39893

Компоненты страницы Standard

Реферат

Информатика, кибернетика и программирование

Button1ClickSender: TObject; begin lbel4.Text; end; Результат работы процедуры: Пример: при изменении состояния флажка о его текущем состоянии будет выведена надпись.CheckBox1ClickSender: TObject; begin cse CheckBox1.Cption:= 'Включен'; end; end; Результат работы процедуры: Пример: при изменении состояния переключателя о его текущем состоянии будет выведена надпись.

Русский

2013-10-11

146 KB

1 чел.

Компоненты страницы Standard

Пример: при нажатии кнопки выполнить сложение двух чисел. Ввод данных осуществлять в текстовые поля, результат отображается при помощи компонента метка.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

label4.Caption:= IntToStr (StrToInt (Edit1.Text)+ StrToInt (Edit2.Text));

end;

Результат работы процедуры:

Пример: при изменении состояния флажка, о его текущем состоянии будет выведена надпись.

procedure TForm1.CheckBox1Click(Sender: TObject);

begin

case CheckBox1.State of

cbUnchecked: Label1.Caption:= 'Выключен';

cbGrayed: Label1.Caption:= 'Затемнен';

cbChecked :Label1.Caption:= 'Включен';

end;

end;

Результат работы процедуры:

 

Пример: при изменении состояния переключателя, о его текущем состоянии будет выведена надпись.

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);

begin

if RadioButton1.Checked

then Label1.Caption:= 'Включен первый';

end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);

begin

if RadioButton2.Checked

then Label1.Caption:= 'Включен второй';

end;

Результат работы процедуры:

 


Пример
: при выборе определенного переключателя выдать сообщение о его выборе.

procedure TForm1.RadioGroup1Click(Sender: TObject);

begin

if RadioGroup1.ItemIndex > -1 then

Label1.Caption:= 'Выбран '+ RadioGroup1.Items [RadioGroup1.itemindex];

end;

Результат работы процедуры:

 

Пример: в поле надписи отображается результат сложения чисел.

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

ListBox1.Items.Add(Label1.Caption);

end;

Результат работы процедуры:

Отображение и скрытие формы

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);

begin

form2.visible:=true;

form3.show();

end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);

begin

form2.Visible:=false;

form3.Hide;

end;

Закрытие формы

procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);

begin

form3.Close;

end;


Компоненты страницы
Additional 

Пример: изменить размер таблицы, помещенной на форму в режиме проектирования (по умолчанию размер принят 5х5 элементов), на размер 10х10 и заполняет ячейки строками, содержащими их координаты.

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);

var c, r: integer;

begin

StringGrid1.ColCount:=10;

StringGrid1.RowCount:=10;

for c:= 1 to StringGrid1.ColCount-1 do

for r:= 1 to StringGrid1.RowCount-1 do

StringGrid1.Cells[c,r]:= '('+ IntToStr(c)+','+IntToStr(r)+')';

end;

Результат работы процедуры:

Пример: построение графика функции sin(x).

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

var x: integer;

begin

for x:= 0 to 20 do

Chart1.Series[1].addXY (x, sin(x),'CLRed');

end;

Результат работы процедуры:


Компоненты страницы
System

Пример: Программа имитирует работу электронных часов.

procedure TForm4.Timer1Timer(Sender: TObject);

var DateTime: TDateTime;

begin

DateTime:= Time; // возвращает текущее время

label1.Caption:= TimeToStr(DateTime);

end;

Результат работы процедуры:

Пример: использования данного компонента

procedure TForm4.PaintBox1Paint(Sender: TObject);

var x, y: integer;

begin

with PaintBox1.Canvas do

begin

brush.Color:= clRed;

Ellipse (0,0, width, height);

font.Name:= 'Arial';

font.Size:= height div 5;

font.Style:= [fsBold, fsItalic];

font.Color:=clWhite;

x:= (width - TextWidth ('Delphi'))div 2;

y:= (height - TextHeight ('D'))div 2;

TextOut (x,y,'Delphi');

end;

end;

Результат работы процедуры:

Пример: создание эллиптического окна программы.

procedure TForm4.PaintBox1Paint(Sender: TObject);

var Rgn: Cardinal;

begin

Application.CreateForm(TForm4.Form4);  // создать обычное окно

with Form4.Canvas do

begin

Rgn:= create EllepticRgn (0,0,Width,Height);  // в нем эллипс

SetWindowRgn (Handle,Rgn,true); // показать вместо окна

end;

Application.Run;

end;

Пример: как можно программно извлечь диск из дисковода, например по щелчку на форме.

procedure TForm1.FormClick(Sender: TObject);

begin

MediaPlayer1.DeviceType:=dtCDAudio;

MediaPlayer1.Open;

MediaPlayer1.Eject;

MediaPlayer1.Close; end;


Компоненты страницы
Dialogs

Пример: программа для просмотра содержимого текстового файла.

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var s: string;

f: TextFile;

begin

OpenDialog1.Filter:='Текстовые файлы (*.txt)'+'Файлы Pascal (*.pas)';

if OpenDialog1.Execute and FileExists (OpenDialog1.FileName) then

begin

AssignFile (f,OpenDialog1.FileName);

Reset(f); // открываем

Memo1.Lines.Clear; // очистка текстового поля

while not Eof(f) do // наполняем его

begin

readln (f,s);

Memo1.Lines.Add(s);

end;

closefile (f);

end;

end;

Пример: при нажатии на кнопку «найти далее» возникнет событие OnFind. Обработчик события должен найти образец в тексте и показать его.

procedure TForm1.FindDialog1Find(Sender: TObject);

var SelPos: integer;

begin

with TFindDialog (Sender) do

begin

SelPos:= Pos (FindText,Memo1.Lines.Text);

if SelPos>0 then

begin

Memo1.SelStart:= SelPos-1; // выделяем найденный текст

Memo1.SelLength:= Length (FindText);

end

else

ShowMessage ('Текст' +FindText+ 'не найден');

end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

begin

FindDialog1.Execute;

end;


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

55674. Натхненна спадщина. З історії розвитку культури м.Сміли Черкаської області 291 KB
  Факти такі. У 19 ст. в містечку існувало дві типографії, в одній із них 1885 року граф Олександр Олексійович Бобринський надрукував своє генеалогічне дерево. 1895 року почала діяти публічна бібліотека при Смілянському народному училищі. На ці ж роки припадає розквіт театру Бобринських.
55675. Використання міжпредметних зв’язків, як один із за 251.5 KB
  Специфіка викладання іноземної мови відкриває широкі можливості у використанні міжпредметних зв’язків з метою підвищення зацікавленості учнів до вивчення іноземної мови. Коли учні вчать іноземну мову, вони мимохідь знайомляться з новою для них країною, з її культурою, історією, літературою, новим способом життя.
55676. Розробка системи уроків геометрії у 9 класі профільної школи з теми: «Геометричні перетворення» 275.5 KB
  При вивченні цієї теми розглядаються деякі конкретні приклади перетворення фігур а також загальне питання руху. Перетворення геометрії є основою для введення подібності фігур. Поняття про перетворення фігур...
55677. Методи накладання покривних (бинтової, косинкової, пращоподібної і пластирної) пов’язок і давлючої бинтової пов’язки 188 KB
  Мета: дати поняття про загальні вимоги щодо накладання покривних пов’язок: бинтової косинкової пращоподібної пластирної та пояснити правила накладання давлючої бинтової пов’язки...
55678. Методи групової роботи при вивченні математики 169 KB
  Групові форми навчання основні відомості та загальні рекомендації Групова форма навчання – це така форма організації навчальних занять за якої певній групі студентів ставиться єдине навчальне завдання для розв’язання якого потрібне об’єднання...
55679. ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ОПРАЦЮВАННЯ СТАТЕЙ ПІДРУЧНИКА 116.5 KB
  Завдяки сучасним змінам в освітній системі держави стало актуальним звернення педагогів до проблем застосування активних та інтерактивних методів навчання. Завдяки чисельним публікаціям і системі додаткової освіти у свідомості людей поступово формується думка...
55680. Організація проектної діяльності на уроках біології 307.5 KB
  У ході здійснення проекту школярі навчаються надавати допомогу своїм товаришам по роботі в них формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі виробляється обов’язковість і відповідальність.
55681. Даючи знання – не відбирай здоров'я! 428.5 KB
  Організація оздоровчофізкультурної діяльності учнів на уроках та в позаурочний час значною мірою зумовлюється потребами суспільства. Мета якої підвищення фізичної підготовленості учнів засобами сучасних фізкультурнооздоровчих систем формування основи...