40176

Портфельное инвестирование

Доклад

Финансы и кредитные отношения

Если у вас куплены акции двух и более разных компаний из разных отраслей то такое инвестирование можно назвать портфельным. Чтобы достичь успеха в портфельном инвестировании необходимо грамотно подбирать бумаги компаний. Если инвестор нацелен на получение максимальной прибыли то и риски будут весьма велики в такой портфель войдет большинство примерно 8090 процентов акции молодых динамично развивающихся компаний с большими перспективами роста. Когда вы нацелены на хорошую прибыль но не готовы принять на себя большие риски тогда...

Русский

2013-10-15

24.5 KB

2 чел.

52.Портфельное инвестирование.

Портфельное инвестирование - это вложение денежных средств в различные ценные бумаги. Первая цель таких инвестиций - получение спекулятивной прибыли, в отличие от прямого инвестирования, где инвестор вкладывает средства в развитие какой-нибудь компании для получения контроля над её деятельностью. Применяя портфельное инвестирование, инвестор получает доход от повышения стоимости акций, а также получения дивидендов на эти акции.

Портфельное инвестирование нужно для того, чтобы минимизировать риски и увеличить потенциальную прибыль.
Если у вас куплены акции  двух (и более) разных компаний из разных отраслей, то такое инвестирование можно назвать портфельным.
Это распределение активов, нужно для того, чтобы при наступлении неблагоприятных условий в одной отрасли, другая своим ростом стабилизировала убытки и увеличивала капитал.

Чтобы достичь успеха в портфельном инвестировании, необходимо грамотно подбирать бумаги компаний. Так же нужно учитывать, что общее состояние экономики влияет на  все акции, это происходит из-за общей взаимосвязи отраслей. Портфель нужно составлять каждому индивидуально, в зависимости от целей инвестора.

Если инвестор нацелен на получение максимальной прибыли, то и риски будут весьма велики, в такой портфель войдет большинство, примерно 80-90 процентов акции молодых  динамично развивающихся компаний с большими перспективами роста. И лишь десять, двадцать, процентов так называемых голубых фишек.

Когда вы нацелены на хорошую прибыль, но не готовы принять на себя большие риски, тогда подойдет портфель смешанного типа, состоящий из 60-ти процентов старых надежных компаний и 30-ти процентов молодых быстрорастущих компаний. Такой портфель является наиболее распространенным среди инвесторов из-за соотношения доходность, риск.

Менее рискованный портфель будет состоять из известных стабильных компаний, которые на протяжении долгих лет доказали свою надежность. Покупая акции таких компаний можно быть уверенным на 70-80 процентов в сохранении своего капитала.

Не стоит слишком сильно диверсифицировать портфель, потому что им будет сложно управлять. Частая смена ценных бумаг не целесообразна, что связанно с уплатой комиссии брокеру. Лучше выберите акции трех четырех эмитентов и наблюдайте за ними, как минимум год не продавая.

Портфельным инвестированием можно заниматься лично, это потребует от вас постоянного контроля за составом портфеля и уровнем его доходности. Также предпочтительно инвестировать с помощью инвестиционных фондов, но здесь придётся платить комиссии.


 

А также другие работы, которые могут Вас заинтересовать

65592. ВПЛИВ ПОЧАТКОВИХ ОСМОТИЧНИХ ТА ТЕМПЕРАТУРНИХ УМОВ НА СТІЙКІСТЬ ЕРИТРОЦИТІВ ССАВЦІВ ДО ГІПЕРТОНІЧНОГО ШОКУ 2.9 MB
  Актуальною проблемою кріобіології є розробка нових методів зберігання еритроцитів в умовах низьких температур а також поліпшення показників збереження клітин при використанні існуючих методик зберігання. Щоб оцінити внесок висококонцентрованих розчинів солей...
65593. ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ РЕЗИСТЕНТНІЙ СКРОНЕВІЙ ЕПІЛЕПСІЇ ТА ЇХ ДИНАМІКА НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ 951.5 KB
  Високі показники захворюваності на епілепсію переважно за рахунок її симптоматичних форм етіологічна і клінічна гетерогенність епілепсії значна питома вага психічних розладів істотна частка резистентних форм інвалідизація і соціальна дезадаптація хворих тривала і дорога терапія...
65594. МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЗАВАДОСТІЙКОСТІ СИСТЕМ БЕЗПРОВОДОВОГО ДОСТУПУ WI-МAX 645.5 KB
  Всі згадані технології використовують відповідні протоколи взаємодії вузлів мережі для управління передачею пакетів по загальному каналу зв'язку. Наявність спільного каналу зв'язку, який колективно використовується абонентами...
65595. МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ М’ЯКИХ ТКАНИН РІЗНИХ ДІЛЯНОК ГОЛОВИ ЛЮДИНИ 298.5 KB
  Цим важливим напрямком щелепнолицевої хірургії займається все більше лікарів але згідно зі статистичними даними кількість ускладнень та негативних результатів оперативних втручань у ділянці голови залишається досить великою Зелянин А.
65596. Кодифікація адміністративно-процедурного законодавства України 229.5 KB
  Активні реформаційні процеси в сфері публічної адміністрації зумовлюють появу численних дискусій як у середовищі вченихюристів так і юристівпрактиків юристівнормотворців щодо подальшого спрямування реформ визначення оптимальних векторів розвитку і становлення...
65597. ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИ СТРУКТУРНОГО ТА ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ МУЛЬТИСЕРВІСНИХ НАКЛАДЕНИХ МЕРЕЖ 3.27 MB
  До організаційної відноситься структура в якій виділяються територіально розподілені фрагменти мережі що виконують різні функції. Рівні технологічної ієрархії являють собою накладені мережі які використовують різні технології. Наприклад ІРканал між двома...
65598. МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ ОХОРОНИ ПРАЦІ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 1.32 MB
  Важливе місце в підготовці майбутніх інженерівпедагогів до професійної діяльності посідає формування знань і умінь з питань безпеки праці. Саме охорона праці є запорукою забезпечення життя здоровя і працездатності людини у процесі трудової діяльності так як порушення вимог законодавства...
65599. ОЦІНКА ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД МЕТОДАМИ СУЧАСНИХ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ (НА ПРИКЛАДІ Р. СІВЕРСЬКИЙ ДОНЕЦЬ) 8.29 MB
  Як зазначено у Концепції розвитку водного господарства України незбалансована господарська діяльність залучення на виробничі потреби значних водних ресурсів та їх забруднення стоки із сільськогосподарських угідь та урбанізованих територій штучна зміна природного режиму водних...
65600. НАУКОВО-АКОМОДАТИВНІ ЗАСАДИ РЕСУРСНО-КАЛЕНДАРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 381.5 KB
  Головною метою оновлення та вдосконалення наукових та теоретичних засад ресурснокалендарного планування та моделювання РКПМ проектів підготовки зведення та впровадження обєктів будівництва є потреба та можливість суттєвого покращення планування організації і акомодації будівельних процесів...