3964

Реалізація генератора на основі ПЛІС EPM7128SLC84 фірми Altera

Лабораторная работа

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

Лабораторна робота №6 “Реалізація генератора на основі ПЛІС EPM7128SLC84 фірми Altera” з курсу „Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації” для студентів, які навчаються за напрямом „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Украинкский

2012-11-10

381.5 KB

14 чел.

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та

природокористування

Кафедра електротехніки і автоматики

Методичні вказівки

до виконання лабораторної роботи №6

“Реалізація генератора на основі ПЛІС

EPM7128SLC84 фірми Altera”

з курсу „Мікропроцесорні та програмні засоби автоматизації”

для студентів, які навчаються за напрямом „Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології”

Рекомендовано до друку методичною

комісією за напрямом „Автоматизація та

комп’ютерно-інтегровані технології”.

Протокол №_ від __.__.2007 р.

Рівне-2007


Лабораторна робота №6 “Реалізація генератора на основі ПЛІС

EPM7128SLC84 фірми Altera” з курсу „Мікропроцесорні та програмні

засоби автоматизації” для студентів, які навчаються за напрямом

„Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” / Ю.М. Козак. –

Рівне, НУВГП, 2007, 19 с.

Відповідальний за випуск – зав. кафедри електротехніки

автоматики, професор, академік УЕАН Б.О. Баховець.

та


Робота 6. Реалізація генератора

EPM7128SLC84 фірми Altera.

на

основі

ПЛІС

6.1 Мета роботи

Реалізація генератора на основі ПЛІС EPM7128SLC84 фірми Altera.

Програмування ПЛІС фірми Altera в програмному середовищі

Max+PlusII.

6.2 Теоретичні відомості

6.2.1 Призначення та функціональні можливості цифрових

автоматів на основі ПЛІС фірми Altera.

Серед сучасних засобів автоматизації важливе місце займають

цифрові автомати. До цифрових автоматів відносять електронні пристрої,

що здійснюють виконання певної послідовності арифметичних та

логічних операцій над даними у цифровій формі. Реальні цифрові

автомати можуть мати лише скінченну множину внутрішніх станів, а

тому скінченне число входів і виходів. Через це їх ще називають

скінченними . Сучасні цифрові автомати здійснюють складні алгоритми

обробки сигналів у системах передачі даних такі як математичні операції,

цифрова фільтрація, швидке перетворення Фур’є та інші. Розширюється

сфера використання цифрових автоматів для індустріального (атомна

промисловість), теплотехнічного (облік витрат води і тепла).

телекомунікаційного (модеми, роутери, маршрутизатори), медичного

(діагностичне), систем захисту даних (криптографія), ігрового та

торгового устаткування.

Основним критерієм ефективності синтезу цифрового автомата є

мінімум вартості реалізації логічної функції. При цьому вартість

цифрового пристрою залежить як від часу, так і від рівня технології

виготовлення. В цьому плані особливі можливості розробникам цифрової

апаратури відкриваються при використанні програмованих логічних

інтегральних схем (ПЛІС). Ефективне використання ПЛІС при розробці

широкої номенклатури цифрових пристроїв є неодмінною умовою для

досягнення успіху в створенні сучасної електронної апаратури.

Програмовані логічні інтегральні схеми – гнучкі універсальні

пристрої з могутньою логікою і пам'яттю, що дозволяють програмно

скомпонувати в одному корпусі електронну схему із декількох тисяч

елементів стандартної логіки. Розширення сфери застосування ПЛІС

визначається попитом, що росте на пристрої із швидкою перебудовою

виконуваних функцій, скороченням проектоно-технологічного циклу


нових виробів, наявністю режимів зміни внутрішньої структури у

реальному масштабі часу.

Всесвітньо відомі компанії Xilinx, Altera і Actel є основними

розробниками ідеології застосування ПЛІС. За принципом формування

структури цільового цифрового пристрою ПЛІС відносять до двох груп:

CPLD (Complex Programmable Logic Device) - комплексні програмовані

логічні пристрої, незалежні із невеликим обмеженням допустимого

числа перезапису,

та FPGA (Field Programmable Gate Array) програмовані вентильні матриці, що не мають обмежень по числу

перезаписів .

6.2.2 Будова та загальні

відлагоджувального комплекса

технічні

характеристики

Комплекс складається із відлагоджувальної плати, програматора і

програмно інструментального забезпечення.

Розміщена в панелі відлаголжувальної плати мікросхема MAX7000S

EPM7128SLC84-6 має логічну ємність 2500 еквівалентних логічних

вентилів, об’єднаних у 128 макрокомірок та 8 логічних блоків. Число

ліній

введення/виведення зовнішніх сигналів рівне 64, напрям ліній

задається програмно. Вихідні драйвери мікросхеми можуть працювати із

рівнями сигналів 3,3...5 В. Час розповсюдження сигналів від виводу до

виводу мікросхеми не перевищує 6 нс, а максимальна частота 16

розрядного лічильника складає 172 мГц.. Мікросхема має програмований

біт секретності, що забороняє несанкціонований доступ до програми.

Крім ПЛІС на відлагоджувальній платі знаходяться генератор

імпульсів, семисегментний світлодіодний індикатор, клавіатура,

світлодіодні індикатори, інтерфейсна мікросхема зв’язку з комп’ютером

по протоколу RS232, стабілізатор блока живлення та гнізда для

під’єднання програматора і зовнішніх пристроїв. Принципова електрична

схема відлагоджувальної плати наведена на рис.2.

Програмування ПЛІС здійснюється через паралельний порт

персонального комп'ютера із використанням програматора типу

ByteBlasterІІ, що підтримує програмуванні всіх ПЛІС фірми Altera. При

цьому програмована мікросхема може знаходитися на відлагоджувальній

платі, або на платі цільового виробу.


Рис.2. Принципова електрична схема відлагоджувальної плати.

6.2.3 Середовище

MAX+PLUS II.

автоматизованого проектування (САПР)

САПР MAX+plus II є інтегрованим середовищем для розробки цифрових

пристроїв на базі програмованих логічних інтегральних схем фірми Altera і

забезпечує виконання всіх етапів функціонально-логічного проектування:

§ створення проектів пристроїв;

§ синтез структур і трасування внутрішніх зв'язків ПЛІС;

§ підготовку даних до програмування - компіляцію проекту;

§ верифікацію проектів - функціональне моделювання і часовий аналіз;

§ програмування ПЛІС.

Розробка проектів в САПР MAX+plus II може проводитися за

допомогою:


§

графічного редактора (Graphic Editor), призначеного для введення

проекту у вигляді схеми з'єднань символів елементів, взятих зі

стандартних бібліотек пакету, або із бібліотеки користувача;

§ редактора часових діаграм (Waveform Editor), який забезпечує введення

логіки проекту у вигляді діаграм (епюр) станів входів та виходів

пристрою;

§ текстового редактора (Text Editor), призначеного для створення і

редагування проекту мовою опису апаратури AHDL (Altera Hardware

Description Language), або мовами високого рівня інших виробників.

§ символьного редактора (Symbol Editor), що дозволяє редагувати існуючі

символи і створювати нові при цьому будь-який проект може бути

згорнутий в символ та поміщений в бібліотеку для використання в інших

проектах;

§ порівневого планувальника

(Floorplan Editor), що дозволяє

закріплювати виводи ПЛІС за конкретними вхідними і вихідними

сигналами і перерозподіляти внутрішні ресурси ПЛІС.

В процесі компіляції проекту в САПР забезпечується розбиття проекту

на частини в тих випадках, коли ресурсів одного кристала (мікросхеми)

недостатньо для реалізації проекту.

6.2.4 Процедура розробки нового проекту (project) від концепції до

завершення можна спрощено представити таким чином:

створення нового файлу (design file) проекту або ієрархічної структури

декількох файлів проекту з використанням різних редакторів розробки проекту в

системі MAX+PLUS II, тобто графічного, текстового і сигнального редакторів;

завдання імені файлу проекту верхнього рівня як ім'я проекту (Project

name);

призначення сімейства ПЛИС для реалізації проекту. Користувач може

сам призначити конкретний пристрій або надати це компілятору для того, щоб

оцінити необхідні ресурси;

відкриття вікна компілятора (Compiler) і його запуск натисненням

кнопки Start для початку компіляції проекту. За бажанням користувача можна

підключити модуль витягання тимчасових затримок Timing SNF Extractor для

створення файлу розводки, використовуваного при тестуванні тимчасових

параметрів і аналізі тимчасових параметрів;

у разі успішної компіляції можливе тестування і часовий аналіз, для

проведення якого необхідно виконати наступні дії:

о

для проведення тимчасового аналізу відкрити вікно Timing Analyzer,

вибрати режим аналізу і натиснути кнопку Start;

для проведення тестування потрібно спочатку створити векторний

тестовий вектор у файлі каналу тестування (.scf), користуючись сигнальним

редактором, або у файлі вектора (.vec), користуючись текстовим редактором.


Потім відкрити вікно відладчика – симулятора (Simulator) і натиснути

кнопкуStart;

програмування або завантаження конфігурації виконується шляхом

запуску модуля програматора (Programmer) з подальшою вставкою пристрою в

програмуючий адаптер програматора MPU (Master Programming Unit) або

підключення пристроїв MasterBlaster, BitBlaster, ByteBlaster або кабелю

завантаження FLEX (FLEX Download Cable) до пристрою, що програмується в

системі;

вибір кнопки Program для програмування пристроїв з пам'яттю типу

EPROM або EEPROM (MAX, EPC) або вибір кнопки Configure для завантаження

конфігурації пристрою з пам'яттю типу SRAM (FLEX).

Систему MAX+PLUS II можна запустити двома способами клацнувши двічі

лівою кнопкою миші на піктограмі MAX+PLUS II або набравши maxplus2 в

командному рядку.

Мал. 2.4. Головне вікно системи MAX+PLUS II. При запуску системи

MAX+PLUS II автоматично відкривається її Головне вікно, меню якого

охоплює всі додатки системи MAX+PLUS II (див. мал. 2..4).


У верхній частині вікна відображається ім'я проекту і поточного файлу

проекту. Потім слідує рядок меню, під нею панель основних інструментів

системи, що забезпечує швидкий виклик її компонентів. У нижній частині екрану

розташовується рядок підказки. Виклик компонентів системи зручно проводити

MAX+PLUS II, представленому на рис.2.5.

Мал. 2.5. Вікно меню MAX+PLUS II.

Розглянемо докладніше за меню MAX+PLUS II (мал. 2.5). ПО системи

MAX+PLUS II містить 11 застосувань і головну оболонку, що управляє. Різні

застосування, що забезпечують створення файлів проекту, можуть бути

активізовані миттєво, що дозволяє користувачеві перемикатися між ними

клацанням миші або за допомогою команд меню. В цей же час може працювати

одне з фонових застосувань, наприклад компілятор, симулятор, часовий

аналізатор і програматор. Одні і ті ж команди різних застосувань працюють

однаково, що полегшує завдання розробки проекту. Вікно будь-якого

застосування можна скрутити до піктограми, не закриваючи додатку, а потім

знову розвернути його. Це дозволяє користувачеві працювати ефективно, не

захаращуючи робочий екран.

У табл. 2.3 приведені піктограми і опис додатків.


Таблиця 2.3. Додатки системи MAX+PLUS II

Додаток

Виконувана функція

Hierarchy

Display

Огляд ієрархії відображає поточну ієрархічну структуру файлів у

вигляді дерева з гілками, що є піддизайнами. Можна візуально

визначити, чи є файл проекту схемним, текстовим або

сигнальним; які файли відкриті в даний момент; які допоміжні

файли в проекті доступні користувачеві для редагування. Можна

також безпосередньо відкрити або закрити один або декілька

файлів дерева і ввести призначення ресурсів для них

Graphic Editor

Графічний редактор дозволяє розробляти схемний логічний

дизайн у форматі реального відображення на екрані WYSIWYG.

Застосовуючи розроблені фірмою Altera примітиви, мегафункциі

і макрофункції як основні блоки розробки, користувач може

також використовувати власні символи

Symbol Editor

Символьний редактор - дозволяє редагувати існуючі символи і

створювати нові

Waveform

Editor

Сигнальний редактор виконує подвійну функцію: інструмент для

розробки дизайну і інструмент для введення тестових сигналів і

спостереження результатів тестування

Floorplan Editor

Порівневий планувальник дозволяє графічними засобами робити

призначення виводам пристрою і ресурсів логічних елементів і

блоків. Можна редагувати розташування виводів на кресленні

корпусу пристрою і призначати сигнали окремим логічним

елементам на докладнішій схемі логічної структури (LAB view).

Можна також проглядати результати останньої компіляції

Compiler

Компілятор обробляє логічні проекти, розроблені для сімейств

пристроїв Altera Classic. MAX 5000, MAX 7000, MAX 9000, FLEX

6000, FLEX 8000 і FLEX 10K. Більшість завдань виконуються


автоматично. Проте користувач може управляти процесом

компіляції полнеостью або частково

Simulator

Симулятор дозволяє тестувати логічні операції і внутрішню

синхронізацію проектованої логічної схеми. Можливі три режими

тестування: функціональне, тимчасове і тестування декількох

сполучених між собою пристроїв

Programmer

Програматор дозволяє програмуваті, конфігурувати, проводіті

верифікацію і віпробовуваті пристрої фірми Altera

Message

Processor

Генератор повідомлень видає на екран повідомлення про

помилки, застережливі і інформаційні повідомлення про стан

проекту користувача і дозволяє користувачеві автоматично

знайти джерело повідомлення в початковому або допоміжному

файлі (файлах) і в порівневому плані призначень

Файл проекту - це графічний, текстовий або сигнальний файл, створений за

допомогою графічного або сигнального редакторів системи MAX+PLUS II або в

будь-якому іншому що використовує промислові стандарти схемному або

текстовому редакторові або за допомогою програми netlist writer, наявною в

пакетах, підтримуючих EDIF, VHDL і Verilog HDL. Цей файл містить логіку для

проекту MAX+PLUS II і обробляється компілятором. Компілятор може

автоматично обробляти наступні файли проекту:

графічесие файли проекту (.gdf);

текстові файли проекту на мові AHDL (.tdf);

сигнальні файли проекту (.wdf);

файли проекту на мові VHDL (.vhd);

файли проекту на мові Verilog (.v);

схемні файли ORCAD (.sch);

вхідні файли EDIF (edf);

файли формату Xilinx Netlist (.xnf);

файли проекту Altera (.adf);

файли цифрового автомата (.smf).


У всіх додатках MAX+PLUS II є можливість за допомогою команд з меню

Assign (Призначити) вводити, редагувати і видаляти типи призначень ресурсів,

пристроїв і параметрів, які управляють компіляцією проекту, зокрема логічним

синтезом, розділенням на частини і підгонкою. На мал. 2.7 представлені команди

меню Assign. Користувач може робити призначення для поточного проекту

незалежно від того, чи відкритий який-небудь файл проекту або вікно додатків.

Система MAX+PLUS II зберігає інформацію для проекту у файлі з

розширенням .acf. Зміни призначень, зроблені у вікні порівневого

планувальника, також зберігаються у файлі ACF. Крім того, можна редагувати

файл ACF для проекту в текстовому редакторові.

Мал. 2.7. Меню призначень проекту Assign.

Наступні функції є загальними для всіх додатків MAX+PLUS II: призначення

пристроїв, ресурсів і зондів; збереження попередньої версії; глобальні опції

пристрою в проекті; глобальні параметри проекту. глобальні вимоги по

тимчасових параметрів проекту; глобальний логічний синтех проекту.

Розглянемо їх докладніше. Ресурс є частиною пристрою фірми Altera, як

наприклад контакт або логічний елемент, який виконує конкретне, визначене

користувачем завдання. Користувач може призначити логіку ресурсам пристрою


для гарантії того, що компілятор MAX+PLUS II зробить підгонку в проекті так,

як хоче користувач. Є наступні типи призначень.

Chip assignment (Призначення чіпа) задає, які логічні функції повинні бути

реалізовані в одному і тому ж пристрої у разі розділення проекту на частини (на

неськольео пристроїв).

Pin assignment (Призначення виводу) призначає вхід або вихід однієї логічної

функції, такий як примітив або мегафункция, конкретному контакту або

вертикальному (горизонтальному) ряду виводів ПЛИС.

Location assignment (Призначення осередку) призначає єдину логічну функцію,

таку як вихід примітиву або мегафункциі, конкретному осередку чіпа, такий як

логічний елемент, осередок введення/виводу, елемент пам'яті, блоки LAB і EAB,

горизонтальні або вертикальні ряди.

Призначення виводу, чіпа і осередку виконується за допомогою команди Assign/

Pin/Location/Chip, вікно якої приведене на рис.2.9.


Device assignment (Призначення пристрою) призначає тип ПЛИС, в якій буде

втілений проект. Якщо проект складається з декількох пристроїв даний тип

призначення робить призначення чіпів конкретним пристроям. Можна також

вибрати опцію AUTO і надати компілятору вибрати пристрій із заданого

сімейства пристроїв. Процесом автоматичного вибору пристрою можна

управляти, задаючи діапазон і число пристроїв в сімействі. Якщо проект

виявився дуже великим для реалізації в одному пристрої, можна задати тип і

число додаткових пристроїв. Для вибору пристрою використовується команда

Assign / Device (мал. 2.13).

Рис.2.13. Вікно команди Assign / Device

Редактор MAX+PLUS II

Всіх п'ять редакторів MAX PLUS II і три редактори створення файлу проекту

(графічний, текстовий і сигнальний) мають загальні функції, такі як, наприклад,

збереження і виклик файлу. Крім того, додатки редактора MAX PLUS II мають

наступні загальні функції:


створення файлів символів і файлів з прототипами функцій (Includeфайли)(symbol and include file generation);

пошук вузлів (node location);

траверз ієрархічного дерева(hierarchy traversal);

спливаючі вікна меню, залежного від контексту (context-sensitive menu

comands);

часовий аналіз(Timing Analysis);

пошук і заміна фрагментів тексту (Find & Replace Text);

відміна останнього кроку редагування, його повернення, вирізка,

копіювання, вклеювання і видалення вибраних фрагментів, обмін фрагментами

між додатками MAX PLUS II або додатками Windows (Undo, Cut, сору,Paste &

Delete);

друк (print).

На мал. 2.21 показано вікно графічного редактора(Graphic Editor) MAX PLUS II,

що забезпечує проектування в реальному форматі зображення (WYSIWIG). У нім

можна створювати нові файли (команда New з меню File). Викликається

графічний редактор з меню MAX PLUS II.

Мал. 2.21. Графічний редактор MAX PLUS II.


Графічні файли проекту (.gdf) або схемні файли ORCAD (.sch), створені в даному

графічному редакторові, можуть включати будь-яку комбінацію символів

примітивів, мегафункций і макрофункцій. Символи можуть бути будь-яким

типом файлу проекту (.gdf .sch .tdf .vhd .v .wdf .edf .xnf .adf .smf). Універсальність

графічного редактора характеризується наступними рисами:

Інструмент вибору (“стрілка”) полегшує розробку проекту. Він дозволяє

рухати і копіювати об'єкти, а також вводити нові символи. Коли ви поміщаєте

його на вивід або кінець лінії, він автоматично перетвориться в інструмент

малювання ортогональних ліній. Якщо їм клацнути на тексті, він автоматично

перетвориться в інструмент редагування тексту;

Символи з'єднуються сигнальними лініями, які називають вузлами

(nodes), або лініями шин (bus), які є декілька логічно згрупованих вузлів. Коли ви

привласнюєте вузлу ім'я, ви можете з'єднати його з іншими вузлами або

символами тільки по імені. Шини з'єднуються по імені, але можливо і їх графічне

з'єднання;

Користувач може перевизначити порти, використовувані в кожному

окремому прикладі символу мега- або макрофункції, а також інвертувати їх. При

цьому для вказівки інвертованого порту з'явиться кружок, що позначає інверсію;

Можна вибрати декілька об'єктів в прямокутній області і редагувати їх

разом або окремо. При переміщенні вибраної області сигнальні зв'язки

зберігаються;

Для кожного символу можна проглядати призначення зондів, виводів,

розташування, чіпів, клік, тимчасових параметрів, місцеве трасування, логічні

опції і призначення параметрів. Для полегшення тестування можна також

створити призначення груп виводів, які визначатимуть з'єднання зовнішнього

пристрою між виводами;

Що поставляються фірмою Altera примітиви, мега- і макрофункції

скорочують час розробки дизайну. Користувач може також створювати свої

власні бібліотеки функцій. При редагуванні символу або відновленні його за

умовчанням можна автоматично створювати вибрані приклади або всі приклади

цього символу у файлі в графічному редакторові.

Графічний редактор забезпечує і багато інших можливостей. Наприклад, можна

збільшити або зменшити масштаб відображення на екрані і побачити дизайн

цілком або яку-небудь його деталь. Можна вибирати гарнітуру і розмір шрифту,

задавати стилі ліній, встановлювати і відображати що направляють. Можна

копіювати, вирізувати, вклеювати і видаляти вибрані фрагменти; отримувати

дзеркальне відображення (вертикальне або горизонтальне; повертати виділені

фрагменти на 90, 180 або 270 градусів; задавати розмір, рамещеніє поточного

листа схеми по вертикалі або горизонталі.


6.2.5 Процес компіляції

Спочатку компілятор витягує інформацію про ієрархічні зв'язки між

файлами проекту і перевіряє проект на прості помилки введення дизайнів. Він

створює організаційну карту проекту і потім, комбінуючи всі файли проекту,

перетворює їх на базу даних без ієрархії, яку може ефективно обробляти.

Компілятор застосовує різноманітні способи збільшення ефективності проекту і

мінімізації використання ресурсів пристрою. Якщо проект дуже великий, щоб

бути реалізованим в одній ПЛИС, компілятор може автоматично розбити його на

частини для реалізації в декількох пристроях того ж самого сімейства ПЛИС, при

цьому мінімізується число з'єднань між пристроями. У файлі звіту (.rpt) потім

буде відображено, як проект буде реалізований в одному або декількох

пристроях.

Крім того, компілятор створює файли програмування або завантаження,

які програматор системи MAX PLUS II або інший використовуватиме для

програмування одній або декілька ПЛИС фірми Altera. Не дивлячись на те, що

компілятор може автоматично компілювати проект, існує можливість задати

обробку проекту відповідно до точних вказівок розробника. Наприклад, можливо

задати стиль логічного синтезу проекту за умовчанням і інші параметри

логічного синтезу в рамках всього проекту. Крім того, зручно задати тимчасові

вимоги в рамках всього проекту, точно задати розбиття великого проекту на

частини для реалізації в декількох пристроях і вибрати варіанти параметрів

пристроїв, які будуть застосовані для всього проекту в цілому. Ви можете також

вибрати, скільки виводів і логічних елементів повинно бути залишено

невикористаними під час поточної компіляції, щоб зарезервувати їх для

подальших модифікацій проекту.

Компіляцію можна запустити з будь-якого додатку MAX PLUS II або з

вікна компілятора. Компілятор автоматично обробляє всі вхідні файли поточного

проекту. Процес компіляції можна спостерігати у вікні компілятора в наступному

вигляді (мал. 2.26):

Мал. 2.26. Процес компіляції.

спустошуються і перевертаються пісочний годинник, що указує на

активність компілятора;

висвічуються прямокутники модулів компілятора по черзі, у міру того як

компілятор завершує кожен етап обробки;


під прямокутником модуля компілятора з'являється піктограма вихідного

файлу, що згенерував даним модулем. Для відкриття відповідного файл а слід

двічі клацнути лівою кнопкою миші на піктограмі, і відкриється;

відсоток завершення компіляції поступово збільшується (до 100%), що

відбивається прямокутником, що також росте, «градусник»;

під час розбиття і монтажу кнопка компілятора Stop (Стоп)

перетворюється на кнопку Stop/Show Status (Стоп/Показать стан), яку ви можете

вибрати для відкриття діалогового вікна, в якому відбивається поточний стан

розбиття і монтажу проекту;

при виявленні в процесі компіляції яких-небудь помилок або можливих

проблем автоматично відкривається вікно обробника повідомлень, в якому

відображається список повідомлень про помилку, застережливих і

інформаційних повідомлень, а також відразу дається довідка по виправленню

помилки. Крім того, ви можете визначити джерела повідомлень у файлах проекту

або в його порівневому плані призначень.

Компілятор може працювати у фоновому режимі. Ви можете зменшити до

мінімуму вікно компілятора, поки він обробляє проект, і продовжити роботу над

іншими файлами проекту. Прямокутник, що росте, «градусник» під піктограмою

зменшеного вікна компілятора дозволяє вам спостерігати за просуванням

процесу компіляції в той час, як ви можете зосередити своє зняття на іншому

завданні. Проте слід пам'ятати, що така розкіш, як багатозадачна робота,

можлива тільки на пристойній машині. Якщо існує дефіцит оперативної пам'яті,

то краще під час процесу компіляції спокійно пити чай.

6.3 Програма роботи

1. Підготовка лабораторної установки та програмного забезпечення до

роботи.

2. Ознайомлення з лабораторним стендом.

3. Створення робочого проекту в програмному середовищі Max+PlusII

для відлаголжувальної плати з мікросхемою серії MAX7000S

EPM7128SLC84 .

4. Розробка програми в графічному редакторі Max+PlusII.

5. Компіляція та перевірка програми в Simulator Max+PlusII.

6. Запис та перевірка програми на відлаголжувальній платі.

6.4. Порядок виконання роботи

1. Встановити середовище програмування Max+PlusII. Під’єднати

програматор до LPT-порта ПК. З дозволу викладача подати живлення на

лабораторний стенд.


2. Візуально оглянути лабораторний стенд, встановити призначення

кожного елемента стенда.

3. Отримати варіант для вибору вихідних даних.

4. Запустити середовище програмування Max+PlusII з меню «Пуск Програми - MAX+plus II 10.2 BASELINE - MAX+plus II 10.2 BASELINE »

ПК.

5. Розробити програму для реалізації подільника частоти на основі

ПЛІС EPM7128SLC84.

Для виконання даної роботи потрібно використати чотирьох

розрядний лічильник 74161.Для вибору лічильника, входів, виходів,

логічних елементів, та ін. Використовується меню “Enter Symbol” яка

викликається подвійним кліком по робочому вікні графічного редактора.

В якому в казані шляхи до базових бібліотек.

Приклад реалізації подільника частоти :

На вхід лічильника подається частота CLK(X) яка надходить від

зовнішнього генератора, чотирьох розрядний лічильник здійснює рахунок

вхідни імпульсів від 0 до F. При максильному значені лічильника

виникає його переповнення псля чого лічльник скидається в 0 і


продовжує раконох до F. Сигнал перевонення і буде нашою вихідною

чистотою меншою в 16 разі від вхідної частоти CLK_OUT = (X/16).

6. В графічному редакторі середовища програмування MAX+plus II

створити вікно відображення параметрів програми.

7. Записати розроблену програму в EPM7128SLC84 та перевірити її

роботу.

8. Оформити звіт про виконання лабораторної роботи. Звіт повинен

містити:

- назву та мету лабораторної роботи;

- вихідні дані до розробки програми згідно варіанту;

- копію екрана розробленої програми;

- письмове пояснення роботи програми;

- таблицю із знятими даними ;

- висновок про виконану роботу та результати роботи. 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

47436. Онтогенез. Общие закономерности эмбриогенеза. Провизорные органы хордовых 27.5 KB
  Группа анамнии и амниоты Образование провизорных органов зародышей позвоночных Плацента ее значение 1. Как только зародыш достигает необходимой степени зрелости когда большинство органов способны выполнять жизненно важные функции временные органы рассасываются или отбрасываются. Группа анамнии и амниоты Наличие или отсутствие амниона и других провизорных органов лежит в основе деления позвоночных на две группы: амниота и анамния. Они являются высшими позвоночными так как имеют скоординированные и высокоэффективные системы органов...
47437. Постэмбриональный период онтогенеза. Основные закономерности 34 KB
  Тема: Постэмбриональный период онтогенеза. Периодизация постэмбрионального периода онтогенеза Ювенильный период Периодизация постнатального онтогенеза у человека
47438. Принципы и механизмы регуляции онтогенеза 69.5 KB
  Механизмы онтогенеза Деление клеток Миграция клеток Сортировка клеток Гибель клеток Дифференцировка клеток Эмбриональная индукция Генетический контроль развития Деление клеток При делении клеток из зиготы одноклеточной стадии развития возникает многоклеточный организм. Деление клеток обеспечивает рост организма. Избирательное размножение клеток обеспечивает морфогенетические процессы.
47439. Регенерация. Регенерация как процесс поддержания морфофизиологической целостности биологических систем на уровне организма 37.5 KB
  Тема: Регенерация План. Регенерация как процесс поддержания морфофизиологической целостности биологических систем на уровне организма. Физиологическая регенерация Репаративная регенерация
47440. Гомеостаз и его проявление на разных уровнях организации биосистем 62.5 KB
  Понятие гомеостаза Основные компоненты гомеостаза. Системные механизмы гомеостаза. Эндокринные механизмы гомеостаза.
47441. Биологическая эволюция. Основы теории эволюции 89 KB
  Основы теории эволюции. Дарвина о механизмах эволюции живой природы. Синтетическая теория эволюции. Учение о микроэволюции
47442. Действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей 93.5 KB
  Тема: Действие элементарных эволюционных факторов в популяциях людей План. Популяция людей. Генетическое разнообразие в популяциях людей Генетический груз в популяциях людей
47443. Макроэволюция 64.5 KB
  Направления эволюции. Типы эволюции групп. Правила эволюции групп. Процесс макроэволюции связан непосредственно с явлениями микроэволюции и является их обобщенным выражением.
47444. Общие закономерности в эволюции органов и систем 61 KB
  Тема: Общие закономерности в эволюции органов и систем. Эволюция органов и функций 2. Дифференциация и интеграция в эволюции органов 3. Закономерности морфофункциональных преобразований органов 3.