39948

Задачи связи

Доклад

Коммуникация, связь, радиоэлектроника и цифровые приборы

В системе управления войсками на каждый пункт управления замыкается не одно а большое количество информационных направлений значительно отличающихся друг от друга по своим характеристикам поэтому общую задачу связи – реализовать процесс передачи сообщений на информационных направлениях – принято рассматривать как совокупность четырех задач: обеспечение связи командования; обеспечение связи оповещения; обеспечение связи взаимодействия; обеспечение связи тыла. Значение этой задачи связи заключается в том что победа в современном бою...

Русский

2013-10-13

14.7 KB

2 чел.

Задачи связи.

В системе управления войсками на каждый пункт управления замыкается не одно, а большое количество информационных направлений, значительно отличающихся друг от друга по своим характеристикам, поэтому общую задачу связи – реализовать процесс передачи сообщений на информационных направлениях – принято рассматривать как совокупность четырех задач:

обеспечение связи командования;

обеспечение связи оповещения;

обеспечение связи взаимодействия;

обеспечение связи тыла.

Связь командования заключается в приеме команд, приказов сигналов и распоряжений от старшего органа управления, передаче команд, сигналов и распоряжений в подчиненные и приданные войска, приеме донесений и докладов о выполнении команд и распоряжений.

Связь оповещения обеспечивает передачу сигналов по предупреждению войск о непосредственной угрозе применения противником оружия массового поражения, а также о своих ядерных ударах, оповещение о воздушном противнике, о радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении. Особенностями сообщений, несущих информацию оповещения, являются очень высокие требования по времени доведения, необходимость одновременной передачи по всем информационным направлениям, с другой стороны, объем и интенсивность таких сообщений невелики и направление их передачи, как правило, одностороннее – от старшего органа управления к подчиненным.

Связь взаимодействия. Значение этой задачи связи заключается в том, что победа в современном бою достигается тесным взаимодействием всех родов войск. Информационные потоки, связанные с выполнением этой задачи, близки к связи командования, однако пункты управления, между которыми осуществляется обмен сообщениями, не связаны между собой отношениями взаимной подчиненности, что требует заблаговременного решения вопросов ответственности за связь, выделения средств связи и организации управления связью.

Связь тыла обеспечивает передачу команд, распоряжений и донесений по всем видам тылового обеспечения, а также по обеспечению войск боеприпасами и вооружением, эвакуации и ремонту боевой техники и т.п. Особенностью сообщений, передаваемых при решении данной задачи связи, является их значительный объем, хотя интенсивность и требования к качеству связи не столь высоки, как в связи командования.

Обеспечение управления органами боевого, морально-психологического, тылового и технического обеспечения боевых действий.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

48447. ФОНЕТИЧНА СИСТЕМА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ. ПРИНЦИПИ УКРАЇНСЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ 55.06 KB
  Співвідношення звуків і букв. Ключові поняття: Фонетика фонологія фонема звук класифікація звуків їх зміни в потоці мовлення орфографія орфограма орфоепія орфоепічна норма. Модифікації звуків у потоці мовлення. До них належать: ЗВУК найменший елемент усного мовлення; комплекс артикуляційних рухів і їхній певний акустичний ефект що формує звукову оболонку значущих одиниць мови; СКЛАД частина слова один звук або сполучення звуків що вимовляється одним поштовхом видихуваного повітря; ТАКТ або ФОНЕТИЧНЕ СЛОВО частина мовного...
48448. Філософія і медицина Стародавнього світу 85.83 KB
  Філософія і медицина Стародавнього світу План: Огляд індійських філософських вчень Загальна характеристика китайської філософії Антична філософія: періодизація проблеми особистості Рекомендована література Філософія: Навчальний посібник Л. Практикум з філософії: Методичний посібник для викладачів та студентів ВНЗ. літра по філософії Давньої Греції і Риму Зміст лекції В історії філософської думки існує проблема існування індійської філософії т. актуальним є питання:Чи можна взагалі Для розуміння ролі філософії в індійській...
48449. Загальна характеристика підприємництва 38.3 KB
  за згодою партнерів; ліквідується в разі смерті або виходу з бізнесу одного з партнерів строк дії необмежений якщо корпорація не ліквідується за рішенням відповідних державних органів ...
48451. ЕВОЛЮЦІЯ ТЕРМІНА ПІДПРИЄМЕЦЬ 35.94 KB
  Адам Сміт 1768 Підприємець власник підприємства який простує на економічний ризик із метою реалізації певної комерційної ідеї та отримання прибутку плануючи та організовуючи для цього виробництво. Сей 1803 Підприємець це людина яка вміє поєднувати та комбінувати чинники виробництва. Френсіс Уокер 1876 Підприємець це особа не обов’язково власник що створює підприємство й управляє його діяльністю для отримання доходу.
48452. Теорія ймовірностей 467.82 KB
  Функція розподілу випадкової величини та її властивості. Статистична функція розподілу Лекція 11 Точкові та інтервальні оцінки параметрів розподілу. Довірчі інтервали для параметрів нормального розподілу. Поняття статистичної гіпотези. Функція розподілу випадкової величини та її властивості.
48453. Популяція як елементарна еволюційна одиниця. Елементарний еволюційний матеріал 85.34 KB
  При вивченні еволюційного процесу важливе значення має дослідження генофонду популяції сукупність генотипів усіх особин. Таким чином виникає генетична гетерогенність популяції. Завдяки панміксії вільному схрещуванню складна генетична структура популяції знаходиться в стані динамічної рівноваги. Разом з тим не завжди навіть усередині популяції панміксія буває повною.
48454. Лекція як форма викладення навчального матеріалу 240.5 KB
  Лекція - це логічно викладений, системно послідовний комплекс усних методів навчання (інформаційне повідомлення, пояснення, розповідь, бесіда), спрямований на реалізацію студентами репродуктивної або продуктивної творчої активності.