39238

Измерение пористости и проницаемости в поверхностных и пластовых условиях

Лабораторная работа

Физика

Измерение пористости и проницаемости в поверхностных и пластовых условиях. Измерение пористости и проницаемости на установке PP608. Закон Дарси измерение проницаемости по газу абсолютная проницаемость лекция 2. Описание установки АPP608 АPP608 автоматизированный порозиметрпермеаметр предназначен для измерения проницаемости по газу и пористости образцов породы в условиях реальных напряжений.

Русский

2013-10-01

2.08 MB

5 чел.

Лабораторный практикум № 2.

Измерение пористости и проницаемости в поверхностных и пластовых условиях.

Измерение остаточной водонасыщенности

План работы:

 1.  Ознакомление с устройством установки APP-608.
 2.  Измерение пористости и проницаемости на установке APP-608.
 3.  Определение коэффициента остаточной водонасыщенности методом центрифугирования на центрифуге РС-6.

Материал для повторения.

 1.  Коэффициент пористости, виды пористости, метод газовой порометрии (лекция 1).
 2.  Закон Дарси, измерение проницаемости по газу, абсолютная проницаемость (лекция 2).
 3.  Категории воды в породах (лекция 1, водонасыщенность).
 4.  Коэффициент остаточной водонасыщенности, метод центрифугирования (лекция 1).
 5.  Расчет % водонасыщенности (из первого лаб. практикума).

Описание установки АPP-608

АPP-608  автоматизированный порозиметр-пермеаметр предназначен для измерения проницаемости по газу и пористости образцов породы в условиях реальных напряжений.

Характеристики:

 •  Горное давление: 500-9500 psi
 •  Поровое давление (пористость): 100-250 psi
 •  Размер керна: диаметр 1" или 1,5", длина от 1" до 4"
 •  Диапазон проницаемости: от 0,001 до 5000 мД
 •  Диапазон пористости: 0,1>40%
 •  Диапазон рабочей температуры: температура окружающей среды до 450С

Измеряемые параметры:

 •  Проницаемость (с поправкой по Клинкенбергу)
 •  Проницаемость (эквивалентная проницаемость по газу при заданном среднем давлении)
 •  Коэффициент скольжения по Клинкенбергу "b"
 •  Инерционный коэффициент (Beta и Alpha)
 •  Поровый объем образца керна
 •  Пористость (суммарный объем или объем зерен и диаметр вводятся)
 •  Горное давление
 •  Температура

Измерения порового объема выполняются с использованием принципа расширения гелия по закону Бойля. Закон Бойля гласит, что давление (P) какого-либо идеального газа, умноженное на его объем (V), дает постоянное значение (при постоянной температуре): P1*V1=P2*V2, при Т=const.

В установке находится 4 резервуара (известного объема) разного размера: 3 из них используются для измерения проницаемости, 1 для измерения пористости.

Для измерения пористости используется "Регулятор изменения объема". Когда стабилизируется давление и записывается значение P1,объем системы с помощью "Регулятора изменения объема" изменятся на известную величину (ΔV) и после стабилизации давления измеряется P2, таким образом можно рассчитать неизвестный объем (V):

P1*V=P2*(V+ ΔV) => V= P2* ΔV/( P1- P2 ).

Измерения проницаемости выполняются с использованием метода затухания импульса в неустановившемся состоянии. Система устанавливает поровое давление в 240 psi, затем  открывает нижний клапан и перепад между давлением системы (240 psi) и атмосферным давлением заставляет гелий течь через образец. Измеренная проницаемость используется для расчета эквивалентной проницаемости по жидкости, коэффициентов скольжения и турбулентности. Также рассчитывается эквивалентная проницаемость по воздуху при заданном пользователем давлении.

PAGE   \* MERGEFORMAT 1


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

23039. ОПЕРАЦІЙНІ ПІДСИЛЮВАЧІ (позитивний зворотній зв’язок) 436.5 KB
  Форма генерованої напруги може бути різноманітною: гармонічною прямокутною пилкоподібною або будьякою іншою. У підсилювачі із негативним зворотним звязком у відсутності вхідного сигналу будьяка флуктуація напруги на вході підсилена операційним підсилювачем на виході придушується ланкою негативного зворотного звязку тобто сама себе послаблює. В кінці кінців на виході встановиться напруга близька до напруги живлення додатної чи відємної в залежності від полярності початкової флуктуації. Припустимо що в момент включення на виході...
23040. Операційні підсилювачі (негативний зворотний зв`язок) 68.5 KB
  Вступ Операційний підсилювач це диференційний підсилювач постійного струму який в ідеалі має нескінченний коефіцієнт підсилення за напругою і нульову вихідну напругу за відсутністю сигналу на вході великий вхідний опір і малий вихідний а також необмежену смугу частот сигналів що підсилюються. Мета роботи ознайомитись із властивостями операційних підсилювачів опанувати способи підсилення електричних сигналів в ОП охопленому негативним зворотним зв`язком та способи виконання математичних операцій за допомогою ОП. Операційні...
23041. Пасивні RC-фільтри 129.5 KB
  Пасивний чотириполюсник не містить у собі джерела енергії; потужність що виділяється в елементі кола підключеного до виходу чотириполюсника менше потужності що споживається від джерела сигналу підключеного до входу чотириполюсника; на виході такого чотириполюсника ніколи не буває гармонік яких би не було у поданому на його вхід сигналі якщо цей чотириполюсника створений на базі лінійних елементів. Функцію перетворення будьякого чотириполюсника можна подати кількома варіантами в залежності від способу впливу...
23042. Напівпровідникові діоди. Вольт-амперна характеристика (ВАХ) 83.5 KB
  Вольтамперна характеристика ВАХ це залежність величини струму ІД крізь pn перехід діода від величини і полярності напруги UД прикладеної до діода. Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального осцилографа зображення ВАХ діода а також побудову ВАХ шляхом вимірювання деякої кількості величин струму ІД що відповідають певним величинам та полярності напруги UД і представленням результату у вигляді графіка. Залежність струму крізь діод від прикладеної до...
23043. Транзистори 88 KB
  Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ біполярного транзистора це залежність величини струму колектора ІК від напруги між колектором та емітером UКЕ при певному струмі бази ІБ або напруги між базою та емітером UБЕ . Вихідна вольтамперна характеристика ВАХ польового транзистора це залежність величини струму стока ІС від напруги між стоком та витоком UСВ при певній напрузі між затвором та витоком UЗВ . Виконання роботи передбачає використання осцилографа як характериографа з метою одержання на екрані двоканального...
23044. ПІДСИЛЮВАЧІ НА ТРАНЗИСТОРАХ 103 KB
  Він є лише керувальним пристроєм а збільшення потужності сигналу відбувається за рахунок зовнішнього джерела напруги струмом в колі якого й керує транзистор. Характер зміни вхідного сигналу повинен передаватися на вихід без помітних спотворень. Кажуть що має місце інверсія фази сигналу. Як випливає з рівняння ЕберсаМола [1] імпеданс для малого сигналу з боку емітера при фіксованій напрузі на базі дорівнює rе = kT еIк 5 де k стала Больцмана Т абсолютна температура е заряд електрона Iк струм колектора.
23045. Дешифратори та мультиплексори 1.3 MB
  Це здійснюється аналогічно заданню параметрів елементів схеми за допомогою редактора пробних сигналів Stimulus Editor. Це робиться аналогічно заданню мітки вузла схеми причому в описі шини слід перерахувати через кому мітки усіх вузлів що входять у шину Альтернативна можливість полягає у використанні конструкцій типу BUS[1n] де BUS імя шини BUS[1]BUS[n] відповідні мітки вузлів. Пакет OrCAD дозволяє провести суто цифрове моделювання для даного вузла схеми якщо до цього вузла підєднані лише цифрові входи та виходи. Зазначимо що...
23046. Тригери 1.45 MB
  1 зображено схему найпростішого RSтригера на елементах 2ІНЕ серії 74 із зворотнім звязком. Встановлення тригера в 10 відбувається при подачі нуля на NSNR при цьому протилежний вхід повинен бути встановлений в одиницю. Подача двох нулів є забороненою комбінацією при якій стан тригера буде невизначеним. Для даної схеми тригера доцільно у початковий момент встановити режим зберігання інформації потім у деякий момент подати імпульс встановлення 1 потім імпульс встановлення 0 після цього знову використати режим зберігання і нарешті...
23047. Регістри та лічильники 1.83 MB
  Виведіть графік залежності вхідних Reset Shift Info та вихідних Q0Q2 цифрових сигналів регістра від часу та поясніть ці залежності. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці залежності. Джерела пробних сигналів підберіть таким чином щоб регістр послідовно виконав операції: а паралельного запису числа 0101; б перетворення цього числа на послідовний код; в послідовного запису числа 1010; Проведіть моделювання для цієї схеми. Виведіть відповідні графіки для вхідних та вихідних сигналів та поясніть ці...