39397

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Книга

Экономическая теория и математическое моделирование

У процесі виконання курсової роботи студенти зобов’язані продемонструвати набуті теоретичні знання, вміння поєднати їх з практикою виробничо-комерційної діяльності підприємства незалежно від форми господарювання, враховуючи особливості ринкового механізму, особливості розподілу та використання фінансових і матеріальних ресурсів

Украинкский

2013-10-04

854 KB

7 чел.

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

Вінницький національний

аграрний університет

ННІ аграрної економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки

ЕКОНОМІКА

ПІДПРИЄМСТВА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму підготовки 0501 «Економіка і підприємництво» в аграрних вищих навчальних закладах IV рівня акредитації

ВІННИЦЯ 2013

УДК  658:371.214

Чорнопищук Т.І., Бурлака Н.І., Кошельник В.М., Бурлака О.М. Методичні рекомендації для підготовки та написання курсових робіт з дисципліни для студентів факультету обліку та аудиту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напряму підготовки 0501 “Економіка і підприємництво” в аграрних вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації. – Вінниця.: РВВ ВНАУ, 2013. – 51 с.

Рецензенти: кандидат економічних наук, доцент, Н.І. Коваль (Вінницький національний аграрний університет); кандидат економічних наук, доцент Гарбар Ж. В. (Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ)

.

Рекомендовано до видання науково-методичною комісією Вінницького національного аграрного університету, протокол №  від   вересня                     2013 року.

Відповідальні за випуск:   Т.І. Чорнопищук

© Т.І. Чорнопищук, Н.І.Бурлака, В.М. Кошельник,  О.М. Бурлака, 2013

© ВНАУ, 2013


ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………….………….4

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ………………….……………5

2. ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………………………………..6

3. ПІДБІР ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ІНШИХ ІНФОРМАЦІЙНО-СТАТИСТИЧНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………………7

4. ВИБІР ОБ’ЄКТУ ДОСЛІДЖЕННЯ………………………………………..….8

5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………...…9

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………………………...13

6.1. Загальні вимоги……………………………………………….……….13

6.2. Нумерація сторінок, розділів та підрозділів.……………………..….14

6.3. Графічний матеріал ………………………………………..……...…..15

6.4. Таблиці…………………...…………………………………………….16

6.5. Формули…………………………………….………………………….17

6.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела 18

6.7. Оформлення списку використаних джерел………………………….19

6.8. Додатки…………………………………………………..…….……….19

7. Подання на кафедру та захист курсової роботи…………..20

8. Список рекомендованої літератури……………    ……….……21

9. Додатки…….…………………………………………………………..…...25


Вступ

Досягнення конкурентноздатності виробництва потребує опрацювання і прийняття всебічного аргументованих рішень всіх процесів, пов’язаних з виробничо–господарською діяльністю підприємств народного господарства. В сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні постійно зростають вимоги до рівня підготовки менеджерів-економістів. В процесі вивчення такої дисципліни як “Економіка підприємства” відбувається системне формування студента економіста як майбутнього фахівця, який здатний приймати участь в створенні підприємства та управлінні ним. Цьому підпорядкована вся система форм і методів навчання – лекції, семінарські і практичні заняття, самостійна робота, навчальна практика та курсове проектування. Кожна з цих форм вирішує власні, однак взаємопов’язані завдання.

Сучасні фахівці повинні знати економічні умови діяльності підприємства, механізм розширеного відтворення його ресурсів, методологію формування витрат і ціноутворення, а також вміти самостійно вибирати напрями і способи раціонального використання наявних ресурсів та інвестицій, розробляти різноманітні проекти і сприяти їх реалізації в сучасних умовах виробництва.

Тому особливу увагу необхідно приділяти правильній організації навчального процесу, розвитку навиків самостійного мислення. Важливою формою набуття навиків самостійної наукової роботи є написання студентських дослідницьких, в тому числі, курсових робіт.

Виконання курсової роботи з дисципліни є завершальним етапом вивчення курсу “Економіка підприємства”. Це має сприяти закріпленню отриманих теоретичних знань.

Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми, об’єктивно оцінювати результати виробничо-комерційної діяльності підприємства, виявляти невикористані резерви підвищення конкурентоспроможності підприємств та приймати самостійні рішення з практичних питань в умовах формування ринкового середовища.

У процесі виконання курсової роботи студенти зобов’язані продемонструвати набуті теоретичні знання, вміння поєднати їх з практикою виробничо-комерційної діяльності підприємства незалежно від форми господарювання, враховуючи особливості ринкового механізму, особливості розподілу та використання фінансових і матеріальних ресурсів, використання кадрів та організації праці на підприємстві, прогнозувати економічну ситуацію, опрацьовувати та приймати управлінські рішення з урахуванням вимог ринку. Вирішення цих завдань потребує певних знань у методичних підходах щодо виконання курсової роботи.

Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання літературних джерел, економічної інформації досліджуваних підприємств та порядок оформлення курсової роботи, визначають окремі етапи виконання роботи.

1. Мета та завдання курсової роботи

Курсова робота з дисципліни “Економіка підприємства” є важливим етапом у вивченні програмного матеріалу з цієї дисципліни. Курсова робота є однією з найефективніших форм самостійної роботи студентів. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.

Курсова робота як важлива форма навчального процесу покликана навчити майбутнього фахівця самостійно узагальнювати й аналізувати інформаційні джерела (монографії, підручники, навчальні посібники, публікації періодичної преси), статистичні і практичні матеріали, що характеризують економічні процеси на різних рівнях господарювання.

Мета курсової роботи – одержання студентами самостійних практичних навиків з економічних питань і розвитку підприємств, а також застосування їх у науково-дослідницькій роботі для більш поглибленого вивчення окремих сторін виробничого процесу у підприємстві. Курсова робота свідчить про рівень того як студент застосовує знання, набуті на лекційних і практичних заняттях з предмету “Економіка підприємства”.

Написання курсової роботи є важливою умовою підвищення рівня економічних знань студентів. Вона передбачає самостійне закріплення та розширення теоретичних та практичних знань, які студенти одержують в процесі вивчення курсу; дозволяє показати вміння студента володіти методологією та методикою економічного аналізу і на цій основі самостійно розробляти вивчені економічні питання, доповнюючи їх своїми висновками та пропозиціями практичного характеру щодо використання резервів аграрного виробництва. Методика такої роботи підвищує професійний рівень підготовки майбутніх спеціалістів.

Цей вид навчальної роботи сприяє більш глибокому засвоєнню курсу економіки підприємства, а також, з одного боку, поглибленню знань з суміжних дисциплін, з іншого, – охопленню всієї сукупності знань з відповідної теми. Виконання курсової роботи зобов’язує студента вивчити актуальні питання вибраної наукової проблеми.

Основними завданнями курсової роботи є:

 •  систематизація, закріплення, розширення і використання здобутих в університеті теоретичних і практичних знань з економіки підприємства;
 •  розвиток навиків самостійної роботи з літературними джерелами, нормативними і методичними документами, фактичним матеріалом;
 •  оволодіння методами аналізу з використанням таблиць, графіків, схем, діаграм та інших графічних рисунків, набуття навиків виконання економічних розрахунків і практичного вирішення конкретних економічних задач;
 •  вміння виявляти резерви розвитку підприємства чи його окремих галузей;
 •  логічно та послідовно формулювати правильні узагальнення, висновки та пропозиції на прикладі конкретного підприємства.

Курсова робота носить аналітичний і практичний характер, виконується на матеріалах літературних джерел і фактичних документів підприємств.

До курсової роботи ставляться наступні вимоги:

 •  робота повинна бути написана студентом самостійно і відзначатись критичним підходом до матеріалу, що використовується в ній;
 •  матеріал має бути конкретним і містити фактичні дані;
 •  робота має відзначатись комплексним системним підходом до вирішення поставлених задач, використання методів системного аналізу.

В курсовій роботі студент повинен продемонструвати не тільки глибокі теоретичні знання в галузі економіки підприємства і практичні навики вирішення економічних задач, а й вміння творчо мислити, здатність до дослідницької роботи. Це буде спонукати студентів слідкувати за спеціальною літературою, яка стосується вибраної теми, критично використовувати висновки та пропозиції окремих авторів, проводити паралелі до вимог життя, практики, порівнювати свої дослідження та висновки з іншими, наведеними науково-дослідними установами.

2. ВИБІР ТЕМИ курсОвоЇ РОБОТИ

Підготовку до написання курсової роботи починають з вибору теми. Вибір теми курсової роботи – відповідальне завдання. Тема, як правило, повинна бути найбільш пов’язана з майбутньою науковою та практичною роботою і спеціальністю молодого фахівця.

Студентам надається право самостійно вибрати тему з проблематики, визначеною кафедрою аграрної економіки, а також запропонувати свою тему з обґрунтування доцільності її розроблення. У такому випадку вибрана тема і план роботи повинні бути узгоджені з викладачем, який читає дисципліну “Економіка підприємства”, та керівником курсової роботи. Обираючи певну тему, студентам слід врахувати практичне значення питання, що вивчається, його актуальність, ситуацію на конкретному ринку, учасником якого є підприємство, обране як об’єкт дослідження, очікуваний ступінь корисності щодо рекомендацій підприємства, які будуть опрацьовані за результатами дослідження. При цьому, вибираючи тему, необхідно враховувати наявність та можливість одержання даних, матеріалів для економічного обґрунтування питання. Не варто брати теми, до яких немає вихідних даних, матеріалів.

Вибираючи тему, студент повинен ознайомитися з тематикою (Додаток А), що рекомендована кафедрою, щоб уявити обсяг і складність виконання роботи. Орієнтовні плани курсових робіт наведені в додатку Б.

Визначившись з темою курсової роботи, студент за допомогою свого керівника складає робочу програму наукових досліджень. В останній передбачаються основні питання, які необхідно вирішити. Одночасно встановлюється черговість і строки виконання поставлених завдань, вибираються методи досліджень і система показників для кожного розділу роботи, вказуються джерела одержання економічної та іншої інформації, способи збору матеріалів і їх обробки.

На основі робочої програми наукових досліджень керівник курсової роботи видає студентові завдання на її виконання з переліком питань, які підлягають розробці, строками виконання окремих розділів та датою подання закінченої курсової роботи на кафедру. Це завдання затверджується науковим керівником курсової роботи.

Керівник курсової роботи сприяє у процесі збору та отриманні необхідного матеріалу для написання курсової роботи, рекомендує основну літературу, проводить регулярні (не менше 1-2 разів на тиждень) індивідуальні або групові консультації; розробляє календарний графік виконання етапів роботи та слідкує за його дотриманням, перевіряє роботу з точки зору правильності виконання консультованих ним питань з теми, робить зауваження і вирішує питання про можливість допуску до захисту.

Курсові роботи можуть бути виконані на матеріалах підприємств і організацій АПК різних організаційно-правових форм, видів господарювання, розмірів, які характеризують діяльність організацій загалом чи їх підрозділів.

3. Підбір літератури та інших

інформаційно-статистичних джерел

Згідно з обраною та погодженою з керівником темою курсової роботи, студенту необхідно підібрати та вивчити літературний матеріал.

Література підбирається студентом самостійно, при необхідності він одержує консультацію у керівника курсової роботи.

Літературні джерела дозволять познайомитись з науковими дослідженнями з вибраного питання і обґрунтувати методику виконання курсової роботи. Ця інформація поєднана з фактичними матеріалами об’єкту дослідження, дає змогу сформулювати висновки і пропозиції відносно підвищення ефективності виробництва в підприємствах.

Важливі принципові положення, що мають актуальний характер, містяться у законах, прийнятих Верховною Радою України, Указах Президента, постановах Кабінету Міністрів України.

Користуючись систематичними та абетковими каталогами у бібліотеці, студент складає список літературних джерел з теми курсової роботи, який включає роботи провідних економістів – підручники, навчальні посібники, монографії, статті, нормативні і статистичні довідники.

Під час вивчення літератури необхідно підібрати окремі положення (цитати) і використати їх під час написання розділів курсової роботи. Для зручності використання найбільш потрібної інформації окремих першоджерел доцільно виписувати її на спеціальні картки в наступній послідовності: прізвище та ініціали автора, точна назва статті чи книги, назва видавництва, місто де здійснено видання, рік видання, номер сторінки). Такі позначки полегшують у подальшому пошук літератури у разі поглибленого вивчення матеріалів для написання тексту курсової роботи.

Різноманітні статистико-інформаційні джерела та дані, наведені у них, дають змогу студентам здійснювати порівняльний аналіз розвитку тієї чи іншої сфери діяльності, виявити тенденції динаміки обсягів  виробництва продукції, виконуваних робіт, наданих послуг, розширення ринків збуту, порівнювати результати діяльності досліджуваного підприємства з аналогічними підприємствами, середніми показниками району, області, України.

Студентові надзвичайно важливо ознайомитися з діючими інструкціями, положеннями, методичними рекомендаціями, нормативними, довідковими та іншими відомчими матеріалами, що мають відношення до обраної теми.

Такий попередній підбір та ознайомлення з літературними інформаційно-статистичними джерелами, працями та науковими розробками, з відомчими матеріалами дасть змогу студентам самостійно опрацювати план курсової роботи, який потім узгоджується з науковим керівником роботи. При цьому слід врахувати, що зміст роботи повинен віддзеркалювати ступінь творчого підходу студента, його ерудицію, вміння аналізувати економічні явища, оцінювати їх з погляду спеціаліста економічного профілю, виявляти резерви і опрацьовувати пропозиції спрямовані на удосконалення організації виробництва та праці, підвищення ефективності і конкурентоспроможності підприємства.

У тексті не рекомендується надміру зловживати цитатами, якщо цитати і наводяться, то вони повинні бути добре перевірені за першоджерелами і бути більш-менш короткими.

Одна з вимог до будь-якого виду студентських робіт, – її виклад без помилок, гарне та чітке оформлення тексту.

У процесі розкриття того чи іншого питання не можна допускати до перескакувань від однієї думки до іншої. Кожна думка мусить бути логічно завершеною і тільки після цього можна переходити до викладу наступної думки. Все це можливо при допомозі заздалегідь чітко складеного плану, у вигляді тез до кожного розділу та підрозділів.

4. Вибір об’єкту дослідження

Об’єкт дослідження студент обирає самостійно. Ним може бути будь-яке підприємство. При цьому оптимальним варіантом є вибір підприємства, на базі якого студент проходить виробничу практику та яке є базовим об’єктом дослідження для виконання дипломної роботи, або підприємство, що є місцем постійної роботи студента.

5. ЗМІСТ І СТРУКТУРА КУРСОВОЇ роботи

Виконання курсової роботи студент розпочинає з розробки плану та методики його виконання для того, щоб було зрозуміло, які питання необхідно обґрунтувати, дослідити, а також які методи потрібно застосовувати. При цьому важливо встановити необхідні матеріали, обсяг роботи.

План-методику студент розробляє з допомогою керівника на основі приблизних планів, додатків та методичних рекомендацій кафедри. Для розробки плану студент повинен по обраній темі вивчити основну літературу, одержати необхідну консультацію від свого керівника.

План та методика виконання роботи повинні носити цілеспрямований характер щодо вивчення та дослідження вибраної проблеми. Робота повинна становити єдине ціле завершене дослідження, а не набір різних, не зв’язаних між собою питань.

За своєю будовою курсова робота, незалежно від теми, складається з таких структурних елементів:

 •  Титульна сторінка – 1 с.;
 •  Завдання на курсову роботу – 1 с.;
 •  Зміст – 1-2 с.;
 •  Вступ – 2 с.;
 •  Розділ 1. – Науково-теоретичні основи проблем, що вивчаються (огляд літератури) – 7–9 с.;
 •  Розділ 2. – Організаційно-економічна характеристика об’єкту дослідження, зміст і результати проведеного дослідження, спеціальна, аналітична частина – 16–18 с.;
 •  Розділ 3. – Проектний розділ, який містить напрями і перспективи вирішення проблеми – 16–18 с.;
 •  Висновки – 2–3 с.;
 •  Список використаних джерел;
 •  Додатки (за необхідністю).

Загальний обсяг курсової роботи становить 45–50 сторінок комп’ютерного набору без врахування списку використаних джерел і додатків.

Титульний аркуш є першою сторінкою курсової роботи і розміщується на обкладинці курсової роботи. Він повинен бути написаний стандартним шрифтом (14 розміру) або віддрукований на комп’ютері відповідно до рекомендованої форми (Додаток В).

Завдання для виконання курсової роботи заповнюється студентом після вибору теми курсової роботи та інформаційної бази (об’єкту дослідження); затвердження плану та встановлення календарних строків для написання окремих підрозділів. Завдання на курсову роботу оформляють на стандартному бланку (Додаток Г) і підписують студент і керівник.

Зміст подають на початку курсової роботи. У ньому послідовно перераховуються найменування розділів, підрозділів та додатків. Зміст повинен включати в себе всі заголовки, які є в тексті, та номера сторінок, де розміщений кожен з них.

У всіх структурних складових основної частини наводиться огляд літератури з даної теми, аналітичний огляд об’єкта дослідження, виклад методики дослідження, аналіз і узагальнення результатів дослідження.

У вступі  обґрунтовують актуальність обраної теми, мету і зміст поставлених завдань, формулюють об’єкт дослідження. Вступ має містити такі компоненти: актуальність теми – де визначається проблема та її сутність, обґрунтовується доцільність написання роботи; мета і завдання дослідження –  формується мета та виділяються ті завдання, які потрібно вирішити для досягнення мети; об’єкт та предмет дослідження –  об’єкт – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення (підприємство, група підприємств, галузь і т.д.), предмет дослідження – це частина об’єкта та сфера його діяльності, на яку спрямовано основну увагу дослідника. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта; методи дослідження – як інструмент знаходження фактичного матеріалу.

Основна частина курсової роботи складається з розділів та підрозділів, пунктів, підпунктів. Кожний розділ починається з нової сторінки. Основному тексту кожного розділу може передувати передмова з коротким описом вибраного напряму та обґрунтування застосованих методів дослідження.

Зміст розділів основної частини має точно відповідати темі роботи і повністю її розкривати. Крім того, назви розділів мають відповідати темі роботи і повністю її розкривати.

У розділах основної частини подають:

 •  огляд наукової літератури за темою і вибір напрямів досліджень;
 •  аналіз і узагальнення результатів досліджень;
 •  пропозиції щодо підвищення ефективності використання одержаних результатів.

 Перший розділ. Основою, фундаментом курсової роботи є теоретична частина. В цьому розділі необхідно систематизовано висвітлити стан питання, якому присвячена робота, навести стислу інтерпретацію досліджуваної проблеми, розкрити її роль в економіці України. Тут потрібно дати об’єктивну оцінку стану проблеми, навести існуючі досягнення і недоліки у вирішенні проблеми, яка досліджується, проаналізувати можливі підходи до її вирішення, узагальнити результати попередніх досліджень з цього та суміжних питань, визначити можливі шляхи вирішення поставленого завдання та викласти загальну методику і основні методи досліджень, що будуть використані в другому та третьому розділах.

Теоретичні положення обов’язково повинні бути підкріплені статистичними даними з офіційних статистичних щорічних довідників України, цитатами з опрацьованих наукових робіт.

В цьому розділі відображається вміння студента узагальнювати доступну йому літературу з обраної ним теми. Теоретична частина курсової роботи розробляється на основі законодавчих актів, нормативних документів, праць провідних спеціалістів, особистих досліджень тощо. При визначенні різних поглядів на те чи інше питання студент повинен чітко сформулювати власне бачення досліджуваної проблеми.

У цьому розділі доцільно висвітлити методику дослідження стосовно теми роботи, систему показників, які характеризують стан проблеми. Узагальнення літератури в цьому розділі може завершуватись переліком показників, які на прикладі конкретного підприємства будуть використовуватися в наступних розділах. Важливо пов’язати з теоретичною частиною курсової роботи аналітичну.

Для ґрунтовного висвітлення досліджуваної теми, студент опрацьовує не менше 20–25 літературних джерел.

Для підбору літератури складають бібліографічний список. Щоб за обмежений проміжок часу ознайомитися з якомога більшою кількістю джерел, необхідно дотримуватися таких рекомендацій:

а) переглядати тільки ті частини книг та статей, які мають пряме відношення до змісту курсової роботи;

б) виписувати з текстів все те, що може бути використано для обґрунтування особистої точки зору;

в) робити записи з джерел на окремих листках, вказуючи номер найменування книги (статті) за бібліографічним списком автора.

Другий розділ (аналітична частина) курсової роботи містить аналіз економічного стану об’єкту дослідження (підприємства, групи підприємств, району тощо) та відображаються результати дослідження по темі курсової роботи.

Перш за все, окремим параграфом (§ 2.1) необхідно проаналізувати вигідність розташування підприємства до найближчих пунктів збуту продукції та підприємств сфери матеріально-технічного забезпечення, висвітлити природнокліматичні умови підприємства (для сільськогосподарського підприємства), виробничий напрям підприємства, проаналізувати фінансово-економічний стан підприємства. Для цього протягом 3–5 років визначають показники забезпеченості господарства виробничими ресурсами та ефективність їх використання (земельних, трудових, матеріальних), показники платоспроможності, ділової активності та фінансової стійкості підприємства. Форми рекомендованих таблиць для розрахунку зазначених показників наведені в додатках Д, Е, Ж, 3, К, Л.

Розраховані показники по господарству бажано порівняти з аналогічними показниками по району, області, об’єднанню, системі та зробити короткі висновки стосовно фінансово-економічного стану господарства.

В наступних параграфах цього розділу (§ 2.2 і 2.3) необхідно визначити стан галузі (ресурсу, продукції тощо) згідно обраної теми Деякі орієнтовні зразки таблиць дослідження ефективності використання виробничих ресурсів наведені в додатках Е,Ж,И. Економічний аналіз, в цілому, важливо проводити в динаміці за 3-5 років, порівнюючи показники обраного об’єкту з аналогічними показниками передових підприємств, середніми даними району, області, країни. Для економічної оцінки необхідно застосовувати статистичні методи обробки масових даних. При цьому обов’язково слід робити висновки, наскільки ефективно (чи неефективно) здійснюються ті чи інші процеси на даному підприємстві. За кожним напрямком дослідження бажано наводити необхідні рисунки, графіки, що характеризують виробничі процеси, таблиці та діаграми, які свідчать про стан та ефективність даного процесу. За кожним напрямом аналізу необхідно розраховувати втрати, до яких приводять недоліки господарювання, використовуючи різноманітні методики.

Матеріали даного розділу повинні бути логічним продовженням теоретичних положень першого розділу і показувати наскільки в об’єкті дослідження знаходять втілення наукові основи виробничо-комерційної діяльності підприємства.

Третій розділ (конструктивна частина роботи) як за обсягом, так і за глибиною викладання питань вважається центральним. У ньому розглядаються, розробляються і обґрунтовуються перспективи розвитку та пропозиції студента по збільшенню виробництва продукції, раціональному використанню ресурсів, поліпшенню якості, зменшенню витрат, стабілізації собівартості продукції тощо.

Цілеспрямованість та реальність рекомендованих заходів мають бути підкріплені відповідними розрахунками, або фактичними даними. При цьому обов’язково слід розраховувати економічний ефект від впровадження у господарську діяльність підприємства пропозицій автора. Такий ефект може мати наступний характер – підвищення продуктивності праці, прибутковості, ефективності використання окремих видів ресурсів, тощо; соціальний характер – поліпшення умов праці, підвищення життєвого рівня, удосконалення соціальної інфраструктури.

Обґрунтування перспектив розвитку, виявлення резервів виробництва здійснюється за допомогою розрахунково-конструктивного методу, монографічного, балансового та інших методів дослідження. Окремі підрозділи третього розділу, як і другого, можуть бути розраховані на ЕОМ.

Висновки є логічним підсумком досліджень. У цьому розділі студенти мають підвести короткі підсумки дослідження таким чином, щоб не читаючи основного тексту, можна було б зрозуміти сутність роботи. Для цього слід в декількох словах нагадати про актуальність обраної теми, розкрити в загальних рисах загальнотеоретичні проблеми, перерахувати основні напрямки дослідження, його основні результати, зазначити конкретні шляхи усунення виявлених недоліків, вирішення проблем із зазначенням очікуваного економічного ефекту від таких пропозицій. У висновках необхідно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати достовірність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

Основні вимоги до цієї частини роботи: висновки мають бути чіткими, короткими, пронумерованими, відповідно до них можна було б скласти уяву про зміст роботи.

Список використаних джерел закінчує виклад тексту роботи. У нього включають тільки ті видання, що дійсно були вивчені і використані в процесі підготовки роботи: законодавчі документи, постанови Уряду з питань економічної реформи, монографії, статті в періодичній пресі і т.д. Список використаної літератури повинен включати певну кількість найменувань по нормативно-правовій базі, а також інші джерела.

Звітні, планові матеріали, документи первинного бухгалтерського обліку та звітності у список використаної літератури не включаються.

Додатки в роботі є необов’язковими, але бажаними. Вони можуть бути включені у випадку наявності допоміжного матеріалу до основного змісту роботи, що підтверджує окремі положення, висновки, пропозиції. До них відносяться фінансова звітність досліджуваного об’єкта, проміжні розрахунки, таблиці додаткових цифрових даних, формули, розрахунки, результати рішень задачі на комп’ютері. В тексті роботи на додатки робляться обов’язково посилання.

6. ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

6.1. Загальні вимоги

Курсова робота має бути виконана оформлена з дотриманням усіх технічних вимог. Текст роботи має бути надрукований на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297)  з дотриманням таких вимог:

 •  текстовий редактор – МS Word 98-2003
 •  Шрифт основного тексту – Times New Roman
 •  Розмір шрифту (кегель) – 14
 •  Відстань між рядками – Format / Paragraph / Exactly / 20 (Формат / Абзац / Інтервал / Полуторний).

Поля тексту: текст роботи необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. Рядків на сторінці – 28–30

Нумерація сторінок – праворуч зверху, без крапки вкінці. На титульній сторінці номер не ставиться. До загальної нумерації входять також додатки та список використаної літератури.

Вписувати в текст курсової роботи окремі іншомовні слова, формули, умовні знаки можна чорнилом, тушшю, пастою тільки чорного кольору, при цьому щільність вписаного тексту повинна бути наближеною до щільності основного тексту.

Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання дипломної роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого тексту (фрагменту малюнка) машинописним способом. Допускається наявність не більше двох виправлень на одній сторінці.

Роздруковані на ЕОМ програмні документи повинні відповідати формату А4 (мають бути розрізаними), їх включають до загальної нумерації сторінок дипломної роботи і розміщують, як правило, в додатках.

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, підрозділи, пункти.

Заголовки структурних частин курсової роботи “Зміст”, “Перелік умовних скорочень”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Список використаних джерел”, “Додатки” друкують великими літерами симетрично до тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту, ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

До загального обсягу курсової роботи не входять додатки, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів курсової роботи підлягають нумерації на загальних засадах.

6.2. Нумерація сторінок, розділів та підрозділів

Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

Першою сторінкою курсової роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок курсової роботи. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Такі структурні частини курсової роботи, як “Зміст”, “Вступ”, “Висновки”, “Список використаних джерел” не мають порядкового номера. Звертаємо увагу на те, що всі аркуші на яких розміщені згадані структурні частини дипломної роботи, нумерують звичайним чином. Не нумеруються лише їх заголовки, тобто не можна друкувати: “1.ВСТУП” або “Розділ 6. ВИСНОВКИ”. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставиться крапка. В кінці номера підрозділу повинна стояти крапка, наприклад: 2.3. (третій підрозділ другого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Пункти нумеруються у межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкових номерів розділу, підрозділу, пункту, між якими ставиться крапка, наприклад: “1.3.2.” (другий пункт третього підрозділу першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок пункту. Пункт може не мати заголовка.

Ілюстрації (фотографії, креслення, схеми, графіки, карти) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках курсової роботи, включаються до загальної нумерації сторінок. Таблицю, рисунок або креслення, розмір якого більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або у додатках.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за винятком ілюстрацій, поданих у додатках.

Номер ілюстрації повинен складатися з номеру розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис.1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією. Якщо в курсовій роботі подано одну ілюстрацію, то її нумерують за загальними правилами.

Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць поданих у додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують надпис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Якщо в курсовій роботі одна таблиця, її нумерують за загальними правилами.

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують лише один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: “Продовження табл.1.2 ”.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

6.3. Графічний матеріал

Графічний матеріал – рисунки (схеми, діаграми та ін.) – розміщують у роботі для встановленні властивостей або характеристики об’єкта, а також для кращого розуміння тексту курсової роботи. На графічний матеріал мають бути посилання в тексті.

Графічний матеріал розміщують у роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці чи за необхідності  – у додатку.

За наявності в роботі таблиць, що доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу.

У разі потреби під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово “рис.” і назву подають після пояснювальних даних.

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додатків) слід нумерувати арабськими цифрами в межах розділу. Номер рисунка складається з номерів розділу та порядкового номера рисунка , відокремлених крапкою, наприклад рис. 1.1. Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка, наприклад рис. В.З і т.д.

Рисунок (діаграму, схему), як правило, слід вміщувати на одній сторінці. Приклад оформлення рисунків подано за тематикою в додатках И,К,Л.

6.4. Таблиці

Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівнювання показників. Назва таблиці має точно відображати її зміст. Назву таблиці розміщують над таблицею, а слово “Таблиця” з номером – праворуч над її назвою. Приклад побудови таблиці

Таблиця 1.1

Назва таблиці

Боковик                                                               Графи (колонки)

(заголовки рядків)

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризують), розміщують у боковику, головці чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок) – у профграфці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У профграфці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять у тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.

Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного боку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над першою її частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частиною над іншою в межах однієї сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, а в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

6.5. Формули

При використанні формул необхідно дотримуватися певних правил.

Найбільші, а також довгі і громіздкі формули, котрі мають у складі знаки суми, добутку, диференціювання, інтегрування, розміщують на окремих рядках. Це стосується також і всіх нумерованих формул. Для економії місця кілька коротких однотипних формул, відокремлених від тексту, можна подати в одному рядку, а не одну під одною. Невеликі і нескладні формули, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту.

Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Рівняння і формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вміщується в один рядок, його слід перевести після знака рівності (=) або після знаків плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

Нумерувати слід лише ті формули, на які є посилання у наступному тексті. Інші нумерувати не рекомендується.

Порядкові номери позначають арабськими цифрами в круглих дужках біля правого берега сторінки без крапок від формули. Номер, який не вміщується в рядку з формулою, переносять у наступний нижче формули. Номер формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо формула знаходиться у рамці, то номер такої формули записують зовні рамки з правого боку навпроти основного рядка формули. Номер формули-дробу подають на рівні основної горизонтальної риски формули.

Номер групи формул, розміщених на окремих рядках і об’єднаних фігурною дужкою (парантезом), ставиться справа від вістря парантеза, яке знаходиться в середині групи формул і зверне в сторону номера.

Загальне правило пунктуації в тексті з формулами таке: формула входить до речення як його рівноправний елемент. Тому в кінці формули і в тексті перед ними розділові знаки ставляться відповідно до правил пунктуації.

Двокрапку у формулі ставлять лише у випадках, передбачених правилами пунктуації: а) у тексті перед формулою є узагальнююче слово; б) цього вимагає побудова тексту, що передує формулі.

6.6. Загальні правила цитування та посилання на використані джерела

При написанні курсової роботи студент повинен давати посилання на джерела або матеріали окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях і висновках яких розроблюються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена курсова робота. Посилатися слід на останні видання публікації. На більш ранні видання можна посилатися лише в тих випадках, коли в них наявний матеріал, який не включено до останнього видання.

Якщо використовуються відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке дано посилання в курсовій роботі.

Посилання в тексті курсової роботи слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, [21, с.41], де 21 – номер джерела за списком, с.41 – сторінка, на якій міститься дана інформація. Якщо необхідно вказати кілька джерел – [2, с.45; 43, с.52; 6, с.12]. Якщо автор коротко викладає чи аналізує інформацію подану в літературному джерелі на кількох сторінках – [7, с.8-10].

Посилання на ілюстрації курсової роботи вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад “…у формулі (2.1)”, “… на рис. 1.3”.

На всі таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при цьому слово “таблиця” в тексті пишуть скорочено, наприклад: “…в табл. 1.2”.

У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово “дивись”, наприклад: “див. табл. 1.3”.

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, із збереженням особливостей авторського написання. Наукові терміни запропоновані іншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, що викликали загальну полеміку. У цих випадках використовується вираз “так званий”;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручень авторського тексту і позначається трьома крапками. Вони ставляться в будь якому місці цитати ( на початку, всередині, на кінці). Якщо перед випущеним текстом або за ним стояв розділовий знак, то він не зберігається;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело;

г) при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок автора своїми словами), що дає значну економію тексту, слід бути гранично точним у викладенні думок автора, коректним щодо оцінювання його результатів і давати відповідні посилання на джерело;

д) якщо необхідно виявити ставлення автора курсової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак питання.

6.7. Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел – елемент бібліографічного апарату, котрий містить бібліографічні описи використаних джерел і розміщується після висновків.

Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованим твором або виписують із каталогів і бібліографічних покажчиків повністю без пропуску будь-яких елементів, скорочення назв і та ін. Завдяки цьому можна уникнути повторних перевірок, вставок пропущених відомостей.

Джерела можна розміщувати одним із таких способів:

 1.  у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування);
 2.  в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або заголовків;
 3.  у хронологічному порядку.

Відомості про джерела включені до списку, необхідно давати відповідно до вимог державного стандарту з обов’язковим наведенням назв праць (Додаток М).

6.8. Додатки

Додатки оформляються як продовження курсової роботи на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті курсової роботи.

Якщо додатки оформлюються на наступних сторінках курсової роботи, кожний такий додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово “Додаток _” і велика літера, що позначає додаток.

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, додаток А, додаток Б і т. д. Один додаток позначається як додаток А.

При оформленні додатків окремою частиною (книгою) на титульному аркуші під назвою курсової роботи друкують великими літерами слово “ДОДАТКИ”.

Ілюстрації, таблиці і формули, які розміщені в додатках, нумерують в межах кожного додатка, наприклад: таблиця Б.1 – перша таблиця додатка Б; рис. Д.2 – другий рисунок додатка Д; формула (А.1) – перша формула додатка А.

7. Подання на кафедру та захист курсової роботи

Завершену курсову роботу з підписом автора, із зазначенням дати її закінчення, після висновків студенти подають на кафедру за місяць до початку сесії. На кафедрі у спеціальному журналі ведеться реєстрація роботи та передається науковому керівнику на рецензування. У рецензії відзначаються позитивні сторони і недоліки роботи, допущена чи не допущена вона до захисту. Зразок рецензії наведений в додатку Н.

За результатами рецензування науковий керівник зобов’язаний не пізніше десятиденного терміну з дня реєстрації роботи дати письмову рецензію. На титульному аркуші науковий керівник робить позначку “До захисту”, “Доопрацювати” або “Переробити”, проставляє дату, свій підпис та прізвище. За необхідності доопрацювання поданої курсової роботи науковий керівник у рецензії перераховує недоліки та пропонує виконавцю роботи їх усунути. Після прочитаної рецензії на роботу, рекомендовану на доопрацювання, студентові бажано зустрітися з науковим керівником для подальшої консультації.

Курсова робота, яка має позитивну оцінку, допускається до захисту. У випадку позитивної рецензії робота повертається студентові для підготовки до захисту. Для захисту курсової роботи на кафедрі створюється спеціальна комісія у складі викладачів кафедри, один з яких є науковим керівником. Результати захисту відображаються у відомості, яка після завершення захисту передається в деканат. У заліковій книжці студента обов’язково робиться позначка про захист курсової роботи.

До захисту курсової роботи студент готує доповідь тривалістю до 5 хвилин. В доповіді необхідно зазначити:

 •  актуальність обраної теми;
 •  мету і задачі курсової роботи;
 •  рівень виконання поставлених задач;
 •  отримані результати;
 •  висновки і пропозиції по суті виконаної роботи;
 •  можливість практичного використання отриманих результатів.

Захист повинен носити конкретний характер і відображати особистий вклад автора в дослідження обраної теми, демонструвати висновки і пропозиції, які були отримані в результаті проведених розрахунків або проведеного аналізу. Захист повинен супроводжуватись демонстрацією наявних в курсовій роботі таблиць, схем і графіків, які ілюструють основні положення і висновки роботи. У доповіді студент також дає відповідь на зроблені керівником курсової роботи зауваження. Члени комісії також можуть ставити свої запитання по сутті курсової роботи.

За підсумками захисту студентам виставляється відповідна оцінка за національною шкалою – “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” та рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (Додаток П). Критерії оцінок підготовки і захисту курсової роботи наведені в додатку Р.

Оцінку “відмінно” отримує студент, у якого акуратно і правильно оформлена курсова робота, вона має цільову спрямованість, містить практичний результат і глибокий аналіз питань обраної теми, висновки про позитивні моменти і недоліки, пропозиції щодо усунення недоліків.

Оцінку “добре” одержує студент за роботу, у якій виконано всі зазначені вимоги, але є деякі недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота має бути виконана правильно й акуратно.

Оцінку “задовільно” отримує студент, у якого робота містить недостатньо елементів наукового дослідження, неглибокий аналіз, висновки і пропозиції погано аргументовані, текст оформлений неакуратно.

Студенти, які не виконали, не захистили курсову роботу, або отримали незадовільну оцінку, не допускаються до іспиту з дисципліни “Економіка підприємства”.

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №18-22 
 2.  Земельний кодекс України: Офіційне видання.–К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре". – 2005. –220с.
 3.  Закон України «Про державну підтримку сільського господарства України» № 1877 від 24.06.2004 // Урядовий кур’єр, 29 вересня 2004 р., № 184
 4.  Закон України “Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 р.” №2982 від 18.10.2005 // Урядовий кур’єр, 16 листопада 2005 р., № 218
 5.  Закон України «Про господарські товариства» від 5 листопада 1991р.// Відомості Верховної Ради України.-1991.№49.-682 с.
 6.  Закон України “Про фермерське господарство”// Відомості Верховної  Ради України. – 2003. - № 45
 7.  Закон України “Про особисте селянське господарство”// Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 29
 8.  Закон України “Про систему інженерно-технічного забезпечення агропромислового комплексу України” від 5.10.2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №47 
 9.  Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” від 5.04.2007 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2007. - № 29
 10.  Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” від 4.09.2006р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №45
 11.  Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 24.03.2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №31
 12.  Закон України “Про стандарти, технічні регламенти та процедурні оцінки відповідності” від 1.12.2005 // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - №12
 13.  Закон України “Про захист економічної конкуренції”// Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №12
 14.  Закон України „Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91// Відомості Верховної Ради України – 1991. - №47
 15.  Закон України “Про оплату праці”// Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 17
 16.  Закон України «Про оренду землі» від 2 жовтня 2003р. № 1211 // Офіційний вісник України. – 2003. - № 44. – С.7 – 17
 17.  Закон України «Про оцінку земель» від 11 грудня 2003р. № 1378 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 1. – С. 7 – 16
 18.  Закон України «Про плату за землю» від 23 липня 1992 р. //Відомості Верховної Ради України.-1992. - №38.
 19.  Закон України «Про сільськогосподарську кооперацію» від 17 липня 1997 р. //Урядовий кур’єр.-1997.-14 липня.
 20.  Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31 із змінами і доповненнями
 21.  Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” від 22.05.97 р. № 283/97-ВР із змінами та доповненнями
 22.  Закон України „Про інноваційну діяльність” від 4 липня 2002 року №40-ІУ.
 23.  Закон України „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" від 16 січня 2003 року № 433- IV.
 24.  Проект Закону України “Про ринок земель сільськогосподарського призначення // Землевпорядний вісник. – 2007. - № 6. – С. 76 – 79
 25.  Указ Президента України „Про заходи щодо забезпечення формування та функціонування аграрного ринку” N 767/2000від 6.06.2000
 26.  Постанова Кабінету Міністрів «Державна програма розвитку промисловості на 2003-2011 роки» № 1174 від  28.08.2003
 27.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної цільової програми реалізації технічної політики в агропромисловому комплексі на період до 2011 року» від 30 травня 2007 р. № 785
 28.  Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми розвитку вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу на 2007-2010 роки» від 26 вересня 2007 р. № 1181
 29.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на 2008 – 2012 роки” від 11 вересня 2007 р. № 1118
 30.  Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року” від 19 вересня 2007 р. № 1158
 31.  Постанова Верховної Ради України „Про рекомендації парламентських слухань на тему “Національна і інноваційна система України: проблемні формування та реалізації” від 27.06.07// Вісник Верховної Ради України. - 2006. - №46
 32.  Наказ Міністерства аграрної політики України «Про затвердження Порядку пільгового забезпечення сільськогосподарських підприємств, що постраждали унаслідок посухи, насінням під урожай 2008 року» від 18.06.2007 N 421
 33.  Наказ Фонду Державного майна України „Про затвердження положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі” N 1718 від 17.08.2000
 34.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. № 92.
 35.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року №  242
 36.  П(С)БО 15 “Дохід” Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14 червня 2000 року № 131, від 25 листопада 2002 року № 9891.П(С)БО 16 “Витрати” Із змінами і доповненнями, внесеними наказами МФУ від 14 червня 2000 року N131, від 30 листопада 2000 року N 304, від 25 листопада 2002 року N 989
 37.  П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року № 318
 38.  Типове положення з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт і послуг) сільськогосподарських підприємств затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р. №452 // Економіка АПК. – 1996. - № 5. – С. 70-92, № 6 – С. 83-91.
 39.  Наказ Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.06 “Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів // Землевпорядний вісник. – 2006. – № 2. – С.83 – 87
 40.  Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. – 2-ге вид., доп. і перероблене. / В.Г.Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2002. – 624с.
 41.  Андрійчук В.Г. Економіка аграрного підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / В.Г.Андрійчук. - К.: КНЕУ, 2000. – 356с.
 42.  Бондар Н.М., Воротін В.Є., Гаєвський О.А. Економіка підприємства: Навч. посіб./ Н.М.Бондар, В.Є.Воротін, О.А.Гаєвський та ін.; За заг. ред. А.В.Калини. – К.: МАУП, 2006. – 352с.
 43.  Ковальчук І.В. Економіка підприємства: Навч. Посіб. / І.В. Ковальчук. – К.: Знання, 2008. – 679с.
 44.  Круша П.В., Подвігіна В.І., Сердюк Б.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / П.В. Круша, В.І.Подвігіна, Б.М.Сердюк. – К.: Ельга-Н, КНТ, 2007. – 780с.
 45.  Курган В.П. Економіка аграрних підприємств: Навчально-методичний посібник / В.П.Курган.-Суми: ВДТ «Університетська книга», 2008. – 270с.
 46.  Манів З.О., Луцький І.М. Економіка підприємства: Навч. посіб. / З.О.Манів, І.М.Луцький. – К.: Знання, 2004. – 580с.
 47.  Мельник Л.М. Економіка підприємства: Підручник / Л.М.Мельник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.
 48.  Петрович Й.М. Економіка підприємства: Підручник / Й.М.Петрович. - Львів: «Новий Світ-2000», 2004. – 680с.
 49.  Покропивний С.Ф. Економіка підприємства: Підручник / С.Ф.Покропивний. – Вид. 3-тє, без змін. – К.:КНЕУ, 2006. – 528с.
 50.  Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. 3-є вид. / Л.І. Шваб. – К.: Каравела, 2006. – 584с.
 51.  Швиданенко Г.О., Покропивний С.Ф., Клименко С.М. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / Г.О.Швиданенко, С.Ф.Покропивний, С.М.Клименко та ін. – К.: КНЕУ, 2000. - С.110 - 121.
 52.  Шегда А.В. Економіка підприємства: Підручник / А.В.Шегда. – К.: Знання, 2006. – 614с.


ДОДАТКИ

Додаток А

Тематика курсових робіт

 1.  Економічні засади функціонування господарського товариства (акціонерного, товариства з обмеженою відповідальністю тощо) і шляхи підвищення ефективності його роботи.
 2.  Ефективність функціонування приватних підприємств з орендними відносинами.
 3.  Виробнича потужність аграрних підприємств та резерви поліпшення її використання.
 4.  Резерви збільшення виробництва товарної продукції та вплив обсягу її пропозиції на доходність підприємств.
 5.  Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві і шляхи її підвищення.
 6.  Розвиток орендних земельних відносин у сільському господарстві на напрями їх удосконалення.
 7.  Персонал підприємства та шляхи підвищення ефективності його використання.
 8.  Ефективність кадрової політики на підприємстві.
 9.  Продуктивність праці  та основні напрямки її підвищення в підприємствах.
 10.  Ефективність відтворення основних фондів у сільськогосподарських підприємствах.
 11.  Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і резерви її підвищення.
 12.  Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.
 13.  Нематеріальні ресурси підприємства, їх роль у зміцненні економіки підприємств.
 14.  Авансований і власний капітал підприємства та ефективність його використання.
 15.  Кругообіг оборотних фондів і обґрунтування їх раціонального співвідношення з основними виробничими фондами.
 16.  Ефективність використання оборотних коштів підприємства і шляхи її підвищення.
 17.  Інвестиційна діяльність підприємств: сучасний стан і обґрунтування заходів по її активізації.
 18.  Формування і регулювання фінансових інвестицій.
 19.  Ефективність формування та використання виробничих інвестицій у сільськогосподарських підприємствах.
 20.  Інноваційна діяльність підприємств та обґрунтування заходів щодо її активізації.
 21.  Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва.
 22.  Аналіз прибутковості підприємства та шляхи її підвищення.
 23.  Рентабельність виробництва зерна (іншої продукції) та шляхи її підвищення.
 24.  Економічна ефективність виробництва зерна (іншої продукції) і шляхи її підвищення.
 25.  Економічні засади формування та розподілу прибутку в аграрних підприємствах
 26.  Об’єктивна необхідність і тенденції розвитку диверсифікації виробництва
 27.  Ефективність диверсифікації виробництва та необхідність її проведення.
 28.  Виробнича і соціальна інфраструктура підприємства.
 29.  Ефективність агросервісного обслуговування.
 30.  Економічні проблеми транспортного забезпечення аграрного виробництва.
 31.  Ефективність державного регулювання виробничо-господарської діяльності підприємств.
 32.  Ефективність використання машинно-тракторного парку в аграрних підприємствах.
 33.  Ефективність використання ресурсного потенціалу та шляхи її підвищення.
 34.  Аналіз рівня оплати праці та шляхи її підвищення в аграрних підприємствах.
 35.  Ефективність мотивації праці на підприємстві.
 36.  Формування раціонального рівня витрат у сільськогосподарському виробництві.
 37.  Собівартість продукції сільського господарства і шляхи її зниження.
 38.  Цінова політика на сільськогосподарську продукцію.
 39.  Діагностика фінансово-економічного становища підприємства.
 40.  Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємства
 41.  Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції.
 42.  Економічні фактори забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції.
 43.  Ефективність діяльності підприємства і обґрунтування заходів щодо її підвищення.
 44.  Економічна ефективність спеціалізації аграрного підприємства та оцінка альтернатив при формуванні галузевої структури.
 45.  Розвиток інтеграційних зв’язків у аграрній сфері.
 46.  Економічна безпека підприємства і шляхи запобігання внутрішнім і зовнішнім загрозам.
 47.  Проблеми банкрутства і санації на сучасному етапі розвитку аграрного сектора економіки.
 48.  Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання.
 49.  Антикризова політика аграрного підприємства.
 50.  Оцінка ринкової позиції підприємства і обґрунтування заходів щодо її підвищення.


Додаток Б

Орієнтовні плани курсових робіт

Тема 5. Ефективність використання земельних ресурсів в сільському господарстві і шляхи її підвищення.

Вступ

Розділ 1. Науково-теоретичні аспекти ефективності використання землі в Україні

1.1. Проблеми ефективного використання земельних угідь в сільському господарстві

1.2. Методика розрахунку натуральних і вартісних показників ефективності використання землі

Розділ 2. Аналіз землекористування  в аграрному підприємстві

2.1. Природноекономічний стан підприємства

2.2. Структура землекористування в господарстві

2.3. Аналіз ефективності використання сільськогосподарських угідь

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності використання землі в сільському господарстві

3.1. Дотримання агротехнічних вимог до вирощування сільськогосподарських культур

3.2. Вдосконалення земельних відносин

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 7. Персонал підприємства та шляхи підвищення

ефективності його використання на підприємстві

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи ефективності використання персоналу підприємства

1.1. Суть і класифікація персоналу підприємства

1.2. Методика дослідження ефективності використання персоналу підприємства

Розділ 2. Сучасний рівень забезпеченості підприємства персоналом та ефективність його використання

2.1. Розміри та фінансово-економічний стан підприємства

2.2. Забезпеченість господарства персоналом

2.3. Аналіз ефективності використання персоналу на підприємстві

2.4. Оплата праці та її вплив на ефективність діяльності підприємства

Розділ 3.Шляхи підвищення ефективності використання персоналу на підприємстві

3.1. Впровадження прогресивних форм організації та оплати праці у господарстві

3.2. Поліпшення кадрової політики підприємства

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 11. Економічна ефективність використання основних виробничих фондів і резерви її підвищення

Вступ

Розділ 1. Наукові основи ефективності використання основних фондів

1.1. Економічна суть основних виробничих фондів та їх класифікація

1.2. Методика дослідження ефективності використання основних виробничих фондів

Розділ 2. Сучасний рівень забезпечення та ефективність використання основних виробничих фондів

2.1. Фінансово-економічна характеристика підприємства

2.2. Забезпеченість господарства виробничими фондами

3.3. Ефективність використання виробничих фондів господарства

Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності використання виробничих фондів у підприємстві

3.1. Інтенсивне використання основних фондів у підприємстві

3.2. Оптимізація виробничої структури підприємства

3.3. Поліпшення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 12. Амортизаційна політика підприємства в ринкових умовах господарювання.

Вступ

Розділ 1. Наукові основи формування амортизаційної політики підприємства

1.1. Економічна сутність амортизаційної політики

1.2. Методи нарахування амортизації

Розділ 2. Аналіз амортизаційної політики на підприємстві

2.1. Загальна економічна характеристика підприємства

2.2. Аналіз складу, структури та відтворення основних засобів та оцінка ефективності їх використання

2.3. Амортизаційні відрахування в системі джерел фінансування відтворення основних фондів підприємства

Розділ 3. Шляхи підвищення економічної ефективності амортизаційної політики на підприємстві

3.1. Удосконалення державної амортизаційної політики

3.2. Оптимізація термінів служби основних фондів як один із важливих чинників формування амортизаційної політики

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 13. Нематеріальні ресурси підприємства, їх роль у зміцненні економіки підприємств

Вступ

Розділ 1.Теоретичні аспекти ефективного використання нематеріальних ресурсів

1.1. Економічна сутність нематеріальних ресурсів, їх визначення та використання на сучасному етапі

1.2. Визнання та оцінка нематеріальних активів

Розділ 2.Економічна ефективність використання нематеріальних ресурсів в сільськогосподарському виробництві

2.1. Характеристика підприємства

2.2. Облік та оцінка нематеріальних ресурсів

2.3. Амортизація нематеріальних активів

2.4. Аналіз ефективності використання нематеріальних активів

Розділ 3. Зміцнення економіки підприємства за рахунок зростання ролі нематеріальних ресурсів

3.1. Вдосконалення амортизаційної політики підприємства

3.2. Оновлення основних засобів підприємства за рахунок інвестицій….

Висновки

Додатки писок використаних джерел

Тема 24. Економічна ефективність виробництва

зерна (іншої продукції) і шляхи її підвищення

Вступ

Розділ 1. Науково–теоретичні основи ефективного виробництва продукції

1.1. Ефективність виробництва та економічні важелі її формування

1.2. Методика визначення економічної ефективності виробництва продукції

Розділ 2. Стан та ефективність виробництва продукції в господарстві

2.1. Загальна економічна оцінка умов господарювання

2.2. Місце виробництва окремого виду продукції в економіці підприємства

2.3. Аналітична оцінка ефективності виробництва продукції

Розділ 3. Шляхи підвищення ефективності виробництва продукції

3.1. Удосконалення технічної бази і впровадження прогресивних технологій

3.2. Резерви економії матеріально–грошових витрат

3.3. Підвищення цінової конкурентоспроможності продукції

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 36. Формування раціонального рівня витрат

у сільськогосподарському виробництві

Вступ

Розділ 1. Науково–теоретичні основи формування витрат виробництва та собівартості продукції.

1.1. Суть витрат виробництва та собівартості продукції

1.2. Методика оцінки ефективності формування витрат на підприємстві

Розділ 2. Оцінка ефективності формування витрат у сільськогосподарському виробництві

2.1. Організаційно–економічна характеристика підприємства

2.2. Динаміка рівня собівартості продукції та тенденції її зміни

2.3. Склад та структура витрат

2.4. Факторний аналіз собівартості та оцінка його результатів

Розділ 3. Напрями формування раціонального рівня витрат у сільськогосподарському виробництві

3.1. Послідовна інтенсифікація виробництва

3.2. Удосконалення галузевої структури підприємства з орієнтацією на вимоги ринку

3.3. Обґрунтування величини резервів зниження собівартості продукції

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 27. Ефективність диверсифікації виробництва та необхідність її проведення

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади диверсифікації в ринковій економіці

1.1. Сутність економічної природи і умови виникнення диверсифікації

1.2. Методичні підходи до оцінки ефективності диверсифікації виробництва

Розділ 2. Стан і економічна оцінка диверсифікації аграрного виробництва

2.1. Розміри, спеціалізація та правовий стан підприємства

2.2. Оцінка ринкової позиції підприємства за основними видами виробництва

2.3. Ефективність виробництва основних видів продукції

Розділ 3. Розвиток і підвищення ефективності диверсифікації в аграрній сфері

3.1.Раціональне використання ресурсного потенціалу підприємства

3.2.Вдосконалення асортиментної та маркетингової політики підприємства

3.3. Розвиток соціальної інфраструктури села

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 38. Цінова політика на сільськогосподарську продукцію

Вступ

Розділ1. Теоретичні основи формування цінової політики

1.1. Сутнісна характеристика та особливості встановлення ціни на сільськогосподарську продукцію

1.2. Методика визначення рівня ціни та аналізу цінової конкурентоспроможності

Розділ 2. Оцінка цінової політики  підприємства

2.1. Економічна характеристика об’єкта дослідження

2.2. Динаміка рівня цін та оцінка цінової політики підприємства

2.3. Аналіз цінової конкурентоспроможності продукції

Розділ 3. Напрями удосконалення цінової політики на сільськогосподарську продукцію

3.1. Досягнення паритетності відносин в системі АПК

3.2. Досягнення конкурентоспроможності продукції за якістю і ціною

3.3. Беззбитковість виробництва сільськогосподарської продукції

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 39. Діагностика фінансово-економічного становища підприємства

Розділ 1. Науково-теоретичні засади оцінки фінансово–економічного стану підприємства

1.1. Поняття, значення та завдання оцінки майнового та господарського стану підприємства

1.2. Фінансово–економічні результати та методика їх оцінки

Розділ 2. Оцінка сучасного рівня фінансово–економічного стану підприємства

2.1. Розміри, спеціалізація та правовий стан підприємства

2.2. Оцінка ділової активності та прибутковості

2.3. Фінансова стійкість та платоспроможність

2.4. Вимірювання ефективності господарської діяльності

Розділ 3. Чинники зростання фінансової стійкості підприємства та ефективності  його діяльності

3.1. Використання нововведень в аграрному секторі економіки

3.2. Підвищення продуктивності праці та впровадження режиму економії витрат

3.3. Фактори зміни точки беззбитковості та зони безпеки підприємства

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 48. Банкрутство підприємства: механізм

визначення і шляхи подолання

Розділ 1. Науково–теоретичні основи банкрутства

1.1. Сутність банкрутства підприємства й основні елементи механізму

його попередження

1.2. Методика визначення ймовірності банкрутства

Розділ 2. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства

2.1. Загальна характеристика економічного становища підприємства

2.2. Оцінка фінансової діяльності

2.3. Діагностика виробничо–збутової діяльності

2.4. Визначення ймовірності банкрутства підприємства

Розділ 3. Напрями подолання можливих симптомів банкрутства підприємств

3.1. Основні напрями відновлення платоспроможності боржника

3.2. Практичні заходи по реструктуризації підприємства

3.3. Фінансове оздоровлення господарської діяльності

Висновки

Додатки

Список використаних джерел

Тема 49. Антикризова політика аграрного підприємства.

Вступ

Розділ 1. Теоретично-методичні засади антикризової політики

1.1. Економічна суть антикризової політики

1.2. Методика дослідження фінансової кризи на підприємств

Розділ 2. Аналітична оцінка ефективності діяльності підприємства та визначення масштабів кризи

2.1. Загальна характеристика підприємства

2.2. Оцінка фінансово-економічного стану  підприємства

2.3. Аналіз ефективності  діяльності підприємства

2.4. Аналітична діагностика можливого банкрутства підприємства

Розділ 3. Основні напрямки антикризової політики агропромислових підприємств

3.1. Роль людського фактора в антикризовій політиці

3.3. Оптимізація виробництва в системі антикризового фінансового управління

3.4. Фінансове забезпечення антикризової політики підприємств....

Висновки

Додатки

Список використаних джерел


Додаток В

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ та продовольства УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ національНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ННІ аграрної економіки

Фінансово-економічний факультет

Кафедра міжнародної економіки

курсова робота

з дисципліни «Економіка підприємства»

на тему:

Банкрутство підприємства: механізм визначення і шляхи подолання

Виконав (виконала) студент (студентка) 32-ОА групи денної (заочної)форми навчання

напрям підготовки: 0501 «Економіка і підприємництво»

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Науковий керівник:

Вінниця – 201__ р.


Додаток Г

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра  Міжнародної економіки

Дисципліна  Економіка підприємства

Спеціальність______________________________________________________

Курс ______________ Група ________________ Семестр _______________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента(ки)

__________________________________________________________________

Тема роботи _______________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Строк здачі студентом закінченої роботи _______________________________

Вихідні дані до роботи ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань) _____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Перелік графічного матеріалу ________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата видачі завдання ________________________________________________

Календарний план

№ п/п

Найменування етапів курсової роботи

Строк виконання роботи

Студент

підпис

Керівник

(підпис)

(прізвище, ім’я, по батькові)

Додаток Д

Економічний потенціал та розміри  підприємства

Таблиця Д.1

Основні показники розміру підприємства

Показники

201_р.

201__р.

201__р.

Відхилення

%

Площа сільськогосподарських угідь, га

Площа ріллі, га

Середньорічна чисельність працюючих, чол.:

- основні працівники рослинництва

- основні працівники тваринництва

Прямі затрати праці по підприємству всього, тис. люд.-год.

Середньорічна вартість основних засобів,

тис. грн.

Середньорічна вартість оборотних засобів,

тис. грн.

Чистий доход (виручка) від реалізації

продукції (товарів, робіт, послуг), тис. грн.

Валовий прибуток (збиток) по підприємству, тис. грн.

Матеріальні затрати на виробництво, тис.грн.

Таблиця Д.4

Склад та структура товарної продукції підприємства

Продукція

201__р.

201__р.

201__р.

В середньому за три роки

Місце галузі в ранжи-овано-

му ряду

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Продукція рослинництва, всього

Х

    в т.ч. зернові і зернобобові

       - цукрові буряки

       - соняшник

       - соя

       - ріпак

       - інша продукція галузі

Продукція тваринництва, всього

Х

    в т.ч. приріст ВРХ

       - приріст свиней

       - молоко

       - мед

       - інша продукція галузі

Реалізація іншої продукції, товарів робіт і послуг

Всього по підприємству

100,0

100,0

100,0

100,0

Х

Таблиця Д.5

Оцінка фінансово-економічного стану назва підприємства

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Нормативне

значення

Відхилення 201_р. до 201_р.,

Оцінка фінансової стійкості

Коефіцієнт автономії

0,5-0,6

Коефіцієнт забезпечення боргів

Коефіцієнт фінансового важеля (леверидж)

Оцінка платоспроможності

Коефіцієнт загальної ліквідності

Коефіцієнт термінової ліквідності

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Оцінка ділової активності

Коефіцієнт оборотності активів

збільшення

Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів

збільшення

Коефіцієнт оборотності кредитної заборгованості

збільшення

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

збільшення

Строк погашення дебіторської заборгованості, днів

зменшення

Строк погашення кредиторської заборгованості, днів

зменшення

Коефіцієнт оборотності основних засобів (фондовіддача)

збільшення

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

збільшення

Оцінка прибутковості

Рентабельність активів, %

>0

Рентабельність власного капіталу, %

>0

Рентабельність продажу, %

>0

Рентабельність продукції, %

>0


Додаток Е

Економіка землекористування

Таблиця Е.1

Склад та структура сільськогосподарських угідь аграрного підприємства

Види угідь

201__р.

201__р.

201__р.

По госпо-дарствах району,

201__р.

Відхилення структури по господарству до районного рівня, +;-

га

%

га

%

га

%

га

%

Сільськогосподарські угіддя, всього

100

100

100

100

х

  у т.ч.:

     рілля

     сінокоси

     пасовища

     інші с.-г. угіддя

Таблиця Е.2

Моніторинг розрахунків за оренду земельних паїв в аграрному підприємстві

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення

, 201_ р. до 201_ р.

Кіл. орендованих земельних паїв, шт..

Розмір однієї земельної частки, га

Загальна вартість одного паю, грн..

Загальна вартість орендованих земель, тис.грн.

Відсоток нарахування, %

Загальний розмір орендної плати, тис.грн.

Сума виплаченої орендної плати, тис.грн.

- зерном пшениці виплачено, т

- зерном ячменю, т

- цукровим уряком

- послугами

Відсоток виконання договірних зобовязань

Кількість власників майнових сертифікатів

Укладено договорів оренди

Вартість орендованого майна

Відсоток виконання договірних зобов’язань


Додаток Ж

Запезпеченість та ефективність використання персоналу підприємтсва

Таблиця Ж.1

Склад, структура та ступінь використання трудових ресурсів

Показники

Норматив на рік, люд-днів

Господарство

Господарства району

приймали участь у виробни-цтві

відпрацьо-вано за рік, тис. люд-днів

структура трудових ресурсів,

%

приймали участь у виробни-цтві

відпрацьо-вано за рік, тис. люд-днів

структура трудових ресурсів, %

Працездатні (чоловіки 16-60 р., жінки 16-55 р.)

276

Працездатні, які працю-ють в інших галузях

60

Непрацездатні в праце-здатному віці та люди похилого віку

80

Підлітки до 16 років

60

Всього

100,0

100,0

Відпрацьовано тис.люд-дн.

х

х

х

х

х

Ступінь використання трудових ресурсів (коефіцієнт трудозабез-печеності), %

х

х

х

х

х

Таблиця Ж.2

Показники руху робочої сили

Показники

Роки

В середньому по господарствах району

Відхилення, ±

201_

201_

201_

201_ до 201_ р

до району

Коефіцієнт зростання

Коефіцієнт найму

Коефіцієнт вибуття

Коефіцієнт плинності

Темп зміни чисельності працівників на підприємстві

Коефіцієнт постійності кадрів

Коефіцієнт валового обороту робочої сили підприємства

Таблиця Ж.3

Раціональність використання персоналу в (назва підприємства)

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201_р. до 201_р.

%

Трудозабезпеченість підприємства по с.-г. угіддям

Питома вага середньорічної чисельності працівників рослинництва, %

Питома вага середньорічної чисельності працівників тваринництва, %

Коефіцієнт трудової активності працівників

в т.ч. в рослинництві

- в тваринництві

Запас праці, тис. люд.-год.

Коефіцієнт використання запасу праці

Таблиця Ж.4

Продуктивність, оплата праці та ступінь залучення трудових ресурсів

Показники

Роки

201__р.

201__р., +;-

В серед-ньому по району, 201__р.

Відхилення  даних госпо-дарства до району, +;-

201_

201_

201_

Продуктивність праці (одержано до-ходу від реалізації) в розрахунку на:

1 середньорічного працівника, грн.

на 1 люд-год., грн.

Середньомісячна оплата праці, грн

Кількість днів, відпрацьованих одним працівником, днів

Коефіцієнт використання запасу праці

Показник трудової активності


Таблиця Ж.5

Аналіз оплати праці в господарстві

Показники

Роки

201__р. до 201__р.,

201_

201_

201_

Фонд оплати праці тис. грн.

Орендна плата за земельні частки, тис. грн.

Фактично сплачено орендної плати за землю, тис. грн.

- з них грішми

Середньорічна оплата праці 1 працівника по підприємству, грн.

Середньомісячна оплата праці 1 працівника, грн.:

- в рослинництві

- в тваринництві

- адмінперсоналу

Відраховано на соціальні заходи, тис. грн.

Індекс продуктивності праці

Індекс оплати праці

Співвідношення продуктивності праці і оплати праці

Таблиця Ж.6

Оцінка ролі професійних мотивів працівників, в балах

Групи респондентів

Заробіток

Соціальний статус, кар'єра

Уникнення покарань

Задоволення

від роботи

Само- реалізаця

Разом

Працівники адміністративних підрозділів (керівники та їх заступники)

Головні спеціалісти

Робітники

Разом

У середньому по групах респондентів, %


Додаток И

Забезпеченість та ефективність використання основних та оборотних засобів підприємтсва

Таблиця И.1

Наявність (на кінець року) та структура основних виробничих засобів

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення ,

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

тис.грн

%

Будівлі, споруди, передавальні пристрої

Машини і устаткування

Транспортні засоби

Інструмент та інвентар

Робоча і продуктивна худоба

Багаторічні насадження

Капітальні витрати на поліпшення земель

Інші основні засоби

Всього основних засобів сільськогосподарського призначення

Таблиця И.2

Структура оборотного капіталу аграрного підприємства

Складові оборотного капіталу

201__р.

201__р.

Відхилення,

Структура оборотного капіталу

Структура оборотних фондів і фондів обігу

Структура оборотного капіталу

Структура оборотних фондів і фондів обігу

Структура оборотного капіталу

Структура оборотних фондів і фондів обігу

тис.

грн

%

тис.

грн

%

тис.

грн

%

Оборотні фонди -всього

100

100

 у т.ч.:

   Виробничі запаси

   Біологічні активи

Незавершене виробництво

Фонди обігу - всього

100

100

 у т.ч.:

Готова продукція

Товари

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість

Поточні фінан-сові інвестиції

Грошові кошти та їх еквіваленти

Інші оборотні активи

*

*

Оборотний капітал підприємтсва

Таблиця И.3

Забезпеченість та ефективність використання виробничих засобів, тис. грн.

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення

201_р. до

201_р., %

%

Фондозабезпеченість, тис. грн / га

Фондоозброєність, тис. грн / ос.

Фондовіддача,

по доходу (виручці) від реалізації продукції

по прибутку

Фондомісткість, грн:

по доходу (виручці) від реалізації продукції

по прибутку

Фондооснащеність виробництва, тис. грн / га

Ступінь забезпеченості підприємства оборотними засобами, грн

Вартісне співвідношення між основними та оборотними засобами

Коефіцієнт завантаженості

Коефіцієнт оборотності

Тривалість обороту, днів

Матеріаловіддача, грн

Норма прибутку, %

Таблиця И.4

Технічний стан та ефективність відтворення основних фондів

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201__р. до 201__р.

%

Коефіцієнт вибуття основних фондів

Коефіцієнт оновлення основних фондів

Термін оновлення (швидкість обороту)

Коефіцієнт зростання основних фондів

Коефіцієнт приросту основних фондів

Коефіцієнт зносу основних фондів

Коефіцієнт придатності основних фондів

Коефіцієнт сукупного відтворення основних фондів

Коефіцієнт інтенсивного оновлення основних фондів

Швидкість обороту основних фондів

Таблиця И.5

Забезпеченість основними фондами та економічна ефективність

їх використання в (назва підприємства)

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201__р. до 201__р.

%

Фондооснащеність, тис. грн. на 1 га

Фондоозброєність, тис. грн. на 1 чол.

Фондовіддача, грн.:

- за доходом (виручкою) від реалізації

- за валовим прибутком

Фондомісткість, грн.

- за доходом (виручкою) від реалізації

- за валовим прибутком

Рентабельність основних фондів, %

Умовний строк окупності

Коефіцієнт віддачі спожитих основних фондів

Таблиця И.6

Ефективність використання оборотного капіталу підприємства

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201__р. до 201__р.

%

Коефіцієнт обороту оборотного капіталу

Коефіцієнт обороту оборотних фондів

Коефіцієнт завантаженості оборотного капіталу

Тривалість одного обороту, дн.

Матеріаловіддача, грн.

Матеріаломісткість, грн.

Рентабельність оборотного капіталу, %

Норма прибутку, %


 

Рис. И.1. Схема впливу основних чинників на розмір амортизаційних відрахуваньДодаток К

Фінансові результати, ефективність та конкурентоспроможність виробництва продукції

Рис. К.1. Структурно-логічна модель формування показників прибутку

Таблиця К.1

Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства

Показник

Значення показника

Відхилення,

201__р.

201__р.

201__р.

сума, тис.грн.

частка, %

сума, тис.грн.

частка, %

сума, тис.грн.

частка, %

сума, тис.грн.

частка, %

Прибуток від реалізації продукції, послуг

Сальдо інших операційних доходів і витрат

Прибуток від основної операційної діяльності

Загальна сума брутто-прибутку від звичайної діяльності до виплати відсотків і податків

Проценти до сплати

Прибуток звітного періоду від звичайної діяльності до оподаткування

Податок на прибуток і економічні санкції за платежами в бюджет

Чистий прибуток від звичайної діяльності

Сальдо надзвичайних доходів і витрат (за мінусом податків)

Чистий прибуток звітного періодуТаблиця К.2

Показники ефективності діяльності аграрного підприємства

Показники

Роки

Відхилення, ±

201_

201_

201_

Доход (виручка) від реалізації в розрахунку на:

 •  1 грн. основних фондів, грн..

 •  1 грн. оборотних засобів, грн..

 •  1 середньорічного працівника, грн..

 •  1 люд.год., грн..

 •  1 га с.г.угідь, грн..

Прибуток в розрахунку на:

 •  1 грн. основних фондів, грн..

 •  1 грн. оборотних засобів, грн..

 •  1 середньорічного працівника, грн..

 •  1 люд.год., грн..

 •  1 га с.г.угідь, грн..

 •  1 грн. авансованого капіталу, грн.

Середньомісячна оплата праці 1 працівника, грн.

Оплата 1 люд.год., грн..

Норма прибутку, %

Рівень рентабельності, %

Таблиця К.3

Місце галузі зерновиробництва в економіці аграрного підприємства

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення

%

Оплата праці в зерновиробництві, тис. грн.

Оплата праці по господарству, тис. грн.

Питома вага оплати праці в зерновій галузі в оплаті праці по підприємству, %

Прибуток від реалізації зерна, тис. грн.

Прибуток по підприємству, тис. грн.

Частка прибутку від реалізації зерна в прибутку по господарству, %.

Дохід (виручка) від реалізації зерна, тис.грн.

Доход (виручка) від реалізації по господарству, тис. грн.

Питома вага доходу зерновиробництва в доході підприємства, %

Прямі затрати праці в зерновиробництві, тис. люд.-год.

Прямі затрати праці по підприємству, тис. люд.-год.

Частка прямих затрат праці зерновиробництва в частці прямих затрат по підприємству, %

Таблиця К.4

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201_р. до 201_р.

%

Вироблено на 100 га с.-г. угідь, ц:

- молока

- приросту ВРХ

Вироблено на 100 га ріллі, ц:

- зернових і зернобобових

- цукрових буряків

- приросту свиней

Одержано чистого доходу (виручки) від реалізації (грн.) в розрахунку на:

- 1 га сільськогосподарських угідь

- 1 середньорічного працівника

- 1 грн. вартості основних виробничих фондів

Одержано валового прибутку (грн.) в розрахунку на:

- 1 га сільськогосподарських угідь

- 1 середньорічного працівника

- 1 грн. вартості основних виробничих фондів

Рівень рентабельності по підприємству, %

в т.ч. по галузі рослинництва  

- галузі тваринництва

Рентабельність продажу по підприємству, %

в т.ч. по продукції рослинництва

- по продукції тваринництва

Приведена маса прибутку по підприємству на 1 га с.-г. угідь, грн.

в т.ч. галузі рослинництві

- галузі тваринництва

Розмір витрат на 1 грн. виручки по підприємству,

грн.

в т.ч. в галузі рослинництві

- в галузі тваринництва

Норма прибутку по підприємству, %


Таблиця К.5

Економічна ефективність виробництва зерна в аграрному підприємстві

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення

201__р. до 201_р.

+/-

%

Урожайність, ц з 1 га

Трудомісткість, люд.-год.:

- центнера продукції

- виробництва продукції (на 1 гектар)

Оплата 1 люд.-год., грн.

Собівартість 1ц, грн.:

- виробленої продукції

- реалізованої продукції

Ціна реалізації 1ц продукції, грн.

Маса прибутку, грн.:

- на реалізований центнер продукції

- на гектар посіву

Рівень товарності, %

Розмір витрат на 1 грн. виручки, грн.

Рентабельність продаж, %

Рівень рентабельності, %

Таблиця К.6

Економічна ефективність виробництва молока в аграрному підприємстві

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення

%

Середньорічний надій молока на 1 корову, кг

Одержано приплоду на 100 корів

Трудомісткість, люд.-год.:

- центнера продукції

- виробництва продукції (на 1 голову)

Оплата 1 люд.-год., грн.

Затрати кормів на 1 ц молока, ц корм. од.

Собівартість 1ц, грн.:

- виробленої продукції

- реалізованої продукції

- кормових одиниць

Ціна реалізації 1ц молока, грн.

Маса прибутку (збитку), грн.:

- на реалізований центнер продукції

- на середньорічну корову

Розмір витрат на 1 грн. виручки, грн.

Рівень товарності молока, %

Рентабельність продажу молока, %

Рівень рентабельності, %

Таблиця К.7

Економіко-статистичні показники якості продукції

Показники

Роки

Відхилення, ±

201_

201_

201_

Ураженість, %

Сортність, %

Реалізовано продукції, ц:

- першого класу (стандарт)

- другого класу (нестандарт)

Частка продукції в загальній реалізації, %

 •  першого класу

 •  другого класу

Коефіцієнт заліковості

Коефіцієнт сортності

Інтегральний показник якості

Таблиця К.8

Конкурентоспроможність виробництва ягід в аграрному підприємстві

Показники

Роки

Відхиленя,

201__р.

201__р.

201__р.

Ринкова частка підприємства в районі, %

 •  за виробленою продукцією

 •  за реалізованою продукцією

Виробнича собівартість 1 ц ягід, грн.

 •  підприємство

 •  господарства району

Середня ціна реалізації 1 ц ягід, грн.

 •  підприємство

 •  господарства району

Прибуток (збиток) в розрахунку на 1 ц, грн.:

 •  підприємство

 •  господарства  району

Рівень рентабельності продукції, %

 •  підприємство

 •  господарства району

Ступінь цінової конкурентоспроможності:

 •  підприємство, %

 •  господарства  району, %

Конкурентоспроможність ягід:

Індекс собівартості

Індекс ціни

Індекс прибутковості

Індекс цінової конкурентоспроможності

Таблиця К.9

Розрахунок точки беззбитковості при виробництві основних видів продукції в аграрному підприємстві

Показник

Зерно

Цукрові буряки

Молоко

Приріст ВРХ

1

Виручка від реалізації, тис.грн.

2

Частка в обсязі продажу,%

3

Обсяг виробництва, ц

4

Обсяг реалізації, ц

5

Ціна за 1 ц, грн.

6

Змінні витрати, тис.грн.

7

Змінні витрати на 1 ц продукції, грн.

8

Прибуток, тис.грн.

9

Маржинальний дохід, тис.грн.

10

Маржинальний доход на 1 ц продукції, грн.ряд.5-ряд.7

11

Постійні витрати, тис.грн.

12

Точка беззбитковості для виробництва продукції, ц

[ряд 11 / ряд 10]

11

Точка беззбитковості при реалізації продукції, тис.грн. [ряд 12 × ряд 5]

12

Зона безпеки,ц

[(ряд 3 – ряд 12)×100/ ряд3]


Додаток Л

Виробнича та соціальна інфраструктура підприємства

Рис. Л.1. Структурні елементи системи ремонтного обслуговування підприємства

Таблиця Л.1

Наявність об’єктів виробничої інфраструктури у сільській місцевості

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення ,

од.

%

од.

%

од.

%

од.

%

Обіговий фонд (забезпеченість необхідними інструментами)

Планова потреба в інструменті

Норма витрат інструменту

Кількість капітальних ремонтів

Кількість середніх ремонтів

Кількість оглядів

Трудомісткість ремонтних робіт, грн

Річний обсяг робіт пев-ного виду технічного обслуговування

Загальна потреба в енергії, кВт/ год.

Кількість необхідної елек-тричної енергії, кВт/ год.

Вантажооборот, ц

Планова кількість водіїв за професіями та видами робіт

Кількість транспортних засобів

Кількість складів

Таблиця Л.2

Наявність об’єктів соціальної інфраструктури у сільській місцевості

Показники

201__р.

201__р.

201__р.

Відхилення 201_ р +;- 201__р.

од.

%

од.

%

од.

%

од.

%

Житловий фонд:

  кількість житлових будинків

  загальна площа, кв.м.

Дошкільні навчальні заклади

Загальноосвітні навчальні заклади

Вищі навчальні заклади:

 I-II рівня акредитації

III-IV рівня акредитації

Заклади культурного клубного типу

Бібліотеки

Культові споруди

Дільничі лікарні

Амбулуторно-поліклінічні заклади

Пологові будинки

Аптеки

Станції та відділення швидкої медичної допомоги

Стадіони

Плавальні бесейни

Стрілецькі тири

Спортивні майданчики і поля

Дитячі оздоровчі табори

Магазини

Лазні (діючі за призначенням)

Телефонні станції

Відділення звязку


Додаток М

Вимоги до оформлення списку використаних джерел

(Відповідно до наказу ВАК України, № 63, від. 26.01.2008)

Характеристика

джерела

Приклад оформлення

Книги:

Один автор

1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV—V ст. ; № 14).

2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів: Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в

Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К.: Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 1).

2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори

1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.

Чотири автори

1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006.— 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше

авторів

1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія "Формування здорового способу життя молоді" : у 14 кн., кн. 13).

Без автора

1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. — (Грані світу).

2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упоря-дкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці:Рута, 2007. — 310 с.

Багатотомний

документ

1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні). Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

2. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева . В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-Стандарт", 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006— .— (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть: в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .— Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг "Реабілітовані історією" : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

6. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К.: НТУУ "КПІ", 2006. — 125 с.

Матеріали

конференцій,

з’їздів

1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11—13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. - 147с.

3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

4. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб.

наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ: Навч. кн., 1999. — 215 с.

5. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.].— К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов /Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т"; ХФТИ 2006-4).

2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані

наукові праці

1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. –М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №139876.

Словники

1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х.: Халімон, 2006. — 175, [1] с.

2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. /

З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи

1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. —  Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

Законодавчі та

нормативні

документи

1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1

груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT): ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К.: Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ "Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 5. — 2007. — 264 с.Т. 6. — 2007. — 277 с.

2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог- довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час,

2003. — 160 с.

3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні

показчики

1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських

дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц,

О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права,

опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів: Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К.,

2005. – 276 с.

Автореферати

дисертацій

1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 „Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології” / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські

свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл.

30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J

13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (IIч.).

Частина книги,

періодичного,

продовжуваного

видання

1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ.

Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : между