. Рейцена. – К.: КНУБА, 2004. – 159с.
 4.  Клюшніченко Є.Є. Реконструкція житлової забудови. Техніко-економічне обґрунтування. – К.: 2000. – 245 с.
 5.  Осітнянко А. П.  Планування розвитку міста: Монографія – К.: КНУБА, 2001. – 460 с.
 6.  Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: ІЗМН, 1997. – 196 с.
 7.  Плешкановська А.М. Функціонально-планувальна оптимізація використання міських територій. – К.: Інститут урбаністики, 2005. – 190 с.
 8.  Пугач В.І., Люлька Г.С. Охорона праці в будівництві: Навчальний посібник. – Харків: Рубікон, 1998. – 300 с.
 9.  Чередніченко П.П. Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст: Навчальний посібник. – К.: КНУБА, 2002. – 180 с.
 10.  Фукс Г.Б., Солуха Б.В. Міська екологія: Навчальний посібник для ВНЗ. – К.: КНУБА, 2003. – 304 с.
 11.  Посібник по розробці проектів організації будівництва і проектів виконання робіт. – К: Держбуд України, 1997. – 62 с.


Додаток 6

(Зразок оформлення титульного листа розділу)


Додаток 7

(Орієнтовний перелік графічного матеріалу дипломних проектів)

За напрямком –  ТРАНСПОРТ І ШЛЯХИ СПОЛУЧЕННЯ

Тема комплексного  дипломного проекту:

"Удосконалення дорожньо-транспортної інфраструктури міста" (адміністративного району, центра міста, житлового району).

А. Розділ комплексного проекту "Коригування схеми масового пасажирського транспорту в адміністративному районі (місті)".

 1.  Ситуаційний план району (М 1:10000);
 2.  Схема міського пасажирського транспорту з розміщенням об‘єктів дорожньо-транспортної інфраструктури (існуючий стан) (М 1:10000);
 3.  Оцінка показників роботи міського пасажирського транспорту (кваліметрична оцінка, оцінка доступності, розміщення зупинок);
 4.  Картограма і діаграма різних пасажиро потоків (існуючий стан та перспектива);
 5.  Ізохронограма (для основних маршрутів) і планограма для розселення населення (М 1:10000);
 6.  Оцінка впливу масового пасажирського транспорту (МПТ) на оточуюче середовище (розділ охорона праці);
 7.  Відкоригована схема МПТ (проектні пропозиції);
 8.  Проектування конструктивних елементів об‘єкту дорожньо-транспортної інфраструктури (ДТІ);
 9.  Проект організації і економіки будівництва об’єкту ДТІ;
 10.  Техніко-економічні показники проекту.

Б. Розділ комплексного проекту "Розробка першочергових заходів по підвищенню безпеки дорожнього руху в адміністративному районі міста".

 1.  Ситуаційний план району (М 1:10000 або 1:15000);
 2.  Схема організації дорожнього руху в районі (існуючий стан)  

(М 1:15000);

 1.  Картограма інтенсивності дорожнього руху в районі (існуючий стан)  (М 1:15000);
 2.  Карта дорожньо-транспортних пригод за останні три роки з нанесенням місць концентрації ДТП;
 3.  Планограма ДТП та картограма ДТП та їх аналіз;
 4.  Картограма інтенсивності дорожнього руху на перспективу;
 5.  Проектні пропозиції реконструкції місць концентрації ДТП (1-3 місця на студента);
 6.  Проект організації і регулювання дорожнього руху на основній магістралі району та ТЕП (М 1:15000);
 7.  Конструктивні елементи підземного пішохідного переходу (ППП);
 8.  Організація і економіка будівництва ППП.

За напрямком –  Інженерна підготовка територій

Тема дипломного проекту:

"Інженерна підготовка територій".

 1.  Ситуаційний план території проектування (М 1:2000 – 1:5000);
 2.  Містобудівна оцінка території за природними умовами (М 1:500 – 1:5000);
 3.  Схема захисту території від несприятливих природних умов (М 1:500 – 1:5000);
 4.  Вертикальне планування території (М 1:500 – 1:1000);
 5.  Картограма земляних робіт (М 1:500 – 1:1000);
 6.  Схема дощової каналізації (М 1:500 – 1:1000);
 7.  Конструкції елементів дощової каналізації;
 8.  Конструкції захисних споруд від затоплення;
 9.  Конструкції дренажів;
 10.  Конструкції протизсувних споруд;
 11.  Техніко-економічні показники.
 12.  Організація будівництва.


За напрямком –  міські вулиці і дороги

Тема дипломного проекту:

"Проект реконструкції вулиці Студентської".

 1.  Схема розміщення об’єкту проектування в планувальній структурі міста (М 1:10000);
 2.  Існуючий план вулиці (М 1:500);
 3.  Проектний план вулиці (М 1:500);
 4.  Розроблення повздовжнього профілю вулиці;
 5.  Розроблення поперечних профілів вулиці;
 6.  Вертикальне планування (М 1:500);
 7.  Проект організації і регулювання дорожнього руху по вулиці

(М 1:1000);

 1.  Конструкції дорожніх покриттів. Техніко-економічні показники проекту.
 2.  Конструкції елементів підземного пішохідного переходу;
 3.  Організація будівництва.

За напрямком –  Інженерний благоустрій міських територій

Тема дипломного проекту:

"Інженерний благоустрій території мікрорайону"

(нове будівництво або реконструкція).

 1.  Ситуаційний план розміщення території проектування

(М 1:10000) та Схема функціонального зонування території (М 1:1000 – 1:2000);

 1.  Генеральний план проектної забудови (М 1:500 – 1:1000);
 2.  Схема транспортних та пішохідних зв‘язків (М 1:1000 – 1:2000);
 3.  Карта шумового режиму та Карта загазованості території (М 1:500 – 1:1000);
 4.  Карта інсоляційного режиму території (М 1500 – 1:1000);
 5.  Проект благоустрою території мікрорайону (М 1:1000);
 6.  Схема вертикального планування (М 1:1000);
 7.  Схема інженерних мереж (М 1:1000 – 1:2000);
 8.  Проектні пропозиції конструкцій елементів благоустрою;
 9.  Організація і економіка будівництва елементів благоустрою.

За напрямком –  Реконструкція житлової забудови.

Тема дипломного проекту:

"Реконструкція забудови території житлового кварталу (мікрорайону)".

 1.  Ситуаційний план розміщення території проектування (М 1:5000);
 2.  Опорний план (М 1:1000);
 3.  Історико-архітектурний опорний план (М 1:1000);
 4.  Оцінка обслуговування території об‘єктами КПО місцевого рівня. Існуючий стан. (М 1:2000);
 5.  Економіко-містобудівна оцінка зон впливу локальних факторів (М 1:1000);
 6.  Проектні пропозиції по реконструкції забудови (М 1:1000);
 7.  Проект розподілу території мікрорайону (М 1:1000);
 8.  Схема вертикального планування (М 1:1000);
 9.  Схема інженерних мереж (М 1:1000 – 1:2000);
 10.  Проектні пропозиції конструкцій елементів благоустрою;
 11.  Організація і економіка будівництва елементів благоустрою.

За напрямком –  ОЗЕЛЕНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ.

Тема дипломного проекту:

"Реконструкція території парку".

 1.  Ситуаційний план розташування об‘єкту (М 1:5000 – 1:10000);
 2.  Схема природної та екологічної оцінки території.
 3.  Опорний план з токсацією зелених насаджень (М 1:500 – 1:1000);
 4.  Схема функціонального зонування та планувальної організації території (існуюча та проектна) (М 1:1000);
 5.  Генеральний план території сумісний з дендропланом (М 1:500 – 1:1000);
 6.  Схема вертикального планування території (М 1:500 – 1:1000);
 7.  Заходи по інженерному захисту території (М 1:200 – 1:500);
 8.  Схема інженерного забезпечення території (М 1:500 – 1:1000);
 9.  Конструкції елементів інженерного забезпечення;
 10.  Організація і економіка будівництва.


Додаток 8

(Зразок заповнення штампу)


Додаток 9

(Рекомендований склад та зміст дипломного проекту

за напрямком «Реконструкція житлової забудови»)

ОРІЄНТОВНИЙ СКЛАД І ЗМІСТ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 7.092103 «МІСЬКЕ БУДІВНИЦТВО ТА ГОСПОДАРСТВО»

(напрямок дипломного проекту – «Проект реконструкції забудови житлового кварталу»)

Пояснювальна записка

Графічні матеріали

Розділ

Зміст

Кількість сторінок

Зміст

Кількість листів

ВСТУП

Розкривається актуальність обраної теми та об’єкт проектування. Характеризується наявна законодавча та нормативно-методична база розроблення проекту

2…3

Титульний лист дипломного проекту, де зазначається тема, виконавець, керівник, консультанти, рецензент, а також показується розташування об’єкту в плані міста

1

1. АНАЛІТИЧНА

   ЧАСТИНА

1.1. Характеристика містобудівної ситуації.

Описується містобудівна ситуація розміщення об’єкту проектування:

 •  положення в планувальній структурі міста;
 •  історична довідка розвитку та забудови території.

Характеристика наявної містобудівної документації:

 •  функціональне призначення території згідно Генерального плану міста;
 •  наявні планувальні обмеження;
 •  положення відносно основних магістральних вулиць згідно Комплексної схеми транспорту,
 •  перспективи розвитку території згідно Детального плану території.

1.2. Аналіз території проектування.

Характеристика території проектування:

 •  опис меж кварталу (прилеглі вулиці, природні та штучні межі);
 •  конфігурація, площа території;
 •  характеристика рельєфу та інженерно-геологічних умов території;
 •  характер функціонального використання та забудови прилеглих територій;
 •  характер та тип існуючої забудови.

Характеристика обслуговування території маршрутами громадського транспорту.

Аналіз існуючого функціонального використання території і забудови кварталу.

 •  розрахунок існуючого балансу функціонального використання території кварталу;
 •  розрахунок техніко-економічних показників (щільність населення, щільність основних фондів, коефіцієнт забудови, житлова забезпеченість тощо).

Розроблення історико-архітектурного опорного плану (за необхідності):

 •  встановлення об’єктів культурної спадщини як в межах території кварталу, так і на прилеглих територіях;
 •  встановлення локальних та агрегованих зон охорони;
 •  визначення допустимих реконструктивних заходів.

Розроблення опорного плану території кварталу:

 •  оцінка технічного стану забудови;
 •  визначення опорного фонду, що безумовно зберігається;

10…15

 1.  Характеристика місця розташування кварталу (положення на схемі генерального плану міста, положення на схемі планувальних обмежень, положення на схемі перспективної вулично-дорожньої мережі).

 1.  Ситуаційний план. Космічна зйомка території. Фотофіксація забудови.

 1.  Історико-архітектурний опорний план.

 1.  Опорний план (опорний фонд, що безумовно зберігається, експлікація об’єктів, ТЕП).

3…4

2. РОЗРАХУНКОВО-    

   ПРОЕКТНА

   ЧАСТИНА

2.1. Розрахункове обґрунтування проектних рішень.

Обґрунтування містобудівної доцільності обраного функціонального типу використання території.

Визначення максимально допустимої містобудівної ємності території кварталу:

 •  обґрунтування прийнятої перспективної щільності населення, щільності основних фондів, нормативної житлової забезпеченості, щільності забудови):

Розроблення схеми функціонального зонування території кварталу:

 •  розрахунок перспективної чисельності населення кварталу;
 •  розрахунок проектного балансу території;
 •  містобудівний розрахунок забезпеченості населення об’єктами обслуговування місцевого рівня.

2.2. Розроблення проектного рішення.

Обґрунтування прийнятого проектного планувального рішення забудови;

 •  вибір типів житлових будинків;
 •  вибір типів об’єктів обслуговування;
 •  розрахунок потреби в місцях постійного та тимчасового зберігання автомобілів.

Розроблення генерального плану забудови території кварталу.

 •  проектування схеми внутрішньо квартальних проїздів;
 •  розміщення місць зберігання автомобілів;
 •  оцінка інсоляційного режиму території кварталу.

Розроблення вертикального планування території кварталу.

Розроблення проекту благоустрою території кварталу.

 •  визначення потреб в майданчиках різного функціонального призначення. Вимоги до розміщення майданчиків.
 •  вибір типу покриттів проїздів та пішохідних доріжок;
 •  пропозиції щодо озеленення.

Техніко-економічні показники проекту.

20…25

 1.  Схема обслуговування території кварталу об’єктами КПО місцевого рівня.

 1.  Генеральний план забудови кварталу (експлікація будівель і споруд, ТЕП).

 1.  Карта інсоляційного режиму території кварталу.
 2.  Схема вертикального планування території.
 3.  Проект благоустрою території. Дендроплан.

4…5

3. ЗАЛІЗОБЕТОННІ

   КОНСТРУКЦІЇ

3.1. Наводяться основи компоновки конструктивної схеми каркасів і приклади розрахунків основних несучих елементів каркасних і без каркасних будівель.

Розрахунок основних конструктивних елементів (за рекомендацією консультанта).

15…20

 1.  Конструктивна схема споруди. Специфікація елементів.

1

4. ОРГАНІЗАЦІЯ  

   БУДІВНИЦТВА

4.1. Наводяться техніко-економічні показники об’єкту будівництва.

4.2. Розрахунок об’ємів будівництва.

4.3. Розрахунок трудовитрат та кількості працюючих.

4.4. Розрахунок кількості необхідних запасів матеріалів, способів зберігання, площі складських приміщень.

4.5. Розрахунок потреб у машинах та механізмах тощо.

15…20

 1.  Будівельний генеральний план

або

 1.  Сітьовий графік будівництва

або

 1.  Календарний план будівництва

або

 1.  Технологічна карта будівельного процесу

1

5. ЕКОНОМІКА

   БУДІВНИЦТВА

5.1. Розроблення локальних, об’єктних та зведених кошторисів

10

6. ОХОРОНАПРАЦІ

6.1. Аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що діють під час будівництва або реконструкції будівель і споруд.

6.2. Розробляються заходи профілактики.

6.3. Розробка інженерних рішень з конкретних питань охорони праці.

10…15

СПИСОК

  ВИКОРИСТАНИХ

  ДЖЕРЕЛ

Подається використана нормативно-методична література (посилання на літературу робляться в тексті пояснювальної записки).

2


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)


Додаток 10   (Зразок оформлення демонстраційних матеріалів)Додаток 11

(Зміст та склад розділу «Охорона праці»)

зміст та склад Розділу

«Охорона праці»

Завдання, зміст, склад та вихідні дані на розроблення розділу видаються консультантом кожному студенту окремо.

Метою розділу є – обґрунтування прийнятих методів та засобів захисту населення, працюючих від небезпечних та шкідливих факторів. Зміст розділу повинен відповідати основній темі дипломного проекту і бути його складовою частиною. Розділом передбачається  розроблення декількох конкретних питань з екологічної безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, безпечного виконання будівельно-монтажних робіт. При цьому необхідно обґрунтувати вибір запроектованих заходів, провести необхідні розрахунки і висновки з посиланням на діючі нормативи, правила і норми, дати оцінку ефективності прийнятих рішень.

При виконанні розділу в залежності від напрямку тематики дипломного проекту рекомендується виконати наступне:

«Транспорт і шляхи сполучення»:

Виконати оцінку впливу пасажирського транспорту на оточуюче середовище, розробити карти шуму, загазованості. Розробити заходи щодо зменшення їх.

«Інженерна підготовка територій»:

Розробити заходи безпеки при виконанні земляних робіт, при будівництві протизсувних споруд.

«Інженерний благоустрій території мікрорайону»:

Розробити карти шуму, загазованості мікрорайону. Розробити заходи щодо зменшення їх впливу за рахунок шумозахисних, газозахисних заходів, визначити їх ефективність.

«Реконструкція житлової забудови»:

Розробити заходи з безпечної організації робіт при реконструкції, інженерному захисту територій.

«Озеленення територій»:

Розробити вимоги охорони праці при догляді за зеленими насадженнями.

Розділ «Охорона праці» складається з трьох частин:

І частина. 

Виконується аналіз небезпечних та шкідливих факторів, що діють під час будівництва, реконструкції будівель і споруд. Цю частину слід давати у формі таблиці.

ІІ частина.

Розробляються заходи профілактики деяких визначених в частині І небезпечних та шкідливих факторів.

Наприклад: при виборі монтажних кранів враховуються безпечність їх розміщення відносно котлованів, будівель; при виконанні земляних робіт враховується критична глибина розробки ґрунту без кріплення; при виконанні кам’яних робіт організація робочих місць при виконанні робіт на висоті; при виконанні покрівельних робіт увагу приділяють вимогам безпеки праці при виконанні робіт на висоті, приготуванню бітумних мастик і доставка їх на робоче місце. В цій частині також може бути проведена оцінка впливів на навколишнє середовище при будівництві і експлуатації об’єкта, що проектуються.

До основних задач, які повинні бути вирішені, відносять:

 •  характеристика існуючого стану території району або майданчика будівництва;
 •  визначення переліку можливих екологічно-небезпечних впливів на повітряний басейн, водні ресурси, природне середовище;
 •  визначення масштабів та рівнів впливу на довкілля діяльності об’єктів проектування;
 •  зміна стану навколишнього середовища при будівництві, експлуатації об’єктів проектування;
 •  визначення комплексу заходів по запобіганню впливів на довкілля діяльності об’єктів проектування.

ІІІ частина.

Розроблення інженерних рішень з конкретних питань охорони праці. Всі розрахунки виконуються на підставі учбово-методичної літератури, діючих норм та правил. Обов’язково робляться посилання на використану літературу.


Перелік питань з охорони праці,

які вимагають інженерних вирішень

 1.  Організаційно-технологічна підготовка будівельного майданчика.
  1.  Визначення габаритів зон з потенційно діючими небезпечними та шкідливими виробничими факторами – небезпечних зон.
  2.  Забезпечення безпечної експлуатації транспорту на будівельних майданчиках.
  3.  Створення умов безпечної організації навантажувально-розвантажувальних робіт на будівельних майданчиках і складах матеріалів.\
  4.  Організація безпечного складування матеріалів, конструкцій та устаткування.
  5.  Організація санітарно-побутового обслуговування.
  6.  Забезпечення безпечної експлуатації будівельних машин та технологічної оснастки (засобів підмащування).
   1.  Обладнання рейкової колії баштового крану.
   2.  Вибір монтажних кранів, їх установлення на майданчику.
   3.  Забезпечення стійкості вантажопідйомних кранів.
   4.  Визначення параметрів та конструювання вантажозахисного обладнання і пристроїв (стропів, балочних канатів, такелажних скоб, пальців, осей шарнірів та вушок, монтажних траверс та ін.).
   5.  Розрахунок міцності та стійкості риштовань та підмащень.
   6.  Забезпечення умов безпечного вантажу люльок.
 2.  Безпечне виконання ґрунтових робіт.
  1.  Обґрунтування рішень щодо обладнання укосів котлованів і траншей без кріплення, розрахунок укосів.
  2.  Обґрунтування рішень щодо обладнання укосів котлованів і траншей при наявності кріплення, розрахунок кріплень.
  3.  Забезпечення умов безпечного обладнання вантажопідйомних машин поблизу від краю котлованів та траншей.
  4.  Забезпечення умов безпечного виконання ґрунтових робіт у зимовий період.
 3.  Забезпечення умов безпеки під час монтування збірних та обладнання монолітних залізобетонних конструкцій.
  1.  Забезпечення міцності, стійкості, геометричної незмінності будівельних конструкцій під час монтування.
  2.  Розрахунок і обладнання конструкцій, які забезпечують подовжню та поперечну жорсткість каркасів будинків і споруд.
  3.  Визначення способів і місць строповки будівельних конструкцій.
  4.  Розрахунок опалубки монолітних залізобетонних конструкцій.
 4.  Забезпечення умов електробезпеки на будівельному майданчику.
  1.  Розрахунок захисного заземлення.
  2.  Розрахунок захисного відключення.
  3.  Розрахунок захисного занулення.
  4.  Забезпечення умов безпечної експлуатації електрозварювального обладнання.
  5.  Забезпечення умов електробезпеки вантажопідйомних кранів та інших будівельних машин з електроприводом.
  6.  Забезпечення умов безпечної експлуатації будівельних машин та механізмів поблизу ліній електромереж.
  7.  Захист від блискавки будов і споруджень.
 5.  Виробниче освітлення.
  1.  Розрахунок штучного освітлення робочих місць, будівельних майданчиків.
  2.  Проектування освітленості робочих місць, будівельних майданчиків, включаючи зогу складування.
  3.  Перевірка достатності природного освітлення всередині будов та споруд, що зводяться або реконструюються.
 6.  Забезпечення необхідних параметрів повітря робочої зони.
  1.  Проектування очищення повітря від пилу.
  2.  Розрахунок вентиляції (визначення обміну повітря, визначення кількості надходження до приміщення виробничих шкідливостей; розрахунок вентиляції – місцевої, загальної).
 7.  Забезпечення захисту робочих місць від шуму та вібрації.
  1.  Розрахунок віброізоляції.
  2.  Розрахунок звукоізоляції захисних конструкцій.
  3.  Розрахунок звукопоглинаючих облицювань.
 8.  Інженерні рішення по підсиленню металевих, залізобетонних та кам’яних конструкцій.
 9.  Інженерні рішення по забезпеченню міцності та стійкості конструкцій, будинків і споруд.

 1.  Забезпечення пожежної безпеки.
  1.  Розрахунок об’єму вибухонебезпечної суміші.
  2.  Визначення потрібної площини легкоскидаючих конструкцій.
  3.  Розрахунок протипожежного водозабезпечення.
  4.  Проектування системи протипожежної сигналізації.
  5.  Проектування заходів щодо обмеження зони поширення пожежі.
  6.  Забезпечення вибухозахисту будов та споруджень.
  7.  Евакуація людей з будов та споруджень.
  8.  Забезпечення вогнестійкості будівельних конструкцій.


PAGE  1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

83108. Будь обережним. Правила безпечної поведінки вдома (з побутовими приладами, газом, водою, вогнем) 72 KB
  Прибери з кімнати небезпечні предмети Діти називають предметиякі потрібно прибрати з кімнати. Накажи щоб усі діти обережно поводились з електричними приладами сірниками. Отже діти ніколи не залишайте увімкненою газову плиту і не грайтеся зі сірниками.
83109. Спільнокореневі слова (українська мова); Легенди та перекази про птахів (читання, позакласне читання); Птахи (природознавство); Як живеться вам, птахи? (малювання) 512 KB
  Передавати елементарну будову птахів засобами графіки. Обладнання: Диски цифрові носії дидактичний матеріал: картки загадки вірші оповідання ілюстрації птахів енциклопедія для дітей книжкирозгортки Тваринний світ ребуслегенди про птахів.
83110. Свойства воды. Круговорот воды в природе 73.5 KB
  Цели: - формировать у учащихся представление о круговороте воды в природе; закрепить знания о разнообразии состояний воды в окружающей среде; свойствах воды; развивать логическое мышление, исследовательские навыки, умение наблюдать и делать выводы; воспитывать познавательный интерес.
83111. Робота з природним матеріалом. Створення композиції «Осінній вернісаж» 32.5 KB
  Мета: навчальна: вчити працювати з природним матеріалом; продовжувати вдосконалювати вміння та навички виготовляти композиції з листя, трав, квітів розвивальна: розвивати художній смак, мислення, пробуджувати пізнавальні інтереси виховна: виховувати любов до природи, рідного краю, мистецтва.
83112. Таблиця ділення на 4. Усне розвʼязування рівнянь методом підбору. Виконання творчих завдань 53 KB
  Удосконалювати навички обчислення прикладів на множення та розвʼязування задач на конкретний зміст дії множення. Формувати вміння з рівностей на множення числа 4 складати рівностіщо містять ділення на 4 розвязувати рівняння на знаходження невідомого множника.
83113. В.Струтинський «Казка про хлопчика Абихто». М.Сингаївський «Дощ із краплі починається» 203.5 KB
  Вітання: пошлемо одне одному добрі думки і добрі відчуття посміхніться один одному. Мотивація навчальна діяльності Слайд 4 Вчитель: А я дарую вам маленькі серця із побажаннями діти вибирають різнокольорові 4 кольори серця і зачитують побажання Приємно тебе бачити у тебе гарна посмішка...
83114. Цікаві «підказки» братів наших менших 108.5 KB
  Правила за якими будемо працювати на уроці: слайд про правила роботи в групах поважати думку кожного; говорити по черзі. Вправи на вдосконалення читацьких навичок Одним із важливих винаходів яким зараз дуже поширено користується людство є Загадка про метро Дві змії в землі лежать Табуни по них біжать...
83115. Додавання виду 37+6. Розв’язування простих та складених задач 139.5 KB
  Мета уроку. Ознайомити учнів з прийомом усного додавання з перехо дом через розряд, коли в одному з доданків відсутні де сятки. Удосконалювати вміння розв’язувати прості та складені задачі; знаходити числові значення буквених виразів. Розвивати навички усного рахунку.
83116. УКРАЇНСЬКІ ПИСЬМЕННИКИ ДІТЯМ 112.5 KB
  Поширити знання учнів про життя і творчість українських письменників які писали для дітей. А хто створює книги Ми можемо уявити своє життя без книги Чому Відповіді дітей Книга має величезне значення в житті людини. І сьогодні ми поведемо розмову про письменників України які писали для дітей.