40

Оцінка організаційно-економічної діяльності ТОВ Універсалпродукт

Отчет о прохождении практики

Маркетинг и реклама

Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ Універсалпродукт, аналіз техніко-економічних показників діяльності товариства, дослідження стану маркетингової діяльності та оцінка ефективності засобів комунікацій ТОВ Універсалпродукт

Украинкский

2012-11-14

223.77 KB

182 чел.

30

ЗМІСТ

ВСТУП..........................................................................................................................3

1 ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ»..........................................................................................4

1.1 Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ «Універсалпродукт».4

1.2 Аналіз техніко-економічних показників діяльності товариства.......................9

2 ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ..16

2.1 Аналіз стану маркетингової діяльності ТОВ «Універсалпродукт»...............16

2.2 Оцінка зовнішнього середовища підприємства…...……………...…………..20

2.3 Оцінка ефективності засобів комунікацій ТОВ «Універсалпродукт»…….. 30

ВИСНОВКИ...............................................................................................................33

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ...........................................................34


ВСТУП

Практика є невід'ємною частиною навчального процесу. В ході її проходження студент одержує поглиблення й закріплення знань і професійних навичок, отриманих у процесі навчання на основі вивчення практичних ситуацій.

Метою даної практики є не тільки вивчення практичних ситуацій, але й збір і аналіз матеріалу, необхідного для майбутнього дипломного проекту. Базою переддипломної практики мною було обрано ТОВ «Універсалпродукт».

Завданнями переддипломної практики є:

 1.  ознайомлення з організацією: його структурою, основними функціями управлінських і виробничих підрозділів;
 2.  особиста участь у поточній діяльності підприємства;
 3.  добір і систематизація матеріалів для виконання дипломного проекту.

У ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

 1.  одержання пропусків, інструктаж з техніки безпеки, одержання індивідуального завдання;
 2.  ознайомлення з інструктивним матеріалом, відділами підприємства;
 3.  збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

 1.  статистичні дані;
 2.  спеціальні друковані видання;
 3.  бухгалтерська звітність за 2011 р.

У ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі акти.

Структура звіту складається із уведення, 2 основних глав, висновку, списку використаної літератури.

Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу й звітності підприємства, внутрішні документи підприємства.


РОЗДІЛ 1

ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ»

 1.  Загальна характеристика та напрямки діяльності ТОВ «Універсалпродукт»

Об'єктом дослідження є товариство з обмеженою відповідальністю «Універсалпродукт». ТОВ «Універсалпродукт» є самостійною юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий рахунок в установах банку, штамп, печатку.

ТОВ «Універсалпродукт» засновано у 2007 році. Очолює підприємство генеральний директор Степанюк Тарас Григорович, який є засновником товариства. Товариство засновано 15 січня 2007 року. 5 років успішної роботи (ліцензія АА № 781715 від 15.01.2007). Централізована система керування, інформування, навчання, оплати. Воно давно завоювало довіру та прихильність клієнтів, адже працівники товариства прагнуть задовольнити всі бажання клієнтів, якнайповніше використовуючи свій досвід роботи.

Адреса: Україна, м. Кривий Ріг, вул. Окружна 125

Телефон: (0564) 27-18-38, (056) 404-28-18, (056) 404-28-17

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності до закону України «Про господарські товариства», Господарського кодексу України та інших нормативно-законодавчих актів, Статуту та Установчого договору.

Товариство з установленому порядку може відкривати Філіали, вступати в договірні відносини з іншими юридичними та фізичними особами як на території України, так і за і і межами по створенню об'єднання з правом юридичної особи (трестів, консорціумів тощо) як безпосередньо, так і через представників.

Предметом діяльності товариства згідно Статуту є:

- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів в тому числі комісійна торгівля;

- виготовлення товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення;

- виготовлення будівельних матеріалів;

- будівництво, будівельні, монтажні та ремонтні роботи;

- організація автостоянок та торгівля автомобілями і запасними частинами;

 1.  оптова та роздрібна торгівля медикаментами,та медичним обладнанням (при наявності ліцензій);

- туристичні послуги (при наявності ліцензії);

- готельні послуги (готелі, кемпінги, мотелі);

- виробництво, закупка та перереробка сільськогосподарської продукції (м'яса, шкіри, овочів тощо);

- матеріально-технічне забезпечення підприємств, організацій, установ;

- транспортні перевезення вантажів та пасажирів в Україні та за її межами;

- транспортно-експедиційні послуги;

- пункт обміну валют при наявності агентської угоди з уповноваженим банком.

Вищим органом товариства є збори учасників, що складаються з учасників товариства або їх представників. До компетенції зборів учасників товариства відноситься вирішення таких питань:

- визначення основних напрямків діяльності товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

- внесення змін та доповнень до Статуту та Установчого договору, питання уступки частки, зміни Учасників або прийняття нових учасників;

- призначення та відкликання Генерального директора;

 1.  прийняття рішень про відкриття філій, представництв, дочірніх підприємств, вступ до асоціацій та інших господарських структур;
 2.  прийняття рішень про припинення діяльності товариства, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу;

- порядок розподілу прибутку, визначення джерел покриття збитків;

- умови оплати праці посадових осіб товариства;

- інші питання передбачені чинним законодавством.

Джерелами формування майна товариства крім статутного фонду також є:

 1.  доходи, одержані від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності, передбаченої статутом;
 2.   кредити банків та інших матеріальних надходжень, пожертвувань, інші джерела, що не заборонені чинним законодавством.

Порядок використання прибутку визначається самостійно товариством за підсумками діяльності за рік, квартал або місяць. Рішення про періодичність розподілу прибутків приймається на зборах засновників.

Товариство самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку, виходячи з потреб ринку та необхідності забезпечення отримання прибутку.

Підприємство, якому довіряють споживачі й поважають конкуренти, було створено у твердій ринковій конкуренції.

У цей час підприємство вийшло на новий рівень просування на ринок кондитерських виробів високої якості. На підприємстві постійно оновлюється асортимент з урахуванням вимог споживачів.

Компанія використовує взаємовигідні відносини з партнерами, удосконалює упакування продукції, вживає ефективні заходи в області реклами.

Головними факторами якості й конкурентоспроможності продукції є:

 1.  гнучкість цінової політики й індивідуальний підхід до кожного партнера й споживача,
 2.  залучення високопрофесійних фахівців.

Асортимент товарів, що поставляється підприємством, постійно поповнюється в результаті дослідження потреб клієнтів у високоякісних товарах.

За короткий час господарської діяльності були налагоджені ділові й виробничі зв'язки, вдалося сформувати свій ринок збуту.

Згідно стратегічної мети, ТОВ «Універсалпродукт» прагне постійно нарощувати обсяги продажів, поліпшувати якість обслуговування, враховуючи запити споживачів як в Україні, так і за її межами.

Дотримуючись принципів сучасного маркетингу, підприємство постійно нарощує обсяги продукції, що продається, й освоює нові ринки збуту.

Основною метою маркетингової стратегії є створення й підтримка конкурентної переваги підприємства, що має на меті завоювання лідерства по показниках частки ринку, максимізація прибутку підприємства.

Знаннями про ціни й аналоги конкурентів можна скористатися в якості відправної крапки для потреб власного ціноутворення.

Максимальна ціна може визначатися попитом, мінімальна - витратами. Вироблення оптимальної цінової стратегії повинна виходити не тільки із собівартості й норм прибутки, але й з урахуванням ситуації на товарному ринку.

Різноманітний асортимент й доступність по ціновому фактору залучає потенційних покупців.

На сьогодні основним видом діяльності ТОВ «Універсалпродукт» є дистрибуційна діяльність. Товариство успішно функціонує на ринку продовольчих товарів як України, так і закордонних ринках. ТОВ «Універсалпродукт» є дистриб’ютором кондитерської фірми «Олсу», тобто здійснює збут її продукції від їх імені, але за власний рахунок.

По суті, ринок заповнений кондитерськими виробами. Працювати ж на склад не одне підприємство собі дозволити не може. Взагалі, конкуренція для вітчизняних виробників - не новина. Але якщо до останнього часу вони змушені були конкурувати в основному з імпортним товаром, то зараз - з українськими партнерами.

В таких умовах підприємства намагаються запропонувати не тільки випробуваний часом товар, але й освоїти нові ринки збуту продукції, знайти свою особливість в асортименті, яка відрізняла б їх, зробити наголос на реалізацію саме цієї продукції.

Найкращі світові технології, натуральна вітчизняна сировина, відсутність консервантів зробило продукцію ТМ «Олсу» корисною з чудовим смаком.

ТОВ «Універсалпродукт» з початку своїє діяльності як дистриб′ютора ТМ «Олсу» налагодила зв'язки з державами близького і дальнього зарубіжжя. Економічні відносини встановлено з Росією, Таджикистаном, Польщею, Грузією, Естонією, Молдавією, Ізраїлем.

Збутова програма планується і регулюється з урахуванням споживчого попиту. За останній рік 2010 освоєно 10 нових ринків збуту продукції.

Фабрика, в свою чергу, постійно оновлює асортимент продукції. На початку останнього місяця року була запущена нова італійська лінія по виготовленню печива, яке на даний момент користується неабияким попитом.

Також планується закупка обладнання для виробництва нового виду продукції - зефіру в шоколаді. Завдяки цьому підприємство ТОВ «Універсалпродукт» збирається розширювати наявний асортимент на ринках збуту.

Організаційна структура підприємства представлена на рисунку 1.1.

Рис. 1.1 Організаційна структура ТОВ «Універсалпродукт»

Керівництво ТОВ «Універсалпродукт» здійснюється Генеральним директором, який наділений усіма повноваженнями й здійснює загальне керівництво підприємством. Його рішення, передані по ланцюжкові «зверху-униз», обов'язкові для виконання всіма нижчестоящими підрозділами. Функції керування закріплені за відповідними відділами або конкретними працівниками.

1.2Аналіз техніко-економічних показників діяльності товариства

Результатом фінансово-виробничої діяльності підприємства є його фінансовий стан, що служить показником фінансової конкурентоспроможності, тобто кредитоспроможності, платоспроможності, виконання зобов’язань перед державою та іншими підприємствами. Постійний аналіз фінансового стану необхідний для забезпечення певної стійкості на ринку.

Методи і прийоми економічного аналізу дають змогу виявити залежності між результатами діяльності підприємств та ресурсами, заробітком, формами власності.

Господарська діяльність підприємства визначається за допомогою системи показників, які характеризують досягнутий рівень виробництва і оцінюють результат роботи підприємства.

Стабільність господарської діяльності ТОВ «Універсалпродукт» залежить від його фінансово-господарської діяльності. Тому аналіз показників, що його характеризують має надзвичайно важливе значення.

Випуск продукції в серпні 2008 року склав 2460 тонн, вересні - 2870 тонн (темп росту склав 116%), 2009 - 3890 тонн (темп росту відносно попереднього року 135%), 2010 - 4740 тонни (темп росту - 122%) і за 2011 року випуск продукції склав не менше 5100 тонн (темп росту 108%).

Зараз робота підприємства багато в чому залежить від керівництва. Завдяки досвіду керуючого персоналу підприємство не тільки працює у звичайному режимі, але й покращує свої показники.

В таблиці 1.1 приведена порівняльна характеристика основних техніко -економічних показників роботи підприємства за чотири роки.

Таблиця 1.1

Основні техніко-економічні показники роботи підприємства

Показники

Одиниці

виміру

2008р.

2009 р.

2010р.

2011р.

Реалізація продукції

тис. грн

2380,5

3245,75

4160,75

3245,75

Основні фонди

тис. грн

697

969,45

1300,45

969,45

Обігові кошти

тис. грн.

498

640

782

640

Рентабельність

%

8

15

13

15

Чисельність працюючих

чол.

350

368

390

410

З таблиці 1.1 видно, що підприємство збільшило реалізацію продукції в порівнянні з базовим періодом (2008р.) на 293,85 тис. грн. в 2009році, що в % вираженні складе 13, в 2010 році реалізація продукції збільшилась на 318,95 тис. грн., тобто на 11,9 %, в 2011 році на 252,45 тис. грн., тобто на 8,4%. Основні фонди зросли на 272,45 тис. грн., тобто на 39%. Обігові кошти доведені до 640 тис. грн., що становить 28,5% в порівнянні з 2008 роком. В 2010 році вони зросли на 71,1 тис. грн., тобто на 12,5%. В 2011 році вони зросли на 2,5 тис. грн., тобто на 0,4%. Щодо чисельності працюючих, то вона зросла на 18 чоловік, чи на 5,1%.

ТОВ «Універсалпродукт» просуває продукцію, для виробництва якої використовується лише високоякісна сировина, передові технології, найсучасніша упаковка, широко застосовується велика кількість різних смачних та поживних наповнювачів для цукерок.

В таблиці 1.2 приведені показники реалізації основних видів продукції за звітний період.

Таблиця 1.1

Показники реалізації основних видів продукції

Найменування

продукції

Об'єм

реалізації в 2009

Питома вага , %

Середня

відпускна ціна, в тис. грн., 2010.

Витрати, в

тис. грн.,

2011

Рентабельність

продукції

Карамель

581

57,59

2,30

2,00

15

Драже

30,5

3,02

2,33

2,20

5

Цукерки

281,5

27,9

4,20

3,90

8

Ірис

23

2,28

2,44

2,35

4

Вафлі

90,5

8,97

2,60

2,47

5

Торти

2,3

0,23

3,33

2,88

15

Всього:

1008,8

100

На рисунку 1.1 представлена діаграма, яка показує питому вагу основних видів продукції.

Рис. 1.1 Структура реалізації основних видів продукції ТОВ «Універсалпродукт»

Як видно з таблиці 1.1 було досягнуто зниження витрат на деякі види продукції. Також планується зниження середньої відпускної ціни, що приведе до збільшення обсягу реалізації продукції внаслідок підвищення попиту на неї.

Як видно з рисунку 1.1, в обсязі реалізації більшу питому вагу має карамель, питома вага якої складає майже 60 %, її рентабельність дорівнює 15%. Таку ж рентабельність має реалізація тортів, проте їх питома вага складає всього 0,23% в структурі реалізації основних видів продукції ТОВ «Універсалпродукт». Найменш рентабельною є реалізація ірису, вафель та драже, їх питома вага досить низька і не перевищує 10%, тобто можна стверджувати, що ці види продукції існують для асортименту, хоча й вони мають свого покупця.

На перспективу підприємство планує збільшення обсягів виробництва продукції в кожному кварталі 2012 року. Це дасть можливість розширення ринків реалізованої продукції та завоювання нових сегментів ринку.

Розрахунок фінансових показників - важливий етап планування на підприємстві в цілому. Без фінансових показників роботи підприємства неможливо визначити його справжній обсяг виробництва та реалізації продукції, неможливо також спрогнозувати плани розвитку на перспективу та стратегічні плани.

Розрахунок фінансових результатів від виробництва кондитерських виробів приведена в таблиці 1.3.

Таблиця 1.3

Розрахунок фінансових результатів від виробництва кондитерських виробів

Показники

2010р.

2011р.

(+), (-) зміни

сума

%

1

2

3

4

5

Виробництво продукції, всього, т.

859,75

1008,8

+149,05

17,3

Товарна продукція, тис.грн.

2386

2424

+38

1,6

Собівартість товарної продукції, тис. грн.

1977

1988

+11

0,56

в том числі:

 1.  матеріальні витрати

1653

1615

-38

-2,29

 1.  заробітна плата

176,5

218,8

+ 42,3

23,9

Затрати на 1 грн. товарної продукції, в коп.

83

82

-1

-1,20

Прибуток від виробнитства товарної продукції, тис. грн.

409

436

+27

6,6

Реалізація продукції, тис. грн.

2993,3

3245,75

+252,45

8,4

Як показують дані табл. 2.4 підприємство збільшило обсяг товарної продукції, яка випускається на 10,4%, що в грошовому вираженні складе 248 тис. грн. Зниження витрат на 1 грн. товарної продукції, на 1,2% (1 коп.), приводить до зниження витрат на матеріальні витрати, взагалі, і збільшення видатків на оплату праці працюючих. Прибуток від виробництва товарної продукції збільшився на 27 тис. грн., що на 6,6% більше, ніж в базовому періоді.

Постачальники - це ділові фірми і окремі особи, які забезпечують підприємство матеріальними ресурсами, які необхідні для виробництва конкретної продукції. Для того щоб випускати кондитерські вироби, ТОВ «Універсалпродукт» повинно купувати молоко, масло, муку, цукор та іншу сировину. Крім того, воно повинно купувати робочу силу, устаткування, паливо, електроенергію, комп'ютери та інше. Події в «середовищі постачальників» можуть серйозно вплинути на діяльність підприємства. Керівництво повинно уважно слідкувати за цінами на предмети постачання, оскільки ріст цін на матеріали, які закуповуються може підняти ціни на кондитерські вироби.

ТОВ «Універсалпродукт» працює з різними клієнтами зовнішнього середовища, яке її оточує.

Постачальники - це ділові фірми і окремі особи, які забезпечують підприємство матеріальними ресурсами, які необхідні для виробництва конкретної продукції.

Єдиним постачальником кондитерських виробів для ТОВ «Універсалпродукт» є кондитерська компанія «Олсу».

Головна ціль підприємства - забезпечення прибутковості в його діяльності шляхом раціональної організації збутового процесу, а також ефективне використання кадрового потенціалу. В існуючих умовах ціль підприємства - постійне подолання ризику чи ризикових ситуацій в майбутньому.

Згідно маркетинговим дослідженням ринків збуту з пошуком покупців був зроблений наголос на висунення стратегічних цілей виходу на зовнішній ринок з пошуком нових партнерів, як ближнього, так і далекого зарубіжжя. При цьому враховувались кон'юнктура, конкуренція вітчизняних і зарубіжних виробників і сегментація клієнтури за ознакою споживчої спроможності. Були проведені маркетингові дослідження ринків збуту і споживчої спроможності потенційних клієнтів продукції ТОВ «Універсалпродукт», в результаті яких виявилося, які види солодощів користуються найбільшим попитом, і намітились потенційні клієнти на найближчу перспективу.

Механізм здійснення зовнішньоекономічних операції повністю підконтрольний відділу збуту. Саме тут розробляються стратегії виходу на нові ринки, а також розширення кордонів вже існуючих. Основним зовнішнім ринком збуту товарної продукції підприємства являються країни СНД. Передусім це Росія, куди відправляється більше половини виробленого. І заявки продовжують надходити. Добре в Росії користуються попитом карамель, всі види печива, а також високі сорти шоколадних цукерок. Добре налагоджені стосунки з Таджикистаном, Польщею, Грузією, Естонією, Ізраїлем.

Відвантаження продукції здійснюється на умовах DAF кордон України. Цей термін може бути застосований при будь-якому способі транспортування. Частіше всього використовується підприємством при залізничному або автомобільному транспортуванні. Виконуючи умови контракту на основі DAF підприємство поставляє товар на кордон, тобто готує його для передачі в розпорядження покупця в узгодженому пункті поставки, який розміщений на кордоні, в узгоджений термін на протязі узгодженого періоду. При такій поставці використовуються наступні документи. Зі сторони країни-експортера - це накладна, страховий документ, транспортний, дозвіл на вивезення. Зі сторони країни-імпортера - свідоцтво походження, консульська накладна, дозвіл на ввезення

Крім базисної умови DAF підприємство користується умовою FCA (франко перевізник). Термін FCA може бути вжитий при кожному способі транспортування, в тому числі при використанні декількох способів. Згідно цієї умови покупець одержує гарантію того, що товар буде переданий продавцем перевізнику, а в деяких випадках - завантажений на транспортні засоби, якими буде перевезений за кордон.

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙНЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВ «УНІВЕРСАЛПРОДУКТ»

2.1 Аналіз стану маркетингової діяльності ТОВ «Універсалпродукт»

Перед ТОВ «Універсалпродукт» стоїть завдання завоювання лідерства за показником товару. Конкретно для комплексу маркетингових комунікацій фірми це завдання трансформується у інформування ринку про кондитерські вироби та створення попиту на нього у нових споживачів.

Група покупців сегментується за статусом:

 1.  потенційні покупці (не купують товар). Умовна назва – «непокупці»;
 2.  покупці, що купують товар у роздрібній мережі. Умовна назва – «покупці»;

Для «непокупців» метою маркетингових комунікацій є переведення їх у статус покупців.

Метою маркетингових комунікацій спрямованих на групу «покупців» є утримання їх у якості споживачів товару.

Головними конкурентами підприємства є: кондитерська корпорація «Roshen», компанія «АВК», виробниче об’єднання «Київ-Конті», АТЗТ «Харківська бісквітна фабрика», Львівська кондфірма «Світоч», ТОВ «Світ ласощів», ВАТ «Полтавкондитер», ЗАТ «Житомирські солодощі» та інші. На рисунку 2.4 можна побачити долі ринку, які вони займають.

Рис. 2.1 Долі виробників на ринку кондитерських виробів

На даний момент поточна доля на ринку ТОВ «Універсалпродукт» становить 3,7%, в найближчі 5 років очікується збільшення долі ринку за рахунок проведення рекламної компанії та розширення ринків збуту продукції. Для ефективної роботи на ринку підприємство повинно систематично оновлювати асортимент своїх товарів, шляхом впровадження нових технологій та дизайнерських рішень. Розглянемо товарну політику підприємства. Товарна політика – це маркетингова діяльність, пов'язана із плануванням і здійсненням сукупності заходів і стратегій щодо формування конкурентних переваг і створення таких характеристик товару, які роблять його постійно коштовним для споживача і тим самим задовольняють ту або іншу його потребу, забезпечуючи відповідний прибуток фірмі. Асортимент ТОВ «Універсалпродукт» та обсяги виробництва основних видів продукції представлений в таблиці 2.1. Асортиментна політика фірми «Універсалпродукт» здійснюється з метою забезпечення потреб ринку в нових, вдосконалених та традиційних видах продукції, що користуються відповідним попитом на ринку.

Середній асортимент українських кондитерських фабрик на сьогоднішній час складає не менше сімдесят найменувань. В деяких підприємств асортиментний ряд нараховує більше 200 позицій і він продовжує зростати. На протязі року майже на всіх підприємствах розробляються до десятка, а то й більше видів виробів. Правда, основними ходовими позиціями, завдяки яким сьогодні існують фабрики, являються звичайна карамель і вагове печиво. Так, наприклад, ці позиції складають 60 відсотків обсягу продаж АТЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика". В обсязі виробництва Херсонської кондитерської фабрики займають 60 відсотків карамель, 30 відсотків печиво, у ЗАТ "Одеса" 30 відсотків карамель і 30 відсотків печиво. Концерн "А.В.К." (Донецьк) в основному випускає карамель. В цілому, по даним операторів ринку, випуск карамелі в загальному обсязі виробництва солодощів в Україні приблизно складає 35 відсотків.

Асортиментний ряд основних конкурентів представлений в таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 Кількість найменувань продукції деяких українських виробників

Виробник

Кількість найменувань

1

Кондитерський концерн "А.В.К." м. Донецьк

200

2

АТЗТ "Харківська бісквітна фабрика"

99

3

ВАТ "Крафт Якобз Сушард Україна"

60

4

ЗАТ"ОДЕСА"

240

5

АОЗТ "Дніпропетровська кондитерська фабрика"

270

6

ЗАТ "Житомирські солодощі"

200

7

Чернівецька кондитерська фірма "Буковинка"

200

8

КП "Новомосковське"

51

9

ВАТ Чернігівська кондитерська фабрика "Стріла"

105

10

ТОВ «Універсалпродукт»

55

Розглянемо цінову політику. На кожному типі ринків з урахуванням завдань, що стоять перед ТОВ «Універсалпродукт», що складається, ціноутворенням можуть бути вирішені наступні проблеми.

Основним методом ціноутворенням на ТОВ «Універсалпродукт» є метод «витрати + прибуток + податок на додану вартість».

Отже, ціна на продукцію товариства в більшості випадках буде залежати від витрат, що пов’язані з просуванням і реалізацією продукції. Ціна буде змінюватися в залежності від кількості партії, яку придбає клієнт. Звичайно на нововведення ціна є заохочувальною.

Конкуренція на зовнішньому ринку дуже жорстка, тому кожне підприємство намагається запропонувати найкращі свої вироби, які найбільше користуються попитом. Так, солодка продукція ТОВ «Універсалпродукт», особливо карамель, мають великий попит серед населення Росії.

Як відомо витримувати конкуренцію на зовнішньому ринку неможливо без високої якості товару, а висока якість забезпечується завдяки новому технологічному обладнанні. Тому підприємство активно займається реконструкцією та переоснащенням морально застарілого обладнання.

В таблиці 2.2 наведена порівняльна характеристика експортних цін основних підприємств-конкурентів.

Таблиця 2.2 Порівняльна таблиця експортних цін на кондитерські вироби в країни СНГ

Підприємство-експортер кондитерських виробів

Середня відпускна ціна

ТОВ «Універсалпродукт»

4,6

ЗАТ «Укркондитер»

6,35

ЗАТ "Харківська бісквітна фабрика"

5,6

Львівська кондитерська фірма «Світоч»

7,25

АТЗТ «Буковинка»

7,15

Концерн "АВК"

8,2

Як видно з таблиці 2.2 ціни на експортну продукцію ТОВ «Універсалпродукт» найнижчі в порівнянні з іншими конкурентами.

Російський ринок карамелі заповнений як національними так і зарубіжними конкурентами. Тому головною стратегію товариства на цьому ринку є стратегія низьких витрат. Тобто виробництво продукції високої якості з мінімальними витратами.

Як відомо карамель розрахована на всі верстви населення, тобто цю продукцію споживає населення з різним рівнем прибутку. На Російському ринку українська карамель відома своєю якістю і недорогою ціною.

Збільшення обсягів реалізації цього виду продукції з мінімальними витратами призведе до покращення зовнішньоекономічної діяльності підприємства в цілому, а також до підвищення рентабельності та прибутковості.

Розглянемо збутову політику ТОВ «Універсалпродукт». Одним із пунктів збутової політики підприємства є вибір оптимального каналу збуту. Канал збуту (розподіли) товару - це організація або людина, що займається просуванням і обміном конкретного товару (декількох груп товарів) на ринку.

Збутова політика підприємства спрямована на підвищення ефективності фірми, тому що в сфері збуту остаточно виявляються всі зусилля маркетингу по підвищенню прибутковості, пристосовуючи збутову мережу під споживача, підприємство має більше шансів вистояти в конкурентній боротьбі, саме в даній сфері підприємець знаходиться ближче до покупця

ТОВ «Універсалпродукт» використовує прямий канал розподілу. Тобто замовлення від клієнта отримує ТОВ «Універсалпродукт» і напряму без участі посередників виконує ряд послуг.

Дані збуту продукції на національному та зарубіжному ринках наведені в таблиці 2.3

Таблиця 2.3Розподіл реалізованої продукції по ринках збуту

Найменування продукції

Кількість продукції, т.

На національному ринку

На зарубіжному

ринку

Карамель

962

1362

Драже

43

79

Цукерки

463

663

Ірис

39

53

Вафлі

175

187

Торти

4

5

Як видно з таблиці 2.3 ТОВ «Універсалпродукт» більшу половину своєї продукції реалізує на зовнішніх ринках. Найбільшим попитом як на національному, так і на зовнішньому ринку користується карамель. Як відомо карамель розрахована на всі верстви населення, тобто цю продукцію споживає населення з різним рівнем прибутку. На закордонних ринках українська карамель відома своєю якістю і недорогою ціною.

2.2 Оцінка зовнішнього середовища підприємств

Під факторами зовнішнього середовища розуміється сила, з якою зміна одного фактора впливає на інші фактори. Звідси слід розуміти, що при організації керування необхідно максимально враховувати фактори зовнішнього впливу й розглядати конкретну організацію як цілісну систему, що полягає із взаємно зв'язаних частин.

Необхідність дослідження проблеми взаємодії підприємства і зовнішнього середовища обумовлена формуванням нової концепції управління підприємством як відкритою системою. Навіть якщо в самому підприємстві не відбувається ніяких змін, постійні зміни навколишнього середовища справляють суттєвий вплив на результати його діяльності. Так наприклад, за останні роки все більше населення стало отримувати вищу освіту, тому на підприємстві ТОВ «Універсалпродукт» зросла кількість робітників з високою кваліфікацією (технологи, лаборанти, дегустатори продукції). Це викликає необхідність проведення постійного моніторингу стану зовнішнього середовища підприємства, що є важливою складовою частиною стратегічного планування.

Підприємство знаходиться в стані постійного обміну із зовнішнім середовищем, забезпечуючи тим самим собі можливість виживання. Міняються смаки споживачів, ринковий курс гривні стосовно інших валют, вводяться нові закони і податки, змінюються ринкові структури, нові технології революціонізують процеси виробництва, і т.д. Здатність ТОВ «Універсалпродукт» реагувати і справлятися з цими змінами зовнішнього середовища є однією з найбільш важливих складових його успіху. Звичайно, фірма в процесі керування сама визначає, які фактори й у якому ступені можуть впливати на результати її діяльності в даний час і на майбутню перспективу. Зовнішнє середовище організації є джерелом, що "харчує" організацію ресурсами, необхідними для підтримки її внутрішнього потенціалу на належному рівні. Щоб забезпечити ТОВ «Універсалпродукт» довгострокове стійке існування необхідно володіти інформацією про фактори зовнішнього середовища (табл.2.4.)


Р - Політико-правові фактори

Е - Економічні фактори

Податкова політика та законодавство;

Захист національного товаровиробника з боку держави;

Закони з охорони природного середовища;

Часта зміна правління;

Державний вплив на діяльність товариства;

Рівень інфляції;

Рівень доходу на душу населення;

Відносна стабільність курсу української гривні до долара США;

Рівень зайнятості населення;

Платоспроможний попит населення;

Інвестиційна політика.

S - Соціокультурні фактори

Т - Технологічні фактори

Демографічна структура населення;

Структура доходів населення;

Структура витрат населення;

Рівень і стиль життя;

Недовіра до реклами з боку кінцевих споживачів.

Державна політика в галузі НТП;

Технологічні зміни;

Поява нових технологій виробництва і швидка адаптація ринком;

Модернізація існуючого обладнання та розширення виробничих потужностей.

Поява нових продуктів;

Захист інтелектуальної власності.

Таблиця 2.4 «PEST - аналіз діяльності ТОВ «Тріо-2010»

Не всі фактори макрооточення однаково впливають на діяльність організації, тому кожен з них потребує детального аналізу з метою визначення значимості для конкретного підприємства.

Товариство з обмеженою відповідальністю займається виробництвом какао, шоколаду, сухарів, печива, пирогів і тістечок з тривалим терміном зберігання, а також оптовою торгівлею шоколадних та кондитерських виробів.

Політико-правові фактори чинять найбільш істотний вплив на діяльність компанії особливо в перехідних економіках, якою є економіка України. Вивчення цих факторів повинне зосереджуватися на з'ясуванні того, як уряд і законодавчі органи відносяться до розвитку тієї чи іншої галузі національної економіки, які зміни в законодавстві та правовому регулюванні можливі в наслідок прийняття нових законодавчих актів.

Значний вплив на політичну обстановку на Україні чинять зовнішні політичні фактори, вплив Росії і США. Існуючий розклад політичних сил веде до нестабільної економічної політики і частої зміни урядів.

Проте, що стосується політико-правової сторони аналізу макрооточення, то вплив цієї компоненти на діяльність організації є позитивним, оскільки ТОВ «Універсалпродукт» налагоджує зв’язки за кордоном, що при негативному впливі державної політики було б просто неможливо.

Вивчення економічної компоненти макрооточення дозволяє зрозуміти, як формуються і розподіляються ресурси. На досліджуване підприємство впливають такі фактори як купівельна спроможність населення, фінансово-кредитна політика в країні та еластичність попиту. Вплив цих факторів зумовлений в основному рівнем цін на продукцію, обсягом продажу та розширенням виробництва. Тому не враховувати ці фактори в аналізі макрооточення неможливо.

При оцінці купівельної спроможності слід враховувати той факт, що ТОВ «Універсалпродукт» експортує свою продукцію в 20 країн близького та дальнього зарубіжжя, що закріплює позиціонування компанії, як сильного національного виробника. Однак основним споживачем продукції є населення України, а тому вплив визначається, виходячи із їх купівельної спроможності. Так як споживання на душу населення має великий потенціал до зростання (за умови подальшого зростання добробуту населення), то є перспективи для збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції ТОВ «Універсалпродукт».

Щодо фінансово-кредитної політики в країні, то вона неспроможна стабілізуватись. Спостерігається погіршення стану даного фактора, що негативно впливає на підприємство, оскільки невигідні умови кредитування не дозволяють створювати нових структурних одиниць. Проте, ТОВ «Універсалпродукт» змушене брати кредити у банків на створення нових ліній.

Розглядаючи такий фактор як загальногосподарська кон'юнктура, слід відмітити, що пропозиція продукції ТОВ «Універсалпродукт» збалансована із попитом на неї, що свідчить про доступність і якість товарів. Більш того, попит на кондитерські вироби даного підприємства підвищується, що дає змогу збільшити обсяги виробництва.

Фактори економічного середовища роблять негативний і позитивний вплив на діяльність фірми. При цьому найбільший позитивний вплив мають наступні фактори:

 1.  розміри і темпи зміни розмірів ринку;
 2.  інвестиційні процеси.

А найбільший негативний вплив становлять фактори:

 1.  загальний рівень економічного розвитку;
 2.  система оподатковування і якість економічного законодавства;
 3.  рівень розвитку конкурентних відносин;
 4.  постійний ріст інфляції, що дуже впливає на купівельну спроможність населення будь-якої країни.

Будь-яка організація функціонує щонайменше в одному культурному середовищі, а якщо вона працює ще й на зовнішніх ринках, як ТОВ «Універсалпродукт», то різниці в культурному баченні можуть суттєво впливати на діяльність підприємства. Тому соціокультурні фактори, у числі яких переважають установки, життєві цінності й традиції, впливають на організацію.

Соціокультурні фактори впливають так само на продукцію або послуги, що є результатом діяльності компанії. Від соціокультурних факторів залежать і способи ведення своїх справ організаціями.

Вивчення демографічної компоненти дає змогу оцінити вплив чисельності населення, його вікової структури, народжуваності та смертності, міграційних процесів та інших факторів на діяльність підприємства.

Одним з основних факторів даної компоненти, який впливає на діяльність ТОВ «Універсалпродукт» є чисельність населення, оскільки не кожна людина споживає солодощі. Тому збільшення чисельності підвищує можливість споживання продукції саме даного підприємства. На теперішній час чисельність населення України падає, проте є перспектива підвищення.

Розміщення населення на території країни на діяльність ТОВ «Універсалпродукт» практично не впливає, оскільки компанія поставля свою продукцію у різні магазини, які розташовані в різних регіонах України. Тому при діагностиці мактооточення цей чинник враховуватись не буде.

Такі фактори як темпи технологічних змін та інноваційний потенціал галузі значно впливають на діяльність ТОВ «Універсалпродукт», оскільки товариство використовує новітні технології та часто випускає нові види продукції, що вимагає використання технологій, які раніше не використовувались.

Підприємство і надалі планує використовувати високоякісні технології, що дає змогу знизити собівартість та покращити якість продукції.

Природною компонентою в даному випадку можна знехтувати, оскільки вона визначає фактори, що орієнтовані на ресурсозабезпечення та державне регулювання ресурсоспоживання. А так як ТОВ «Універсалпродукт» переважно використовує для виробництва сировину, яка закуповується закордоном, то вважається недоцільно розглядати вплив даної компоненти. Результати аналізу факторів подано у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

Діагностика макрооточення ТОВ «Універсалпродукт»

Компонента, фактор

Стан фактора

Тенденції розвитку

Характер впливу на організацію

Демографічна

(чисельність населення)

Низька

Зростання

Збільшення обсягів реалізації

Економічна (купівельна спроможність населення)

Різна купівельна спроможність

Стабілізація

Збільшення обсягів реалізації

Фінансово-кредитна політика в країні

Неспроможність стабілізуватись

Погіршення

Неможливість розширення виробництва

Загальногосподарська кон’юнктура

Пропозиція відповідає попиту

Підвищення попиту

Збільшення обсягів виробництва і реалізації

Технологічна (темпи технологічних змін)

Високі

Подальше зростання темпів змін

Зниження собівартості, підвищення якості

Інноваційний потенціал галузі

Впровадження нових технологій

Подальше використання нових технологій

Підвищення якості продукції, розробка нових видів

продукції

Політико-правова

(стан законодавства)

Недосконалість законодавства

Недосконалість

Недостатньо розкриває питання, пов’язані з діяльністю організації

Державна економічна політика

Не регулює окремих питань

Стабілізація

Розширення ринків збуту

Отже, для аналізу макрооточення ТОВ «Універсалпродукт» використовуються такі компоненти: демографічна, економічна, технологічна та політико-правова. Кожна компонента містить найважливіші фактори, що впливають на діяльність обраного товариства. З таблиці 2.5 видно, що демографічна компонента позитивно впливає на організацію, оскільки тенденції розвитку її факторів дозволяють збільшити обсяги реалізації та позиціонувати продукцію за регіонами.

Економічні фактори в цілому позитивно впливають на ТОВ «Універсалпродукт», оскільки їх розвиток призводить до збільшення обсягів виробництва і реалізації.

Фактори технологічної компоненти цілком позитивно впливають на товариство. За рахунок їх розвитку зростає якість продукції та знижується собівартість. ТОВ «Універсалпродукт» має змогу випускати нові види продукції, що є безумовно позитивним явищем.

Що стосується політико-правової сторони аналізу макрооточення, то вплив цієї компоненти на діяльність організації є позитивним, оскільки ТОВ «Універсалпродукт» налагоджує зв’язки за кордоном, що при негативному впливі державної політики було б просто неможливо.

2.3 Оцінка ефективності засобів комунікацій ТОВ «Універсалпродукт»

Перед ТОВ «Універсалпродукт» стоїть завдання завоювання лідерства за показником товару. Конкретно для комплексу маркетингових комунікацій фірми це завдання трансформується у інформування ринку про товар та створення попиту на нього у нових споживачів, одночасно з утриманням старих.

Формування бюджету на комунікаційні заходи здійснюється за принципом фіксованої суми на період проведення чергової комунікаційної кампанії. Ця сума збільшується по мірі збільшення доходів ТОВ «Універсалпродукт». Таким чином маємо відзначити серйозний недолік у плануванні бюджету на маркетингові комунікації: неврахування змін ринкової кон’юнктури та дій конкурентів.

Витрати на комунікаційні заходи ТОВ «Універсалпродукт» представлені в таблиці 2.6.


Таблиця 2.6 Витрати на комунікаційні заходи ТОВ «Універсалпродукт»

Вид витрат

2009р.

2010р.

2011р.

Відхилення

2011р. –2010р. тис, грн.

2011р./. 2010р., %

Витрати на комунікаційні заходи, тис. грн

289750

349960

363608

13690

3,9

Як видно з таблиці 2.6 витрати на комунікаційні заходи підвищуються з кожним роком. В 2011р. витрати на комунікаційні заходи становили 363650 грн., що на 13690 грн. більше, ніж у 2010 і у відсотковому співвідношенні складає 3,9%.

В даний час підприємство використовує такі засоби реклами як:

- зовнішня реклама

а) вивіски;

б) штендери;

в) оформлення транспорту і транспортних зупинок;

г) POS-матеріали (плакати різних форматів, наклейки, стенди, прапори, гірлянди, цінники);

- друкована реклама

а) виготовлення рекламної поліграфічної продукції (рекламні листівки, плакати);

- реклама в ЗМІ;

- сувенірна реклама.

В таблиці 2.13 наведено процентне співвідношення витрат на різні види комунікаційних заходів ТОВ «Універсалпродукт».


Таблиця 2.7

Структура витрат на комунікаційні заходи ТОВ «Універсалпродукт»

Вид комунікаційних заходів

Витрати, грн.

Питома вага, %

Зовнішня реклама

27241,5

22

Друкована реклама

44577

36

Реклама в ЗМІ

34671

28

Сувенірна реклама

17335,5

14

На рисунку 2.2 зображена діаграма, яка показує співвідношення витрат по різних видах засобів комунікацій ТОВ «Універсалпродукт».

Рис. 2.2 Структура витрат на різні види комунікаційних засобів ТОВ «Універсалпродукт»

Отже, як видно з таблиці 2.7 та з рисунку 2.2 найбільшу частку, а саме 36%, мають витрати на друковану рекламу, на рекламу в ЗМІ припадає 28% з усіх витрат на комунікаційні заходи, зовнішня реклама складає 22% та сувенірна реклама – 14%.

У процесі подальшого дослідження був проведений аналіз виділених комунікаційних міні-бюджетів, тобто витрат по зовнішній, поліграфічній, сувенірній рекламі, рекламі в ЗМІ. Витрати ТОВ «Універсалпродукт» по видах зовнішньої реклами представлені на рисунку 2.3.

Рис. 2.3 Структура витрат ТОВ «Універсалпродукт» по видах зовнішньої реклами, (%)

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 2.3, велика частина витрат ТОВ «Універсалпродукт» приходиться на виготовлення штендерів (33%), вивісок (32%), трохи менше на POS-матеріали (29%). На оформлення транспорту приходиться лише 6%.

Розрахуємо ефективність зовнішньої реклами. В цілях визначення залучення уваги покупців до зовнішньої реклами про кондитерські вироби ТОВ «Універсалпродукт», підприємство, домовившись з універсамом встановила рекламний штендер недалеко від універсаму з рекламою продукції ТОВ «Універсалпродукт».

Для початку визначимо показник OTS («Opportunity to See» - «можливість побачити») — «реальний обхват», кількість людей (пішоходів і в машинах), що переміщаються в зоні видимості рекламоносія і мають хорошу можливість його побачити.

Якщо «обхват» рекламоносія 10 000 чоловік, то при коефіцієнті осяжності = 62%, «реальний обхват» складе:

10000 х 62 / 100 = 6200 чоловік.

Далі розрахуємо показник рейтингу (Rating) зовнішнього рекламоносія — це доля людей, що знаходилася в зоні хорошої видимості конкретного рекламоносія протягом доби, в загальному числі людей, що теоретично мали можливість бути в зоні видимості цього рекламоносія.

Він розраховується за формулою:

Рейтинг = (OTS / населення 18+ ) * 100%.

Якщо виходити, що населення міста у віці 18+, в наведеному вище прикладі складало 1000000 чоловік, то добовий рейтинг даного рекламоносія складе:

(6200 / 1000000) * 100% = 0,62%.

Відповідно, сума рейтингів (GRP) рекламоносія в нашому прикладі, за період місячної рекламної кампанії складе:

GRP = 0,62% * 30 днів = 18,6%.

При аналізі медіапланів значення величин OTS і GRP можна вважати своєрідною характеристикою «потужності» даної рекламної кампанії: чим більше OTS і, відповідно GRP, тим більша аудиторія має шанси побачити рекламу хоч би один раз протягом кампанії, і тим більше число людей з цієї аудиторії побачить її більше одного разу.

Ще одним показником ефективності зовнішньої реклами є CPT (Cost Per Thousand) - ціна за тисячу звернень до аудиторії. Він розраховується як відношення затрат на рекламу до ефективної аудиторії (OTS), тобто

CPT = 27241,5/6200 х1000 = 4393,8 грн.

Витрати ТОВ «Тріо-2010» по видах поліграфічної реклами представлені в рисунку 2.4.

Рис. 2.4 Структура витрат ТОВ «Універсалпродукт» по видах поліграфічної реклами, (%)

Як видно з діаграми, представленої на рисунку 2.4, у середньому, більше всього коштів витрачатися на такі види поліграфічної продукції, як буклети (26), плакати (25%) та проспекти (23%), що характеризується високою вартістю їхнього виготовлення і великими тиражами (для буклетів). Витрати по виготовленню різного роду календарів, рекламних листівок і поштових карток займають відповідно 10%, 7%, 6,93% і 9% усіх комунікаційних витрат.

ТОВ «Універсалпродукт» використовує як сувенірну рекламу наступні фірмові канцелярські приналежності: блокноти-щоденники (формат А5); блокноти-щоденники (формат А6); папка для ділових паперів «Престиж»; ручка проста; ручка презентаційна.


ВИСНОВКИ

Маркетингові дослідження показали, що на сьогоднішній день споживач може спостерігати великий обсяг асортименту кондитерських виробів. Це стало можливим завдяки технічним нововведенням, які проявляються у вигляді нових продуктів, технологій їхнього виготовлення, засобів виробництва.

В процесі написання звіту було вивчено економічний стан діяльності ТОВ «Універсалпродукт», а також за допомогою маркетингових досліджень проаналізовано зовнішні ринки, на яких працює підприємство. В результаті можна відмітити, що кондитерська фабрика в цілому прибуткове, рентабельне підприємство. Діяльність його спрямована на максимальне задоволення потреб населення, як нашої країни так і закордонних. В довгострокових планах фабрики є виробництво нових видів продукції з мінімальним використанням виробничих витрат, а також освоєння ринків далекого зарубіжжя.

Проходячи практику на підприємстві, я довідалась багато корисного й повчального для себе. Товариство переживає цікавий час, у цей час перебуває на підйомі, успішно розширюючи ринки збуту своєї продукції, поліпшується якість продукції.

Я переконалась, що в фабрики є гарна стратегія розвитку, і реально обґрунтована програма розширення своїх ніш на ринку, як в Україні так і в закордонних країнах.


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1.  Дайн А. И др. Маркетинг. М.: Экономика, 2003.
 2.  Котлер Ф. Основы маркетинга. - М., Прогресс, 2004
 3.  Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник для вузів. – К.: Лібра, 2004 р., 384 с.
 4.  Гембл П., Стоун М., Вудкок Н. Маркетинг взаимоотношений с потребителями. – Пер. с англ. В. Егорова. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002. – 512 с.
 5.  Акулич, И.Л. Международный маркетинг : учеб. пособие / И.Л. Акулич. - Мн. : Выш. шк., 2006. - 544 с.
 6.  Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. – Київ: Вища школа, 2003. – 278 с.
 7.  Економічний аналіз: Навч. посібник / М. А. Болюх, В. З. Бурчевський, М. І. Горбаток та ін.; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.
 8.  Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 300 с.
 9.  Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства:" Навч.посібник. - Київ: ЦУЛ, 2002. - 172с.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

35434. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 305.5 KB
  Общая характеристика группы в социальной психологии 6 Классификация групп 7 Основные социальнопсихологические характеристики малой группы 10 Структура группы 12 2. Генезис и динамика малой группы 16 Группа как развивающаяся система 16 Механизмы и этапы развития малой группы 16 Проблема коллектива в отечественной социальной психологии . Группа как субъект совместной деятельности 34 Признаки и структура групповой деятельности 34 Социальнопсихологические...
35435. Социальная психология личности 71 KB
  Социально-психологические теории личности в социальной психологии. Парыгина о социальной психологии личности. Содержание социально-психологического исследования личности.
35436. СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ КАК НАУКА. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ 330.5 KB
  ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ Юнита 1. История развития социальной психологии. Проблема личности в социальной психологии. Основные направления прикладных исследований в социальной психологии.
35437. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОБЩЕНИЯ 654.5 KB
  Проблема межличностных отношений и общения в социальной психологии 6 Общая характеристика межличностных отношений как социально-психологического феномена 6 Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей 10 Структура содержание и формы общения 12 Основные функции и стороны процесса общения: коммуникативная интерактивная перцептивная 19 2. Коммуникативные средства общения и экспрессивный репертуар человека 27 Психологические условия эффективной коммуникации...
35438. Потоковість будівельних процесів 26 KB
  Техніка безпеки у будівництві вирішує питання запобігання травматизму і виключення нещасних випадків на виробництві.
35439. Організація робочого місця і праці мулярів 62.5 KB
  Виходячи з цього висоту ярусу кладки за товщини стіни до двох цеглин вибирають близько 12 м а за товщини у три цеглини 09 м. У разі кладки стін з великим числом прорізів або архітектурних деталей стовпів і стін завтовшки в одну і півтори цеглини а також перегородок у півцеглини роботи виконує ланка двійка див. Кладку суцільних стін завтовшки у дві цеглини з однорядним перевязуванням та завтовшки півтори цеглини з багаторядним перевязуванням доцільно проводити ланкою трійка див. Ефективною є кладка стін простої та середньої...
35440. Монтаж елементів залізобетонних конструкцій 29 KB
  На бічних гранях фундаменту по осях наносять фарбою риски які під час монтажу суміщують із забитими кілками. Після монтажу за допомогою теодоліта й нівеліра перевіряють правильність їхнього положення. Підготовку основи та розбивання осей виконують так як і під час монтажу фундаментів стаканного типу. Плити перекриття монтують паралельно з іншими конструкціями комплексний метод або після закінчення монтажу колон ригелів і прогонів у межах поверху чи захватки на поверсі.
35441. Исследование операций. Курс лекций 286.86 KB
  2 Многокритериальные задачи . Задачи принципы методология. Математическая модель задачи ИСО включает в себя: 1 описание переменных которые необходимо найти 2 описание критериев оптимальности 3 описание множества допустимых решений ограничений накладываемых на перемен ные. Математическая модель задачи ИСО составляется в соответствии с представлениями ЛПР об этой задаче т.
35442. Возрастные изменения структуры нейрона. Нервный центр. Рефлекс 13.72 KB
  Процесс созревания нейронов характеризуется быстрым увеличением цитоплазмы увеличением в ней числа рибосом и формированием аппарата Гольджи интенсивным ростом аксонов и дендритов. Созревание мелких клеток интеп нейронов происходит после рождения в постнатальном онто генезе под влиянием средовых факторов что создает предпосылки для пластических перестроек в центральной нервной системе. Нервный центр совокупность нервных клеток Нейронов более или менее строго локализованная в нервной системе и непременно участвующая в осуществлении...