38838

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ до виконання та захисту магістерської дипломної роботи

Книга

Архивоведение и делопроизводство

У процесі виконання дипломної роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити: знання загальнотеоретичних загальноекономічних професійноорієнтованих і спеціальних дисциплін які розкривають теоретичні основи та практичні питання щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства розробки та реалізації стратегії та тактики управління міжнародною комерційною діяльністю; вміння відбирати систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження; вміння визначати і використовувати причиннонаслідкові...

Украинкский

2013-09-30

371.5 KB

4 чел.

Міністерство освіти і науки України

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ

до виконання та захисту магістерської дипломної роботи для

студентів спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання

Кривий Ріг

2009 р.


Укладачі: Варава Лариса Миколаївна, докт. екон. наук, проф.;

Щекович Олена Сергіївна, канд. екон. наук, доцент

Рецензент: Арутюнян Артур Размікович, канд. техн. наук, доцент

Вiдповiдальний за випуск: Л.М.Варава, докт. екон. наук, проф., завідувач кафедри МіА

У методичних вказівках до виконання та захисту магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання подані зміст, цілі, завдання, основні етапи виконання, обсяг, структура, вимоги щодо оформлення та захисту магістерської дипломної роботи, додатки.

Наведено список рекомендованої літератури.

Схвалено на вченій раді Розглянуто на засіданні

економічного факультету кафедри МіА,

протокол № 5 протокол № 4

від 04 лютого 2009 р. від 29 січня 2009 р.

ЗМІСТ

стор.

Вступ

 1.  Цілі та завдання магістерської дипломної роботи 
 2.  Основні етапи виконання магістерської дипломної роботи
 3.  Вибір теми й об’єкта дослідження, призначення наукового керівника магістерської дипломної роботи
 4.  Вимоги до змісту та обсягів магістерської дипломної роботи
 5.  Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи
 6.  Організація виконання, рецензування та допуску магістерської дипломної роботи до захисту
 7.  Умови допуску магістерської дипломної роботи до захисту
 8.  Захист магістерської дипломної роботи

рекомендована література

ДОдатки

4

4

5

7

9

13

16

18

19

21

23


Вступ

Методичні рекомендації розроблено відповідно до вимог галузевої компоненти стандартів вищої освіти з підготовки фахівців рівня магістр усіх спеціальностей напряму підготовки “Менеджмент”  та Методичних рекомендацій до написання та захисту магістерської роботи, затверджених на засіданні кафедри менеджменту і адміністрування Криворізького технічного університету ( Протокол № 4 від 29 січня 2009 р.).

Призначені для надання допомоги студентам у виконанні дипломної магістерської роботи згідно з чинними стандартами України. Містять основні вимоги, які висуваються до змісту та оформлення дипломної роботи, організації її виконання, порядку захисту та оцінювання.

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” магістр – це найвищий освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання, має певний досвід їх застосування для вирішення проблемних професійних та наукових завдань у практичній діяльності.  

Державна атестація магістра передбачає захист дипломної магістерської роботи, що є підсумковою, дослідницькою, кваліфікаційною, письмовою роботою, яка дає змогу підтвердити рівень засвоєння ним теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за обраною спеціальністю.

1. Цілі та завдання магістерської дипломної роботи

Магістерська дипломна робота є кінцевим результатом самостійної індивідуальної діяльності студента, комплексним науковим дослідженням підсумком вивчення ним дисциплін, що передбачені навчальними планами підготовки та проходження стажування.

Магістерська дипломна робота є самостійним, оригінальним та завершеним науковим дослідженням у певній галузі науки, має внутрішню єдність структурних складових, сукупність результатів, висновків, рекомендацій, що пропонуються для публічного захисту та свідчать про можливість магістранта розв'язувати  проблемні інноваційні професійні та наукові завдання.

Магістерська  дипломна робота є випусковою кваліфікаційною роботою, на підставі захисту якої Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) вирішує питання про присвоєння її автору кваліфікації і видачу диплома магістра.

Змістом роботи є результати теоретичних та експериментальних досліджень з актуальних проблем управлінської та зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

Метою виконання магістерської дипломної роботи є :

 •  систематизація, закріплення та поглиблення (розвиток) теоретичних та практичних знань за спеціальністю та їх застосування при вирішенні актуальних інноваційних науково-дослідних завдань;
 •  розвиток навичок самостійної роботи та оволодіння сучасним методичним апаратом та технологіями  економічних  досліджень при вирішенні наукових проблем та питань;
 •  з'ясування ступеня засвоєння загальнотеоретичних та спеціальних дисциплін та підготовленості студента до самостійної управлінської, консалтингової та педагогічної діяльності.

Робота не повинна мати компілятивний характер, за змістом та планом повторювати попередньо проведені дослідження, в тому числі керівника роботи.

Вимоги до роботи полягають у:

 •  нетрадиційному та глибокому осмисленні професійної проблеми;
 •  комплексному оволодінні матеріалом і методами самостійного дослідження, послідовному його викладанні;
 •  практичному застосуванні теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо визначення закономірностей функціонування і розвитку системи світового господарства , вдосконалення інструментарію регулювання зовнішнім сектором національної економіки, управління  міжнародним бізнесом підприємств.

У процесі виконання дипломної роботи студент відповідно до кваліфікаційних вимог повинен виявити:

 •  знання загальнотеоретичних, загальноекономічних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін, які розкривають теоретичні основи та практичні питання щодо зовнішньоекономічної діяльності підприємства, розробки та реалізації стратегії та тактики управління  міжнародною комерційною діяльністю;
 •  вміння відбирати, систематизувати та обробляти інформацію відповідно до цілей дослідження;
 •  вміння визначати і використовувати причинно-наслідкові зв’язки процесів та явищ у прикладній галузі;
 •  вміння формулювати наукові висновки і конкретні пропозиції щодо вдосконалення управління реальним досліджуваним об’єктом.

2. Основні етапи виконання магістерської дипломної роботи

Виконання магістерської дипломної роботи рекомендується у такій послідовності:

 1.  Вибір теми й об’єкта дослідження, затвердження теми.
 2.  Розробка завдання на дипломну роботу, складання календарного плану її виконання.
 3.  Відбір інформаційних джерел та їх опрацювання і складання плану.
 4.  Збирання фактичного матеріалу під час дипломної практики на підприємстві - об’єкті дослідження.
 5.  Обробка фактичного матеріалу із застосуванням ПЕОМ.
 6.  Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.
 7.  Усунення недоліків, написання остаточного варіанта тексту, оформлення дипломної роботи.
 8.  Подання роботи на ознайомлення керівництву об’єкта дослідження, отримання відзиву.
 9.  Подання роботи на кафедру.
 10.  Попередній внутрішньокафедральний захист дипломної роботи.
 11.  Зовнішнє рецензування роботи.
 12.  Захист дипломної роботи у ДЕК.

 

До виконання магістерської дипломної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, пройшли стажування на об'єкті написання дипломної роботи та захистили звіт за його результатами.

Магістерська дипломна робота виконується під керівництвом провідного викладача кафедри чи стороннього фахівця, залученого для керівництва дипломними роботами, котрий має вчене звання професора або доцента, вчений ступінь доктора або кандидата наук та веде наукові дослідження відповідного напряму. Науковий керівник здійснює індивідуальне консультування студента, допомагає йому скласти план дипломної роботи, контролює дотримання графіка виконання, рецензує всі частини роботи і завершений рукопис, готує студента до публічного захисту результатів дослідження.

Дипломна робота має мати логічний, доказовий, аргументований характер  і відповідати таким вимогам:

 •  містити поглиблений всебічний аналіз досліджуваної проблеми;
 •  включати  самостійні дослідження, розрахунки, виконані на ПЕОМ;
 •  містити обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності на досліджуваному об’єкті;
 •  мати належне оформлення;
 •  мати всі необхідні супроводжувальні документи;
 •  бути виконаною і поданою на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу.

Магістерська дипломна робота, яка не відповідає вимогам щодо змісту та оформлення, написана без дотримання затвердженого плану, не містить матеріалів конкретного дослідження теми на матеріалах реального підприємства, обґрунтованих пропозицій, а також не має відзиву з об’єкта дослідження та зовнішньої рецензії, до захисту не допускається.

3. Вибір теми й об’єкта дослідження, призначення наукового керівника магістерської дипломної роботи

Визначення те і керівників магістерських дипломних робіт відбувається, як правило, на початку IX учбового семестру, для магістрантів денної форми навчання (Варіант А) та IX учбового семестру заочної форми навчання (Варіант Б). Тема обирається з урахуванням наукових інтересів магістранта.

Темою магістерської дипломної роботи (предметом дослідження) може бути одна з актуальних проблем зовнішньоекономічної діяльності на промислових підприємствах, яка є теоретично та методично не розробленою або потребує розробки новітніх теоретичних та методичних підходів, викликає зацікавленість практиків або є перспективною для впровадження з метою підвищення ефективності функціонування зовнішнього сектора економіки України. Тема дипломної магістерської роботи має відповідати завданням та умінням, передбаченим варіативною компонентою освітньо-кваліфікаційної характеристики магістра за відповідною спеціалізацією або за програмою підготовки.

Рекомендована тематика магістерських дипломних робіт розробляється кафедрою менеджменту і адміністрування згідно з вимогами варіативної компоненти освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівців з конкретної спеціалізації або програми підготовки, відповідно до затверджених програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін. Тематика періодично переглядається та поновлюється з врахуванням наукових інтересів кафедри та розвитку економічної науки і практики (Додаток Л).

Тематика розроблена за трьома тематичними напрямами.

1. Тематичний напрям: Управління зовнішньоекономічною діяльністю експортоорієнтованих підприємств.

1.1. Управління зовнішньоекономічними операціями підприємства.

1.2. Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

1.3. Маркетинговий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

1.4. Управління економічно-фінансовими процесами підприємства – суб’єкта ЗЕД.

2. Тематичний напрям: обґрунтування стратегії розвитку експортоорієнтованих підприємств.

2.1. Міжнародна маркетингова стратегія.

2.2. Міжнародна інвестиційна стратегія підприємства.

2.3. Зовнішньоекономічна стратегія.

3. Тематичний напрям: Моделювання та прогнозування напрямів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

3.1. Моделювання напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішніх ринках.

3.2. Моделювання, прогнозування та аналіз розвитку галузевих ринків експортоорієнтованих підприємств.

Студентові надається право самостійно обрати тему магістерської дипломної роботи згідно з тематикою, що затверджена кафедрою.

Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (з врахуванням попередньої власної науково-дослідницької роботи, місця роботи, можливостей отримання необхідної інформації на об’єкті дослідження).

Разом із вибором теми визначається об’єкт, на матеріалах якого буде виконуватися робота. Об'єктами, на матеріалах якого виконується дипломне дослідження, можуть бути:

 •  державні органи регулювання зовнішньоекономічною діяльністю та їх регіональні підрозділи;
 •  недержавні органи регулювання зовнішньоекономічної діяльності та їх регіональні підрозділи;
 •  місцеві органи управління, що здійснюють регулювання ЗЕД згідно з чинним законодавством;
 •  підприємство або група підприємств будь-якої форми власності, які є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством.

Діяльність об'єкта дослідження повинна створювати можливість інформаційного забезпечення дослідження обраної теми.

У разі відсутності пропозицій з боку студента щодо досліджуваного об'єкта, кафедра МіА залишає право призначення підприємства або установи, з якими КТУ має відповідну угоду.

Тема дослідження, визначена у заяві (Додаток А), є попередньою і може уточнюватися та корегуватися в процесі розгляду та затвердження на засіданні кафедри, підготовки та підписання наказу по КТУ.

Не допускається виконання дипломної магістерської роботи на однакову тему в межах одного навчального року та повторення теми на об'єкті дослідження, порівняно з попередніми роками.

Список студентів-дипломників, найменування їх тем та наукові керівники кожного затверджуються наказом ректора КТУ. Усі подальші зміни (формулювання назви, об’єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) і потребують зміни у наказі за письмовим клопотанням кафедри (витяг з протоколу засідання).

Після затвердження теми та об’єкта дослідження науковий керівник оформлює бланк-завдання (Додаток В), у якому зазначаються реквізити автора, фіксуються тема і план, мета і завдання, графік виконання, а також термін подання готової роботи на кафедру. Завдання підписують науковий керівник і студент, затверджує завідувач кафедри. Бланк-завдання з відміткою наукового керівника стосовно виконання вимог до змісту та дотримання календарного плану виконання магістерської дипломної роботи, який подається в ДЕК разом із завершеною дипломною роботою (Додаток Г).

4. Вимоги до змісту та обсягів магістерської дипломної роботи

Дипломна робота магістра має мати обсяг 5,5–6,5 друкованих аркуша, або 100–110 сторінок рукописного тексту.

Зміст магістерської дипломної роботи визначається її темою і відображається у плані, розробленому за допомогою наукового керівника. Відповідно до передбачуваної теми студент самостійно або за рекомендацією керівника добирає інформаційні джерела (книги, брошури, статті, тощо), Інтернет-ресурси й відповідні нормативні документи і складає проект плану, який обговорює з керівником.

План магістерської дипломної роботи має бути складним і містити: вступ; три розділи, кожен з яких має містити не менш як два параграфи; висновки та пропозиції; список літератури та додатки (Додаток М).

Роботі передує реферат (стислий зміст роботи загальним обсягом не більше 150 слів, до 600 знаків (Додаток З).

Головним завданням вступної частини (вступу) є загальне представлення роботи як актуального та практично значущого наукового дослідження, презентація інформаційного, методичного забезпечення дослідження та отриманих результатів.

Доцільним є висвітлення таких питань:

 •  актуальність і практична значущість обраної теми дипломної роботи;
 •  особливості постановки і вирішення питань стосовно конкретних умов дослідження;
 •  предмет дослідження;
 •  об'єкт дослідження та його стисла характеристика;
 •  перелік методів дослідження, які були використані в роботі;
 •  загальна характеристика інформаційного забезпечення дослідження;
 •  інформація про використання інформаційних технологій, стандартного або авторського програмного забезпечення;
 •  інформація про можливе впровадження (у разі наявності).

Стисла характеристика об’єкта, на матеріалах якого здійснюється дослідження, має містити такі основні відомості для суб’єктів ЗЕД: форма власності, організаційно-правова форма, галузева належність;  матеріально-технічна база, основні економічні показники за звітний період, чисельність працюючих; схема структури апарату управління з коментарем, перелік основних конкурентів. Основні результати господарської діяльності організації за минулі роки бажано навести у формі узагальненої таблиці.

Обсяг вступу не має перевищувати 4–5 сторінок.

Перший розділ магістерської дипломної роботи має мати  теоретичний характер та містити декілька параграфів. Теоретичне обґрунтування має визначати роль і місце досліджуваних  явищ та процесів у діяльності підприємства. Розглядаються загальні теоретичні підходи до теми з використанням сучасних літературних джерел з досліджуваної проблеми (монографії, наукові статті, матеріали конференцій, Інтернет-ресурси тощо), в тому числі іноземних авторів; обов'язковим є порівняння різних точок зору, використання  статистичних відомостей (із посиланням на джерела).

У розділі подається теоретичне обґрунтування проблеми, що досліджується, розглядається її суть, значення, класифікаційні характеристики, історія та сучасні тенденції предмета дослідження, методичні підходи тощо. Розкриття теоретичних питань повинно мати елементи наукової новизни з формуванням власної позиції щодо напряму дослідження, обраних методів дослідження, містити оригінальні авторські пропозиції щодо розбудови теоретичних і методичних питань. Бажано ілюструвати текст графічними матеріалами - схемами, графіками, діаграмами тощо.

Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 30-35 сторінок друкованого тексту .

Другий розділ магістерської дипломної роботи має аналітико-дослідницький характер і складається з 3–4-х параграфів. Забезпечуючи логічну послідовність дослідження, він має стати перехідним до наступного третього розділу і поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи дослідження і певний методичний інструментарій.

У цьому розділі подається дослідження сучасного стану предмета дослідження на обраному об'єкті дослідження; здійснюється горизонтальний, вертикальний, порівняльний та еталонний аналіз фінансово-економічних показників, що характеризують стан та тенденції розвитку напряму дослідження; здійснюється кількісна й якісна оцінка факторів, що обумовили зміни окремих показників на об'єкті дослідження; діагностика управління даним напрямом діяльності на об'єкті дослідження; критично оцінюється її сучасний стан, методичне, інформаційне, програмне забезпечення тощо.

Характеристика та критична оцінка сучасного стану досліджуваної теми на об’єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження ґрунтуються на аналізі накопиченого фактичного матеріалу об'єкта дослідження із залученням теоретичних знань, передового досвіду інших підприємств, у тому числі зарубіжних.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися тлумаченням і висновками, які дозволяють визначити сутність і стан явищ та процесів, що спостерігаються на об'єкті дослідження, розкрити їх особливості та тенденції розвитку, створити базу для виявлення невикористаних резервів удосконалення діяльності.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (які розміщуються як додатки) та супроводжуватися стислим коментарем.

Інформаційне забезпечення  виконання другого розділу студент має зібрати під час стажування.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники зовнішньоекономічної діяльності, статистична, фінансова, податкова, митна та управлінська звітність, накази, розпорядження, первинні інформаційні матеріали стосовно окремих бізнес-операцій та процесів, результати спостережень, опитувань і обстежень та інших методів збирання первинної інформації.

Особливе значення має правильне узагальнення накопиченого фактичного матеріалу, групування та обробка даних, на основі яких проводиться кваліфікований аналіз, обґрунтовуються пропозиції.

Враховуючи сучасну інформатизацію та комп’ютеризацію управління підприємствами, обов'язковим є використання у дипломній роботі сучасних інформаційних технологій, прикладного програмного забезпечення.

Матеріали аналізу і розрахунків, що здійснюються з використанням ЕОМ, приклади реалізації економіко-математичних моделей викладено у методичних вказівках [30].

Використання ЕОМ у процесі підготовки дипломної магістерської роботи обов’язкове, тому слід зазначити це у назві відповідного пункту плану: «.....із застосуванням  ЕОМ (інформаційних технологій)».

Обсяг другого розділу має становити 35-40 сторінок друкованого тексту.

Завданням третьогопроектно-рекомендаційного розділу є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій щодо удосконалення предмета дослідження, його інформаційного, методичного та організаційного забезпечення, обґрунтування моделей управління фінансово-економічними параметрами й індикаторами розвитку та міжнародної економічної діяльності підприємств та об'єднань як на мікро, так і на макрорівнях, на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також з врахуванням результатів аналізу, проведеного у другому розділі дослідження.

Цей розділ повинен містити детальні пропозиції щодо вдосконалення діяльності об'єкта дослідження відповідно до напряму дослідження. Кожна пропозиція повинна мати розгорнуте обґрунтування, виноситися у зв'язку і як наслідок  висновків з аналізу, який проведено у розділі 2, відштовхуючись від виявлених відхилень, загроз, проблем та недоліків. Запропоновані удосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування та організаційний механізм (план організаційно-економічних заходів) впровадження в практику діяльності об'єкта дослідження.

Для обґрунтування пропозицій та оцінки їх наслідків для життєдіяльності підприємства і показників його господарювання  доцільним є використання  ПЕОМ, економіко-математичне моделювання тощо.

Пропозиції студента щодо науково-практичного вирішення досліджуваної теми повинні відповідати критеріям оптимальності, цільової ефективності та практичної втіленості.

Обсяг третього розділу може становити до 35  сторінок друкованого тексту.

Висновки і пропозиції, що наводяться в окремому розділі дипломної роботи, є стислим викладанням підсумків проведеного дослідження. Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять формулювання розв'язаної проблеми, з визначенням елементів наукової новизни; узагальнюються результати аналізу та діагностики об'єкта дослідження за визначеним напрямом дослідження, отримані у розділі 2; подаються пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у розділі 3.

Обсяг висновків і пропозицій не повинен перевищувати 5–6 сторінок.

 Список літератури вимагає розміщення усіх використаних джерел інформації у такій послідовності:

а) закони України (абетковий порядок);

б) укази Президента України, постанови Уряду, Кабінету Міністрів України (за абеткою);

в) директивні матеріали міністерств (за абеткою);

г) монографії, брошури, підручники (абетковий порядок);

д) статті із журналів (абетковий порядок);

є) інструктивні, нормативні та інші матеріали, що використовуються підприємством (абетковий порядок);

ж) іншомовні джерела.

Для інформаційних матеріалів джерел Інтернету, обов'язкове посилання на відповідну Web - адресу.

Список літератури може містити до 60–80 назв. Посилання на літературні джерела мають наводитись у вигляді порядкового номера за списком джерел у квадратних дужках, наприклад [19].

Додатки до магістерської дипломної роботи мають містити інформаційні матеріали, що становлять базу аналітичних досліджень згідно з обраною темою, і розміщуються на останніх сторінках. Кожен із них має бути пронумеровано (правий верхній куток). Додатки розміщуються відповідно до посилань на них за основним текстом дипломної роботи.

Крім того, у додатки доцільно включати допоміжний матеріал, потрібний для повноти сприйняття дипломної роботи, зокрема  реальні облікові й управлінські документи підприємства-об'єкта дослідження та інших підприємств, що наводяться як приклад (шаблони); рекламні матеріали; проміжні математичні доведення, формули, розрахунки; таблиці допоміжних цифрових даних; інструкції, методики, опис алгоритмів і програм вирішення задач на ЕОМ, що розроблені в процесі виконання дипломної роботи; ілюстрації допоміжного характеру тощо.

5. Вимоги до оформлення магістерської дипломної роботи

Магістерська робота повинна бути виконана та оформлена з додержанням усіх вимог до наукових робіт, викладена доступно для розуміння і виключно державною мовою.

Мова магістерської дипломної роботи державна, стиль - науковий, чіткий, без орфографічних і синтаксичних помилок; послідовність логічна. Пряме переписування у роботі матеріалів з літературних джерел неприпустиме, крім цитат, які подаються в лапках відповідно до тексту оригіналу.

Робота має бути обов'язково  надрукована на одному боці сторінок стандартного білого паперу формату А4 (210×297 мм). Текст розташовується через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці з мінімальною висотою шрифту в 1,8 мм (комп'ютерний набір – 14 кегель, 1,5 інтервал, шрифт Times New Roman). Допускається розміщувати таблиці та інші ілюстративні матеріали на аркушах формату А3 (не більше 40 рядків на сторінку).

Текст магістерської дипломної роботи розміщується на аркуші з дотриманням розмірів берегів: з лівого боку – 30 мм, з правого – 15 мм, зверху – 15 мм, знизу – 20 мм.  

Вписувати у друкований текст диплома окремі іншомовні слова, формули, умовні позначення можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору. При цьому щільність вписаного тексту має бути наближеною до щільності основного тексту.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи мають відповідати формату А4, включатися до загальної нумерації сторінок диплома і розміщуватися, як правило, у додатках.

Титульна сторінка містить найменування вищого навчального закладу, прізвище, ім’я та по батькові й інші відомості про автора; тему дипломної роботи з посиланням на об’єкт дослідження; прізвище, вчене звання (посаду) наукового керівника; місто і рік (дод. Б). Завершена дипломна магістерська робота підписується на титульній сторінці студентом-дипломником та його науковим керівником.

Зміст містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів та параграфів роботи.

Текст основної частини роботи поділяється на розділи і параграфи  згідно із планом, затвердженим у завданні на виконання диплома.  

Заголовки структурних частин дипломної роботи: "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ГЛАВА" або "РОЗДІЛ", "СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ", "ДОДАТКИ", пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом має дорівнювати 3–4 інтервалам в основному тексті.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.

Нумерація

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація без крапки після неї проставляється у правому верхньому куті подальших сторінок.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ та ПРОПОЗИЦІЇ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Номер розділу або глави ставиться після слів "РОЗДІЛ" або "ГЛАВА". Підрозділи нумерують у межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка: наприклад, "1.4" (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації

Ілюстрації мають доповнювати текст роботи, поглиблювати розкриття суті явища, наочно ілюструвати думки автора – і тому в тексті на кожну з них повинно бути посилання з коментарем.

Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступній сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплома, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких перевищують формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в у додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті.

Ілюстрації позначають словом "Рис". і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка: наприклад, "Рис. 1.2" (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Таблиці, формули, посилання

Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті розміщують напис "Таблиця" із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка: наприклад, "Таблиця 2.3" (третя таблиця другого розділу), поряд вказується назва таблиці.

У разі перенесення таблиці на іншу сторінку над подальшими частинами пишеться: наприклад, "Продовження табл. 2.3".

У таблицях слід обов’язково зазначати одиницю виміру. Якщо всі одиниці виміру є однакові для всіх показників таблиці, вони наводяться у заголовку. Одиниці виміру мають наводитися  відповідно до стандартів. Чисельні величини у таблиці повинні мати однакову кількість десяткових знаків. Заголовки колонок таблиць починаються з великої літери.

Формули в дипломній роботі нумеруються в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега сторінки на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: "(3.1)" (перша формула третього розділу).

Цифровий матеріал, як правило, має оформлятись у вигляді таблиць, приклад якої наводиться в дод. З.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово "Таблиця" починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з малих, якщо складають одне речення із заголовком, і з великих - якщо вони є самостійними.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту тексту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Пояснення значень символів, числових коефіцієнтів у формулах необхідно подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані в формулі, і кожне – з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова "де" без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишати не менш як один вільний рядок. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (–), множення (×) і ділення ().

Посилання в тексті диплома на джерела інформації слід зазначити порядковим номером посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад: "... у працях [1–9] ....".

Посилання на ілюстрації до дипломної роботи оформлюють порядковим номером  ілюстрації: наприклад, "рис. 2.3"; на формули – порядковим номером формули: наприклад, "у формулі (3.1)".  Посилання у тексті на таблиці  пишуть скорочено: наприклад, "у табл. 1.2". У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вживати скорочене слово "дивись": наприклад, "див. табл. 1.2".

Джерела в списку можна розміщувати одним із таких способів: у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків, у хронологічному порядку. Відомості про включені до списку джерела слід подавати згідно з вимогами державного стандарту з обов'язковим наведенням назв праць (див. дод. И).

Додатки

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи і розміщуються у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований малими літерами з першої великої літери симетрично відносно тексту сторінки.

6. Організація виконання, рецензування та допуску магістерської роботи дипломної до захисту

Магістерська дипломна робота має виконуватися студентом у повній відповідності до затверджених календарного плану , завдання та визначених вище вимог щодо змісту та оформлення роботи. У випадках відставання від графіка студент зобов'язаний надати пояснення своєму науковому керівнику або завідувачу кафедри.

На період виконання магістерських дипломних робіт на кафедрі складається графік консультацій наукових керівників. Систематичні консультації мають на меті: надання допомоги дипломнику у підборі літератури та нормативних джерел, формування та опрацювання інформаційного забезпечення дослідження, виборі його методів, форм представлення результатів дослідження тощо; контролі дотримання вимог, що висуваються до змісту й оформлення дипломної роботи, своєчасному усуненні відхилень. Оперативне і уважне виконання рекомендацій керівника сприяє своєчасному виконанню дипломної роботи, є запорукою успішного захисту.

Відповідно до календарних етапів студент має подавати роботу частинами на перегляд, а у встановлений графіком кінцевий термін подати завершену дипломну роботу на рецензування науковому керівникові.

До завершеної магістерської дипломної роботи додається рецензія (дод. Е) підприємства-об'єкта написання дипломної роботи, завірений печаткою. Цей відгук (довідка) має свідчити про достовірність наведеної в роботі інформації, правдивість фактичних даних. Бажано, щоб в ньому були підтверджені актуальність теми для підприємства, самостійність дослідження, практична значущість аналітичного розділу та можливості і перспективи впровадження запропонованих рекомендацій.

На завершену магістерську дипломну роботу науковий керівник дає стислий відгук (дод. Ж), в якій оцінює якість виконання самої роботи, і робить висновок про можливість допуску дипломної роботи до захисту у ДЕК.

Порушення студентом календарного плану виконання магістерської дипломної роботи та її здачі на кафедру фіксується науковим керівником, який інформує завідувача кафедри. У разі значного порушення графіка науковий керівник зобов'язаний проінформувати про це завідувача кафедри та винести питання на засідання кафедри. За наслідками розгляду студент-дипломник рішенням кафедри може бути не допущений до її захисту.

Після завершення роботи та за наявності позитивної рецензії наукового керівника дипломна робота допускається до попереднього захисту на кафедрі.

З метою забезпечення попереднього захисту магістерських дипломних робіт на кафедрі створюються комісії у складі 3–4 викладачів у кожній, виходячи з їх спеціалізації за напрямками наукових досліджень та інтересів. Керівник роботи до складу комісії з попереднього захисту роботи, як правило, не входить.

Метою проведення попереднього захисту роботи на кафедрі є:

 •  перевірка дотримання вимог щодо змісту роботи (виходячи з наданого завдання) та її оформлення;
 •  перевірка наявності усіх супроводжувальних документів (довідка від підприємства, відгук наукового керівника;
 •  перевірка готовності автора до захисту роботи в ДЕК (вільне володіння матеріалом дипломного дослідження, здатність та позитивні відповіді на запитання стосовно суті та результатів дослідження, наявність демонстраційного матеріалу для публічного захисту роботи). Члени комісії роблять відповідний запис поряд з відзивом наукового керівника.

Магістерські дипломні роботи, які подані на кафедру з порушенням встановлених термінів роботи комісій попереднього захисту, до розгляду цих комісій без дозволу завідувача кафедри не приймаються.

Для захисту магістерської дипломної роботи студент готує ілюстраційний матеріал, який може мати вигляд таблиць, або ілюстрації для графопроектора, а також роздаткового матеріалу (3-4 сторінки друкованого тексту, таблиці, схеми, розрахунки).

Магістерську дипломну роботу разом з демонстраційним матеріалом, відгуком наукового керівника, рецензією здають на кафедру за двадцять днів до її захисту. Після ознайомлення із змістом і оформленням роботи кафедра вирішує питання про допуск й до захисту.

Якщо завідувач кафедри вважає за неможливе допустити магістерську дипломну роботу до захисту через її незадовільну якість, то питання має бути заслухано на засіданні кафедри за участю наукового керівника. Обговорення оформляється протоколом і подається на затвердження декану факультету і ректору університету.

7. Умови допуску магістерської дипломної роботи до захисту

7.1. Кафедра здійснює контроль за виконанням роботи у вигляді атестації, яка складається з трьох етапів:

І етап атестації відбувається в першій половині квітня і ступінь готовності магістерської дипломної роботи у студента повинен складати 20 – 30%; під час першого контролю студент подає підписаний керівником календарний план виконання роботи;

II етап атестації відбувається 15-20 травня – готовність роботи повинна складати 80-85%;

ІІІ етап – допуск до захисту (на початку червня) – подання повністю готової магістерської дипломної роботи з підписами консультантів з розділів та керівника, представленням демонстраційних листів, відгуку і рецензії.

7.2. Оформлена згідно з вимогами магістерська дипломна робота перевіряється консультантами відповідних розділів, керівником, після чого вона ними підписується. Керівник роботи подає письмовий відгук.

7.3. Магістерська дипломна робота, що підписана консультантами та керівником, разом з письмовим відгуком останнього за тиждень до захисту подається на кафедру для нормоконтролю та прийняття рішення про її допуск до захисту.

7.4. Нормоконтроль заключається в перевірці додержання вимог до структури, змісту та оформлення магістерської дипломної роботи. За умов позитивної оцінки нормоконтролю робота направляється на внутрішню рецензію. Після отримання рецензії кафедра приймає рішення про допуск дипломної роботи до захисту в державній екзаменаційній комісії, що підтверджується підписом завідувача кафедри на титульному листі.

7.5. Якщо у магістерській дипломній роботі є практичні рекомендації, впроваджені або прийняті до впровадження конкретними підприємствами, то необхідно мати довідки про результати впровадження. Отримані довідки про впровадження враховуються під час захисту робіт.

7.6. До захисту магістерської дипломної роботи допускаються студенти, які склали іспити та заліки з усіх дисциплін, видів практик та курсових робіт, що передбачені учбовим планом, своєчасно підготували дипломну роботу.

7.7. До захисту магістерської дипломної роботи надаються такі документи: магістерська дипломна робота, що оформлена згідно з вимогами, відгук керівника, рецензія, особиста справа студента.

8. Захист магістерської дипломної роботи

 Захист магістерської дипломної роботи відбувається прилюдно перед Державною екзаменаційною комісією, до складу якої входять науковці, керівники виробництва, головні спеціалісти та викладачі.

Обсяг тексту доповіді має відповідати 10 хвилинам виступу, містити основні результати аналізу матеріалів об'єкта дослідження і творчих розробок щодо  пропозицій і рекомендацій, які є результатом проведеного дослідження, акцентувати елементи наукової новизни та практичної значущості роботи. Перед захистом слід ретельно прочитати рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецензентом зауваження і за можливістю усунути зазначені недоліки або дати аргументовану відповідь у доповіді.

Під час підготовки до захисту студент має погодити зі своїм науковим керівником складену ним стислу доповідь щодо магістерської дипломної роботи і підготовлені наочні матеріали (4–6 сторінок з найважливішими ілюстративними матеріалами, оформленими у вигляді плакатів або у вигляді ксерокопійованого роздаткового матеріалу; а також дискети, слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо). Зразок оформлення титулу ілюстративного матеріалу – див. дод. К.

Наочні матеріали мають послідовно ілюструвати доповідь студента і забезпечувати повноту висвітлення всіх положень, які підлягають захисту.

Процедура захисту протоколюється секретарем комісії.

Студент стисло доповідає комісії сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

Після доповіді студента зачитується рецензія на дипломну роботу, і студент має відповісти на всі зауваження рецензента.

Під час захисту магістерської дипломної роботи члени ДЕК, присутні на захисті викладачі, спеціалісти можуть ставити студентові запитання щодо змісту магістерської дипломної роботи. Відповіді студента мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

Після відповіді студента на запитання оголошується відзив наукового керівника виконаної дипломної роботи.

За результатами захисту магістерської дипломної роботи ДЕК приймає рішення щодо оцінки захисту і роботи, про присвоєння спеціалісту відповідної кваліфікації і про видачу йому диплома державного зразка.

Оцінка магістерської дипломної роботи здійснюється за п'ятибальною системою. Рішення щодо підсумкової оцінки приймається більшістю голосів членів ДЕК за результатами публічного захисту з урахуванням висновків наукового керівника та зовнішнього рецензента.

Студент, який отримав на захисті магістерської дипломної роботи незадовільну оцінку, має бути відрахованим з КТУ, і в цьому випадку йому видається академічна довідка встановленого зразка. За ним залишається право бути повторно допущеним до складання державних іспитів (якщо він одержав незадовільну оцінку на іспиті) або до захисту дипломної роботи протягом наступних трьох років. Повторно дипломна робота виконується за наявності заяви  студента про допуск до захисту, дозволу ректора і рішення випускової кафедри про затвердження теми й об'єкта дослідження, призначення наукового керівника. На вимогу кафедри тему дипломної роботи може бути змінено, або в межах тієї ж теми матеріали роботи можуть бути ним суттєво оновлено і доповнено.

Якщо захист магістерської дипломної роботи не відбувся з поважних причин, про що студент у ДЕК має подати відповідні документи, ректор університету може подовжити термін його навчання до наступного терміну роботи ДЕК із захисту дипломних робіт, але не більше як на один рік.

Незалежно від причин повторний захист дипломних робіт, складання державних іспитів у той же рік категорично забороняється.

На всіх засіданнях ДЕК складається протокол, в який вносяться відповідні оцінки за складання іспитів і захист, записуються запитання членів ДЕК і присутніх на захисті, особисті думки членів ДЕК, зазначається одержаний освітній рівень, а також державний документ про освіту, який видається випускникові КТУ.

Протоколи підписують голова і члени ДЕК, що брали участь у засіданні.

Державна екзаменаційна комісія після завершення роботи складає звіт, в якому відображаються основні кількісні показники щодо рівня й якості успішності по проведених іспитах і захистах, характеристиках виконаних магістерських дипломних робіт щодо впровадження конкретних пропозицій у практику діючих підприємств, застосування сучасних інформаційних і комп'ютерних технологій в аналітичних дослідженнях і т. ін.

Звіт ДЕК обговорюється на вченій раді університету. Захищені дипломні роботи кафедра МіА здає в архів КТУ не пізніше як через 3 дні після завершення роботи ДЕК, де зберігаються протягом 5 років.


Рекомендована література

 1.  Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1999. – 384с.
 2.  Шершньова З.Є. Стратегічне управління. Підручник. – К.: КНЕУ, 2004. – 699с.
 3.  Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 400с.
 4.  Міщенко А.П. Стратегічне управління. Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 336с.
 5.  Володькина М.В. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – К.: Знання-Прес, 2002. – 149с.
 6.  Виханский О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Экономист, 2004. – 296с.
 7.  Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник. – К.: 2004. – 560с.
 8.  Котлер Ф. Основы маркетинга. – М. Прогресс, 1991. – 735с.
 9.  Економіка підприємства / За заг.ред. С.Ф. Покропивного. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.
 10.  Темченко А.Г., Темченко О.А., Максимов С.В. Економіка підприємств гірничо-металургійного комплексу: Навчальний посібник. У 2-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2008.
 11.  Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності: Підручник / За ред. О.А. Кириченка. – К.: Знання, 2005. – 493 с.
 12.  Сєрова Л.П., Чаюн Т.І. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Опорний конспект з курсу / За ред. Римаренко В.Д. – К.: КНТЕУ, 2004. – 94 с.
 13.  Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО “Бизнес-школа”, “Интел-синтез”, 1999.
 14.  Жданов С.А. Экономические модели и методы в управлении. - М.: Дело и сервис, 1998.- 176с.
 15.  Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1997.- 192с.
 16.  Варава Л.М., Темченко О.А. Управління конкурентоспроможністю на підприємствах сировинних галузей: Монографія. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ , 2009. – 254 с.
 17.  Москвін С.О., Бевз С.М., Дідик В.Г. та інші. Проектний аналіз. - К.: Лібра, 1998.- 366с.
 18.  Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности. - М: Финансы и статистика, 1998.–301с.
 19.   Економічний аналіз /  За ред.  М.Г.  Чумаченка. -К.: КНЕУ, 2001. - 540 с.
 20.   Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000.
 21.   Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. - Минск:. Новое знание, 2000.- 688 с.
 22.  Ілляшенко С.М. Економічний ризик. Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб.- К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 220с.
 23.  Машина Н.І. Економічний ризик та методи його вимірювання: Навчальний посібник.-Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 188с.
 24.  Менеджмент организации. / Румянцева З.П., Саломатин Н.А., Акбердин Р.З. и др. – М.: ИНФРА-М, 1997. -432 с.
 25.  Хачванкян В.В. Менеджмент предприятия: Учеб. пособие. – К.: Знание, 2005. – 422 с.
 26.  Киржнер Л.А., Киенко Л.П. и др. Менеджмент организаций: Учеб. пособие. – К.:КНТ, 2006. – 688 с.
 27.  Штангрет А.М., Копилюк О.І. Антикризове управління підприємством: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 335 с.
 28.  Пономарьова Ю.В. Логістика. – К.: КДЕУ, 2005.
 29.  Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. – М.: Финпресс, 1998.
 30.  Методичні вказівки до виконання науково-дослідної частини магістерської дипломної роботи за спеціальностями 8.050201 «Менеджмент організацій» денної та заочної форми навчання. Укладачі: Ковальчук Т.М., Ковальчук В.А., Варава Л.М.


Додаток А

Зразок заяви закріплення теми на написання дипломної роботи

Завідувачу кафедри МіА

д. е. н., проф.. Вараві Л.М.

Студента 5 (6)курсу

Денного(Заочного) відділення

групи ______

__________П.І.Б. студента_____

Заява

Прошу для написання магістерської дипломної роботи закріпити за мною тему «______________________________________________________________________________________________________________________________»

Дата  Підпис

Узгоджено:

науковий керівник

________________

(посада, прізвище та ініціали)

_________________

                                                                              (підпис)


Додаток Б

Титульний лист

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування

Спеціальність: «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Магістерська ДИПЛОМНА РОБОТА

студента  ________________________________________

(шифр групи, прізвище, ім’я, по батькові)

на тему     ____________________________________________

_____________________________________________________

Робота допущена до захисту                                     Науковий керiвник:

в ДЕК, рішення кафедри                                           _______________________

від «___» _______200__р.                                         (посада, науковий ступінь)

Протокол №___ від ___________________

Зав. кафедри_____________ (прізвище, ім’я, по батькові)

                          (підпис)

Кривий Рiг

200_р.


Додаток В

Завдання

КРИВОРIЗЬКИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Економiчний факультет Кафедра менеджменту і

 адміністрування

Спецiальнiсть 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

З А Т В Е Р Д Ж У Ю:

Зав. кафедрою ______________

«__»___________ 200__ р.

З А В Д А Н Н Я

на магістерську дипломну роботу

студентові ___________________________________________________________

                                            ( прізвище, ім’я, по-батьковi)

1.Тема роботи ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

затверджено наказом по університету від «___» _____________ 200_ р. №______

2. Термін здачі студентом закінченої роботи ________________________________________________________________

3. Вихідні дані до роботи ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки_________________________________________________________

________________________________________________________________

(перелік питань, що належить розробити)

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу

Продовження додатку В

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

6. Консультанти роботи (iз зазначених роздiлiв магістерської дипломної роботи, що їх стосуються)

Пiдпис,

дата

Роздiл

Консультант

Завдання видав

Завдання прийняв

 7. Дата видачі завдання  __________________

                             Керівник                                                  ________________

                                                                                                           (пiдпис)

                            Завдання прийняв до виконання             _______________

                                                                                                           (пiдпис)


Додаток Г

К а л е н д а р н и й   п л а н

№№

Назва етапів магістерської дипломної роботи

Термін виконання етапів роботи

Примітка

      

Магістрант              _______________

                                          (пiдпис)

Науковий керiвник _______________

                                          (пiдпис)


Додаток Д Реферат

РЕФЕРАТ

на магістерську дипломну роботу студента спецiальнiсті 8.050206 «Менеджмент ЗЕД» Сідоров А.Ю. «Назва теми». – КТУ, 200__р.

Магістерську дипломну роботу виконано на ___сторінках, містить____таблиць, ____ рисунків. При підготовці роботи використано____ літературних джерел.

Мета магістерської дипломної роботи:_______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Завдання дослідження:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єкт дослідження:____________________________________________________________________________________________________________________

Предмет дослідження:____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Одержаний економічний ефект (ефективність):_______________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Ключові слова: ___________________________________________________
Додаток Е

Рецензія

КРИВОРIЗЬКИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і адміністрування

РЕЦЕНЗIЯ

на  магістерську дипломну роботу

Студента _______________________________________________________

Тема магістерської дипломної роботи _____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Обсяг роботи: __________ стор. _________ табл. _________ рис. _______

Значення теми __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Узагальнення теорiї вирiшувальної задачi _________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцiнка самостiйностi та творчостi при розкриттi теми ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Глибина та результативнiсть аналiзу ______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцiнка пропозицiй та їх практичне значення _______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Недолiки роботи ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________

Загальнi висновки ______________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцiнка роботи ______________________________________________

Рецензент         _____________________     _______________________

                                       пiдпис, дата                           посада, прiзвище

                                     


Додаток
Ж

Відгук

КРИВОРIЗЬКИЙ ТЕХНIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту і адміністрування

В І Д Г У К

на  магістерську дипломну роботу

Студента _______________________________________________________

Тема магістерської дипломної роботи _____________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Обсяг роботи: __________ стор. _________ табл. _________ рис. _______

Значення теми __________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Узагальнення теорiї вирiшувальної задачi _________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцiнка самостiйностi та творчостi при розкриттi теми ________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Глибина та результативнiсть аналiзу ______________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

Продовження додатку Ж

________________________________________________________________

Оцiнка пропозицiй та їх практичне значення _______________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Недолiки роботи ________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Загальні висновки _______________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Оцінка роботи ______________________________________________

Керівник роботи    _____________________     ___________________

                                            пiдпис, дата                    посада, прiзвище


Додаток З

Приклад побудови таблиці

Таблиця (номер)__

Назва таблиці

Верхні заголовки


Додаток И

Приклади оформлення бібліографічного опису у списку

джерел, який наводять у магістерській дипломній роботі

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Монографії (один, два або три автори)

Бланк И.А. Управление прибылью: – СПб.: Ника-Центр Эльга, 1998. – 543 с.

Чотири автори

Финансовое управление компаний /Дж.В. Смит,         Е.В. Кузнецова, С.К. Курочкин, К.Дж. Уолперс / Под ред. Е.В. Кузнецовой. – М: Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с.  

П'ять та більше авторів

Финансы предприятий: Тексты лекций /Буряк Л.Д., Нам Г.Г., Павликовский А.Н. и др./ Под ред. Поддерегина А.Н. – К: Междунар. ун-т финансов, 1998. – 256 с.

Колективний автор

Діяльність підприємств, які змінили форму власності у 1998 році: Стат. щорічник. -К: Державний комітет статистики України, 1999. – 100 с.

Багатотомні видання

Бланк И.А. Основы финансового менеджмента:               В 2 т. – К.: Ника-Центр Эльга, 1999. – Т 2.

Перекладні видання

Блех Ю., Гетце У. Инвестиционные расчеты: Пер. с нем. – Калинингр. Янтарный сказ, 1997. – 438 с.

Збірники наукових праць

Маркетинг: теорія та практика: Зб. наук. пр. – К.: КДТЕУ, 1996. – 244 с.

Депоновані наукові праці

Обзор аналитических методов расчета и оптимизации мультиресурсных систем обслуживания /           А.З. Мешков, С.Н. Константинов, Науч. произв. корпорации "Киев, ин-т автоматики". – К.: 1996. –         44 с. – Рус. – Ден. В ГНТБ Украины 11.11.96,                   № 2210 – Ук 96 // Аннот. в журн. "Автоматизация производственных процессов". – 1996. – № 2.

Складові частини книги

Фатхутдинов Р.А. Разработка стратегического управленческого решения // Стратегический менеджмент. – М: ЗАО "Бизнес-школа", "Интел-синтез", 1998. – С. 65–113.

Журналу

Панасюк Б. Концептуальні основи економічного прогнозування і планування // Економіка України. –1996. – № 5. – С. 7–17.

Інтернет – джерела

www.knteu.com.ua

Додаток К

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

Криворізький технічний університет

Кафедра менеджменту і адміністрування

ІЛЮСТРАТИВНІ ДОДАТКИ ДО МАГІСТЕРСЬКОЇ

ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

на тему

« ____________________________________________________»

(на матеріалах _______________________)

студента У курсу ___ групи______

економічного факультету

спеціальності « Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Іванова Івана ІВАНОВИЧА

                                                                 Науковий керівник

                                                                 доцент ________________

Кривий Ріг

200___

Додаток Л

1. Тематичний напрям: Управління зовнішньоекономічною діяльністю експортоорієнтованих підприємств.

1.1. Управління зовнішньоекономічними операціями підприємства.

 1.  Управління транспортними (транспортно-експедиторськими) операціями підприємства при здійсненні ЗЕД.
 2.  Управління міжнародними лізинговими операціями.
 3.  Управління експортними операціями підприємства.
 4.  Управління імпортними операціями підприємства.
 5.  Управління експортними/імпортними операціями з давальницькою сировиною.
 6.  Управління міжнародними посередницькими операціями.
 7.  Управління міжнародними біржовими операціями.
 8.  Управління міжнародними фрахтовими операціями.
 9.  Управління страхуванням зовнішньоторговельних операцій підприємства.
 10.  Управління міжнародною інвестиційною діяльністю підприємства.
 11.  Управління валютно-кредитними операціями підприємства.
 12.  Управління розрахунковими операціями підприємства при здійсненні ЗЕД.
 13.  Управління міжнародною науково-технічною кооперацією.
 14.  Управління міжнародними консалтинговими операціями.
 15.  Управління міжнародними операціями з об’єктами інтелектуальної власності.
 16.  Управління міжнародною спільною виробничою діяльністю.
 17.  Управління операціями зі зберігання та складськими операціями при здійсненні ЗЕД.
 18.  Управління міжнародними франчайзинговими операціями.
 19.  Управління інноваційними операціями підприємства при здійсненні ЗЕД.
 20.  Управління постачанням та матеріально-технічним забезпеченням при здійсненні ЗЕД.
 21.  Управління експортом продукції підприємства.
 22.  Стимулювання розрахунків по ЗЕД підприємства на основі факторингу.
 23.  Удосконалення системи забезпечення якості продукції підприємства на основі практики міжнародної стандартизації.
 24.  Управління ефективністю експортної діяльності підприємства.
 25.  Методичні основи проведення реорганізації підприємства із розрахунком економічних результатів здійснення ЗЕД.
 26.  Функціонально-вартісний аналіз управління ЗЕД підприємства.
 27.  Вплив антидемпінгових розслідувань й торгових процесів на структуру експортних продаж металургійного підприємства.
 28.  Удосконалення раціональної організаційної структури зовнішньоекономічних підрозділів.
 29.  Управління збутовою політикою підприємства на зовнішньому ринку.
 30.  Вплив ЗЕД на ділову активність підприємства.
 31.  Управління рентабельністю підприємства в сфері ЗЕД.
 32.  Оцінка ефективності використання факторингових операцій у ЗЕД підприємства.
 33.  Удосконалення системи ціноутворення продукції еспортоорієнтованих підприємств.
 34.  Розробка системи мотивації працівників зовнішньоекономічних відділів підприємства.
 35.  Вдосконалення організаційної структури підприємства для підвищення ефективності функціонування ЗЕД.
 36.  Удосконалення забезпечення якості продукції підприємства на основі практики міжнародної стандартизації.
 37.  Впровадження комплексного системного підходу до процесу управління підприємством та його експортної діяльності.
 38.  Розробка організаційно - економічного механізму експортної діяльності підприємства.
 39.  Підвищення ефективності збуту товарної продукції.
 40.  Розробка системи управління експортними операціями в умовах нерівномірності збуту та забезпечення якості на підприємстві.
 41.  Оптимізація товарних запасів при організації експортної діяльності.
 42.  Система прийняття рішень у ЗЕД на прикладі підприємства.
 43.  Здійснення зовнішньоекономічних операцій з застосуванням давальницької сировини (толінг).
 44.  Діагностика та прогнозування кризових явищ з метою впровадження антикризового управління на підприємстві за умов здійснення ЗЕД.
 45.  Управління міжнародними платежами по зовнішньоекономічним контрактам.
 46.  Розробка системи бюджетів на підприємстві в умовах реформування структури управління ЗЕД.

1.2. Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 1.  Організація та планування експортної діяльності підприємства.
 2.  Організація та планування імпортної діяльності підприємства.
 3.  Організація міжнародних товарообмінних операцій підприємства.
 4.  Організація та планування міжнародної інвестиційної діяльності підприємства.
 5.  Організація діяльності зовнішньоекономічного підрозділу підприємства.
 6.  Організація та планування оперативно-комерційної діяльності підприємства при здійсненні ЗЕД.
 7.  Організація кон’юнктурно-цінової роботи підприємства при здійсненні ЗЕД.
 8.  Організація переговорного процесу та укладання ділових контактів з іноземними партнерами.
 9.  Організація системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 10.  Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах туристичного бізнесу.
 11.  Організація системи технічного обслуговування експортної (імпортної) продукції.
 12.  Оптимізація організаційно-економічних умов виходу підприємства на зовнішні ринки.
 13.  Оптимізація транспортно-експедиторського обслуговування зовнішньоекономічних зв’язків підприємства.
 14.  Організація проведення міжнародних орендних та лізингових операцій.
 15.  Організація системи постачання та зберігання на підприємстві суб'єкті ЗЕД.
 16.  Організація оптової (роздрібної) торгівлі підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 17.  Організація зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах з іноземними інвестиціями.
 18.  Організація зовнішньоекономічної діяльності в організаціях координаційного типу (ТПП, асоціації).
 19.  Організація кадрової роботи та управління персоналом на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 20.  Організація роботи представництва, (філіали) дочірнього підприємства за кордоном.
 21.  Організація та планування зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах малого та середнього бізнесу.
 22.  Організація зовнішньоторговельних операцій з промисловою продукцією.
 23.  Організація зовнішньоторговельних операцій з сільськогосподарською продукцією.
 24.  Організація міжнародної консалтингової діяльності підприємства.
 25.  Організація та проведення міжнародної (НДДКР) науково-дослідницької роботи.
 26.  Організація праці і формування системи стимулювання спеціалістів при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
 27.  Організація роботи менеджера ЗЕД.
 28.  Організація комунікаційного процесу в системі менеджменту ЗЕД.
 29.  Організація маркетингових досліджень на зовнішньому ринку.
 30.  Організація та планування маркетингової діяльності на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 31.  Організація кадрової роботи та управління персоналом на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 32.  Організація ЗЕД та оптимізація обсягів реалізації продукції  на внутрішньому ринку.
 33.  Удосконалення організації управління з метою підвищення ефективності ЗЕД.
 34.  Вплив ЗЕД на фінансові результати діяльності підприємства.
 35.  Організація та планування експортно-імпортної діяльності на підприємстві.
 36.  Розробка системи планування експортних операцій.
 37.  Розробка організаційної моделі управління ЗЕД підприємства.
 38.  Удосконалення процесу організації експортної діяльності на основі використання сучасної технології управління.
 39.  Планування реалізації продукції на зовнішньому ринку з урахуванням привабливості споживачів ЗРС.

1.3. Маркетинговий менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства

 1.  Товарна політика в системі міжнародного маркетингу підприємства.
 2.  Асортиментна політика підприємства при здійсненні ЗЕД.
 3.  Цінова стратегія підприємства при здійсненні ЗЕД.
 4.  Збутова політика підприємства – суб’єкта ЗЕД.
 5.  Маркетингова стратегія підприємства суб’єкта – ЗЕД.
 6.  Управління масовими комунікаціями (РК) підприємства суб'єкта ЗЕД.
 7.  Система управління міжнародним маркетингом на виробничому підприємстві.
 8.  Система управління міжнародним маркетингом на підприємствах невиробничої сфери.
 9.  Управління системою маркетингової інформації на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 10.  Управління дослідженням маркетингового середовища підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 11.  Впровадження логістичного управління на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 12.  Директ-маркетинг імпортної (експортної) продукції підприємства.
 13.  Комплексний аналіз та прогнозування кон’юнктури товарних ринків при здійсненні зовнішньоторговельної діяльності.
 14.  Розробка маркетингової програми підприємством – суб’єктом ЗЕД.
 15.  Управління конкурентоспроможністю підприємства при здійсненні ЗЕД.
 16.  Управління конкурентоспроможністю експортної (імпортної) продукції підприємства.
 17.  Управління зовнішньоекономічним потенціалом підприємства.
 18.  Сегментація світового ринку продукції з метою виявлення цінової кон’юнктури.
 19.  Розробка заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності продукції з метою виходу підприємства на зовнішній ринок.
 20.  Розробка лізингових схем постачання обладнання на підприємстві.
 21.  Дослідження ринків залізорудної сировини Східної Європи.
 22.  Розробка стратегії маркетингу підприємства, спрямованої на підвищення ефективності його діяльності.
 23.  Дослідження місця підприємства на сучасному ринку залізорудної сировини з метою підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 24.  Дослідження ринку продукції та підвищення конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринках.
 25.  0грунтування цінової політики підприємства за умов здійснення ЗЕД. Розробка цінової стратегії підприємства з метою посилення позицій на зовнішньому ринку.
 26.  Кон’юнктурне дослідження ринку зернових та розробка системи заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції.
 27.  Розробка заходів по забезпеченню конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішньому ринку.
 28.  Розробка методики та визначення  привабливості зовнішніх ринків збуту залізорудної сировини.
 29.  Специфіка споживацького попиту на внутрішньому ринку та її вплив на структуру експортних продаж підприємства.
 30.  Визначення критеріїв внутрішньої конкурентоспроможності підприємства в умовах здійснення ЗЕД.
 31.  Підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства за рахунок впровадження системи стандартів серії ISO.
 32.  Розробка маркетингової стратегії підприємства в умовах загострення конкуренції на зовнішньому ринку.
 33.  Розвиток металоспоживаючих ринків та їх вплив на структуру збуту металургійного підприємства.
 34.  Специфіка реалізації продукції на різних умовах ІНКОТЕРМС та її вплив на структуру експортних продаж.
 35.  Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю продукції.
 36.  0бгрунтування стратегії конкурентоспроможності підприємства на міжнародних ринках.
 37.  Адаптація металургійного підприємства до коливань світових цін на продукцію.
 38.  Дослідження чинників привабливості збуту ЗРС.
 39.  Розробка та економічне обґрунтування підвищення конкурентоспроможності продукції на зовнішньому ринку.
 40.  Організація маркетингових досліджень з метою збільшення обсягів реалізації продукції.
 41.  Дослідження особливостей митного регулювання ринку залізної руди.
 42.  Розробка заходів щодо удосконалення служби маркетингу.
 43.  Дослідження можливостей задоволення попиту на зовнішніх ринках за рахунок розширення сировинної бази комбінату.

1.4. Управління економічно-фінансовими процесами підприємства-суб’єкта ЗЕД

 1.  Управління продуктивністю праці підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 2.  Управління трудовими ресурсами підприємства при здійсненні ЗЕД.
 3.  Управління поточними витратами підприємства при здійсненні ЗЕД.
 4.  Управління прибутком підприємства - суб’єкта ЗЕД.
 5.  Управління митними платежами при здійсненні експортно-імпортних операцій.
 6.  Амортизаційна політика підприємства при здійсненні ЗЕД.
 7.  Управління господарськими ризиками підприємства при здійсненні ЗЕД.
 8.  Управління валютним ризиком підприємства при здійсненні ЗЕД.
 9.  Управління фінансовим станом підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 10.  Управління собівартістю та визначення ціни на експортну (імпортну) продукцію.
 11.  Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
 12.  Валютна політика підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 13.  Кредитно-фінансова політика підприємства суб’єкта ЗЕД.
 14.  Управління обіговими коштами при здійсненні ЗЕД.
 15.  Техніко-економічне обґрунтування зовнішньоекономічного контракту.
 16.  Управління платоспроможністю підприємства при здійсненні ЗЕД.
 17.  Ефективність зовнішньоекономічних операцій та їх вплив на рентабельність підприємства.
 18.  Управління ризиками інноваційного проекту.
 19.  Управління основними фондами підприємства-суб’єкта ЗЕД.
 20.  Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства при здійсненні ЗЕД.
 21.  Організація фінансового планування на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
 22.  Планування економічних показників розвитку зовнішньоекономічних зв’язків підприємства.
 23.  Вплив ЗЕД підприємства на його фінансовий стан.
 24.  Розробка системи інноваційного менеджменту з метою підвищення ефективності ЗЕД.
 25.  Оцінка впливу ЗЕД на рентабельність підприємства і розробка заходів по підвищенню її рівня.
 26.  Дослідження факторів, які впливають на конкурентоспроможність продукції і удосконалення роботи управління маркетингу і зовнішньоекономічних зв’язків підприємства.
 27.  Вплив ЗЕД на фінансові результати діяльності підприємства.
 28.  Розробка заходів по забезпеченню фінансової стійкості підприємства при здійсненні ЗЕД.
 29.  Оцінка системи розрахунків при здійсненні експортних операцій з метою підвищення їх результативності.
 30.  Розробка системи управління витратами виробництва та собівартістю продукції експортоорієнтованих підприємств.
 31.  Управління прибутком при реалізації оптимальної стратегії підприємства.
 32.  Економічна оцінка можливості оновлення продукції з метою підвищення ефективності експортних операцій.
 33.  Розробка заходів по підвищенню ефективності експортної діяльності підприємства.
 34.  Розробка ефективного механізму фінансового управління відтворенням виробничих фондів підприємства.
 35.  Розробка бюджетів на підприємстві в умовах реформування структури управління ЗЕД.
 36.  Дослідження умов формування виручки від реалізації продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках на основі оптимізації взаємозв’язку між обсягом випуску та витратами.
 37.  Вплив ЗЕД підприємства на процес фінансового планування.
 38.  Розробка системи заходів удосконалення ЗЕД експортно-імпортних операцій підприємства.
 39.  Вплив експортних операцій на ефективність формування та використання фінансових ресурсів підприємства.
 40.  Прибутковість експортних операцій та їх вплив на результати діяльності підприємства.
 41.  Вплив експортної діяльності на процес самофінансування промислового підприємства.
 42.  Вибір раціональної схеми імпортних поставок технологічного устаткування, забезпечуючих підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства.
 43.  Вплив експортних операцій на платоспроможність та ліквідність підприємства.
 44.  Вплив ЗЕД на процес фінансування капітальних інвестицій підприємства.
 45.  Вплив прибутковості експортних операцій на організацію  фінансового прогнозування підприємства.
 46.  Комплексне якісне оцінювання фінансового стану підприємства з метою посилення його інвестиційної привабливості з урахуванням ведення ЗЕД.
 47.  Удосконалення фінансового менеджменту підприємства з метою забезпечення зростання якісних показників експортної продукції.

2. Тематичний напрям: обґрунтування стратегії розвитку експортоорієнтованих підприємств.

2.1. Міжнародна маркетингова стратегія.

 1.  Розробка міжнародної стратегії підприємства на основі SWOT-аналізу.
 2.  Обґрунтування товарної стратегії підприємства в умовах зростання міжнародної конкуренції на ринку.
 3.  Обґрунтування цінової стратегії підприємства в умовах зростання міжнародної конкуренції на ринку.
 4.  Використання маркетингових комунікацій при розробці стратегії просування на зовнішній ринок.
 5.  Обґрунтування ефективного використання засобів реклами в міжнародному бізнесі на підставі маркетингових досліджень.
 6.  Визначення ефективної стратегії позиціонування підприємства на зовнішньому ринку.
 7.  Конкурентна маркетингова стратегія фірми на зовнішньому ринку.
 8.  Стратегія маркетингового планування діяльності фірми на зовнішньому ринку.
 9.  Міжнародна маркетингова стратегія фірми на ринку цінних паперів.
 10.  Міжнародна маркетингова стратегія фірми на ринку банківських та страхових послуг.
 11.  Маркетингова стратегія підприємства при здійсненні міжнародної біржової торгівлі.
 12.  Маркетингова стратегія підприємства при здійсненні експортно-імпортних операцій.
 13.  Маркетингова стратегія підприємства при здійсненні міжнародних орендних та лізингових операцій.
 14.  Міжнародна маркетингова стратегія підприємства у сфері інформаційних технологій.
 15.  Особливість розробки міжнародної маркетингової стратегії на підприємствах з іноземними інвестиціями.
 16.  Міжнародна маркетингова стратегія підприємства на ринку інноваційних технологій.
 17.  Міжнародна маркетингова стратегія підприємства на рекламному ринку.
 18.  Стратегія та тактика управління бренд-сайтами в міжнародному маркетингу.
 19.  Стратегія позиціонування та планування розвитку індивідуальної торговельної марки в міжнародному маркетингу.
 20.  Дослідження поведінки споживачів при розробці міжнародної маркетингової стратегії підприємства.
 21.  Міжнародна маркетингова стратегія підприємства на ринку консалтингових послуг.
 22.  Обґрунтування міжнародної товарної стратегії при розробці нового товару.
 23.  Дослідження цінової кон’юнктури при розробці міжнародної маркетингової стратегії підприємства.
 24.  Дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників конкурентоспроможності підприємства при розробці міжнародної маркетингової стратегії.
 25.  Дослідження конкурентів при розробці підприємством стратегії завоювання переваг у міжнародній конкурентній боротьбі.
 26.  Прогнозування попиту та обсягів продажу в маркетинговому дослідженні зовнішнього ринку.
 27.  Розробка конкурентної міжнародної стратегії на основі маркетингового дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.
 28.  Вибір оптимальної міжнародної товарної стратегії залежно від етапу життєвого циклу товару.
 29.  Міжнародна маркетингова стратегія підприємства у сфері консалтингових послуг.
 30.  Маркетингова стратегія підприємства у сфері міжнародного ринку аудиторських послуг.
 31.  Маркетингова стратегія підприємства у сфері міжнародних торговельно-посередницьких послуг.
 32.  Розробка міжнародної маркетингової стратегії підприємства в умовах невизначеності.
 33.  Розробка програми стимулювання збуту при формуванні міжнародної маркетингової стратегії підприємства.
 34.  Розробка моделі виходу підприємства на зовнішній ринок на основі сегментації та вибору цільового ринку.
 35.  Стратегічне планування в міжнародному маркетингу.
 36.  Стратегія рекламних досліджень при обґрунтуванні ефективного використання засобів реклами в міжнародному бізнесі.
 37.  Стратегічне управління брендом у міжнародному маркетингу.
 38.  Оцінка економічного рівня підприємства при здійсненні певної стратегії маркетингу.
 39.  Розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства на принципах міжнародного маркетингу.
 40.  Розробка стратегії поширення зовнішніх ринків.
 41.  Розробка цінової стратегії підприємства у термін 2009-2014рр.
 42.  0бгрунтування цінової стратегії підприємства з метою підвищення конкурентоспроможності.
 43.  Формування стратегії цільового маркетингу на основі сегментації ринку.
 44.  Стандартизація системи управління якістю продукції підприємства з метою забезпечення її конкурентоспроможності на зовнішньому ринку ЗРС.

 1.  Міжнародна інвестиційна стратегія підприємства.

 1.  Інвестиційні стратегії українських підприємств у міжнародному бізнесі.
 2.  Стратегія управління інвестиційними ризиками у міжнародному бізнесі.
 3.  Політика залучення кредитних ресурсів підприємством при здійсненні ЗЕД.
 4.  Політика запобігання інвестиційним ризикам при розробці інвестиційного портфеля.
 5.  Мотивація і стратегія прямого інвестування у конкурентному середовищі.
 6.  Стратегії й особливості діяльності міжнародних фінансових організацій в Україні.
 7.  Стратегії формування інвестиційного капіталу в міжнародному бізнесі.
 8.  Дослідження та прогнозування кон'юнктури міжнародного інвестиційного ринку.
 9.  Формування програми реальних інвестицій підприємства в міжнародному бізнесі.
 10.  Особливості інноваційної інвестиційної стратегії підприємства в міжнародному бізнесі.
 11.  Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства в міжнародному бізнесі.
 12.  Політика управління фінансовими інвестиціями підприємства в міжнародному бізнесі.
 13.  Дослідження інвестиційної привабливості галузей економіки при розробці міжнародної інвестиційної стратегії.
 14.  Побудова міжнародної інвестиційної стратегії підприємства  відповідно до загальної стратегії економічного розвитку.
 15.  Стратегія формування та управління інвестиційним капіталом у міжнародному бізнесі.
 16.  Обґрунтування міжнародних інвестиційних рішень в умовах невизначеності.
 17.  Стратегія формування інвестиційних ресурсів у міжнародному бізнесі.
 18.  Оцінка інвестиційної привабливості реальних міжнародних інвестиційних проектів.
 19.  Дослідження зовнішнього інвестиційного середовища підприємства в міжнародному бізнесі.
 20.  Формування та управління портфелем інвестиційних інструментів у міжнародному бізнесі.
 21.  Політика інвестиційного контролінгу в міжнародному бізнесі.
 22.  Маркетингові стратегії на міжнародному ринку інвестицій (на конкретному прикладі).
 23.  Економічна оцінка інвестиційного проекту з метою підвищення результативності ЗЕД підприємства.
 24.  Розробка і впровадження інвестиційного проекту з метою підвищення конкурентоспроможності продукції.

2.3. Стратегічні напрями розвитку експортоорієнтованих підприємств

 1.  Розробка цінової стратегії підприємства.
 2.  Розробка зовнішньоекономічної стратегії підприємства.
 3.  Обґрунтування стратегії розвитку експортоорієнтованого підприємства з урахуванням економічних витрат.
 4.  Визначення стратегічного потенціалу підприємства в умовах здійснення ЗЕД.
 5.  Удосконалення стратегічного планування фінансового розвитку підприємства.
 6.  Дослідження та розробка стратегії підприємства у сфері формування попиту та стимулювання збуту продукції на зовнішньому ринку.
 7.  Дослідження та оптимізація стратегії підприємства на зовнішньому ринку.
 8.  Розробка стратегії управління комерційним ризиком при здійсненні зовнішньоторгових посередницьких операцій.
 9.  Дослідження системи матеріальних потоків підприємств з застосуванням логістики.
 10.  Дослідження та обґрунтування напрямів зниження енергоємності продукції на експортоорієнтованих підприємствах.
 11.  Дослідження засобів прискорення обертання оборотних коштів та їх адаптація для конкретних умов діяльності підприємства.
 12.  Дослідження шляхів диверсифікації виробництва з метою зниження матеріало- та енергоємності продукції.
 13.  Економічне обґрунтування ефективного використання вторинних матеріальних та енергетичних ресурсів на підприємстві.
 14.  Розробка методики ситуаційного фінансово-економічного аналізу стану підприємства з зовнішньоекономічною діяльністю.
 15.  Розробка стратегії експортної діяльності як складового елементу загальної фінансової стратегії.
 16.  Вибір стратегічних рішень бізнес-планування з метою посилення конкурентних переваг на зовнішньому ринку ЗРС.
 17.  Визначення ключових факторів успіху діяльності підприємства на сучасному зовнішньоекономічному ринку металопродукції.
 18.  Обґрунтування диференціації продукції з метою визначення напрямів досягнення конкурентних переваг.
 19.  Розробка організаційної структури управління підприємством стратегічного типу.
 20.  Визначення конкурентних переваг підприємства з метою посилення експортного потенціалу.
 21.  Аналіз зовнішнього середовища та розробки заходів по адаптації ЗЕД.
 22.  Розробка стратегії інноваційного розвитку підприємства у термін 2009-2014 рр.
 23.  Визначення ключових факторів успіху діяльності підприємства в умовах здійснення ЗЕД.
 24.  Розробка  портфельної  стратегії підприємства  у  термін 2009-2014 рр.
 25.  Економічне обґрунтування стратегічних рішень використання обєктів інтелектуальної власності.
 26.  Комплексна оцінка конкурентних переваг за умов сталого інноваційного процесу при здійсненні ЗЕД.
 27.  Формування матриці стратегічного портфелю діяльності підприємства за умов реформування управління ЗЕД.
 28.  Розробка стратегічних рішень поведінки підприємства при здійсненні ЗЕД на пріоритетних ринках залізорудної сировини.

3. Тематичний напрям: Моделювання та прогнозування напрямів удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

3.1. Моделювання напрямів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства на зовнішніх ринках.

 1.  Економічне обґрунтування конкурентоспроможності експортної продукції підприємства.
 2.  Моделювання показників рівня конкурентоспроможності товару на зовнішньому ринку.
 3.  Удосконалення системи управління конкурентоспроможністю підприємства.
 4.  Визначення критеріїв внутрішньої конкурентоспроможності підприємства в умовах здійснення ЗЕД.
 5.  Визначення параметрів внутрішньої конкурентоспроможності експортоорієнтованого підприємства.
 6.  Інтегрована оцінка конкурентоспроможності підприємства в умовах попиту на зовнішньому ринку.
 7.  Розробка інноваційної моделі управління активної частини основних засобів підприємства.
 8.  Імітаційне моделювання впливу зовнішнього середовища на експортну діяльність підприємства.
 9.  0птимізація товарного портфелю підприємства з метою відновлення його експортної діяльності.
 10.  Оптимізація номенклатури та асортименту експортної продукції підприємства.
 11.  Автоматизація планування виробництва експортоорієнтованої продукції за рахунок впровадження CSRP в управлінні гірничо-добувного підприємства.

3.2. Моделювання, прогнозування та аналіз розвитку галузевих ринків експортоорієнтованих підприємств.

 1.  Кон’юнктурне дослідження ринку зернових та розробка системи заходів по підвищенню конкурентоспроможності продукції.
 2.  Дослідження ринку продукції та підвищення конкурентоспроможності продукції на галузевих ринках.
 3.  Розвиток металоспоживаючих ринків та їх вплив на структуру збуту вітчизняних металургійних підприємств.
 4.  Розробка стратегії поширення галузевих ринків.
 5.  Дослідження можливостей задоволення попиту на галузевих ринках за рахунок сировинної бази підприємств.


Додаток
М

Приклад ПЛАНу МАГІСТЕРСЬКої дипломної РОБоТи

Тема: «Стратегічне планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД в умовах трансформації економіки»

ВСТУП

 1.  Теоретичні основи стратегічного планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.
  1.  Необхідність та види планування в умовах трансформації економіки.
  2.  Сутність стратегічного планування: мета, завдання, місце в системі управління.
  3.  Методологічний інструментарій стратегічного планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.

 1.  Дослідження стратегічного планування на підприємствах суб’єктах ЗЕД.
  1.  Аналіз складових елементів процесу стратегічного планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.
  2.  Аналіз зовнішнього середовища підприємства-суб’єкта ЗЕД.
  3.  Аналіз ресурсного потенціалу підприємства-суб’єкта ЗЕД.
  4.  Оцінка ефективності стратегічного планування на підприємствах-суб’єктах ЗЕД.

 1.  Розробка моделі вибору стратегії в системі стратегічного планування на підприємстві-суб’єкті ЗЕД
  1.  Обґрунтування стратегічних цілей при формуванні стратегії підприємства-суб’єкта ЗЕД .
  2.  Економіко-математична модель вибору стратегії та її практичне застосування на підприємстві-суб’єкті ЗЕД.
  3.  Практичне застосування моделі вибору стратегії та прогноз розвитку стратегічного потенціалу підприємства-суб’єкта ЗЕД.

Висновки.

Список використаних джерел.

Додатки.


Методичні вказівки та вимоги до виконання та захисту магістерської дипломної роботи для студентів спеціальності 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» денної та заочної форм навчання

Укладачі: Варава Лариса Миколаївна

Щекович Олена Сергіївна

Реєстраційний №_____________

Підписано до друку ________2009 р.

Формат А5

Обсяг 50 стор.

Тираж ___прим.

Видавничий центр КТУ,

вул XXII партз’їзду, 11,

м. Кривий Ріг


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55979. Звуки і букви 26.5 KB
  Усвідомлене й міцне засвоєння теоретичного матеріалу є необхідною базою для формування навичок грамотного письма. До того ж схеми-опори допомагають вирішити проблему переводу теоретичного матеріалу в практичні вміння.
55982. Літературно-музична композиція, присвячена Дню народження Тараса Шевченка 79.5 KB
  Мета: Поглибити знання учнів про життя видатного сина українського народу - Т.Г.Шевченка. Розвивати творчі здібності учнів, спонукати їх до власної творчості; Виховувати любов і повагу до традицій нашого народу, патріотизм.
55983. Taras Hryhorovych Shevchenko – poet, citizen artist 49.5 KB
  Equipment: multimedia projector, computers, audio CDs with songs based on Shevchenko’s poems. The classroom is decorated with reproductions of T.H. Shevchenko’s paintings, samples of Ukrainian embroidery and guilder rose (калина). The first slide of computer presentation reads
55985. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… 504 KB
  Важко,через сніги і морози, пробивається цього року весна. Але знаменна вона тим, в березневі дні народився геніальний співець і пророк нації Т. Шевченко. Він не просто поет, він – Пророк і Учитель.
55986. Свіча Шевченкова горить… 13.39 MB
  Мета заходу: викликати у студентів інтерес до постаті Великого Кобзаря; виховувати почуття патріотизму, національної гордості за свій народ і його видатних людей Звучить мелодія кобзи. Звук стихає, під тихий звук кобзи ведучі, одягнені в українські вишиванки – хлопець і дівчина студенти.
55987. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине! 68.82 KB
  В похилій хаті край Над ставом чистим і прозорим Життя Тарасику дала Кріпачка мати вбита горем. Ведучий: Скільки тих шляхів на світі і куди вони всі ведуть Увечері сяде дід на призьбі малий Тарас коло нього показує дід на темне небо на зорі.