38847

ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Книга

Архивоведение и делопроизводство

Вона є кваліфікаційним документом на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації. Працюючи над ДР студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності формулювання мети і завдань дослідження побудови логічного плану оптимальної структури роботи з літературними джерелами і статистичною інформацією аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації...

Украинкский

2013-09-30

253 KB

0 чел.

1 ДИПЛОМНА РОБОТА СПЕЦІАЛІСТА, ЇЇ МЕТА І ЗАВДАННЯ

Дипломна робота (ДР) – це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.

Як теоретико-прикладне дослідження ДР повинна містить теоретичне осмислення актуальної організаційно-управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ретельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації замовника (бази практики).

Метою підготовки ДР є поглиблення студентом теоретичних і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироблення умінь застосувати їх при вирішенні конкретних практичних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосувати при вирішенні прикладних проблем; визначення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Працюючи над ДР, студент має засвоїти навики правильної постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану оптимальної структури, роботи з літературними джерелами і статистичною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основним завданням дипломної роботи є:

 •  вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-методологічних засад з обраного напряму дослідження;
 •  проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням сучасного інструментарію;
 •  розробка та оцінка альтернативних підходів до вирішення визначених проблем;
 •  обґрунтування запропонованих рішень з використанням ситуаційного аналізу;
 •  підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх публічним захистом.

Повноти й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис.

 

2 СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Дипломна робота є документом, в якому висловлюються вичерпні відомості про виконану науково-дослідну роботу. Оптимальний об'єм роботи, виконаної з використанням комп’ютера - 80 сторінок формату А4.

Загальні вимоги до ДР:

 •  чіткість постановки задачі і засобів її рішення;
 •  логічна послідовність викладення матеріалу;
 •  переконливість аргументації;
 •  конкретність викладення;
 •  доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;
 •  єдина по всій ДР система одиниць.

Вступна частина ДР повинна включати (в означеній послідовності):

 •  титульний аркуш по відповідній формі;
 •  завдання;
 •  реферат;
 •  зміст;
 •  перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності).

Основна частина ДР повинна включати:

- вступ;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів;

- суть роботи;

- рекомендації (при необхідності);

- перелік посилань;

- додатки.

Зміст ДР може займати 1-1,5 сторінки. В ньому записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із зазначенням початкових сторінок. План роботи має відображати суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розділів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але повторювати її.

У вступі (3–5 с.) дається наукове обґрунтування актуальності і значення обраної теми; формулюється мета, завдання і об’єкт дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослідження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію у замовника чи в іншій організації.

Перший розділ (25–30с.) структурно складається з 3–4 підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацювань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди (в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити невирішені проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методичному та прикладному плані.

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик аналізу визначених проблем, які будуть використовуватись у наступних частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізнатись з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунтувати вибір найпридатнішого для обраного напряму дослідження.

У другому розділі (25-30 с.) студент повинен виконати ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми виключно на матеріалах конкретної організації.

У цьому розділі можна виділити 3-5 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльності об'єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку організації недоцільно.

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відповідні результати діяльності організації за останніх 3-5 років.

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержаної з документів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостережень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо.

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів.              

В третьому розділі (20-25 с.) висвітлюються теоретичні аспекти дослідження (економічна характеристика і стан об`єкта обліку, суть і класифікація витрат виробництва, об`єкти обліку виробничих витрат, об`єкти визначення собівартості, оцінка товарно-матеріальних цінностей, завдання та роль обліку конкретного об`єкта тощо). Далі треба викласти практичний досвід організації обліку на підприємстві, матеріали якого використовуються для написання ДР по питаннях, які стосуються вибраної теми. Перш за все розглядається первинний облік, порядок оформлення накопичувальних документів. При цьому дається об’єктивна оцінка веденню первинного і зведеного обліку, виявляються відхилення від вимог діючих нормативних положень, пропонуються шляхи усунення недоліків.

Потім дається обліково-технічна характеристика рахунку, на якому обліковується відповідний об’єкт фінансового обліку. Необхідно вивчити і проаналізувати кореспонденцію рахунків з теми дослідження, яка складається на підприємстві. Далі детально описуються діючі регістри синтетичного і аналітичного обліку, зупиняються на причинах відхилень в їх заповненні від типових форм.

Якщо тема дослідження пов’язана з обліком витрат на виробництво і обчисленням собівартості продукції, слід розглянути методику калькулювання, що застосовується на підприємстві.

Викладені в дипломній роботі основні питання теми необхідно обов’язково ілюструвати формами первинних, зведених документів, облікових регістрів, схемами кореспонденції рахунків, розрахунками (таблицями) і т.д.

Використовуючи дані підприємства, а також викладений матеріал у другому та третьому розділах необхідно розглянути аудит об’єкту дослідження (обраної теми).

Зокрема, необхідно, встановити достовірність первинних даних; повноти і своєчасності відображення первинних даних в зведених документах та облікових регістрах; правильності ведення обліку та його відповідності прийнятій обліковій політиці; достовірність відображення стану досліджуваного об’єкту у звітності господарюючого об’єкта; відповідності методики обліку та оподаткування операцій чинному законодавству.

Однією з ознак високої якості дипломної роботи є застосування економіко-математичних методів та електронно-обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунтуванні запропонованих заходів.

У четвертому розділі виконується аудит або ревізія обліку (за темою).

У п’ятому розділі викладаються питання удосконалення предмету дослідження відповідно до умов функціонування підприємства. Спочатку перераховуються основні напрямки удосконалення обліку та аудиту, які випливають з аналізу об’єкта дослідження. Це можуть бути: первинний облік; оцінка товарно-матеріальних цінностей, методи їх обліку; визначення об’єктів обліку виробничих витрат і об’єктів обчислення собівартості, методика обчислення собівартості продукції, робіт, послуг, склад статей витрат; автоматизація обліку; план рахунків бухгалтерського обліку і т.д.

Далі розробляються конкретні пропозиції по удосконаленню обліку оптимізації одного або декількох найбільш значних напрямків. Наприклад, пропонуючи автоматизовану форму обробки облікової інформації, повинні бути розроблені коди облікових номенклатур, довідники нормативно-довідкової інформації, порядок кодування і введення в ЕОМ даних первинних документів. Обов’язково треба розглянути будову і зміст машинограм синтетичного та аналітичного обліку.

При удосконаленні первинного обліку, зведених документів, облікових регістрів необхідно розробити нові форми документів, що відповідають специфіці підприємства. Запропоновані форми документів виносяться у додаток.  

Розділ «Висновки» є завершальною частиною ДР. Він містить стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та узагальнень під час аналізу, пропозицій автора та їх економічної ефективності.  Висновки і пропозиції повинні бути сформульовані чітко, зрозуміло, відображати зміст всієї дипломної роботи. Спочатку вказують одержані в результаті дослідження висновки, а потім основні напрямки удосконалення обліку та аудиту з урахуванням умов діяльності підприємства. Обсяг висновків — 5-7 с.

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного характеру, первинні документи, регістри синтетичного і аналітичного обліку, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного, опитування тощо.

Розділ «Використані джерела» включає складений за чинними правилами перелік використаних літературних джерел (не менш ніж 50 джерел).

3 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

3.1 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

3.1.1 Види паперу

Документи (окрім документів на спеціальних бланках-формах) виконуються на  аркушах друкарського паперу формату А4 (210х297 мм) по ГОСТ 18510-87. Допускається також використання папки "Дипломний проект" і  застосування за необхідності окремих листів формату А3 (297 х 410 мм).

3.1.2 Оформлення текстових документів ДР.

Текст може бути написаний українською або російською мовами, а також іншою мовою по узгодженню з ректоратом.

Текст документа виконують на одному боці аркуша одним із способів:

- рукописним -  чітким, розбірливим почерком або креслярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81 з висотою літер і цифр не менше 2,5 мм. Щільність запису повинна бути однаковою;

- машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) – кегль 14 через півтора інтервалу, рекомендований шрифт – Times New Roman;

- змішаний варіант - частина тексту - рукописний варіант плюс частина, оформлена на комп'ютері.

Помилки, описки та графічні неточності, знайдені у процесі виконання документа, допускається виправляти підчищенням або закрашуванням білою фарбою та нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

Чорнило або паста - чорного, синього або фіолетового кольору (тільки одного кольору). Матеріали, підлягаючі розмноженню, повинні виконуватися тільки чорним кольором.

Сторінки ДР виконуються по ДСТУ 3008-95 на аркушах формату А4 без рамки і граф основного надпису і повинні мати поля: верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм. За необхідністю допускається використання окремих аркушів формату А3.

 

3.2 ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ ТЕКСТОВИХ ДОКУМЕНТІВ

3.2.1 Загальні вимоги

Всі структурні елементи документів повинні починатися з нових сторінок.

Структурні елементи документів "реферат", "Зміст", "вступ", "висновки", "Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів", "ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ" не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки.

Заголовки структурних елементів документів і заголовки розділів слід розташовувати посередині рядка і друкувати (писати) прописними (заголовними) літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.

Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів документів слід починати  з абзацного відступу і друкувати малими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Перенесення слів і скорочення слів в заголовку розділу і підрозділу не допускаються.

Якщо заголовок складається  з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинні бути при рукописному або машинному засобі - не менше двох інтервалів;

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту і підпункту в нижній частині сторінки, якщо після нього залишається тільки один рядок тексту.

3.2.2 Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, пунктів і підпунктів

Нумерацію слід виконувати арабськими цифрами

Нумерацію сторінок ДР проставляють у правому верхньому куті без крапки. Нумерація сторінок ДР повинна бути наскрізна, включаючи додатки. Першою сторінкою (листом) є титульний лист ДР, на якому номер сторінки не проставляють.

Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію сторінок.

Розділи, підрозділи, пункти і підпункти ДР повинні мати нумерацію відповідно: розділи - 1; 2;...; підрозділи - 1.1; 1.2;...; пункти - 1.1.1; 1.1.2;...; підпункти - 1.1.1.1; 1.1.1.2 і т. і. Без крапки в кінці. Між останньою цифрою нумерації і першою літерою заголовку або тексту повинен бути пробіл в один знак.

Якщо розділ або підрозділ включає один пункт, його також нумерують.

3.2.3 Титульний аркуш

Титульний аркуш є першим аркушем документа. Форма титульного аркуша має відповідати конкретному документу. 

Форма титульного аркуша дипломної роботи наведена в додатку А.

3.2.4 Реферат

Реферат – короткий виклад змісту документа, який містить основні відомості та висновки, необхідні для ознайомлення з документом.

Реферат повинен містити:

- відомості про обсяг документа;

- текст реферату;

- перелік ключових слів.

До відомості про обсяг документа включають: кількість сторінок документа, кількість ілюстрацій, таблиць, додатків, кількість джерел згідно з переліком посилань (списком літератури).

Текст реферату повинен відображати основний зміст документа, включаючи якомога більше інформації про об’єкт дослідження або розробки.

Він повинен бути стислим (не більш 500 слів).

Текст реферату на пункти не поділяють.

Перелік ключових слів повинен давати уявлення про зміст документа і включати від 5 до 15 слів (словосполучень) у називному відмінку, виконаних у рядок через кому великими літерами.

Форма реферату дипломної роботи наведена в додатку Б.

3.2.5 Зміст

Зміст – перелік розділів та інших складових частин документа. Зміст складають, якщо документ містить не менше двох розділів або один розділ і додаток при загальному обсязі сторінок не менше десяти.

Найменування елементів документа записують малими літерами з першої великої, найменування розділів, підрозділів, пунктів та підпунктів (якщо вони мають заголовки) указують разом з їх порядковими номерами.

Примітка. Допускається найменування пунктів і підпунктів в зміст не включати.

Номери сторінок, на яких розміщується початок елементів документа, мають бути розташовані один під одним. Слово «сторінка» або його скорочення не пишуть. Закінчення найменування елементів документа відділяють від номера сторінок крапками.

3.2.6 Перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів

Якщо у тексті документа застосовуються умовні позначення, скорочення, символи, одиниці вимірювання, які не передбачені чинними стандартами, а також специфічна термінологія, абревіатури, наприклад, СТО (станція технічного обслуговування) і терміни, то їх перелік має бути поданий у вигляді окремого списку.

Незалежно від цього при першій появі цих елементів в тексті наводять їхню розшифровку.

Перелік повинен розташовуватись стовпцем, у якому зліва в алфавітному порядку наводяться умовні позначення, скорочення тощо, а справа – їх детальна розшифровка.

Перелік наводять у такій послідовності: скорочення (у тому числі й абревіатури); умовні (літерні) позначення; символи хімічних елементів та сполук; одиниці вимірювання; терміни.

3.2.7 Вступ

У вступі необхідно подати стислу характеристику сучасного стану наукової (технічної) проблеми, якій присвячена робота, відзначити актуальність та новизну розроблюваної теми, основні тенденції в розвитку галузі.

Історичні довідки, опис раніше надрукованих робіт та загальновідомі положення у вступі не наводять.

3.2.8 Основна частина

Зміст основної частини документа має бути визначений у методичних вказівках кафедри з певної спеціальності чи дисципліни, обсяг – відповідним документом університету або кафедри.

3.2.9 Висновки

Тут формулюють короткі висновки з результатів виконаної роботи та пропозиції з її використання, а також подають оцінку техніко-економічної ефективності від наукового результату роботи та її впровадження.

Текст висновків може поділятися на пункти.

3.2.10 Посилання

Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним квадратними дужками. Наприклад,"... у роботах [1-3]...". Всі нумерації в ДР виконуються арабськими цифрами.

При посиланні на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, ілюстрації, таблиці, формули, додатки вказують їхні номери. Наприклад,"... В розділі 4...","... На рисунку 1.3...","... (дивись таблицю 2.4)...", або "... В рівняннях (2.1)-(2.3)","... У додатку Б...." і т. і.

При посиланнях на нормативні документи (стандарти, технічні умови) вказують тільки номер стандарту без найменування. Наприклад, "сталь швидкоріжуча  Р9 по ГОСТ 19265-73".

Бібліографічний опис посилань наводять у порядку, в якому вони згадуються вперше в тексті. Перелік посилань оформлюється у відповідності з діючою нормативною документацією (ГОСТ 7.1-84).

Приклад оформлення бібліографічного опису посилань наведений у   додатку В.

3.2.11 Додатки

Додаток слід оформлювати як продовження ДР на його наступних сторінках, розташовуючи їх в порядку появи посилань на них в тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки, мати заголовок, надрукований (написаний) вгорі малими літерами з першої великої  симетрично відносно тексту сторінки. Посеред рядку над заголовком малими літерами з першої великої повинно бути написане (надруковане) слово   Додаток - і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами українського алфавіту, за винятком букв Ґ, Є, З, І, Ї, Й, Щ, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А; Додаток Б. і т. і.

Один додаток позначається як додаток А.

Додатки повинні мати спільну з іншою частиною ДР наскрізну нумерацію сторінок.

Якщо додаток виконаний на спеціальній формі (бланку) або подає копію документа або комплект документів (наприклад, технологічна інструкція), то перед таким документом вміщують аркуш, на якому посередині записують слово «Додаток» і його позначення. Нижче пишуть заголовок додатку. Така сторінка включається в загальну нумерацію. До змісту включають всі додатки з позначеннями і заголовками.

Додатки до ДР - допускається оформлювати тільки на форматі А4 та А3.

Наявні в тексті додатку ілюстрації, таблиці, формули слід нумерувати в межах кожного додатку. Наприклад, "Таблиця А.2" - друга таблиця додатку А, формула (В.1) - перша формула додатку В.

Якщо в додатку одна ілюстрація, одна таблиця, одна формула - їх нумерують.

3.3 ПРАВИЛА ВИКЛАДУ ТЕКСТУ ДОКУМЕНТА

3.3.1 Загальні вимоги

Текст може бути написаний українською або російською мовами, а також іншою мовою по узгодженню з ректоратом.

Текст документа має бути чітким, коротким і не допускати різних тлумачень

В тексті слід застосовувати науково-технічні терміни, позначення та визначення, встановлені діючими нормативними документами, а за їх відсутності – загальноприйняті в науково-технічній літературі.

У тексті не допускається:

- застосовувати звороти розмовної промови, техніцизми і професіоналізми;

- застосовувати різні науково-технічні терміни, близькі за смислом (синоніми) для одного і того ж поняття;

- застосовувати довільні словотворення;

- застосовувати іноземні слова і терміни за наявності рівнозначних в українській мові;

- індекси усіх категорій стандартів, технічних умов та інших нормативних документів без їх реєстраційного номера, наприклад, ГОСТ, ДСТУ, ТУ

- скорочувати позначки одиниць фізичних величин (наприклад, мм замість міліметрів), якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин в   таблицях і в розшифровках буквених позначок, які входять до складу формули.

- застосовувати скорочення слів, окрім встановлених правилами орфографії, а також відповідними стандартами;

- використовувати в тексті математичний знак мінус (-) перед негативними значеннями величини. Взамін знаку (-) слід писати слово "мінус";

- вживати математичні знаки без цифр. Наприклад, ‹ (менше) або = (рівно), а також знаки % (процент), № (номер), (діаметр);

- подвоювати знаки, наприклад,  %%;

Перенос тексту. При  переносі не допускається:

- розділяти абревіатури і умовні скорочення, наприклад: ХНАДУ і т. і.;

- розділяти цифри, що утворюють одне число або відокремлювати ініціали від прізвища;

- розділяти умовні скорочення і цифри, наприклад, ДСТУ 1.5-93, а також цифри і повні або скорочені найменування, до яких ці цифри відносяться. Наприклад, не можна розривати 18 мм, 1998 р. і  т. і.;

- відокремлювати знаки номеру, градуса, відсотка і т. і. від наступних або цифр, що передують;

- залишати на попередньому рядку одно-, двох -, трьохбуквений прийменник, з якого починається речення після крапки, крапки з комою, знаків окличного, питального. Наприклад, В добу..., При дорозі...;

- розірвання багатозначного індексу, дробу, підкорінного і підінтегрального  виразів.

Перенос формул переважно робити на знак рівності. При переносі знак дії, додавання, віднімання, рівності (нерівності) повторюється на наведеному нижче рядку; знак множення виконується в виді косого хреста (х).

Фізичні величини наводять в Міжнародній системі одиниць (СІ) по ДСТУ 3651-97. Допускається після вказівки числового значення і позначки одиниці в СІ наводити в круглих дужках значення в одиницях інших систем. Наприклад, 1300 МПа (130 кгс/мм2). Слід застосовувати позначки одиниць по всій ДР або на мові оригіналу, або міжнародні. Одночасне застосування обох видів позначок не допускається.

3.3.2 Елементи тексту

3.3.2.1 Ілюстрації

Ілюстрації слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання у тесті.

Будь-який вид ілюстрації позначають словом "Рисунок".

Креслення, рисунки, схеми, графіки повинні відповідати вимогам "Єдиної системи конструкторської документації", "Єдиної системи програмної документації", а також вимогам стандартів СПДБ. Виконання діаграм - по  50-77-88.

Фотознімки мають бути наклеєні на аркуші білого паперу формату А4.

Якщо ілюстрація створена не автором ДР, необхідно зробити після назви ілюстрації посилання на джерело або прізвище автора.

Ілюстрації можуть мати назву, яку розміщуються під ілюстрацією.

За необхідності під ілюстрацією розміщують пояснювальні дані (підрисунковий текст).

Ілюстрації  слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, наведених в додатках. Номер ілюстрації складається з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, відокремлених крапкою. Назву ілюстрації від номеру слід відокремлювати рискою (дефісом). Наприклад, "Рисунок 3.1 - Схема розміщення". Запис розміщують симетрично тексту.

Якщо в документі вміщено тільки одну ілюстрацію, її нумерують.

3.3.2.2 Таблиці

Для зручності цифровий матеріал оформлюють у вигляді таблиць відповідно до рисунку 3.1.

Таблиця _____ - _________________________

              (номер)  (найменування таблиці)

Рисунок  3.1 – Побудова таблиць

Таблицю, залежно від її розміру, слід розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці.

На всі таблиці мають бути посилання в тесті документа.

Таблиці слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу (навіть якщо вона одна в документі), за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номеру розділу і номеру таблиці, відокремлених крапкою.

Таблиця може мати назву, яку друкують малими літерами (крім першої великої) після номеру таблиці через риску і вміщують над таблицею. Назва має бути стислою і відбивати зміст таблиці.

Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, її поділяють на частини, розміщуючи одну частину під іншою, або переносять на наступну сторінку, повторюючи в кожній частині таблиці її головку і боковик.

Допускається вводити рядок з порядковими номерами граф при переносі таблиці або при необхідності посилання на графи в тексті.

Розділяти заголовки боковика таблиці (заголовки рядків) і граф діагональними лініями не допускається.

Окремо графу "Номер по порядку" в таблицю включати не допускається. При необхідності порядкові номера слід вказувати в першій графі (боковику) таблиці безпосередньо перед найменуванням параметрів (показників).

Слово "Таблиця __" вказують один раз зліва над першою частиною таблиці. Якщо таблиця складається з декількох частин, над іншими частинами пишуть: "Продовження таблиці ___" з зазначенням номеру таблиці.

Приклад

Таблиця 3.1 – Показники фондовіддачі і фондоємності

Показники

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Вартість основних засобів на початок року, тис.грн.

543,8

629,7

577,1

Фондовіддача, грн./грн.

1,7

1,5

1,6

Продовження таблиці  7.1

Показники

2002 р.

2003 р.

2004 р.

Фондоємність, грн./грн.

0,6

0,7

0,6

Інші вимоги до виконання таблиць - у відповідності до чинних стандартів на технічну документацію.

3.3.2.3 Формули і рівняння

Формули і рівняння розташовуються безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посеред рядку.

Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння нумерують в межах розділу (за винятком наведених у додатках).

Номер формули або рівняння складається з номеру розділу і порядкового номера формули або рівняння, відокремлених крапкою.

Номер формули зазначають на рівні формули в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку.

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів, що входять до формули чи рівняння, слід наводити безпосередньо під формулою.

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій послідовності, в якій символи наведені в формулі з вказівкою одиниці фізичної величини кожного символу (окрім безрозмірних величин). Перший рядок пояснення починають з абзацу словом "де" без двокрапки.

Приклад. Коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування визначається по кожній групі однотипного устаткування по формулі:

,                                                                                     (3.1)

де    Тф.в - фактично відпрацьований устаткуванням час, год.;

                 Тд - час можливого використання устаткування (режимний, плановий фонд часу), год.

Переносити формули чи рівняння на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, повторюючи знак операції на початку наступного рядка.

При переносі формули, що нумерувалася, її номер ставиться проти перенесеної частини

Якщо в тексті одна формула - її нумерують.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

3.3.2.4 Переліки

Переліки, за потреби, можуть бути наведені усередині пунктів або підпунктів. Перед переліком ставлять двокрапку.

Перед кожною позицією переліку слід ставити малу літеру української абетки з дужкою або, не нумеруючи - дефіс (перший рівень деталізації).

Для подальшої деталізації переліку слід використовувати арабські цифри з дужкою (другий рівень деталізації).

Переліки першого рівня деталізації пишуть з абзацного відступу, другого рівня - з відступом відносно першого рівня.

Приклад

- форма і розмір поверхні;

- шорсткість поверхні:

1) висотний параметр;

2) відстань.

3.3.2.5 Примітки

Примітки розташовують безпосередньо після тексту, таблиці, ілюстрації, яких вони стосуються.

Одну примітку не нумерують.

Слово "Примітка" пишуть з великої літери з абзацного відступу. Після слова "Примітка" ставлять крапку і з великої літери в тому ж рядку подають текст примітки.

Декілька приміток нумерують цифрами з крапкою. Після слова "Примітки" ставлять двокрапку і з нового рядка з абзацу після номера примітки з великої літери пишуть текст примітки.

Приклад.

Примітки:

1....

2....

У вступі і висновках примітки не роблять.

3.4 Застосування комп’ютерів при виконанні кваліфікаційних робіт

 

Інформаційні технології дипломного проектування базуються на застосуванні сучасних персональних ЕОМ у таких напрямках:

 •  виконання пошуку у глобальній мережі Internet та електронних довідниках на CD-ROM необхідної інформації для підготовки проектних рішень;
 •  обчислювальних робіт щодо визначення потрібних результатів досліджень та проектування;
 •  автоматизації обробки експериментальних даних;
 •  оформлення пояснювальної записки, виготовлення графічних матеріалів, демонстраційних плакатів, супроводження доповіді протягом захисту дипломного проекту або роботи;
 •  імітаційне моделювання технологічних процесів.

Використання ЕОМ є обов’язковою частиною дипломної. Автор роботи повинен обґрунтувати використання ЕОМ для розв’язання завдань проектування та необхідних досліджень, виконати вибір сучасних обчислювальних методів та засобів, які орієнтовані на застосування відповідної інформаційної технології дипломного проектування.

Коли у роботі використані результати пошуку інформації у Internet, автор роботи повинен привести відповідне джерело у тексті дипломної роботи безпосередньо після  звернення  або цитування відповідного тексту. Наприклад, у результаті пошуку даних  у тексті наведено матеріали WWW-сервера фірми Intel. Це потребує такої вказівки у круглих дужках (отримано із мережі Internet 15.04.2000 за адресою  http://www.intel.com). Коли використовується інформація, яка наведена у електронній бібліотеці на CD-ROM або інших машинних носіях, також у круглих дужках треба навести відповідне джерело бажано із вказівкою дати його виготовлення та організації-виконавця або його торговельної марки, назви змісту: наприклад, (1999 рік, 6CD HA1 CD-ROM БОЛЬШОЙ СПРАВОЧНИК РАДИОЛЮБИТЕЛЯ).

Для підготовки тексту пояснювальної записки з допомогою ЕОМ бажано використовувати текстовий редактор MS office-2000 для формування файла стандартного формату (*.doc).

По узгодженню з завідуючим кафедрою можлива зміна форми захисту ДР за рахунок використання інформаційних технологій. У цьому разі звичайні креслення та графічні демонстраційні матеріали на твердих носіях (папері) не виконуються. Дипломник готує спеціальний ролик, що є послідовністю потрібних для доповіді зображень, які проецюються на електронний екран (апаратура Light Pro, телевізійний екран або проектор). Інформаційна забезпеченість, насиченість, зміст і кількість кадрів у цьому ролику повинні відповідати вимогам до традиційної графічної частини. Додатково членам ДЕКу під час захисту надається роздавальний матеріал, виконаний на форматі А4.

Один екземпляр обов’язково підписується автором, його керівником і завідуючим кафедрою. Цей екземпляр додається до пояснювальної записки сумісно з файлами зображень на дискеті або диску для зберігання в архіві. Форма титульного аркуша наведена в додатку Г.

В дипломній роботі треба навести дані про засоби, що використані для підготовки демонстраційних матеріалів. Бажано використання для підготовки демонстраційного ролика та пояснювальної записки засоби  MS office-2000.

Результати розробки можливо оформляти у вигляді розпечаток або заповнення форм документів.

4 ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Виконання дипломної роботи складається з таких основних етапів:

 •  визначення напряму дослідження;
 •  вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи;
 •  проведення досліджень і написання роботи;
 •  оформлення дипломної роботи;
 •  підготовка до публічного захисту і захист роботи. Графік виконання дипломної роботи затверджується на початку навчального року, контролюється науковим керівником і кафедрою. 3а порушення графіка студент може бути недопущений до захист дипломної роботи.

4.1 Визначення напряму дослідження

Визначення напряму дослідження здійснюється виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень підприємств тощо.

Вибираючи напрям дослідження, доцільно користуватися запропонованим переліком тем, проте він не є обов'язковим і може уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента та його наукового керівника.

4.2 Вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному стану та перспективам розвитку економічної науки і господарської практики.

Студент може скористатися тематикою ДР, яку розробляє і щорічно переглядає кафедра. Студенту надається право запропонувати свою тему з необхідним обґрунтуванням її дослідження.

Тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, так з організацією, на матеріалах якої вона буде виконуватися (після завершення переддипломної практики студент надає на кафедру заявку підприємства на виконання теми дипломної роботи (додаток Д).

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для організації, можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, експериментів, наявність літературних джерел, власне напрацювання.

Обов'язковою вимогою до дипломної роботи є корисність і практична цінність. ДР має бути написана на матеріалах конкретної організації.

Студенти денної форми навчання проходять переддипломну практику за направленнями випускної кафедри, матеріали для аналітичної частини роботи вони одержують за місцем практики.

Студенти заочної форм навчання одержують матеріали для аналітичної частини ДР за місцем основної роботи.

Виконання дипломної роботи на абстрактну тему без використання й аналізу матеріалів, що характеризують діяльність конкретної організації, не допускається.

Пропозиції щодо вибору теми ДР студент спочатку обговорює з науковим керівником від кафедри та складає заяву на закріплення теми дипломної роботи (додаток Е). За поданням наукових керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх схвалення готує проект відповідного наказу.

Закріплення за студентом теми дипломної роботи оформлюється наказом ректора ХНАДУ не пізніше ніж за півроку до закінчення навчання за учбовою програмою.

Обов'язками наукових керівників є:

— консультування студентів з питань вибору теми роботи, розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки окремих розділів;

— видача студентові завдання на дипломну роботу із зазначенням термінів виконання кожного розділу;

— контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки ДР;

— контроль якості дипломної роботи;

— підготовка відгуку про ДР з ґрунтовною характеристикою її якості відповідно до структури критеріїв оцінки.

План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та конструктивної частин. При розробці та обговоренні плану дослідження необхідно скласти поетапний календарний план написання дипломної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи.

4.3 Проведення досліджень і написання роботи

Головним завданням цього етапу є написання тексту дипломної роботи відповідно до затверджених теми та плану. Студент має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагальнити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент своїх досліджень. За допомогою цього інструментарію та загальновідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діагностика об'єкта дослідження під кутом зору обраної теми та визначаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доцільного способу їх вирішення в умовах конкретного підприємства. В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспекти дипломної роботи можуть уточнюватися або коригуватися.             

4.4 Підготовка до захисту дипломної роботи

Згідно з регламентом студент зобов'язаний подавати дипломну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами у встановлені строки. У разі недодержання студентом календарного графіка виконання ДР завідуючий кафедрою, за поданням наукового керівника дипломної роботи має право звернутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з університету як такого, що не виконує навчальний план.

Після завершення написання роботи студент подає дипломну роботу науковому керівникові для одержання від нього письмового відгуку з оцінкою дипломного дослідження.

Дипломна робота, підписана автором, з письмовим відгуком наукового керівника подається завідувачу випускаючої кафедри.

Завідуючий кафедрою вирішує питання про допуск студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному аркуші дипломної роботи.                                                              

У разі невідповідності дипломної роботи вимогам даних рекомендацій керівник ДР може не допустити студента до захисту дипломної роботи.                                                   

Рішення завідуючого кафедрою щодо недопущення студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри.

Якщо студент допущений до захисту дипломної роботи, кафедра видає йому направлення до рецензента. Зовнішню рецензію на ДР може зробити висококваліфікований фахівець, який спеціалізується на розв'язанні проблем, споріднених з темою роботи. Списки рецензентів затверджуються наказом ректором ХНАДУ.

Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференційовану оцінку якості дипломної роботи. Зразок рецензії вміщено в додатку Ж.

В секретаріат ДЕК окрім дипломної роботи подаються наступні документи:

- виписка з залікової відомості;

- характеристика студента,  що підписана деканом;

- відгук керівника;

- рецензія;

- паспорт дипломника (подається дипломником особисто в день захисту);

- інші документи, які підтверджують результати дипломного проектування наприклад, довідка з підприємства про впровадження в виробництво дипломних розробок, їхньої економічної ефективності і т. інш.

4.5 Порядок захисту дипломної роботи

Порядок захисту дипломної роботи встановлюється «Положенням про державні екзаменаційні комісії (ДЕК)».

Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал (таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії.

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріалу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення таких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відповідний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії.

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності проектора (Light Pro), екрана, можливості затемнення, доступних джерел електричного струму та пам'ятати про специфіку підготовки та застосовування цього методу презентації.

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має розкрити:

— актуальність теми;

— структуру роботи;

— об'єкт дослідження;

— висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґрунтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 70% часу, відведеного для доповіді).

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його розробки та висновки впроваджені або намічені до впровадження; де ще слід, на його думку, застосувати результати дослідження; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефективність запропонованих ним заходів.

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, і коротко пояснюючи його зміст.

Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику  запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки та ерудиції.

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надається науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи.

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і рекомендації щодо використання пропозицій автора.

Загальний час захисту диплому не повинен перевищувати 30 хвилин у середньому на одного студента.

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК думка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її головою в той самий день.

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку.  Після захисту ДР передається на зберігання в архів університету.

5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, оцінку  дипломної роботи визначає державна екзаменаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.

У процесі визначення оцінки враховується низка важливі показників якості ДР.

Змістовні аспекти роботи:

 •  актуальність обраної теми дослідження;
 •  спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій;
 •  відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям завданням;
 •  широта й адекватність методологічного та діагностичного апарату;
 •  наявність альтернативних підходів до вирішення визначених, проблем;
 •  рівень обґрунтування запропонованих рішень;
 •  ступінь самостійності проведення дослідження;
 •  розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення;
 •  якість захисту роботи;
 •  уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження;
 •  здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди;
 •  загальний рівень підготовки студента;
 •  володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною: містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і коротка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали організації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно. Тема ДР в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріалів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані непереконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно. Нечітко сформульована мета ДР. Розділи погано пов'язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Дипломна робота до захисту не допускається. Подана науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням строків, установлених регламентом. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена наказом по університету. Виконана не самостійно. Структура не відповідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування пропонованих заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало оформлена, написана нерозбірливим почерком.

6 ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 1.  Організаційно-методологічні аспекти обліку, аудиту та аналізу в умовах становлення ринкових відносин.
 2.  Концептуальні напрями вдосконалення обліку, аналізу та аудиту в Україні;
 3.  Форми (системи) бухгалтерського обліку та вплив їх на формування управлінської інформації на підприємстві.
 4.  Інформаційні системи обліку в умовах використання обчислювальної техніки.
 5.  Організація обліку, аудиту та аналізу на малих підприємствах.
 6.  Організація обліку та аудиту власного капіталу, аналіз ефективності його використання в господарській діяльності підприємства.
 7.  Організація обліку та аудиту основних засобів, аналіз ефективності їх використання на підприємстві.
 8.  Організація обліку та аудиту нематеріальних активів, аналіз ефективності їх використання на підприємстві.
 9.  Удосконалення обліку, аналізу та аудиту зносу необоротних активів на підприємстві.
 10.  Організація обліку, аудиту та аналіз довгострокової дебіторської та кредиторської заборгованості.
 11.  Організація обліку, аудиту та аналіз капітальних інвестицій на підприємстві.
 12.  Облік, аналіз та аудит формування статутного капіталу на підприємстві.
 13.  Облік, аналіз та аудит виробничих запасів на підприємстві.
 14.  Організація обліку, аналізу та аудиту готової продукції та товарів на підприємстві.
 15.  Удосконалення обліку, аналізу та аудиту основного виробництва.
 16.  Облік, аналіз та аудит витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)
 17.  Організація обліку, аналізу та аудиту за центрами відповідальності  та центрами витрат.
 18.  Облік і аналіз собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування та неповними витратами для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
 19.  Організація внутрішньовиробничого обліку на підприємстві.
 20.  Теоретичні й практичні аспекти методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
 21.  Методика обліку, аудиту та аналізу витрат та доходів від різних видів діяльності.
 22.  Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на підприємстві.
 23.  Організація та методика обліку, аудиту грошових коштів підприємства та аналіз грошових потоків.
 24.  Організація та методологія обліку, аналізу та аудиту операцій з цінними паперами.
 25.  Облік, аудит та шляхи удосконалення розрахунків з покупцями та замовниками.
 26.   Облік, аудит та шляхи удосконалення розрахунків з різними дебіторами.
 27.  Організація, аналіз та аудит короткострокових та довгострокових кредитів банків на підприємстві.
 28.  Облік, аналіз та аудит вексельних операцій у системі розрахунків на підприємстві.
 29.  Облік, аналіз та аудит імпортно-експортних операцій.
 30.  Облік, аналіз та аудит орендних операцій.
 31.  Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків з постачальниками та підрядниками.
 32.  Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків за іншими операціями на підприємстві.
 33.  Розрахунки за податками та платежами: облік, аудит та аналіз.
 34.  Організація обліку, аудиту та аналізу розрахунків за страхуванням.
 35.  Організація та методика обліку та аудиту розрахунків з оплати праці та аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
 36.  Облік, аналіз та аудит валових витрат і валових доходів для складання декларації про податок на прибуток.
 37.  Облік, аналіз та аудит процесів ліквідації та банкрутства підприємства.
 38.  Облік, аналіз та аудит фінансових інвестицій.
 39.  Методика обліку, аналізу та аудиту витрат від звичайної діяльності на підприємстві.
 40.  Стан обліку, аналізу та аудиту реалізації продукції (товарів, послуг).
 41.  Організація обліку на позабалансових рахунках.
 42.  Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства.
 43.  Методика складання фінансової звітності, аналіз її показників.
 44.  Особливості обліку і звітності в акціонерних товариствах.
 45.  Організація податкового планування на підприємстві.
 46.  Організація облікової політики підприємства.
 47.  Організація обліку, аналіз та аудит грошових коштів у іноземній валюті.
 48.  Організація обліку, аналіз та аудит інших необоротних матеріальних активів.
 49.  Капітальні інвестиції: облік, аналіз, аудит.
 50.  Організація обліку, аудиту та аналізу МШП.
 51.  Ефективність використання, облік та аудит готівкових коштів на підприємстві.
 52.  Методологічні аспекти обліку, аналізу та аудиту діяльності підприємств з іноземними підприємствами.
 53.  Особливості обліку, аналізу та аудиту в банках.
 54.  Облік, аналіз та аудит фінансових результатів діяльності підприємства.
 55.  Облік, аналіз та аудит доходів та витрат від надзвичайної діяльності.
 56.  Облік, аналіз та аудит розрахунків з підзвітними особами.
 57.  Облік, аналіз та аудит розрахунків з іншими дебіторами.
 58.  Облік, аналіз та аудит діяльності допоміжних виробництв.
 59.  Облік, аналіз і аудит прямих матеріальних витрат.
 60.  Облік і аналіз собівартості продукції за неповними витратами для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
 61.  Облік, аналіз та аудит наявності і руху товарів на підприємстві.
 62.  Облік, аналіз та аудит інших коштів на підприємстві.
 63.  Теоретичні та практичні аспекти обліку, аналізу та аудиту розрахунків з дочірніми підприємствами.
 64.  Облік, аналіз та аудит бартерних операцій.
 65.  Облік, аудит та аналіз прибутку підприємств.
 66.  Облік, аудит та аналіз пайового капіталу.
 67.  Організація обліку, аудиту та аналізу розрахунків з Пенсійним фондом.
 68.  Порядок створення та облік резерву сумнівних боргів.
 69.  Організація обліку на підприємстві з використанням міжнародних стандартів обліку.
 70.  Орендні операції: облік, аналіз, аудит.
 71.  Особливості обліку, аналізу, аудиту витрат за елементами.
 72.  Методика складання консолідованої фінансової звітності, аналіз її показників.
 73.  Організація обліку, аналізу та аудиту розрахунків підприємства за обов`язковими платежами.
 74.  Облік, аналіз, аудит розрахунків за іншими розрахунками.
 75.  Особливості обліку, аналізу та аудиту цільового фінансування і цільових надходжень на підприємстві.
 76.  Можливості застосування систем стандарт-кост та директ-костинг на підприємстві.
 77.  Облік, аудит та аналіз розрахунків з учасниками ПФГ.
 78.  Використання даних бухгалтерського обліку та аудиту для прийняття управлінських рішень.
 79.  Методичні аспекти аналізу та аудиту фінансової звітності про рух грошових коштів.
 80.  Облік, аналіз та аудит використання виробничих матеріальних ресурсів.

.


ДОДАТКИ

Додаток А

Оформлення титульних аркушів

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

Факультет заочного навчання  

Кафедра  обліку і аудиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

  (ТЕМА)

Завідувач кафедри,  канд. екон. наук, проф.  _________________   В. Маліков

                                                                     (підпис, дата)        

Нормоконтролер,  канд. екон. наук, доцент       __________________  Т.Ковальова

                         (підпис, дата)        

Керівник,  канд. екон. наук,  доцент                   __________________   В. Бровко

(підпис, дата)    

Студент гр. ЕАз-61            __________________  В. Трегуб   

                                    (підпис, дата)                                                             

2010

Додаток Б

Приклад оформлення листа з рефератом дипломної роботи

РЕФЕРАТ

Дипломна робота: 112 с., 15 рис., 18 табл., 13 додатків, 49 джерел.

Об'єкт  дослідження – процес обліку, аналізу й аудиту основних засобів на підприємстві.

Мета роботи – дослідити економічну сутність основних засобів, їх склад та класифікацію, проблеми оцінки основних засобів, проаналізувати діючу організацію та методику бухгалтерського обліку, розробити рекомендації з удосконалення методики обліку, аудиту, аналізу.

Методи дослідження -  системний підхід, порівняння.

Здійснення ефективних заходів щодо стабілізації економіки та перехід до ринкових відносин потребують принципово нових підходів до управління основними засобами.

Своєї актуальності проблема обліку основних засобів набула у зв`язку с потребою отримати власниками, кредиторами й інвесторами, як вітчизняними так і закордонними, оперативної та достовірної інформації щодо стану, руху, оновлення та ефективності використання основних засобів. Від того, наскільки ефективно використовуються наявні засоби праці, від їх досконалості, залежать і загальні результати роботи підприємства.

Це свідчить про актуальність обраної теми роботи, вимагає правильної побудови обліку і контролю руху основних засобів, їх амортизації та ремонту.

Далі варто викласти що встановлено в процесі дослідження.  

Ключові слова:

ОБЛІК, АУДИТ, ОСОВНІ ЗАСОБИ, АМОРТИЗАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО.

Умови одержання дипломної роботи: за договором.


Додаток В

Приклади бібліографічного опису джерел інформації

Опис списку літератури складається з елементів, які становлять відомості про нього.

Відомості про книги повинні включати: прізвище та ініціали автора; назву книги; призначення книги; найменування установи, яка надрукувала книгу; місце видання; видавництво; рік видання.

Прізвище автора зазначають у називному відмінку.

Якщо книга написана трьома або більше авторами, допускається подавати прізвище першого з них і словосполучення «та ін.».

Приклади:

1 Белуха Н.Т. Аудит: Учебник.- К.: Знання», КОО, 2000. – 769 с.

2 Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – 7-е изд., испр. – Мн.: Новое знание, 2002. – 704 с.

Відомості про статтю повінні включати: прізвище та ініціали авторів; заголовок статті; найменування газети, журнала, збірника; місце видання (для збірників); рік видання; число і місяць (для газет); відомості про серію (якщо вона є); номер, випучк, том (для журналів, збірників); сторінки, на яких вміщена стаття (крім газет обсягом до 6 сторінок)

Приклади:

1 Левковский А.П. Методика выбора оптимального способа восстановления деталей // Сборник научных трудов ХНАДУ. Автомобильный транспорт, 2003. – Вып. 13. – С. 78-80.

2 Волковинский В. Нормативная база сертификации по экологическим требованиям //Стандарты и качество. – 2001. – № 7- 8. – С. 112-116.

Відомості про стандарт чи технічні умови повині включати: позначення документа; основний заголовок; дату введення.

Приклади:

1 ДСТУ 3008-95 Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення.- Чинний від 01.01.96.

2  ГОСТ 2.702 – 85 ЕСКД.Правила выполнения электрических схем.- Дата введения 01.01.85.

Відомості про технічні документи (типові проекти, типові технологічні процеси, промислові каталоги, прейскуранти тощо) повинні включати: найменування, вид документа; організацію, яка видала документ; місце; рік випуску.

Приклад:

1 Оптовые цены на редукторы и муфты соединительные: Прейскурант       № 19-08. - М.: Прейскурантиздат, 1990

Відомості про дисертацію повинні включати: прізвище автора; найменування теми; місце і рік захисту дисертації.

Приклад:

Полянский А.С. Формирование свойств надежности автотракторных двигателей в гарантийный и послегарантийный период эксплуатации: Дис…докт. техн. наук.- Харьков, 2004.- 381 с.

Елементи відомостей про перелік посилань (список літератури для ПЗ) повинні мати умовні розділові знаки:

/ (косу риску) – перед відомостями про авторів;

: (двокрапку) – перед відомостями, що відносяться до заголовка, а також перед найменуванням видавництва;

, (кома) – між прізвищами авторів, а також перед датою видання;

.- (крапка і тире) – перед відомостями про видання;

; (крапка з комою) – перед переліком кількох робіт;

// (дві косі риски) – перед відомостями про документ, у якому вміщена складова частина;

( ) (круглі дужки) – при додаткових відомостях.


Додаток Г

Оформлення титульного аркуша матеріалів до дипломної роботи

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

(ХНАДУ)

Факультет заочного навчання  

Кафедра  обліку і аудиту

МАТЕРІАЛИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

(ТЕМА)

Завідувач кафедри,  канд. екон. наук, проф.    _________________     В. Маліков

                                                                         (підпис, дата)        

Нормоконтролер,  канд. екон. наук, доцент         __________________    Т.Ковальова

                             (підпис, дата)        

Керівник,  канд. екон. наук,  доцент                     __________________     В. Бровко

(підпис, дата)    

Студент гр. ЕАз-61                        __________________    В. Трегуб   

                          (підпис, дата)                                                             

2010


Додаток Д

 Форма листа-заявки підприємства на розробку теми (приклад)

ЗАЯВКА ПІДПРИЄМСТВА

 Ректору Харківського національного     автомобільно-дорожнього університету

  __________________________________

Керівництво підприємства _________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

просить видати студенту факультету заочного навчання _____________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

завдання на розробку дипломної роботи на тему:  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ця тема має для підприємства практичний інтерес, і прогресивні розробки по ній можуть бути прийняті підприємством для впровадження у виробництво. Особливо звернути увагу на розробку таких питань:

1.___________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________

       Керівник підприємства __________________

"____"___________200 __________                         місце печатки

Примітки:

 1.  Лист повинний мати вихідний номер, дату реєстрації і підпис керівника підрозділу, за замовленням якого буде виконуватися тема.
 2.  При оформленні листа-заявки на бланку підприємства печатки, що завіряє підпис, не потрібно
 3.  При оформленні листа-заявки на звичайному листі папера вгорі ліворуч варто поставити кутовий штамп. У ньому проставити всі необхідні реквізити. Печатки, що завіряє підпис, не потрібно.
 4.  При оформленні листа-заявки на звичайному листі без кутового штампа потрібно поставити  печатка підприємства, що завіряє підпис, чи печатка відділу кадрів з оцінкою  дати запевняння підпису.


Додаток Е

 Форма заяви студента на закріплення теми та керівника

Форма заяви на закріплення теми дипломної роботи

Декану ФЗН

проф. І.О. Школяренку

студента групи ЕАз-6__

____________________

____________________

ЗАЯВА

Прошу закріпити за мною тему дипломної роботи "______________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________» і призначити наукового керівника.

_________________

(підпис)

« __» ___________ 2010 року  

 


Додаток Ж

Форма й одержання рецензії

РЕЦЕНЗІЯ

на дипломну роботу "______________________________________________

__________________________________________________________________"  

(тема  роботи  )

студента (студентки) _ курсу  факультету _______________________________ХНАДУ

                                                                         (управління та бізнесу чи заочного навчання)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові студента)

У рецензії повинна бути сформульована  наукова, науково - методична  задача, що розв'язувалась в роботі.

Рецензія повинна містити:

 •  актуальність теми роботи;
 •  оцінку значимості роботи для галузей економічної діяльності;
 •  оцінку об`єктивності стану об`єкта обліку на підприємстві;
 •  повноту і вірогідність техніко-економічних обгрунтувань ;
 •  оцінку конкретних заходів по удосконаленню первинного, аналітичного та синтетичного обліку;
 •  правильність оформлення роботи відповідно до встановлених вимог;
 •  оцінку повноти і якості бібліографічних посилань (списку літератури ДП);
 •  чи може робота бути рекомендована до впровадження  на виробництві, до опублікування у виді статей та доповідей;

У висновку дається кваліфікаційна оцінка роботи по чотирьохбальній системі ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно") і робиться висновок про можливість присвоєння автору роботи кваліфікації фахівця.

Рецензент:                                            _____________________       _________________

посада, учене звання                  підпис   / І. Б. Прізвище /

Місце печатки  Дата  

PAGE  21


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47322. Проект системы электроснабжения района города в Московской области 3.17 MB
  Сечения жил кабелей линий 380 В должны выбираться по соответствующим расчётным электрическим нагрузкам линий в нормальных и послеаварийных режимах работы на основе технических ограничений допустимого нагрева и допустимых потерь напряжения а также с учётом применения минимальных сечений по условиям механической прочности в условиях монтажа и эксплуатации. Проверка кабелей 04 кВ по условию допустимых потерь напряжения Проверка проводится для нормального и послеаварийного режимов.8 где суммарные потери напряжения в нормальном режиме от...
47324. Сцепление арматуры с бетоном. Анкеровка ненапрягаемой и напрягаемой арматуры 685.1 KB
  Надежное сцепление арматуры с бетоном является основным фактором, обеспечивающим совместную работу арматуры и бетона в железобетоне и позволяющим ему работать под нагрузкой как единому монолитному телу.
47325. Автоматизация процесса продажи книг через сеть Интернет 4.43 MB
  Раньше большинство сайтов разрабатывались исключительно с использованием HTML и CSS сейчас же в основном используются языки высокого уровня такие как PHP JvScript с применением MySQL для хранения информации в базе данных. Для начала опишем основную схему работы сайта на PHP и MySQL с использованием в качестве Webсервера pch. Сервер в ответ на этот запрос запускает интерпретатор PHP для выполнения скрипта. В данной дипломной работе производится проектирование и создание такой системы в составе административного приложения и приложения...
47327. Зарубежная педагогическая мысль и образование первой половины ХХ века 167.74 KB
  В первой половине XX века в мировой школе и педагогике произошли существенные изменения: рост требований к объему знаний, умений, навыков, новые исследования о природе ребенка, практический опыт учебных заведений и др. Увеличивается число педагогических центров: Лига нового воспитания, Международное Бюро Просвещения. В отдельных странах действуют национальные педагогические объединения, например, Прогрессивная ассоциация народного образования (США).
47328. Консолидированная отчетность; методы анализа финансовой отчетности 251 KB
  Элементы составления консолидированной финансовой отчетности. Сущность, состав и содержание консолидированной отчетности. Методы консолидации финансовой отчетности. Качественные методы анализа финансовой отчетности. Оценка элементов финансовой отчетности...
47330. Анатомия человека. М.Р. Сапин 4.06 MB
  Существует еще одна классификация, согласно которой единую нервную систему также условно подразделяют на две части: соматическую (анимальную) и вегетативную (автономную). Соматическая нервная система иннервирует главным образом органы сомы (тело, поперечнополосатые, или скелетные, мышцы, кожу) и некоторые внутренние органы (язык, гортань, глотка), обеспечивает связь организма с внешней средой