38840

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Книга

Архивоведение и делопроизводство

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ по спеціальності 5. Дипломне проектування як завершальний етап навчання підводить підсумки учбової і науководослідної роботи студента в коледжі і грає дуже важливу поважну роль в його підготовці до майбутньої самостійній роботі на автоексплуатаційних підприємствах в проектнотехнологічних і науководослідних організаціях автомобільного транспорту. Основними цілями дипломного проектування є з'являються узагальнення раніше отриманих одержувати знань і їх подальше дальше розширення а також...

Украинкский

2013-09-30

308.5 KB

12 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора коледжу з НР

_____________В.В. Ковтун

«____»___________2011 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

по спеціальності 5.07010602

«Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»

Дніпропетровськ 2011

1.   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ|становища|

1.1. Дипломне проектування як завершальний етап навчання| підводить підсумки учбової і науково-дослідної роботи студента в коледжі і грає дуже важливу|поважну| роль в його підготовці до майбутньої| самостійній роботі на автоексплуатаційних підприємствах, в проектно-технологічних| і науково-дослідних організаціях автомобільного| транспорту.

 1.  Основними цілями дипломного проектування є|з'являються| узагальнення раніше отриманих|одержувати| знань і їх подальше|дальше| розширення, а також перевірка уміння студента самостійно вирішувати|рішати| завдання|задачі| в області| вибраної ним спеціальності.
 2.  Проект, що розробляється, має бути актуальним по темі, таким, що відображає|відбиває| насущні завдання|задачі| автомобільного транспорту. Тому, приступаючи до будь-якого розділу проекту, необхідно чітко з'ясувати технічне|, соціальне і економічне значення об'єкту розробки, для чого важливий|поважний| критичний аналіз досвіду|досліду| і літературних даних з вирішуваного|рішати| питання. Робота завжди повинна починатися з вивчення матеріалів, отриманих| під час практики, із спеціальних досліджень, за даними книг, брошур, звітів НДІ і КБ, збірок|збірників| праці інститутів, журналів|, інформаційних листків, бюлетенів і інших джерел, а в конструкторській частці|частині|, додатково, і за результатами|за наслідками| спеціального проведеного патентного пошуку.
 3.  Враховуючи важливість самостійної роботи студента над дипломним| проектом, слід вважати|лічити|, що роль керівника проекту повинна зводитися лише до видачі завдання|задавання| з|із| уточненням складу і об'ємів|обсягів| роботи по розділах, до ради з принципових напрямів|направлень| в вирішенні| завдань|задач| і контролю роботи студента над проектом.

1.5. Трудомісткість виконання проекту, що задається, враховує як| терміни дипломного проектування, ухвалення|приймання| у коледжі, так і наявність |матеріалів за період переддипломної практики і виробничої| роботи /ВР/.

Результати дипломного проектування оформляються у вигляді пояснювальної| записки, графічного матеріалу і відомості дипломного проекту.

2.   ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

             2.1. Теми проектів в загальному випадку передбачають вирішення лави|низки| технічних, технологічних, організаційних, соціальних, екологічних|, економічних і інших завдань|задач|, тобто|цебто| є|з'являються| комплексними|.

Основною часткою дипломного проекту є технологічний проект нового або такого, що реконструюється підприємства автомобільного транспорту (ПАТ):

а) технологічний проект нового автотранспортного підприємства| (АТП) (прив'язаного до умов певного міста, району або регіону);

б) технологічний проект реконструкції АТП, що діє, - вантажного, автобусного, таксомотора, змішаного;

в) технологічний проект станції технічного обслуговування (СТО);

г) технологічний проект реконструкції (розширення, технічного| переозброєння) СТО;

д) технологічний проект бази централізованого технічного обслуговування і ремонту (БЦТО);

є)  технологічний проект спеціалізованої дільниці по ремонту|;

ж)  інших типів підприємств автомобільного транспорту спільного|загального| користування або інших відомств з|із| різними формами власності.

Подальшими часткам дипломного проекту є:

поглиблена технологічна розробка окремої виробничої| ділянки;

технологічна частина з|із| аналізом відмов і несправностей, що виникають при експлуатації автомобіля (вузла, агрегату, системи, деталі|), характерних ознак вияву і способів їх усунення, конструктивних і діагностичних параметрів, що визначають технічний| стан|достаток| агрегату, вузла, системи або деталі, а також з|із| розробкою або удосконаленням технологічних процесів обслуговування або ремонту автомобіля, окремих систем, вузлів або механізмів,  реалізуємих | на вибраній ділянці;

           - конструкторська частина з|із| розробкою нової або модернізацією існуючої конструкції обладнання, пристосувань і інструменту|, вживаних на проектованій ділянці, або аналіз можливих варіантів вживаного оснащення для проектованої ділянки з|із| обґрунтуванням вибраного варіанту;

- економічна частина, що включає: розрахунок техніко-економічних| показників нового або такого, що реконструюється підприємства автотранспорту, їх порівняння з|із| еталонними показниками; техніко|-економічна оцінка вживаних технологічних процесів або оснащення|;

- спеціальна частина, що включає поглиблене вивчення, дослідження і аналіз якого-небудь питання, пов'язаного з технологією або конструкцією;

- частина, присвячена охороні праці і навколишнього середовища, включає розробку питань по розробці заходів щодо охороні| праці і техніці безпеки на ділянці або на підприємстві, а також кологічній безпеці проектованого або такого, що реконструюється підприємства або ділянки.

2.2. В окремих випадках темою дипломної роботи може бути дослідження або поглиблена розробка проблеми, не пов'язаної з проектуванням| конкретного підприємства, але|та| з|із| практичним значенням.

 1.  Проекти, що мають розділи, що виконані за завданням підприємств і приймаються останніми до впровадження (що підтверджується| відповідним листом або рецензією), відносяться до розряду реальних| і є|з'являються| найбільш переважними. До реальних можуть бути віднесені і проекти по реконструкції підприємств, їх виробничих| ділянок, по дослідженню і розробці прогресивних технологій| і конструкцій, коли ці розробки конкретно адресовані і мають явну економічну ефективність, а також проекти, рішення|, що містять|утримують|, захищені авторськими свідоцтвами, патентами | на раціоналізаторські пропозиції|речення|;
 2.  Теми проектів, що виконуються студентами вечірнього і заочного| навчання|вчення|, мають бути, як правило, повністю або частково зв'язали|пов'язували| із|із| завданнями|задачами| тих підприємств автомобільного транспорту, на якіх| працюють (або з|із| якими пов'язані) автори проектів.

Зразки формулювання тим дипломних проектів:

- Проект АТП (СТО, АЗК, БЦТО .) з|із| | розробкою виробничої ділянки і технологічного процесу ТЕ (ТР, відновлення) автомобіля (агрегату, вузла, механізму|, деталі).

- Проект реконструкції (розширення, технічного переозброєння) АТП (СТО,  АЗК.) з|із| розробкою| виробничої ділянки і технологічного процесу ТО (ТР, відновлення) автомобіля (агрегату, вузла, механізму, деталі).

3. СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

3.1. При загальній назві, що визначає основний розділ, проект зазвичай|звично| складається з декількох розділів, найбільш типовими з|із| яких є|з'являються|:

1. Технологічний проект підприємства автотранспорту.

2.  Проект виробничої зони (ділянки, цеху, контрольно-технічного пункту, складу і тому подібне|тощо|).

3. Технологічна частина, присвячена розробці нового або модернізації| існуючого технологічного процесу обслуговування або ремонту.

4. Конструкторська частина, присвячена розробці новою або модернізації| існуючої моделі устаткування|обладнання|.

5. Заходи щодо охорони праці і техніки безпеки.

6. Економічна частина, присвячена техніко-економічному аналізу| прийнятих технічних, технологічних і організаційних рішень|.

До устаткування|обладнання|, як об'єкту розробки в дипломному проекті відносяться стенди, спеціальні пристрої|устрої| і прилади для технічного обслуговування (ТО), поточного ремонту (ТР), діагностування автомобіля| або його систем і агрегатів, а також інші засоби|кошти| механізації. Слід зазначити особливу важливість розробок засобів|коштів| комплексної механізації| і автоматизації виробничих процесів, трудомісткість, що значно скорочують, і собівартість виконуваних робіт. Результати дослідницьких розробок оформляються зазвичай|звично| як складна| частина одного з вище перелічених розділів проекту. Однако великий змістовний об'єм|обсяг| тієї частки|частини| може служити основою | виділення в самостійний розділ, наприклад, замість другого розділу (поглибленої технологічної розробки) або в окремий документ| у вигляді звіту по студентській НДР, що прикладається до дипломного| проекту, що визначається у кожному конкретному випадку керівником| проекту.

Дипломний проект повинен містити|утримувати| записку пояснення об'ємом|обсягом| порядку| 50...80 сторінок і не менше 4...6 листів формату A1| графічних матеріалів.

У таблиці, що приводиться. 1 дається детальніша структура проекту і зразковий розподіл об'ємів роботи по розділах для проектів по технічній експлуатації.

У таблиці. 2 дається детальніша структура проекту і зразковий розподіл об'ємів роботи по розділах для проектів по ремонту.

Таблиця 1

Структура дипломного проекту по технічній експлуатації і зразковий

розподіл об'ємів роботи по розділах

№ пп

Найменування розділів, підрозділом|   і   документів   записки|

Об'єм|обсяг| записки|, стор.

Зразковий зміст|вміст| графічних матеріалів

Число

листів

Об'єм|обсяг|

роботи,

%

1

2

3

4

5

6

Титульний лист|аркуш|

1

**

Завдання|задавання| на проект

2

Зміст|вміст|

1-2

Введення|вступ|

1-2

1.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ    ПІДПРИЄМСТВА АВТОТРАНСПОРТУ

1.1

Огляд   району   діяльності проектованого підприємства

1-2

1.2

Завдання|задачі|    проектування    і початкові|вихідні| дані

1-2

1.3

Технологічне  проектування| підприємства

7-20

Генеральний план підприємства|   (що існують|наявний| і проектованих).

1

2

3

4

5

6

1.3.1.

Розрахунок   річної   програми по ТО і ремонтам і так далі

2-6

1.3.2.

Розрахунок числа тих, що працюють

1-2

1.3.3.

Розрахунок числа постів і обладнання|

1-2

1.3.4.

Визначення площі підприємства| і ділянки під будівництво|

1-5

1.3.5.

Компонувально-планувальне вирішення виробничої| зони

2-5

Разом:

14-31

1

30

2.

ПОГЛИБЛЕНА        РАЗРОБКА ЗОНИ  (ділянки,   цеху,   контрольно-технічного пункту і тому подібне|тощо|)

Планування приміщень дільниці

2.1.

Технологічний розрахунок ділянки| /зони/

4-6

2.2.

Планувальне вирішення зони|

2-3

1

2.3.

Особливості   прийнятих  рішень| і їх ефективність

1-2

Разом:

7-11

1

3.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Аналіз відмов і несправностей| і способів їх усунення, дефектувальні відомості. Аналізіруємиє і передбачувані технологічні процеси ТО і Р, операційні| карти, схеми, таблиці.

3.1.

Аналіз відмов і несправностей| агрегатів, вузлів, систем| або деталей і способів їх усунення, а також характерних| ознак прояви| і способів їх усунення, конструктивних і діагностичних|         параметрів, що визначають    технічний стан|достаток| агрегату, вузла, системи| або деталі

4-6

3.2.

Аналіз  існуючих  технологічних| процесів ТО і Р автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

2-3

3.3.

Пропоновані   технологічні| процеси ТО і Р автомобілів|,  їх  систем,  вузлів, агрегатів

8-10

Разом:

14-19

0

25

4.

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Розробка нової або модернізації існуючої| моделі оснащення|. Аналіз і вибір оснащення| для виконання технологічного процесу| ТО і Р.

4.1.

Обоснование    модернизации (создания новой) или анализ необходимых      конструкций оборудования,   приспособлений или инструмента

1-2

4.2.

Опис і розрахунок конструкції|   устаткування|обладнання|,   пристосувань| або інструменту

3-5

Загальний вигляд|вид|, схеми, вузли аналізованих конструкцій|

1-2

4.3.

Правила   експлуатації   устаткування|обладнання|,    пристосувань або інструменту

1-2

Карта інструкції на експлуатацію конструкції| оснащення

1-2

4.4.

Ефективність  розробленой| конструкції або прийнятої| установки

1-2

Разом:

6-11

2-4

25

5.          

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1

Розробка заходів щодо охорони праці і техніки безпеки| на ділянці або на підприємстві

4-6

5.2

Розробка заходів щодо екологічної безпеки

1-2

Разом:

5-8

10

1

2

3

4

5

6

6.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА       ЕФФЕКТІВНОСТЬ ПРОЕКТУ

2-5

Техніко-економічний аналіз  прийнятих  технічних|,   технологічних і   організаційних   рішень|

10

Висновок|ув'язнення| (виводи|виведення|, порядок| впровадження розробок проекту)

2-3

Бібліографічний список

1-2

Всього за проектом

50-80

4-6

100

*

Додатки|застосування|

**

Відгуки|відкликання| керівника і рецензента| проекту, листи з підприємства

*- документ не нумерується в змісті|вмісті|;

**- документ не входить до складу записки пояснення

Таблиця 2

Структура дипломного проекту по ремонту і зразковий розподіл

об'ємів роботи по розділах

№ пп

Найменування розділів, підрозділів|   і   документів   записки|

Об'єм|обсяг| записки|, стор.

Зразковий зміст|вміст| графічних матеріалів

Число

листів

Об'єм|обсяг|

роботи,

%

1

2

3

4

5

6

*

Титульний лист|аркуш|

1

**

Завдання|задавання| на проект

2

Зміст|вміст|

1-2

Введення|вступ|

1-2

1.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ      ПІДПРИЄМСТВА АВТОТРАНСПОРТУ

1.1

Огляд   району   діяльності проектованого підприємства

1-2

1.2

Завдання|задачі|    проектування    і початкові|вихідні| дані

1-2

1.3

Технологічне  проектування| підприємства

7-20

Генеральний план підприємства|   (що існують|наявний| і проектованих). Планування   виробничих|  будівель  (існуючих|     і  проектуємих|), розрізи будівель

1

1.3.1.

Розрахунок   річної   програми по ТО і ремонтам і так далі

2-6

1.3.2.

Розрахунок числа тих, що працюють

1-2

1.3.3.

Розрахунок числа постів і обладнання|

1-2

1.3.4.

Визначення площі підприємств| і ділянки під будівництво|

1-5

1.3.5.

Компонувально-планувальне вирішення виробничої| будівлі

2-5

Разом:

14-31

1

30

2.

ПОГЛИБЛЕНА РАЗРОБКА ЗОНИ РЕМОНТУ (агрегатної   або   слюсарно-механічної ділянки, цеху)

2.1.

Технологічний розрахунок ділянки|

4-6

2.2.

Планувальне вирішення зони|

2-3

1

2.3.

Особливості   прийнятих  рішень| і їх ефективність

1-2

Разом:

7-11

1

3.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Креслення   вузлів   і   деталей автомобіля,   дефектувальна відомість,      устаткування|обладнання|, технологічні  та  операційні карти

3.1.

Аналіз    конструкції    вузла, механізму, деталі і | причин відмов

4-6

3.2.

Аналіз  існуючих | процесів ремонту автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

2-3

1

2

3

4

5

6

3.3.

Пропоновані   технологічні процеси ремонту деталей

8-10

Разом:

14-19

25

4.

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Розробка    нової    або модернізації  існуючої| моделі оснащення|

4.1.

Обгрунтування    модернізації (створення|створіння| нової) або аналіз необхідних      конструкцій устаткування|обладнання|,   пристосування|   або   інструменту   для вибраних операцій

1-2

4.2.

Опис і розрахунок конструкції|, устаткування|обладнання|, пристосувань або інструменту

3-5

Загальний вигляд|вид| конструкцій|

2-4

4.3.

Правила експлуатації

1-2

4.4.

Ефективність розробленої конструкції або прийнятої установки

1-2

Разом:

6-11

2-4

25

5.          

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1

Розробка заходів щодо охорони праці і техніки безпеки| на ділянці або на підприємстві

4-6

5.2

Розробка заходів щодо екологічної безпеки

1-2

Разом:

5-8

10

6.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА       ЕФФЕКТІВНОСТЬ ПРОЕКТУ

2-5

Техніко-економічний аналіз  прийнятих  технічних|,   технологічних і   організаційних   рішень|

10

Висновок|ув'язнення| (виводи|виведення|, порядок| впровадження розробок проекту)

2-3

Бібліографічний список

1-2

Всього за проектом

50-80

4-6

100

*

Додатки|застосування|

**

Відгуки|відкликання| керівника і рецензента| проекту, листи з підприємства

*- документ не нумерується в змісті|вмісті|;

**- документ не входить до складу записки пояснення

4.   ВИМОГИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО  ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ЗАПИСКИ

4.1. Завдання і графік виконання проекту

4.1.1. Завдання|задавання|, що оформляється на спеціальному бланку, повинне містити| найменування теми проекту; цільову установку і початкові|вихідні| дані; основний зміст|вміст| записки пояснення у вигляді переліку питань|, що підлягають розробці; перелік креслень, що розробляються; основну літературу, що рекомендується.

У цільовій установці формулюються технічні вимоги до об'єктів проектування, указуються|вказують| основні нормативи і стандврти|, яким повинні відповідати ці об'єкти.

4.1.2. Календарний графік роботи над проектом представляє|уявляє| собою| загальний розподіл об'ємів|обсягів| записки пояснення і креслень по термінах їх виконання за період дипломного проектування у вигляді попереднього плану і фактичного завершення етапів. При складанні графіка слід планувати|планерувати| завершення всієї роботи не пізніше, ніж за 7....10 днів до початку захисту проектів.

Завдання|задавання| на проект і графік складаються і підписуються керівником| проекту спільно з|із| виконавцем|виконувачем|.

4.2. Зміст|вміст|

Зміст|вміст|, що приводиться|наводить| в записці, має бути докладним з|із| найменуванням| всіх розділів, підрозділів і пунктів, строго|суворий| ним відповідати| по тексту, з|із| привласненою ним нумерацією, а також вказівкою номерів| сторінок, на яких розміщується, початок розділів і підрозділів. Нумерація розділів починається з документів і пунктів, передідучих|| змісту|вмісту|. Приклад|зразок| нумерації розділів проекту наведений в таблиці. 1, 2.

4.3. Введення|вступ|

У введенні|вступі| до дипломного проекту в лаконічній формі визначається| роль автомобільного транспорту в економічному і соціальному розвитку країни, особливості його розвитку в даний час|нині|, необхідність| підвищення ефективності використання рухливого|жвавого| складу. Ставиться мета|ціль| проекту, обґрунтовується актуальність її і зв'язок теми проекту із|із| завданнями|задачами| розвитку автомобільного транспорту

Об'єм|обсяг| введення|вступу| не повинен перевищувати 2 сторінки.

4.4. Проект підприємства автотранспорту

4.4.1. Огляд району діяльності підприємства, завдання|задачі| і  вхідні| дані проектування.

У цих пунктах записки пояснення характеризується район (місто, область, регіон), в якому функціонує або буде функціювати| проектоване підприємство; визначаються специфічні задачі| проектування; обґрунтовуються конкретні початкові|вихідні| дані.

Тут указуються|вказують| географічні і кліматичні особливості району, його економічне значення, особливості функціонування транспорту.

Залежно від теми і поставлених завдань|задач| початкові|вихідні| дані для проектування можуть бути самими різними. Наприклад, для нового| вантажного АТП як первинні початкові|вихідні| дані можуть бути задані тільки|лише| річні об'єми|обсяги| перевезень різних видів вантажів|тягарів|. При цьому потрібно визначити відстань перевезень, обгрунтувати типи|типи| рухомого| складу і його експлуатаційні показники, а згодом і необхідну облікову|списочну| кількість автомобілів /автопоїздів/. Подібні попередні розрахунки проводяться|виробляють| і при проектуванні пасажирських| АТП або СТО, коли заданими є|з'являються|, наприклад, число жителів|мешканців| міста, рухливість населення або протяжність автобусних маршрутів| і пасажиропотоки, ступінь|міра| автомобілізації населення.

При реконструкції існуючих АТП всі початкові|вихідні| дані, включаючи типаж і кількісний склад парка, можуть бути свідомо відомими| або заданими, і на їх основі можна приступати до технологічних| розрахунків. Але|та| у будь-якому випадку|в будь-якому разі| технологічний розрахунок АТП може зачинатися|починати| після того, як будуть прийняті (обґрунтовані відповідними| умовами і розрахунками) наступні|слідуючі| початкові|вихідні| дані: 1 - типи і моделі| рухливого|жвавого| складу; 2 - їх кількісний склад по групах і в цілому|загалом| по АТП; 3 - середньодобовий пробіг автомобіля; 4 - число циклів експлуатації, що приймається (або процентне|відсоткове| співвідношення нових і які пройшли| капітальний ремонт автомобілів); 5 - число робочих днів АТП в році -| з|із| уточненням всіх цих даних по кожній групі різнорідних автомобілів.

4.4.2.Технологічне проектування підприємства

У розділі коректуються нормативні режими і трудомісткості технічних дій, простої рухомого|жвавого| складу, визначається річна| програма підприємства по обслуговуванню і капітальному ремонту| автомобілів. Після|потім| розрахунку цієї програми визначаються: трудомісткість| різних дій по парку на рік (ЩО, TO-1|, ТО-2 і СО|із|, ТР, діагностування) і трудомісткості по видах робіт або спеціальностях робітників|робочих|. Ця частина розрахунків закінчується визначенням штатів робітників|робочих| по всіх спеціальностях і видах технічних дій, а також робітників| по самообслуговуванню підприємства.

Далі виконується технологічний розрахунок зон обслуговування і ремонту, при якому по кожній з них встановлюються: призначення зони|, режим її роботи, технологічно необхідне (явочне) і штатне число робітників|робочих| і розподіл їх по змінах, ритм виробництва, число постів і ліній обслуговування, технологічне і допоміжне обладнання|, площа зони.

У такій же послідовності ведуться розрахунки і кожної з ділянок (відділень|відокремлень|, цехів), склад яких встановлюється з урахуванням|з врахуванням| числа робітників|робочих| по кожній спеціальності і доцільності поєднання|сполучення| професій.

За розрахунком ділянок слідує|прямує| розрахунок складських приміщень|помешкань|, адміністративних|, побутових і інших підсобних приміщень|помешкань|, а також розрахунок стоянки рухомого|жвавого| складу, з|із| описом її особливостей.

           Технологічні розрахунки завершує розгорнена звідна|зведена| таблиця всіх приміщень|помешкань|, в графах якої указуються|вказують| фактично наявні майдани|площі|, (при реконструкції АТП, що діють, або СТО), розрахункові їх значення і майдани|площі|, що приймаються за проектом, за результатами|за наслідками| розробки|| об'ємно-планувальних вирішень будівель. У примітках|тлумаченнях| і коментарях| до таблиці приводяться|наводять| роз'яснення по розбіжностях|розходженнях|, що допускаються, між розрахунковими майданами|площами|, що приймаються, а також інші відомості|, що дозволяють оцінити в цілому|загалом| доцільність прийнятих розмірів будівель, що підлягають новому будівництву або розширенню.

Основними джерелами нормативних даних для технологічних| розрахунків є|з'являються|: Положення|становище| про технічне обслуговування і ремонті| рухомого|жвавого| складу автомобільного транспорту, Загальноукраїнські норми технологічного проектування автотранспортних підприємств і ін. нормативно-довідкові видання Міністерства транспорту і зв’язку України|РСФРР|.

4.4.3.     Організація управління  основними службами підприємства

У цьому пункті (або декількох пунктах) описуються особливості| і пропозиції|речення| по зміні діяльності основних служб (відділів|) управління підприємством. Так, по технічній службі приводиться|наводить| опис її структури, підлеглості всіх її ланок, зачинаючи|починати| від бригад| робітників|робочих| і кінчаючи головним|чільним| інженером. По існуючих рекомендацій| (типовим штатам) або досвіду|досліду| указуються|вказують| всі посадові особи служби. При відступі від типових структур приводиться|наводить| обґрунтування змін, що приймаються. Основний матеріал може бути доповнений відповідною| схемою або таблицею.

По службі експлуатації бажано дати характеристику основної| клієнтури підприємства, видів вантажів|тягарів|, основних маршрутів перевезень|, сформулювати основні рішення|вирішення| в організації, наприклад, випуску| і прийому рухливого|жвавого| складу, в поліпшенні|покращанні| маршрутизації перевезень| і графіків руху, в підвищенні коефіцієнтів використання пробігу і вантажопідйомності автомобілів, в підвищенні ступеня|міри| механізації| навантажувально-розвантажувальних робіт і тому подібне|тощо|

Загальні питання управління підприємством можуть бути проілюстровані| схемою, що відображає|відбиває| функції і підлеглість всіх служб АТП.

4.4.4.Особливості прийнятих технологічних процесів, об’ємно - планіровочних| рішень|вирішень| і конструкцій будівель

Під цим заголовком приводяться|наводять| основні відомості по особливостям| організаційних форм, що приймаються, ТО і ТР автомобілів, технологічних| процесів, розміщення окремих приміщень|помешкань|, по розширенню| деяких зон і ділянок (при реконструкції АТП) і інших конкретних| заходах, пропонованим автором проекту. У випадках, коли| розрахунками були встановлені|установлені| надлишки площ в будівлях діючого| АТП, приводяться|наводять| рекомендації по їх використанню - здачі в оренду, створенню|створінню| додаткових виробництв і так далі У цьому ж пункті або в самостійному пункті "Особливості конструкції будівлі" дається характеристика конструктивних особливостей того, що зводиться|підносить| або реконструкцією| будівлі.

Всі ці пояснення до результатів розрахунків по проектуванню АТП мають пов'язувати з|із| кресленнями планувань і розрізів будівель і бути покладений в основу тієї частини доповіді на захисті дипломного проекту, який відноситься до його першої частини.

                             4.5. Поглиблена технологічна розробка зони (ділянки)

 1.  У цій частині проекту ставиться мета|ціль| детальніше розробити| окремий елемент підприємства - зону ТО або ТР, виробничої| ділянка (відділення|відокремлення|, цеху), діагностичний пункт, склад і так далі
  1.  Безпосереднім розрахункам по об'єкту потрібне представити| короткий аналіз існуючих організаційних, технологічних і проектних рішень|вирішень| по типових проектах, літературних джерелах і досвіді|досліді|, а також сформулювати мету|ціль| виконуваної розробки.

4.5.3. Власне технологічний розрахунок виконується в наступній|слідуючій| послідовності:

призначення проектованого об'єкту і завдання|задачі| розрахунку;

загальний технологічний процес зони (ділянки, цеху);

уточнений розрахунок програми і трудомісткості робіт;

розрахунок штатного і технологічно необхідного числа робітників|робочих| з урахуванням|з врахуванням| режиму роботи ділянки;

розрахунок числа автомобілемісць| (для зони), вибір устаткування|обладнання| і розрахунок необхідного виробничого майдану|площі|;

розробка планувального (об'ємно-планувального) рішення|вирішення| з|із| розставлянням|розстановкою| всього технологічного і допоміжного устаткування|обладнання| відповідно до загальної технології;

-           опис загальної організації робіт.

4.5.4. Замикають розробку техніко-економічні розрахунки, підтверджуючі правомірність проектного рішення|вирішення|. Тут можуть приводитися|: розрахунок витрат|затрат| по ділянці і собівартості нормо-часу|; розрахунки за загальною вартістю будівництва або реконструкції об'єкту, по ефективності| капіталовкладень окремих технологічних процесів, обладнання і оснащення; порівняння техніко-економічних показників проектованого об'єкту з|із| аналогічними типовими або діючими об'єктами.

             4.6. Конструкторська  частина

4.6.1. Обґрунтування|  пропонованої конструкції

Перш ніж приступити до безпосередньої розробки нової або модернізації що є|наявний| конструкцій стенду, вузла, механізму або прибору|, потрібно по можливості ретельніше обґрунтувати вимоги, що пред’являються | до цієї конструкції, а по тих, що є|наявний| літературним джерелами|, дослідним|досвідченим| даним і спостереженням вивчити наявні зразки|взірці| конструкцій| аналогічного призначення. Результати цієї попередньої роботи відбиваються в дипломному проекті у вигляді аналізу наявних схем, креслень і описів з|із| конкретизацією на підставі цього аналізу завдання|задачі| на власну конструкторську розробку. У цій попередньої| роботі важливим|поважним| елементом є|з'являється| патентний пошук, у зв'язку з чим він розглядається|розглядає| нижчим детальніше.

4.6.3. Розрахунок або вибір і опис конструкції

Тут дається спільний|загальний| опис конструкції, характеризуються її особливості. У записці також приводяться|наводять| ілюстрації (схеми, графік), що не виносяться в графічну частку|частину| проекту, до технічної характеристики розробленої конструкції. В разі|у разі| вибору конструкції необхідного оснащення проводиться|виробляє| аналіз найбільшої кількості устаткування|обладнання|, пристосувань і інструменту| і обґрунтування ефективності вибраного.

4.6.4. Правила експлуатації

У цьому підпункті бажано сформулювати основні правила монтажу, роботи з|із| об'єктом конструкторської розробки, правила технічного| догляду, а також правила техніки безпеки.

4.6.5. Ефективність розробленою або вибраною конструкції||

В ув'язненні розділу дається техніко-економічне обґрунтування ефективності застосування|вживання| розробленої конструкції, де можуть вказуватися|: поліпшення|покращання| умов праці, підвищення продуктивності праці або якості продукції, металоємність конструкції, вартість її виготовлення, експлуатаційні витрати|затрати|, термін окупності при зниженні| собівартості виконуваних за допомогою конструкції робіт, необхідна| кількість одиниць пропонованого устаткування|обладнання| для АТП і так далі Багато показників можуть наводитися порівняно з|порівняно із| аналогічними показниками| інших конструкцій подібного призначення.

                 4.7. Технологічна частина

4.7.1. Аналіз відмов і несправностей

Тут описують призначення, розташування, конструкцію агрегату, вузла, деталі, що підлягають ТО, ТР або відновленню. Указують|вказують| конструктивні| і діагностичні параметри агрегату, вузла, системи або деталі, що визначають їх технічний стан|достаток|, а також указують|вказують| всі можливі способи їх визначення при діагностуванні. Описують, аналізують можливі відмови і несправності, що виникають в процесі| експлуатації автомобіля, агрегату, вузла, системи або деталі, характерні| ознаки їх прояву|вияву|. Проводять|виробляють| вибір способів усунення| відмов і несправностей. Приводять|наводять| первинних документів при ТО, ТР, діагностиці: замовлення-наряд|вбрання| або акт огляду або заявка або дефектовочна| відомість.

4.7.2. Аналіз існуючих технологічних процесів ТО і Р автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

Тут описують, аналізують і вибирають необхідні технологічні| процеси діагностування, ТО, ТР, усунення відмов і несправностей|, технічного обслуговування і ремонту вибраних автомобілів|, їх систем, вузлів, агрегатів і механізмів.

4.7.3. Пропоновані технологічні процеси ТО і Р

Дається опис і докладна розробка вибраних методів і способів технологічних процесів діагностування, ТО і Р з|із| вказівками| всіх необхідних операцій і переходів, пристосувань, інструменту| і обладнання, режимів обробки і так далі Приводять|наводять| нормативи технічної експлуатації автомобілів – трудомісткість, періодичність ТО, ресурс до КР, витрата запасних частин, а також витратних матеріалів для проведення робіт ТО і Р.

            4.7.4. Особливості вирішених і їх ефективність

           На закінчення розділу дається техніко-економічне обґрунтування ефективності застосування|вживання| розробленої технології, де можуть вказуватися|: поліпшення|покращання| умов праці, підвищення продуктивності праці або якості продукції, експлуатаційні витрати|затрати|, термін окупності при зниженні собівартості виконуваних за допомогою технології робіт, потрібна кількість одиниць пропонованого устаткування|обладнання| для АТП і так далі Багато показників можуть наводитися порівняно з|порівняно із| аналогічними показниками інших техпроцесів| подібного призначення.

          4.8. Охорона праці

          У цій частці|частині| проекту можуть вирішуватися|розв'язуватися| питання безпеки виробництва| як при його повсякденному функціонуванні, так і в екстремальних| умовах (стихійне лихо, вибух, пожежа і тому подібне|тощо|). Крім того, тут відбиваються питання екологічного плану, що відносяться до охорони навколишнього середовища. До них можна віднести, наприклад, скорочення зідиленності| зон ТО і ТР автомобілів; поліпшення|покращання| фільтрації повітря, яке виходить| з|із| приміщень|помешкань| з|із| шкідливими виробництвами; багатократне|багаторазове| використання| води при митті|мийці| рухомого|жвавого| складу; поліпшення|покращання| очищення води перед скиданням|скидом| її в каналізаційну мережу|сіть|, озеленення ділянки АТП і зони навколо|довкола| нього, утилізації виробничих відходів і так далі

За узгодженням з консультантом по безпеці праці і керівником проекту ці питання можуть відбиватися як в різних частинах поясненням записка по ходу розрахунків (наприклад, зони обслуговування| або ремонту, виробничої ділянки, опис планування виробничого корпусу або генерального плану АТП і тому подібне|тощо|), так і у вигляді спеціального підрозділу, в якому описуються конкретні міроприємства| по АТП в цілому|загалом|, розраховується або обґрунтовується приватне питання, пов'язане з безпекою праці, протипожежною профілактикою| або заходом екологічного плану. При цьому у будь-якому випадку|в будь-якому разі| подальші|наступні| розділи проекту (поглиблений розрахунок зони або виробничої| ділянки, конструкторська частина) повинні також містити|утримувати| основні| відомості вирішеним в частині вдосконалення безпеки праці і життєзабезпечення.

4.9. Техніко - економічна ефективність проекту

До економічної частини проекту відносяться розрахунки по техніко-економічному обґрунтуванню реконструкції, розширення або будівництва| підприємства, по ефективності капітальних вкладень, по ефективності| модернізації обладнання, по калькуляції собівартості продукції або нормо-часу| і інші подібні розрахунки проектованого підприємства або маркетингове дослідження.

Зазвичай|звично| деякі з цих розрахунків виконуються в безпосередньому| зв'язку з|із| розрахунками по організаційних, технологічних, будівельними| і іншим заходам. У цих випадках економічні розрахунки як передують конкретному інженерному розрахунку, обгрунтовувавши необхідні| заходи, так і укладають|замикають| його, кількісно оцінюючи результати| впровадження цього заходу.

Проте|однак| низка економічних розрахунків може бути виділений і в самостійну| частину - в кінці|наприкінці| першого розділу проекту. При цьому економічна| частина може включати наступні|слідуючі| розрахунки:

визначення необхідних капітальних вкладень на реконструкцію|, розширення або будівництво ПАТ;

розрахунок техніко-економічних показників (продуктивності одиниці рухомого|жвавого| складу і АТП в цілому|загалом|; собівартості ТО і ТР; собівартості перевезень; питомої вартості будівель, споруд|споруджень| і устаткування|обладнання| на один обліковий|списочний| автомобіль і тому подібне|тощо|) і їх порівняння з|із| аналогічними показниками до реконструкцій ПАТ, з|із| показниками інших| проектів або підприємств, з|із| нормативними величинами техніко-економічних показників (ТЕП) проектування ПАТ;

Повнота і оригінальність техніко-економічних розрахунків може| диктувати доцільність або навіть необхідність винесення окремих| результатів в графічну частину проекту.

4.10.    Висновок|ув'язнення|

У загальному випадку основні виводи|виведення| робляться|чинять| після закінчення розрахунків| по кожному розділу проекту. В ув'язненні за всім проектом дається короткий підсумок всій виконаній|проробити| роботі, що включає оцінку науково-технічного рівня запропонованих вирішень їх реального впровадження. Це резюме може ілюструватися також звідними|зведеними| показниками ефективності| всіх розробок і пропозицій|речень| автора проекту.

4.11.  Бібліографічний список

У тексті записки пояснення мають бути посилання на відповідні| номери списку використаних літературних джерел у вигляді цифр, увязнених в квадратні дужки. Список використаних джерел, що є|з'являється| обов'язковим елементом записки, складається по установлених правилах (ГОСТ 7.1-84) в порядку згадування в тексті| або в алфавітному порядку.

                                     4.12.Додатки|застосування|

У додатки|застосування| виносяться текстові та інші допоміжні матеріали  розміщення|помешкання|  яких в основному тексті записки пояснення недоцільно. Кожен додаток|застосування| повинен починатися з нового листа|аркуша| з|із| вказівкою в правому| верхньому куті|кутку| слова “Додаток“ з|із| порядковим його номером. Далі, в обґрунтованих випадках, симетрично основному тексту приводиться|наводить| заголовок| застосування. У тексті записки на відповідні номери додатків| даються заслання|посилання|.

5. ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСКИ ПОЯСНЕННЯ

5.1. Текст записки має бути лаконічним, без переписування| текстових матеріалів підручників|посібників|, інструкцій і іншої літератури. У тексті необхідно дотримувати  технічну термінологію|. Не допускаються підкреслення тексту і скорочення слів за винятком загальноприйнятих скорочень, встановлених|установлених| стандартами, що діють, і загальноприйнятої (або раніше по тексту прийнятої автором) абревіатури. Одиниці виміру|вимірювання| і позначення фізичних величин повинні відповідати прийнятим позначенням по державних стандартам.

Результати досліджень представляються, в основному, у вигляді таблиць, графіків або формул.

5.2. Формули в записці повинні мати крізну нумерацію арабськими цифрами в круглих дужках (у крайньому правому положенні|становищі| на рядку). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули| приводиться|наводить| безпосередньо під формулою.

Значення кожного символу і коефіцієнта слід давати з нового| рядка. Перший рядок пояснення починається із слова "де" без двохкрапок|.

Після|потім| написання формули і пояснень до неї виконується чисельний| розрахунок із застосуванням цієї формули. У подальшому|наступному| тексті замість| раніше приведеного спільного|загального| виду формули зазвичай|звично| дається лише посилання| на її номер. При багато чисельних|численних| послідовно виконуваних розрахунках| по одній і тій же формулі, після|потім| її розшифровки і одного прикладу| розрахунку, подальші|наступні| розрахунки виконуються в додатку|застосуванні|, а в записці| складається звідна|зведена| таблиця, в якій приводяться|наводять| всі початкові|вихідні|, проміжні і підсумкові значення показників з|із| підсумовуванням або виведенням середніх значень, де це необхідно.

 1.  Ілюстрації в записці повинні мати крізну нумерацію|. Назву, набрану шрифтом на розмір менше, ніж основний текст, поміщають під малюнком. Воно зачинається|починає| словом "Рис." з|із| призначеним| номером малюнка, а пояснюючі дані, якщо вони є|наявний| під назвою, набрані шрифтом на два розміри менше, ніж основний текст. Після|потім| пояснюючих даних передбачають пропуск|прогалину| перед наступним| текстом записки. Таблиці в записці повинні мати крізну нумерацію, номер приводиться|наводить| разом із словом "Таблиця" над її найменуванням| в передуючій назві рядку, справа, набраним курсивом на розмір менше, ніж основний текст.
 2.  Текст записки розбивається на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Заголовки структурних елементів в записці пояснення і розділів її слід розташовувати в середині рядка і писати прописними| літерами, не підкреслюючи, без крапки|точки| в кінці|наприкінці|. Заголовки підрозділів і пунктів слід починати з абзацного відступу і писати з|із| прописною літери|, але|та| рядковими буквами|літерами|, також без крапки|точки| в кінці|наприкінці|. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку. Поля залишають| по всіх чотирьох сторонах сторінки: зліва|ліворуч| – 10 мм; справа - 5 мм, зверху і знизу - по 15 мм.
 3.  Записка пояснення оформляється рукописним способом| на одній стороні писального нелінійованого паперу формату А4 |, чітким почерком, чорнилом чорного кольору|цвіту|.

5.6. Що представляється|уявляє| до захисту дипломного проекту пояснювальна| записка має бути зброшурована (зшита або переплетена) в твердій палітурці.

6. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧЕСЬКИХ   МАТЕРІАЛІВ

             6.1. Склад креслень

 1.  Зміст|вміст| графічних матеріалів по різних розділам| і цілому за проектом в рамках|у рамках| загального об'єму|обсягу| (4-6 листів формату А1) може в значній мірі|значною мірою| варіюватися. Тому нижче приводиться| лише зразковий зміст|вміст| графічних листів за змістом проекту.

            По першому розділу проекту зазвичай|звично| розробляється креслення| генерального плану підприємства з|із| позначенням на нім  будівель, споруд|споруджень|, стоянок рухомого|жвавого| складу, площ озеленення, огорож|, шляхів|доріг| дотримання|проходження| автомобілів, рози вітрів т.д. Окрім|крім| експлікації| на кресленні генплану наводяться його основні показники: загальна площа| ділянки, площа забудови, коефіцієнт забудови, майдан|площа| асфальтобетонних| покриттів, площа озеленення, довжина огорожі. При реконструкції| АТП або СТО з|із| великими змінами по генплану можуть представлятися два креслення - до реконструкції і після|потім| реконструкції підприємства.

Масштаби креслень генерального плану, що рекомендуються –М 1:400, М 1:500, М 1:1000. Креслення виконуються відповідно до Р21.1101-93 і Р 21.1501-93.

Найбільш важливим|поважним| матеріалом цього розділу проекту є|з'являються| креслення планувального (об'ємно-планувального) вирішення виробничої| будівлі. Планування будівлі розробляється на основі сумарного| розрахунку площі всіх приміщень|помешкань| (виробничих зон, дільниць,| складів і так далі), вказаного в записці пояснення, а також з урахуванням|з врахуванням| типових проектів і аналогічних підприємств, що діють (планування будівель яких можуть приводитися|наводити| в графічній частці|частині| для аналізу).

Ці креслення повинні відповідати правилам будівельного креслення. На них позначаються|значать|: сітки колон, стіни і перегородки, брам|, дверні і віконні отвори та інші елемент будівель і споруд|споруджень|. З|із| технологічного устаткування|обладнання| на кресленнях приводяться|наводять| оглядові| канави, автомобільні підйомники, кран-балки або мостові крани, лінії монорельсів з|із| електротельферами, консольно-поворотні крани, тобто лише основне контрольно-оглядові| і підіймально-транспортне устаткування|обладнання|.

Для показу вертикальних розмірів, конструкцій перекриттів і покриттів, методів кріплення підіймально-транспортного устаткування|обладнання| і елементів вентиляції робиться|чинить| розріз будівлі у вертикальній площині.

Планування і вертикальні розрізи будівель виконується зазвичай|звично| в масштабі М 1:100 або М 1:200.

6.1.3. По розділу, присвяченому поглибленій технологічній розробці ділянки (цехи, зони), в графічній частині можуть відбиватися як аналізовані планування, прийняті за відправних, так і | планувальні рішення|вирішення|. На кресленні розробленого планування приводиться|наводить| все технологічне і допоміжне устаткування|обладнання|. Окрім|крім| будівельних розмірів, приводяться|наводять| привязочні | розміри, що дозволяють точно визначити місця установки устаткування|обладнання|. Умовними позначеннями | показуються основні робочі місця (положення|становища| робітників|робочих|), місця підведення силової електроенергії, холодної і гарячої води, стислого повітря|, пара і так далі

           При проектуванні будівлі зони або виробничої| ділянки, що окремо стоїть, окрім|крім| планування, виконується креслення вертикального| розрізу його. Вертикальний розріз може виконуватися і по окремому приміщенню|помешканню|, коли потрібно показати в нім підіймально-транспортне устаткування|обладнання| і елементи вентиляції. Основний масштаб креслень цієї частини проекту – 1:25, 1:50.

Креслення, пойменовані в п. п. 6.I.2. і 6.1.3., слід виконувати з|із| дотриманням Р 21.1101-93 і Р 21.1501-93.

 1.  У графічну частку|частину| по конструкторському розділу проекту виносяться: схеми існуючих конструкцій аналогічного призначення, якщо вони аналізуються в записці; загальною вид тієї, що розробляється або модернізуємої| конструкції з|із| необхідним числом проекцій, розрізів і перетинів; схеми (кінематична, електрична, гідравлічна і ін.); окремі вузли, що немає|з'являється| стандартними; технологічна карта на діагностування, регулювання і інші операції технічного обслуговування| і ремонту пропонованої конструкції. Остання може бути замінена короткою інструкцією (плакатом) з експлуатації конструкції з|із| основними правилами її використання в роботі, правилами техніки безпеки| і основними рекомендаціями по технічному догляду (найменування операцій; кількість точок огляду, регулювань, мащення|; періодичність операцій; вживані матеріали і інструмент; спеціальності виконавців|виконувачів| операцій; технічні умови). Окремі правила експлуатації і операції технічного догляду ілюструються на листі|аркуші| у вигляді ескізів.

6.2.  Вимоги до оформлення креслень

6.2.1. Спільною|загальною| вимогою до виконання графічної частки|частини| проекту є|з'являється| строга|сувора| відповідність креслень по формах, умовних позначеннях, шрифтах, масштабах і зображеннях вимогам діючих| стандартів.

6.2.2. Вибір розмірів форматів і масштабів визначається характером| змальовуваного|зображати| об'єкту при забезпеченні чіткості глядацького сприйняття і цілісності композиції. Ступінь|міра| заповнюваної листів повинен складати 75. 80%.

            6.2.3.     Креслення виконуються графітним олівцем або на плотері|. На листах плакатного| виконання не рекомендується використовувати| фломастери, особливо яскравих кольорів|цвіту|. При виконанні графіків і діаграм допускається робити|чинити| відмивання в блідих тонах.

            6.2.3. У правому нижньому кутку листа|аркуша| розташовують основні написи| за формою 1 ГОСТ 2.104-68 (для машинобудівних креслень і схем), за формою 2 ГОСТ 2.104-68 (для специфікацій і відомості дипломного| проекту), за формою I ГОСТ 21.103-78 (для будівельних креслень|).

            У графі 1 основного напису|надпису| указують|вказують| позначення документу|. Структура позначення повинна відповідати ГОСТ 2.201-80 і мати стосовно нашого коледжу і спеціальності  наступний|слідуючий| вигляд|вид| (шрифт 7):

ДТрЕК Номер спеціальності ХXX. ХХ. ХХ.

де перші вісім букв|літер| - код Дтрек; подальші|наступні| шість цифр - номер| спеціальності; три цифри – номер відділення|; три цифри – шифр завдання|задавання| ДП; ще дві цифри – номер листа|аркуша| (починається|починає| з 03); останні дві цифри - буквений код документа. Буквені коди деяких основних документів наступні|слідуючі|:

ПЗ –пояснювально записка;

ГП - генеральний план підприємства;

ПВ - планування виробничої будівлі (ділянки, зони);

СК - схема комбінована, принципова;

КЗ- креслення загального вигляду|виду|;

СК - складальне креслення;

ТК - технологічна карта;

ТБ - таблиця;

РР - розрахунки;

             Специфікації і креслення деталей буквених кодів не мають.

6.2.4. Специфікації в матеріалах дипломного проекту розміщаються| двояко. Так, специфікації до складальних креслень виконуються окремо| на форматах А4 по ГОСТ 2.108-68 і підшиваються в кінці|наприкінці| пояснювальної| записки в додатку|застосуванні|.

На решті графічних матеріалів (кресленнях спільного|загального| вигляду|виду|, схемах) специфікації поміщають на полі креслення над основним написом|. Між основним написом|надписом| і специфікацією в цьому випадку має бути відстань не менше 12 мм.

6.2.5. Допускається виконання креслень з використанням комп’ютерних | графічних систем «Компас», «Аutocad» і ін.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ПЕРІОД ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ    І ПОРЯДОК|лад| ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ДО ЗАХИСТУ

7.1. Студент виконує всі види роботи над проектом самостійно| і несе особисту|особову| відповідальність за правильність всіх обчислень|підрахунків| і за вирішені в проекті!!!

7.2. Як керівники дипломного проектування можуть бути як викладачі коледжу, так і працівники виробництва. Керівник консультує закріплених за ним студентів згідно плану-графіку.

Крім того, відділенням призначаються спільні перевірки ходу дипломного проектування (зазвичай 3...4)з приуроченими до них зборами керівників. На ці перевірки явка всіх студентів обов'язкова з обов'язковим звітом кожного студента про всю виконану роботу.

             7.3. Закінчений за 5...7 днів до початку роботи Державної атестаційної комісії  (ДАК|) проект підписується автором, перевіряється і підписується всіма консультантами і керівником проекту, після чого представляється на відділення.

Проект вважається за прийнятий до захисту, якщо він має:

підписи автора проекту;

підписи керівника проекту;

підписи всіх консультантів;

- підпис |завідуючого|заступника директора або особи|лиця|, його замінюючої;

- рецензію;
- відгук
|відкликання| керівника.

7.4. Предметна комісія може не допустити|припуститися| студента до захисту проекту в наступних|слідуючих| випадках:

проект не відповідає вимогам, що діють,    недбало оформлений;

студент не був|з'являвся| на загальні перевірки або не надавав на перевірках необхідну інформацію і дані;

            - проект представлений|уявляти| на перевірку із запізненням.
             В цьому випадку студент відраховується з|із| коледжу за неуспішність| з|із| видачею йому відповідної довідки.

8. ПОРЯДОК|лад| ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

8.1. Публічний|прилюдний| захист дипломних проектів організовується відділенням| і головою ДАК в терміни, встановлені|установлені| директором коледжу|.

На засідання ДАК запрошуються студенти (будь-яких курсів), викладачі і представники виробництв. Захист дипломних проектів| може проходити як в стінах коледжу, так і на підприємствах автомобільного транспорту.

8.2. Порядок|лад| захисту дипломних проектів, встановлений положенням|становищем| об ДАК, наступний|слідуючий|:

 1.  оголошення секретаря ДАК про тему проекту і імені автора;
 2.   повідомлення|сполучення| студента про основні положення|становища| проекту, новизні|новинці| вирішення питань в течію не більше 7-10 хвилин;
 3.   відповіді студента на питання членів ДАК і присутніх;
 4.   зачитування секретарем ДАК рецензії і відгуку|відкликання| на проект;

            5) відповіді студента на зауваження рецензента.

            Після|потім| захисту проектів, проведеного в день засідання, ДАК на закритій|зачиняти| нараді проводить обговорення проектів їх змісту|вмісту|, що розгледіли|розглядали|, результатів захисту, відгуків|відкликань|, рецензій і виносить ухвалу про оцінку кожного проекту. ДАК приймає вирішення і о ступені| відповідності проектів розрядам учбових, реальних або прийнятих до впровадження, про видачу персональних дипломів з|із| відзнакою|відмінністю|. Голова ДАК після|потім| закінчення засідання оповістив результати захисту і оцінки по проектах, рішення|вирішення| про присвоєння кваліфікації по спеціальності|.

8.3. Докладати|доповідати| слід чіткою і ясною мовою|язиком|, зупиняючись, в основному, на вузлових завданнях|задачах|, способах їх рішення|вирішення|, власних пропозиціях|реченнях| і отриманому|одержувати| (очікуваному|сподіваному|) економічному ефекті|. В кінці|наприкінці| доповіді указується|вказує| на його закінчення.

             Час безпосередньої доповіді, що рекомендується, — 7...10 хвилин. Той, що захищається повинен активно користуватися вивішеним графічним матеріалом, пояснюючи при цьому основні креслення.

Поведінка студента має бути коректною, а відповіді на питання| короткими, чіткими і вичерпними.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 1.  Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожньо-транспортних засобів. Київ. 1998.
 2.  Афанасьев Л.Л. і ін. Гаражі і станції обслуговування автомобілів (альбом креслень) -М..: Транспорт, 1980.
 3.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації автомобілів. ДТрЕК, 2010.
 4.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технології ремонту автомобілів. ДТрЕК, 2011.
 5.  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління. Підручник. –К.: Знання-Прес, 2004.
 6.  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підручник. –К.: Знання-Прес, 2002.
 7.  Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. -М.: Транспорт, 1981.
 8.  Батурин В.Е., Захарцев А.И. Техническое обслуживание автомобилей и двигателей. Симферополь, «Таврия», 1997.
 9.  Руководство по технической эксплуатации и ремонту.
 10.  Номенклатура технологічного обладнання по обслуговуванню та ремонту автомобілів. Дніпропетровськ. «Зоря». 2007.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

7711. Вища школа України як педагогічна система 69 KB
  Вища школа України як педагогічна система План Предмет і завдання педагогіка і психології вищої школи. Система вищої освіти в Україні. Напрями реформування вищої освіти в Україні. Предмет і завдання педагогіка і психології вищої...
7712. Педагогічна культура та майстерність викладача вищої школи 61.5 KB
  Педагогічна культура та майстерність викладача вищої школи План Педагогічна діяльність викладача ВНЗ. Сучасні вимоги до викладача ВНЗ. Педагогічна майстерність викладача ВНЗ. 1. Педагогічна діяльність викладача ВНЗ. Педагогічна пра...
7713. Виховна робота у вищій школі 83 KB
  Виховна робота у вищій школі План Зміст і особливості виховання молоді в сучасних умовах. Методи виховання у ВНЗ. Форми виховання у АНЗ. Функції і завдання куратора академічної групи. 1. Зміст і особливості виховання молоді в...
7714. Науково-дослідна робота у вищій школі 91 KB
  Науково-дослідна робота у вищій школі План Логіка і методика наукового дослідження. Методи науково-педагогічного дослідження. Основні види наукових досліджень у вищій щколі. Система наукової роботи університету. 1. Логіка і м...
7715. Наука о живой материи 26 KB
  Наука о живой материи. Весь окружающий мир гармоничен и делится на системы живой и неживой природы. До этого мы изучали неживую природу, а сейчас будем говорить о о биологии (с греч. биос перев. жизнь, т.е. учение о жизни). Биология - наука, из...
7716. Взаимосвязь космоса и живой природы 54.5 KB
  Взаимосвязь космоса и живой природы Говоря о взаимодействии человека и природы, мы оперировали масштабом лишь одной планеты - Земли. Однако разнообразное взаимодействие между космосом, с одной стороны, и живой природой и человеком - с друг...
7717. Модели происхождения Вселенной 77.5 KB
  Модели происхождения Вселенной. 1. Ученик А.А. Фридмана Георг Гамов (эмигрировал в 1934г. из СССР в США) в 1948 г. разработал модель горячей Вселенной под названием Космология Большого взрыва» Радиус Вселенной в первоначальном состоянии был р...
7718. Схема анализа плана воспитательной работы классного руководителя 26 KB
  Схема анализа плана воспитательной работы классного руководителя наличие общей характеристики класса, детального анализа уровня его воспитанности, выделение положительных сторон и недостатков в поведении и деятельности учащихся ха...