38837

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт

Книга

Архивоведение и делопроизводство

Методичні вказівки до виконання оформлення та захисту дипломних робіт студентів юридичного факультету спеціальності âПравознавствоâ містять загальні положення щодо організації підготовки дослідження побудови структури та оформлення роботи підготовки до попереднього захисту та захисту дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії. Вибір теми дипломної роботи 8 1. Затвердження теми дипломної роботи та наукового керівника 10 РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 12 2.

Украинкский

2013-09-30

275 KB

9 чел.

Вищий навчальний заклад

Університет економіки та права «КРОК»

Юридичний факультет

В.К. Гіжевський, В.В. Кравченко, В.В. Іванюшенко, О.І. Коваленко

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання,  оформлення  та  захисту

дипломних  робіт

студентів юридичного факультету спеціальностей

7.03040101 “Правознавство”

Київ  2013

УДК 371. 214. 114

ББК 74. 58. Я7

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої Ради юридичного факультету Університету економіки та права “КРОК” (протокол N% 7 від 29.01.2013 р.)

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентів юридичного факультету спеціальностей 7.03040101 “Правознавство”/В.К. Гіжевський, В.В. Кравченко, В.В. Іванюшенко, О.І. Коваленко – К.: Університет економіки та права “КРОК”, 2013. - 52 с.

Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту дипломних робіт студентів юридичного факультету спеціальності “Правознавство” містять загальні положення щодо організації підготовки дослідження, побудови структури та оформлення роботи, підготовки до попереднього захисту та захисту дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії. Окреслені типові помилки дипломних робіт. У додатках подано зразки документів.


ЗМІСТ

Вступ

5

РОЗДІЛ 1. ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

7

1.1. Загальні положення

7

1.2. Вибір теми дипломної роботи

8

1.3. Затвердження теми дипломної роботи та наукового керівника

10

РОЗДІЛ 2. ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

12

2.1. Відбір нормативних та спеціальних джерел з теми, матеріалів юридичної практики та їх опрацювання

14

2.2. З’ясування об’єкта та предмета дослідження, визначення мети, завдань та методології дослідження

16

2.3. Складання попереднього плану роботи та його узгодження з науковим керівником

18

2.4. Викладення тексту роботи відповідно до її структури

18

2.4.1. Зміст

18

2.4.2. Вступ

19

2.4.3. Розділ 1

20

2.4.4. Розділ 2

21

2.4.5. Розділ 3

22

2.4.6. Розділ 4

23

2.4.7. Висновки до дипломної роботи

РОЗДІЛ 3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

25

3.1. Структура дипломної роботи

25

3.2. Технічні вимоги до оформлення дипломної роботи

26

3.3. Загальні правила оформлення посилань на використані джерела

29

3.4. Оформлення додатків

32

3.5. Оформлення списку використаних джерел 

34

РОЗДІЛ 4. ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

35

4.1. Попередній захист та рецензування дипломної роботи

35

4.2. Документи, які подаються перед захистом

37

4.3. Процедура публічного захисту дипломної роботи

39

4.4. Типові недоліки дипломних робіт

41

Додатки

Додаток  А. Зразок заяви студента про обрання теми дипломної роботи

42

Додаток Б. Зразок заяви - клопотання до наукових бібліотек

43

Додаток В. Завдання на дипломну роботу студенту

44

Додаток Г. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел до дипломної роботи

47

ВСТУП

Відповідно до статті 8 Закону України «Про вищу освіту» спеціаліст - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для виконання завдань та обов'язків (робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному виді економічної діяльності.

Державна атестація на рівні спеціаліста здійснюється у формі державного екзамену та захисту дипломної роботи.

Дипломна робота є самостійним науковим дослідженням студента, що виконується ним на завершальному етапі навчання. Її виконання є необхідною складовою навчального процесу.

Дипломна робота є результатом конкретного самостійного теоретичного дослідження студента, підсумком усієї його науково-дослідної роботи. Вона складає важливу частину навчального процесу, від якості і рівня якого багато в чому залежить підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які володіють навиками самостійної дослідницької роботи в обраній галузі знань.

Основними завданнями, що вирішуються при виконанні дипломної роботи є: закріплення і розширення теоретичних, і практичних знань за фахом і застосування цих знань при розв'язанні конкретних наукових і практичних проблем; розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження теми дипломної роботи; з'ясування підготовленості студентів до самостійної роботи; поглиблене вивчення ними однієї із галузей певної наукової юридичної дисципліни; якісне оформлення роботи, чітке формулювання мети наукових досліджень, короткий і доступний виклад суті роботи; оволодіння навиками теоретичної та практичної роботи, роботи з комп'ютерною технікою, користування літературними джерелами, прикладними програмами; отримання нових наукових результатів і створення рекомендацій щодо їх подальшого теоретичного чи практичного використання та впровадження у навчальний процес.

Під час захисту дипломної роботи майбутній юрист підтверджує свою спроможність виконувати самостійні наукові дослідження на підставі отриманих теоретичних знань, практичних умінь та навичок та демонструє рівень своєї теоретичної і практичної професійної підготовки.

В той же час дипломна робота має відповідати вимогам щодо актуальності, новизни, структури, бібліографічного апарату та оформлення. Ці питання, а також поради щодо написання, оформлення і захисту роботи, приклади найпоширеніших помилок, що виникають при виконанні роботи розглядаються в даних методичних рекомендаціях.

Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство”; Положенням про організацію виконання та захисту дипломних робіт студентів Університету “КРОК”.

Видання розраховане на студентів та викладачів юридичного факультету Університету економіки та права «КРОК».

РОЗДІЛ 1

ПІДГОТОВКА ДО ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Загальні положення

Навчання за програмою спеціаліста  в галузі знань 0304 “Право” за спеціальністю 7.03040101 “Правознавство” завершується підготовкою і публічним захистом дипломної роботи, на підставі якої Державна екзаменаційна комісія  (ДЕК) визначає рівень кваліфікації фахівця та його здатність до самостійної наукової, педагогічної або виробничої діяльності в галузі права.

Успішне виконання такої роботи свідчить про те, що її автор оволодів методикою проведення наукового пошуку, навчився аналізувати складну правову проблему, формулювати конкретні пропозиції  та рекомендації щодо її вирішення.

Для досягнення цієї мети  студент  має продемонструвати:

 1.  знання теорії предмету дослідження;
 2.  здатність до самостійної дослідницької роботи в обраній сфері, оволодіння методикою наукового дослідження;
 3.  уміння збирати, систематизувати, узагальнювати та аналізувати нормативні та спеціальні джерела, юридичну практику, робити практичні висновки та формулювати рекомендації щодо вдосконалення законодавства та покращання практики його застосування відповідно до об`єкту дослідження;
 4.  спроможність ефективно використовувати набуті теоретичні знання при вирішенні конкретних практичних ситуацій;
 5.  уміння в процесі публічного захисту викласти основні положення роботи, сформульовані висновки і рекомендації.

Дипломна робота виконується студентом особисто на основі поглибленого вивчення чинного законодавства України, спеціальної вітчизняної та зарубіжної літератури, юридичної практики з проблеми, яка досліджується, а також з використанням студентом результатів проведених ним власних аналітичних досліджень.

Найважливішими вимогами, що пред’являються до дипломної роботи є:

актуальність обраної теми дослідження;

самостійність написання;

новизна отриманих в ході дослідження результатів;

дослідницький характер;

відповідність змісту роботи сучасному рівню розвитку юридичної науки, законодавства та юридичної практики;

об’єктивність та неупередженість;

логічність та послідовність структури роботи і викладу матеріалу;

глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

точність та конкретність викладу матеріалу;

аргументація та обґрунтованість сформульованих в результаті дослідження висновків та рекомендацій;

грамотне оформлення роботи з дотриманням технічних вимог.

1.2. Вибір теми дипломної роботи

Тематика дипломних робіт повинна відповідати темі науково-дослідної роботи відповідної кафедри, зареєстрованої в УКРІНТЕІ, і завданням та умінням, передбачених варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за вказаними спеціальностями.

При визначені тематики дипломних робіт можуть бути враховані рекомендації та побажання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших органів, організацій та установ, на замовлення яких здійснюється підготовка спеціалістів.

Тематика (перелік можливих тем) дипломних робіт розробляється щорічно та затверджується рішенням випускової кафедри з урахуванням пропозицій провідних викладачів інших кафедр факультету (погоджених з завідувачами кафедр) відповідно до переліку дисциплін навчального плану.

Кількість тем не повинна перевищувати кількість студентів, яким вони пропонуються в цьому навчальному році, принаймні на 30%. Теми можуть повторюватися лише на четвертий рік після їх попереднього використання.

Тему дипломної роботи (до затвердження тематики) може сформулювати та запропонувати самостійно студент який подає відповідну заяву на ім’я ректора Університету.

Запропонована студентом назва дипломної роботи повинна бути, по можливості, стислою, лаконічною, відповідати суті поставленого наукового завдання, вказувати на предмет дослідження. У назві не доцільно використовувати ускладнену термінологію псевдонаукового характеру. Слід уникати таких назв, наприклад, що починаються зі слів "Дослідження   питання...",   "Дослідження   деяких   шляхів...",   "Деякі   питання...", "Матеріали до вивчення...", "До питання..." і т. ін., в яких не відображено в достатній мірі суть проблеми.

До заяви додається обґрунтування теми із зазначенням зв'язку теми з професійною діяльністю, необхідністю продовження дослідження теми курсової роботи чи інших студентських досліджень тощо.

Подана студентом заява попередньо розглядається завідувачем випускової кафедри і, якщо формальних перешкод для затвердження теми та призначення керівника роботи немає, завідувач формулює на заяві свої пропозиції. Питання про затвердження самостійно сформульованої теми розглядається на найближчому засіданні кафедри, під час якого приймається остаточне рішення, яке доводиться до відома студента. В разі відхилення заяви завідувачем кафедри студент може наполягати на її розгляді на засіданні кафедри, рішення якої є остаточним.

Затверджена кафедрою тематика дипломних робіт за 32 тижні до терміну захисту робіт, згідно з графіком державної атестації оприлюднюється через стенди кафедр та факультету.

Тематика дипломних робіт передається старості курсу для вибору студентами тем робіт.

Вибір тем студентами відбувається протягом 3-х тижнів з дня оприлюднення тематики дипломних робіт.

При виборі теми студенту слід враховувати, що виконання дипломної роботи за однією і тією ж темою двома та більше студентами протягом одного року навчання не допускається.

Обираючи  тему дипломної роботи студенту доцільно:

 •  врахувати свої попередні наукові напрацювання ( курсові роботи, наукові статті, реферати та виступи на конференціях тощо), характер професійної діяльності або перспективи майбутнього працевлаштування;
 •  переглянути каталоги наукової літератури, визначити наявність необхідних джерел, публікацій у періодичних виданнях, загальний стан дослідження та законодавчого врегулювання за обраною темою;
 •  з’ясувати прикладний аспект проблеми, наявність матеріалів юридичної практики та темою роботи;
 •  проконсультуватися з науково-педагогічними працівниками кафедр юридичного факультету щодо перспектив дослідження теми, наявності необхідної джерельної бази, можливості проведення соціологічних досліджень.

У разі необрання теми дипломної роботи без поважної причини у зазначений термін студент вважається порушником графіку навчального процесу і тема дипломної роботи закріплюється на розсуд випускової кафедри.

1.3. Затвердження теми дипломної роботи та наукового керівника

Після вибору теми дипломної роботи студент подає до  випускової кафедри факультету заяву на ім’я ректора Університету, в якій просить затвердити обрану ним тему, а також висловити свої побажання щодо кандидатури наукового керівника (див. Додаток А). Проте остаточне рішення про призначення наукового керівника приймає випускова кафедра  з обов’язковим врахуванням згоди бажаного наукового керівника (його віза-погодження).

Для керівництва дипломною роботою студента призначається науковий керівник із числа науково-педагогічних працівників факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене звання.

Витяг з протоколу засідання випускової кафедри про розподіл тем дипломних робіт та призначення їх наукових керівників є підставою для підготовки проекту наказу ректора.

Наказ ректора оприлюднюється на стендах кафедр і факультету за 25 тижнів до терміну захисту дипломних робіт.

Призначення керівника дипломною роботою здійснюється з метою надання студентові необхідної допомоги в процесі її написання, а також здійснення контролю за дотриманням тих вимог, які ставляться до дипломної роботи.

Керівництво дипломною роботою здійснюється в таких формах:

1) попередні консультації – передбачають пояснення студентові основних вимог до дипломної роботи (форма виконання, обсяг, терміни написання, особливості змісту окремих розділів тощо), надання порад щодо використання необхідних для її написання основних нормативних та наукових джерел, матеріалів юридичної практики тощо. У результаті попередніх консультацій студент має одержати конкретні роз’яснення щодо змісту та форми дипломної роботи, його завдань на початковому етапі проведення дослідження;

2) погодження плану дипломної роботи і визначення індивідуального завдання – результатом чого має стати  узгоджений основний варіант плану дипломної роботи і визначений графік її виконання;

3) поточні консультації – проводяться під час написання студентом дипломної роботи, а також під час проходження ним практики, і можуть стосуватися рекомендацій щодо використання матеріалів наукових та нормативних джерел, юридичної практики в дипломній роботі, розроблення методики соціологічних досліджень, допомоги при формулюванні пропозицій щодо вдосконалення законодавства та юридичної практики, інших рекомендацій теоретичного та практичного характеру тощо;

4) перевірка дипломної роботи – включає перевірку першого варіанту роботи, формулювання конкретних зауважень, перевірку їх врахування в кінцевому варіанті роботи та висновок наукового керівника щодо відповідності представленого варіанта тим вимогам, які ставляться до дипломних робіт в Університеті;

5) написання відгуку на дипломну роботу – включає: коротка характеристика актуальності та значення теми дослідження; оцінка ставлення студента до виконання роботи, зауваження та побажання керівника (якщо є); загальний висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту. В разі негативного висновку науковий керівник детально визначає підстави, що обумовили недопуск дипломної роботи до захисту;

6) консультації щодо захисту дипломної роботи у ДЕК – проводиться на прохання студента після ознайомлення студента та керівника з рецензією на дипломну роботу і мають на меті надання студенту рекомендацій щодо його виступу на засіданні ДЕК та щодо відповідей на зауваження рецензента чи можливих запитань членів ДЕК.

Студент може клопотати перед ректором Університету про заміну наукового керівника в разі неналежного невиконання останнім обов’язків щодо наукового керівництва. У такому випадку студент подає на випускову кафедру  мотивовану заяву на ім'я ректора Університету. У разі позитивного висновку кафедри готується проект відповідного наказу ректора Університету. Заміна наукового керівника менш ніж за 12 тижнів до дати планового захисту не припускається, крім випадку неможливості виконання керівником своїх функцій.

 


РОЗДІЛ 2

ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, НАПИСАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Після затвердження теми дипломної роботи та призначення наукового керівника студент приступає до її виконання. З урахуванням сучасних методів наукового дослідження можна починати роботу над дипломною роботою за такою логічною схемою:


2.1. Відбір нормативних та спеціальних джерел з теми, матеріалів юридичної практики та їх опрацювання

Відбір нормативних та спеціальних джерел з теми, матеріалів юридичної практики передбачає:

- опрацювання відповідних розділів підручників та навчальних посібників, роботу з бібліографічними довідниками, бібліотечними каталогами, збірниками судової та іншої правозастосовчої практики тощо;

-  оформлення даних щодо авторів і назв тих наукових праць, що стосуються теми дослідження, року і місця їх опублікування, загальної кількості сторінок, їхніх шифрів;

- визначення емпіричної бази дослідження.

Для добору наукового матеріалу доцільно використовувати ресурси таких наукових бібліотек, як бібліотека Університету економіки та права «КРОК» (м. Київ), Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського (м. Київ), Національна парламентська бібліотека України (м. Київ), Наукова бібліотеки ім. М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ), бібліотека Української Правничої Фундації (м. Київ) тощо. Для пошуку нормативних джерел, матеріалів юридичної практики можна скористатися відповідним Інтернет-ресурсом, інформаційними ресурсами органів державної влади, органів місцевого самоврядування тощо, наприклад:

www.rada.gov.ua/ - Верховна Рада України

www.president.gov.ua/ - Президент України

www.kmu.gov.ua/ - Кабінет Міністрів України

www.ccu.gov.ua/ - Конституційний Суд України

www.scourt.gov.ua/ - Верховний Суд України

www.ombudsman.kiev.ua/ - Уповноважений ВРУ з прав людини

www.un.org/ - Організація Об’єднаних Націй

www.mfa.gov.ua/ - Міністерство закордонних справ України

www.minjust.gov.ua/ - Міністерство юстиції України.

Слід врахувати, щодо зазначених ресурсів студенти можуть допускатися лише за наявності відповідного клопотання від Університету економіки та права «КРОК». Зразок такого клопотання наведено в  Додатку Б.

Результатом проведеної роботи має стати складання систематизованого списку бібліографії з теми дипломної роботи, який у подальшому повинен постійно уточнюватись та доповнюватись.

Опрацювання літературних джерел полягає у їх вивченні та конспектуванні, при цьому першочергову увагу доцільно приділяти працям, де проблема, що досліджується, відображена в найбільш загальному вигляді.

При написанні дипломної роботи обов’язковим є використання Конституції України, міжнародних договорів, законів України та інших нормативно-правових актів. При їх опрацьовані слід використовувати чинні нормативно-правові акти, з останніми змінами та доповненнями до них. Посилання на застарілий нормативний матеріал є підставою для зняття дипломної роботи із захисту.

Нормативно-правові акти, що втратили чинність, можуть використовуватись в роботі лише з метою проведення порівняльного аналізу.

Аналіз літературних джерел доцільно здійснювати в такій послідовності:

1) наукові праці, які повністю присвячені теоретичній стороні проблеми;

2) наукові праці, що розкривають проблему частково, окремі її аспекти;

3) наукові праці, у яких формулюються різні підходи до вивчення теми, містяться суперечливі або недостатньо обґрунтовані висновки.

Певні особливості має робота з нормативним матеріалом, що обумовлено змістом і формою викладення норм права. Зокрема, в процесі аналізу цих джерел, в першу чергу, слід виявити систему побудови, зміст окремих глав, розташування нормативного матеріалу в статтях, нумерацію і літерацію статей. Важливо також ознайомитися з постатейним матеріалом, додатками і алфавітно-предметним покажчиком. Вивчаючи будь-яку певну норму права (стаття в Конституції, кодексі або законі, окремий акт, що містить норму права), слід аналізувати зміст кожного слова, пам'ятаючи, що в правовій нормі немає жодного зайвого символу і її невірне розуміння може призвести до помилкового тлумачення, викривлення змісту норми.

При написанні дипломної роботи слід опрацювати не лише нормативні та літературні джерела, що стосуються теми та змісту дослідження, але, що дуже важливо, і матеріли юридичної практики (судової практики, правозастосовної діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування тощо).

При написанні окремих дипломних робіт доцільним може стати проведення соціологічних досліджень, опитувань та використання інших методів збору інформації, які також варто провести на цій стадії виконання дипломної роботи.

2.2. З’ясування об’єкта та предмета дослідження, визначення мети, завдань та методології дослідження

Об'єкт дослідження - це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (відповідні групи суспільних відносин). Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Об'єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове.

В об'єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження, іншими словами - це теоретичне відтворення суттєвих зв'язків і відношень, які підлягають безпосередньому вивченню у даній дипломній роботі  (наприклад, акти законодавства, практика їх застосування тощо). Саме на нього спрямована основна увага дослідника, оскільки саме предмет дослідження визначає тему дипломної роботи, яка визначається на титульному аркуші як її назва.

Визначення предмета дослідження передбачає з’ясування кола питань, які мають бути в ній розглянуті. При цьому слід врахувати, що, з одного боку, за своїм змістом робота не може виходити за межі затвердженої теми дослідження, з другого – в ній мають бути достатньо повно розкриті всі питання, що досліджувалися.

Мета дослідження становить собою той кінцевий результат, на досягнення якого спрямоване дослідження. Мета повинна узгоджуватися з назвою дипломної роботи і визначати очікувані результати й основні шляхи, способи, методи їх досягнення. При цьому, слід мати на увазі, що не можна формулювати мету як "Дослідження...", "Вивчення...", тому що ці слова вказують на певні засоби досягнення мети, а не на власне мету. Мета дипломної роботи, як і будь-якого іншого наукового дослідження, реалізовується через конкретні завдання. Завдання формулюються у формі переліку певних дій, наприклад, "проаналізувати ...", "вивчити ...", "з'ясувати..." тощо.

Визначаючи методи дослідження доцільно звертати увагу на використання найбільш поширених в практиці наукових досліджень методів пізнання, таких як: логічно-семантичний – застосовується при аналізі понятійного апарату, історико-правовий – застосовується при аналізі етапів становлення та розвитку досліджуваного явища, порівняльно-правовий - застосовується при аналізі тенденцій розвитку досліджуваного явища в Україні та зарубіжних країнах, структурно-функціональний – застосовується при аналізі структури досліджуваного явища та правового статусу його елементів, статистичні методи дозволяють проаналізувати кількісні параметри досліджуваного явища тощо. 

2.3. Складання попереднього плану роботи та його узгодження з науковим керівником

Формування плану роботи дипломант здійснює з урахуванням наявної джерельної бази. План дипломної роботи має відображати її структуру, під якою розуміється порядок компонування роботи та взаємозв’язок її окремих частин – вступу, розділів та підрозділів, висновків, списку джерел, додатків.

В Розділі 1 викладається методика дослідження, аналіз літератури з обраної теми (з обов’язковим зазначенням найменш опрацьованих аспектів дослідження, недоліки у попередніх розробках з даної тематики) та постановка проблеми.

В Розділі 2 наводиться ґрунтовний аналіз теми дослідження та її новизна.

Розділ 3 присвячується аналізу практики та подальші плани з наукової розробки обраної теми дослідження.

Кожний розділ містить підрозділи (2- 4) у кількості, яку вважає за необхідне дипломант.

План дипломної роботи має бути чітко структурований та відбивати основні напрями дослідження. Він затверджується керівником дипломної роботи одночасно із завданням на дипломну роботу студента (Додаток В).

До плану дипломної роботи додається спеціальний Розділ 4 “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях”.

2.4. Викладення тексту роботи відповідно до її структури

2.4.1. Зміст

Зміст подається на початку роботи. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів та пунктів (якщо вони мають заголовок), які є в роботі, зокрема вступу, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін.

 1.  Вступ

У вступі міститься постановка проблеми у загальному вигляді, її значущість, зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями, обґрунтовується необхідність проведення дослідження.

Далі подається загальна характеристика роботи в рекомендованій нижче послідовності:

1) актуальність теми, яка розкривається кількома реченнями (3-4), Лаконічно визначаються фактори, що свідчать про необхідність та доцільність проведення дослідження для розвитку юридичної науки та вдосконалення юридичної практики;

2) об’єкт та предмет дослідження;

3) мета і завдання дослідження;

4) методи дослідження перераховуються відповідно до змісту роботи,  визначаючи при цьому, що саме досліджувалося тим чи іншим методом. Це дасть змогу пересвідчитися в логічності та прийнятності вибору зазначених в роботі методів;

5) науково-теоретична основа виконання дослідження (перелік вітчизняних та зарубіжних вчених, які прямо чи опосередковано досліджували в своїх роботах питання, що становлять предмет даного дослідження);

6) нормативно-правова база дослідження (перелік (найважливіших актів, що становлять нормативно-правову основу досліджуваного явища, зокрема, Конституція України, 2-3 Закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування);

7) емпірична база виконання дослідження ( перелік основних матеріалів з практики діяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарської діяльності, джерел статистичних даних, даних соціологічних досліджень тощо);

8) наукова новизна та практичне значення отриманих результатів (коротко наводяться найбільш вагомі здобутки, наприклад:

- вперше здійснено класифікацію..., сформульовано авторське визначення..., обґрунтована позиція щодо..., запропоновані рекомендації..., доведено доцільність вдосконалення нормативно-правової основи... тощо;

- результати дослідження можуть бути використані в процесі оновлення законодавства про..., в навчальному процесі, при підготовці курсу лекцій з дисципліни... тощо. Можна навести також і короткі відомості щодо впровадження результатів досліджень (якщо це мало місце) із зазначенням назв організацій, в яких здійснена реалізація, форм реалізації та реквізитів відповідних документів;

9) апробація результатів дослідження - наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах, круглих столах та щодо публікацій за темою дипломної роботи;

10) структура роботи. Коротко визначається кількість структурних частин та загальний обсяг роботи. Наприклад: “Відповідно до мети та завдань дослідження робота складається зі вступу, … розділів, …підрозділів, висновків, списку використаних джерел із … найменувань, … додатків. Загальний обсяг роботи …сторінок”.

 Обсяг вступу не повинен перевищувати 5 сторінок.

2.4.3. Розділ 1 _____(назва)____(теоретичний).

У цій частині (розділі) роботи обґрунтовуються теоретичні та нормативно-правові засади щодо об’єкта дослідження, теоретична база обраної проблеми, дається огляд нормативних та літературних джерел, нових наукових розробок, іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення нормативних актів, наукової, навчально-методичної літератури (рекомендується використати Конституцію України та інші нормативні акти за темою дослідження, не менше 10 монографій та 10 - 20 інших літературних джерел, опублікованих протягом останніх 10 років, з них не менше трьох за останні 2-3 роки. Використання підручників, навчальних посібників для написання дипломної роботи небажано, бо вони вважаються джерелами повторної інформації) дається оцінка стану наукової розробки проблеми в історичному контексті та розвитку її правової бази, критично аналізуються підходи різних авторів до її вирішення, показується, у чому єдність та відмінність їх поглядів, а також визначається і обґрунтовується точка зору автора дипломної роботи на цю проблему.

Після аналізу літературних та нормативних джерел виокремлюються питання, які, на думку автора, залишилися невирішеними та потребують подальшого наукового вивчення, що, в свою чергу, дозволить предметно визначити місце дипломної роботи  у розв’язанні проблеми. Подається аргументована оцінка використання теоретичної бази і впливу нормативно-законодавчої бази на динаміку розвитку об’єкта дослідження, наводяться (на основі теоретичних обґрунтувань, вітчизняного чи зарубіжного досвіду, власних висновків тощо) шляхи підвищення ефективності розвитку цього об’єкта, розкривається методологія і техніка дослідження, яка буде використовуватись для аналізу предмета дослідження у наступних частинах роботи та при формуванні висновків.

Розділ завершується викладенням короткого висновку про ступінь висвітлення в науковій літературі основних аспектів теми та про сучасний стан їх нормативно-правового забезпечення.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 25% загального обсягу роботи.

Розділ закінчується короткими висновками (0,5 стор.)

2.4.4. Розділ 2 _____(назва)____(аналітичний).

Ця частина роботи має бути найбільшою за обсягом (до 35% - 40% від обсягу роботи), в її рамках аналізується проблема, що досліджується, і наводиться аргументації отриманих результатів. Використовуючи розроблену в першому розділі методологію і техніку дослідження, подається аналіз досліджуваної проблеми. На конкретних даних ілюструється відповідність теорії і практики, розкривається суперечність між теорією та нормативно-правовою базою, висвітлених в першому розділі, з одного боку, і реальною дійсністю об’єкта дослідження – з другого.

Другий розділ закінчується короткими висновками (0,5 стор.)

2.4.5. Розділ 3 _____(назва)____(рекомендаційний).

Ця частина дипломної роботи має включати в себе перелік рекомендованих заходів, які логічно випливають із попередніх розділів і спрямовані на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об’єкта дослідження. Зокрема, студент підтримує висловлені в літературі чи вносить власні пропозиції щодо вдосконалення законодавства та поліпшення практики його застосування, формулює інші рекомендації спеціально-юридичного, методологічного та теоретичного характеру.

Обсяг третього розділу може становити до 25% загального обсягу роботи.

Розділ закінчується короткими висновками (0,5 стор.)

2.4.6. Розділ 4 ____(назва)

Розділ “Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях” є невід’ємною частиною дипломної роботи. Він повинен містити: аналіз діяльності системи управління охороною праці на підприємстві (організації, установі) та стану умов і безпеки праці; оцінку ефективності заходів з охорони праці; рекомендації, направлені на поліпшення охорони праці на даному підприємстві (організації, установі) тощо.

Обсяг розділу повинен складати 12-15 сторінок тексту и визначається темою дипломної роботи, вимогами нормативних документів з охорони праці і повинен бути узгодженим з викладачем з охорони праці.

2.4.7.  Висновки дипломної роботи

У висновках та пропозиціях чітко (по пунктах) викладаються найбільш важливі наукові та практичні результати, одержані в процесі дослідження, які повинні містити формулювання розв'язаної наукової проблеми (задачі), її значення для юридичної науки і практики.

Так, у першому пункті висновків коротко оцінюється стан наукового дослідження проблеми.

У другому пункті розкриваються методи вирішення поставленої в дипломній роботі наукової проблем, із зазначенням конкретних методів, що застосовані при дослідженні конкретного питання.

У наступних пунктах формулюють висновки, зроблені автором особисто, та його рекомендації щодо наукового та практичного використання здобутих результатів, що  мають наукову новизну та практичну значущість. Особливу увагу, при цьому, доцільно звернути на:

- вдосконалення нормативно-правової основи досліджуваного явища (щодо внесення змін до чинного законодавства, розробки проектів нормативних актів, підготовки концепції нормативного акту тощо). При цьому доцільно зосередитися на змінах до підзаконних актів, актів органів місцевого самоврядування, це придає роботі більш прагматичний характер, а сформульовані пропозиції реально зможуть бути використані в нормопроектувальній діяльності;

- вдосконалення практики діяльності відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, неурядових організацій у сфері, що досліджувалася (мова, зокрема, має йти про конкретні науково-практичні та методичні рекомендації щодо покращення форм та методів такої діяльності, організаційної структури зазначених органів тощо).

Висновки повною мірою мають давати відповідь на поставлені у дипломній роботі завдання, у них відображуються основні результати дослідження. Рекомендується починати кожен з висновків з дієслів доконаного виду (наприклад: «проаналізовано…», «досліджено…», «встановлено…», «розглянуто…», «рекомендовано…» тощо).

Слід пам’ятати, що при захисті дипломної роботи будуть обговорюватися, в першу чергу, саме пропозиції і рекомендації, сформульовані у висновках.

Обсяг загальних висновків не повинен перевищувати 3-5 сторінок.

РОЗДІЛ 3

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1. Структура дипломної роботи

Робота виконується державною  мовою кожним студентом самостійно  та оформлюється відповідно до державного стандарту України «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення» ДСТУ 3008-95.

Дипломна робота має містити:

- титульний аркуш, який оформляється на випусковій кафедрі. Титульний аркуш не нумерується, але в нумерації враховується;

- зміст – включає назви всіх розділів, підрозділів, пунктів (якщо вони передбачаються) з зазначенням початкових сторінок. Зокрема вступу, розділів, підрозділів, висновків до розділів, загальних висновків, додатків, списку використаних джерел та ін. Зміст, як і титульний лист, не нумерується, але в нумерації враховується;

- перелік умовних позначень та скорочень (за необхідності). Він складається, якщо в роботі вживається специфічна термінологія, а також використані маловідомі скорочення, нові символи, позначення і таке інше, то їх перелік може бути поданий у вигляді окремого списку, який розміщують перед вступом. Перелік слід друкувати двома колонками, в яких зліва за абеткою наводять, наприклад, скорочення, справа - їх детальне розшифрування. Якщо в роботі спеціальні терміни, скорочення, символи, позначення і таке інше повторюються менше трьох разів, перелік не складають, а їх розшифровку наводять у тексті при першому згадуванні;

- вступ;

- основну частину;

- загальні висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (за необхідності);

- реферат, який не підшивається.

Обсяг роботи: 90 – 110 сторінок тексту в комп’ютерному наборі.  

Стиль роботи має бути науковим, чітким, без ліричних та емоційних відступів, орфографічних і граматичних помилок. Послідовність викладення матеріалу має бути логічною.

3.2. Технічні вимоги до оформлення дипломної роботи

Дипломна робота виконується на аркушах формату А4 (210х297 мм).

1. Текстовий редактор - MS Word 2003 i вище.

2. Шрифт основного тексту - Times New Roman.

3. Розмір шрифту – 14; вирівнювання основного тексту – за шириною. Абзаци в тексті потрібно починати з відступу, що дорівнює 5-и знакам (═1,25 см). Відступи мають бути однаковими впродовж всього тексту.

4. Щільність тексту роботи повинна бути однаковою. Текст розташовується через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці.

5. Розміри берегів: зверху - 2 см; знизу - 2 см; ліворуч - 3 см; праворуч –1,5 см.

6. Текст основної частини дипломної роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Заголовки структурних частин дипломної роботи “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ”, “ВИСНОВКИ”, ДОДАТКИ друкуються великими літерами напівжирним шрифтом симетрично до тексту без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу напівжирним шрифтом. Крапку в кінці заголовка не ставлять, не підкреслюють.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається.

Кожну структурну частину роботи треба починати з нової сторінки.

Відстань між заголовком структурної частини дипломної роботи і подальшим текстом має бути не менше, ніж два рядки. Відстань між заголовком підрозділу приймають такою, як у тексті.

Приклад:

РОЗДІЛ 3

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВИДАННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

3.1. Видання актів глави держави в Україні

Як зазначалося в Розділі 1, більшу частину своїх функцій глава держави реалізує шляхом видання різних актів.

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один рядок тексту.

7. Нумерація сторінок.

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і т. д. подають арабськими цифрами без знаку №. Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, другою – зміст, які включають до загальної нумерації сторінок роботи. На титульному аркуші як і на сторінці змісту номер сторінки не проставляють. На наступних сторінках дипломної роботи номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

8. Нумерація структурних частин роботи

Зміст роботи створюється виключно засобами автоматичного генерування змісту текстового редактора і повинен містити посилання на структурні елементи роботи, включаючи номери сторінок.

Вимоги щодо оформлення елементів змісту:

Розділи, підрозділи, пункти, підпункти роботи слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу проставляють після слова „РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять (РОЗДІЛ 1), потім з нового рядка друкують заголовок розділу. Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. Після номера підрозділу ставиться крапка, наприклад, 1.1., 1.2. і т.д. Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумерують у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставлять крапку. У кінці номера пункту ставиться крапка, наприклад „1.2.3.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка. Підпункти нумерують у межах кожного пункту за такими ж правилами, як пункти.

9. Нумерація таблиць, рисунків 

Цифровий матеріал, як правило, оформлюють у вигляді таблиць.

Таблицю слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. 

У разі, якщо розмір таблиці є більшим за 1 сторінку, вона повинна бути перенесена у додатки.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться у додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, таблиця 2.1. – перша таблиця другого розділу. Слово Таблиця 2.3. розмішують над назвою таблиці, праворуч.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву наводять жирним шрифтом.

Текст у таблиці варто друкувати кеглем 12 з одинарним інтервалом.

Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на наступну сторінку. При перенесенні таблиці на наступну сторінку назву вміщують тільки над її першою частиною, над іншими частинами пишуть: “Продовження таблиці __” з зазначенням номера таблиці.

Заголовки граф таблиці починають з великої літери, а підзаголовки – з малої, якщо вони складають одне речення з заголовком. Підзаголовки, що мають самостійне значення, пишуть з великої літери. В кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять. Заголовки і підзаголовки граф указують в однині.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Ілюстрації (схеми, креслення, діаграми, графіки, фотографії, рисунки) повинні відповідати тексту, а текст – ілюстраціям. Діаграми та графіки застосовують для унаочнення результатів статистичного опрацювання даних, одержаних у процесі дослідження.

Ілюстрації позначаються словом “Рис.”, нумеруються послідовно наскрізно по всій роботі. Номер ілюстрації при нумерації в межах розділу повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Назви ілюстрацій розміщують після їхніх номерів. Наприклад: Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу).

Підпис ілюстрації має чотири основних елементи:

скорочене слово рисунок – “Рис.”;

порядковий номер ілюстрації – арабськими цифрами без знака № – “Рис. 1.1.”;

назву ілюстрації;

експлікацію, яка пояснює значення цифр і позначень на ілюстрації.

9. Для занесення до інформаційної бази дипломних робіт кожен студент має подати до випускової кафедри електронну копію роботи (на компакт-диску).

3.3. Загальні правила оформлення посилань на використані джерела та цитат

При використанні матеріалів з літературних джерел необхідно правильно оформляти посилання та цитування.

Неприпустимо без посилань і цитування використовувати будь-які матеріали, в тому числі і з джерел літератури Інтернету. Привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора вважається плагіатом та суперечить Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про авторське право і суміжні права № 2627-ІІІ від 11.07.2001 року”, який базується на Конституції України і складається з відповідних норм Цивільного кодексу України, законів України “Про кінематографію”, “Про телебачення і радіомовлення”, “Про видавничу справу”, “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм” та інших законів України, що охороняють особисті немайнові та майнові права суб’єктів авторського права і суміжних прав.

Для забезпечення наукової добросовісності виконавців дипломних робіт в Університеті  проводиться їх антиплагіатна перевірка шляхом інструментального дослідження тексту роботи. За результатами антиплагіатної перевірки, залежно від значення показника унікальності тексту, дипломна робота вважається:

 •  самостійною з високим рівнем унікальності тексту – 80% та вище;

- самостійною з достатнім рівнем унікальності тексту – 65-79%;

- умовно самостійною з середнім рівнем унікальності тексту – 50-64%;

- несамостійною з низьким рівнем унікальності тексту – менше 50% .

Відповідальність за плагіат персонально несе автор дипломної роботи.

Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з'ясувати його зміст, мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання. Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в роботі. Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, "... у працях [1-7]...".

Посилання на джерела робляться згідно з їх порядковим номером у списку використаних джерел у квадратних дужках. Наприклад, у тексті наводиться: …Кравченко В.В. зазначає, що “з огляду на політичну структурованість парламенту постає проблема відповідності принципу вільного мандата вимогам фракційної дисципліни…” [25, c. 17] , де – 25 – це номер джерела у списку використаних джерел, а 17 – сторінка праці, з якої використана цитата. Відповідний опис у списку джерел оформлюється наступним чином:

25. Кравченко В.В. Конституційне право України: Навчальний посібник. - Вид. 4-те, виправл. та доповн. - К.: Атіка, 2007.- 568 с.

Посилання може носити і непрямий характер. Наприклад, по тексту: …в літературі зазначається, що український народ є пріоритетним суб’єктом конституційно-правових відносин [4, с. 78].

Якщо посилання здійснюється в цілому на джерело, або групу джерел, то в дужках зазначаються лише номери посилань. Наприклад, Тодика Ю.М., Тодика О.Ю., Рабінович П.М. стверджують про……[13, 87, 86].

Коли необхідно послатись на конкретні сторінки декількох джерел, то слід зазначити і номери джерел у списку, і номери сторінок у джерелах, розділяючи між собою різні джерела крапкою з комою. Наприклад, і Погорілко В.Ф., і Кравченко В.В. вказували на …. [45, с. 86; 67, с. 27].

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором. Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни, запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз "так званий";

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов'язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладі думок інших авторів своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів, і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання;

є) якщо автор, наводячи цитату, виділяє в ній деякі слова, робиться спеціальне застереження, тобто після тексту, який пояснює виділення, ставиться крапка, потім дефіс і вказуються ініціали автора, а весь текст застереження вміщується у круглі дужки.

3.4. Оформления додатків

Додатки повинні мати порядковий номер та назву.

Номер додатку вирівнюється по центру і записується у форматі "Додаток Х", де Х — номер додатку (додатки послідовно нумеруються прописними літерами українського алфавіту, починаючи з літери А, причому літери Ґ, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь не використовуються). Якщо робота має один додаток, він позначається як додаток А.

Назва додатку вирівнюється по центру, починається з нового рядка відразу після номера, і містить довільний опис змісту додатку. Шрифт —

напівжирний.

Кожен додаток починається з нової сторінки. Назви додатків у зміст роботи не включаються (лише назва структурного розділу —"ДОДАТКИ").

Додатки повинні мати спільну з рештою роботи наскрізну нумерацію сторінок.

За необхідності текст додатків може поділятися на розділи, підрозділи, пункти і підпункти, які слід нумерувати в межах кожного додатку. У цьому разі перед кожним номером ставлять означення додатку (літеру) і крапку, наприклад, А.2 - другий розділ додатку А. В загальний обсяг сторінок роботи додатки не входять.

3.5. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання» та наказу ВАК України № 63 від 26 січня 2008 року «Про внесення змін у правила оформлення бібліографічного опису у списку джерел».

Рекомендується включення до списку використаних джерел робити  у порядку появи посилань в тексті роботи.

Інформація про видання (монографії, підручники, довідники тощо) має включати: прізвище та ініціали автора, назву книги, місце видання, видавництво і рік видання, обсяг у сторінках. Ці дані друкуються у виданнях.

Прізвище автора подається у називному відмінку. Якщо є два, три чи чотири автори, то їх прізвища з ініціалами подають у тій послідовності, у якій вони надруковані у книзі; перед прізвищем наступного автора ставлять кому. При наявності більше чотирьох авторів, вказують прізвища з ініціалами тільки перших трьох, а далі пишуть слова ”та інші”. Назву місця видання необхідно подати повністю у називному відмінку; можна скорочувати назви тільки двох міст: Київ (К.), Москва (М.).

Дані про статтю із періодичного видання мають вказувати: прізвище та ініціали автора, заголовок статті, назву видання (журналу), назву серії (якщо така є), рік випуску, номер видання (журналу), сторінки, на яких розміщена стаття. Заголовок статті подається у тому вигляді, як вказано у періодичному виданні. Назву серії пишуть після скороченого слова “сер”. Номери сторінок, на яких розміщена стаття, розділяють рискою, наприклад, C.32-39.

При використанні інформації з мережі Інтернет слід пам’ятати про правильність оформлення відповідних джерел. Якщо опрацьовуються нормативно-правові акти, то обов’язковим є посилання на джерело офіційного опублікування. Лише в крайніх випадках допускається посилання на Інтернет-сайт (щодо окремих міжнародних договорів, текст яких офіційно не публікувався в українських друкованих виданнях; акти, прийняті за часів Радянського Союзу тощо) з дотриманням вимог щодо оформлення таких посилань (див. Додаток В).

Допускаються інші способи складання бібліографічних списків, наприклад,  спочатку вказуються використані нормативно-правові акти в порядку ієрархії (Конституція України – включається до списку обов’язково, закони України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, акти міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, локальні нормативні акти), далі окремо зазначається наукова література в алфавітному порядку згідно з вимогами держаного стандарту, спочатку кирилицею, потім — латиницею. Нумерація джерел в разі поділу списку на нормативні та доктринальні є наскрізною, а не автономною.

Можливий варіант складання бібліографічного списку і в алфавітному порядку без поділу на нормативні та наукові джерела.

Склад та кількість використаних джерел мають бути достатніми для належного розкриття теми дипломної роботи (рекомендується: 90 – 100).

РОЗДІЛ 4

ПІДГОТОВКА ДО ЗАХИСТУ ТА ЗАХИСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Попередній захист та рецензування дипломної роботи

З метою підвищення якості дипломних робіт випускова кафедра проводять їх попередній захист на своїх засіданнях за попередньо визначеним графіком, але не пізніше, ніж за чотири тижні до першого дня захистів дипломних робіт на ДЕК.

Участь студента у попередньому захисті є обовязковою.

Після попереднього захисту й усунення недоліків робота за тиждень до першого дня захистів подається на випускову кафедру, реєструється і підписується завідувачем кафедри з поміткою «До захисту допущено».

У разі ухвалення кафедрою рішення про недопущення дипломної роботи до захисту (невиконання студентом встановлених завдань з її доопрацюванням) студент має право подати заяву на ім'я ректора Університету про допуск до державної атестації під власну відповідальність. З цього моменту відповідальність кафедри та наукового керівника за якість дипломної роботи та її відповідність встановленим вимогам припиняється. В інших випадках студенту надається академічна відпустка (при наявності об'єктивних обставин) або студент відраховується за невиконання графіку навчального процесу (при відсутності об'єктивних обставин).

Науковий керівник не звільняється від подання відгуку на дипломну роботу в разі її подання для захисту під власну відповідальність студента.

Якщо студент допущений до захисту дипломної роботи, вона подається на зовнішнє рецензування, яке є її кваліфікованою перевіркою фахівцем з відповідної навчальної дисципліни та здійснюється з метою визначення позитивних сторін та (або) недоліків дипломної роботи, що рецензується, а також для встановлення ступеня її відповідності тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт.  

Рецензент визначає, як позитивні сторони роботи (глибину та самостійний характер дослідження, ступінь опанування наукових та нормативних джерел, використання матеріалів юридичної практики, наявність сформульованих студентом висновків, пропозицій та рекомендацій теоретичного та практичного характеру, наявність апробацій результатів дослідження тощо), так і її недоліки, що можуть мати теоретичний (компілятивний характер дипломної роботи, суперечливість позицій автора, невірна оцінка існуючих теоретичних положень щодо об’єкту дослідження тощо), спеціально-юридичний (розгляд нормативних актів, що вже втратили чинність, як чинних; погане ознайомлення з тенденціями сучасної юридичної практики тощо), техніко-юридичний  (неточне наведення у дипломній роботі назв чи окремих положень нормативних актів, невірне посилання на джерела їх опублікування тощо) чи редакційний (орфографічні та пунктуаційні помилки, невірне оформлення посилань тощо), технічний (недотримання вимог оформлення дипломної роботи) характер. В процесі рецензування можуть бути виявлені й інші недоліки - порушення загальних вимог щодо дипломної роботи (перевищення обсягу, відсутність обов'язкових складових змісту, недоліки в зовнішньому оформленні дипломної роботи тощо).

Завершується зовнішнє рецензування написання письмової рецензії на дипломну роботу, яка являє собою письмовий виклад рецензентом своїх зауважень, висновків та пропозицій, які, на його думку, повинні враховуватись при захисті дипломної роботи у ДЕК.

Рецензія має включати такі обов’язкові елементи:

- оцінка рецензентом актуальності обраної студентом теми, об’єкту, предмету, мети та завдань дослідження, запропонованого плану роботи;

- визначення самостійного характеру дослідження, конкретної особистої участі студента в одержанні нових наукових результатів, викладених у дипломній роботі; ступеня обґрунтованості наукових положень, висновків і рекомендацій, сформульованих у роботі, наукової і практичної значимості отриманих результатів дослідження і рекомендацій з подальшого їх використання;

оцінка структури роботи, мови, стилю, грамотності викладу наукового матеріалу;

висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі позитивних моментів та її належного науково-методичного рівня;

висновок рецензента щодо наявності в дипломній роботі недоліків (із зазначенням їх характеру та наведенням конкретних прикладів з тексту роботи);

остаточний висновок щодо ступеня відповідності дипломної роботи тим вимогам, які ставляться до такого виду робіт в ("повністю відповідає", "в основному відповідає", " не відповідає") та пропозицію щодо можливої конкретної оцінки дипломної роботи з урахуванням її захисту у ДЕК.

Рецензія може бути написана рецензентом власноручно або надрукована з обов'язковим зазначенням дати її написання та особистим підписом рецензента, засвідченим в установленому порядку.

4.2. Документи

Перелік матеріалів, які студент повинен подати на кафедру перед захистом дипломної роботи:

дипломну роботу, надруковану та переплетену у тверду палітурку. Матеріали дипломної роботи подаються у такій послідовності:

 1.  титульний аркуш;
 2.  зміст;
 3.  перелік умовних позначень (при необхідності);
 4.  вступ;
 5.  основна частина;
 6.  висновки;
 7.  список використаних джерел;
 8.  додатки;
 •  реферат;
 •  завдання на дипломну роботу;
 •  відгук наукового керівника;
 •  зовнішню рецензію;
 •  конверт формату А5;
 •  оптичний диск (CD чи DVD), який містить електронний примірник роботи, реферат роботи, презентацію роботи.

Відсутність будь-яких з перелічених документів на кафедрі є підставою для не допуску студента до захисту магістерської роботи перед Державною екзаменаційною комісією.

Випускова кафедра передає зазначені документи секретарю ДЕК у день захисту, але до початку засідання ДЕК.

4.3. Процедура публічного захисту дипломної роботи

Публічний захист дипломної роботи носить характер наукової дискусії і проводиться під час проведення державної атестації на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК), на якому можуть бути присутні студенти, рецензенти, керівники наукових робіт, а також запрошуються представники підприємств, організацій, установ, на замовлення яких було здійснено дослідження та інші особи.

Процедура захисту починається з повідомлення секретаря ДЕК про захист дипломної роботи, указуючи її назву, прізвище, ім'я і по батькові її автора, а також доповідає про наявність необхідних у справі документів.

Після цього секретар ДЕК зачитує письмовий висновок наукового керівника та зовнішню рецензію на виконану роботу.

Потім слово для повідомлення основних результатів наукового дослідження головуючий на засіданні надає студентові, на виступ якого відводиться до 10 хвилин.

Свій виступ студент будує на основі читання заздалегідь підготовлених тез доповіді. Для більш наглядного викладу матеріалів дослідження випускник може підготувати презентацію своєї дипломної роботи, роздаткові матеріали.

При створенні презентації PowerPoint доцільно розмістити у ній таку інформацію:

ПІБ слухача;

Назва роботи;

Назва та шифр спеціальності;

Дипломна робота на здобуття кваліфікації юриста;

ПІБ, посада, науковий ступінь, наукове звання керівника дипломної роботи;

Актуальність теми дослідження;

Об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження;

Зміст роботи (назви розділів і підрозділів);

Виклад основних результатів роботи (дуже стисло, акцентуючи увагу на результатах дослідження, їх апробації та впровадженню).

Студент робить свою доповідь на трибуні. Після цього починається наукова дискусія, у якій мають право брати участь усі присутні на захисті. Члени ДЕК й особи, запрошені на захист, в усній формі можуть задавати будь-які питання з проблем, порушених у роботі, методів дослідження, уточнювати її результати. Відповідаючи на такі запитання мають бути лаконічними і стосуватися виключно суті запитання.

Захист дипломної роботи фіксується у протоколі ДЕК.

Критеріями оцінки є теоретичній рівень, новизна, практична значимість роботи, уміння студента вести наукову дискусію, аргументовано захищати свою висновки та пропозиції.

Рішення про оцінювання підготовки та захисту дипломної роботи приймається на закритому засіданні ДЕК більшістю голосів членів комісії, що беруть участь у засіданні. При рівному числі голосів голос голови ДЕК є вирішальним.

Потім на відкритому засіданні в день захисту голова ДЕК повідомляє всім присутнім оцінки, а також, оголошує рішення про присвоєння випускникам відповідної кваліфікації. Оголошена оцінка є остаточною та апеляції не підлягає.

У випадках, коли захист дипломної роботи визнається незадовільним, державна комісія встановлює, чи може студент подати на повторний захист ту саму роботу з доопрацюванням, чи він зобов'язаний опрацювати нову тему, визначену кафедрою.

Студент, який не захистив дипломну роботу допускається до повторного захисту протягом трьох років після закінчення вищого навчального закладу.

4.4. Типові недоліки дипломних робіт

Досвід виконання та захисту дипломних робіт студентами юридичного факультету Університету економіки та права «КРОК» дозволяє виокремити  найбільш типові недоліки, що притаманні як змісту робіт, так і їх оформленню, процедури виконання та захисту. До них можна віднести такі:

1. Зміст дипломної роботи не розкриває тему повністю чи її основної частини, а у вступі роботи чітко не визначені об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження.

2. Текст роботи не відповідає плану роботи.

3. Текст роботи є компіляцією, плагіатом, цитати та посилання належним чином не оформлені.

4. При написанні роботи використана недостатня кількість необхідних нормативних та наукових джерел, або ж вони є застарілими (нечинними).

5. Сформульовані в роботі висновки не дають уяви про ступінь досягнення мети і завдань дослідження, вони необґрунтовані, або ж текст висновків носить реферативний характер (дається огляд роботи), що свідчить про недотримання алгоритму послідовності написання дипломної роботи та обґрунтування висновків (тема – мета – завдання – наукова новизна – висновки).

6. Оформлення списку використаних літературних джерел не відповідає стандарту.

7. Порушується графік виконання дослідження, обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам, вона виконана неохайно, з помилками.

8. Порушуються строки подання роботи на кафедру цивільно-правових дисциплін для попереднього захисту.

Наявність подібних недоліків безумовно впливає на оцінку роботи під час її публічного захисту.


Додаток А

Зразок заяви студента про обрання теми дипломної роботи

Ректору Університету економіки та права «КРОК»

професору Лаптєву С.М.

студента ОКР “спеціаліст” юридичного  факультету

Університету економіки та права «КРОК»
Завірюхи Івана Володимировича

ЗАЯВА

ВАРІАНТ 1. (тема роботи запропонована кафедрою)

Прошу затвердити тему дипломної роботи “Правове регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні”. Тема входить до переліку тем дипломних робіт, що запропонований кафедрою цивільно-правових дисциплін для написання.

ВАРІАНТ 1а. (студент хоче реалізувати право вибору керівника роботи)

Прошу затвердити тему дипломної роботи “Правове регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні”. Тема входить до переліку тем дипломних робіт, що запропонований кафедрою цивільно-правових дисциплін для написання.

Науковим керівником прошу призначити кандидата юридичних наук, доцента Кравченка В.В.

ВАРІАНТ 2. (студент пропонує свою тему дипломної роботи)

Прошу затвердити тему дипломної роботи “Правове регулювання доходів місцевих бюджетів в Україні”. Ця тема не включена до переліку тем дипломних робіт, що запропонований кафедрою цивільно-правових дисциплін для написання, проте … (пояснення причин, котрі зумовили обрання запропонованої теми дослідження)

Науковим керівником прошу призначити кандидата юридичних наук, доцента Іванюшенко В.В.

Дата      Підпис


Додаток Б

Зразок заяви - клопотання до наукових бібліотек

Бланк Університету економіки та права “КРОК”

Директору

Національної парламентської

бібліотеки України

Вилегжиніній Т.І.

Шановна Тамаро Ізмайлівно!

Прошу дозволити користуватися фондами бібліотеки студенту Університету економіки та права «КРОК» Іванову В.М., який працює над підготовкою дипломної роботи на тему “Правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні».

З повагою

Ректор (або проректор

чи декан факультету)                 (підпис)                    Ініціали, прізвище


ДОДАТОК В

Завдання на дипломну роботу студента

додаток 2 наказу № 68-1 від 24 липня 2012 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом  Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-9.01

Вищий навчальний заклад

«Університет економіки та права «КРОК»

Факультет  ______________________________________________________________

Кафедра  ________________________________________________________________

Освітньо-кваліфікаційний рівень ___________________________________________

Напрям підготовки  _______________________________________________________

                                                     (шифр і назва)                                             

Спеціальність  ___________________________________________________________

                                                       (шифр і назва)                                             

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри ___________

_____________________________

“____”______________20___року

З  А  В  Д  А  Н  Н  Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

____________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я,  по батькові)

1. Тема роботи (проекту) _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

керівник роботи (проекту) _________________________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом Університету від “___”__________  20__   року №____

2. Строк подання студентом роботи (проекту) __________________________

3. Вихідні дані до роботи (проекту) ___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (презентацій, креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Консультанти розділів роботи (проекту)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

 1.  Дата видачі завдання __________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

з/п

Назва етапів дипломної роботи

(проекту)

Строк  виконання етапів роботи

(проекту)

Примітка

Завершення роботи в цілому

Попередній захист роботи

                                                Студент       _________  _______________________

                                                                                    ( підпис )                               (прізвище та ініціали)

                          Керівник роботи (проекту)    _________  ________________________

                                                          ( підпис )                             (прізвище та ініціали)


ДОДАТОК Г

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел до дипломної роботи

Книги одного, двох або трьох авторів

Лубківський, Роман Мар'янович Громове дерево [Текст]: вибр.твори /Р.М.Лубківський; вступ.ст. Д. Павличка. - К. : Український письменник, 2006. - 525 с.

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу [Текст]: вторая волна / Люсьен Мюссе ; перевод с фр. А. Тополева ; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с.

Бородіна А.І. Бібліографічний словник діячів в галузі математики [Текст] / А.І.Бородіна, А.С.Бугай; ред. І.І. Гіхман. – К. : Рад. шк., 1979. – 606 с.

Костюк П. Г.Іони кальцію у функції мозку – від фізіології до патології / П.Г. Костюк, О.П. Костюк, О.О.Лук'янець; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця.– К. : Наук. думка, 2005. – 197 с.

Erdmann K. Regierungsorganisation und Verwaltungsaufbau [Text] / K. Erdmann, W. Schafer, E. Mundhenke. — Heidelberg : D.v. Decker’s Verl., 1996. — 114 p.

Книги чoтирьох авторів

Основы создания гибких автоматизированых произведений [Текст] / Л.А. Пономаренко, Л.В. Адамович, В.Т. Музычук, А.Е. Гридасов; ред. Б.Б. Тимофеева. – К. : Техника, 1986. – 144 с.

Книги п’яти чи більше авторів

Сучасні міжнародні відносини та зовнішня політика України [Текст] / В.В. Александров, В.Ф. Возний, Б.П. Камовников та ін. – К. : Арбис, 1992. – 158 с.

Книги під назвою

Адміністративна реформа в Україні. Проблеми підвищенння ролі Міністерства України і Національного банку України як інститутів регулювання економіки [Текст] : наук.-практ. конф., м. Київ, 17-18 черв. 1998 р. / Держ. комісія з проведення в Україні адм. реформи; редкол.: Г. О.П’ятаченко (голова), В.І. Кравченко(заст. голови) та ін. – К., 1998. – 320 с.

Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка Національної академії наук України: Ювілейне видання з нагоди сімдесятип’ятиріччя Інституту літератури / Відп. ред. та упоряд. О.В. Мишанич, НАН України. Ін–т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – К.: Наук. думка, 2003.– 587 с.

Замки та фортеці [Текст] = Castles and Fortresses / упоряд., вступ. ст., комент. Л. В. Прибєги ; перед. сл. М. Жулинського ; пер. англ. мовою О. Подшибіткіної ; пер. фр. мовою О. Кобушкіної. - К., 2007. – 351 с.

Українці у світовій цивілізації [Текст] : довідник / Упоряд. Т.В. Копань. – К.: Пульсари, 2006. – 58 с.  

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская науч.-практическая конф. (2001; Новосибирск). Межвузовская научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе России», 26–27 апр. 2001 г. [Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. – Новосибирск : НГАВТ, 2001. – 157 с.

New Trends in Public Administration and Public Law [Text] : EGPA Yearbook / Ed. by H.V. Hassel; editors: G. Jenei, M. Hogye. — Budapest : EGPA; CPAS, 1996. — III, 449 p.

State Management of Transitional Societies under Globalization [Text] : Proceedings of the International Round Table Sitting / B. Hubskiy, O. Onyschenko, F. Rudych, V. Luhoviy, V. Kniaziev et al.; Foundation for Intellectual Cooperation, The Akademy of State Management under the President of Ukraine. — K. : Ukrainian Propylaeum Publishers, 2001. — 32 p.

Багатотомні видання в цілому

Енциклопедія історії України [Текст]: у 5-ти т. / Редкол.: В.А. Смолій (голова), Я.Д. Ісаєвич, С.В. Кульчицький та ін.; ред. рада: В.М. Литвин (голова) та ін.; НАН України, Ін-т іст. України. – К.: Наук. думка, 2003.

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст]: в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., под-гот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по об-ществ. наукам]. – М. : Лаком-книга : Габестро, 2001.

Окремі томи багатотомного видання

Олійник Б.Д.. Вибрані твори [Текст] : у 2 т. Т. 2 . Переклади. Публіцистика / Б. Олійник ; уклад. А. Я. Слободяник та ін. ; ілюстр. В. Є. Перевальського, М. І. Омельчук ; фотопортр. В. В. Ларіна. - К. : Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2006. - 605 с.

Брик М. Т. Енциклопедія мембран [Текст]: У 2–х т. = Encyclopedia of Membranes :in two volumes. – К. : Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2005. – Т.1. – 700 с.

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]: в 3 ч. / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2001.

      Ч. 2: Детские болезни. – 2002. – 503 с.

або

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача [Текст]. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / Владимир Казьмин. – М. : АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.

Щорічники

Населення України, 1998 рік [Текст]: демографічний щорічник / Держ. ком. статистики України, Упр. статистики населення / Л.М. Стельмах (відп. за вип.). – К.: Б.в., 1999. – 466 с.

Серійні видання

Микола Ільницький [Текст] : біобібліограф. покаж. / Уклад. Л. Ільницька. – Л. : Львів. Нац. ун– т ім. І. Франка, 2004. – 253 с.

Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності [Текст] / уклад. В. Шевчук... [та ін.].– К.: Геопринт, 2000.– 411 с.

Дисертації

Баштанник В. В. Державне управління в системі владно-партійної взаємодії [Текст] : дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 : захищена 15.01.02 : затв. 27.09.02 / Баштанник Володимир Володимирович. — К., 2002. — 220 с.

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в условиях неопределенности [Текст] : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишняков Илья Владимирович. – М., 2002. – 234 с. – Библиогр.: с. 220–230. – 04200204433.

Автореферати дисертацій

Кірсенко М. В. Чеські землі в міжнародних відносинах Центральної Європи 1918-1920 років (Політико- дипломатична історія з доби становлення Чехословацької республіки) [Текст] : автореф. дис... д-ра іст. наук : 07.00.02 / НАН України. — К., 1998. — 36с.

Стандарти

ГОСТ 7. 53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53–86 ; введ. 2002–07–01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, cop. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу).

або за назвою

Видання. Поліграфічне виконання : терміни та визначення [Текст] : затверджено і введено в дію наказом Держстандарту України № 58 від 23лютого 1995 р. / УНДІПП ім. Т. Шевченка ; розробники : В.Й. Запоточний, Л.М. Тяллєва, Н.Й. Куновська, Л.М. Лопушинська. – К. : Держстандарт України, 1995. – 23 с.

Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання [Текст] : ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. - Вид. офіц. - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82) ; введ. 2007-07-01. - К. : Держспоживстандарт України, 2007. - III, 47 с. - (Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи).

Електронні ресурси

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см.

Статті з журналів та періодичних збірників

Кірсенко М. Друга Світова чи Велика Вітчизняна. Погляд з України [Текст] / М.Кірсенко // Доба. Науково-методичний часопис з історичної та громадянської освіти. – 2005. – № 2. – С. 26-27.

Аверінцев С. Подолання тоталітаризму як проблема: спроба орієнтації / С.Аверінцев, пер. М. Коцюбинської // Дух і Літера. – 2001.- № 7-8 – С. 6–15.

Рецензія

Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" [Текст] / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24. - Рец. на кн.: Іван Дзюба - талант і доля : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с.

або

Іван Дзюба - талант і доля [Текст] : біобібліогр. нарис / Нац. парлам. б-ка України ; бібліогр.-уклад. Т. М. Заморіна. - К. : Київ. правда, 2005. - 118 с.

Рец.: Бабич Є. "Іван Дзюба - талант і доля" / Є. Бабич // Вісник Книжкової палати. - 2006. - № 12. - С. 23-24.

Віддалені ресурси:

УкрМАРК: Національний формат представлення бібліографічних данних [Електронний ресурс]: (Проект) / НБУ ім. Вернадського, НПБ України, Наук. б-ка ім. М. Максимовича Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Електрон. дан. (13 файлів). – 2002-2003. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/library/ukrmarc.html. – Назва з домашньої сторінки Інтернету.

Swanson E. Editing ISBD (SR): approach, scope, definitions [Electronic resource] // 68th IFLA Council and General Conference, August 18-24, 2002: Proceedings. – Mode of access: WWW.URL: www.ifla.org/IV/ifla68/papers/148-162e.pdf. - Last access: 2002. – Title from the screen.

Прокопенко Л. С. Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок дослідження національної бібліографії (1965–2002 рр.) [Електронний ресурс]: Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.08/ Київ Нац. ун–т культури і мистецтв. – Електорон. дан. (1 файл). – К., 2004. – 18 с. – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04plsdnb.zip. – Назва з екрана.

Локальні ресурси

Технологии информационного общества и культура [Электронный ресурс]: Международные конференции и проекты / Центр ПИК. – Электрон. дан. – М., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры, образования и бизнеса [Электронный ресурс]: Материалы междунар. конф. «Крым–2004», г. Судак, 5–13 июня 2004 г. / 11–я междунар. конф. «Библиотеки и ассоциации в меняющемся мире: новые технологии и новые формы сотрудничества», ГПНТБ России, Ассоциация ЭБНИТ. – Электрон. дан. – М.: ГПНТБ России, 2004. – 1 электрон. опт. диск (СD - ROM). – Загл. с этикетки диска.

Нежурбеда Г. Г. Роль национальных библиотек в сохранении Internet-ресурсов // Программа ЮНЕСКО: «Информация для всех»: Всеобщий доступ к информации [Электронный ресурс]: Материалы междунар. конф., г. Санкт–Петербург, 23–25 июня 2004 г. – Электрон. дан. – СПб., 2004. – 1 CD-ROM. – Загл. с этикетки диска.

PAGE   \* MERGEFORMAT 53


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

9765. Полевой транзистор. Модуляция проводимости канала 409.04 KB
  Полевой транзистор Полевые транзисторы с управляющим p-n-переходом: упрощённая конструкция, принцип действия, выходная (стоковая) и передаточная (стоко-затворная) характеристики, напряжение отсечки, начальный ток стока, эффект модуляции длины канала...
9766. Режим работы транзистора по постоянному току 30.51 KB
  Режим работы транзистора по постоянному току Цель работы Изучить режим работы биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером. Определить параметры усилительного каскада на постоянном токе. + V1 M3 M2 + RЭ Rб UKЭ IK EK...
9767. Измерительные преобразователи 170.5 KB
  Тема Измерительные преобразователи Измерительный преобразователь - техническое средство с нормированными метрологическими характеристиками, служащее для преобразования измеряемой величины в другую величину или измерительный сигнал, удобный для обраб...
9768. Формирование торговой и ассортиментной политики аптечных учреждений 88 KB
  Тема Формирование торговой и ассортиментной политики аптечных учреждений План реферата. Фармацевтический рынок в России в условиях перехода к рыночной экономике. Понятие Фармацевтические товары их виды и особенности. Товарная и ассортимент...
9769. Сменно-суточное планирование перевозок грузов 242 KB
  Введение. Маршрутизация перевозок - это прогрессивный, высокоэффективный способ организации транспортного процесса, позволяющий значительно сократить непроизводительные порожние пробеги подвижного состава, повысить качество обслуживания клиентуры и...
9770. Создание информационной системы предприятия 131.5 KB
  Создание информационной системы предприятия Не требует доказательств тот факт, что одним из важных источников минимизации издержек и затрат предприятия и оптимизации методов ведения бизнеса, в соответствии с текущей рыночной ситуацией являю...
9771. Решение задачи о коммивояжере 124 KB
  Решение задачи о коммивояжере Введение В настоящее время быстро развивается научно-техническая революция. Появившись в 40-х годах нашего столетия компьютеры и компьютерные технологии прошли за это время путь от ламповых систем с прямым заданием кодо...
9772. СССР В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ (1985- 1991) 41.72 KB
  К середине 80-х годов в социально-экономической системе СССР развились кризисные явления. Советская экономика окончательно утратила динамизм...
9773. Coca-cola. История компании 25.48 KB
  Coca-cola. История компании Рассказ о напитке Кока-Кола, в котором, по иронии судьбы уже давно нет ни коки, ни колы. Что, впрочем, не мешает торговому знаку Coca-Cola быть самым дорогим в мире. Его стоимость на сегодняшний день не дотягивает до 70 м...