38840

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Книга

Архивоведение и делопроизводство

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ по спеціальності 5. Дипломне проектування як завершальний етап навчання підводить підсумки учбової і науководослідної роботи студента в коледжі і грає дуже важливу поважну роль в його підготовці до майбутньої самостійній роботі на автоексплуатаційних підприємствах в проектнотехнологічних і науководослідних організаціях автомобільного транспорту. Основними цілями дипломного проектування є з'являються узагальнення раніше отриманих одержувати знань і їх подальше дальше розширення а також...

Украинкский

2013-09-30

308.5 KB

12 чел.

МІНІСТЕРСТВО ОСВТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРАНСПОРТНО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора коледжу з НР

_____________В.В. Ковтун

«____»___________2011 р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ПО ВИКОНАННЮ

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

по спеціальності 5.07010602

«Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів»

Дніпропетровськ 2011

1.   ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ|становища|

1.1. Дипломне проектування як завершальний етап навчання| підводить підсумки учбової і науково-дослідної роботи студента в коледжі і грає дуже важливу|поважну| роль в його підготовці до майбутньої| самостійній роботі на автоексплуатаційних підприємствах, в проектно-технологічних| і науково-дослідних організаціях автомобільного| транспорту.

 1.  Основними цілями дипломного проектування є|з'являються| узагальнення раніше отриманих|одержувати| знань і їх подальше|дальше| розширення, а також перевірка уміння студента самостійно вирішувати|рішати| завдання|задачі| в області| вибраної ним спеціальності.
 2.  Проект, що розробляється, має бути актуальним по темі, таким, що відображає|відбиває| насущні завдання|задачі| автомобільного транспорту. Тому, приступаючи до будь-якого розділу проекту, необхідно чітко з'ясувати технічне|, соціальне і економічне значення об'єкту розробки, для чого важливий|поважний| критичний аналіз досвіду|досліду| і літературних даних з вирішуваного|рішати| питання. Робота завжди повинна починатися з вивчення матеріалів, отриманих| під час практики, із спеціальних досліджень, за даними книг, брошур, звітів НДІ і КБ, збірок|збірників| праці інститутів, журналів|, інформаційних листків, бюлетенів і інших джерел, а в конструкторській частці|частині|, додатково, і за результатами|за наслідками| спеціального проведеного патентного пошуку.
 3.  Враховуючи важливість самостійної роботи студента над дипломним| проектом, слід вважати|лічити|, що роль керівника проекту повинна зводитися лише до видачі завдання|задавання| з|із| уточненням складу і об'ємів|обсягів| роботи по розділах, до ради з принципових напрямів|направлень| в вирішенні| завдань|задач| і контролю роботи студента над проектом.

1.5. Трудомісткість виконання проекту, що задається, враховує як| терміни дипломного проектування, ухвалення|приймання| у коледжі, так і наявність |матеріалів за період переддипломної практики і виробничої| роботи /ВР/.

Результати дипломного проектування оформляються у вигляді пояснювальної| записки, графічного матеріалу і відомості дипломного проекту.

2.   ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

             2.1. Теми проектів в загальному випадку передбачають вирішення лави|низки| технічних, технологічних, організаційних, соціальних, екологічних|, економічних і інших завдань|задач|, тобто|цебто| є|з'являються| комплексними|.

Основною часткою дипломного проекту є технологічний проект нового або такого, що реконструюється підприємства автомобільного транспорту (ПАТ):

а) технологічний проект нового автотранспортного підприємства| (АТП) (прив'язаного до умов певного міста, району або регіону);

б) технологічний проект реконструкції АТП, що діє, - вантажного, автобусного, таксомотора, змішаного;

в) технологічний проект станції технічного обслуговування (СТО);

г) технологічний проект реконструкції (розширення, технічного| переозброєння) СТО;

д) технологічний проект бази централізованого технічного обслуговування і ремонту (БЦТО);

є)  технологічний проект спеціалізованої дільниці по ремонту|;

ж)  інших типів підприємств автомобільного транспорту спільного|загального| користування або інших відомств з|із| різними формами власності.

Подальшими часткам дипломного проекту є:

поглиблена технологічна розробка окремої виробничої| ділянки;

технологічна частина з|із| аналізом відмов і несправностей, що виникають при експлуатації автомобіля (вузла, агрегату, системи, деталі|), характерних ознак вияву і способів їх усунення, конструктивних і діагностичних параметрів, що визначають технічний| стан|достаток| агрегату, вузла, системи або деталі, а також з|із| розробкою або удосконаленням технологічних процесів обслуговування або ремонту автомобіля, окремих систем, вузлів або механізмів,  реалізуємих | на вибраній ділянці;

           - конструкторська частина з|із| розробкою нової або модернізацією існуючої конструкції обладнання, пристосувань і інструменту|, вживаних на проектованій ділянці, або аналіз можливих варіантів вживаного оснащення для проектованої ділянки з|із| обґрунтуванням вибраного варіанту;

- економічна частина, що включає: розрахунок техніко-економічних| показників нового або такого, що реконструюється підприємства автотранспорту, їх порівняння з|із| еталонними показниками; техніко|-економічна оцінка вживаних технологічних процесів або оснащення|;

- спеціальна частина, що включає поглиблене вивчення, дослідження і аналіз якого-небудь питання, пов'язаного з технологією або конструкцією;

- частина, присвячена охороні праці і навколишнього середовища, включає розробку питань по розробці заходів щодо охороні| праці і техніці безпеки на ділянці або на підприємстві, а також кологічній безпеці проектованого або такого, що реконструюється підприємства або ділянки.

2.2. В окремих випадках темою дипломної роботи може бути дослідження або поглиблена розробка проблеми, не пов'язаної з проектуванням| конкретного підприємства, але|та| з|із| практичним значенням.

 1.  Проекти, що мають розділи, що виконані за завданням підприємств і приймаються останніми до впровадження (що підтверджується| відповідним листом або рецензією), відносяться до розряду реальних| і є|з'являються| найбільш переважними. До реальних можуть бути віднесені і проекти по реконструкції підприємств, їх виробничих| ділянок, по дослідженню і розробці прогресивних технологій| і конструкцій, коли ці розробки конкретно адресовані і мають явну економічну ефективність, а також проекти, рішення|, що містять|утримують|, захищені авторськими свідоцтвами, патентами | на раціоналізаторські пропозиції|речення|;
 2.  Теми проектів, що виконуються студентами вечірнього і заочного| навчання|вчення|, мають бути, як правило, повністю або частково зв'язали|пов'язували| із|із| завданнями|задачами| тих підприємств автомобільного транспорту, на якіх| працюють (або з|із| якими пов'язані) автори проектів.

Зразки формулювання тим дипломних проектів:

- Проект АТП (СТО, АЗК, БЦТО .) з|із| | розробкою виробничої ділянки і технологічного процесу ТЕ (ТР, відновлення) автомобіля (агрегату, вузла, механізму|, деталі).

- Проект реконструкції (розширення, технічного переозброєння) АТП (СТО,  АЗК.) з|із| розробкою| виробничої ділянки і технологічного процесу ТО (ТР, відновлення) автомобіля (агрегату, вузла, механізму, деталі).

3. СТРУКТУРА І ОБСЯГ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

3.1. При загальній назві, що визначає основний розділ, проект зазвичай|звично| складається з декількох розділів, найбільш типовими з|із| яких є|з'являються|:

1. Технологічний проект підприємства автотранспорту.

2.  Проект виробничої зони (ділянки, цеху, контрольно-технічного пункту, складу і тому подібне|тощо|).

3. Технологічна частина, присвячена розробці нового або модернізації| існуючого технологічного процесу обслуговування або ремонту.

4. Конструкторська частина, присвячена розробці новою або модернізації| існуючої моделі устаткування|обладнання|.

5. Заходи щодо охорони праці і техніки безпеки.

6. Економічна частина, присвячена техніко-економічному аналізу| прийнятих технічних, технологічних і організаційних рішень|.

До устаткування|обладнання|, як об'єкту розробки в дипломному проекті відносяться стенди, спеціальні пристрої|устрої| і прилади для технічного обслуговування (ТО), поточного ремонту (ТР), діагностування автомобіля| або його систем і агрегатів, а також інші засоби|кошти| механізації. Слід зазначити особливу важливість розробок засобів|коштів| комплексної механізації| і автоматизації виробничих процесів, трудомісткість, що значно скорочують, і собівартість виконуваних робіт. Результати дослідницьких розробок оформляються зазвичай|звично| як складна| частина одного з вище перелічених розділів проекту. Однако великий змістовний об'єм|обсяг| тієї частки|частини| може служити основою | виділення в самостійний розділ, наприклад, замість другого розділу (поглибленої технологічної розробки) або в окремий документ| у вигляді звіту по студентській НДР, що прикладається до дипломного| проекту, що визначається у кожному конкретному випадку керівником| проекту.

Дипломний проект повинен містити|утримувати| записку пояснення об'ємом|обсягом| порядку| 50...80 сторінок і не менше 4...6 листів формату A1| графічних матеріалів.

У таблиці, що приводиться. 1 дається детальніша структура проекту і зразковий розподіл об'ємів роботи по розділах для проектів по технічній експлуатації.

У таблиці. 2 дається детальніша структура проекту і зразковий розподіл об'ємів роботи по розділах для проектів по ремонту.

Таблиця 1

Структура дипломного проекту по технічній експлуатації і зразковий

розподіл об'ємів роботи по розділах

№ пп

Найменування розділів, підрозділом|   і   документів   записки|

Об'єм|обсяг| записки|, стор.

Зразковий зміст|вміст| графічних матеріалів

Число

листів

Об'єм|обсяг|

роботи,

%

1

2

3

4

5

6

Титульний лист|аркуш|

1

**

Завдання|задавання| на проект

2

Зміст|вміст|

1-2

Введення|вступ|

1-2

1.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ    ПІДПРИЄМСТВА АВТОТРАНСПОРТУ

1.1

Огляд   району   діяльності проектованого підприємства

1-2

1.2

Завдання|задачі|    проектування    і початкові|вихідні| дані

1-2

1.3

Технологічне  проектування| підприємства

7-20

Генеральний план підприємства|   (що існують|наявний| і проектованих).

1

2

3

4

5

6

1.3.1.

Розрахунок   річної   програми по ТО і ремонтам і так далі

2-6

1.3.2.

Розрахунок числа тих, що працюють

1-2

1.3.3.

Розрахунок числа постів і обладнання|

1-2

1.3.4.

Визначення площі підприємства| і ділянки під будівництво|

1-5

1.3.5.

Компонувально-планувальне вирішення виробничої| зони

2-5

Разом:

14-31

1

30

2.

ПОГЛИБЛЕНА        РАЗРОБКА ЗОНИ  (ділянки,   цеху,   контрольно-технічного пункту і тому подібне|тощо|)

Планування приміщень дільниці

2.1.

Технологічний розрахунок ділянки| /зони/

4-6

2.2.

Планувальне вирішення зони|

2-3

1

2.3.

Особливості   прийнятих  рішень| і їх ефективність

1-2

Разом:

7-11

1

3.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Аналіз відмов і несправностей| і способів їх усунення, дефектувальні відомості. Аналізіруємиє і передбачувані технологічні процеси ТО і Р, операційні| карти, схеми, таблиці.

3.1.

Аналіз відмов і несправностей| агрегатів, вузлів, систем| або деталей і способів їх усунення, а також характерних| ознак прояви| і способів їх усунення, конструктивних і діагностичних|         параметрів, що визначають    технічний стан|достаток| агрегату, вузла, системи| або деталі

4-6

3.2.

Аналіз  існуючих  технологічних| процесів ТО і Р автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

2-3

3.3.

Пропоновані   технологічні| процеси ТО і Р автомобілів|,  їх  систем,  вузлів, агрегатів

8-10

Разом:

14-19

0

25

4.

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Розробка нової або модернізації існуючої| моделі оснащення|. Аналіз і вибір оснащення| для виконання технологічного процесу| ТО і Р.

4.1.

Обоснование    модернизации (создания новой) или анализ необходимых      конструкций оборудования,   приспособлений или инструмента

1-2

4.2.

Опис і розрахунок конструкції|   устаткування|обладнання|,   пристосувань| або інструменту

3-5

Загальний вигляд|вид|, схеми, вузли аналізованих конструкцій|

1-2

4.3.

Правила   експлуатації   устаткування|обладнання|,    пристосувань або інструменту

1-2

Карта інструкції на експлуатацію конструкції| оснащення

1-2

4.4.

Ефективність  розробленой| конструкції або прийнятої| установки

1-2

Разом:

6-11

2-4

25

5.          

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1

Розробка заходів щодо охорони праці і техніки безпеки| на ділянці або на підприємстві

4-6

5.2

Розробка заходів щодо екологічної безпеки

1-2

Разом:

5-8

10

1

2

3

4

5

6

6.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА       ЕФФЕКТІВНОСТЬ ПРОЕКТУ

2-5

Техніко-економічний аналіз  прийнятих  технічних|,   технологічних і   організаційних   рішень|

10

Висновок|ув'язнення| (виводи|виведення|, порядок| впровадження розробок проекту)

2-3

Бібліографічний список

1-2

Всього за проектом

50-80

4-6

100

*

Додатки|застосування|

**

Відгуки|відкликання| керівника і рецензента| проекту, листи з підприємства

*- документ не нумерується в змісті|вмісті|;

**- документ не входить до складу записки пояснення

Таблиця 2

Структура дипломного проекту по ремонту і зразковий розподіл

об'ємів роботи по розділах

№ пп

Найменування розділів, підрозділів|   і   документів   записки|

Об'єм|обсяг| записки|, стор.

Зразковий зміст|вміст| графічних матеріалів

Число

листів

Об'єм|обсяг|

роботи,

%

1

2

3

4

5

6

*

Титульний лист|аркуш|

1

**

Завдання|задавання| на проект

2

Зміст|вміст|

1-2

Введення|вступ|

1-2

1.

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ      ПІДПРИЄМСТВА АВТОТРАНСПОРТУ

1.1

Огляд   району   діяльності проектованого підприємства

1-2

1.2

Завдання|задачі|    проектування    і початкові|вихідні| дані

1-2

1.3

Технологічне  проектування| підприємства

7-20

Генеральний план підприємства|   (що існують|наявний| і проектованих). Планування   виробничих|  будівель  (існуючих|     і  проектуємих|), розрізи будівель

1

1.3.1.

Розрахунок   річної   програми по ТО і ремонтам і так далі

2-6

1.3.2.

Розрахунок числа тих, що працюють

1-2

1.3.3.

Розрахунок числа постів і обладнання|

1-2

1.3.4.

Визначення площі підприємств| і ділянки під будівництво|

1-5

1.3.5.

Компонувально-планувальне вирішення виробничої| будівлі

2-5

Разом:

14-31

1

30

2.

ПОГЛИБЛЕНА РАЗРОБКА ЗОНИ РЕМОНТУ (агрегатної   або   слюсарно-механічної ділянки, цеху)

2.1.

Технологічний розрахунок ділянки|

4-6

2.2.

Планувальне вирішення зони|

2-3

1

2.3.

Особливості   прийнятих  рішень| і їх ефективність

1-2

Разом:

7-11

1

3.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Креслення   вузлів   і   деталей автомобіля,   дефектувальна відомість,      устаткування|обладнання|, технологічні  та  операційні карти

3.1.

Аналіз    конструкції    вузла, механізму, деталі і | причин відмов

4-6

3.2.

Аналіз  існуючих | процесів ремонту автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

2-3

1

2

3

4

5

6

3.3.

Пропоновані   технологічні процеси ремонту деталей

8-10

Разом:

14-19

25

4.

КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА

Розробка    нової    або модернізації  існуючої| моделі оснащення|

4.1.

Обгрунтування    модернізації (створення|створіння| нової) або аналіз необхідних      конструкцій устаткування|обладнання|,   пристосування|   або   інструменту   для вибраних операцій

1-2

4.2.

Опис і розрахунок конструкції|, устаткування|обладнання|, пристосувань або інструменту

3-5

Загальний вигляд|вид| конструкцій|

2-4

4.3.

Правила експлуатації

1-2

4.4.

Ефективність розробленої конструкції або прийнятої установки

1-2

Разом:

6-11

2-4

25

5.          

ОХОРОНА ПРАЦІ

5.1

Розробка заходів щодо охорони праці і техніки безпеки| на ділянці або на підприємстві

4-6

5.2

Розробка заходів щодо екологічної безпеки

1-2

Разом:

5-8

10

6.

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА       ЕФФЕКТІВНОСТЬ ПРОЕКТУ

2-5

Техніко-економічний аналіз  прийнятих  технічних|,   технологічних і   організаційних   рішень|

10

Висновок|ув'язнення| (виводи|виведення|, порядок| впровадження розробок проекту)

2-3

Бібліографічний список

1-2

Всього за проектом

50-80

4-6

100

*

Додатки|застосування|

**

Відгуки|відкликання| керівника і рецензента| проекту, листи з підприємства

*- документ не нумерується в змісті|вмісті|;

**- документ не входить до складу записки пояснення

4.   ВИМОГИ І МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО  ЗМІСТУ ОКРЕМИХ ЧАСТИН ЗАПИСКИ

4.1. Завдання і графік виконання проекту

4.1.1. Завдання|задавання|, що оформляється на спеціальному бланку, повинне містити| найменування теми проекту; цільову установку і початкові|вихідні| дані; основний зміст|вміст| записки пояснення у вигляді переліку питань|, що підлягають розробці; перелік креслень, що розробляються; основну літературу, що рекомендується.

У цільовій установці формулюються технічні вимоги до об'єктів проектування, указуються|вказують| основні нормативи і стандврти|, яким повинні відповідати ці об'єкти.

4.1.2. Календарний графік роботи над проектом представляє|уявляє| собою| загальний розподіл об'ємів|обсягів| записки пояснення і креслень по термінах їх виконання за період дипломного проектування у вигляді попереднього плану і фактичного завершення етапів. При складанні графіка слід планувати|планерувати| завершення всієї роботи не пізніше, ніж за 7....10 днів до початку захисту проектів.

Завдання|задавання| на проект і графік складаються і підписуються керівником| проекту спільно з|із| виконавцем|виконувачем|.

4.2. Зміст|вміст|

Зміст|вміст|, що приводиться|наводить| в записці, має бути докладним з|із| найменуванням| всіх розділів, підрозділів і пунктів, строго|суворий| ним відповідати| по тексту, з|із| привласненою ним нумерацією, а також вказівкою номерів| сторінок, на яких розміщується, початок розділів і підрозділів. Нумерація розділів починається з документів і пунктів, передідучих|| змісту|вмісту|. Приклад|зразок| нумерації розділів проекту наведений в таблиці. 1, 2.

4.3. Введення|вступ|

У введенні|вступі| до дипломного проекту в лаконічній формі визначається| роль автомобільного транспорту в економічному і соціальному розвитку країни, особливості його розвитку в даний час|нині|, необхідність| підвищення ефективності використання рухливого|жвавого| складу. Ставиться мета|ціль| проекту, обґрунтовується актуальність її і зв'язок теми проекту із|із| завданнями|задачами| розвитку автомобільного транспорту

Об'єм|обсяг| введення|вступу| не повинен перевищувати 2 сторінки.

4.4. Проект підприємства автотранспорту

4.4.1. Огляд району діяльності підприємства, завдання|задачі| і  вхідні| дані проектування.

У цих пунктах записки пояснення характеризується район (місто, область, регіон), в якому функціонує або буде функціювати| проектоване підприємство; визначаються специфічні задачі| проектування; обґрунтовуються конкретні початкові|вихідні| дані.

Тут указуються|вказують| географічні і кліматичні особливості району, його економічне значення, особливості функціонування транспорту.

Залежно від теми і поставлених завдань|задач| початкові|вихідні| дані для проектування можуть бути самими різними. Наприклад, для нового| вантажного АТП як первинні початкові|вихідні| дані можуть бути задані тільки|лише| річні об'єми|обсяги| перевезень різних видів вантажів|тягарів|. При цьому потрібно визначити відстань перевезень, обгрунтувати типи|типи| рухомого| складу і його експлуатаційні показники, а згодом і необхідну облікову|списочну| кількість автомобілів /автопоїздів/. Подібні попередні розрахунки проводяться|виробляють| і при проектуванні пасажирських| АТП або СТО, коли заданими є|з'являються|, наприклад, число жителів|мешканців| міста, рухливість населення або протяжність автобусних маршрутів| і пасажиропотоки, ступінь|міра| автомобілізації населення.

При реконструкції існуючих АТП всі початкові|вихідні| дані, включаючи типаж і кількісний склад парка, можуть бути свідомо відомими| або заданими, і на їх основі можна приступати до технологічних| розрахунків. Але|та| у будь-якому випадку|в будь-якому разі| технологічний розрахунок АТП може зачинатися|починати| після того, як будуть прийняті (обґрунтовані відповідними| умовами і розрахунками) наступні|слідуючі| початкові|вихідні| дані: 1 - типи і моделі| рухливого|жвавого| складу; 2 - їх кількісний склад по групах і в цілому|загалом| по АТП; 3 - середньодобовий пробіг автомобіля; 4 - число циклів експлуатації, що приймається (або процентне|відсоткове| співвідношення нових і які пройшли| капітальний ремонт автомобілів); 5 - число робочих днів АТП в році -| з|із| уточненням всіх цих даних по кожній групі різнорідних автомобілів.

4.4.2.Технологічне проектування підприємства

У розділі коректуються нормативні режими і трудомісткості технічних дій, простої рухомого|жвавого| складу, визначається річна| програма підприємства по обслуговуванню і капітальному ремонту| автомобілів. Після|потім| розрахунку цієї програми визначаються: трудомісткість| різних дій по парку на рік (ЩО, TO-1|, ТО-2 і СО|із|, ТР, діагностування) і трудомісткості по видах робіт або спеціальностях робітників|робочих|. Ця частина розрахунків закінчується визначенням штатів робітників|робочих| по всіх спеціальностях і видах технічних дій, а також робітників| по самообслуговуванню підприємства.

Далі виконується технологічний розрахунок зон обслуговування і ремонту, при якому по кожній з них встановлюються: призначення зони|, режим її роботи, технологічно необхідне (явочне) і штатне число робітників|робочих| і розподіл їх по змінах, ритм виробництва, число постів і ліній обслуговування, технологічне і допоміжне обладнання|, площа зони.

У такій же послідовності ведуться розрахунки і кожної з ділянок (відділень|відокремлень|, цехів), склад яких встановлюється з урахуванням|з врахуванням| числа робітників|робочих| по кожній спеціальності і доцільності поєднання|сполучення| професій.

За розрахунком ділянок слідує|прямує| розрахунок складських приміщень|помешкань|, адміністративних|, побутових і інших підсобних приміщень|помешкань|, а також розрахунок стоянки рухомого|жвавого| складу, з|із| описом її особливостей.

           Технологічні розрахунки завершує розгорнена звідна|зведена| таблиця всіх приміщень|помешкань|, в графах якої указуються|вказують| фактично наявні майдани|площі|, (при реконструкції АТП, що діють, або СТО), розрахункові їх значення і майдани|площі|, що приймаються за проектом, за результатами|за наслідками| розробки|| об'ємно-планувальних вирішень будівель. У примітках|тлумаченнях| і коментарях| до таблиці приводяться|наводять| роз'яснення по розбіжностях|розходженнях|, що допускаються, між розрахунковими майданами|площами|, що приймаються, а також інші відомості|, що дозволяють оцінити в цілому|загалом| доцільність прийнятих розмірів будівель, що підлягають новому будівництву або розширенню.

Основними джерелами нормативних даних для технологічних| розрахунків є|з'являються|: Положення|становище| про технічне обслуговування і ремонті| рухомого|жвавого| складу автомобільного транспорту, Загальноукраїнські норми технологічного проектування автотранспортних підприємств і ін. нормативно-довідкові видання Міністерства транспорту і зв’язку України|РСФРР|.

4.4.3.     Організація управління  основними службами підприємства

У цьому пункті (або декількох пунктах) описуються особливості| і пропозиції|речення| по зміні діяльності основних служб (відділів|) управління підприємством. Так, по технічній службі приводиться|наводить| опис її структури, підлеглості всіх її ланок, зачинаючи|починати| від бригад| робітників|робочих| і кінчаючи головним|чільним| інженером. По існуючих рекомендацій| (типовим штатам) або досвіду|досліду| указуються|вказують| всі посадові особи служби. При відступі від типових структур приводиться|наводить| обґрунтування змін, що приймаються. Основний матеріал може бути доповнений відповідною| схемою або таблицею.

По службі експлуатації бажано дати характеристику основної| клієнтури підприємства, видів вантажів|тягарів|, основних маршрутів перевезень|, сформулювати основні рішення|вирішення| в організації, наприклад, випуску| і прийому рухливого|жвавого| складу, в поліпшенні|покращанні| маршрутизації перевезень| і графіків руху, в підвищенні коефіцієнтів використання пробігу і вантажопідйомності автомобілів, в підвищенні ступеня|міри| механізації| навантажувально-розвантажувальних робіт і тому подібне|тощо|

Загальні питання управління підприємством можуть бути проілюстровані| схемою, що відображає|відбиває| функції і підлеглість всіх служб АТП.

4.4.4.Особливості прийнятих технологічних процесів, об’ємно - планіровочних| рішень|вирішень| і конструкцій будівель

Під цим заголовком приводяться|наводять| основні відомості по особливостям| організаційних форм, що приймаються, ТО і ТР автомобілів, технологічних| процесів, розміщення окремих приміщень|помешкань|, по розширенню| деяких зон і ділянок (при реконструкції АТП) і інших конкретних| заходах, пропонованим автором проекту. У випадках, коли| розрахунками були встановлені|установлені| надлишки площ в будівлях діючого| АТП, приводяться|наводять| рекомендації по їх використанню - здачі в оренду, створенню|створінню| додаткових виробництв і так далі У цьому ж пункті або в самостійному пункті "Особливості конструкції будівлі" дається характеристика конструктивних особливостей того, що зводиться|підносить| або реконструкцією| будівлі.

Всі ці пояснення до результатів розрахунків по проектуванню АТП мають пов'язувати з|із| кресленнями планувань і розрізів будівель і бути покладений в основу тієї частини доповіді на захисті дипломного проекту, який відноситься до його першої частини.

                             4.5. Поглиблена технологічна розробка зони (ділянки)

 1.  У цій частині проекту ставиться мета|ціль| детальніше розробити| окремий елемент підприємства - зону ТО або ТР, виробничої| ділянка (відділення|відокремлення|, цеху), діагностичний пункт, склад і так далі
  1.  Безпосереднім розрахункам по об'єкту потрібне представити| короткий аналіз існуючих організаційних, технологічних і проектних рішень|вирішень| по типових проектах, літературних джерелах і досвіді|досліді|, а також сформулювати мету|ціль| виконуваної розробки.

4.5.3. Власне технологічний розрахунок виконується в наступній|слідуючій| послідовності:

призначення проектованого об'єкту і завдання|задачі| розрахунку;

загальний технологічний процес зони (ділянки, цеху);

уточнений розрахунок програми і трудомісткості робіт;

розрахунок штатного і технологічно необхідного числа робітників|робочих| з урахуванням|з врахуванням| режиму роботи ділянки;

розрахунок числа автомобілемісць| (для зони), вибір устаткування|обладнання| і розрахунок необхідного виробничого майдану|площі|;

розробка планувального (об'ємно-планувального) рішення|вирішення| з|із| розставлянням|розстановкою| всього технологічного і допоміжного устаткування|обладнання| відповідно до загальної технології;

-           опис загальної організації робіт.

4.5.4. Замикають розробку техніко-економічні розрахунки, підтверджуючі правомірність проектного рішення|вирішення|. Тут можуть приводитися|: розрахунок витрат|затрат| по ділянці і собівартості нормо-часу|; розрахунки за загальною вартістю будівництва або реконструкції об'єкту, по ефективності| капіталовкладень окремих технологічних процесів, обладнання і оснащення; порівняння техніко-економічних показників проектованого об'єкту з|із| аналогічними типовими або діючими об'єктами.

             4.6. Конструкторська  частина

4.6.1. Обґрунтування|  пропонованої конструкції

Перш ніж приступити до безпосередньої розробки нової або модернізації що є|наявний| конструкцій стенду, вузла, механізму або прибору|, потрібно по можливості ретельніше обґрунтувати вимоги, що пред’являються | до цієї конструкції, а по тих, що є|наявний| літературним джерелами|, дослідним|досвідченим| даним і спостереженням вивчити наявні зразки|взірці| конструкцій| аналогічного призначення. Результати цієї попередньої роботи відбиваються в дипломному проекті у вигляді аналізу наявних схем, креслень і описів з|із| конкретизацією на підставі цього аналізу завдання|задачі| на власну конструкторську розробку. У цій попередньої| роботі важливим|поважним| елементом є|з'являється| патентний пошук, у зв'язку з чим він розглядається|розглядає| нижчим детальніше.

4.6.3. Розрахунок або вибір і опис конструкції

Тут дається спільний|загальний| опис конструкції, характеризуються її особливості. У записці також приводяться|наводять| ілюстрації (схеми, графік), що не виносяться в графічну частку|частину| проекту, до технічної характеристики розробленої конструкції. В разі|у разі| вибору конструкції необхідного оснащення проводиться|виробляє| аналіз найбільшої кількості устаткування|обладнання|, пристосувань і інструменту| і обґрунтування ефективності вибраного.

4.6.4. Правила експлуатації

У цьому підпункті бажано сформулювати основні правила монтажу, роботи з|із| об'єктом конструкторської розробки, правила технічного| догляду, а також правила техніки безпеки.

4.6.5. Ефективність розробленою або вибраною конструкції||

В ув'язненні розділу дається техніко-економічне обґрунтування ефективності застосування|вживання| розробленої конструкції, де можуть вказуватися|: поліпшення|покращання| умов праці, підвищення продуктивності праці або якості продукції, металоємність конструкції, вартість її виготовлення, експлуатаційні витрати|затрати|, термін окупності при зниженні| собівартості виконуваних за допомогою конструкції робіт, необхідна| кількість одиниць пропонованого устаткування|обладнання| для АТП і так далі Багато показників можуть наводитися порівняно з|порівняно із| аналогічними показниками| інших конструкцій подібного призначення.

                 4.7. Технологічна частина

4.7.1. Аналіз відмов і несправностей

Тут описують призначення, розташування, конструкцію агрегату, вузла, деталі, що підлягають ТО, ТР або відновленню. Указують|вказують| конструктивні| і діагностичні параметри агрегату, вузла, системи або деталі, що визначають їх технічний стан|достаток|, а також указують|вказують| всі можливі способи їх визначення при діагностуванні. Описують, аналізують можливі відмови і несправності, що виникають в процесі| експлуатації автомобіля, агрегату, вузла, системи або деталі, характерні| ознаки їх прояву|вияву|. Проводять|виробляють| вибір способів усунення| відмов і несправностей. Приводять|наводять| первинних документів при ТО, ТР, діагностиці: замовлення-наряд|вбрання| або акт огляду або заявка або дефектовочна| відомість.

4.7.2. Аналіз існуючих технологічних процесів ТО і Р автомобілів, їх систем, вузлів, агрегатів

Тут описують, аналізують і вибирають необхідні технологічні| процеси діагностування, ТО, ТР, усунення відмов і несправностей|, технічного обслуговування і ремонту вибраних автомобілів|, їх систем, вузлів, агрегатів і механізмів.

4.7.3. Пропоновані технологічні процеси ТО і Р

Дається опис і докладна розробка вибраних методів і способів технологічних процесів діагностування, ТО і Р з|із| вказівками| всіх необхідних операцій і переходів, пристосувань, інструменту| і обладнання, режимів обробки і так далі Приводять|наводять| нормативи технічної експлуатації автомобілів – трудомісткість, періодичність ТО, ресурс до КР, витрата запасних частин, а також витратних матеріалів для проведення робіт ТО і Р.

            4.7.4. Особливості вирішених і їх ефективність

           На закінчення розділу дається техніко-економічне обґрунтування ефективності застосування|вживання| розробленої технології, де можуть вказуватися|: поліпшення|покращання| умов праці, підвищення продуктивності праці або якості продукції, експлуатаційні витрати|затрати|, термін окупності при зниженні собівартості виконуваних за допомогою технології робіт, потрібна кількість одиниць пропонованого устаткування|обладнання| для АТП і так далі Багато показників можуть наводитися порівняно з|порівняно із| аналогічними показниками інших техпроцесів| подібного призначення.

          4.8. Охорона праці

          У цій частці|частині| проекту можуть вирішуватися|розв'язуватися| питання безпеки виробництва| як при його повсякденному функціонуванні, так і в екстремальних| умовах (стихійне лихо, вибух, пожежа і тому подібне|тощо|). Крім того, тут відбиваються питання екологічного плану, що відносяться до охорони навколишнього середовища. До них можна віднести, наприклад, скорочення зідиленності| зон ТО і ТР автомобілів; поліпшення|покращання| фільтрації повітря, яке виходить| з|із| приміщень|помешкань| з|із| шкідливими виробництвами; багатократне|багаторазове| використання| води при митті|мийці| рухомого|жвавого| складу; поліпшення|покращання| очищення води перед скиданням|скидом| її в каналізаційну мережу|сіть|, озеленення ділянки АТП і зони навколо|довкола| нього, утилізації виробничих відходів і так далі

За узгодженням з консультантом по безпеці праці і керівником проекту ці питання можуть відбиватися як в різних частинах поясненням записка по ходу розрахунків (наприклад, зони обслуговування| або ремонту, виробничої ділянки, опис планування виробничого корпусу або генерального плану АТП і тому подібне|тощо|), так і у вигляді спеціального підрозділу, в якому описуються конкретні міроприємства| по АТП в цілому|загалом|, розраховується або обґрунтовується приватне питання, пов'язане з безпекою праці, протипожежною профілактикою| або заходом екологічного плану. При цьому у будь-якому випадку|в будь-якому разі| подальші|наступні| розділи проекту (поглиблений розрахунок зони або виробничої| ділянки, конструкторська частина) повинні також містити|утримувати| основні| відомості вирішеним в частині вдосконалення безпеки праці і життєзабезпечення.

4.9. Техніко - економічна ефективність проекту

До економічної частини проекту відносяться розрахунки по техніко-економічному обґрунтуванню реконструкції, розширення або будівництва| підприємства, по ефективності капітальних вкладень, по ефективності| модернізації обладнання, по калькуляції собівартості продукції або нормо-часу| і інші подібні розрахунки проектованого підприємства або маркетингове дослідження.

Зазвичай|звично| деякі з цих розрахунків виконуються в безпосередньому| зв'язку з|із| розрахунками по організаційних, технологічних, будівельними| і іншим заходам. У цих випадках економічні розрахунки як передують конкретному інженерному розрахунку, обгрунтовувавши необхідні| заходи, так і укладають|замикають| його, кількісно оцінюючи результати| впровадження цього заходу.

Проте|однак| низка економічних розрахунків може бути виділений і в самостійну| частину - в кінці|наприкінці| першого розділу проекту. При цьому економічна| частина може включати наступні|слідуючі| розрахунки:

визначення необхідних капітальних вкладень на реконструкцію|, розширення або будівництво ПАТ;

розрахунок техніко-економічних показників (продуктивності одиниці рухомого|жвавого| складу і АТП в цілому|загалом|; собівартості ТО і ТР; собівартості перевезень; питомої вартості будівель, споруд|споруджень| і устаткування|обладнання| на один обліковий|списочний| автомобіль і тому подібне|тощо|) і їх порівняння з|із| аналогічними показниками до реконструкцій ПАТ, з|із| показниками інших| проектів або підприємств, з|із| нормативними величинами техніко-економічних показників (ТЕП) проектування ПАТ;

Повнота і оригінальність техніко-економічних розрахунків може| диктувати доцільність або навіть необхідність винесення окремих| результатів в графічну частину проекту.

4.10.    Висновок|ув'язнення|

У загальному випадку основні виводи|виведення| робляться|чинять| після закінчення розрахунків| по кожному розділу проекту. В ув'язненні за всім проектом дається короткий підсумок всій виконаній|проробити| роботі, що включає оцінку науково-технічного рівня запропонованих вирішень їх реального впровадження. Це резюме може ілюструватися також звідними|зведеними| показниками ефективності| всіх розробок і пропозицій|речень| автора проекту.

4.11.  Бібліографічний список

У тексті записки пояснення мають бути посилання на відповідні| номери списку використаних літературних джерел у вигляді цифр, увязнених в квадратні дужки. Список використаних джерел, що є|з'являється| обов'язковим елементом записки, складається по установлених правилах (ГОСТ 7.1-84) в порядку згадування в тексті| або в алфавітному порядку.

                                     4.12.Додатки|застосування|

У додатки|застосування| виносяться текстові та інші допоміжні матеріали  розміщення|помешкання|  яких в основному тексті записки пояснення недоцільно. Кожен додаток|застосування| повинен починатися з нового листа|аркуша| з|із| вказівкою в правому| верхньому куті|кутку| слова “Додаток“ з|із| порядковим його номером. Далі, в обґрунтованих випадках, симетрично основному тексту приводиться|наводить| заголовок| застосування. У тексті записки на відповідні номери додатків| даються заслання|посилання|.

5. ВИМОГИ  ДО  ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИСКИ ПОЯСНЕННЯ

5.1. Текст записки має бути лаконічним, без переписування| текстових матеріалів підручників|посібників|, інструкцій і іншої літератури. У тексті необхідно дотримувати  технічну термінологію|. Не допускаються підкреслення тексту і скорочення слів за винятком загальноприйнятих скорочень, встановлених|установлених| стандартами, що діють, і загальноприйнятої (або раніше по тексту прийнятої автором) абревіатури. Одиниці виміру|вимірювання| і позначення фізичних величин повинні відповідати прийнятим позначенням по державних стандартам.

Результати досліджень представляються, в основному, у вигляді таблиць, графіків або формул.

5.2. Формули в записці повинні мати крізну нумерацію арабськими цифрами в круглих дужках (у крайньому правому положенні|становищі| на рядку). Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів формули| приводиться|наводить| безпосередньо під формулою.

Значення кожного символу і коефіцієнта слід давати з нового| рядка. Перший рядок пояснення починається із слова "де" без двохкрапок|.

Після|потім| написання формули і пояснень до неї виконується чисельний| розрахунок із застосуванням цієї формули. У подальшому|наступному| тексті замість| раніше приведеного спільного|загального| виду формули зазвичай|звично| дається лише посилання| на її номер. При багато чисельних|численних| послідовно виконуваних розрахунках| по одній і тій же формулі, після|потім| її розшифровки і одного прикладу| розрахунку, подальші|наступні| розрахунки виконуються в додатку|застосуванні|, а в записці| складається звідна|зведена| таблиця, в якій приводяться|наводять| всі початкові|вихідні|, проміжні і підсумкові значення показників з|із| підсумовуванням або виведенням середніх значень, де це необхідно.

 1.  Ілюстрації в записці повинні мати крізну нумерацію|. Назву, набрану шрифтом на розмір менше, ніж основний текст, поміщають під малюнком. Воно зачинається|починає| словом "Рис." з|із| призначеним| номером малюнка, а пояснюючі дані, якщо вони є|наявний| під назвою, набрані шрифтом на два розміри менше, ніж основний текст. Після|потім| пояснюючих даних передбачають пропуск|прогалину| перед наступним| текстом записки. Таблиці в записці повинні мати крізну нумерацію, номер приводиться|наводить| разом із словом "Таблиця" над її найменуванням| в передуючій назві рядку, справа, набраним курсивом на розмір менше, ніж основний текст.
 2.  Текст записки розбивається на розділи, підрозділи, пункти і підпункти. Заголовки структурних елементів в записці пояснення і розділів її слід розташовувати в середині рядка і писати прописними| літерами, не підкреслюючи, без крапки|точки| в кінці|наприкінці|. Заголовки підрозділів і пунктів слід починати з абзацного відступу і писати з|із| прописною літери|, але|та| рядковими буквами|літерами|, також без крапки|точки| в кінці|наприкінці|. Номер сторінки проставляється в правому верхньому кутку. Поля залишають| по всіх чотирьох сторонах сторінки: зліва|ліворуч| – 10 мм; справа - 5 мм, зверху і знизу - по 15 мм.
 3.  Записка пояснення оформляється рукописним способом| на одній стороні писального нелінійованого паперу формату А4 |, чітким почерком, чорнилом чорного кольору|цвіту|.

5.6. Що представляється|уявляє| до захисту дипломного проекту пояснювальна| записка має бути зброшурована (зшита або переплетена) в твердій палітурці.

6. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ І ОФОРМЛЕННЯ ГРАФІЧЕСЬКИХ   МАТЕРІАЛІВ

             6.1. Склад креслень

 1.  Зміст|вміст| графічних матеріалів по різних розділам| і цілому за проектом в рамках|у рамках| загального об'єму|обсягу| (4-6 листів формату А1) може в значній мірі|значною мірою| варіюватися. Тому нижче приводиться| лише зразковий зміст|вміст| графічних листів за змістом проекту.

            По першому розділу проекту зазвичай|звично| розробляється креслення| генерального плану підприємства з|із| позначенням на нім  будівель, споруд|споруджень|, стоянок рухомого|жвавого| складу, площ озеленення, огорож|, шляхів|доріг| дотримання|проходження| автомобілів, рози вітрів т.д. Окрім|крім| експлікації| на кресленні генплану наводяться його основні показники: загальна площа| ділянки, площа забудови, коефіцієнт забудови, майдан|площа| асфальтобетонних| покриттів, площа озеленення, довжина огорожі. При реконструкції| АТП або СТО з|із| великими змінами по генплану можуть представлятися два креслення - до реконструкції і після|потім| реконструкції підприємства.

Масштаби креслень генерального плану, що рекомендуються –М 1:400, М 1:500, М 1:1000. Креслення виконуються відповідно до Р21.1101-93 і Р 21.1501-93.

Найбільш важливим|поважним| матеріалом цього розділу проекту є|з'являються| креслення планувального (об'ємно-планувального) вирішення виробничої| будівлі. Планування будівлі розробляється на основі сумарного| розрахунку площі всіх приміщень|помешкань| (виробничих зон, дільниць,| складів і так далі), вказаного в записці пояснення, а також з урахуванням|з врахуванням| типових проектів і аналогічних підприємств, що діють (планування будівель яких можуть приводитися|наводити| в графічній частці|частині| для аналізу).

Ці креслення повинні відповідати правилам будівельного креслення. На них позначаються|значать|: сітки колон, стіни і перегородки, брам|, дверні і віконні отвори та інші елемент будівель і споруд|споруджень|. З|із| технологічного устаткування|обладнання| на кресленнях приводяться|наводять| оглядові| канави, автомобільні підйомники, кран-балки або мостові крани, лінії монорельсів з|із| електротельферами, консольно-поворотні крани, тобто лише основне контрольно-оглядові| і підіймально-транспортне устаткування|обладнання|.

Для показу вертикальних розмірів, конструкцій перекриттів і покриттів, методів кріплення підіймально-транспортного устаткування|обладнання| і елементів вентиляції робиться|чинить| розріз будівлі у вертикальній площині.

Планування і вертикальні розрізи будівель виконується зазвичай|звично| в масштабі М 1:100 або М 1:200.

6.1.3. По розділу, присвяченому поглибленій технологічній розробці ділянки (цехи, зони), в графічній частині можуть відбиватися як аналізовані планування, прийняті за відправних, так і | планувальні рішення|вирішення|. На кресленні розробленого планування приводиться|наводить| все технологічне і допоміжне устаткування|обладнання|. Окрім|крім| будівельних розмірів, приводяться|наводять| привязочні | розміри, що дозволяють точно визначити місця установки устаткування|обладнання|. Умовними позначеннями | показуються основні робочі місця (положення|становища| робітників|робочих|), місця підведення силової електроенергії, холодної і гарячої води, стислого повітря|, пара і так далі

           При проектуванні будівлі зони або виробничої| ділянки, що окремо стоїть, окрім|крім| планування, виконується креслення вертикального| розрізу його. Вертикальний розріз може виконуватися і по окремому приміщенню|помешканню|, коли потрібно показати в нім підіймально-транспортне устаткування|обладнання| і елементи вентиляції. Основний масштаб креслень цієї частини проекту – 1:25, 1:50.

Креслення, пойменовані в п. п. 6.I.2. і 6.1.3., слід виконувати з|із| дотриманням Р 21.1101-93 і Р 21.1501-93.

 1.  У графічну частку|частину| по конструкторському розділу проекту виносяться: схеми існуючих конструкцій аналогічного призначення, якщо вони аналізуються в записці; загальною вид тієї, що розробляється або модернізуємої| конструкції з|із| необхідним числом проекцій, розрізів і перетинів; схеми (кінематична, електрична, гідравлічна і ін.); окремі вузли, що немає|з'являється| стандартними; технологічна карта на діагностування, регулювання і інші операції технічного обслуговування| і ремонту пропонованої конструкції. Остання може бути замінена короткою інструкцією (плакатом) з експлуатації конструкції з|із| основними правилами її використання в роботі, правилами техніки безпеки| і основними рекомендаціями по технічному догляду (найменування операцій; кількість точок огляду, регулювань, мащення|; періодичність операцій; вживані матеріали і інструмент; спеціальності виконавців|виконувачів| операцій; технічні умови). Окремі правила експлуатації і операції технічного догляду ілюструються на листі|аркуші| у вигляді ескізів.

6.2.  Вимоги до оформлення креслень

6.2.1. Спільною|загальною| вимогою до виконання графічної частки|частини| проекту є|з'являється| строга|сувора| відповідність креслень по формах, умовних позначеннях, шрифтах, масштабах і зображеннях вимогам діючих| стандартів.

6.2.2. Вибір розмірів форматів і масштабів визначається характером| змальовуваного|зображати| об'єкту при забезпеченні чіткості глядацького сприйняття і цілісності композиції. Ступінь|міра| заповнюваної листів повинен складати 75. 80%.

            6.2.3.     Креслення виконуються графітним олівцем або на плотері|. На листах плакатного| виконання не рекомендується використовувати| фломастери, особливо яскравих кольорів|цвіту|. При виконанні графіків і діаграм допускається робити|чинити| відмивання в блідих тонах.

            6.2.3. У правому нижньому кутку листа|аркуша| розташовують основні написи| за формою 1 ГОСТ 2.104-68 (для машинобудівних креслень і схем), за формою 2 ГОСТ 2.104-68 (для специфікацій і відомості дипломного| проекту), за формою I ГОСТ 21.103-78 (для будівельних креслень|).

            У графі 1 основного напису|надпису| указують|вказують| позначення документу|. Структура позначення повинна відповідати ГОСТ 2.201-80 і мати стосовно нашого коледжу і спеціальності  наступний|слідуючий| вигляд|вид| (шрифт 7):

ДТрЕК Номер спеціальності ХXX. ХХ. ХХ.

де перші вісім букв|літер| - код Дтрек; подальші|наступні| шість цифр - номер| спеціальності; три цифри – номер відділення|; три цифри – шифр завдання|задавання| ДП; ще дві цифри – номер листа|аркуша| (починається|починає| з 03); останні дві цифри - буквений код документа. Буквені коди деяких основних документів наступні|слідуючі|:

ПЗ –пояснювально записка;

ГП - генеральний план підприємства;

ПВ - планування виробничої будівлі (ділянки, зони);

СК - схема комбінована, принципова;

КЗ- креслення загального вигляду|виду|;

СК - складальне креслення;

ТК - технологічна карта;

ТБ - таблиця;

РР - розрахунки;

             Специфікації і креслення деталей буквених кодів не мають.

6.2.4. Специфікації в матеріалах дипломного проекту розміщаються| двояко. Так, специфікації до складальних креслень виконуються окремо| на форматах А4 по ГОСТ 2.108-68 і підшиваються в кінці|наприкінці| пояснювальної| записки в додатку|застосуванні|.

На решті графічних матеріалів (кресленнях спільного|загального| вигляду|виду|, схемах) специфікації поміщають на полі креслення над основним написом|. Між основним написом|надписом| і специфікацією в цьому випадку має бути відстань не менше 12 мм.

6.2.5. Допускається виконання креслень з використанням комп’ютерних | графічних систем «Компас», «Аutocad» і ін.

7. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ В ПЕРІОД ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ    І ПОРЯДОК|лад| ПРЕДСТАВЛЕННЯ ПРОЕКТУ ДО ЗАХИСТУ

7.1. Студент виконує всі види роботи над проектом самостійно| і несе особисту|особову| відповідальність за правильність всіх обчислень|підрахунків| і за вирішені в проекті!!!

7.2. Як керівники дипломного проектування можуть бути як викладачі коледжу, так і працівники виробництва. Керівник консультує закріплених за ним студентів згідно плану-графіку.

Крім того, відділенням призначаються спільні перевірки ходу дипломного проектування (зазвичай 3...4)з приуроченими до них зборами керівників. На ці перевірки явка всіх студентів обов'язкова з обов'язковим звітом кожного студента про всю виконану роботу.

             7.3. Закінчений за 5...7 днів до початку роботи Державної атестаційної комісії  (ДАК|) проект підписується автором, перевіряється і підписується всіма консультантами і керівником проекту, після чого представляється на відділення.

Проект вважається за прийнятий до захисту, якщо він має:

підписи автора проекту;

підписи керівника проекту;

підписи всіх консультантів;

- підпис |завідуючого|заступника директора або особи|лиця|, його замінюючої;

- рецензію;
- відгук
|відкликання| керівника.

7.4. Предметна комісія може не допустити|припуститися| студента до захисту проекту в наступних|слідуючих| випадках:

проект не відповідає вимогам, що діють,    недбало оформлений;

студент не був|з'являвся| на загальні перевірки або не надавав на перевірках необхідну інформацію і дані;

            - проект представлений|уявляти| на перевірку із запізненням.
             В цьому випадку студент відраховується з|із| коледжу за неуспішність| з|із| видачею йому відповідної довідки.

8. ПОРЯДОК|лад| ЗАХИСТУ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

8.1. Публічний|прилюдний| захист дипломних проектів організовується відділенням| і головою ДАК в терміни, встановлені|установлені| директором коледжу|.

На засідання ДАК запрошуються студенти (будь-яких курсів), викладачі і представники виробництв. Захист дипломних проектів| може проходити як в стінах коледжу, так і на підприємствах автомобільного транспорту.

8.2. Порядок|лад| захисту дипломних проектів, встановлений положенням|становищем| об ДАК, наступний|слідуючий|:

 1.  оголошення секретаря ДАК про тему проекту і імені автора;
 2.   повідомлення|сполучення| студента про основні положення|становища| проекту, новизні|новинці| вирішення питань в течію не більше 7-10 хвилин;
 3.   відповіді студента на питання членів ДАК і присутніх;
 4.   зачитування секретарем ДАК рецензії і відгуку|відкликання| на проект;

            5) відповіді студента на зауваження рецензента.

            Після|потім| захисту проектів, проведеного в день засідання, ДАК на закритій|зачиняти| нараді проводить обговорення проектів їх змісту|вмісту|, що розгледіли|розглядали|, результатів захисту, відгуків|відкликань|, рецензій і виносить ухвалу про оцінку кожного проекту. ДАК приймає вирішення і о ступені| відповідності проектів розрядам учбових, реальних або прийнятих до впровадження, про видачу персональних дипломів з|із| відзнакою|відмінністю|. Голова ДАК після|потім| закінчення засідання оповістив результати захисту і оцінки по проектах, рішення|вирішення| про присвоєння кваліфікації по спеціальності|.

8.3. Докладати|доповідати| слід чіткою і ясною мовою|язиком|, зупиняючись, в основному, на вузлових завданнях|задачах|, способах їх рішення|вирішення|, власних пропозиціях|реченнях| і отриманому|одержувати| (очікуваному|сподіваному|) економічному ефекті|. В кінці|наприкінці| доповіді указується|вказує| на його закінчення.

             Час безпосередньої доповіді, що рекомендується, — 7...10 хвилин. Той, що захищається повинен активно користуватися вивішеним графічним матеріалом, пояснюючи при цьому основні креслення.

Поведінка студента має бути коректною, а відповіді на питання| короткими, чіткими і вичерпними.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

 1.  Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожньо-транспортних засобів. Київ. 1998.
 2.  Афанасьев Л.Л. і ін. Гаражі і станції обслуговування автомобілів (альбом креслень) -М..: Транспорт, 1980.
 3.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технічної експлуатації автомобілів. ДТрЕК, 2010.
 4.  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з технології ремонту автомобілів. ДТрЕК, 2011.
 5.  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів: Організація і управління. Підручник. –К.: Знання-Прес, 2004.
 6.  Лудченко О.А. Технічне обслуговування і ремонт автомобілів. Підручник. –К.: Знання-Прес, 2002.
 7.  Карташов В.П. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий. -М.: Транспорт, 1981.
 8.  Батурин В.Е., Захарцев А.И. Техническое обслуживание автомобилей и двигателей. Симферополь, «Таврия», 1997.
 9.  Руководство по технической эксплуатации и ремонту.
 10.  Номенклатура технологічного обладнання по обслуговуванню та ремонту автомобілів. Дніпропетровськ. «Зоря». 2007.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47254. Электрическая часть ГРЭС 3х320 МВт 580.15 KB
  Место сооружения данной проектируемой ГРЭС находится в Центральном районе. Мощность генераторов установленных на ГРЭС 3х320 МВт. Генератор соединяется в блок с повышающим трансформатором мощностью 400МВ.А. Энергоблоки генератор - трансформатор работают на шины 220 кВ.
47255. Автоматизовані системи управління 391.5 KB
  Методичні вказівки містять вимоги до структури й змісту дипломного проекту за спеціальністю. Викладено вимоги й правила щодо оформлення пояснювальної записки і графічної частини дипломного проекту. Вимоги до структурних елементів вступної частини.
47256. Психологическое сопровождение команды спортсменов с ограниченными возможностями в СДЮСШОР ГБОУ «Балтийский Берег» 1.25 MB
  Особенностями спортсменов с умственной отсталостью атлетов входящих в команду Специальных олимпийцев является высокая степень неразвитости речи низкий уровень концентрации внимания отсутствие возможности к запоминанию последовательности действий стильное недоразвитие мелкой и недостаточное развитие крупной моторики. Чем выше уровень референтности окружающих цели и содержания деятельности тем больше влияние на отдельную личность способна оказать группа. Эффективность тренировочного процесса спортсменов с ограниченными...
47257. Исследование систем управления персоналом и влияние зарубежного опыта на Российскую модель на примере компании ОАО «Ростелеком» Петербургский филиал 137.86 KB
  Понятия подходы и принципы управления персоналом. Понятия управления персоналом. Основные подходы управления персоналом. Основные принципы управления персоналом за рубежом.
47258. ОЦЕНКА И РАСЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ 975.5 KB
  Цель такого анализа — исследовать важнейшие аспекты денежного оборота и принять меры по укреплению финансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта. Стабильное финансовое состояние предприятия означает своевременное выполнение обязательств перед его персоналом
47260. Государственное и муниципальное управление 710.5 KB
  елью государственной итоговой аттестации является определение уровня теоретической подготовки выпускников и освоения ими практических навыков по решению профессиональных задач в рамках основных видов их будущей профессиональной деятельности.
47261. Дизайн внутренней предметно-пространственной среды индивидуального малоэтажного жилого дома 7.01 MB
  Деревянные дома из бревна - это некогда забытый вид построек, который сейчас возвращается и становится популярным в разных странах. Такой дом сам по себе имеет уже внутреннюю отделку. Актуальность исследования состоит в изучении незатронутого до настоящего времени подробным анализом, но весьма обширного материала, связанного с различными аспектами формирования внутреннего облика современного загородного жилища.
47262. Методы контроля изнашивания подшипников дизеля 1.27 MB
  Этот фактор так же влияет и на качество очистки масла в системе двигателя где установлены фильтры грубой и тонкой очистки. Для этого всасывающий патрубок первой ступени компрессора соединяют резиновым шлангом с небольшой емкостью переносным ресивером а затем с прибором. Рассчитывается по формуле...