39960

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Лекция

Физика

ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ План лекции. Зависимость параметров потока в функции числа M. Зависимость параметров потока в функции скоростного коэффициента. Зависимость параметров потока в функции числа M.

Русский

2013-10-13

81 KB

19 чел.

Лекция 4. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

План лекции.

4.1. Зависимость параметров потока в функции числа M.

4.2. Зависимость параметров потока в функции скоростного коэффициента .

4.1. Зависимость параметров потока в функции числа M.

Для адиабатически заторможенного газа (v = 0, h = h0, T = T0 ) имеем

                                                               (4.1)

Здесь (слева) сумма удельных энтальпии и кинетической энергии, сохраняющаяся при адиабатическом движении частиц газа вдоль их траектории, равна полной энтальпии.

Заменив в равенстве (4.1) энтальпию i ее выражением через температуру, будем иметь

                                                        (4.2)

где Т0 – температура адиабатически изоэнтропически заторможенного газа.

Газодинамические функции – это зависимости отношений Т/Т0, Р/Р0, /0 (или наоборот) от числа Маха (M ).

Деля обе части равенства (4.2) на срТ, получим

учитывая, что

перепишем предыдущую формулу в виде:

                                                       (4.3)

Учитывая, что скорость звука пропорциональна корню квадратному из абсолютной температуры, получим

                                                  (4.4)

Используя зависимости для адиабаты

 

по (4.4) получим

      (4.5)

                                               (4.6)

                                              (4.7)

Изэнтропические формулы (4.4 – 4.7) осуществляют параметрическую связь между температурой, плотностью, давлением и скоростью при помощи параметра M.

4.2. Зависимость параметров потока в функции скоростного коэффициента .

Аналогичные зависимости можно получить, используя скоростной коэффициент . Заметим, что входящий в изоэнтропические формулы двучлен    может быть выражен через  по формуле  , поэтому формулы (4.2 – 4.7) можно преобразовать к виду

                                                (4.8)

Кроме того,

Пользуясь изоэнтропическими формулами, найдем выражение критических параметров через параметры торможения. При критическом течении V равна местной скорости звука а, т.е. в этом случае M =1.

Тогда по (4.2 – 4.7):

                (4.9)

Составив изоэнтропические соотношения для двух точек одного и того же потока, с числами M1 и M2 или для точек двух потоков с одинаковыми параметрами заторможенного газа и, разделив соответствующие соотношения почленно друг на друга, получим

                                   (4.10)

В уравнении расхода газа используются функции

                              (4.11)

В уравнении количества движения газа используются функции

 (4.12)

Газодинамические функции обычно представляют в виде таблиц для различных значений k=cp/cv.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

24618. Облік доходів та витрат майбутніх періодів 28.5 KB
  Облік доходів та витрат майбутніх періодів Облік доходів майбутніх періодів Для узагальнення інформації щодо одержаних доходів у звітному періоді які підлягають включенню до доходів у майбутніх періодах призначено рахунок 69. періодів відносять доходи у вигляді одержаних авансових платежів за здані в оренду о. періодів за Дт їх списання на рахунок обліку доходів та включення до складу доходів звітного періоду. періодів Дт301311373670 Кт69 2списано доходи майб.
24619. Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами 28.5 KB
  Облік розрахунків з постачальниками та іншими кредиторами Облік розрах. Для обліку таких операцій використовують рахунок 68 Розрахунки за іншими операціями на якому обліковують розрахунки за операціями що не можна відобразити на рахунках 63 67.За кредитом рахунку 68 показують збільшення заборгованості перед іншими кредиторами за дебетом її погашення списання. 685 Розрахунки з іншими кредиторами.
24620. Облік розрахунків за податками і платежами 31.5 KB
  за податками податок на прибуток ПДВ акцизний збір 642 розрах. за обовязковими платежами місцеві податки транспортний податок 643 податкові зобовязання облік суми ПДВ на яку збільш. податковий кредит 644 податковий кредит облік ПДВ на яку підпрво має право зменшити податкове зобовязання. бюджету перед платником Дт311 Кт641 Кредитове сальдо Дт 641 Кт 311 Законодавче регулювання: ЗУ Про ПДВ ЗУ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби ЗУ про оподатковув.
24621. Предмет і Метод бухгалтерського обліку 27.5 KB
  Предмет і Метод бухгалтерського обліку Предметом бух обліку є господарські факти явища і процеси операції що зумовлюють рух господарських засобів коштів та джерел їх утворення. Предмет бух обліку охоплює процес виробництва розподілу обігу та споживання.обліку це сукупність прийомів і способів за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.
24622. Правове регулювання біх. обліку та фінансової звітності в Україні 26 KB
  обліку та фінансової звітності в Україні Основні нормативні акти які регулюють побудову та організацію на підприємстві. Організація бух обліку на підприємстві регулюється законом україни про бух облік та фін звітність.При організації і ведені б о підприємства керуються положеннями б о які являють собою нормативно правові акти затверджені мін фіном україни що визначають принципи та методи ведення б о і складання фін звітності що не суперечать міжнародним стандартам.Наказом мін фін україни було затверджено план рахунків б о активів капіталу...
24623. Облікова політика підприємства, її суть і значення 27 KB
  У відповідності з законом україни про б о та фін звітність в україні облікова політика це сукупність принципів методів і процедур що використовуються підприємством для складання та подання фін звітності. Фін результати залежать від способів обліку: 1.оцінки елементів затрат виробництва та їх групування і т д Облікова політика може змінюватися у випадках коли змінюються статутні вимоги і якщо зміни забезпечать реальне відображення операцій у фін звітності підприємства.Обл політика та її зміни відображаються у підтримках до фін звітності.
24624. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок 25 KB
  Рахунки синтетичного і аналітичного обліку їх взаємозвязок. По обєму записів рахунки бувають синтетичними і аналітичними. Всі рахунки балансу є синтетичними. Але в багатьох випадках для цілей управління і контролю такої інформації не достатньо тому синтетичні рахунки можуть поділитися на більш детальні аналітичні рахунки.
24626. Бухгалтерський баланс та його структура 40 KB
  Існує два визначення балансу: економічне згідно з яким це спосіб економічного групування та узагальненого відображення у грошовій оцінці стану господарських засобів і джерел їх утворення на певну дату і бухгалтерське згідно з яким це двобічна таблиця ліва частина якої актив призначена для відображення засобів підприємства права пасив для відображення джерел їх формування. Зміст форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей визначаються Положенням стандартом бухгалтерського обліку 2 затвердженим наказом Міністерства...