38874

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ВИКОНАННЯ дипломної роботи

Дипломная

Архивоведение и делопроизводство

Мета роботи – презентація студентом вміння виконувати наукове дослідження з теорії та вміння використовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.

Украинкский

2013-09-30

200.5 KB

6 чел.

28

PAGE  26

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСІТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

РЕКТОР __________ Б.І. ХОЛОД

   

___”____________2012р.

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ЩОДО ВИКОНАННЯ дипломнОЇ роботи

                            зі спеціальності – 8.02030304 «Переклад»

Дніпропетровськ

2012

Методичний комплекс щодо підготовки та захисту дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр зі спеціальності 8.02030304 Переклад / Н.В. Зінукова, Г.А. Степанова, Н.М. Петренко, О.Б.Тарнопольський. – Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля, 2012. – 27 с.

Укладачі:  Н.В. Зінукова, к.пед.н., доц.

        Г.А. Степанова, к. філол. н., доц..

О.Б.Тарнопольський, д.пед.н., проф.

Затверджено на засіданні кафедри.  Протокол №  1  від  30.08.11.

Відповідальний за випуск: Н.В. Зінукова, канд. пед. наук, доц., зав. кафедри англійської філології та перекладу.


ЗМІСТ

 1.  Мета і завдання дипломної роботи ……………………………….3
 2.  Загальна структура дипломної роботи …………………………..4
 3.  Зміст дипломної роботи ……………………………………………5
 4.  Порядок оформлення дипломної роботи ………………………...9
  1.  Загальні вимоги ………………………………………………...9
  2.  Нумерація ……………………………………………………….9
  3.  Таблиці ………………………………………………………….10
  4.  Посилання ………………………………………………………11
  5.  Список використаних джерел (літератури) ………………….11
  6.  Додатки …………………………………………………………13
 5.  Порядок виконання магістерської роботи ……………………….13
 6.  Захист та оцінювання дипломних робот …………………………14
 7.  Особливі умови ……………………………………………………..16

Додаток А …………………………………………………………...17

Додаток Б ……………………………………………………………21

Додаток В ……………………………………………………………22

Додаток Г ……………………………………………………………23

Додаток Д ……………………………………………………………25

Додаток К ……………………………………………………………26


                       
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


       
Дипломна робота магістра є самостійною письмовою науковою роботою теоретичного, теоретико-експериментального або теоретико-прикладного характеру, яка спрямована на самостійне вирішення складних дослідницьких завдань, пов’язаних з певною науковою або науково-практичною проблематикою. Написання магістерської роботи передбачає науковий пошук та творчий підхід магістранта до наукового дослідження, збору, систематизації та самостійного аналізу мовних явищ та висновки науково-практичного характеру. Матеріали, представлені у магістерській роботі, обов’язково апробуються на науково-практичних конференціях, семінарах кафедри тощо.

Магістерська робота — це самостійне дослідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі якого Державна екзаменаційна комісія (ДЕК) визначає рівень теоретичної підготовки випускника, його готовність до самостійної роботи за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації.
         Як теоретико-прикладне дослідження, магістерська робота повинна містити глибоке теоретичне осмислення актуальної проблеми, а також обґрунтований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі проведеного лінгво-методичного аналізу проблеми дипломного дослідження.
         Магістерська робота має відповідати встановленим вимогам щодо їх змісту та оформлення. Написання дипломної роботи магістра передбачає опрацювання не менш ніж 60 наукових першоджерел, збір оригінального ілюстративного матеріалу з газет, журналів, художньої літератури або інших джерел (наприклад, з мережі Інтернет або інших електронних засобів масової інформації), систематизацію та аналіз цього матеріалу.

Мета роботи – презентація студентом вміння виконувати наукове дослідження з теорії та вміння використовувати теоретичні знання для вирішення конкретних практичних завдань, а також виявлення ступеня підготовки випускника до самостійної практичної діяльності.
        Під час написання магістерської роботи студент має засвоїти навички правильної постановки проблеми та обгрунтування її актуальності, формулювання мети і завдань, побудови логічного плану й оптимальної структури дослідження, роботи з джерелами інформації, аналізу та оцінки різних аспектів об’єкту дослідження, обгрунтування власних узагальнень, висновків і пропозицій.

Основні завдання магістерської роботи:
Дипломування є завершальним етапом навчання студента у вищому навчальному закладі і передбачає наступне:
— систематизацію, закріплення та розвиток набутих фахових теоретичних та практичних знань;
— самостійну роботу та опанування методикою наукового дослідження при аналізі конкретної проблеми;
— розвиток здібностей творчого осмислення мовних та мовленнєвих явищ;
— розвиток навичок й умінь виконання лінгвістичного та перекладацького аналізу з метою запобігання помилок під час перекладацької діяльності;
— виконання інформаційного пошуку з використанням новітніх інформаційних технологій;
— удосконалення вміння логічно та переконливо обґрунтовувати свою точку зору щодо прийняття рішень філологічного або перекладацького характеру.

        2. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


За структурою дипломна робота магістра складається з таких частин:
               
Титульна сторінка (додаток А).
              
Завдання на дипломну роботу (додаток Б). Завдання готується керівником дипломної роботи та затверджується завідувачем кафедри.
              
Відгук керівника (додаток В). Відгук – це офіційний документ, у якому керівник дає оцінку дипломної роботи студента.
             
Анотація українською мовою – 0,5 сторінки. В анотації вказують стислий зміст дипломної роботи, короткий опис висновків та пропозицій.

             Анотація англійською мовою – 0,5 сторінки. Оформлюється на одному аркуші.
             
Зміст роботи  1-2 сторінки. Потрібно вказати назви всіх розділів і підрозділів із зазначенням початкових сторінок. Назви розділів і підрозділів мають бути стислими і зрозумілими, літературно грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не повторювати її.
             
Вступ – 4-5 сторінки. Дається обгрунтування актуальності і значення обраної теми самостійної наукової роботи, формулюються мета, завдання, об’єкт та предмет дослідження, визначається її наукова новизна, вказуються  методи лінгвістичного аналізу, теоретична цінність та практичне значення, апробація результатів дослідження, зазначаються джерела інформації та ілюстративного матеріалу, структура і обсяг роботи.
             
Перший розділ (20–25 сторінок, визначається як теоретичний розділ) структурно складається з 2-4 підрозділів, містить теоретичний виклад важливих аспектів проблеми та критичний огляд джерел.
           
Другий розділ (25–30 сторінок, аналітичний розділ) присвячується обгрунтуванню фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах, що характеризують об’єкт дослідження.
У цьому розділі може бути 2–4 відносно самостійних підрозділів, що містять аналіз та оцінку конкретних проблем, пов’язаних з об’єктом дослідження.
Розділ має бути достатньо насиченим фактичною інформацією, що відображає стан об
єкту дослідження за певний період.
          
Третій розділ (25–30 сторінок, практичний розділ). В розділі розглядаються проблеми, пов’язані з перекладом досліджуваного явища, та надаються практичні пропозиції щодо використання одержаних результатів дослідження у діяльності майбутніх фахівців з перекладу.
          
Висновки – 3–5 сторінок. Це заключна частина роботи. Вона містить стислий конкретний виклад результатів аналізу, пропозицій, що зроблені власно студентом для покращення стану об’єкта дослідження.

Список використаних джерел, який для магістерської роботи повинен налічувати не менш 60 позицій, містить відомості про всі використані джерела інформації.

Додатки містять матеріали допоміжного характеру – таблиці, блок-схеми, дослідницькі анкети тощо.

Реферат – до 5 сторінок – виконується на останніх сторінках дипломної роботи англійською мовою. У рефераті вказується мета, цілі та матеріал дослідження, стислий зміст роботи, основні отримані результати та висновки.

Загальний обсяг дипломної роботи має складатися з 80 – 90 друкованих аркушів ком’ютерного набору формату А-4.

Усі магістерські роботи захищаються англійською мовою.

До дипломної роботи магістра додається відгук наукового керівника та 1-2 рецензії науковців ДУЕП або інших навчальних та наукових закладів.

3. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучасному рівню розвитку філологічної науки.

Вибір теми дипломної роботи є початком дипломування. Ознайомлення студентів з орієнтовною тематикою дипломних робіт проводиться кафедрою  на початку осіннього семестру. Тема роботи також може бути запропонована керівництвом організації, яка визначена базою переддипломної практики студента. Тему дипломної роботи може запропонувати й сам студент, обгрунтувавши її доцільність та актуальність.

Тема дипломної роботи подається студентом і керівником дипломування завідувачу кафедри для затвердження. Остаточно теми дипломних робіт затверджуються наказом ректора університету.

Після затвердження ректором тем дипломних робіт не дозволяється вносити будь-які зміни до назв тем (у виняткових випадках за клопотанням декану ректор може надати згоду на внесення змін до теми, але не пізніше, ніж за місяць до дня захисту роботи).

Керівник дипломної роботи не має права надавати відгук на дипломну роботу, а завідувач кафедри допускати дипломну роботу до захисту, якщо назва теми не відповідає тій, що затверджена ректором.

Керівник зі студентом оформлює у двох примірниках завдання на виконання дипломної роботи. Один примірник передається на кафедру, а другий залишається студентові. На підставі завдання студент розробляє і узгоджує з керівником план-графік виконання дипломної роботи.

Вступ. У цій частині роботи обґрунтовується вибір теми самостійної наукової роботи, формулюється проблема, вказується основна мета й завдання дослідження, визначається його новизна, практична та теоретична цінність, вказуються методи лінгвістичного аналізу, зазначаються джерела ілюстративного матеріалу.

Тут необхідно:

 •  розкрити актуальність теми;
 •  визначити об’єкт та предмет дослідження;
 •  мету й завдання дослідження;
 •  ступінь дослідженості проблеми у науковій літературі;
 •  наукову новизну;

— методи та прийоми дослідження лінгвістичного матеріалу;

 •  теоретичне та практичне значення;
 •  апробацію результатів;
 •  вказати кількість використаних джерел;
 •  структуру та обсяг роботи.

Теоретична частина. Розділ містить ретельний критичний огляд наукових першоджерел, які стосуються даної проблеми. У цій частині дипломної роботи бажано визначити та дослідити методику та методологію організації дослідження, враховуючи всі ті умови, які впливають на вирішення проблеми. Особливу увагу при цьому необхідно приділити врахуванню тих чинників та обставин, які обумовлюють особливість явища чи специфіку його розвитку на даному етапі. Це дозволить свідомо і, головне, професійно відібрати той чи інший метод дослідження і вивчити явище найбільш грунтовно і повно.

У розділі слід дати теоретичне дослідження проблеми, яке повинне носити аналітичний характер і бути спрямоване на глибокий аналіз змісту теми дипломного дослідження. У цій частині роботи магістр повинен продемонструвати не тільки вміння робити аналіз проблеми з точки зору її вирішення, але й здатність до стратегічного мислення, вміння приймати рішення щодо використання результатів дослідження у практичній діяльності.

Розділ носить, як правило, теоретичний характер, де надається загальне теоретичне підґрунтя заявленого дослідження, даються посилання на наукові праці, у яких вже розглядалася ця проблема, дається визначення основних понять та категорій проблеми, що розглядається, характеристика основних термінів та понять, що використовуються, критичний аналіз праць інших дослідників обраної проблеми, лінгвістичний та зіставний аналіз проблеми, інформація щодо історії розгляду проблеми науковцями, визначаються підходи до вивчення обраної проблеми.

Аналітична частина. У цьому розділі треба зосередити увагу на практичному аналізі лінгвістичного матеріалу із застосуванням заявленої методики дослідження та обраного і проаналізованого у І розділі теоретичного підходу до вивчення проблемного питання.

Спрямованість аналізу в дипломній роботі магістра визначається перш за все її темою. Але якщо взяти за приклад тему, пов`язану з аналізом граматичних трансформацій при перекладі, то цю тему можна розкрити приблизно за таким планом:

Теретична частина – подається визначення основних  понять та категорій проблеми, що розглядається, надається лінгвістичний аналіз граматичних трансформацій, які зустрічаються у перекладі (з рідної або з англійської мов) тексту; визначаються ті основні проблеми, які зустрічаються у процесі перекладу даного типу тексту; аналізуються граматичні трансформації з точки зору глибинної структури тексту.

Аналітична частина – аналізується взаємозв’язок граматичних трансформацій з іншими видами трансформацій, а також вплив контексту при визначенні адекватності перекладу. У цьому розділі на прикладах, зібраних автором з джерел оригінального ілюстративного матеріалу доводиться робоча гіпотеза роботи та доказуються теоретичні положення, які були окреслені у теоретичному розділі. Бажано, спираючись на здійснений у першій частині аналіз, зробити висновки та пропозиції щодо вирішення проблеми.

Практична частина. Особливість цієї частини роботи полягає у тому, що вона повинна мати чітке практичне спрямування на вирішення конкретної проблеми, яка так чи інакше позначена у назві роботи. В практичному розділі на прикладах, зібраних автором з джерел оригінального ілюстративного матеріалу, доводиться робоча гіпотеза роботи та доказуються теоретичні положення, що були окреслені у Розділі І. Кожний розділ роботи закінчується стисло викладеними узагальненнями і висновками.

Безсумнівною вимогою, і це постійно треба мати на увазі, є цілісність роботи. Тобто весь текст має бути пронизаний однією метою, і в цьому плані робота має бути дослідженням, де чітко взаємоповязані окремі частини, а також методи і прийоми обробки фактичного матеріалу.

 Висновки. У завершальній частині необхідно проаналізувати підсумки і чітко визначити конкретні результати дипломної роботи. У висновках підводяться підсумки дослідження стосовно доведення робочої гіпотезі та даються відповіді на проблематичні питання, що були поставлені у Вступі, даються рекомендації щодо практичного застосування отриманих результатів, перспективи та напрямки подальших досліджень обраної теми.

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків. Такий список – одна із суттєвих частин дипломної роботи, що віддзеркалює самостійну творчу працю її автора і демонструє ступінь фундаментальності проведеного дослідження. Список містить опис книг, підручників, брошур, статей, методичних матеріалів, нормативних документів та інших джерел, на які є посилання в тексті роботи. Список укладається в алфавітному порядку наступним чином:

а) наукові джерела в алфавітному порядку “кирилицею” (українська, російська мови тощо);

б)  наукові джерела в алфавітному порядку “латиницею” (англійська, німецька французька мови тощо);

 

Додатки. У додатки виносяться матеріали допоміжного характеру: розширені таблиці, глосарії, додаткові тексти для аналізу, копії документів, ілюстрації допоміжного характеру, практичний результат дослідження (наприклад, англо-український словник з PR-технологій).

Додатки оформлюють окремою частиною після Списку використаних джерел на наступних сторінках дипломної роботи. На титульному аркуші друкують  великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

Кожен з додатків починається з нової сторінки. Додаткам дають заголовки, надруковані угорі великими літерами. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток___” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г′, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Текст кожного додатка починається з нової сторінки та нумерується у межах окремого додатка.

Ілюстрації, таблиці, формули, розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

4.1. Загальні вимоги

Магістерська робота повинна показати вміння здобувача стисло, логічно та аргументовано викладати матеріал, її оформлення має відповідати вимогам, що пред`являються до друку.

Дипломна робота магістра виконується українською мовою .

Обсяг магістерської роботи складає 80-90 сторінок формату А-4 (без врахування переліку використаних джерел та додатків).

Текст друкують за допомогою комп’ютера на одному боці аркуша білого паперу формату А-4 через 1,5 міжрядкових (комп’ютерних) інтервали, шрифт Times New Roman, 14.

Текст необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: лівий – 30 мм, правий – 10 мм, верхній і нижній – 20 мм.  

Розмір абзаца – 5 знаків.

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи.

Заголовки структурних частин „зміст”, „вступ”, „розділ”, „висновки”, „СПИСОК використаних джерел”, „додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту (по центру). Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох чи більше речень, їх розділяють крапкою.

Відстань між заголовком та текстом повинна дорівнювати 3 – 4 інтервалам.

Кожний розділ дипломної роботи (Зміст, Розділ I, Розділ II, Розділ III, Висновки, Список використаних джерел, Додатки) слід починати з нової сторінки.

До загального обсягу роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки.

4.2. Нумерація

 

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака “№ “.

Першою сторінкою дипломної роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не проставляють, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Номер розділу ставлять після слова „розділ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. У кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми) і таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Ілюстрації позначають словом „Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком тих, що подані в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назву та пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.   

Таблиці теж нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) у межах розділу. У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис „Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: „Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово „Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження табл.” і вказують номер, наприклад: „Продовження табл. 1.2” .

Примітки до тексту і таблиць, в яких вказують довідкові й пояснювальні дані, нумерують послідовно в межах однієї сторінки. Якщо приміток на одному аркуші декілька, то після слова „Примітки” ставлять двокрапку, наприклад:

Примітки:

 1.  
 2.  

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і після слова „Примітка” ставлять крапку.

4.3. Таблиці

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту.

Заголовки граф починаються з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони становлять одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків крапки не ставлять.

Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша.

Таблицю розміщують після першого посилання на неї в тексті або на наступній сторінці, а за необхідності – у додатку. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при цьому назву вміщують тільки над її першою частиною.

Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

4.4. Посилання

При написанні дипломної роботи необхідно давати посилання на джерела, матеріали, ідеї, висновки або окремі результати за темою дослідженняю Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають нобхідну інформацію щодо його змісту, мови, обсягу, підтверджують наукову документацію автора наукового дослідження.

Посилатися слід на останні видання публікацій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них міститься наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Посилання в тексті дипломної роботи слід зазначати у квадратних дужках порядковим номером за переліком джерел, наприклад: „… у працях 17 …”, або 4, с. 52.

Посилання на ілюстрації дипломної роботи вказують порядковим номером, наприклад, „рис. 1.2”.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання, при цьому слово „таблиця” пишуть скорочено, наприклад: „… в табл. 1.2”.

4.5. Список використаних джерел (літератури)

 

Список використаних джерел будують у порядку появи посилань у тексті або в алфавітному порядку.

Вимоги до оформлення посилань:

а) посилання на книгу:

один автор

 1.  Карабан В.І. Посібник довідник з перекладу англійської технічної літератури на українську мову. Ч.1 – 2. – К.: Політична думка, 1999. – 250 с.
 2.  Комиссаров В.Н. Общая теория перевода. Учебное пособие. – М.: МГУ, 1999. – 133 с.

два автори

 1.  Брандес  М.П. Предпереводческий анализ текста (для институтов и факультетов иностранных языков):  Учеб. Пособие. – 3-е узд., стереотип. / М.П.Брандес, В.И.Провоторов. – М.: НВИ-ТЕЗАУРУС, 2003. – 224 с.

три автори

 1.  Мацько Л.І.  Стилістика української мови: Підручник / Л.І.Мацько, О.М.Сидоренко, О.М.Мацько; за ред. Л.І.Мацько. 2-ге вид,. випр. – К.: Вища шк., 2005. – 462 с.

без автора

5. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [ зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

б) посилання на статтю:

2. Петренко Н.М. Формування міжкультурної комунікативної компетенції в процесі підготовки перекладачів для роботи в економічних структурах // Академічний огляд. 2003. № 1. C. 141-144.

 1.  Economic and financial indicators // The Economist. – 2003. – August 9th – 15th. – P. 76-77.

в) посилання на дисертацію:

 1.  Харитонова И.Я. Грамматически значимые признаки семантики слова в современном немецком языке: дис. …д-ра филол. наук: 10.02.04 / И.Я.Харитонова – К., 1996. – 223 с.

г) посилання на автореферат дисертації:

5. Дорда С.В. Комунікативно-прагматичні особливості висловлювань, що передають каяття (на матеріалі англ.. мови): автореф. дис. … філол. наук: 10.02.04 / С.В.Дорда – К., 1996. – 23 с.

 д) довідкові джерела:

 1.  С.С. Кузьмин Русско-английский фразеологический словарь переводчика / с.с.Кузьмин. – 2-е узд., испр. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 776 с.
 2.  Longman Dictionary of Contemporary English. Third edition. Longman Group Ltd,  1995.

 е) посилання на електронні джерела інформації:

 8. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр информ. технологий РГБ; Ред. Т.В.Власенко; Web-мастер Козлова Н.В. – Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус., англ.

 1.  Брус Е.В. Теория и практика перевода с английского языка на русский – М.: Изд-во УРАО, 2001 /http: //www.englspace.com/dl/files/ breus.zip

 

4.6. Додатки

Додатки розміщують у порядку появи посилань у тексті дипломної роботи.

Кожен додаток повинен починатися з нової сторінки і мати заголовок. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово „Додаток” і велика літера на позначення послідовності (Додаток А).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки (наприклад: Додаток А, Додаток Б).

5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ

Під час виконання магістерської роботи студента консультує керівник. Крім того, студент у випадку необхідності може користуватись консультаціями інших викладачів як випускової кафедри, так і інших кафедр університету.

На початку виконання роботи студенту необхідно ознайомитися з основною літературою за обраною темою і скласти план в аспекті основних розділів і параграфів. План має бути узгоджений з науковим керівником. В ході роботи перелік літератури доповнюється, а план роботи коригується і деталізується.

Виконання магістерської роботи здійснюється дипломником за планом-графіком.

Керівник контролює хід виконання роботи. Виконані розділи подаються керівникові й відповідно до його зауважень уточнюються, доповнюються чи переробляються.

Пicля пiдгoтoвки poздiлiв магістерської poбoти та ознайомлення з ними кepiвника, cтyдeнт згiднo iз зayвaжeннями тa вкaзiвкaми дoопpaцьoвyє poздiли роботи. Зaвершeнa poбoтa (у пepeплeтeному вигляді) пoдaєтьcя нa пiдпиc кepiвникові.

До магістерської роботи додається відгук наукового керівника та 1-2 рецензії провідних вчених ДУЕП або інших навчальних та наукових закладів. Відгуки та рецензії пишуться українською мовою.

Керівник дипломної роботи оцінює роботу за 100-бальною шкалою, спираючись на наступну схему:

 1.  Оформлення роботи – максимально 10 балів. Оцінюється ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг та структура роботи, оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо).
 2.  Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику – максимально 20 балів. Оцінюється відповідність строків подання керівнику першого, другого, третього розділів та роботи в цілому тим, що були зафіксовані в завданні на виконання дипломної роботи. Кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів. Завершена і оформлена робота подається на кафедру для розгляду не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи ДЕК.
 3.  Теоретичні та аналітичні аспекти роботи (перший та другий розділи) – максимально 25 балів. Оцінюються масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах, наявність фактичного матеріалу, в тому числі первинного, зібраного студентом, масштаби та доцільність його використання, ступінь новизни статистичного та іншого фактичного матеріалу, що використаний в дипломній роботі, відповідність проведеного аналізу об’єкта дослідження обраній темі.
 4.  Практичні аспекти роботи (третій розділ) – максимально 20 балів. У залежності від напряму підготовки оцінюється наявність філологічного та  перекладацького аналізу, проведеного студентом, наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відображаючих власний погляд студента.
 5.  Оцінка попереднього захисту – максимально 25 балів. Попередній захист організується кафедрою після дати подання оформлених робіт на кафедру. Під час попереднього захисту комісія з викладачів кафедри в ході співбесіди оцінює ступінь самостійності виконання дипломної роботи студентом, розуміння ним теоретичних та практичних аспектів обраної теми. Оцінку за результатами співбесіди виставляє керівник за узгодженням з членами комісії.

Студенти, які не пройшли попередній захист до захисту дипломної роботи не допускається.

Оцінка керівника наводиться у  відгуку на дипломну роботу (додаток В).

Дипломна робота з відгуком наукового керівника та іншими матеріалами надходить до завідуючого кафедрою, який і вирішує питання про допущення дипломної роботи до захисту, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці.

Дипломна робота, яка за оцінкою керівника має менше 50 балів, спеціально розглядається на засіданні кафедри. Завізований керівником напрямку протокол засідання кафедри  подається ректору університету для прийняття остаточного рішення. Студент знайомиться з цим рішенням до засідання ДЕК.

6. ЗAXИCТ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛOМНИX POБIТ

Зaxиcт магістерських poбiт пpoвoдитьcя нa вiдкpитoмy зaciдaннi ДЕК y тepмiни, визнaчeнi навчальними плaнaми i згiднo з гpaфiкoм, який зaтвepджyєтьcя ректором університету.

Дo зaxиcтy роботи cтyдeнт пoвинeн пiдгoтyвaти дoпoвiдь, розраховану на 8-10 xвилин, а також ілюстративний матеріал або презентацію для членів ДЕК.

У дoпoвiдi cтyдeнт виcвiтлює актуальність, мету і завдання магістерської poбoти, кopoткo xapaктepизyє ocнoвний змicт poбoти, мeтoдикy i peзyльтaти проведених дocлiджeнь, oгoлoшyє виcнoвки тa пpoпoзиції. Читaти пiд чac зaxиcтy дoпoвiдь нe peкoмeндyєтьcя.

ДЕК на закритому засіданні oцiнює кoжнy диплoмнy poбoтy.

6.1. Підсумкова оцінка по дипломній роботі формується як середня зважена

оцінка за такими компонентами:

а) оцінка керівника дипломної роботи (вага в підсумковій оцінці – 0,25);

б) середня оцінка успішності студента за період навчання після отримання диплому бакалавра (вага в підсумковій оцінці – 0,25).

в) середня оцінка захисту дипломної роботи (вага у підсумковій оцінці 0,50).

Якщо середня оцінка захисту дипломної роботи є меншою 2,51 бала, виставляється підсумкова оцінка „незадовільно”.

Приклад розрахунку: 4,8 х 0,25 + 4,3 х 0,25 + 4 х 0,5 = 4,3

6.2. Перетворення середньої зваженої оцінки у підсумкову звичайну здійснюється таким чином:

Середній бал

Підсумкова оцінка

2,76 – 3,50

Задовільно

3,51 – 4,50

Добре

4,51 – 5,00

Відмінно

6.3. Оцінка керівника дипломної роботи виставляється у відгуку керівника (додаток Г).

6.4. Середня оцінка успішності студента визначається директором інституту.

6.5. Середня оцінка захисту дипломної роботи є середньою оцінкою доповіді студента на захисті та його відповідей на питання членів ДЕК. Питання членів ДЕК поділяються на три групи:  

Перша група питань („теоретичні”) спрямована на виявлення загального рівня теоретичних знань студента з проблематики роботи.  

Друга група питань („системні”) – на виявлення рівня системного мислення студента, його здатності бачити взаємозв’язки між явищами.

Третя група питань („практичні”) – на перевірку обґрунтованості пропозицій, розрахунків, власних висновків студента.

Член ДЕК в індивідуальній відомості виставляє оцінки: за доповідь і за відповіді з кожної групи питань.

6.7. Критерії оцінювання дипломної роботи керівником

- ступінь відповідності змісту дипломної роботи назві теми та спеціальності, напряму підготовки;

- ступінь відповідності оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам (обсяг; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, посилань, списку літератури тощо);

- своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику;  

- теоретичні та аналітичні аспекти роботи:

широта вивчення результатів попередніх досліджень даної проблематики, повнота охоплення нормативних актів, методик наукових поглядів;

оригінальність теоретичного дослідження;

наявність елементів наукової новизни та ступінь їх розробки;

наукова дискусія з формування власної точки зору;

логічність побудови роботи та обгрунтованість сформульованих теоретичних висновків;

використання адекватних теми дослідження джерел отримання необхідної інформації та її обробка;

застосування сучасних методів дослідження та обґрунтування позиції щодо їх обрання;

- практичні аспекти роботи:

рівень реальності та аргументованість аналізу і пропозицій, можливість їх використання;

зв'язок з науковими дослідженнями кафедри, університету;

апробація і впровадження результатів дослідження;

наявність публікацій за результатами дослідження;

участь у наукових конференціях;

- оцінка попереднього захисту.

7. Особливі умови

Всі ситуації, не передбачені цим Положенням, розглядає Ректор або за дорученням Ректора – відповідний проректор. Рішення, прийняте Ректором, є остаточним.

Додаток  А

ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ З МЕТОДИКИ ТА ТЕОРІЇ НАВЧАННЯ: ГЕРМАНСЬКІ МОВИ

 Тема. Вимоги, що стосуються до теми дипломної роботи з методики та теорії навчання: германські мови, повністю ідентичні до тих, що стосуються тем дипломних робіт з філології (див. 3. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ).

 Вступ. Сказане вище стосується і Вступу до дипломної роботи (див. 3. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, с. 6) за виключенням того, що замість методів та прийомів дослідження лінгвістичного матеріалу у Вступі повинні бути наведеними використані методи та прийоми дослідження методичного матеріалу, що стосується навчання іноземної мови.

 Теоретична частина. Розділ містить ретельний огляд наукових першоджерел з методики викладання іноземних мов взагалі (а не тільки з тієї іноземної мови, навчання якої досліджується), що стосуються обраної проблеми. Викладення у розділі будується в історичному та описовому плані. В ньому повинні бути розглянуті всі основні науково-методичні підходи до вирішення обраної проблеми навчання, починаючи з другої половини ХХ сторіччя і по теперішній час. Особливу увагу при цьому слід приділити врахуванню тих чинників та обставин, які обумовлюють причини переходу від одного підходу до іншого з ретельним аналізом основних відмінностей більш ранніх підходів від сучасних з точки зору шляхів вирішення обраної методичної проблеми та шляхів відповідного побудування навчального процесу. Це дозволить професійно і ґрунтовно відібрати у наступному розділі той загальний методичний підхід, на який магістрант буде спиратися у проведенні власного дослідження і в межах якого це дослідження буде здійснюватися.

У розділі необхідно дати лише суто теоретичний аналіз проблеми і, відповідно до теми дипломного дослідження, суто теоретично обґрунтувати можливі шляхи її вирішення, визначені в історичному розвитку методики як науки. У цій частині роботи магістрант повинен продемонструвати не тільки вміння робити аналіз проблеми з точки зору її вирішення, але й здатність до стратегічного мислення, що відображається через прийняття та обґрунтування рішень, які стосуються можливостей використання результатів дослідження у практичній діяльності, пов’язаній з навчанням іноземної мови.

Суто теоретичний та оглядовий характер розділу обумовлює вимоги надати в ньому загальне теоретичне підґрунтя заявленого дослідження, посилання на ті наукові праці, в яких вже розглядалася ця методична проблема, визначити та характеризувати основні поняття, категорії та терміни, на яких базується аналіз проблеми в наукових першоджерелах, порівняти та проаналізувати (в тому числі в історичному плані) різні підходи до вирішення проблеми в методиці навчання іноземних мов, провести зіставлення шляхів вирішення проблеми в працях її дослідників на різних етапах розвитку методики як науки.

При проведенні опису в розділі обов’язково необхідно включити до нього аналіз цілей, змісту та методів навчання обраного для дослідження аспекту в тому вигляді, як вони формулюються та визнаються сучасною методикою.

 Аналітична частина. Цей розділ роботи складається з двох основних підрозділів.

У першому з них, присвяченому обґрунтуванню методики даними суміжних наук, магістрант повинен проаналізувати ті лінгвістичні, психолінгвістичні, соціолінгвістичні та психологічні аспекти та засади, які впливають на розробку методики навчання, пов’язаної з обраною проблемою дослідження, і створюють підґрунтя для такої методики. Аналіз проводиться з точки зору тільки сучасних досягнень лінгвістики, психолінгвістики, соціолінгвістики та психології. З цієї точки зору проводиться ретельне зіставлення всіх методичних підходів, розглянутих у першому розділі, з сучасними даними перелічених вище суміжних наук. Зіставлення здійснюється, з одного боку, з метою виявлення тих методичних підходів, які не відповідають сучасному стану та розвитку суміжних наук та пояснення причин такої невідповідності. З іншого боку, магістрант повинен показати, який (або які) з сучасних методичних підходів до вирішення обраної проблеми дослідження у найбільшій мірі відповідає сучасним даним суміжних наук і в чому проявляється ця відповідність. На основі проведеного аналізу потрібно обрати та обґрунтувати вибір того з сучасних методичних підходів, описаних у першому розділі, на який магістрант буде спиратися у подальшому проведенні власного дослідження. Необхідно ретельно проаналізувати та аргументувати переваги цього підходу для вирішення обраної методичної проблеми.

Другий підрозділ Аналітичної частини присвячується суто практичному аналізу. Аналізується організація навчального процесу, типи та види навчальної діяльності і вправ, які використовуються на практиці для навчання тому аспекту, що обраний в якості теми дослідження. Аналіз проводиться перш за все на матеріалі підручників та навчальних посібників, аудіо, відео, комп’ютерних матеріалів, навчальних та робочих програм, що реально використовуються для проведення навчального процесу. При цьому обов’язковим є використання не тільки вітчизняних, а й зарубіжних джерел (перш за все зарубіжних підручників та навчальних посібників, комп’ютерних навчальних програм, аудіо та відеоматеріалів тощо). Можливим і бажаним також є використання результатів власних спостережень за навчальним процесом – як з власного досвіду опанування іноземної мови, так і з досвіду спостережень за заняттями з іноземної мови, набутого під час проходження практики.

Метою аналізу є виявлення того, наскільки реальний навчальний процес у тому вигляді в якому він відображається у підручниках, посібниках тощо, відповідає вимогам обраного методичного підходу та тим лінгвістичним, психолінгвістичним, соціолінгвістичним і психологічним засадам, на яких повинна будуватися методика навчання обраному аспекту для забезпечення ефективності та результативності навчальної діяльності та її відповідності поставленим навчальним цілям. При цьому магістрант виходить із того трактування цілей, змісту та методів навчання обраному аспекту, яке було проаналізовано ним у першому розділі. Головне завдання магістранта полягає в суто критичному аналізі для виявлення того, що в реальній педагогічній практиці (які види вправ, навчальних завдань тощо) не відповідає сучасним вимогам методики та даним суміжних наук. Це створить основу для розробки та обґрунтування власних вправ, навчальних завдань, видів навчальної діяльності, що магістрант повинен розробити та запропонувати в останньому розділі роботи.

 Практична частина. Ця частина роботи має чітке практичне спрямування. На її початку на основі всього попереднього аналізу магістрант формулює робочу гіпотезу щодо характеристик тих вправ, видів навчальної діяльності, організації навчального процесу взагалі, які б оптимально відповідали обраному методичному підходу, лінгвістичним, психолінгвістичним, соціолінгвістичним і психологічним засадам навчання тому аспекту, який був винесений як тема дослідження та позначений у назві роботи, а також оптимально відповідали сформульованим цілям навчання цьому аспекту. Розробляються та описуються види вправ та форм навчальної діяльності або форм організації і проведення навчального процесу, що відповідають вимогам робочої гіпотези. Дається детальний опис по кожній з розроблених та запропонованих позицій, наприклад, опис того, як реально використовувати в навчальному процесі кожний з розроблених видів вправ з наведенням прикладів вправ кожного виду з їх повним лінгвістичним наповненням і наведенням очікуваних результатів від виконання таких вправ. Розроблені види та форми навчальної діяльності класифікуються за їх суттєвими ознаками, наприклад, вправи класифікуються за ознаками комунікативності/умовної комунікативності/некомунікативності, рецептивності/репродуктивності/продуктивності, рівня керованості, наявності або відсутності та характеру опор для виконання тощо. Теоретично обґрунтовуються переваги запропонованих методичних розробок. Дуже бажаним є наведення результатів експериментальної перевірки ефективності запропонованого в реальному навчальному процесі (наприклад, перевірки, проведеної в ході практики). Але така перевірка не є обов’язковою вимогою, оскільки провести її не завжди практично можливо.

В цьому розділі роботи повинні бути остаточно доведені ті висновки, до яких прийшов магістрант у попередніх двох розділах.

Кожний з розділів всієї роботи закінчується стисло викладеними узагальненнями і висновками.

Безумовною вимогою є загальна цілісність роботи. Весь текст має бути пронизаний однією метою, і в цьому плані робота має бути дослідженням, де чітко взаємопов’язані окремі частини, а також методи і прийоми обробки фактичного матеріалу.

 Висновки та Список використаних джерел у роботі пишуться та оформлюються за точно тими ж вимогами, що стосуються цих розділів у дипломних роботах з філології (див. 3. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, с. 7-8). Те ж саме стосується і Додатків (див. 3. ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ, с. 8), у яких магістрант розміщує ілюстративний матеріал суто допоміжний за характером та занадто великий за обсягом, щоб включати його в основний текст (наприклад, розділи проаналізованих підручників, що ілюструють певні висновки магістранта, графічні записи проаналізованих навчальних аудіотекстів тощо).


Додаток Б

Форма титульного листа

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

               Робота допущена до захисту

                                                            Зав. кафедри________________                         ______________________________

              ______________________________                  (підпис, прізвище, ім’я та по батькові,

               науковий  ступінь, вчене звання)

ДИПЛОМНА РОБОТА

магістра

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

(тема)

                  Студента(ки) ______________________                     _________________________________

                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові)

                  Спеціальність    8.02030304 – “Переклад”            

                                     Керівник дипломної роботи_________

          _________________________________

                                                         _________________________________                                (підпис, прізвище, ім’я та по  батькові,

                             науковий ступінь, вчене звання)

Дніпропетровськ

20__

                                                                                                         Додаток В

Форма завдання на дипломну роботу

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ

КАФЕДРА АНГЛІЙСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ

 ЗАТВЕРДЖУЮ:

Зав. кафедри Зінукова Н.В.          

канд. пед. наук, доцент

«__27___» ___вересня______ 2012 р.

ЗАВДАННЯ

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ ______________________________________

Студенту (ці)_______________________________________________________

Спеціальність “Переклад”

Тема дипломної роботи _______________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Керівник дипломної  роботи   _________________________________________

Розділ

Зміст завдання

Термін виконання

Підпис студента

Підпис керівника

1.

Інформаційний пошук

15.11.12

2.

Розділ І (теоретичний)

14.12.12

3.

Розділ ІІ (аналітичний)

18.02.13

4.

Контроль виконання І та ІІ розділів

11.03.13

5.

Напис вступу

29.03.13

6.

Розділ ІІІ (практичний)

29.04.13

7.

Попередній захист

20.05.13

8.

Оформлення та реєстрація роботи на кафедрі

10.06.13

Дата видачі завдання: „ ____ ”_______________ 20  р.

Завдання видав                                    ______________________ (підпис)

Завдання прийняв до виконання      _______________________ (підпис)

                                                                                                                Додаток Г

Форма відгука керівника

ВІДГУК КЕРІВНИКА

на дипломну роботу за темою _____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

студента (ки) ______ курсу       

спеціальності  _____________________________________________________

__________________________________________________________________

( прізвище,ім’я та по батькові )

Оцінка окремих складових дипломної роботи:

 1.  Оформлення роботи (не більше 10 балів) -    _____________

(відповідність оформлення дипломної роботи встановленим університетом вимогам: кількість сторінок; оформлення титульного листа, рисунків, таблиць, діаграм, посилань, списку літератури тощо)

 1.  Своєчасність подання окремих елементів роботи керівнику (кожний своєчасно поданий елемент дає по 5 балів, не більше 20 балів) - __________________________________________________________________

 1.  Теоретичний та аналітичний аспекти роботи (не більше 25 балів) з них:

-  Структура та логічність побудови роботи -    _______________

(відповідність змісту назви теми, наявність та зміст Вступу; виділення 3-4 глав, в кожній із яких – по 2-3 параграфи, наявність та зміст Висновків, логіка побудови роботи в цілому та в межах окремих розділів)

-  Фактичний матеріал -    ___________________________________

(наявність фактичного матеріалу, в тому числі зібраного студентом за допомогою лінгвістичного аналізу

-  Використання лінгвістичних методів аналізу -    _______________

- Використання літератури -    ________________________________

( масштаби представлення в роботі сучасних досліджень даної проблематики, критичність аналізу публікацій та підходів, представлених в літературі та інших інформаційних джерелах )

- Повнота та деталізація (ступінь повноти та деталізації при розкритті основних аспектів теми роботи ) ________________________

4. Практична реалізація результатів дослідження (не більше 20 балів) -    __________________________________________________________

(наявність та ступінь обґрунтованості рекомендацій та пропозицій, викладених в роботі та відбиваючих власний погляд студента)

 

5. Оцінка попереднього захисту (не більше 25 балів) _______________

Додаткові думки та загальний висновок керівника_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальна оцінка (не більше 100 балів) ___________________________

Дата оформлення відгуку __________________________________

КЕРІВНИК

дипломної роботи

_______________________

_______________________                                     

_______________________                                 ________________________

                                                                                 ( підпис )

(П.І.Б. керівника,

вчений ступінь,

наукове звання)

Додаток Д

Форма титульного листа реферату

ALFRED NOBEL UNIVERSITY

ENGLISH PHYLOLOGY AND TRANSLATION DEPARTMENT

OLENA KYSELYOVA

CONVEYING ENGLISH DISCOURSE IMPLICATURES IN THE PROCESS OF TRANSLATION OF BUSINESS DOCUMENTS

Abstract of diploma paper

Scientific supervisor ………………………………………………………….

Dnipropetrovsk

2012


Додаток К

Структура реферату

Papers and print

Use A4 white bond paper.

Your typewriter’s or printer’s ribbon or cartridge should produce a dark impression

Margins and spacing

Use standard margins on all sides of each page. (The top margin will contain the page numbers).

Indent the first line of every paragraph (1tab) and double-space throughout.

Paging

Begin numbering your paper in the upper right of the first text page, and number consecutively through the end.

Title and identification

Centre the title, and capitalize words in it.

Double -space all this opening material

The body of the abstract

Introduction

 •  Subject of investigation
 •  Topicality of the problem
 •  Purpose of investigation

The main body

 •  Methods of investigation
 •  Theoretical and experimental parts

Results and recommendations

 

Навчальне видання

Методичний комплекс

щодо підготовки та захисту дипломної роботи магістра

____________________________________________________________________

Підписано до друку _______ р. Формат 60 x 84 / 16. Ум. друк.

арк.      . Оперативна поліграфія. Зам. №        . Тираж      .

____________________________________________________________________

Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля

49000, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Леніна, 18.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

40068. Создание лексико-семантической основы ИПЯ. Часть 2. Систематизация лексических единиц. Построение классификационной схемы понятий 38 KB
  Построение классификационной схемы понятий Цель работы: Освоить методы систематизации лексических единиц. Овладеть правилами деления объема понятий; 2. Технология работы: Найти в словаре определения заданных понятий и проанализировать их с точки зрения указания в дефиниции на родовое делимое понятие. Требования к отчету: Итоги выполнения задания представить в виде классификационной схемы понятий: Системы классификации Комбинационные Перечислительные УДК ББК...
40069. Лингвистическое обеспечение сайтов 40 KB
  Сформировать умения определять состав лингвистического обеспечения сайтов. Задание 1: Проанализировать состав ИПЯ используемых для подготовки информационных продуктов и услуг информационных учреждений. Таблица 1 Состав ИПЯ используемых для подготовки информационных продуктов и услуг Наименование информационного продукта или услуги Наименование используемых ИПЯ Назначение функция ИПЯ 1 2 3 Технология работы: Проанализируйте структуру сайта заданного информационного учреждения...
40070. Объектно-признаковый язык 55 KB
  Таблица 1 Виды фактографической информации Лексическая единица Вид информации фактическая прогнозная количественная качественная Технология работы: Проанализировать лексическую единицу см. По результатам тематического поиска в базе данных Дипломные работы отобрано 34 документа; 4. Таблица 2 Типы лексических единиц Лексическая единица Тип лексической единицы Кемеровский государственный университет культуры и искусств номенклатурный знак Технология работы: Проанализировать...
40071. Государственный рубрикатор научно-технической информации как ИПЯ 48.5 KB
  Охарактеризовать ГРНТИ как ИПЯ. Овладеть навыками кодирования с помощью ГРНТИ. Определить сферу применения ГРНТИ.
40072. Технология расчета контрольного числа для кодов классификаторов технико-экономической и социальной информации 45.5 KB
  Рассмотреть методы расчета контрольного числа для кодов для кодов классификаторов ТЭСИ. Приобрести навыки расчета контрольного числа для кодов классификаторов ТЭСИ. Обеспечивающие средства: методика расчета контрольного числа перечни кодов.
40073. Лингвистическое обеспечение сайтов 63 KB
  Приложение 1 Перечень сайтов библиотек и информационных учреждений подлежащих анализу Российская государственная библиотека www.ru Российская национальная библиотека www.ru Государственная публичная научнотехническая библиотека России www.ru Государственная публичная научнотехническая библиотека Сибирского отделения Российской Академии наук Библиотека по естественным наукам РАН www.
40074. Классификаторы технико-экономической и социальной информации как ИПЯ 70.5 KB
  Охарактеризовать классификаторы ТЭСИ как ИПЯ. Овладеть навыками кодирования с помощью классификаторов ТЭСИ. Определить возможности использования классификаторов ТЭСИ при упорядочении объектов и сферу их применения. Обеспечивающие средства: классификаторы ТЭСИ ББК ГРНТИ УДК Библионорматив машиночитаемый вариант УДК ГРНТИ первичные...
40075. Алфавитно-предметная классификация как ИПЯ 69.5 KB
  Приобрести навыки формулирования предметных рубрик 2. Определить возможности использования АПК Обеспечивающие средства: первичные и вторичные документы; перечни лексических единиц; приложение Правила формулирования предметных рубрик. Задание 1: Определить вид заданных предметных рубрик Требования к отчету: Итоги выполнения задания представить в виде таблицы 1: Таблица 1. Виды предметных рубрик Предметная рубрика Вид и подвид предметной рубрики Технология работы: Проанализировать структуру заданной...
40076. Сфера применения дескрипторных информационно-поисковых языков 56 KB
  Оценить возможности использования дескрипторных ИПЯ при индексировании документов и запросов. Обеспечивающие средства: дескрипторные словари отраслевые информационнопоисковые тезаурусы перечни ключевых слов. Определить необходимый для проведения операции координатного индексирования отраслевой информационнопоисковый тезаурус или дескрипторный словарь.