38942

Лидар для исследования состава атмосферы

Контрольная

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лидар для исследования состава атмосферы Литвинов Действие лидаров Л этого типа чаще всего основано на неупругом обратном комбинационном рассеянии ОКР зондирующего лазерного излучения ЛИ молекулами газовых компонент ГК имеющих вынужденные колебательновращательные энергетические переходы при взаимодействии с зондирующим ЛИ. При этом с помощью Л по смещению спектральных линий принимаемого излучения ОКР устанавливается наличие в исследуемом участке атмосферы атм определенных ГК а по интенсивности этих линий – концентрация...

Русский

2013-09-30

59.5 KB

4 чел.

МЛДЗ 8. Лидар для исследования состава атмосферы (Литвинов)

Действие лидаров (Л) этого типа чаще всего основано на неупругом обратном комбинационном рассеянии (ОКР) зондирующего лазерного излучения (ЛИ) молекулами газовых компонент (ГК), имеющих вынужденные колебательно-вращательные энергетические переходы при взаимодействии с зондирующим ЛИ.

При этом с помощью Л по смещению спектральных линий принимаемого излучения ОКР устанавливается наличие в исследуемом участке атмосферы (атм) определенных ГК, а по интенсивности этих линий – концентрация установленных ГК в исследуемом участке атм.

Обобщенная принципиальная схема построения Л:

ИЛ – Импульсный лазер; ПОС – передающая оптическая система; Пр.об – приемный объектив; ОФ – оптический фильтр; СС – Сканирующий  спектроанализатор;   ФЭУ – фотоэлектронный умножитель; НЦ – нагрузочная цепь ФЭУ; Пр.У – предварительный усилитель; ЭВУ – электронно-вычислительное устройство; ВКУ – видеоконтрольное устройство; БУиС – блок управления и синхронизации передатчика и приемника.

 ЭВУ обеспечивает обработку сигналов с учетом изменяющейся длины волны. Пр.ОС и априорной информацией о возможных длинах волн принимаемого излучения ОКР молекул различных ГК атм.

Пиковая мощность принимаемого ОКР с некоторой λi:

Pи – пиковая мощность зондирующего ЛИ на выходе импульсного лазера

τ – коэффициент пропускания излучения ПОС

τАλ – коэффициент пропускания чистой атм на дистанции R от Л

τAi – коэффициент пропускания атм излучения ОКР с λi на дистанции R от Л

τ2i – коэффициент пропускания принимаемого излучения ОКР с λi  приемным объективом

τ3i – коэффициент пропускания ОФ и СС принимаемого излучения ОКР с λi

- площадь дифференциального эффективного поперечного сечения центров ОКР ЛИ                                                   молекулами i-й ГК атм.

ΔR – толщина слоя

Ni – концентрация молекул i-й ГК в исследуемом слое атм.   


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

36510. Теплопровідність газів 248.36 KB
  Вони нагріті до різних температур і ці температури підтримуються сталими. Зміна температури вздовж осі характеризується градієнтом температури. Закон дає зв’язок між кількістю тепла і градієнтом температури. Кількість тепла пропорційна градієнту температури; як можна було б очікувати пропорційна площі площадки .
36511. Загальне рівняння для явищ переносу 184.28 KB
  Запишемо кількість молекул які налітають за одиницю часу на площадку із швидкостями у інтервалі і у межах полярних кутів . Тому записуючи кількість молекул ми додаємо ще два імовірнісні множники . Позначимо кількість величини що переноситься зліва направо через площадку тими молекулами які летять у межах кутів з відстані . Ця кількість буде визначатись добутком значення величини що переносить кожна молекула на кількість молекул : .
36512. Ергодична гіпотеза 175.19 KB
  3 Фазові перетворення ІІ роду. Поглянемо на класифікацію фазових перетворень І і ІІ роду не з точки зору наявності чи відсутності теплообміну а з точки зору стрибкоподібної зміни параметрів стану речовини. Фазові перетворення при яких перші похідні функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями І роду. Фазові перетворення при яких перші похідні функції залишаються неперервними а другі похідні тієї ж функції змінюються стрибкоподібно називаються фазовими перетвореннями ІІ роду.
36513. Закон зростання ентропії. Обчислення зміни ентропії при різних процесах 162.99 KB
  Обчислення зміни ентропії при різних процесах Якщо термодинамічна система адіабатно ізольована то і зміна ентропії у результаті протікання оборотних процесів а під час необоротних процесів які власне тільки і існують у природі як показує досвід і теорія ентропія зростає. Рівність має місце лише для оборотних процесів за означенням ентропії. Властивість зростати притаманна ентропії так само як енергії – зберігатись.
36514. Об’єднана формула Максвелла-Больцмана розподілу молекул за швидкостями 177.18 KB
  Потенціальна енергія молекули залежить від її положення . Зміна потенціальної енергії спричиняє зміну і кінетичної енергії молекул оскільки . Але середня кінетична енергія не змінюється а отже не змінюється і температура газу оскільки вона є мірою кінетичної енергії молекул газу.
36515. Броунівський рух. Теорія Ейнштейна-Смолуховського. Дослід Перена по визначенню числа Авогадро 244.82 KB
  Запишемо рівняння руху такої частинки де нескомпенсована результуюча сила дії з боку молекул середовища яка примушує броунівську частинку рухатись у певному напрямку; сила тертя зумовлена в’язкістю середовища. У проекції на вісь рівняння руху броунівської частинки набуває вигляду . Розв’язок рівняння її руху може нам дати координату руху але хаотичний рух вимагає усереднення за довгий проміжок часу. Давайте використаємо дві очевидні тотожності : і підставимо їх у...
36516. Теплове ковзання. Радіометричний ефект. Радіометричний манометр 207.96 KB
  Капиллярногравитационными волнами называются волны распространяющиеся по поверхности жидкости под действием сил поверхностного натяжения и силы тяжести. рассмотрим случай когда глубина жидкости значительно больше длины волны. Это можно сделать очень просто если воспользоваться следующим результатом вытекающим из уравнений гидродинамики несжимаемой жидкости. В плоской бегущей синусоидальной волне малой амплитуды каждая частица жидкости движется по окружности расположенной в вертикальной плоскости проходящей через направление...
36517. Самодифузія. Коефіцієнт самодифузії, його залежність від тиску і температури 284.09 KB
  Цикл Карно і його к. Теореми Карно. У циклі Карно задача якомога спрощена. Цикл Карно виглядає наступним чином.
36518. В’язкість (внутрішнє тертя). Коефіцієнт в’язкості, його залежність від тиску і температури. Методи визначення коефіцієнту в’язкості. В’язкісний манометр 163.66 KB
  Коефіцієнт в’язкості його залежність від тиску і температури. Методи визначення коефіцієнту в’язкості. Коефіцієнтом пропорційності у цьому рівнянні є величина яка має назву коефіцієнта динамічної в’язкості або коефіцієнта внутрішнього тертя. За одиницю динамічної в’язкості у системі СІ приймається коефіцієнт в’язкості такої речовини у якій за одиницю часу при градієнті швидкості рівному 1 с1 через площадку площею 1 м2 переноситься імпульс рівний 1 кгм с.