39048

Формирование информационных баз данных

Лабораторная работа

Информатика, кибернетика и программирование

Создать базу данных в MS ccess путем импорта таблиц MS Excel созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию запрос с вычислением.

Русский

2013-09-30

30 KB

10 чел.

Лабораторная работа № 3

Формирование информационных баз данных

Цель:  Получение навыка формирования баз данных с применением FineReader, MS Excel и MS Access.

Задание.

1. С помощью системы оптического распознавания текстов FineReader распознать предлагаемый рисунок (файл «Рисунок1.tif») со списком Интернет-ресурсов. Допускается вместо FineReader использовать любую другую программу (например, CuneiForm, или  MS Office Document Imaging).

2. Полученную в результате распознавания таблицу экспортировать в MS Excel.

3. В MS Excel на основе результатов лабораторной работы № 1 сформировать таблицу со списком найденных в сети Интернет документов.

4. Создать базу данных в MS Access путем импорта таблиц MS Excel, созданных в предыдущих пунктах. Создать форму для ввода данных в базу. Ввести в базу дополнительную запись. Создать запросы: на выборку данных по заданному условию, запрос с вычислением. Создать отчеты на основе запросов.

.

Порядок выполнения работы:

 1.  Загрузить рисунок в систему распознавания рисунков FineReader или Office Document Imaging, распознать и отредактировать.
 2.  Присвоить таблице имя «Список_рес» (правой кнопкой мышки «имя диапазона») и каждому столбцу также присвоить свое имя.
 3.  Экспортировать таблицы 1 и 2 из лабораторной работы№1 в MS Excel, объединить их и экспортировать в MS Access.
 4.  Связать две таблицы, при этом каждому полю присвоить латинское название.
 5.  В подписи указать в графе «Наименование поля» - полное имя. А в ячейке -короткое.
 6.  В конструкторе на «Тип поля» указать «Гиперссылка».
 7.  Вместо гиперссылки указать код первичного ключа, соответствующей ссылки «Списка_литер».
 8.  В «Схеме данных» устанавливаем связь между двумя таблицами, причем: «Список_рес» - главная таблица, а «Список_литер» - подчиненная.
 9.  Составить статистику по «Списку_рес» с помощью запроса. В Запросе добавить обе таблицы.

 1.  На основе запроса производится отчет. Выбираем Запрос№1, и автоматически оформляется отчет.
 2.  Запрос на поиск данных осуществляется с помощью вкладки «Запросы».
 3.  В базу данных внести свою работу.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23122. Закони руху системи матеріальних точок та твердого тіла. Тензор інерції 159.5 KB
  Закони руху системи матеріальних точок та твердого тіла.Введемо вектор повної кількості руху систем частинок: Знайдемо його зміну з часом: Для першої суми: ТобтоТаким чином якщо сума всіх зовнішніх сил рівна нулю то має місце закон збереження імпульсу. Ведемо повний момент кількості руху:Знайдемо швидкість його зміни в часі: Другий доданок – повний момент зовнішніх сил .Розглянемо перший доданок врахувавши : За умов виконання має місце закон збереження моменту кількості руху.
23123. Хвилі у пружньому середовищі. Хвильове рівняння. Звукові хвилі 59.5 KB
  Хвилі у пружньому середовищі. Звукові хвилі. Розрізняють хвилі повздовжні і поперечні в залежності від того чи рухаються частинки біля своїх положень рівноваги вздовж чи поперек напрямку розповсюдження хвилі. Розглянемо хвилі типу Позн.
23124. Рух ідеальної рідини. Рівняння Бернуллі 55.5 KB
  Нагадаємо що поле швидкостей характеризує не швидкiсть окремих частинок середовища а швидкiсть у данiй точцi в даний момент часу будьякої частинки рiдини або газу що знаходиться в цiй точцi в цей момент часу. Надалi будемо розглядати такi рiдини або гази для яких тензор пружних напругє iзотропним: pij = −pδij 14.10 для в’язкої рiдини газу набуде вигляду: Це є рiвняння Нав’єСтокса де η – коефiцiєнт зсувної в’язкостi – коефiцiєнт об’ємної в’язкостi. Для повного опису руху рiдини необхiдно додати ще рiвняння неперервностi та...
23125. Число Рейнольдса. Рух в’язкої рідини 44 KB
  В’язкою рідиною називають середовище в якому нарівні з нормальними напругами відмінні від нуля і дотичні напруги, що виникають внаслідок сил тертя. Коли швидкості не дуже великі, в’язка частина тензора напруг матиме такий вигляд...
23126. Основні закони термодинаміки. Формулювання другого закону термодинаміки через ентропію. Статистичне означення ентропії 88.5 KB
  Функція що зв’язує тиск об’єм і температуру фізично однорідної системи яка перебуває в термодинамічній рівновазі називається рівнянням стану. Другий закон ТД для нерівноважних процесів: Для адіабатичного процесу ентропія системи зростає. При маємо: тобто Третій закон ТД: по мірі наближення Т до 0 К ентропія будь якої рівноважної системи перестає залежати від будьяких ТД параметрів системи.
23127. Основні закони термодинаміки. Статистичне визначення ентропії 181.5 KB
  0Начало термодинаміки . 0Начало вводить скалярну величину T для характеристики рівноважн. 1Начало термодинаміки . 1Начало вимірюється в енергетичн.
23128. Розподіл Максвела і Больцмана та їх експериментальна перевірка 82.5 KB
  Розподіл Максвела і Больцмана та їх експериментальна перевірка. Розглянемо розподіл молекул по швидкостям. Розподіл Максвела – це розподіл по швидкостях не залежить від напряму швидкості то ж перейдемо до сферичної системи координат . Остаточно маємо: розподіл Максвела.
23129. Міжмолекулярна взаємодія та її прояви 92 KB
  Для газу Потенціал прямокутної ями. При стискуванні газу його густина збільшується і середня відстань між молекулами зменшується. Міжмолекулярна взаємодія неідеальність газу яскраво проявляється в процесі ДжоуляТомпсона в якому відбувається зміна температури при продавлюванні газу скрізь пористу перетинку. Для ідеального газу .
23130. Явища переносу в газах, рідинах і твердих тілах 77 KB
  Явища переносу в газах рідинах і твердих тілах. Явища переносу я. Всі явища переносу являються необоротними. 1 Процеси переносу в газах Загальне рівняння переносу G – характеризує деяку молекулярну властивість віднесену до однієї молукули.